ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

květen 2002 - Číslo 5 - Ročník VI.


Slovo starosty

Nejdříve musím upřesnit informaci o zprovoznění městského rozhlasu. Jisté problémy přetrvávají na sídlišti Na Vyhlídce, kde by uspokojivé řešení překročilo finanční únosnost.

Jsem často dotazován na úpravy náměstí, zda nemáme důležitější problémy než stěhovat kašnu a kácet stromy. Asi jsem to špatně vysvětlil, ale projekt řešení náměstí je otázka budoucnosti a popisuje konečný stav, ke kterému by se mělo postupnými kroky dojít. Letos se budou dělat pouze chodníky a doufám, že každý uzná, že je to velmi třeba.

Byla ukončena veřejná sbírka na sanitku. Vybralo se necelých 950 tisíc Kč a chybí ještě kolem sta tisíc Kč. O výsledku sbírky připravujeme podrobnější informaci. Všem dárcům upřímně děkuji.

Chtěl bych ještě upřesnit průběh rekonstrukce Českobudějovické ulice. Bude se jednat o část této ulice od náměstí přibližně ke kapličce u parku. Současně s tím bude řešen i prostor před restaurací Malše (Očko). Celá tato oblast bude pro provoz uzavřena od 23. dubna do 30. června. Takto dlouhá uzavírka nebude jen kvůli obnově povrchu vozovky, ale především kvůli rekonstrukci vodovodní sítě a kanalizace, která bude provedena současně.

Co se týká ostatního provozu, do Horské ulice, která bude u Restaurace Malše zaslepená, bude pro zásobování umožněn vjezd z ulice Linecké. Podobně zaslepená bude i ulice Pobřežní, a to u vyústění do Českobudějovické ulice. Provoz v ní pak bude po potřebnou dobu uzavírky obousměrný. Jsou to poměrně velká omezení, která nás po dobu rekonstrukce čekají, ale bez nich to nejde.

Akci bude provádět firma Stavby silnic a železnic, která prováděla opravu mostu a komunikace v Nových Domcích. Byla vybrána ve výběrovém řízení, protože její nabídka je téměř o milion korun levnější než byly ostatní nabídky. Stejným způsobem byla vybrána při minulé akci a navržené podmínky tato firma dodržela. Věříme, že budou dodrženy i zde.

Připravujeme také opravu povrchu vozovky v Dlouhé ulici, která by mimo přípravu, kterou budou provádět Technické služby města, měla proběhnout ve velmi krátké době, takže omezení zde bude krátkodobé, ale velmi komplikované. Dlouhá ulice je velmi silně zatížená a proto převedení tohoto provozu nebude jednoduché. Všechny tyto úpravy si vyžádají potřebná omezení a já bych chtěl všechny občany moc poprosit o pochopení. Některé nářky, které se ozývají ze strany dotčených podnikatelů i některých obyvatel mi připadají tak, že to děláme pro sebe a jen tak z dlouhé chvíle. Z druhé strany ale často slyšíme od stejných lidí kritiku, v jakém stavu jsou ve městě komunikace, a že nás to nezajímá.

V městském zastupitelstvu se podařilo prosadit, ještě letos, vybudování asfaltové komunikace od bývalých jeslí u parku k poliklinice s parkovištěm pro cca 25 automobilů. Nejdříve zde musíme vyřešit majetkoprávní vypořádání pozemku a navrhnout nejvhodnější trasu. Vyřeší se tím stálé splavování zeminy z rokle do prostoru u bývalých jeslí, a zároveň by mohlo dojít k propojení tohoto prostoru s Fantovou ulicí. Svůj význam určitě bude mít i řešení doposud velmi problematického parkování u polikliniky.

Možná jste si všimli, že v parku dláždíme poslední blátivý chodník, takže procházka parkem nebo cesta do školy či zaměstnání nebude již znamenat brodění blátem a nebo uhýbání na trávník.

Čeká nás také oprava schodů od Lesní správy na nové sídliště. Tyto schody jsou ve velmi špatném stavu a mám příslib odboru majetku, že budou opraveny při rozšiřování parkovacích míst na novém sídlišti, které zahájíme v červnu. Tento termín byl zvolen proto, že již předpokládáme zahájení dovolených a tudíž méně problémů s omezením, které si tato akce vyžádá.

Současně budeme na novém sídlišti budovat víceúčelové hřiště, které bude poblíž nových garáží, vpravo od cesty k rybářům. Původně mělo být toto hřiště u rybníka Pentlák, kde už s ním bylo před lety započato. Vzhledem k problémům s vlastnictvím pozemku bylo nutné najít náhradní řešení, a to především pozemek města. Hřiště je, společně s parkovišti, součástí programu Regenerace panelového sídliště.

Rovněž bylo rozhodnuto o přemístění autobusové zastávky u Jihostroje na odbočku do Kaplice u benzinového čerpadla Agip. Bude zpracována dopravní studie, která určí vhodné umístění této zastávky včetně vyjádření dotčených orgánů. Poté bude zastávka přeložena.

Ing. František Doležal,
starosta města


Slovo očního lékaře

Na kaplické poliklinice začal opět ordinovat oční lékař. Pro několik otázek jsme si tak zašli za panem MUDr. Jindřichem Rosolem

Pane doktore, mohl byste nám říci, jakou praxí jste prošel ?

