ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

září 2003 - Číslo 9 - Ročník VII.


Vysvěcení kostela v Cetvinách

V sobotu 6. září 2003 ve 14.00 hodin bude v Cetvinách slavnostně vysvěcen rekonstruovaný kostel Narození Panny Marie. Vysvěcení provede biskup českobudějovické diecéze Mons. Jiří Paďour, OFMCap.

Krátce z historie Cetvin: První písemná zmínka o Cetvinách pochází z roku 1325, v 16. století byla obec povýšena na městečko. Roku 1348 je poprvé připomínán farní kostel Narození Panny Marie. Během 30-tileté války drancovalo a vypálilo obec i kostel císařské vojsko generála Dampierra. Gotický kostel byl později několikrát rekonstruován. Po 2. světové válce došlo k odsunu drtivé většiny obyvatel (německé národnosti) a roku 1951 byly Cetviny vysídleny a kostel uzavřen. O pět let později byla celá osada zbořena, domy, až na dvě stavby, srovnány se zemí. Kostel byl ponechán a od roku 1995 počaly práce na jeho rekonstrukci.


Starostův sloupek

S končícími prázdninami přeji žákům a studentům klidný nastávající školní rok, rodičům radost ze svých dítek a veškerému kantorstvu kopici invence a kreativity při tomto důležitém povolání. Zdánlivě tzv. okurková sezóna léta byla na kulturní scéně města vyplněna dobrým počinem, jež by měl založit novou tradici. Kaplické prázdninové divadlo "KAPRADÍ" ve svém týdnu ukázalo opodstatnění pořádání této akce. Prostor nádvoří radnice navíc vytváří atmosféru vhodnou pro podobná divadelní představení. Za zmínku stojí i diskuse nad dokončením hasičské zbrojnice a společenské místnosti v Pořešíně, kde občanům osady nepadl do oka projekt ve fázi řešení krytiny a opláštění budovy.

Dvě výjezdní setkání v místě samém potvrdila známou frázi "co člověk to názor", a po živých polemikách je konečné řešení oproti projektu pozměněno. Zřejmě pro podobné netradiční projekty ještě nedozrál čas. I tak, nebo právě proto, lze tento názorový střet vnímat jako projev demokracie.

K občas položenému dotazu, který se týká osazení dětského hřiště v parku, je potřebné sdělit, že je v tomto úseku v dezolátním stavu kanalizace a v případě, že město dosáhne na dotaci, dojde k její výměně. Neznamená to tedy, že město zapomnělo na tuto rekreační lokalitu pro nejmladší.

V souvislosti s opravami kanalizace a řešení zásobování vodou občany se ve spolupráci s fi. Atys připravuje vybudování nového řadu směrem do prostoru průmyslové a obytné zóny „Pohorská". Ostatně, není to jediný záměr v této problematice, neboť doslova strategickou investicí pro město a nás občany je rekonstrukce čističky odpadních vod, kdy z dotace státu bude pokryta čtvrtina a ostatní náklady jdou, přes výhodný úvěr, na vrub obce. Že jde o výrazné zatížení rozpočtu do let následujících potvrzuje 42 milionová částka zmíněné investice. Hovořit o strategické důležitosti je nasnadě, protože si lze dost obtížně představit město bez dodávky vody a fungující kanalizace. Proto buďte shovívaví ke stavu chodníků a komunikací v některých částech města a osadách, protože priorita je dána jednoznačně.

Zřejmě převážná většina zaregistrovala na Náměstí zvukovou mapu, která je součástí nově vybudované cyklotrasy mezi Novými Hrady a Vyšším Brodem, čímž došlo k propojení Kaplicka s těmito oblastmi. Tato mapa je oživením centra a přínosem vyznavačů cykloturistiky. Samotný projekt byl realizován z programu Phare a za finanční spoluúčasti obcí regionu v celkové výši 1.350 tis. a jeho součástí je vybudovaný mobiliář s odpočívadly, stojanovými mapami, panoramatickou mapou, kolostavy, naučnou stezkou aj.

Nejen na těchto trasách přeji dobré šlapání.

