Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002 
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 1/2003 - Dne 31. března 2003


Milí naši čtenáři
Z jednání obecní rady
Z investičních akcí v roce 2002
Rozpočet obce Kájov na rok 2003
Usnesení OZ
Základní a mateřská škola Kájov
Dobrovolní hasiči
S hajným obecními lesy
Sport
O firmě E-ON Bohemia
Společenská kronika
Výňatky z kájovské kroniky

 

 

 Milí naši čtenáři Nahoru

ať se zajímáme o politiku nebo ne, její praktické dopady se nás týkají přímo.

A bezmoc, kterou cítíme, když naše vůle je příliš slabá k odvrácení toho největšího zla v dějinách lidstva, války, nás sráží do pocitu beznaděje. Ale zároveň doufáme a čekáme na zázrak, třeba i ten boží. Jenže bohové při válečných vřavách mlčí, zrovna jako ty múzy...

Proto mnohokrát v dějinách chápali lidé válku jako trest boží. Bůh, uctívaný všemi národy jako ten jediný a pravý, jen různě nazývaný, se ve válce zřejmě odvrací od lidstva jako takového.

Nebo je vždycky na straně vítězů ?

Přece Bush i Hussajn mají bohů, jak se česky trefně říká, "plnou hubu".

Tedy střet dvou náboženství, střet dvou světů, kultur, civilizací, nebo spor uchopený lidmi posedlými ctižádostí? Ve světle těchto událostí si mnozí z nás třeba uvědomí malichernost svého sporu manželského, příbuzenského, generačního, pracovního, sousedského...

A to by aspoň bylo pozitivní stránkou, kdybychom my sami dokázali udělat ten svůj krok v tom svém problému (kdo nějaký nemá?) směřující k dohodě a pochopení toho druhého. Aspoň to zkusme, není to lehké, překonat sami sebe a nabídnout svému „nepříteli" ruku na usmíření...

za redakci Časopísku
Libuše Semecká

 Z jednání obecní rady Nahoru

Obecní rada se za uplynulé čtvrtletí sešla celkem šestkrát a na svých sezeních projednala :

Obecní rada byla informována o :

 Z investičních akcí v roce 2002 Nahoru


 Rozpočet obce Kájov na rok 2003 Nahoru

 KAPITOLAPŘÍJMY
v tis. Kč
VÝDAJE
v tis. Kč
 Rozpočtové příjmy7.034,9  
 Lesní hospodářství1.340,0 845,0 
 Pozemní komunikace 310,0 
 Pitná voda720,0 612,0 
 Odvádění a čištění odpadních vod 444,0 
 ZŠ a MŠ260,0 1.470,0 
 Ostat. zařízení související s výchovou a vzděláváním170,0 214,0 
 Kultura1,0 45,0 
 Ochrana památek a kult. dědictví 61,0 
 Ostatní činnosti v záležitosti kultury 51,0 
 Tělovýchova 40,0 
 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství190,0 65,0 
 Komunální služby a územní rozvoj618,0 9.190,1 
 Nakládání s odpady200,0 280,0 
 Ochrana přírody a krajiny 335,0 
 Regionální a místní správa150,0 1.812,0 
 Požární ochrana 153,0 
 Zastupitelské orgány 851,0 
 Zůstatek běžného účtu
 Zůstatek termín. vkladu
 Splátka vodovod
5.988,0
254,0
-147,8
 
 CELKEM (v tis. Kč)16.778,116.778,1

 Usnesení OZ Nahoru

Z usnesení Obecního zastupitelstva Kájov konaného dne 18. 12. 2002

OZ po projednání schválilo :