Oční lékařství je mou celoživotní náplní, v tomto oboru pracuji již více než čtyřicet let. V dobách svého odborného zrání jsem prošel řadu ambulantních pracovišť Jihočeského kraje, od roku 1982 ve funkci primáře očního oddělení v Písku až do svého odchodu do penze jsem se zabýval především oční mikrochirurgií.

Jak se podle vás, pane doktore, oční lékařství během doby změnilo ?

Jako pamětník se již mohu ohlédnout zpět ke svým začátkům a vždy znovu jsem fascinován, jak obrovský pokrok udělala oftalmologie, tento malý, ale vysoce technizovaný obor medicíny. Operace pod mikroskopem se staly samozřejmostí, šedý zákal se operuje často ambulantně, zkalená čočka již nemusí být nahrazena tlustým sklem, ale umělou čočkou voperovanou do oka. Argonový laser pomáhá zpomalit poškození sítnice cukrovkou, uplatní se i u některých forem zeleného zákalu a poruch krevního zásobení. V oblasti opravy refrakčních vad se stále více prosazují Excimer laserové zákroky na rohovce, kontaktní čočky jsou u mladší generace běžné. Moderní brýlová skla umožňují ve většině případů komfortní vidění i když pochopitelně s kvalitou stoupá i cena.

Myslíte si, pane doktore, že v dnešní době se zátěž pro naše oči zvýšila a nebo je stejná jako dříve ?

... Dnešní doba masového rozšíření televizorů a počítačů spolu s miniaturizací složitých technologií nepochybně přináší i větší nároky na kvalitu zraku. Nebylo nikdy prokázáno, že by se oči „kazily“ zvýšenou zátěží, pouze nás obtěžují i menší vady, které byly dříve zanedbatelné a zůstávaly skryté. Je škoda, když řada lidí buď z nedostatku informací nebo obtížné dostupnosti specialisty moderní poznatky očního lékařství nevyužívá. Proto jsem ocenil snahu starosty Ing. Doležala tuto „černou díru“ v Kaplici zaplnit a jak již vaši čtenáři byli informováni, od 1. dubna 2002 sem dojíždím zatím alespoň jedenkrát týdně ordinovat.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně spokojených pacientů.


Motoristické lahůdky v Kaplici

  Historický vojenský automobil
V pátek 3. května mezi 12. až 13. hodinou proběhne v prostoru náměstí ukázka „Jeep clubu - jižní Čechy“. Tato akce je součástí „Vzpomínkové jízdy po demarkační linii“, která startuje 3. května v 9 hodin v Českých Budějovicích a končí 5. května v Protivíně. S podrobnějším plánem cesty je možné se seznámit v kaplickém infocentru.

V sobotu 17. května bude na území města Kaplice a okolí probíhat Rallye Český Krumlov. Tato akce bude probíhat ve třech dnech, ale našeho města se bude týkat sobota 17. května. Prosím všechny občany, aby nekomplikovali průběh těchto tradičních závodů a uposlechli pokynů pořadatelů. Bližší informace a programy jsou k dispozici u čerpacích stanic a v obou trafikách v Linecké ulici.


Není čas se zamyslet ?

Opět se nám blíží léto - čas prázdnin, kdy děti začnou více užívat silnice a ulice k hrám a jízdám na jízdních kolech. Jako každoročně jim v nárůstu silniční dopravy v letní turistické sezóně budou zároveň zvýšenou měrou hrozit nebezpečí, že se stanou účastníky dopravních nehod. Pouze na dokreslení můžeme uvést, že v roce 2001 došlo na silnicích českokrumlovského okresu k 1.274 dopravním nehodám, při kterých o život přišly čtyři děti.

Ze statistiky lze konstatovat, že příčiny dopravních nehod dětí se s neúprosnou pravidelností opakují. Jedná se především o náhlé vběhnutí do vozovky, špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidel a v nemalé míře nerespektování základních pravidel silničního provozu při jízdě na jízdním kole. I když základy správného chování se snaží vysvětlit učitelé na prvním stupni základních škol a pro tyto děti provádí v našem městě přednášky dopravní výchovy i pracovníci městské policie, celá tato výuka neřeší zcela problematiku přípravy dítěte do reálného silničního provozu.

Velice důležitou roli v rámci dopravní výchovy dětí hraje často opomíjený vlastní příklad rodičů. Vždy se vyplatí vysvětlit dětem, že nejčastější příčinou dopravních nehod dětí jako chodců je náhlé vběhnutí do vozovky, především na místech, kde je řidič nemůže vidět a ony samy mají zakrytý výhled. Vysvětlit jim, že přecházet vozovku mají pouze na místech, kde mají dostatečný rozhled a že přebíhání vozovky bez rozhlédnutí na obě strany končí nezřídka tragicky. Upozornit je, že hry na vozovku nepatří, stejně jako skateboard a kolečkové brusle na silnici nebo chodník. Jak důležitá je chůze po levé straně silnice a rovněž, že pestrost jejich oblečení hraje nemalou roli ve vztahu k jejich bezpečnosti. V nemalé míře je pak dobré přesvědčit se, že naše děti znají základní pravidla silničního provozu, než-li je samotné bez dozoru pustíte na ulici nebo silnici. Jestliže máte doma malého cyklistu, určitě není zbytečností investice do cyklistické přilby.