Ferdinand Jiskra


Taneční kurz 2003

Dne 20. září 2003 v 19.30 hod. odstartuje v kulturním domě v Kaplici Základní taneční kurz. Taneční kurz bude probíhat pravidelně v sobotu ve večerních hodinách a v jeho rámci se naučíte taneční kroky a sestavy standardních, latinsko - amerických a jiných společenských tanců pro zábavy a plesy. Vyzýváme ty, kteří se přihlásili a nemají dosud průkazku účastníka kurzu, aby přinesli v nejbližších dnech zaplacené složenky do infocentra v Kaplici. Zároveň oslovujeme další zájemce o kurz, dosud jsou volná místa.


Plnění rozpočtu k 30. červnu 2003

PŘÍJMY
Druh příjmuRozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
v tisících Kčv Kč
daň z příjmů fyzických osob ZČ9.4009.4004.811.941,00
daň z příjmů fyzických osob OSVČ7.0007.0002.980.263,00
daň z příjmů právnických osob9.0009.0004.248.665,00
daň z příjmů právnických osob obce1.5006.3506.350.402,00
daň z přidané hodnoty13.70013.7006.783.786,00
daň z nemovitostí2.5002.500956.075,00
správní poplatky1.4581.458993.185,00
poplatky za odnětí půdy  3.017,00
poplatky za znečištění ovzduší500500 
místní poplatky1.3551.355733.226,00
Daňové příjmy celkem46.41351.26327.860.560,00
příjmy z poskytnutí služeb a výroby120120175.977,70
příjmy z pronájmu pozemků150150130.332,40
příjmy z pronájmu
ostatních nemovitostí VAK
6.8396.8393.599.568,00
příjmy z pronájmu nemovitostí SD s.r.o.3.7403.7402.230.100,00
příspěvky na splátky úvěru BSŠ2.8943.2241.347.869,00
přijaté pokuty265265192.443,21
přijaté vratky - finanční vyp. PO, odpisy2.0702.4161.633.224,20
pojistné plnění 1.5211.524.893,00
přijaté úroky a výnosy1.2501.250553.607,26
ostatní nedaňové příjmy4043653.753,16
Nedaňové příjmy celkem17.36819.56812.041.767,93
příjmy z prodeje pozemků500500309.500,00
příjmy z prodeje domů900900301.995,00
příjmy z prodeje majetku  18.772,00
Kapitálové příjmy celkem1.4001.400630.267,00
neinv. dotace ze SR15.44015.4407.720.002,00
neinv. dotace sociál. dávky20.40020.40012.777.949,00
dotace na výkon státní správy ŽP  1.388.378,00
dotace na zabezpečení výk. st. správy8.0008.8058.805.000,00
dotace Phare 2.509,842.509.840,06
dotace SFŽP obnova Malšského údolí 1.828,961.828.960,00
neinvestiční dotace na referendum  263.300,00
dotace do povodňového fondu  112.000,00
neinv. dotace na úroky BBŠ1.1051.105552.516,00
dotace na školství ze SR 32.12216.110.000,00
neinv. dotace od obcí 1.2931.612.196,00
neinv. dotace od kraje hasiči  80.000,00
převody z vlast. fondů1.0711.271210.726,00
Přijaté dotace celkem46.01684.774,8053.970.867,06
PŘÍJMY CELKEM111.197157.006,0094.503.461,99

