Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 1/2001 - Dne 26. března 2001


Milí spoluobčané, přátelé, sousedé
A teď trochu úředně
Z jednání obecní rady
Mateřská škola
Základní škola
Dobrovolní hasiči
Obecní knihovna
Ze sportu
Téma k diskusi? Snad asi ne. Mělo by to být samozřejmostí.
Řád vincentinek v Kájově
Společenská kronika
Kájovská škola
Příloha k Časopísku 1/2001 ze dne 26. 3. 2001

 

 

 Milí spoluobčané, přátelé, sousedé Nahoru

(jak se Vám co líbí nejvíce),

naposledy jsme se na našich stránkách setkali o vánocích. Čas pokročil, či spíše poskočil, nový rok ztratil na novosti, (i když letos byl počátek obzvlášť slavný), a hnedle tu budou velikonoce. Čas vždycky dělá, co nechceme; když se radujeme, letí jako splašený, když trpíme, vleče se. Ale určitě se shodneme na tom, že v průměru, i když se celkem nic neděje, prostě "ten čas utíká" a s každým naším desetiletím se zrychluje.

Také v novém století a vlastně i tisíciletí, kdy si ani ještě nedovedeme představit, jaké vlastně budou, Vás chceme trochu informovat alespoň o tom, co se dělo, děje, bude dít u nás v obci, a opět Vás vyzýváme všechny ke spolupráci; stačí přinést námět, vznést dotaz, odpověď by jistě zajímala i ostatní občany, vždyť jsme všichni z jedné obce a záleží nám jistě všem na prostředí, ve kterém žijeme.

Máme pro Vás i další novinku - od 10. března letošního roku se objevuje kájovský zpravodaj též na internetu, kde jej lze najít na adrese: http://www.zpravodaj.ckrumlov.cz - kliknout na Kájov na mapce obcí, jež mají svůj zpravodaj na internetu - (je nás na okrese devět - Český Krumlov, Velešín, Kaplice, Brloh, Holubov, Frymburk, Vyšší Brod, Černá v Pošumaví a Kájov) . Od 10. 3. 2001 bylo na tuto stránku 77 přístupů.

Libuše Semecká

 A teď trochu úředně Nahoru

 
Vaši zastupitelé na svém prvním jednání v roce 2001 dne 26. 2. 2001 v 19 hodin v restauraci Konibar usnesením OZ 1/2001 schválili :

 1. Zprávu o hospodaření obce Kájov za rok 2000

 2. Rozpočet obce Kájov na rok 2001

 3. Návrh programu obnovy vesnice

 4. Cenu stavebních parcel u hřbitova a v plánované obytné zóně ve směru na Boletice, a to jednotnou, ve výši 250,- Kč /m2

 5. Složení komise pro organizaci a prodej stavebních pozemků :
  Miroslav Červ, Jaroslav Michálek, Jaroslav Sládek, Miroslav Netušil a Josef Batík

 6. Pověření starosty Miroslava Červa k uzavírání smluv o prodeji staveb. pozemků dle schválení prodeje určenou komisí.

 7. Prodeje pozemků p.č. 1407/4, k.ú. Kladné, o výměře 511 m2, dle evidované žádosti, se zdůvodněním nižší ceny než v místě obvyklé za cenu 30,- Kč/m2 + náklady s prodejem spojené p .č. 1631/1, o výměře 786 m2, k.ú. Novosedly, v Mezipotočí, kultura vedená jako neplodná, dle řádně evidované žádosti, za cenu sjednanou dohodou, a to ve výši 5000,- Kč + náklady s prodejem spojené.

 8. Žádost Grafitového dolu a.s. Český Krumlov o osvobození od úhrad z vydobytých nerostů za rok 2000 ve výši 41. 000,- Kč

Vzali na vědomí informaci :

OZ uložilo :

 Z JEDNÁNÍ OBECNÍ RADY Nahoru

12. 12. 2000

9. 1. 2001

23. 1. 2001

13. 2. 2001

8. 3. 2001

20. 3. 2001

Rozpočet obce na rok 2001

26. února 2001 se na jednání obecního zastupitelstva projednával návrh rozpočtu na rok 2001. Návrh byl bez větších výhrad schválen, a tak nám nezbývá, než se pustit do naplánovaných akcí.