Vážení rodiče, nedodržováním pravidel silničního provozu z vaší strany, a to ať již jste chodci nebo řidiči, neohrožujete jenom sebe a ostatní účastníky silničního provozu, ale dáváte špatný příklad svým potomkům. Dokud budete pravidla silničního provozu zlehčovat a nadále tyto nedodržovat, a to především před svými potomky, je veškerá výchovná práce učitelů, ale i dalších osob, kteří se na dopravní výchově podílejí, zbytečnou.

Josef Malovec


Kaplický zpravodaj do všech domácností

Kaplický zpravodaj je počínaje tímto číslem tisknut v nákladu 3.000 kusů. Již od loňského roku jeho distribuci zajišťuje Česká pošta. Výše nákladu je plně dostačující, aby zpravodaj byl roznášen na všechna doručovací místa v Kaplici a do všech přičleněných obcí. Zpravodaj by tak měla mít ve své schránce každá domácnost, a to bez ohledu na to, zda odebírá jiný tisk nebo časopisy.

Stále slýcháme stesky, že k vám zpravodaj ještě nikdy nebyl doručen, nebo se tak stává velmi nepravidelně. V takovém případě lze nápravu zjednat několika způsoby. Pravděpodobně nejjednodušší a nejúčinnější je přímo oslovit doručovatelku, která má na starosti váš doručovací okrsek. Odpověď, že nemá dostatek zpravodajů v tomto případě nemůže obstát. Podobně se můžete se svou stížností obrátit i na vedoucí pošty. Poslední možností je zajít a nebo zavolat do Infocentra města a tam oznámit své jméno a adresu. S těmito údaji pak můžeme sami na poště urgovat doručování zpravodaje konkrétní osobě.

Prosím, domáhejte se toho, co vám patří. Pokud neučiníte ani jeden z výše uvedených kroků, pak nemůžeme očekávat, že by se něco samo změnilo. Stejně tak nemůžeme každý měsíc všeobecně hubovat na Českou poštu, že zpravodaj není roznášen. Je totiž drtivá většina domácností, kam je zpravodaj doručován dobře a bez potíží. Vždy je třeba řešit konkrétní případy a konkrétní místa.

Od květnového čísla bude Kaplický zpravodaj doručován kromě vlastního města Kaplice i na doručovací místa v těchto osadách: Blansko, Hradiště, Dobechov, Květoňov, Mostky, Pořešín, Pořešínec, Žďár; přes poštu Kaplice 2 – Hubenov; přes poštu VelešínRozpoutí.

Infocentrum města, Linecká 434, 382 41 Kaplice, telefon: +420 380 311 388


U S N E S E N Í
37. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 22. 4. 2002

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    v o l í

*

podle Zákona č. 128 / 2000 Sb., § 84, odst. 2, písm. l) pana Josefa Kaloše členem Rady města Kaplice

II.    s c h v a l u j e

*

předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Kaplice pana Karla Světlého

*

členkou kontrolního výboru Zastupitelstva města Kaplice paní Jaroslavu Poltovou

*

zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodního řadu v Blansku

*

prodej pozemku p.č. 1836/3 k.ú. Kaplice o výměře 22 m2 manželům Faktorovým, bytem Kaplice 761 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1863/2 k.ú. Kaplice o výměře 24 m2 Vladimíru Faktorovi, bytem Kaplice 775 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej částí pozemků p.č. 1399 a p.č. 2043 k.ú. Kaplice o celkové výměře 2 m2 Jiřímu Janotovi, bytem Kaplice 616 za cenu 200,- Kč/m2

*

odkoupení části pozemku p.č. 1397 k.ú. Kaplice o výměře 4,5 m2 od Jiřího Janoty, bytem Kaplice 616 za cenu 200,- Kč/m2

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 1788/3 a pozemku p.č. 1788/4 k.ú. Kaplice za cenu min. 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 1300/1 k.ú. Kaplice o výměře cca 24 m2 za cenu 200,- Kč/m2

*

odkoupení části pozemku p.č. 1297/1 k.ú. Kaplice o výměře cca 40 m2 od firmy ZEMAV Rybník s.r.o. za cenu 200,- Kč/m2

*

revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 11. 3. 2002 týkající se prodeje pozemku p.č. 590/1 k.ú. Kaplice Vladimíru Kadlecovi s tím, že schvaluje prodej tohoto pozemku manželům Kadlecovým, bytem Římov 187 za cenu 401,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

použití finančních prostředků z hospodářské činnosti města ve výši 400.000,- Kč na financování zaměření městských lesů v k.ú. Střítež

*

finanční příspěvek ve výši 12.000,- Kč České maltézské pomoci, České Budějovice o.p.s. na zajištění dopravy dětí s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích

*

přijetí daru od firmy Propal, Vojtěch Koura ve výši 5.000,- Kč a od firmy Hauser s.r.o. ve výši 50.000,- Kč, které budou použity na nákup sanitky

*

provedení změn rozpočtu města na rok 2002 dle předloženého návrhu odboru I MěÚ Kaplice