VÝDAJE
Druh výdajeRozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
v tisících Kčv Kč
služby v ostatní veterin. péči954516.941,00
pěstební činnost zaměření lesů8001.000 
výkon st. správy v lesním hospodaření  804.346,00
Zemědělství a les. hosp. celkem8951.045821.287,00
komunikace úklid, posyp2.6002.6001.351.653,00
opravy komunikací8001.300218.145,35
BESIP propagace20205.591,60
oprava a čištění kanál. vpustí200200150.000,00
pasport dopr. značení, údržba cyklotrasy5070 
komunikace k poliklinice2.0402.040124.027,00
soutěž na průjezd městem5050 
přemístění autobus. zastávky Jihostroj500500 
opravy dopravního značení150150124.627,40
chodníky ZTV Šumavská200200 
opravy chodníků2502508.707,80
projekt parkoviště dvůr lékárna 30 
chodníky náměstí1.5001.530793.620,00
chodníky Linecká350350 
příspěvek na dopravní obslužnost284284143.180,00
Doprava celkem8.9949.5742.919.552,15
dotace na vodu pro občany3.6613.6612.128.688,00
přeložení vodovodního řadu Blansko900900 
vodovodní řad Blansko projekt200200164.955,00
pasport vrtů Blansko 27 
přeložení vodovod. řadu p. Kašpar504443.435,40
obnova Malš. údolí včetně PHARE, SFŽP1.5005.838,804.239.361,00
přeložení vodojemu ATYS50050015.750,00
zakruhování vodovodu p. Lepschi30030041.701,00
přípojka inž. sítí Šumavská 100 
odlehčovací komora park150150 
monitorování kanal. Pobřežní ul. park 4542.834,00
provozní náklady ČOV Pořešín21026883.917,00
intenzifikace ČOV Kaplice656656546.840,00
oprava hráze rybníčka v Pořešínci200200 
Vodní hospodářství celkem8.32712.889,807.307.481,40
Spoje - zřízení TV Prima303014.400,00
MŠ Nové Domovy otop a TÚV650650377.121,00
MŠ ND opravy dveří, zastřešení rampy6060 
MŠ ND příspěvek na činnost968968484.000,00
MŠ ND dotace Jč. kraj 3.7991.900.000,00
MŠ ND rekon. sociál. zařízení, vzduchotech.645645435.935,00
MŠ Nové Domky příspěvek na činnost760760380.000,00
MŠ Nové Domky dotace Jč. kraj 1.745873.000,00
MŠ Nové Domky odved. dešť. vody150110109.382,70
MŠ 1. máje 771 příspěvek na činnost704704352.000,00
MŠ 1. máje 771 příspěvek Jč. kraj 1.598799.000,00
MŠ 1. máje 771 otop a TÚV371371237.600,00
MŠ 1. máje 771 rozvody teplé a stud. vody100100 
Předškolní zařízení celkem4.40811.5105.948.038,70
neinvestiční náklady na školství 1817.908,00
ZŠ Omlenická - otop a TÚV566566292.800,00
ZŠ Omlenická příspěvek na činnost310310155.000,00
ZŠ Omlenická dotace RŠ OkÚ 5.0792.540.000,00
ZŠ Omlenická oprava budovy1.5002.459 
ZŠ Fantova příspěvek na činnost1.2161.216608.000,00
ZŠ Fantova dotace Jč. kraj 8.6564.352.000,00
ZŠ Fantova otop a TÚV1.4431.443741.403,00
ZŠ Fantova rekonstrukce rozvodů TÚV400400 
ZŠ Školní oprava ploché střechy 2827.646,50
ZŠ Školní otop a TÚV1.2581.258643.800,00
ZŠ Školní příspěvek na činnost2.2442.2441.122.000,00
ZŠ Školní dotace Jč. kraj 8.9104.478.000,00
Základní školy celkem8.93732.58714.978.557,50
Školní jídelna Školní opravy18015516.170,00
ŠJ Školní příspěvek na provoz850850425.000,00
ŠJ Školní dotace Jč. kraj 1.308654.000,00
ŠJ Fantova příspěvek na provoz354354177.000,00
ŠJ Fantova dotace Jč. kraj 1.027514.000,00
ŠJ Fantova oprava oken80105 
Školní stravování celkem1.4643.7991.786.170,00
