ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

prosinec 2003 - Číslo 12 - Ročník VII.


Starostův sloupek

I to, co nás v běhu každodenního bytí tak trochu míjí, stojí za zaznamenání, neboť život nás i města má také bílé stránky a právě pro ně stojí za to žít. Proto mi dovolte se s Vámi o tyto podělit.

Je příjemné sledovat dění zájmového, spolkového života, jehož záběr je obrovský a svědčí o nekonečné kapacitě lidského potencionálu a je v pravém slova smyslu hodnotovým naplňováním občanské společnosti. Dovolím si tvrdit, že patří v porovnání se srovnatelnými městy k jedněm z nejkvalitnějších. Myslím tím na včelaře, rybáře, myslivce, hasiče, sportovce, kulturní sféru, pionýry, skauty, baráčníky atd., prostě na všechny ty, kteří nezištně svou prací přispívají k pestrosti života ve městě. Poděkování pak patří především těm, kteří stojí na pomyslné špičce pyramidy v rolích organizátorů.

Potěší, když na závěr pětidílného cyklu motokrosového mistrovství republiky ve Stodu u Karlových Varů figuruje jméno Kaplice jako jednoho z měst, kde se závody konají. Když má již přes dvě desítky let tradici Běh Kaplicí, nebo se zde každoročně konají žebříčkové turnaje a krajské přebory ve stolním tenisu či tenisu. Své místo v kalendáři již má volejbalový turnaj extraligových mužstev či turnaj v malé kopané.

Jako balzám působilo vystoupení skupiny zobcových fléten ZUŠ při příležitosti otevření výstavy J. Plečnika za přítomnosti velvyslance Slovinské republiky.

Obdobně stojí za zaznamenání, jak se dobrovolný sbor hasičů vypořádal s návštěvou německých kolegů v rámci kaplických slavností. Neměl by zapadnout i podíl členů z TJ Cíl, kteří v průběhu roku opraví desítky kilometrů turistického značení a ani fakt, že spolu s námi žijí dobrovolní dárci krve se šedesáti odběry. Připomenutí 50. výročí středního školství evokuje nezastupitelnost vzdělání pro celkový rozvoj Kaplicka a potřebnost stabilizace školství vůbec.

Nelze pochopitelně vše postihnout, ale i krátká sekvence potvrzuje výše uvedené.

Na prahu adventu přeji nacházení bílých ovcí. Věřte, že jich není málo.

Ferdinand Jiskra


Něco málo o kultuře

Musím se zastavit u technické stránky našich spravovaných objektů. Prvními kroky, které vycházely z havarijního stavu objektů byla oprava střechy kina, zakoupení náhradního zdroje světla a jeho uvedení do chodu, vybudování pódia, nové čalounění na 350 židlích, spousty nátěrů a malování, to vše bez zvýšených dotací. Díky tomu se již nenacházíme v zásadním rozporu s bezpečností práce a požárními předpisy. Tyto a další vynaložené finance jenom zhodnocují městský majetek a zlepšily kulturnost prostředí. Chceme-li, aby občané navštěvovali naše kulturní zařízení, musíme ve zlepšování prostředí i dále pokračovat. Proto bych apeloval na naše zastupitele, aby nás v naší práci podpořili a námi předložený návrh rozpočtu odsouhlasili v co možná nejvyšším rozsahu.

Jsme potěšeni stoupající návštěvností, za což Vám všem děkujeme. Rád konstatuji, že dobrá je spolupráce se školami, školkami a pedagogy, rádi jim budeme poskytovat to, oč bude zájem z jejich strany nebo co bude vhodné k doplnění osnov. Pro ilustraci uvádím několik čísel: na pohádku o vodníku Pačískovi přišlo přes 250 dětí, na divadelní představení pro studující mládež v průměru přes 200 návštěvníků, zájem jsme zaznamenali i u kurzu Taneční výchovy, kde je na 40 párů, na divadelním představení Turecká kavárna bylo okolo 300 občanů a z toho přes 50 mladých lidí. Stoupající tendenci zaznamenáváme i na diskotéce, kam chodí kolem 200 lidí. Očekáváme, že vzrůstající trend bude i na akcích do konce roku 2003 včetně Silvestrovské show (o programech v měsíci prosinci se dozvíte na jiné stránce tohoto Zpravodaje).

Po Novém roce bude dáván důraz na ty návštěvníky, kteří si budou kupovat vstupenky v předprodeji. Ty, kteří chodí pravidelně, chceme a budeme zvýhodňovat, například touto formou: návštěvník zakoupil vstupenku na Tureckou kavárnu, při dalším předprodeji předloží tuto vstupenku a bude mít 20,- Kč slevu na pořad Abeceda hvězd Vladimíra Hrona.

Přáli bychom si, abychom tak, jak přistupujeme k určování vstupného na kulturní akce, mohli postupovat i v kině.

Tam je ovšem vstupné určeno distribučními společnostmi, od kterých filmy odebíráme a od kterých také máme značné výhody, jako například to, že film je měsíc po premiéře v Praze promítán v Kaplici. Samotní pracovníci KIC ví, že vybavení technikou a interiéru neodpovídá dnešním požadavkům. I přesto tady dochází k malému nárůstu ve srovnání s čísly z minulého roku, za měsíc říjen a listopad máme návštěvnost v průměru o 8 návštěvníků větší, než ve stejném období minulého roku. I v letošním prázdninovém období došlo k drobnému nárůstu v průměru o 5 návštěvníků.

Chceme se stát ohniskem vašeho zájmu. Spokojenost našich občanů je naším hlavním cílem. Rádi budeme nabízet co možná nejlepší programy, a to všem věkovým skupinám. Víme, že se všem také nezavděčíme. Za návštěvnost v našich městských zařízeních vám děkuji jménem celého pracovního kolektivu a přeji si, abychom k následné šťastné a veselé vánoční a novoroční atmosféře přispěli i my.

Josef Sejk, ředitel KIC

Omluva redakce z předchozího čísla: V článku o větrné elektrárně jsme chybně uvedli její cenu. Správná částka je 3,5 milionu eur. Omluvte tiskovou chybu. Děkujeme.