*

odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města (nař. vlády č. 122/2002 Sb.) dle předloženého návrhu s platností od 1.4.2002

III.     s o u h l a s í

*

s bezúplatným převodem pozemku p.č. 788/1 k.ú. Žďár od Pozemkového fondu na Město Kaplice dle zákona č. 95/1999 Sb. (přístup k RD v osadě Hubenov)

*

se zpracováním studie příjezdové komunikace a parkoviště za poliklinikou s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě a Smlouvy o zřízení věcného břemene s Jihočeským krajem České Budějovice s právem umístění vodovodního řadu na parcele č. 2045 k.ú. Kaplice v celkové délce cca 2 m, spolu s právem přístupu k němu a právem jeho oprav a údržby - celková cena věcného břemene 1.000,- Kč jednorázově

*

se zpracováním ověřovací studie na umístění autobusové zastávky (přemístění od Jihostroje) v prostoru křižovatky místní komunikace se silnicí I/3 (E55) v Kaplici

IV.     o d k l á d á

*

žádost Jaroslava Popluhára, bytem Blansko 4 o prodej pozemku p.č. 146 v k.ú. Blansko do doby zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodního řadu v Blansku

*

žádost Jana Tampíra, bytem Pořešín 66 o prodej části pozemku p.č. 76/1 k.ú. Pořešín do doby projednání zajištění přístupu k rodinnému domku a rybníku na parcele č. 77

*

žádost Sdružení vlastníků bytů Omlenická čp. 565 o prodej části pozemku p.č. 1165/2 k.ú. Kaplice do doby vyřešení příjezdu k plánovanému obchodnímu středisku Discont Plus

*

k dalšímu projednání rozhodnutí ve věci užívání pozemku p.č. 382 k.ú. Kaplice za domem čp. 351 Linecká ulice

*

žádost firmy ENGEL strojírenská spol. s r.o. o zřízení věcného břemene na pozemcích Města Kaplice umožňující vést vedení tras technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, plynovod a přeložení vedení VN) pro stavbu nového závodu pro vývoj a výrobu střikovacích lisů - s firmou bude jednáno o možnosti napojení závodu na centrální zdroj tepla

V.     z a m í t á

*

žádost Hany Vošické, bytem Bášť 148 o prodej pozemku p.č. 402/2 k.ú. Blansko

*

žádost Ing. arch. Vološčuka, zastupujícího majitele domu a provozovatele kavárny v čp. 286 Masná ulice o souhlas se stavební úpravou „Přístavba kavárny v patře nebytového domu čp. 286 Masná ulice“ (nyní terasa) z důvodu nesouhlasu Města Kaplice se zazděním okna v obytné místnosti domu čp. 201 Masná ulice

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
místostarosta


Plnění rozpočtu města k 31.12. 2001

PŘÍJMY :

Druh příjmuRozpočet schválenýRozpočet upravenýSkutečnost
 v tisících Kčv Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY
daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost10 4007 5007 411 093,00
daň z příjmů fyzických osob – osoby samostatně výdělečně činné9 0007 3007 270 361,00
daň z příjmů právnických osob8 5007 4007 377 112,00
daň z příjmů právnických osob - obec1 0005 7655 765 483,00
daň z přidané hodnoty 12 78712 817 200,00
daň z nemovitostí2 5003 0003 004 418,00
správní poplatky1 3321 7211 729 725,00
poplatky za odnětí půdy 4949 003,00
poplatek za znečištění ovzduší101012 045,00
místní poplatky1 3931 4681 471 177,00
CELKEM34 13547 00046 907 617,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
příjmy z poskytnutí služeb a výrobků8931 6761 676 166,80
příjmy z pronájmu nemovitostí VAK7 5567 4467 445 663,00
příjmy z pronájmu nemovitostí SD s.r.o.2 0704 4054 405 000,00
odvody přebytků s přímým vztahem. Správa domů – hospodářská činnost2 300  
příjmy z pronájmu pozemků520387386 499,00
přijaté pokuty268818815 287,39
přijaté úroky a výnosy8001 4811 498 128,15
přijaté vratky – finanční vypořádání příspěvkových organizacací, odpisy 1 6871 655 213,66
ostatní nedaňové příjmy1 305588784 080,60
CELKEM15 71218 48818 666 038,60
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
příjmy z prodeje pozemků5001 0711 070 920,00
příjmy z prodeje domů13 00010 71710 716 787,10
přijaté příspěvky - stavební bytové družstvo města3 1986 2526 251 900,00
přijaté příspěvky - nájem od Správy domů (Bytový soubor Šumavská) 1 4481 447 976,00
příspěvek od Jihočeského vodárenského svazu790800800 000,00
příjmy z prodeje majetku 11 500,00
CELKEM17 48820 28920 289 083,10
DOTACE
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu20 119,2419 140,9119 140 912,00
ostatní neinv. dotace812258,40181 197,00
neinvestiční dotace na úroky (Bytový soubor Šumavská) 645644 602,00
dotace na školství ze státního rozpočtu 25 06425 064 000,00
dotace na památky ze státního rozpočtu 466465 999,00
neinv. dotace od obcí499,761 637,091 636 885,00
převody z vlastních. fondů – hospodářská činnost 349348 944,00
dotace PHARE 1 0791 078 961,00
investiční dotace ze státního rozpočtu1 920441441 000,00
CELKEM23 35149 080,4049 002 500,00
PŘÍJMY CELKEM90 686134 857,40134 865 238,70