Než se do toho nového pustíme, připomeňme si, co jsme stihli v roce minulém. V roce 2000 byly příjmy našeho obecního rozpočtu 17 milionů korun.
 
  Kájovský občasník - Časopísek, osvětlený kostel, foto: Karel Moc

 1. Největší investiční akcí byla rekonstrukce a výstavba vodovodu a kanalizace v Křenově. Tato si vyžádala 5 mil. korun.

 2. Dalším vylepšením naší obce bylo například nové dopravní značení, které vyřeší provoz na křižovatkách s nepřehlednou předností jízdy. Značky a označení byly obnoveny v ceně 200 tis. korun.

 3. Dále to bylo odkanalizování a zavedení plynu do dvou obecních bytovek čp. 10 a čp. 85, oprava silnice na Lazec za 500 tis. korun, vybudování kanalizace a veřejného osvětlení v ulici u Klimešů.

 4. Nezapomnělo se ani na prostory školy, kde se odvodnil suterén pod tělocvičnou a ve druhém patře se vybudovaly moderní chlapecké záchody.

 5. V mateřské škole se zrenovovaly prostory pod kuchyní a vystavěl se sprchový kout.

 6. Oprav i vylepšení se po dlouhých letech dočkalo i samotné sídlo obecního úřadu. Kanceláře a chodby se vybílily , vyměnilo se lino, zakoupil se nový nábytek, vytvořila se počítačová siť.

 7. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na zrealizování připravovaného osvětlení kostela, které je nejvíce obdivováno za jasných nocí.

 8. Další osvětlení,tetokráte křižovatky na hlavní silnici, zase přispěje k větší bezpečnosti.

Tolik k největším akcím roku 2000.

A 2001 ?
Do letošního rozpočtu nám z loňska zbyly ještě 4 miliony korun. Spolu s nimi a dalšími příjmy bude naše obec disponovat v příjmové stránce rozpočtu se 13 miliony korun.

Co se plánuje za tyto peníze ? Mimo zabezpečení všech každoročně se opakujících výdajů, (opravy vodovodního řádu, chod ČOV, zabezpečení místní správy, základní školy, mateřské školy, sportovců, hasičů, veřejné zeleně, obecních lesů a dalších), je naplánováno dokončení vodovodu v Křenově za 2,3 milionu korun, opravy ve škole za 250 tis. korun, vylepšení mateřské školy za 150 tis. Kč.

Největší část prostředků připadá na výstavbu inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu a silnic). V rozpočtu se počítá s výstavbou těchto sítí na nových stavebních pozemcích u boletické silnice. Pokud by se tento záměr nepodařilo zrealizovat, suma 5,5 milionu korun bude použita na výstavbu sítí v Kladném.

 MATEŘSKÁ ŠKOLA Nahoru

Pochvalné vánoční ohlédnutí
Děti z mateřské školy našly pod stromečkem dary i díky firmám KEB - EGE Kájov a SPAR Sládek.

A ještě jednou
Naši nejmenší si pochutnali na jablkách a medu od pana Neuberka a manželů Zemjánkových. Vlastními medovými perníčky tak mohly ozdobit vánoční stromeček.

Děti z naší školky
Letos se zapojily do výtvarné soutěže o nejhezčí obrázek tří medvíďat - Vojty, Kuby a Matěje z velice úspěšného večerníčku o krumlovských medvíďatech režiséra Václava Chaloupka : Do prvních deseti se umístili Lucie Rudolfová a Pavel Kutlák.
Odměnu děti převzaly přímo v medvědí jámě, což byl pro ně samozřejmě silný zážitek.

Zápis do MŠ ?
Zápis nových dětí pro školní rok 2001/2002 se uskuteční poslední týden v březnu.

Věra Augustinová, ředitelka MŠ

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nahoru


Do 1. ročníku školního roku 2001/2002 bylo zapsáno 14 dětí.