Kulturní a informační centrum nabízí v předprodeji :

Vladimír Hron / Abeceda hvězd
V zábavném pořadu vás čekají písně legend jako je Elvis Presley, Karel Gott, Elton John, Andrea Bocelli, Drupi, Frank Sinatra, Freddie Mercury a další.
Sál kulturního domu, vstupné 120,- Kč/100,- Kč, v 19.30 hodin 9. 12. 2003

Silvestr 2003
Show program: vystoupí skupina RAPMASTERS, zpěvačka NIKOLA, artistka, taneční pár, VIKTOR SODOMA, DJ KOPÍ, SAXES. Vše se zpětnou videoprojekcí, bohaté světelné efekty a další překvapení. Teď na to určitě máte, rozlučte se u nás s rokem 2003!
Kulturní dům, vstupné 199,- Kč, začátek ve 20.00 hodin, ve středu 31. 12. 2003


U S N E S E N Í
z 9. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 3. listopadu 2003

Zastupitelstvo města po projednání :

I.    s c h v a l u j e

*

cenu vodného a stočného pro rok 2004 dle předložené varianty A, tj. 42,- Kč + DPH za 1 m3 pro domácnosti i ostatní odběratele

*

prodej pozemku p.č. 1327/15 k.ú. Blansko o výměře 573 m2 Martinu Paulíkovi, bytem České Budějovice 402/10 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 308 k.ú. Kaplice o výměře cca 45 m2 (přesná výměra po zaměření) manželům Bauernöplovým, bytem Kaplice 168 za cenu 500,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje částí pozemku p.č. 650/1 k.ú. Kaplice za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 1664/8 k.ú. Kaplice o výměře 208 m2 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 384/2 k.ú. Blansko o výměře 1 m2 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje 2 parcel na výstavbu rodinných domů na pozemku p.č. 421 k.ú. Kaplice o celkové výměře 1726 m2 za cenu min. 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem a s podmínkou vybudování přístupové cesty na vlastní náklady žadatelů

*

koupi pozemku p.č. 334 k.ú. Kaplice o výměře 80 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 36.000,- Kč + náklady spojené s prodejem a úhradu znaleckého posudku ve výši 2.368,- Kč

*

odpis pohledávky ve výši 24.960,- Kč za přeplatek na opakované sociální dávce

*

změny rozpočtu Města Kaplice na rok 2003 dle předloženého návrhu finančního odboru MěÚ Kaplice

*

přijetí finančního daru od Volksbank CZ, a.s. pobočka Kaplice ve výši 3.300,- Kč pro nově narozené občánky města

*

uzavření zástavní smlouvy k nemovitostem - areál čističky odpadních vod v k.ú. Blansko
* objekt technické vybavenosti bez čp/če stojící na pozemku st.parc. č. 150 a pozemek st. parcela č. 150 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1445 m2
* objekt technické vybavenosti bez čp/če stojící na pozemku st.parc. č. 164 a pozemek st. parcela č. 164 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 154 m2
* objekt technické vybavenosti bez čp/če stojící na pozemku st. parc. č. 165 a pozemek st. parcela č. 165 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 72 m2
* pozemek - ostatní plocha (manipulační plocha) parc.č. 660/2 o výměře 20542 m2
* pozemek - ostatní plocha (manipulační plocha) parc.č. 660/5 o výměře 11666 m2 vše v k.ú. Blansko zapsané na listu vlastnictví č. 1001 pro obec Kaplice, k.ú. Blansko

*

dozajištění vodohospodářského úvěru na akci "Intenzifikace ČOV Kaplice" blankosměnkou vlastní vystavenou na řad ČMZRB, a.s. s doložkou "bez protestu" neavalovanou

II.     b e r e    n a    v ě d o m í

*

návrh ekonomické studie řešení centrálního zásobování teplem města Kaplice předložený firmou Transgas a.s. Praha, Jihočeská plynárenská a.s. České Budějovice a TERMS Planá a pověřuje Správu domů města Kaplice s.r.o. rozpracováním studie a doplněním o řešení připomínek zastupitelů vznesených v diskusi k předloženému materiálu

III.     p o v ě ř u j e

*

spolu s pracovní skupinou pro zajišťování dotací se zabývat možností získání dotace na postupnou realizaci vybudování sportovních sektorů pro atletiku v areálu stadionu základních škol

*

nabídnout odkoupení částí pozemku p.č. 650/1 k.ú. Kaplice všem majitelům rodinných domků sousedících s touto parcelou

*

zadat geometrické zaměření pozemku p.č. 421 k.ú. Kaplice - rozdělení na dvě stavební parcely, vedení vodovodního řadu (Město Kaplice - ATYS) a přístupové cesty

*

prověřit stav chodníku v Linecké ulici (směr k firmě KOPP) a zajistit případnou opravu havarijního stavu

Správu domů města Kaplice s.r.o.

*

zajistit zpracování znaleckého odhadu zhodnocení půdní vestavby v čp. 193 Bezručova ulice a projednat s nájemcem možnost odečítání dluhu na nájemném a službách z ceny hodnoty bytu, který byl vybudován nájemcem na vlastní náklady

*

okamžitě řešit uvolnění bytu v Obchodní akademii a Gymnáziu Kaplice z důvodu zahájení nutné rekonstrukce a rozšíření jídelny v tomto objektu

IV.     o d k l á d á

*

rozhodnutí o prodeji bytu II. kat. o vel. 1+2 v čp. 318 Linecká ulice.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Hroby

Na základě vydání zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví vyplývá pro občany města Kaplice a přilehlých osad povinnost uzavřít nájemní smlouvu na hrobové místo na hřbitovech v Kaplici a v Blansku u Kaplice. Smlouvu musí uzavřít každý, i ten, kdo má hrobové místo doposud placeno. Na 18. zasedání Rady města Kaplice bylo přijato usnesení č. 461, ve kterém se stanovuje výše nájemného za pronájem hrobového místa dle vyhlášky Ministerstva Financí 1/2003. Nájemné za pronájem hrobového místa činí 5,- Kč/m2/rok a dle této vyhlášky se nově stanovuje od 1. 1. 2004 poplatek za služby s nájmem spojené, který byl schválen ve výši 150,- Kč/rok. Tato roční platba je stanovena jednotně pro jednohrob, dvojhrob, trojhrob, hrobku, urnové místo i vsyp (na částečné pokrytí nákladů spojených s provozem hřbitova a úhradou vodného, odvozu komunálního odpadu, elektr. energie, opravy atd.). Tato částka je neměnná na dobu 5ti let.

Nájemní smlouvy jsou již rozesílány. Ten, kdo má poplatek za hrobové místo již zaplacen, bude platit podle nové smlouvy za nájem hrobového místa až vyprší současně sjednaná doba nájmu.