VÝDAJE :

Druh výdajeRozpočet schválenýRozpočet upravenýSkutečnost
 v tisících Kčv Kč
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ostatní zvířata odchyt a umístění v útulku15158 317,50
CELKEM15158 317,50
MĚSTSKÉ INFOCENTRUM
 672687687 430,13
DOPRAVA
úklid komun., posypy2 5002 5992 598 520,40
opravy komunikací490719718 971,45
komunikace a most Nové Domky1 3003 3543 354 461,04
rekonstrukce Novohradská ulice9501 1401 140 413,00
projektová dokumentace rekonstrukce510145143 850,00
projekt sítí Českobudějovická a Dlouhá ul. 318317 778,00
rekonstrukce Dlouhé ul.2 000  
opravy dopravního značení 120119 983,15
opravy chodníků 173173 008,30
příspěvek na dopravní obslužnost 2323 358,00
CELKEM7 7508 5918 590 343,34
VODNÍ HOPODÁŘSTVÍ
vrty Blansko – elektrická energie 98 868,00
dotace města na vodu4 8424 8334 833 175,30
přeložení vodovodního řadu v Českobud. ulici300412412 111,00
projekt rekonstrukce přivaděče vody Pořešín 2323 100,00
čistička odpadních vod Pořešín 3 5753 575 314,80
kanalizace Růžová kolonie1 2001 6451 644 694,70
projektová dokumentace přeložky vodovod. řadu Malšské údolí 1918 900,00
oprava kompenzačního rozvaděče COV Kaplice 101101 077,00
CELKEM6 34210 61710 617 240,80
SPOJE
zřízení TV Prima303028 807,00
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
příspěvek ObÚ Netřebice - asistent MŠ 99 000,00
MŠ 5 protiradonové opatření 9695 419,00
MŠ Nové Domky rekonstrukce střechy 1 2691 268 725,00
MŠ Nové Domovy rozšíření topení 4847 575,10
MŠ Nové Domovy otop a TUV450367366 645,00
MŠ Nové Domovy příspěvek na čin.660831831 000,00
MŠ Nové Domovy dotace referátu školství OkÚ 3 2923 292 000,00
MŠ 4 Nové Domky700756731 509,20
MŠ 5 sídliště810878,60851 390,63
CELKEM2 6207 546,607 493 263,93
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
neinvestiční náklady na školství81219 357,70
ZŠ Omlenická otop a TUV730440438 450,00
ZŠ Omlenická oprava. propadlé kanalizace 3333 180,00
ZŠ Omlenická příspěvek na činnost370370370 000,00
ZŠ Omlenická dotace referátu školství OkÚ 4 9854 985 000,00
ZŠ Fantova otop a TUV1 0501 0501 045 515,00
ZŠ Fantova příspěvek na činnost6281 0651 065 000,00
ZŠ Fantova dotace referátu školství OkÚ 6 8656 865 000,00
ZŠ Školní - oprava tělocvičny 252251 049,20
ZŠ Školní otop a TUV1 050970966 735,00
ZŠ Školní příspěvek na činnost1 1201 9661 966 000,00
ZŠ Školní dotace referátu školství OkÚ 7 5607 560 000,00
CELKEM4 95625 56825 565 286,90
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
MŠ Nové Domky - jídelna250287282 647,07
MŠ sídliště - jídelna225227,40215 547,68
školní jídelna Školní - příspěvek na provoz450707707 000,00
školní jídelna Školní dotace ref. škol. OkÚ 1 3451 345 000,00
školní jídelna Fantova - příspěvek na provoz300324324 000,00
školní jídelna Fantova dotace ref. škol. OkÚ 1 0071 007 000,00
školní jídelna Fantova zastřešení rampy, střecha 4848 300,00
CELKEM1 2253 945,403 929 494,75
KULTURA
kino9771 0081 002 623,83
městská knihovna1 2681 2681 213 467,52
Městské kulturní centrum1 5002 2722 250 508,38
městské slavnosti250272272 202,90
Kaplické notování 8484 986,90
kulturní činnost města27021 674,80
kronika města151310 000,00
obnova kostela sv. Petra a Pavla507776 900,00
městský rozhlas - poplatky OSA532 880,00
Kaplický zpravodaj708180 064,20
občanská komise667070 692,30
CELKEM4 4715 1505 066 000,83
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
údržba a provoz sportovišť300300241 371,80
příspěvek sportovním oddílům mládeže470470470 000,00
Svaz skautů - příspěvek102020 000,00
Dětský tábor Desky - údržba 3332 815,40
sečení hřišť a ostatních ploch1 2601 3091 309 200,00
sportovní hřiště600  
městský sportovní areál (Spartak)700258257 565,00
sportovní hala Bělidlo650541501 227,00
provoz koupaliště300449443 070,45
výměna písku v pískovištích30  
CELKEM4 3203 3803 275 249,65
ZDRAVOTNICTVÍ
příspěvek na sanitku 100100 000,00
BYDLENÍ, KOMUN. SLUŽBY
Úroky z úvěru nezahrnované do stavby 2 0612 060 526,46
výstavba bytového souboru Šumavská19 65519 31619 314 822,17
Rekonstrukce domu Dlouhá čp. 1581 000  
Rekonstrukce domu Náměstí čp. 47920256255 829,00
realitní kancelář HECI – služby223223223 300,00
veřejné osvětlení - energie500437436 518,00
Veřejné osvětlení - služby1 8401 9121 911 600,00
veřejné osvětlení - údržba 111111 275,90
veřejné osvětlení - světelné body u parku 100100 012,00
veřejné osvětlení Pořešín 5049 970,00
provoz hřbitova Kaplice150153135 150,60
provoz hřbitova Blansko252517 835,00
plynofikace Kaplice - přípojky 2000500416415 564,00
rekonstrukce parovodu v ulici Na Vyhlídce 6 6896 689 144,20
točivá redukce - centrální kotelna3 3823 3823 381 500,00
Otop a TUV domu Omlenická čp. 391 5352 350,00
ostatní služby pro územní rozvoj600600600 118,70
platby daní a soudních poplatků – nebytové hospodářství140325325 252,00
právní služby a soudní výlohy v nebytovém hospodářství809292 103,50
poskytnuté neinvestiční náhrady2062 506,00
plynofikace Slovanského domu900658657 578,90
plynofikace čp. 448 - bývalé jesle800604603 385,40
architekt města606059 220,00
oprava střechy a fasády domu čp. 206600990989 922,00
MŠ Nové Domovy - oprava střechy 13961 396 431,00
koupě pozemků7901 0991 099 163,00
rezerva na opravy plochých střech2 0008281 270,00
provoz WC na náměstí160181154 276,50
CELKEM34 34541 27741 216 624,33
OCHRANA ŽIVOT. PROSTŘEDÍ
kontejnery, sběr a svoz PET lahví 258258 276,00
sběr a svoz komunálního odpadu250258253 584,50
sběr a svoz ostatních odpadů450  
likvidace černých skládek15010281,00
propagace separovaného sběru nebezpečného odpadu1010 
úklid města včetně údržby zeleně1 8001 8701 869 600,00
údržba krajnic u obecních komunikací602620 431,90
péče o vzhled obce - vánoční výzdoba 5050 000,00
údržba městského mobiliáře100128118 060,90
chemická ochrana, kácení a výsadba dřevin1356967 943,05
<strong>CELKEM2 9552 6792 638 177,35
DÁVKY A PODPORY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
CELKEM15 00014 00012 747 715,00
SOCIÁLNÍ PÉČE
civilní vojen. služba444740 728,20
dům s pečovatelskou službou - projektovaná půdní vestavba 197197 400,00
dům s pečov. službou261299263 842,97
klub důchodců1178960 803,20
sociální pomoc osobám nepřizpůsobivým3088 427,00
CELKEM452640571 201,37
Městská policie938938861 262,66
Požární ochrana320320273 412,65
Místní zastupitelské orgány1 5001 5001 260 210,30
Činnost místní správy11 92012 27512 127 863,99
Platby daní a poplatků1 0005 1185 118 471,00
Radnice - projekt pudní vestavby 120119 700,00
Rekonstrukce radnice6 0006 6726 671 499,20
Ostatní veřejné služby 1,41 400,00
Finanční operace a ostatní činnost 666726 881,70
VÝDAJE CELKEM106 831151 836,4149 695 854,38