městská knihovna1.8181.818682.193,80
Kaplické slavnosti250250 
kronika města1515 
údržba památek700700152.442,00
městský rozhlas údržba5050 
KIC příspěvek na provoz2.5782.5781.289.000,00
KIC otop a TUV544544293.892,00
inzerát na ředitele KIC  13.761,60
občanská komise707321.153,20
Kultura celkem6.0256.0282.452.442,60
údržba a provoz sportovišť300300106.987,30
příspěvek sport. oddílům na mládež470470460.000,00
sečení hřišť a ostatních ploch1.3091.309366.350,00
sportovní hala Bělidlo650650428.287,00
příspěvek na provoz skautským
a jiným organizacím
200200124.000,00
skateboardové hřiště600600 
septik hřiště - hasiči300300 
koupaliště 464422.309,00
cyklotrasy Kaplicka300300 
výměna písku v pískovištích3030 
Tělovýchova a zájmová činnost celkem4.1594.6231.907.933,30
ambulantní péče 103.000,00
poliklinika zálohy TÚV nepronaj. prostory  14.550,00
vstup do polikliniky zastřešení300103102.715,00
Zdravotnictví300113120.265,00
úroky z úvěru BSŠ2.9252.9251.460.707,36
byt po Sias - fond oprav20208.484,00
projekty bytový dům Linecká ul. projekt500500 
půdní vestavba čp. 127 projekt707070.035,00
Realitní kancelář HECI služby818117.325,00
chráněné bydlení Blansko projekt30035352.500,00
projekt Bělidlo 101270270133.020,60
postřik na krov Bělidlo 101 1212.391,00
opravy Bělidlo 101 SAPARD1.5001.500 
demolice internát Pohorská500500 
vrata do polikliniky Linecká 38080 
veřejné osvětlení - energie400400216.253,00
veřejné osvětlení služby1.8161.816363.014,00
veřejné osvětlení Blansko908685.062,30
přívod el. energie pro tržnici u lomu150150 
provoz hřbitova Kaplice16016087.808,70
chodníky na hřbitově 50013.556,00
provoz hřbitova Blansko252514.632,70
přívod teplovodu LEOTEC300300 
ostatní služby pro územní rozvoj200226144.549,20
právní služby a soudní výlohy v NBH420425126.731,00
hasičská zbrojnice Pořešín1.4001.400233.050,00
architekt města666631.185,00
náhrady od pojišťovny převod SD 1.2901.278.940,00
koupě pozemků250250197.820,00
zaměření tech. a hist. průzkum 101 12569.993,00
rezerva na opravy727199 
Bydlení, komun. služby celkem12.25013.7294.617.058,36
kontejnery, sběr a svoz PET lahví25025040.463,00
likvidace černých skládek10010044.734,30
sběr a svoz komunálního odpadu270270411.592,60
úklid města včetně zeleně1.9001.9001.932.464,00
údržba krajnic u obecních komunikací90902.200,00
psí záchodky, koše na exkrementy, kotce55105 
údržba městského mobiliáře1001003.190,00
chem. ochrana, kácení a výsadba dřevin12512534.851,00
LEGRO odborné poradenství272726.775,00
terénní úpravy v parku 217 
ostatní výdaje ŽP705018.954,00
Ochrana život. prostředí celkem2.9873.2342.515.223,90
Dávky a podpory
v sociálním zabezpečení
20.40020.50612.071.774,00
dům s pečov. službou524524219.079,47
klub důchodců656517.893,96
sociální pomoc osobám nepřizpůsobivým15153.540,00
Sociální péče celkem604604240.513,43
Městská policie1.3191.319583.377,33
Požární ochrana28028080.911,70
Místní zastupit. orgány2.0682.068832.994,64
Volby  76.987,90
Činnost místní správy32.50035.75215.330.803,13
Finanční operace a ostatní činnost1.5005.5995.598.642,00
VÝDAJE CELKEM118.406165.289,8080.204.414,64