Poplatek za služby je nutno uhradit každý rok v termínu od 1. ledna do 31. března složenkou (tu obdržíte od Města Kaplice) nebo osobně u paní Čapkové na MěÚ Kaplici číslo dveří 313 - II. patro. Poplatek za služby je možno uhradit až na dobu 5ti let dopředu tj. 750,- Kč.

V informačních skříňkách na hřbitovech bude zveřejněna výzva po dobu půl roku dle citovaného zákona pro ty, kteří neuzavřou novou nájemní smlouvu, budou v prodlení s placením a v nečinnosti.

Každý, kdo nemá zájem o obnovení pronájmu z jakýchkoliv důvodů a o hrob se nestará, je povinen toto oznámit na MěÚ Kaplice p. Čapkové - tel. 380 303 152 a na své náklady odstranit zařízení hrobu. Pokud tak neučiní bude zařízení hrobu odstraněno Městem Kaplice a majiteli přeúčtováno.

Odbor správy majetku MěÚ KapliceLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr1203.htm on line 267

Na měsíc leden připravujeme v Kině Kaplice :
4. a 5. ŠVINDLÍŘI
7. a 8. LÁSKA NEBESKÁ
a dále ŽIVOT DAVIDA GALEA, LARA CROFT, FRIDA, HODINY, JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ, MATRIX REVOLUTION

V únoru se těšte na KAMEŇÁK II a JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI


KULTURNÍ NABÍDKA
na prosinec

Každou sobotuod 22.00 hodin
DISCO

dancing maratón, tanečnice, soutěže

Kulturní dům 

4. prosince, čtvrtekod 10.00 hodin
MIKULÁŠ A ČERT

Představení pro děti v podání českobudějovického Divadélka KOS, spojené s mikulášskou nadílkou.

Sál kulturního domuVstupné 10,- Kč

6. prosince, sobotaod 15.00 hodin
MIKULÁŠSKÉ DISCO
Sál kulturního domuVstupné 10,- Kč

9. prosince, úterýod 19.30 hodin
VLADIMÍR HRON - ABECEDA HVĚZD
Sál kulturního domuVstupné 120,- Kč

10. prosince, středaod 17.00 hodin
KONCERT KOMORNÍHO PĚVECKÉHO SBORU ZŠ ŠKOLNÍ

Vystoupí žáci základních škol a SOU. Doprovod Roman Muška - kytara a Josef Menšík - klavír. Zazní lidové i populární písně a spirituál.

Kaple sv. Josefa a sv. Barborydobrovolné vstupné

11. prosince, čtvrtekod 15.00 hodin
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

Dechová hudba Melodie. Promítání barevných diapo-zitivů ze skandinávských zemí. Vystoupení žáků ZUŠ.

Sál kulturního domu 

13. prosince, sobotaod 19.00 hodin
TANEČNÍ - VĚNEČEK
Sál kulturního domu 

15. prosince, pondělíod 16.30 hodin
ŽÁKOVSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Kaple sv. Josefa a sv. Barbory 

16. prosince, úterýod 18.00 hodin
UČITELSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Kaple sv. Josefa a sv. Barbory 

19. prosince, pátekod 17.00 hodin
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ KAPLICE
Kostel v Dolním Dvořišti 

23. prosince, úterýod 17.00 hodin
BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Průvod, koledy, živý betlém.

Náměstí 

27. prosince, sobotaod 17.00 hodin
EXFANTA

Koncert duchovních renesančních písní a spirituálů v podání kaplické vokální skupiny.

Kostel sv. Floriánadobrovolné vstupné

28. prosince, neděleod 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT

Dechová hudba Agrovanka a hosté.

Sál kulturního domu 

31. prosince, středaod 20.00 hodin
SILVESTR 2003

Show program.

Kulturní důmVstupné 199,- Kč


Plnění rozpočtu k 30. září 2003

PŘÍJMY
Druh příjmuRozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
v tisících Kčv Kč
daň z příjmů fyzických osob ZČ9.4009.4007.454.235,00
daň z příjmů fyzických osob OSVČ7.0007.0004.279.096,00
daň z příjmů právnických osob9.0009.0078.086.267,00
daň z příjmů právnických osob obce1.5006.3506.350.402,00
daň z přidané hodnoty13.70013.70010.383.887,00
daň z nemovitostí2.5002.5001.738.870,00
správní poplatky1.4581.6961.388.150,00
poplatky za odnětí půdy 33.017,00
poplatky za znečištění ovzduší5005004.150,00
místní poplatky1.3551.3551.080.101,00
Daňové příjmy celkem46.41351.51140.768.175,00
příjmy z poskytnutí služeb a výroby120120206.938,40
příjmy z pronájmu pozemků150150163.978,90
příjmy z pronájmu nemovitostí VAK6.8396.8395.307.068,00
příjmy z pronájmu nemovitostí SD s.r.o.3.7403.7402.854.300,00
příspěvky na splátky úvěru BSŠ2.8943.2242.517.632,00
přijaté pokuty265340334.956,21
přijaté vratky - finanční vyp. PO, odpisy2.0703.3772.372.081,70
pojistné plnění 2.5652.573.554,00
přijaté úroky a výnosy1.2501.250816.923,63
dividendy ČS 128128.343,00
ostatní nedaňové příjmy40107672.328,16
Nedaňové příjmy celkem17.36821.84017.948.104,00
příjmy z prodeje pozemků500595458.580,00
příjmy z prodeje domů900900301.995,00
příjmy z prodeje majetku  22.322,00
Kapitálové příjmy celkem1.4001.495782.897,00
neinv. dotace ze SR15.44015.44011.580.003,00
neinv. dotace sociál. dávky20.40020.40019.077.949,00v
ost. neinv. dotace územní plán 250250.000,00
dotace na výkon státní správy ŽP 1.566,651.623.139,00
dotace na zabezpečení výk. st. správy8.0008.8058.805.000,00
dotace Phare 2.509,842.509.840,06
dotace SFŽP obnova Malšského údolí 2.286,202.286.200,00
neinvestiční dotace na referendum 263,30263.300,00
dotace do povodňového fondu 603,00603.000,00
neinv. dotace na úroky BBŠ1.1051.105828.774,00
dotace na školství ze SR 32.23723.970.461,00
neinv. dotace od obcí 1.5691.714.188,00
neinv. dotace od kraje hasiči  80.000,00
převody z vlast. fondů1.0711.271210.726,00
Přijaté dotace celkem46.01688.305,9973.802.580,06
PŘÍJMY CELKEM111.197163.151,99   133.301.756,06