 1. jednací řád obecního zastupitelstva, jak byl přednesen
 2. stanovení pravidel rozpočtového provizória na dobu do schválení rozpočtu na rok 2003
 3. projednané provizórium do schválení rozpočtu na rok 2003
 4. podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu na obec Kájov dle zpracovaného seznamu pozemků zahrnutých územním plánem obce Kájov pro výstavbu rodinných domků v jednotlivých částech obce
 5. žádosti o prodej části pozemků
  -  panu Pavlu Činátlovi, bytem Kájov 30, p.č. 60/83 k.ú. Křenov u Kájova, za 40,- Kč/m2 a náklady s prodejem související včetně daně z převodu nemovitosti
  -  panu Janu Anderlemu, bytem Český Krumlov Urbinská 142, p.č. 1410/3 k.ú. Kladné, 944 m2 za částku 300,- Kč/m2 a všechny náklady s prodejem související včetně daně z převodu nemovitosti, pozemek bude využit z 1/3 na bydlení, ze 2/3 pro prodejnu zahradní a lesní techniky včetně servisu.
  -  panu Martinu Řehouškovi, bytem Český Krumlov, Nové Spolí 126, p.č. 1039/11 k.ú. Kladenské Rovné, 51 m2, za cenu 50,- Kč/m2 + všechny náklady včetně daně z převodu nemovitosti


Z usnesení Obecního zastupitelstva Kájov konaného dne 11. 03. 2003

OZ po projednání schválilo :

 1. Zprávu o hospodaření obce za rok 2002
 2. Přednesený rozpočet obce Kájov na rok 2003
 3. Stanovení cen stavebních pozemků v jednotlivých částech obce
  • 100,- Kč/m2 pakliže není možnost připojení na obecní sítě
  • 200,- Kč/m2 tam, kde jsou sítě v dosahu pozemku
  Ceny jsou orientační, každý prodej bude projednáván individuálně a cena bude stanovena dle výsledku místního šetření.
  Ceny ostatních zbytkových pozemků OZ schvaluje jako ceny obvyklé
  • 20,- Kč/m2 v jednotlivých částech obce
  • přímo v Kájově 40,- Kč/m2
  Opět bude cena upřesněna dle kvality pozemku a s využitím místního šetření.
 4. Výběrovou komisi pro výběrové řízení na zhotovitele ZTV Kladné ve složení:
  • Miroslav Červ, starosta
  • Libor Michálek, předseda finančního výboru
  • Jaroslav Michálek, člen stavební komise
  • Gerhard Scherhaufer, člen stavební komise
  • Ing. arch. Jiří Rampas, předseda stavební komise
 5. Vypořádání majetku mezi majiteli a nájemci zahrádek a obcí - odkoupení části pozemků p.č. 1413/18-20 a 1414/17-21 k.ú. Kladné, tzv. "rokle" od obce za cenu 20,- Kč/m2 + náklady s prodejem související včetně daně z převodu nemovitosti a prodej panu Milanu Mikešovi ml., Kájov 143
 6. Prodej pozemků
  -  Ing. Miroslavě Janovské, bytem Křenov 17, p.č.1772/1, cca 40 m2, k.ú. Křenov u Kájova, za 20,- Kč/m2 a náklady s prodejem související včetně daně z převodu nemovitosti
  -  paní Gabriele Mrázové, bytem Praha 2, Londýnská 45, část p.č. 2096, ostatní plocha, k.ú. Kladné, Přelštice, za cenu 20,- Kč a náklady s prodejem související včetně daně z převodu nemovitosti
  a nákup
  -  od jednotlivých majitelů v části Hojdy za účelem vypořádání vlastnictví místní komunikace Novosedly - Hojdy. Cena nákupu 20,- Kč stanovena dohodou zúčastněných vlastníků. Náklady s prodejem související uhradí obec Kájov.
 7. Smlouvu o zajištění a financování dopravní obslužnosti a sdružení prostředků mezi Jihočeským krajem a obcí Kájov. Účast na financování je 40,- Kč na 1 obyvatele ke dni 1. 6. 2002, tj. 1250 obyvatel x 40,- Kč, celkem 50.000,-.
 8. Osvobození od úhrady z vydobytých prostor na rok 2003 pro Grafitový důl a.s., Chvalšinská ulice, Český Krumlov
 9. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Kájov dle nařízení vlády č.37 ze dne 11. 2. 2003.