FINANCOVÁNÍ - třída 8
změna stavu na bankovních účtech6 8247 4555 912 552,82
dlouhodobé přijaté půjčky12 96512 96512 964 933,40
uhrazené splátky dlouhodob. půjček-3 644-3 441-3 440 849,54
aktivní dlouhodob. operace  -606 021,00
CELKEM16 14516 97914 830 615,68

Sestavila: Jiřina Jiskrová


Básničky ze školních lavic

Dům dětí a mládeže vyhlásil soutěž „Básničky ze školních lavic“ v březnu 2002. Celkem bylo odevzdáno dvacet pět básniček převážně ze Základní školy Fantova v Kaplici. Dne 5. dubna 2002 se sešla porota složená z pracovníků DDM v Kaplici, která básníčky posuzovala. Aniž by určovala pořadí, nejvíce se jí líbily tyto básničky:

„TÝNA“ od Marka Dvořáka (1.B ZŠ Fantova)
„JARO“ od Veroniky Čajanové (7.A ZŠ Fantova)
„JARO“ od M. Markové (7.A ZŠ Fantova)
„MALOVÁNÍ“ od Petry Janů
Autoři těchto básniček byli odměněni malými věcnými cenami.

Zdena Nebáznivá

JARO
Veronika Čajanová,

Rozhlédni se kolem sebe,
všude samá zeleň, květ,
slunce se zas směje z nebe,
krásné jaro je tu zpět.

Ptáčci už zas písně pějí,
hmyz na lukách ožívá,
noci se nám zase krátí,
slunečních dnů přibývá.

Konec jara pak se blíží,
nikomu to nevadí.
Kvapem se k nám léto řítí,
hlavně že už nesněží.

 

MALOVÁNÍ
Petr Janů

Malování, to je žůžo,
nakreslím si ňákou holku.
Temperama, voskovkama,
já nakreslil i Dana Hůlku.