FINANCOVÁNÍ - třída 8
změna stavu na bankovních účtech6.6517.726,00-6.384.602,24
uhrazené splátky dlouhodobých půjček-1.242-1.242-622.324,64
aktivní dlouhodobé operace příjmy1.8001.8003.320.000,00
aktivní dlouhodobé operace výdaje  -9.895.086,00
opravné položky k peněžním operacím  -717.034,47
FINANCOVÁNÍ CELKEM7.2098.284,00-14.299.047,35

Sestavila: J. Jiskrová


Státní sociální podpora

  1. V souvislosti s blížícím se začátkem školního roku upozorňujeme na skutečnost, že pro další čerpání dávek státní sociální podpory je třeba doložit potvrzení o studiu, návštěvě školy:
    a) pro děti, které dojíždějí a dávku o příspěvek na dopravu již čerpaly a žádost je dále v platnosti
    b) pro nezaopatřené děti, starší 15 let - pro potvrzení nezaopatřenosti dítěte
    Tiskopisy „Potvrzení o studiu" jsou k dispozici na kontaktním místě v Kaplici a sběrném místě ve Velešíně.

  2. Materiály pro „prodloužení" přídavku na dítě a příspěvku na dopravu je možno vyzvednout na kontaktním místě v Kaplici nebo na sběrném místě ve Velešíně.

  3. Dávky státní sociální podpory se s platností od 1. 7. 2003 mohou přiznávat pouze 3 měsíce zpětně - mimo jednorázových dávek, zde lze přiznávat 1 rok zpětně (změna zák. č. 125/2003 Sb.)

MěÚ Č. Krumlov, o. SSP Kontaktní místo KapliceLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr0903.htm on line 393

Připravujeme na měsíc srpen v Kině Kaplice:
Matrix Reloaded, Loď duchů, Pavouk, Nezvratný osud 2, Detektiv z Hollywoodu, Hrdina


KULTURNÍ NABÍDKA
na září

12. 9. pá. 
ORÁČ A SMRT

Hra o lásce a posledních věcech člověka podle díla Jana ze Žatce z roku 1401.
Účinkují: Jitka Molavcová a Alfréd Strejček

Radniční nádvoří/v případě nepřízně počasí kulturní dům, 20.30 hod. 

 
23. 9., út. 
NEŘEŽ

Koncert pražské folkové skupiny, navazující na hudební kořeny skupiny Nerez.

Kulturní dům, 19.30 hod. 


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc září 2003

2. 9.10 km
Z ROŽMITÁLU NA ŠUMAVĚ DO ZÁTONĚ

Autobusem v 10.00 hod. do Rožmitálu na Šumavě.
Trasa: Rožmitál na Šum. - Čeřín - Jistebník - Zátoň - Zátoňské Dvory.
Odtud autobusem v 13.14 hod.


 
9. 9.14 km
Z HORNÍHO DVOŘIŠTĚ PŘES STUDÁNKY DO VYŠŠÍHO BRODU

Autobusem v 7.55 hod. na vlakové nádraží, odtud vlakem do Horního Dvořiště.
Trasa: Horní Dvořiště - Dolní Drkolná - Studánky - Martínkov - Mnichovice - Opatská cesta - Vyšší Brod - vlakem zpět.


 
16. 9.13 km
Z CHABIČOVIC PŘES SPOLÍ DO ČESKÉHO KRUMLOVA

V 8.20 hod. autobusem do Chabičovic.
Trasa: Chabičovice - Zahrádka - Přídolí - Spolí - Slupenec - Č. Krumlov.
Zpět autobusem.


 
23. 9.14 km
Z LEOPOLDOVA DO TICHÉ

Autobusem v 9.10 hod. do Leopoldova.
Trasa: Leopoldov - Dolní Přibrání - Janova Ves - Horní Tichá - Tichá.
Autobusem zpět.


 
30. 9.11 km
Z VELEŠÍNA NA TODEŇSKOU HORU

Autobusem v 7.55 hod. do Velešína.
Trasa: Velešín - Svatý Ján - Ločenice - Polžov - Todeňská hora - Todně - Něchov - Nesměň - Chlum - Malče.
Autobusem zpět.


V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Náruč a bezpečí - w. mateřská škola

Dne 30. září 2003, v úterý od 19.00 hod. jste srdečně zváni na setkání na téma „Umění a tvořivost ve waldorfské mateřské škole". Lektorkou je ředitelka waldorfské mateřské školy v Praze paní Táňa Smolková.
Vstupné 90,- Kč. Studenti, důchodci, členové občanského sdružení 50,- Kč.
Místo konání: Štajnerův dům, Latrán, Český Krumlov.

Waldorfská pedagogika respektuje přirozené vývojové fáze dítěte a všestranně rozvíjí jeho osobnost.


Peníze pro neziskové organizace

Uzávěrky grantových programů v období 26. září - 11. října 2003

26. 9. 2003 - Nadace Partnerství
Nadace prostřednictvím Základního grantového programu podporuje původní modelové, mezioborové a přeshraniční projekty se zaměřením na ochranu životního prostředí, lokální projekty ochrany životního prostředí neziskových organizací a místních samospráv. Důležitým kritériem pro výběr projektů je míra zapojení veřejnosti do projektových aktivit a tvůrčí nebo finanční spoluúčast dalších partnerů. Maximální výše jednoho grantu činí 210.000,- Kč.