OZ vzalo na vědomí

POPLATKY

Výše vodného a stočného
se proti loňsku nezměnila, tj. vodné 9,- a stočné 5,- Kč/m3. V případě, kdy není instalován vodoměr, postupuje se dle platné vyhlášky, a na osobu tak připadá vodné a stočné ve výši 598,- Kč/rok.

 

Poplatky za psy
zůstávají též v nezměněné výši, tj. samoty 30,- Kč, 50,- Kč u rodinného domu a 120,- Kč v případě, že majitel psa má trvalý pobyt v domě s více než 4 byty.

 
Jako každý rok, i letos prosíme o zaplacení poplatků do konce května.
Plaťte prosím v pokladně obecního úřadu, složenky budou zasílány až jako upomínka.

Prodloužené úřední hodiny pondělí a středa 7 - 17 hodin.

 Základní a mateřská škola Kájov Nahoru

Základní škola
Také naše základní škola je dle zákona od 1. ledna 2003 samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací obce Kájov.

Součástí základní školy je školní družina, mateřská škola a školní jídelna.

Do základní školy přibyl jeden žák, takže nyní máme padesát dva dětí. Do prvního ročníku v příštím školním roce je jich zapsáno sedm, přitom do Českého Krumlova odejde patnáct žáků z ročníku pátého.

Protože tak dojde k velké disproporci mezi zapsanými a odcházejícími, budeme nuceni po sedmi letech přejít na školu dvoutřídní se čtyřmi ročníky. Rodiče budou podrobněji informováni 1. dubna na schůzce v ZŠ.

Na soutěži Lipenský plaváček v Marině Lipno získalo pět kájovských žáků ze šesti zúčastněných nějakou medaili, zlatou Alena Melmerová. Další medailisté: Bára Valeková, František Ciml, Petr Žilavý a Petra Fajtlová. Gratulujeme.

Josef Maleček, ředitel


Mateřská škola

Ve školním roce 2002/3 je do mateřské školy zapsáno 30 dětí ve věku od tří do šesti let. Do první třídy základní školy bylo zapsáno devět dětí, z toho sedm do ZŠ Kájov a dvě děti do ZŠ Chvalšiny.

Zápis dětí do MŠ proběhne v dubnu.

V současné době je dokončena oprava omítek ve sklepních prostorách budovy, úprava prádelny a skladu zeleniny. Provádí se oprava schodiště, které zvláště v zimním období bylo velmi obtížně schůdné. Je nutné vyřešit ještě několik úprav v kuchyni, které souvisí s realizací Vyhlášky č. 107/2001 Sb. z 9. 3. 2001 o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Všem, kteří se na těchto úpravách podíleli, patří poděkování za pochopení v řešení stávajících problémů.

Věra Augustinová

 Dobrovolní hasiči Nahoru

Náš hasičský rok začal jako vždy maškarním plesem. Letos se konal 15. února v sále kájovského Konibaru. K tanci hrála skupina BUD - BAND. Díky našim sponzorům byla opět bohatá tombola, sál vyprodaný a od každého stolu byla cítit skvělá nálada.

Další naší činností v zimě je příprava techniky - hasičské Avie a požárních stříkaček. Teď na jaře se chystáme na pomoc při obnově povodní zničené tréninkové dráhy. První soutěž jihočeské extraligy se bude konat 15. května v Třísově.

Kájovská pohárová soutěž se uskuteční jako vždy 5. července.

Libor Michálek

 S hajným obecními lesy Nahoru

Víte, že...
při loňské vichřici z 27. na 28. října a letos 2. ledna bylo vyvráceno nebo polámáno přes dva tisíce kubíků dřeva? Toto číslo představuje normální celoroční těžbu. Jenže proti normální těžbě, která se provede podle časového plánu a tam, kde je potřeba, si vítr nedal říct a řádně probral většinou nejlepší partie lesa od Lazce k Červenému Dvoru a Dobrkovickému lesu - celkem asi 80% z uvedeného množství. Zbytek je roztroušen po ostatních částech obecních lesů (Dlouhý vrch, Sluňák, Kugen), celkem všude něco. Zpracování a vyklizení je náročnější a zpeněžení dřeva horší, takže lesáci z takových kalamit rozhodně radost nemají. A v neposlední řadě stav lesa, jeho odolnost proti dalším větrům, při velkém proředění, je dále snížena a pak obvykle stačí daleko menší síla větru a dílo zkázy pokračuje. Ale už dost smutné procházky obecními lesy, teď trochu veseleji.