VÝDAJE
Druh výdajeRozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
v tisících Kčv Kč
služby v ostatní veterin. péči954520.156,00
pěstební činnost zaměření lesů8001.000 
výkon st. správy v lesním hospodaření 1.566,65982 647,00
Zemědělství a les. hosp. celkem8952.611,651.002.803,00
komunikace úklid, posyp2.6001.8151.414.653,00
opravy komunikací800940845.640,55
BESIP propagace20205.591,60
oprava a čištění kanál. vpustí200200150.000,00
pasport dopr. značení , údržba cyklotrasy5077 
komunikace k poliklinice2.0403.0101.561.493,85
soutěž na průjezd městem5050 
přemístění autobus. zastávky Jihostroj50015023.415,00
opravy dopravního značení150150150.165,50
chodníky ZTV Šumavská20020015.193,50
opravy chodníků2502008.707,80
projekt parkoviště dvůr lékárna 50028.350,00
chodníky náměstí1.5001.5301.505.703,00
chodníky Linecká350350 
příspěvek na dopravní obslužnost284284214.770,00
Doprava celkem8.9949.4765.923.683,80
dotace na vodu pro občany3.6613.6613.042.745,00
oprava kašny, vodovod Hubenov 512.737,40
přeložení vodovodního řadu Blansko9001.020 
vodovodní řad Blansko projekt200200189.315,00
pasport vrtů Blansko 2733.285,00
poplach kanalizace, opr. kanal. Rozpoutí 591.239,00
přeložení vodovod. řadu p. Kašpar504443.435,40
obnova Malš. údolí včetně PHARE, SFŽP1.5004.122,044.239.361,00
přeložení vodojemu ATYS50011015.750,00
zakruhování vodovodu p. Lepschi30038041.701,00
přípojka inž. sítí Šumavská 100 
odlehčovací komora park150  
oprava kmenové stoky po povodni 800172.305,00
monitorování kanal. Pobřežní ul. park 4342.834,00
provozní náklady ČOV Pořešín210268179.590,00
intenzifikace ČOV Kaplice656657588.840,00
oprava hráze rybníčka v Pořešínci200300 
Vodní hospodářství celkem8.32711.842,048.593.137,80
Spoje - zřízení TV Prima303021.600,00
MŠ Nové Domovy otop a TÚV650650513.621,00
MŠ ND opravy dveří, zastřešení rampy6053 
MŠ ND příspěvek na činnost968968726.000,00
MŠ ND dotace Jč. kraj 3.7992.854.000,00
MŠ ND rekon. sociál. zařízení, vzduchotech.645646645.285,40
MŠ Nové Domky oprava střechy 9797.314,00
MŠ Nové Domky příspěvek na činnost760805570.000,00
MŠ Nové Domky dotace Jč. kraj 1.7451.312.000,00
MŠ Nové Domky odved. dešť. vody150110109.382,70
MŠ 1. máje 771 oprava střechy 1615.330,00
MŠ 1. máje 771 příspěvek na činnost704719528.000,00
MŠ 1. máje 771 příspěvek Jč. kraj 1.5981.201.000,00
MŠ 1. máje 771 otop a TÚV371371356.400,00
MŠ 1. máje 771 rozvody teplé a stud. vody100100 
Předškolní zařízení celkem4.40811.6778.928.333,10
neinvestiční náklady na školství 1817.908,00
ZŠ Omlenická - otop a TÚV566566341.600,00
ZŠ Omlenická doplatek služby  3.282,70
ZŠ Omlenická příspěvek na činnost310181181.000,00
ZŠ Omlenická dotace RŠ OkÚ 5.0793.554.000,00
ZŠ Omlenická oprava budovy2.4594.1513.990.560,60
ZŠ Fantova příspěvek na činnost1.2161.216912.000,00
ZŠ Fantova dotace Jč. kraj 8.7136.555.000,00
ZŠ Fantova otop a TÚV1.4431.4431.092.403,00
ZŠ Fantova rekonstrukce rozvodů TÚV400643643.370,70
ZŠ Školní oprava ploché střechy 2827.646,50
ZŠ Školní otop a TÚV1.2581.258965.700,00
ZŠ Školní příspěvek na činnost2.2442.2831.683.000,00
ZŠ Školní dotace Jč. kraj 8.9686.721.000,00
Základní školy celkem9.89634.54726.688.471,50
Školní jídelna Školní opravy18011565.005,00
ŠJ Školní příspěvek na provoz850850637.500,00
ŠJ Školní dotace Jč. kraj 1.3081.013.000,00
ŠJ Fantova příspěvek na provoz354354265.500,00
ŠJ Fantova dotace Jč. kraj 1.027771.000,00
ŠJ Fantova oprava oken8011897.666,00
Školní stravování celkem1.4643.7722.849.671,00
městská knihovna1.8181.818970.114,11
Kaplické slavnosti250250225.188,40
kronika města1515 
údržba památek700718241.433,00
hrad Pořešín stavebně historický průzkum 75 
městský rozhlas údržba5050 
KIC příspěvek na provoz2.5782.5781.933.500,00
KIC otop a TUV544544423.108,00
inzerát na ředitele KIC 1413.761,60
občanská komise707335.849,60
Kultura celkem6.0256.1353.842.954,71
údržba a provoz sportovišť300300131.855,10
příspěvek sport. oddílům na mládež470470470.000,00
sečení hřišť a ostatních ploch1.309709597.231,00
sportovní hala Bělidlo650650483.039,00
příspěvek na provoz skautským a j. organizacím200200132.500,00
skateboardové hřiště600500500.000,00
septik hřiště - hasiči3005352.850,70
koupaliště 474460.929,00
cyklotrasy Kaplicka300300250.000,00
výměna písku v pískovištích303021.000,00
Tělovýchova a zájmová činnost celkem4.1593.6863.099.404,80
ambulantní péče 107.000,00
poliklinika zálohy TÚV nepronaj. prostory  14.550,00
vstup do polikliniky zastřešení300103102.715,00
Zdravotnictví300113124.265,00
úroky z úvěru BSŠ2.9252.9252.195.291,95
byt po Sias - fond oprav20208.538,00
čerpání povodňov. fondu 60330.656,00
projekty bytový dům Linecká ul. projekt500500 
půdní vestavba čp. 127 projekt701.27070.035,00
Realitní kancelář HECI služby818123.100,00
chráněné bydlení Blansko projekt300353351.750,00
projekt Bělidlo 101270270253.395,10
postřik na krov Bělidlo 101 1212.391,00
opravy Bělidlo 101 SAPARD1.5001.500 
demolice internát Pohorská50050013.860,00
vrata do polikliniky Linecká 3803635.385,00
veřejné osvětlení - energie400400323.261,00
veřejné osvětlení služby1.816781541.864,50
veřejné osvětlení Blansko908685.062,30
přívod el. energie pro tržnici u lomu150150 
provoz hřbitova Kaplice160160121.795,70
chodníky na hřbitově 70013.556,00
provoz hřbitova Blansko252521.733,70
přívod teplovodu LEOTEC30030 
ostatní služby pro územní rozvoj200226166.745,20
právní služby a soudní výlohy v NBH420425158.906,00
hasičská zbrojnice Pořešín1.4001.400351.010,00
architekt města666647.565,00
náhrady od pojišťovny převod SD 2.3342.333.481,00
koupě pozemků250345197.820,00
zaměření tech. a hist. průzkum 101 12569.993,00
změna územního plánu 250 
rezerva na opravy72736 
Bydlení, komun. služby celkem12.25015.6097.427.195,45
kontejnery, sběr a svoz PET lahví250250131.815,00
likvidace černých skládek10010045.207,30
sběr a svoz komunálního odpadu270920678.229,10
úklid města včetně zeleně1.9003.6703.152.354,00
údržba krajnic u obecních komunikací909017.288,50
psí záchodky, koše na exkrementy, kotce5510534.750,00
údržba městského mobiliáře10010017.792,45
chem. ochrana, kácení a výsadba dřevin12512541.545,20
LEGRO odborné poradenství272726.775,00
terénní úpravy v parku 217217.460,00
ostatní výdaje ŽP705018.954,00
Ochrana život. prostředí celkem2.9875.6544.382.170,55
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení20.40020.50617.285.373,00
dům s pečov. službou524524330.588,01
klub důchodců656524.723,96
sociální pomoc osobám nepřizpůsobivým15156.948,00
Sociální péče celkem604604362.259,97
Městská policie1.3191.319885.489,93
Požární ochrana280280116.969,95
Místní zastupit. orgány2.0682.0681.274.610,86
Volby 87.4087.414,90
Činnost místní správy32.50036.82922.829.344,16
Finanční operace a ostatní činnost1.5005.774,905.598.642,00
VÝDAJE CELKEM118.406  172.620,99  121.323.795,48