30. 9. 2003 - Nadace Veronica
Program Ekologická výchova je určen především malým a začínajícím organizacím a jednotlivcům, kteří se věnují ekologické výchově na místní úrovni a nejsou ještě dostatečně známí a zaběhnutí. Předkládané projekty by měly podporovat budování vztahů k přírodě, zvyšovat povědomí lidí o jejich závislosti na přírodě a životním prostředí a posilovat ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě. Nadační příspěvek se může pohybovat do 5.000,- Kč na projekt.

30. 9. 2003 - Nadace Civilia
Nadace poskytuje příspěvky na rekonstrukce a stavby, ve kterých dlouhodobě působí nestátní neziskové organizace působící v sociální nebo zdravotní oblasti. Může se jednat o chráněné dílny, domy pokojného stáří, komunitní centra, chráněné bydlení, hospice, centra respitní péče, denní stacionáře, azylové domy, pečovatelská centra pro seniory nebo centra pro drogově závislé. Výše uděleného příspěvku může přesáhnout i 500.000,- Kč.

30. 9. 2003 - Lvíče - Nadace pro ochranu a podporu dětí a nezletilé mládeže
Nadace vyhlašuje k uvedenému datu uzávěrku dvou programů :
1) V rámci Programu podpory sportovních aktivit pro děti a mládež lze žádat o příspěvek na sportovní výchovu ve školách, na budování otevřených sportovních center-sportovišť, na pořádání sportovních akcí a soutěží, na pořádání vzdělávacích seminářů zaměřených na sportování dětí a mládeže.
2) V rámci Programu na podporu dětí a mládeže v oblasti kultury lze žádat o příspěvek v oblasti hudby, divadla, výtvarných činností a literatury.
Maximální výše podpory na jeden projekt je 300.000,- Kč.

30. 9. 2003 - Nadace Divoké husy
Nadace otevírá program nazvaný „podpora aktivit nestátních neziskových organizací při začleňování lidí s postiženími do společnosti". V jeho rámci bude podporovat investice do vybavení chráněných dílen a ergoterapeutických pracovišť. Rovněž bude podporovat integrační aktivity, tj. společné aktivity tzv. zdravých lidí a lidí s postiženími.

30. 9. 2003 - Open Society Fund
K uvedenému datu nadace vyhlašuje uzávěrku programu „Podpora romské menšiny", v jehož rámci podporuje iniciativy organizací i jednotlivců, které směřují k rozvoji romské minority zejména v oblastech výchovy, vzdělávání, kultury a lidských práv. Žadateli mohou být individuální osoby i nestátní neziskové organizace.

30. 9. 2003 - Česko - německý fond budoucnosti
Do uvedeného data je možno předkládat projekty, jejichž realizace se odehraje v 1. čtvrtletí roku 2004. Podmínkou všech předkládaných projektů je, aby rozvíjely česko-německou spolupráci v některé z následujících oblastí (Mládež, Školy a vzdělávání, Sociální oblast, Stavební projekty a obnova památek, Menšiny, Dialogy, Ekologie, Kultura, Věda a Publikace).

10. 10. 2003 - Ministerstvo práce a sociálních věcí
K uvedenému datu ministerstvo vypisuje uzávěrku Programu podpory sociálních služeb na místní úrovni. Do programu se mohou přihlásit občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb.

10. 10. 2003 - Nadační fond obětem holocaustu
Nadační fond podporuje projekty zaměřené na sociálně zdravotní péči se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust, dále projekty sloužící k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávací aktivity v oblasti judaismu. Maximální částka nadačního příspěvku na projekty zaměřené na sociálně zdravotní péči je 1 mil. Kč. Projekty zaměřené na zbylé dvě oblasti mohou získat příspěvek v maximální výši 150.000,- Kč.

10. 10. 2003 - F - nadace
Program nadace se zaměřuje na podporu vzdělávání pracovníků neziskových organizací, na podporu vzdělávacích programů pro děti a mládež (samostatné vzdělávací programy pro využití volného času dětí a mládeže, programy navazující na školní výuku a preventivní programy podporující zodpovědný životní styl) a na podporu sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů.