Víte, že...
v loňském roce jsme v obecních lesích vytěžili 2038 m3 dřeva, tj. 4,4 m3 z 1 ha lesa? Přitom přirozený přírůst činí min. 5,5 m3 na 1 ha, takže nám v lesích určitě dřevo ještě přibylo (běžný roční přírůst nesmí těžba překročit). Utržili jsme za to 1.340 tisíc Kč (i když jsou ještě nějaké peníze na cestě) tj. v průměru 657,- Kč za 1 m3, tj 2.917,- Kč z 1 ha.

Víte, že...
pěstební práce a ostatní náklady při výchově lesa byly 640 tisíc, tj. v průměru 1.394,- Kč na 1 ha lesa? Dotace se podařilo získat ve výši 160 tisíc (mimořádně bylo dotováno zalesnění) tj. v průměru 348,- Kč/ha. Čistý zisk z 1 ha bez dotací tudíž činí 1.523,- Kč z 1 ha a s dotací 1.871,- Kč/ha.

Víte, že...
za rok 2001 byl statistický průměr v ČR čistý zisk z 1 ha lesa u Lesů České republiky 410,- Kč a dotace do 1 ha 113,- Kč?

Soukromníci měli 613,- Kč, obce 183,- Kč.

Za loňský rok budou čísla spíše nižší vzhledem k cenám dřeva na trhu. Proto myslím, že můžeme být s navrácením lesů maximálně spokojeni, ale hlavně nám ještě zbývá úkol to ještě vše dotáhnout na katastrálním úřadě.

Jan Kovář, odborný lesní hospodář

 Sport Nahoru

Fotbal v Kájově, TJ SOKOL Kájov
8. června 2003 se zahájí regenerace velkého fotbalového hřiště, které bude proto do 12. července 2003 uzavřeno.

Práce bude vykonávat firma EUROGREEN z Prahy, náklady v částce 60.000,- Kč pokryje dotace od Fotbalového svazu.

Po 7. červenci 2003 bude zahájena regenerace malého tréninkového hřiště. Tato plocha bude uzavřena do konce roku. Oprava malého bude hrazena z příspěvku Tělovýchovného svazu, odhad nákladů činí 20.000,- Kč.

Odhaduje se, že na úpravu hřišť padne 90 tun plaveného písku ze Suchdola.

Práce na tenisových kurtech budou zahájeny, jakmile dovolí počasí.

Jaroslav Sládek


Fotbalové mládí
V současné době máme dvě žákovská družstva a obě nás svými podzimními výsledky velice překvapily. U žákovské přípravky skončili trenéři, a tak budeme nuceni odhlásit naše družstvo ze slibně rozehrané soutěže. Záchranou by ještě bylo, kdyby se přihlásil někdo z rodičů a pomohl nám dotáhnout sezonu do úspěšného konce, protože přípravka přezimovala soutěž na výborném třetím místě.

Tréninky přípravky jsou v pondělí a ve čtvrtek od 16,30 do 18,00.

Naše druhé mládežnické družstvo je po podzimu na výborném třetím místě ve skupině "B" okresního přeboru žáků. Přes zimu jsme se přihlásili do zimní halové ligy a rozdělili se na starší a mladší žáky. Obě družstva skončila na čtvrtém místě. Zde se projevilo, že máme dost schopných hráčů i ve fotbalové fotbalové přípravce, ti hráli v zimním turnaji za mladší žáky.

Tréninky žáků jsou v pondělí a ve čtvrtek od 16,30.