FINANCOVÁNÍ - třída 8
změna stavu na bankovních účtech6.6518.911-3.623.635,68
uhrazené splátky dlouho-dobých půjček-1.242-1.242-929.256,05
aktivní dlouhodobé operace příjmy1.8001.8003.980.000,00
aktivní dlouhodobé operace výdaje  -10.689.707,00
opravné položky k peněžním operacím  -715.361,85
FINANCOVÁNÍ CELKEM7.2099.469,00-11.977.960,58

Sestavila: J. Jiskrová


Oznámení o konání veřejné dražby

Finanční úřad v Kaplici oznamuje konání veřejné dražby věcí movitých. Dražba se uskuteční v úterý dne 9. prosince 2003 od 14.00 hodin v budově Obecního úřadu v Bujanově, čp. 26.

Dražit se budou: Průmyslový šicí stroj Minerva, typ 3216-3 s přímým stehem 380V s pracovním stolem, skříň dřevěná policová, uzavřená s barem (kombinace světlé a tmavé dřevo), olejový radiátor elektrický, Konferenční stůl dřevěný lakovaný, skříňka dřevěná závěsná (kombinace světlé a tmavé dřevo), elektrická lampa halogenová stojanová kovová. Dražené věci je možno si prohlédnout od 12.00 do 13.30 hodin v den a místě konání dražby na obecním úřadě Bujanov, čp. 26. Registrace dražitelů proběhne od 13.30 hodin. Účast na dražbě je bezplatná. Podrobný seznam dražených věcí bude uveden na dražební vyhlášce, která bude vyvěšena na úřadní desce Finančního úřadu v Kaplici a Obecního úřadu Bujanov.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc prosinec 2003

2. 12.12 km
Z BUJANOVA PŘES MICHNIČKY "DOMŮ"

Autobusem v 10.00 hodin do Bujanova.
Trasa: Bujanov - Michnice - Michničky - Chudějov - Vracov - Omlenička - Blažkov - Kaplice


 
9. 12. 
ROZLOUČENÍ S TURISTICKÝM ROKEM !!

Odchod z parku v 10.00 hodin.

Všem turistům hezké Vánoce, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2004 !


Florbal v našem městě

Myslím si, že v kraji nenajdete město s lepším zázemím pro tento, dnes již známý, sport. Díky klubu FBC Kaplice je naše město po celé republice známé jako město florbalu. Je to už šest let, co se v hlavách "Kluků" zrodila myšlenka vytvořit klub, který by mohl být kvalitním soupeřem ostatním celkům. Před 6 ti lety to bylo jen pár kluků, kteří v našem městě florbal hráli. Dnes je to přes 100 profesionálních hráčů. Na všech školách je florbal kolektivním sportem číslo 1!

FBC Kaplice má již 4 celky. Jsou to: A-tým, který hraje 3. celostátní ligu, B-tým, hrající 1. Jihočeskou ligu, junioři, kteří bojují také v 1. Jihočeské lize a nakonec mladší žáci též v 1. Jihočeské lize. Nyní jsou všechny celky v popředí tabulky. Myslím si, že bych měl vyzdvihnout jména trenérů, kteří se starají o mládež, trenérů Romana Mocka, Michala Moronga a Petra Čutky!

Za celé FBC doufám, že se na domácí zápasy přijde podívat co nejvíce diváků. Informace o týmu získáte na internetové adrese: http://fbc-kaplice.hyperlink.cz

hráč FBC Kaplice


Program DDM Kaplice - prosinec 2003

Dům dětí a mládeže v Kaplici pořádá dne 3. 12. pro děti ze ŠD předmikulášskou show ČERTOVINY, čeká vás odpoledne plné soutěží, her a zábavy.

Oznamujeme, že od 8. 12. do 31. 12. 2003 bude v DDM uzavřen provoz z důvodu stěhování do jiné budovy. V tělocvičnách nebude činnost přerušena. Činnost bude opět zahájena 5. 1. 2004 v nové budově v ulici Omlenická.

Přejeme krásné a veselé Vánoce a těšíme se na Vás.