Pedagogičtí pracovníci připravili pro žáky karneval, dále proběhla beseda s příslušnicemi Policie ČR , kdy si mohli žáci ověřit své znalosti zejména z dopravní výchovy. Zúčastnili jsme se jednoho divadelního představení a ve výtvarné výchově se uskutečnilo "Malování na hrneček" , kde děti projevily a uplatnily svou bohatou fantazii.

9. března bojovali naši nejmenší plavci v prvním ročníku plaveckého závodu "Lipenský plaváček" na Lipně. V silné konkurenci devíti málotřídních škol okresu získali ve svých kategoriích zlatou medaili Bára Valeková a Honza Pimpara, stříbrnou Alena Melmerová a bronzovou Eda Sulzer.

Dopravu na soutěž zajistila zdarma firma "Lodě Maleček". Poděkování patří také panu Slovákovi, který nám uhradil dopravu do divadla.

Josef Maleček, ředitel ZŠ

 Dobrovolní hasiči Nahoru

Ve sboru dobrovolných hasičů je v zimních měsících poměrně klidno. Příjemným zpestřením zimy byl maškarní ples, kterého se zúčastnilo na 400 lidí, z nichž byla nejméně čtvrtina masek. Věříme, že se všem líbil a byli spokojeni. K tanci hrála, jako už každoročně, kapela Budvar Quintett a hlavní cenou v tombole bylo živé sele.

Další z aktivit je brigádnická činnost, na kterou je teď v předjaří trochu času. Naši členové se podíleli na brigádnických pracech pro obecní úřad - prosvětlení okolí školy, vyklízení skladů na faře.

Svou hasičskou sportovní činnost zahájíme v dubnu přípravou na okrskovou soutěž. Družstva hasičů se také přihlásila do "Jihočeské extraligy". Podle jejích pravidel se v Kájově bude bojovat 5. července ve druhém ročníku soutěže "O pohár starosty obce Kájov".

(lm)

 Obecní knihovna Nahoru

V kájovské knihovně, umístěné v budově ZŠ, je zaregistrováno k 31. 12. 2000 celkem 5271 knih, z toho naučné literatury pro dospělé 843 ks, krásné literatury pro dospělé 3066 knih, naučné literatury pro děti 213 knih, krásné literatury pro děti 1151 knih.

V obecní knihovně si lze půjčit 7 druhů časopisů.

Registrovaných čtenářů je 63, z toho dětí do 15 let je 28. Během roku bylo v knihovně celkem 448 návštěvníků, kteří si vypůjčili 2395 knih a 560 výtisků časopisů.

(ls)

 Ze sportu Nahoru

TJ SOKOL Kájov bude od dubna 2001 pořádat plavání v českrumovském bazénu, a to každou sobotu. Vstup zdarma, čas bude upřesněn. Doprava individuální.

Jaroslav Sládek

Kulečníkové turnaje v restauraci Konibar
Dne 23. 12. 2001 se uskutečnil finálový vánoční turnaj v kulečníku, pořádaný restaurací Konibar. Tomuto finále předcházely po celý měsíc urputné boje ve čtyřech skupinách po pěti účastnících a postoupit z každé skupiny mohli jen dva nejlepší.
Tento vánoční turnaj byl pořádán již jako druhý ročník. V roce 1999 zvítězil František Michl ml. Tomu se v následujícím ročníku nepodařilo obhájit loňské vítězství, a tak přišel o možnost vysadit na kulečník striptérku, což byla jedna z vánočních cen při jejich slavnostním vyhlašování, a asi nejen pro ně.
Letošním vítězem se stal Jan Fajtl, který do finále postoupil jen díky tomu, že vítěz z jedné skupiny, Jan Červ, se nemohl finále zúčastnit, a tak umožnil panu Fajtlovi, který původně vůbec přihlášen nebyl, vyhrát.
Nutno podotknout, že všichni účastníci se již těší na třetí ročník tohoto turnaje.