Když jsem si tak doma kreslil,
nakreslil jsem kočku,
a když to můj otec spatřil,
tak mi radši koupil sošku.

Když jsem kreslil Švejka,
nakreslil jsem bejka.
A tak jsem s tím radši praštil,
skládám spíše básně,
mým vzorem je Franta Nepil
a jde mi to krásně.

  JARO
M. Marková

Zdá se mi to téměř jisté,
že je zima pryč.
Protože nám u potoka
roste petrklíč.

Sluníčko nám krásně svítí
pouze s trochou vánku.
Zvířátka se probouzejí
ze zimního spánku.

Z jihu už k nám přiletěli
všichni tažní ptáci.
Jelikož se dozvěděli,
že maj novou práci.

 

TÝNA
Marek Dvořák

Týna má svá očka
jako naše kočka,
pusu jako malinu
natrhanou po ránu.

Vlasy jako len,
hraji si s ní celý den.
A když padne černá noc,
jdu ve snu Týně na pomoc.


Soukenický cech v Kaplici za Rožmberků

Prvé samostatné cechovní privilegium udělil Kaplici v roce 1481 pátý rožmberský vladař Vok II. z Rožmberka, a to cechu soukeníků. Jedná se snad o nejpodrobnější formulované cechovní privilegium na rožmberském dominiu v 15. století. Na samém počátku je třeba odpovědět na otázku: „Kdo to byl soukeník?“ Soukenictví představuje souhrnný pojem od přípravy vlny až k úplnému dohotovení sukna a soukenných látek. Soukeníci do Kaplice přišli nepochybně z Flander zhruba v polovině 15. století. V soukenictví vždy existovala značná dělba práce, která se dělila na přípravu vlny, úpravu vlny v přízi, snování, tkaní, valchování a postřihování. Barvení sukna bývalo většinou samostatnou řemeslnou profesí. Vlna jako výchozí materiál se získávala střiží ovcí koncem dubna a začátkem září. „Střiž jarní jmenuje se zimní, druhá pak letní. Letní vlna však výbornější jest nežli zimní, protože jest měkčejší a proto je i dražší.“

I když se vlna před střiží na ovcích prala, zůstával na ní stále pot, mastnota a prach. Prala se proto také po střiži ve směsi připravené ze čtyřiceti dílů vody a jednoho dílu mýdla. Pak se vlna máchala v čisté vodě. Zvláště znečištěná vlna se namáčela do lázně ze čtyřiceti dílů ohřáté vody a jednoho dílu shnilé lidské moče. „Po nějakém čase se takto močená vlna dávala za horka do tekoucí vody a vytloukala se holí tak dlouho, až byla dostatečně bílá.“ Vlna se při máchání dávala do proutěného koše, aby jí voda neodplavila. Vypraná vlna se ždímala a rozkládala k sušení. Po usušení se třídila podle barvy a jakosti. Vypraná a usušená vlna byla často „smatena a bylo jí třeba čerchat“, což znamená, že byla cuckovitá a bylo jí třeba rozvolnit, což se provádělo ručně.

Kaplice, historické foto

Po třídění se „sprostá vlna“ zpracovávala na sukno „buré“, čili šedé a pěkná na jemnější sukna, která mívala nejčastěji bílou, modrou, červenou a zelenou barvu. Vlna s delšími vlákny se nechávala na osnovu a z kratších vláken se dělal útek. Než se s vlnou začalo dále pracovat, mastila se, aby získala větší jemnost a ohebnost. Rozprostírala se po vrstvách a kropila dřevěným olejem, máslem nebo jiným nevysychajícím tukem. „Na libru vlny přišly čtyři loty oleje, na libru útkové pět lotů.“ Jedna libra byla zhruba půl kila a libra měla 32 lot, což znamená, že lot vážil zhruba 17 gramů. Rozložená a nakropená vlna se pak tloukla holemi, aby se olej s vlnou dobře promísil a po dokončení práce se vlna skládala do košů.

Aby se vlna dobře spřádala, upravovala se mykáním a česáním. Na sukna se vlny mykala kartáči, kterým se říkalo štruple, krample nebo strejšky. Mykání se provádělo dvěma kartáči, kterými se pohybovalo (mykalo) v protisměru, čímž se vlna pročesávala a rozvolňovala. Pročesaná vlna se svazovala do pramenů. Následovalo předení na kolovratu s vřetenem, soukání vlněné příze na osnovní a útkové cívky a motání i snování vlněné osnovy, která se potom kladla na stav. Aby se vlněná osnova při tkaní nechlupatila, netrhala a zůstala při zanášení útků hladká, tak se klížila. Protože soukenná osnova bývala širší a těžší, byla i konstrukce tkalcovského stavu širší a mohutnější a tak většinou „při širokém díle sedávali za stavem tkalci dva a při zanášení útků do osnovy si oba člunek navzájem jakoby podávali.“