Vážení čtenáři, nemůžeme zaručit, že zde uvedené programy jsou jedinými, které mají uzávěrku v daném období. Některé organizace vyhlašují své programy maximálně měsíc či méně před plánovanou uzávěrkou. Vzhledem k termínu uzávěrky zpravodaje tak není v našich možnostech uveřejnit tyto programy. Z tohoto důvodu, ale i pro případ, že Vás některý ze zde uvedených programů zaujal a chcete o něm získat více informací můžete použít naší kontaktní adresu: Novohradská občanská společnost, Navrátilova 247, 373 33 Nové Hrady, tel.: 776 296 285, e-mail: novnos@tiscali.cz

M. Jarolímek (NOS)


Kurzy a semináře pro podnikatele

Jihočeská hospodářská komora opět připravila pro členské firmy JHK zaměstnávající do 250 zaměstnanců nabídku jazykových kurzů a odborných seminářů - podporovaných 40% státní dotací z projektu KOOPERACE Českomoravské záruční a rozvojové banky. Dovolte, abychom Vás o této možnosti informovali. Jazykové kurzy - angličtina, němčina pro začátečníky i pokročilé. Výuka bude rozdělena do skupin podle úrovně dosavadních znalostí. Lektora může zajistit OK JHK Český Krumlov nebo sama účastnická firma. Odborné semináře - 40% dotace se vztahuje i na různé firemní semináře dle vlastního výběru - např. Evropská unie, bezpečnost a hygiena práce, účetní semináře, ovládání osobního počítače či specializované vzdělávání zaměstnanců. Jazykové i odborné kurzy lze připravit individuálně pro jednotlivé firmy nebo v jeden - předem dohodnutý termín. Pokud Vás naše nabídka oslovila, rádi Vám podáme bližší informace.

Mgr. Zdenka Doležalová
Jihočeská hospodářská komora,
Oblastní kancelář Český Krumlov
,
tel.: 380 711 340, 602 443 454,
fax: 380 711 340


Tragédie volyňských Čechů

V minulých dnech jsme v naší ZO - ČSBS vzpomněli našich bývalých (dnes již nežijících) členů „volyňáků", příslušníků 1. čs. armádního sboru SSSR. Byli to sestry a bratři Papoušek, Vajskébr, Kozyrevová, Vlková, Žernikov, Souček, Meruňka a řada dalších. Proč jsme vzpomínali, proč jsme vzdávali čest jejich památce? Bylo to proto, že 13. 7. 1943 (rok po tragédii Lidic) byla vypálena a srovnána se zemí vesnice volyňských Čechů Český Malín.

Časně zrána 13. července 1943 (tedy před 60ti lety) německé vojsko s policií a gestapem obklíčilo nic netušící vesnici, vtrhlo do ní, vyhnalo všechny obyvatele z domů na náves a zde je rozdělilo do skupin. Na dotazy vesničanů byla jen jediná odpověď: „Jste bandité!" Nepomohlo žádné vysvětlení. Lidé byli nahnáni do stodol, které byly polity benzínem a zapáleny. Zarachotily kulomety, na hořící stodoly padaly granáty, byl slyšet nářek upalovaných lidí. Byly zapáleny všechny domy. Dílo zkázy bylo dokonáno.

Po vypálení Českého Malína Češi žijící v okolí přenesli ohořelé pozůstatky malínských obětí do společné mohyly. Zaživa bylo upáleno 374 Čechů - 104 mužů a starců, 161 žen, 109 chlapců a děvčat do 14 let, dále 4 Češi z jiných vesnic, kteří náhodou byli v malínské nemocnici a 26 Poláků. Spáleno bylo 68 domů, 223 stodol, stájí, sýpek a hospodářských budov. V sousední vesnici Ukrajinský Malín bylo zabito dalších 123 obyvatel. Český Malín byl ze všech obcí na Volyni postižen nejvíce. Vesnice známá svou mírumilovností, spořádaností, dobrým hospodařením i bohatým kulturním životem přestala existovat.