Restaurace Konibar však pořádá i jiný turnaj, a to o putovní pohár "Vítězného února", letos již třetím rokem.
Na poháru jsou vytištěna jména Miroslav Červ, od něj putoval k Jiřímu Adamovičovi, letos jej drží Václav Fišer mladší. Jak je vidět, pohár putuje do stále mladších rukou. Uvidíme, zda v příštím ročníku bude nastolená linie pokračovat a zvítězí dravé mládí, které se těchto turnajů zúčastňuje ve stále větším počtu, nebo zda se opět prosadí zkušenost.

Daniel Vejvoda

Fotbaloví žáci v Kájově
I přes druhé místo po podzimní části okresní soutěže jsme neusnuli na vavřínech a díky pochopení starosty obce Hořice na Šumavě jsme mohli každou středu dvě hodiny trénovat v jejich podstatně větší tělocvičně a připravovat se na zimní halovou ligu, která se hrála po celý leden a únor, kdy se šest účastníků turnaje spolu utkalo celkem čtyřikrát a naši žáčci po posledním turnaji skončili na pěkném třetím místě. Vítězem se stalo mužstvo Velešína. Zde bylo dobře, že si naši fotbalisté taky vyzkoušeli jiný hrací povrch a měli možnost i v zimním období změřit síly s účastníky okresního přeboru a zpestřit tak pro ně dlouhou zimní přípravu na jarní část soutěže.
Bylo by dobré, kdyby podzimní umístění udrželi, a ještě lépe, kdyby postoupili na příčku nejvyšší. V měsíci dubnu budou mít možnost kromě tréninků v hale vylepšovat si kondici hodinkou plavání v krumlovském bazénu. V případě příznivého počasí by kus cesty do bazénu běželi po cyklistické stezce.
 

Po skončení jarní soutěže je čeká odměna - v době od 16. do 23. června pobyt u moře v Bibione. Ani tam nebudeme zahálet, kromě tréninků jsou v plánu i dva zápasy s tamním žákovským klubem.
Touto cestou bych poděkoval všem rodičům, kteří pomohli zajistit dopravu na tyto turnaje, a doufám, že v jarní sezóně se jim naše naděje odvděčí nejen snahou o dobré výsledky na hřišti, ale i ve škole.

Daniel Vejvoda

 TÉMA K DISKUSI? SNAD ANI NE. MĚLO BY TO BÝT SAMOZŘEJMOSTÍ. Nahoru

ALE
Budeme mít kam šlápnout, aby tam nebyla "psí hromádka"?

Procházíte-li Kájovem, tedy patrně nejen Kájovem, ale ten se nás týká nejvíce, potkáváte majitele psů, jak své miláčky venčí přímo v centru obce. Nebo - ještě hůř, potkáváte psy samotné, jejichž majitelé se ani neobtěžují s nimi vyjít a prostě je jen vypustí. Není divu, že potom nacházíte po cestách a trávnících, prostě kam se podíváte, psí výkaly. V těchto prostorách si hrají a běhají i děti. Musí dávat pozor, aby do nějakého takového, jak jinak než poctivě řečeno "hovínka" nešláply nebo při hře nespadly.

Stálo by za zvážení, zda i nadále venčit psy v centru Kájova, nebo mimo obec, anebo tu nadílku jednoduše uklidit, každý po svém psovi. Je to tak běžné v kulturních sídlech.

Zatím vídáme v Kájově jednoho (možná je vás i víc ?) občana, který po svém psovi vždy uklidí, a to pana Tomáše Augustina.
CHVÁLÍME !!!

Poplatky za psy nebyly v Kájově již dlouhá léta zvyšovány, o to větší odpovědnost za čistotu by měli přebrat chovatelé psů. (Dodržovat čistotu jsou povinni i tam, kde platí poplatky tisícové.)