Problematika toulavých psů

Neustále se množí stížnosti občanů na volné pobíhání psů po katastru města Kaplice. Jedná se o problém, se kterým se potýká nejenom naše město, ale dá se říci, že je to aktuální problém ve větších aglomeracích celé naší republiky. Ze začátku se tento problém řešil vybudováním útulků pro opuštěná a zatoulaná zvířata, kapacita se však velice rychle zaplnila a dalšímu rozšiřování a zřizování brání především finanční otázka.

Každé město se snaží tento problém řešit, ale vše naráží na stále stejný problém - umístění odchycených zvířat a následná péče o ně. Je velice jednoduché říci, co je nám do toho, ať se obec postará, je přece povinna ze zákona o obcích se o psy jako o nalezenou věc postarat. To je sice zčásti pravda a Městská policie v Kaplici spolu s příslušným odborem MěÚ Kaplice se jenom v roce 2002 postarala o odchyt 29 psů a jejich následné umístění do příslušného zařízení, nebo předání majitelům, kteří ztrátu nahlásili. V roce 2003 jenom do této doby bylo odchyceno 9 psů, z toho 6 jich bylo umístěno do útulku a 3 předáni majitelům.

Kapacita útulku v Českém Krumlově je ale nyní zcela vytížena, takže opravdu není kam zvířata umístit. Městská policie v Kaplici spolu s představiteli města vzniklou situaci monitoruje a touto problematikou se průběžně zabývá, daří se nalezené psy vracet majitelům, kteří jejich ztrátu nahlásí, takže slova, že se nic v uvedené věci nedělá, nejsou opravdu na místě. Nikdo z kritiků vzniklé situace to dobré, které se pro tuto věc udělalo, nevidí a nebo ani neví o tom, co vše se podařilo vyřešit a nikdy neslyšel poděkování a radost majitele, kterému se jeho zatoulaný pes vracel po několika dnech nebo týdnech. Nemluvím už ani o těch lidech, kteří si od nás nalezené zvíře převzali do vlastní péče, když se nenalezl jeho majitel a vlastně ho tím zachránili od převozu do útulku. Těmto lidem patří také poděkování za pomoc v řešení vzniklé situace.

Na druhou stranu by se měli zamyslet sami majitelé psů nad tím, proč nemají jejich psi evidenční známky, proč je nechají volně pobíhat po sídlištích, parcích a jiných veřejných prostranstvích. Městská vyhláška přece zcela jasně uvádí, jak má být pes zabezpečen v případě jeho volného pohybu a jak se má majitel o něj starat. Majitelé psů, kteří tato nařízení nedodržují, se proto nemohou divit, že jsou proti nim uplatňovány zákonné sankce. I tento způsob napomáhá ke zlepšení situace volného pobíhání psů. Nebráníme se ani názorům a připomínkám z řad občanů a majitelů psů, kteří sami mohou svým chováním a jednáním pomoci nedobrou situaci změnit. Město Kaplice přispělo nemalou částkou na vybudování nového spádového útulku pro opuštěná zvířata, který se staví v Českém Krumlově, doufáme, že v roce 2004, kdy má být toto zařízení uvedeno do částečného provozu, pomůže řešit situaci v našem regionu a nebude již problémem ono tolikrát opakované kam s ním.

za Městskou policii Kaplice V. Klimeš


Čas adventu

  Stínový Jeruzalém
Dávný zvyk - "kouzelný" Jeruzalém

První čtyři neděle po slavnosti Krista Krále a zároveň poslední čtyři neděle před Štědrým dnem jsou dobou adventu. Advent převzal své jméno po latinském advenire a znamená přicházet. Tato doba je přípravou na narozeniny Spasitele, na jednu z největších křesťanských slavností. V tomto období se také u nás ujal zvyk adventních kalendářů. Většina zná kalendáře čokoládové, ale původní zvyk býval symboličtější a tajemnější. Kdysi v období baroka si děti vyráběly stínový Jeruzalém. Takový Jeruzalém si mohou děti vyrobit i dnes. Jak na to...

Budete potřebovat delší pruh tvrdšího papíru, případně dvě čtvrtky, které slepíte k sobě, nejlépe izolepou. Je dobré, aby papír propouštěl co nejméně světla, tenký papír je nepoužitelný. Na připravený pruh namalujete město, věže, věžičky, domy se štíty, střechy, doporučujeme kreslit stavby spíše vyšší, aby zůstalo více prostoru pro prostřižení okének. To je hlavní úkol. Vystřihnete tolik okének, kolik dní má advent (tento rok je to 25 dní), mohou být různě vysoká a široká, kostely mohou mít i gotické protáhlé okenice. Okna prostřihnete nebo proříznete tak, aby je bylo možné otvírat a zavírat (viz obrázek). Vystřihnete siluetu města a poté oba konce pruhu papíru pečlivě slepíte k sobě. Vznikne vám tvar podobný koruně králů.

Připravený Jeruzalém byl v době adventu postaven v pokoji a očekával temnotu noci. Do jeho středu byla postavena svíce (ideální je nízká hrobová svíčka s kalíškem) a její světlo vrhalo po stěnách potemnělého pokoje stíny městečka. Každý večer si smělo dítě, pokud bylo hodné či udělalo někomu radost, otevřít jedno okénko, naopak pokud něco provedlo, muselo večer jedno okénko zavřít. Blížil se Štědrý den a světlo v pokoji se buď stupňovalo, až Jeruzalém celý krásně zářil nebo zůstával temný a posmutnělý.

inspirováno textem Petra Piťhy Adventní čas


Vánoční bohoslužby

V kostele sv. Petra a sv. Pavla v Kaplici
24. prosince ve 22.00 hodinVánoční mše ze slavnosti Narození Krista
25. prosince v 9.30 hodinSlavnostní vánoční mše
26. prosince v 9.30 hodinSvátek svatého Štěpána
Počínaje Štědrým dnem až do Hromnic (2. února) je v kostele sv. Petra a sv. Pavla otevřen kaplický betlém … pro všechny návštěvníky a poutníky, v době před a po mši.
V kostele sv. Jiří v Blansku
25. prosince v 11.00 hodinSlavnostní vánoční mše
26. prosince v 11.00 hodinSvátek svatého Štěpána


Poděkování

Vedení, učitelé a žáci ZŠ Fantova děkují Lesní správě v Kaplici za sponzorský dar, který bude použit na nákup pomůcek pro tělesnou a výtvarnou výchovu.