Může přijít každé z dětí, které projeví zájem být mladým fotbalistou. Rozpisy všech mistrovských utkání přípravky, žáků i dospělých, jsou vyvěšeny v restauraci KONIBAR a v obchodě SPAR u pana Sládka. Žáci ještě navíc odehrají okresní finále českého poháru žáků. Přijďte si zafandit a povzbudit zrovna ty své děti. Žákovské družstvo jede ve dnech 21. - 28. června 2003 na týdenní pobyt k moři do Itálie. Všichni se těší a věří, že si tam užijí odpočinku a moře a budou v příštím soutěžním ročníku ještě lepší partou a hrát ještě lepší fotbal.

Daniel Vejvoda


Sport v Konibaru
Dne 14. března proběhl na Josefovské zábavě v KONIBARU druhý ročník soutěže jedlíků. Přihlášeno bylo 13 soutěžících. Loňský titul a vlastně i rekord obhajoval pan Jaroslav Krauskopf. Před zaplněným sálem se ve 22,00 hodin začalo odvíjet drama, kdo z koho. Po úporném boji a přemáhání se nakonec titul jedlíka obhájil pan Krauskopf, který k vítězství musel spořádat 19 plněných bramborových knedlíků. Tím překonal i svůj loňský rekord. K tanci a poslechu přítomným hrála až do tří ráno kapela BUD-BAND. Všichni se už těší na další - třetí ročník.

Daniel Vejvoda


Turnaj únorového vítězství v kulečníku

Již tradičně se uskutečnil turnaj únorového vítězství v kulečníku v restauraci KONIBAR, letos již pátý ročník. Soutěž ve skupinách probíhala již od 10. února. Do finále, které se uskutečnilo 1. března, postoupili vždy dva z každé skupiny. Vítězem se stal František Michl, na druhém místě Tomáš Augustin a třetí skončil Miroslav Červ, vítěz prvního ročníku.

Daniel Vejvoda

! POZOR !

Druhý slet čarodějnic
Konibar Kájov bude v květnu hostit všechny čarodějnice ze širokého okolí. Jako zpestření sletu proběhne pánský striptýz, konání řidičských zkoušek pro přítomné dámy a vyhlášení nejlepšího odletového stroje.

K tanci bude hrát kapela BONBON. Všichni jsou zváni, termín bude zveřejněn na plakátech.

Daniel Vejvoda


Velikonoční POHODA
zve všechny karetní hráče, kteří chtějí změřit své síly s ostatními, na turnaj v bulce. Turnaj se koná 20. 4. 2003, tj. o velikonoční neděli, začátek ve 12 hodin.

Prezentace od 11 hodin, zápisné 100,- Kč včetně oběda.

(Další dotazy zodpoví pořadatel na tel. 602 549 880) Miroslav Haňka

 O firmě E-ON Bohemia Nahoru

E.ON Energie se představuje
Společnost E.ON Energie je součástí německého koncernu E.ON. Je zároveň největší soukromou energetickou společností na světě.

Významně se angažuje především v distribuci elektrické energie, zemního plynu a v oblasti zásobování vodou. Prostřednictvím podílů a kooperací aktivně působí v 17 zemích celé Evropy a zásluhou svých akvizic se prosazuje i na náročném trhu USA. Na důležitém německém trhu vlastní podíly v jedenácti regionálních distribučních společnostech. Elektrickou energií a zemním plynem tam zásobuje 12 milionů zákazníků. Dle provedených průzkumů zákazníci v Evropské unii považují E.ON za nejmodernější utilitní společnost. Tuto pověst společnost získala zejména díky vysoké úrovni obsluhy zákazníků, kvalitou produktů a doprovodných služeb.

Historie
E.ON Energie vznikla v červenci roku 2000 spojením dvou významných energetických firem s velmi bohatou tradicí - Bayernwerk a PreussenElektra. Fúzí tak vznikl koncern s 36.000 zaměstnanci a s podílem na evropském trhu dosahujícím 7 %. Koncern disponuje sítí vysokého napětí napříč Německem i zavedeným mezinárodním obchodem s energiemi od Švédska přes východní Evropu až do Itálie.

Jako jedna z mála E.ON Energie již prošla přerodem, kterým v rámci liberalizace musí projít i české energetické společnosti.