Alena Kutláková, členka OZ

 Řád vincentinek v Kájově Nahoru

Libuše Semecká

Řád Vincentinek je řád milosrdných sester, který je rozšířen po celém světě, v České republice jsou na dvou místech: V Kájově, kam přišly z mnichovské kongregace (čítající na 30 klášterů působících při nemocnicích a domovech pro přestárlé), a v Kroměříži, kde jsou však sestry z mateřského kláštera z Vídně. 31. července roku 1999 začaly čtyři sestry vincentinky (s. Maria Tabitha, s. Maria Bonavita, s. Maria Raphaela, s. Maria Leonarda) svoji misi na neobydlené faře u nás, v poutním místě v Kájově. Zpočátku bydlely v bytě pro kněze.

Brzy však se počalo s rekonstrukcí fary. Tato akce si vyžádala téměř 11 miliónů Kč. Č - N fond budoucnosti zaplatil 3 mil. Kč, sama kongregace vložila 6,5 mil. Kč, zbytek byl uhrazen ze sponzorských darů a příspěvků přátel. Dílo se brzy podařilo a dne 17. 12. 2000 měli všichni zájemci možnost v rámci dne otevřených dveří shlédnout zrestaurovaný a technicky zmodernizovaný interiér kájovské fary (hygienické zázemí, kuchyň, velká přijímací místnost - jídelna - pro setkávání s potřebnými lidmi, dále pokoje s původním nábytkem, všechny ložnice zařízené jednoduše, avšak s moderním historizujícím přístupem, všude plynové topení). Při prohlídce všemi těmito prostorami nás provázely přímo samy sestry, které budou v upravených prostorách žít a vykonávat svoje poslání.

V průběhu restaurátorských prací byly odkryty v několika pokojích krásné renesanční stropy. Letos jsou zamýšleny ještě další práce - obnova fasády a rekonstrukce bývalých maštalí na WC pro poutníky. Budou obsahovat i bezbariérovou kabinku pro invalidní občany a nezbytné sprchy. Poutníci přicházejí celý rok. Na faře též najdou přechodné útočiště bezdomovci, dostanou najíst, mohou přespat, dále však sestry jednají o jejiich dalším umístění s charitou. Sestry pečují o osamělé potřebné občany v Kájově i širém okolí včetně Českého Krumlova, pomohou pečovatelsky, neposkytují však péči zdravotní. Ve svých pracech se střídají, ať už je to vaření, uklízení, či návštěvy lidí potřebných jejich péče. Dříve pracovaly v nemocnicích a podobných zařízeních a jejich platy šly kongregaci. Nyní již tímto způsobem vydělávat nemusejí, jejich životní náklady nese kongregace, mají jiný úkol.

Kájov je stálé duchovní místo, prvořadým jejich úkolem je každodenní modlitba ráno a večer, a příprava bohoslužeb i těch slavnostnějších. což není jen hlavní říjnová pouť, přehled pro rok 2001 pro zajímavost uvádíme též:

 
7.4. postní pouť
12.5. mariánská pouť
31.5. dětská pouť
15.+19.8. pouť Nanebevzetí Panny Marie
13.-14.10. tradiční Kájovská pouť
8.12. adventní pouť

Některé pouti přicházejí navíc z jiných farností a z Rakouska a Německa.
 
Kostel je přístupný od jara do podzimu každý den odpoledne, jinak na přání. V roce 2000 bylo mnoho návštěvníků a poutníků. Pomáhat na farní zahradu přišli mladí lidé z vikariátu, kteří přijdou letos znova, a též brigáda přátel Šumavy z Větřní. Loni tu zpíval církevní chrámový pěvecký sbor z Německa. Pěvecký sbor malý, ale dobrý, funguje i tady. V létě hráli Sněhurku a sedm trpaslíků,(zapojilo se asi 25 dětí z obce) a na Vánoce živý Betlém. Pro děti budou sestry pořizovat video, na němž jim budou promítat i pohádky.

Tento článek vznikl na základě rozhovoru s matkou představenou, neboť mnozí z nás neměli přesnou představu a informace o poslání řádových sester. Na závěr sestra Tabitha vyjádřila spokojenost a potěšení nad jejich zařazením se do života v Kájově, nad dobrými vztahy, které tu mají se sousedy, s věřícími, ale i s ostaními občany a s obecním úřadem.