Stíny II. světové války

Vyhnání aneb plebiscit 4. 12. 1938 v Kaplici

Když jsem dopsal řadu článků o chování našich bývalých německých spoluobčanů v prvé polovině minulého století (byly uveřejněny v Kaplickém zpravodaji v minulém období), byl jsem rozhodnut tento problém nepřipomínat. V minulých dnech jsem se však dozvěděl, že odsunutí kapličtí Němci se spontánně připojili k výzvě SL vybudovat v Berlíně Centrum vyhnání. A to mne zvedlo ze židle.

A tak jsem si sedl a s použitím některých myšlenek Marka Edelmanna píši těchto několik úvah.

Při nápadu vybudovat v Berlíně Centrum vyhnání jde totiž o morálku. Ale druhá světová válka změnila pojem morálky, změnila psychiku lidí. Najednou se totiž s člověkem začalo zacházet jako s věcí, o kterou moc nejde, kterou lze opovrhovat anebo zničit. Je samozřejmě špatné, když někoho vyhodíme z domu, nařídíme mu opustit půdu. Já jsem se za války stěhoval nesčetněkrát. Ne z vlastní vůle, ale proto, že mne německé a maďarské úřady hnaly z místa na místo.

Utíkal jsem s rodiči jen s batůžkem v roce 1938 z Užhorodu do Michalovců, krátce nato do Berouna, potom mne poslali na převýchovu do Frankfurtu nad Mohanem, odtud do Essenu, Kolína nad Rýnem, Kasselu, Duisburgu, Hamburku, Cách a nakonec do Kielu. Ale nějak jsem to přežil.

Navíc kapličtí Němci, přesídlení po válce, na tom nakonec tak neprodělali. Snad během vyhnání docházelo k dramatům. Ale ti, kteří byli přesídlení do západního Německa a sousedního Rakouska, se dostali z bídy postupně do blahobytu. Američané jim pomohli Marschalovým plánem, nám jako republice nesplnili ani závěry Pařížské smlouvy z 21. 12. 1954 (týkala se reparací) a uhradili našemu státu pouze 0,87 % ze způsobených škod. A tak za pomoci vítězných mocností, ale i vlastní pílí, kázní a cílevědomostí zbohatli. Přece však bych chtěl připomenout, že při vysídlování z Kaplice (a žiji zde již 58 let) k žádnému násilí nedocházelo - ať dokáží jediné zabití.

Co je však důležité: vyhánění je vlastností všech evropských ideologií. Římskokatolická církev vyháněla kvůli náboženství české bratry, byli vyhnáni Hugenoti z Francie a nakonec v poslední době bylo ordnery vyhnáno statisíce Čechů v roce 1938. Kvůli SS vojenskému prostoru byli vyhnáni občané Sedlčanska, aby se uvolnilo místo pro ghetto, byli vyhnáni obyvatelé Terezína. A co Javoříčko, Ploština, co miliony Poláků, Rusů, Jugoslávců, co statisíce na otrocké práce nasazených chlapců a děvčat z celé Evropy, co 360.000 našich lidí v koncentračních táborech a tak dále? Těmto vyhnancům nikdo stavět pomníky nemíní.

Plán vybudovat dnes, půl století po válce, Centrum vyhnaných Němců, je myšlenka čistě politická. Ba víc - nacionalistická a šovinistická. Protože v politice není ani tak důležité, co se říká, ale kdo to říká. Tatáž slova - láska, právo, rovnost, bratrství, spravedlnost atd. - znějí jinak z úst šovinisty a jinak z úst demokrata. Vychází-li nápad na Centrum z prostředí Svazu vyhnanců, znamená to, že je to zastřený návrat k idejím Drang nach Osten. Ti, co přišli s nápadem na Centrum, chtějí z onoho pocitu vytřískat politický kapitál. On totiž nacionalismus je stále živý. Zvlášť mezi některými lidmi v Německu. Vždyť ještě nedávno se právě o nacionalismus opírala politika sudetských Němců. Tohle nezmizí beze stopy. Proto je oživování takových nálad tak nebezpečné. Já jsem mezi Němci nemalou část života žil. Myslím si proto, že znám trochu mentalitu některých z nich, a tak vím, o čem mluvím. Často je od odsunutých slyšet otázka, kolik jejich pokolení má pykat za vinu předků. Nejde o pykání. Většina sudetských Němců má povinnost zaplatit za ty viny, kterých se dopustili.

Proč nikomu u nás, nebo v Rusku, Polsku, Jugoslávii a jinde nepřišlo na mysl, aby se postavil pomník vyhnancům? Jsou zde sice pomníky, ale pouze těm, kteří zahynuli. Chápu, že někdo pláče nad více než několika sty mrtvých německých vojáků, kteří padli a pocházeli z Kaplice. Ale nelze to srovnávat s tragédií protihitlerovského odboje. Ty tragédie jsou nesrovnatelné, právě tak jako vyhnání je drama pro ty, kteří jsou vyháněni. Ale vyhnání kaplických Němců nezměnilo mentalitu lidstva, zatímco koncentrační tábory ji změnily. Vyhánění totiž neznamená brát lidem život, ale koncentrační tábory smrt předpokládaly. Takže nepřehánějme. Koncentrační tábory a vyhnání jsou různé dimenze.

Co víc? Tu válku i naši kapličtí Němci vyhlíželi. Byli pro Hitlera. Dne 4. 12. 1938 byl v dnešním Slovanském domě uskutečněn plebiscit a z 1.318 voličů bylo 100% pro Hitlera. Chtěli ovládnout celý svět. A možná by se jim to podařilo, kdyby se nedopustili chyby, když vyprovokovali válku se SSSR a Amerikou.

Neříkají také, že celou válku žili z otrocké práce porobených národů. Dařilo se jim v tehdejších podmínkách nejlépe v Evropě. Nemusíte vysídlovat, když naženete zajatce z různých zemí na práci a dáte jim hladové potravinové příděly. Neklamte se ani, že kapličtí Němci nevěděli o koncentračních táborech. Jestli ne všichni, pak naprostá většina si to uvědomovala (psal jsem o tom v Kaplickém zpravodaji v souvislosti s vlaky smrti). Dobývání Evropy se účastnily stovky kaplických vojáků. Každý měl přece nějaké příbuzné, kterým vyprávěl nebo psal o své službě. Miliony civilistů a vězňů v koncentračních táborech nezabíjelo 100 - 200 zločinců, vyhlazování se zúčastnily tisíce vojáků. To bylo vraždění v takovém měřítku, že se nedalo ukrýt. Němečtí sedláci v Mostkách, Dobechově, Kaplici a v jejím okolí nemohli nevědět, že Poláci a Rusové, kteří u nich zadarmo pracovali, byli většinou pochytáni při zátazích.