Úspěšná spolupráce
Vzhledem k tradičnímu partnerství a k velmi dobrým zkušenostem z dlouhodobé spolupráce s českými odborníky začal předchůdce E.ON Energie pracovat již na počátku devadesátých let na vytvoření konkurenceschopných firem i v České republice. Cílem nikdy nebylo ovládnutí celé české energetiky. Koncern E.ON Energie by však rád zůstal maximálně druhým nejsilnějším strategickým partnerem v tomto sektoru. Tím by se otevřela cesta k vybudování společnosti, která by postupně začala i v oblasti střední Evropy uplatňovat systém tzv. multiutility, umožňující nejefektivnější společnou distribuci elektrické energie, zemního plynu a vody.

Hlavním cílem E.ON Energie v České republice je především pomoc při vytvoření takového systému zásobování energiemi, který bude plně konkurenceschopný i na liberalizovaném trhu EU. Ze svého pohledu si od toho slibuje nejen další rozvíjení tradičně dobrých kontaktů s českými zeměmi, ale i posílení svého postavení na trhu v celoevropském měřítku. Českým společnostem spojenectví s E.ON Energie přináší již dnes praktické zkušenosti pro důkladnou přípravu na budoucí konkurenční prostředí v distribuci energií a vybudování konkurenceschopných společností i plné zapojení do evropského trhu s desítkami milionů potenciálních zákazníků.

E.ON Bohemia
Je dceřinou společností E.ON Energie a jejím úkolem je především manažerská podpora činnosti koncernu E.ON na území České republiky a Slovenské republiky. Její odborníci se aktivně podílejí na strategickém řízení českých energetických firem a aplikací praktických zkušeností mateřského koncernu napomáhají při jejich přípravě na budoucí celoevropské tržní prostředí v energetice.

Bližší informace na: www.eon-energie.com, www.eon-bohemia.com.

Obec Kájov dostala od společnosti E.ON Bohemia 900.000,- Kč jako příspěvek na odstranění následků povodňových škod.

V příštím čísle Časopísku vyjde podrobný přehled o použití peněz z darů a dotací věnovaných na odstranění škod způsobených povodní v roce 2002.

 Společenská kronika Nahoru

„Člověk člověku v životě je vším.
Nejvíce láskou, kterou nechce zpět.
Žijeme dny své s jejím tajemstvím,
které je chvíli domov, chvíli svět."
Jan Noha

Blahopřejeme k narozeninám
(v této rubrice blahopřejeme těm našim spoluobčanům,
kteří oslavili v lednu až v březnu nejméně 70 let)

paním
Ludmile Ostré z Novosedel - Hojd,
Marii Chadtové z Novosedel,
Emilii Petráškové z Křenova,
Anně Mrowiecové ze Starých Dobrkovic,
Marii Kmochové,
Marii Smějsíkové,
Anně Kalischkové a
Blaženě Mojžíšové z Kájova,

a pánům
Josefu Petráškovi z Křenova,
Jaroslavu Pišlovi,
Janu Pluhařovi,
Štefanu Koperdákovi,
Františku Kropíkovi a
Vlastimilu Motlíkovi z Kájova.


Vítání dětí

Tento pátek, 4. 4. 2003, přivítáme do života deset dětí
ve 13 hodin
Michaelu Vesperovou z Křenova,
Davida Jelínka z Novosedel,
Matěje Mikeše,
Adama Puffera a
Adélu Pickovou z Kájova

a v týž den ve 14 hodin
Annu Ilkóovou z Křenova
Simonu Rudolfovou,
Simonu Šípovou,
Barboru Rampasovou,
Kláru Cvachovou z Kájova.

V nejbližší době, zhruba po měsíci, budeme připravovat
vítání znovu, protože již máme další miminka !


Poděkování

Při loňských povodních byl již po několikáté vyplaven vodou
z obecní komunikace byt pana a paní Melenových z Kájova 27,
kteří požádali o zveřejnění poděkování obecnímu úřadu,
zvláště pak panu Václavu Fišerovi a jeho firmě, že zatékání
vody udělali přítrž a vybudovali odvodňovací kanál.