Bohužel se dodnes málo vzpomíná na tragédii volyňských Čechů a jejich pozůstalých nejen z Českého Malína, ale i z jiných zničených a vyvražděných českých obcí na Volyni. Možná si někdo z Vás položí otázku, kdo vlastně byli a jsou volyňští Češi a jak se dostali na území Ukrajiny.

V šedesátých letech 19. století hospodářská krize a především německá rozpínavost a národnostní útisk zbídačených českých rodin v západních oblastech Čech vyústily v hledání obživy v cizině. Více jak 40 tisíc našich lidí našlo nový domov ve Volyňské gubernii v carském Rusku. Čeští osídlenci dostali možnost hospodařit jako zkušení zemědělci na přidělené půdě, zakládat vesnice a výrazně ovlivňovat hospodářský a kulturní život. Na Volyni žili Češi v 638 obcích. Z toho bylo 109 obcí zcela českých, 152 smíšených a v 377 obcích byli Češi v menšině.

Po rozpadu carského Ruska v roce 1917 až do roku 1939 Volyň patřila Polsku, po jeho porážce nacistickým Německem od října 1939 se Volyň stala územím SSSR. Po přepadení SSSR v červnu 1941 Německem se život Čechů na Volyni stal velkým utrpením, které mobilizovalo volyňské Čechy k aktivnímu odporu proti nacistům. Ve 2. světové válce na 12 tisíc mužů a 500 žen bojovalo v 1. čs. armádním sboru v SSSR i v sovětské armádě. Tisíce z nich padly u Dukly nebo byly zraněny v bojích. Další prošly přes Slovensko až do Prahy. Byli to lidé, kteří nelitovali oběti a českou vlast nezradili. V letech 1946-47 se většina volyňských Čechů podle smlouvy z 10. 7. 1946 vrátila do vlasti. A jak jsem uvedl v úvodu, přišli i do Kaplice a jejího spádového území. Zde se pak stali členy naší základní organizace. Nechť proto tato naše vzpomínka je skromným darem za jejich oběti ve 2. světové válce a ať je i poděkováním nejenom jim, ale i jejich dětem a vnukům za vše, co pro město Kaplice za uplynulých 56 let udělali.

Čampula Záboj


Oznámení o konání veřejné dražby

Veřejná dražba věcí movitých se uskuteční 15. října 2003 od 15.00 hod. v zasedací místnosti v budově Finančního úřadu v Kaplici. Dražit se budou: závěsná skříňka koupelnová, věšák koupelnový rozkládací, držák na osušky, elektrický sušák na ručníky obyčejný a otočný, hladítko zednické pěnové a plastové, stěrka na lepidlo (dlažba), ruční výpust do vany, ovládací tlačítko k WC na stěnu, automatická vanová výpust, nástěnné vodovodní baterie, sifon bidetový, bidetová vodovodní baterie, umyvadlová vod. baterie, montážní neoprenové lepidlo, stavbařský butylenový tmel, vestavěná sprch. baterie, umyvadlo keramické rohové, pracovní kalhoty, pohankové polštářky, pracovní čepice a klobouky, pracovní obuv, pracovní pláště a blůzy, atd. Dražené věci je možno si prohlédnout od 12.00 do 14.00 hod. v den a v místě konání dražby v zasedací místnosti Finančního úřadu v Kaplici. Registrace dražitelů proběhne od 14.30 hod. Podrobný seznam dražených věcí bude uveden na dražební vyhlášce (úřední desky Finančního úřadu v Kaplici, MěÚ v Kaplici a MěÚ ve Velešíně).


Levnější Internet

Oznamujeme všem čtenářům i návštěvníkům knihovny, že Rada města Kaplice svým usnesením č. 374 na svém zasedání schválila snížení poplatku za Internet na 30,- Kč za jednu hodinu. Všechny zájemce zveme. Studovna a obě oddělení knihovny pro dospělé i dětské čtenáře jsou již otevřeny v obvyklých časech.

 

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník. Vydalo KIC Kaplice, Linecká 434,
382 41 Kaplice, IČO 70933651, tel.: 380/311388, nákladem 3000 výtisků
e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Registrováno u OkÚ pod reg. zn. 330396, uzávěrka 9. čísla 20. 8. 2003.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor:
M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, J. Oto, H. Jelenová


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 0