 S P O L E Č E N S K Á   K R O N I K A Nahoru

(V této rubrice budeme uveřejňovat úplná data občanů, jen pokud si to budou sami přát)

"Žít je ta nejkrásnější věc na světě"
francouzské přísloví

Osobně jsme popřáli v lednu až březnu:

Jaroslavu Pišlovi,
Ludmile Ostré,
Marii Kmochové,
Františku Kropíkovi

"Maxima debetur puero reverentia"
("Dítě si zaslouží největší ohleduplnost")
Iuvenalis

Dne 9. 2. 2001 proběhlo vítání občánků narozených ještě v roce 2000:
Denisy Zahradníčkové a
Anety Kotlárové z Křenova,
Terezy Švábové,
Karolíny Paloudové,
Michaely Šatopletové a
Václava Kutláka z Kájova.

Při příští slavnosti přivítáme i 1. dítě tisíciletí. Obecní rada rozhodla, že tohoto občánka obdaruje zvláštním pamětním dárkem.
K této slavnosti, jejíž datum není ještě přesně stanoveno, pozveme rodiče osobním dopisem.


"Člověk neumírá stářím, ale smrtí"
Epikuros

V lednu až březnu jsme se navždy rozloučili s
Marií Žahourovou z Kladného
Janem Holubem z Kájova

 Kájovská škola Nahoru

(výběr z internetového článku o historii kájovské školy Mgr. Zdeňky Prokopové)

Zajímavou kapitolu v historii školství na Českokrumlovsku tvoří dějiny školy v Kájově v období 17. a 18. století. Tato škola nižšího typu, spravovaná cisterciáky ze Zlaté Koruny, působila při významném mariánském poutním místě, které leželo zcela osaměle poblíž Českého Krumlova. Pro poznání její činnosti se dochovaly pozoruhodné barokní prameny.

První zmínka o kájovské škole pochází z roku 1469, kdy zdejší farář Michael Pils spolu s učitelem ubránil kostel proti houfu ozbrojenců, kteří vypálili faru a školu. V roce 1629 došlo ke stavbě nové školní budovy, v níž byl však umístěn i hostinec a pokoje pro poutníky. Kájovští učitelé se proto kromě vyučování věnovali i čepování piva a obsluze. Tento stav trval až do roku 1674, kdy se bývalý kájovský učitel Maxmilián Skerle, propuštěný pro nedbalost, osamostatnil a od českokrumlovské vrchnosti si vyžádal svolení k provozování hospody. Při této příležitosti také zabral většinu budovy a pro nového učitele i žáky zbyla pouze jedna malá místnost, kde učitel žil i vyučoval. Funkce hospodského a učitele se definitivně oddělily. Soužití krčmářů a učitelů v jednom domě bylo problematické a občas docházelo i na nadávky a rány. Tato situace vznikla díky dlouholetým sporům mezi klášterem ve Zlaté Koruně a českokrumlovskou vrchností o výnosné právo čepovat pivo na poutním místě.

Škola podléhala dozoru zlatokorunských opatů, kteří jmenovali nové učitele, bezprostředně však byl učitel podřízen kájovskému faráři. Klášter měl na Kájov patronátní právo, proto byli faráři vybíráni ze zlatokorunských řeholníků. Učitelé pocházeli obvykle z poddanských měst na Českokrumlovsku nebo z Horních Rakous. Školu navštěvovalo na konci 17. století málo žáků, obvykle jen pět chlapců, jak vyplynulo ze zprávy opata pražskému arcibiskupovi z roku 1700. Přesto si učitelé obvykle přibírali i pomocníka. Ve škole se vyučovalo čtení, psaní počty a základy hudby, které byla věnována velká pozornost. V roce 1674 učinil eggenberský lékař Ondřej Volkshofen odkaz pro školu ve výši 500 zlatých, „aby se zde vzdělávala mládež ve figurální hudbě, ve čtení, psaní a aritmetice." Učiteli patřila kromě místnosti, kde žil i vyučoval, malá zahrádka u školy. V užívání měl i louku, dvě krávy a v neděli mohl obědvat na faře. V sedmdesátých letech 17. století činil jeho půlroční plat 8 zlatých 20 krejcarů, kromě toho měl nárok i na různé naturálie.