A co je důležité: kapličtí Němci se neosvobodili od Hitlera sami. Od nacismu je osvobodil SSSR a Američané. Právě za tuto politiku - mj. za podporu Hitlera - kapličtí Němci zaplatili tzv. vyhnáním.

Můžeme si položit otázku, zda se měla po válce řešit sudetoněmecká otázka v Československu jinak. Mohla. Musíme však myslet na tehdejší společenskou psychologii. Na všeobecnou nenávist k sudetským Němcům. A nebyla to nenávist nezasloužená. Tady nemluvím jen o pomstě za zabité. Mluvím i o celkové atmosféře hrůzy a násilí vytvořené v protektorátě Čechy a Morava.

Kapličtí Němci byli vyhnáni, protože prohráli válku. Navíc to byla válka totální - proti civilnímu obyvatelstvu. Vždyť na svém tažení Evropou povraždili víc civilistů, než padlo vojáků. I v Kaplici to byli např. bývalí členové předválečného Sokola - bratři Engl, Klusák, Černý, občané Soběnova - Oberholz, Trajer, Pissinger, Wortner, Kotek. Nebo z Velešína - Řihout, Cvetler, Růžička, Bláha a mohl bych jmenovat i další.

A zde by bylo dobře, kdyby si kapličtí Němci vzpomněli, jak s nadšením vítali 10. října 1938 vstupující německou armádu a s ní v tmavě zelených uniformách s hákovými kříži jednotky Freikorpsu. Byly to jednotky německých kaplických občanů, které měly na svědomí příslušníky SOS (Stráž obrany státu) Nováka, Bindera, Krcha, Klimeše, Boneše, Vondry a Sládka. Bylo by dobře, kdyby si vzpomněli, kde zůstalo 249 Židů z celého okresu, z nichž se, pokud vím, vrátil jediný - pan Frišman z Benešova nad Černou.

Než se postaví pomník vyhnaným, je zapotřebí oplakat ty, kteří byli zabíjeni. Já to nezdůrazňuji proto, že bych se chtěl mstít, já to zdůrazňuji proto, že se ukazuje, že denacifikace kaplických Němců neskončila rokem odsunu v roce 1946, nebo 1948, kdy vznikla Spolková republika, ale musí pokračovat dál. Protože to není otázka politiky, ale také psychiky. Na tomto principu by totiž byla výstavba Centra vyhnání protičeská, znamenala by, že právě Češi jim ublížili vyhnáním. Stejně tak by byla namířena proti všem ostatním národům, které byly oběťmi války.

Je mi líto člověka, který byl vyhnán. Ale nemám žádné slitování pro většinu kaplických Němců. Protože i oni pomohli vynést Hitlera k moci. Právě většina z nich žila pět let z okupované Evropy. Žila ze mě a z mých přátel, protože mě dávali jeden fund chleba (cca půl kilogramu) na týden, zatímco někteří Němci jedli celkem podle libosti. Proto je tak důležité, aby se ti, kteří z války těžili, skláněli v pokoře a s vědomím, že byli pro Československo i Evropu pohromou. Kdyby měl v důsledku stavby pomníku vyhnaným zavládnout názor, že sudetským, a tím i kaplickým, Němcům tato válka ublížila, byla by to katastrofa. Znamenalo by to také, že oni mohou toužit po odvetě. A my víme, co to znamená.

Přestaňme v televizi, rozhlase i tisku litovat sudetské Němce, protože jim nikdo neubližuje. Žádná křivda se jim nestala. Ztratili domovy? Ano, ale co ti, o nichž jsem mluvil? Statisíce Čechů z pohraničí v roce 1938 (jen z Kaplice jich bylo 500 a v okrese 2.537). Museli utéci prakticky přes noc před ordnery. A co sedlčansko, co Ploština, Javoříčko, Lidice, Ležáky, Český Malín a stovky a tisíce obcí a měst v celé Evropě?

Závěrem bych proto doporučoval většině bývalých kaplických Němců, aby nikde zbytečně nezdůrazňovali své neštěstí, ale připomínali si znovu a znovu den 4. 12. 1938 (tedy před 65 lety), kdy jednomyslně 1.318 hlasy hlasovali pro Hitlera. Věděli tehdy pro koho a pro co. Co zaseli, to sklidili. Znovu zdůrazňuji - to není pomsta, to je spravedlnost. To není výzva k nenávisti, to je jen připomínka nezvratných skutečností. Skutečností, že nelze revidovat nebo předělávat dějiny a z pachatelů dělat oběti.

Záboj Čampula


Vánoční provoz knihovny

Upozorňujeme všechny čtenáře a návštěvníky knihovny na vánoční provoz v Městské knihovně v Kaplici. Oddělení pro dospělé a internetová studovna bude přes vánoční svátky otevřena v pondělí 22. 12. a v pondělí 29. 12. 2003 od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hod. Ostatní půjčovní dny bude knihovna zavřena. Oddělení pro děti otevře naposledy ve čtvrtek 18. 12. 2003. Přes vánoční prázdniny do 4. 1. 2004 bude zavřené. První půjčovní den v novém roce bude pondělí 5. 1. 2004. Hezké svátky a celý nový rok 2004 přejí

pracovnice Městské knihovny

Gynekologická ambulance

MUDr. Milan Tomešek oznamuje otevření nové gynekologické ambulance v bývalé administrativní budově Jihostroje a.s. Velešín. Ordinace se nachází v přízemí vpravo.

Nová ordinační doba:
úterý:7.00 - 12.0012.30 - 17.00 hod.
čtvrtek:  7.00 - 12.00   12.30 - 15.30 hod.
pátek:7.00 - 12.30 hod.    

Telefon: 380 340 600, mobil: 737 519 416
Odborná gynekologická péče, těhotenská poradna včetně ultrazvukového vyšetření v ambulanci.

UPOZORNĚNÍ

Městský úřad Kaplice oznamuje, že do 20. prosince t.r. přijímá žádosti o dotace na činnost zájmových neziskových organizací v roce 2004. Formulář s pravidly pro přidělení dotace obdržíte na odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ. Zároveň upozorňujeme na povinnost předložit podklady pro vyúčtování dotace roku 2003 nejpozději do 31. 12. 2003

 

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70,
382 41 Kaplice, IČO 245941, tel.: 380/303100, nákladem 3000 výtisků
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 12. čísla 20. 11. 2003.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434,
382 41 Kaplice, tel.: 380/311388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc.,
redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 0