K loňským povodním se vztahuje ještě i poděkování pana Grubera
ze Starých Dobrkovic našim hasičům :

Citujeme :
„Jako jedni z postižených srpnovými povodněmi jsme měli možnost
se setkat s lidskou nezištnou obětavostí a pomocí při odstraňování
následků těchto povodní. Rádi bychom proto ještě jednou poděkovali
členům Dobrovolného hasičského sboru Kájov, kteří nám sami velmi
ochotně přišli pomoci odstranit ty nejhorší škody na pozemku. Ač sami
unaveni a bez dostatečného spánku, prováděli ručně vyčištění sběrných
šachet odvodňovacího systému, jeho opravu, obnovu průchodnosti
spojovacího potrubí a celé obnovení jeho funkčnosti. Práci nepřerušili
ani s nástupem noci a dokončili ji. Ušetřili nám tak hodně fyzických
sil a několik dní práce, které jsme tak mohli využít k odstraňování
dalších škod. Ještě jednou moc a moc děkujeme za jejich pomoc a
dovolujeme si jim popřát mnoho úspěchů v jejich osobním životě, tak i
v jejich záslužné činnosti Dobrovolného hasičského sboru".

Před loňskými vánocemi přijel též osobně poděkovat hasičům a předat jim malou
čajovou pozornost majitel již jen bývalé čajovny v Českém Krumlově Marek Hloušek.
(provozní místnosti čajovny ve sklepích kostela svatého Jošta u Vltavy u Lazebnického
mostu byly zatopeny až po strop). Ocenil práci a nasazení kájovských hasičů ve dnech nejtěžších.


Navždy jsme se rozloučili
s těmito svými spoluobčany :

V prosinci 2002 až v březnu 2003 zemřeli :
pan Jan Műller z Novosedel,
paní Libuše Motlíková z Kájova,
paní Marie Švecová z Kladenského Rovného,
pan Josef Šnejda z Kájova,
pan Ondrej Sojka z Kájova,
pan Jaroslav Bőhm ze Starých Dobrkovic,
pan František Neuberg z Kájova.

 Výňatky z kájovské kroniky Nahoru

(DÍL PRVNÍ, STRANA 8.; POKRAČOVÁNÍ Z ČASOPÍSKU Č. 4/2002)
O ŠKOLE V KÁJOVĚ

Roku 1847 jest výpomocným učitelem zde František Horbinger, v roce 1858 Václav Hofkunst jako 1. podučitel.

Od 1. září téhož roku má totiž Freysmuth druhého učitele k ruce, Lukáše Guschlbauera, jehož si částečně též sám vydržuje, aby mu vypomáhal a později, aby ho zastupoval, jelikož již sám pro své vysoké stáří vyučovati nemůže. Dvě dosti malé místnosti v prvém patře nevyhovovaly již jako učebny, a proto byly probourány stěny, spojeny v místnost jednu a ve farní budově byla najmuta a opravami přizpůsobena místnost pod bytem kaplanovým, dříve čeledníkem, jako druhá učebna. Při škole byla též na zadní straně hostinské budovy zahrada školní, o níž je řeč roku 1854. Učitel měl v užívání stáj, komoru na krmivo a stodolu, jež sousedily se školou, měl též přikázanou louku pro dvě krávy. Slámu dostával od přiškolených zámožnějších sedláků. Učitel František Freysmuth zemřel ve věku 90 let dne 16. 9. 1862. Jeho nástupcem se stal Josef Bűrger. Jelikož byli učitelové, jimž byl od 1. října 1870 vyplácen regulovaný plat, c. k. zemským školním úřadem vyzváni, aby se vzdali služby kostelnické, učinil tak Josef Bűrger 1. ledna 1872. Roku 1875 platila se činže za najatou učebnu v hostinci. Zde bydlel též podučitel. R. 1883 nacházíme zde umístěnou tělocvičnu. V roce 1887 činí se první zmínka o 3 třídách. Nynější školní budova č. 6 postavena byla r. 1888.