O povinnostech učitele podává informace unikátní školní řád z přelomu 17. a 18. století. Učitel měl podle řádu milovat ctnost, nenávidět neřesti a žít v klidu a počestnosti, aby všem dával dobrý příklad. Učiteli nemělo také na ničem tak záležet, jako na výzdobě a čistotě kostela. Teprve třetí bod se vztahoval k výuce. Učitel byl povinen vzdělávat mládež nejen v psaní a počítání, ale i v dobrých mravech a ctnostech. Měl také dohlížet na žáky, aby nepohoršovali svým chováním poutníky a nechovali se hlučně v kostele. Další body se týkaly vztahu učitele k faráři. Učitel se nesměl bez jeho svolení vzdálit z Kájova a měl plnit všechny jeho příkazy. Mezi další povinnosti učitele patřilo provozování chrámové hudby, vyzvánění, natahování hodin a zavírání dveří na hřbitov. Kájovští učitelé se kromě těchto povinností věnovali i prodeji devocionálií (sv. obrázky, škapulíře, růžence, svíce) poutníkům. Předměty jim dodávala duchovní správa. Školní řád potvrzuje, že učitel byl spíše všestranným farním a kostelním zaměstnancem než samostatným vyučujícím. Kájovský školní řád naznačuje, že se při vlastní pedagogické činnosti kladl větší důraz na morální hodnoty, než na samotné vzdělání.

 Příloha k Časopísku 1/2001 ze dne 26. 3. 2001 Nahoru

Otevírací doby obchodů a služeb v Kájově

Spar Sládek
Po - Pá7:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Sobota7:00 - 11:00
Neděle8:00 - 11:00

Jednota
Po - Pá7:00 - 17:00
Sobota7:00 - 10:00
Nedělezavřeno

Restaurace Konibar
Po - Čt10:30 - 23:00
Pátek10:30 - 01:00
Sobota11:00 - 01:00
Neděle13:00 - 22:00

Restaurace Pohoda
Po17:00 - 22:00
Út- Čt15:00 - 23:00
13:00 - 01:00
So11:00 - 01:00
Ne11:00 - 22:00

Kadeřnictví Eliška Pechová
Po, Pá8:30 - 14:00
Út, Čt12:00 - 19:00
Středazavřeno

Textil Vlasta Nováková
Po-Pá9:00 - 11:30 13:00 - 17:00
Středa13:00 - 17:00

Koberce Boháč & Majer
Po, Út, Pá8:00 - 16:00
St, Čt8:00 - 18:00
So8:00 - 12:00

Dřevo Trust - prodej a.s.r
Po - Pá 7:00 - 16:00
Sobota8:00 - 11:00

Pošta
Po,Út,Čt,Pá8:00 - 11:00 13:00 - 15:00
St8:00 - 11:00 13:00 - 17:00

Benzina Boxit
Po - Pá 6:00 - 18:00
So, Ne 8:00 - 18:00

Obecní knihovna
Po14:00 - 19:00

Obecní úřad
prodloužené úřední hodiny
Po,St7:00 - 11:00 13:00 - 17:00
v ostatních dnech
(út, čt)7:00 - 11:00 11:30 - 15:30
(pá)7:00 - 12:00

Užitečnosti - některá telefonní čísla provozoven obchodů a služeb :
150 - hasiči, 155 - záchranka, 158 - policie

POPLATKY OÚ KÁJOV :

 


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník obce Kájov pro potřeby svých obyvatel v nákladu 420 výtisků.
Toto číslo 1/2001 vychází 26. 3. 2001.
Zpravodaj připravila ve spolupráci s OR a OÚ Kájov Libuše Semecká.
Grafika Margita Semecká.
Tisk Libor Michálek
Distribuce svépomocí a díky pomoci dětí a učitelek MŠ Kájov.
Telefon OÚ Kájov +420 380 731 237
e-mail: oukajov@iol.cz

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0