(PRAMEN : ÚSTŘEDNÍ SCHWARZENBERSKÝ ARCHIV V ČES. KRUMLOVĚ - ASISTENT P. HRDINA. KRONIKA NÁROD. ŠKOLY V KÁJOVĚ.)

Budova byla jednopatrová a druhé poschodí k ní přistaveno bylo v roce 1931 nákladem 200 000 Kč.

Ve školní budově č. 6 vyučováno bylo německy. V roce 1919 (3. dubna) podali rodiče dětí ze Křenového Dvora, Kájova a okolí, prostřednictvím správy české obecné školy v Čes. Krumlově, žádost k zemské školní radě v Praze, o zřízení české obecní školy v Kájově. 15. září 1919 byla tato žádost kladně vyřízena. Škola otevřena byla počátkem škol. roku 1919 - 20 a umístěna byla zatímně v budově německé školy. Vyučovalo se 5 dní v týdnu střídavě v různých třídách. Řídícím učitelem této školy se stal Jan Karpíšek, učitel při české obecné škole v Čes. krumlově.

Kájovská škola

22. září 1919 bylo vyučování zahájeno. Zapsáno bylo 18 hochů a 15 dívek; celkem 33 dětí. Všechny děti byly národnosti české a přestoupily z německé obecné školy. Ve školním roce 1921 přidělena byla inspektorátem a okres. pol. správou české obecné škole trvale jedna místnost v budově německé školy v přízemí. Němci s tím spokojeni nebyli, dovolávali se práva vlastnictví budovy a podali odvolání. Odvolání bylo zamítnuto a česká škola měla alespoň jedinou místnost, kde bylo možno vyučovati. Jiné úřední místnosti, kancelář, kabinet, sborovna atd. scházely úplně. Byt pro řídícího učitele nebyl v obci k dispozici a řídící učitel Jan Karpíšek dojížděl denně z Čes. Krumlova. Postavení nové české školy stalo se nevyhnutelným. Odbor Národní jednoty pošumavské snahu české školy po své vlastní budově podporoval. Zakoupen byl potřebný pozemek od farního úřadu v Kájově. Dne 3. dubna 1924 bylo se stavbou započato. Stavba rychle pokračovala a dne 17. srpna 1924 byla nová školní budova slavnostně otevřena a předána svému účelu. Stavbu prováděl stavitel Ant. Kubíček. V této budově vyučováno bylo až do podzimu 1938. V říjnu 1938 zanikla násilně česká škola. Školní budova obsazena byla německým vojskem. Obrazy presidentů, české knihy a obrazy spálila německá mládež slavnostně za budovou německé školy při zpěvu písní. Později stala se budova české školy sídlem „hitlerjugend" a také obecní úřad používal této budovy. V roce 1944, kdy vítězná rudá armáda obsadila německé kraje, ubytováni byli uprchlíci z těchto krajin v budově čes. obecné školy. V roce 1945 ubytována byla v této budově armáda americká. 20. června 1945 dostala se tato budova opět do českých rukou. Zmocněnec MŠO p. Václav Boubelík pověřil správou školy řídícího učitele Jana Műllera.


 
ZÁZRAČNÁ KÁJOVSKÁ STUDÁNKA

O historii této studánky - čtěte v některém z příštích čísel Časopísku. Zároveň máme prosbu, máte-li doma nějaké staré pohledy Kájova a okolních osad, přineste nám je prosím na obecní úřad (tel. 380 731 237, 380 731 207, 380 731 134), my si je uložíme do počítače pro obecní kroniku a zase je hned vrátíme. Děkujeme.

Libuše Semecká


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník obce Kájov pro potřeby svých obyvatel.
Toto číslo 1/2003 vyšlo v nákladu 420 výtisků dne 31. března 2003.
Zpravodaj připravili ve spolupráci s OR a OÚ Kájov Libuše Semecká a Libor Michálek.
Ilustrace na titulní straně Margita Semecká,
fotografie dodali Josef Batík, Jiří Semecký ml., Libuše Semecká.
Distribuce OÚ Kájov, tel. +420 380 731 237,
e-mail: oukajov@iol.cz.

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0