Když přišlo sukno ze stavu, pralo se v horké louhové vodě, máchalo se ve studené vodě a sušilo. Po usušení se prohlíželo a „rejfovalo“ tak, že se z něj vytrhávaly zbylé uzlíky. Tuto práci obstarávali ženy nebo učni „rajfeři“, kteří vyvstalé uzlíky z tkaniny vytrhávali a začišťovali. Po rejfování se sukna valchováním zhušťovaly, zplsťovaly a odstraňovala se z nich zbylá špína a mastnota. Ve valše býval dřevěný žlab, do něhož se pokládalo sukno a zalévalo valchovacím roztokem. Do žlabu zapadaly vertikálně umístěné dubové trámce, která za vyčnívající patky nadzvedávaly palce nasazené v hřídeli mlýnského kola. Po vyjití palců ze záběru padaly trámce vlastní vahou do žlabu a údery tloukly a valchovaly naloženou tkaninu. Po valchování se sukno opět sušilo, a „mnozí soukeníci sušili sukno na plotně.“ Potom následovalo česání a česané sukno se postřihovalo na postřihovacím stole a teprve potom se prodávalo krejčím.

Podmínky dosažení mistrovství se v privilegiu pro soukeníky z Kaplice dělí na dvě části. Prvou je předložení zachovacího listu, doklad o řádném zplození a výuční list. Druhou součástí jsou poplatky za přijetí do cechu, který v Kaplici činí pět kop grošů míšenských, z toho kopa při vstupu a oběd v hodnotě dvou kop grošů míšenských. Při porovnání s obdobnými privilegiem cechu soukeníků na rožmberském dominiu v té době, byly poplatky v Kaplici výrazně nejvyšší. Učební doba u soukeníků v Kaplici byla čtyřletá, zatímco v Soběslavi, Krumlově a Netolicích tříletá. Navíc v Kaplici dával učeň „rukojemství“ ve výši deseti kop grošů míšenských, což byl značný obnos, i když v té době „za groše míšenské byl jeden groš český“.

V roce 1602 vydává Petr Vok z Rožmberka „novelizované“ privilegium cechu soukeníků v Kaplici. Nově je kladen důraz na kontrolu cechovních financí a pravidelné „roční skládání účtů“, jakož na povinnost vést průběžnou evidenci každé přijaté peněžní částky. O významu tohoto článku pro Kaplici svědčí i skutečnost, že je uveden hned na druhém místě za náboženskými záležitostmi. Další doplňky představují mílové právo, což znamenalo, že ve vzdálenosti 7,5 km od Kaplice nesměl být žádný soukeník, který by vyráběl nebo prodával sukno. Velice detailně jsou specifikovány podmínky přijetí do cechu pro mistry, tovaryše i učně. Je zajímavé, že finanční poplatek za vstup do cechu nedoznal ve srovnání s rokem 1481 změny.

František Schusser


KULTURNÍ NABÍDKA

10. 5. pá.koncert
JIŘÍ SCHMITZER

Koncert Jiřího Schmitzera - svérázného písničkáře a herce, člena pražské Ypsilonky a syna herce Jiřího Sováka. Večer bude prodchnut osobitou autorskou hudbou a vlídným slovem.

Kino Kaplice, 19.30 hod.vstupné 60,-Kč
 
Jiří Schmitzer
 

17. 5. pá. 
DISKOTÉKA

Současné i starší hudební hity, světelné efekty, písně na přání.

Kulturní dům, 21.00 hod.vstupné 60,-Kč
 

24. 5. pá.společenský večer
EVROPSKÝ VEČER

Společenský večer u příležitosti slavnostního zakončení kampaně 1.000 dnů pro Evropu. Výstava dětských prací, kulturní program.

Kulturní dům, 19.30 hod.vstupné dobrovolnéLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr0502.htm on line 778

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


 
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Květen 2002

6. – 10. 5.ČÍ JSOU TO NOŽKY
 – soutěž pro ZÚ

7. 5.STOLNÍ TENIS
 – turnaj pro všechny zájemce, od 14.00 h. v herně TJ Spartak

10. 5.TANEČNÍ KROUŽEK DDM
 - vystoupení tanečního kroužku DDM ke Dni matek ve Slovanském domě

13. – 17. 5.ZÁBAVNÉ KŘÍŽOVKY
 – soutěž pro ZÚ o ceny

15. 5.DO-RE-MI
 – pěvecká soutěž od 14..30 h. v DDM

16. 5.OBRÁZKOVÉ BINGO
 – pro děti ze ŠD, od 13.30 h.

20. – 24. 5.NENÍ ČTENÍ JAKO ČTENÍ
 - soutěž pro ZÚ

23. – 25. 5.NAŠE PŘÍRODA
 – poznání rostlin, pro děti ze ŠD

27. – 31. 5.HÁDANKY, RÉBUSY
 – pro děti z kroužků

?MC DONALD’S CUP
 – turnaj škol v malé kopané

20. 4.ZLATÁ UDICE
 – soutěž ZÚ rybáři (testy, rybolov ...)


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc květen 2002

14. 5. 2002 - PO LEVÉM BŘEHU MALŠE
Odchod z parku v 10.00 hod.
Trasa: Kaplice – Pořešín – U Němického – U Brousků – Pořešín. Návrat z Pořešína linkovým autobusem, 12 km
Návrat do Kaplice v 15.45 hod.

21. 5. 2002 - VYŠEBRODSKO PODRUHÉ
Odjezd z Kaplice linkovým autobusem v 11.00 hod. do Vyššího Brodu.
Trasa: Vyšší Brod – Hrudkov – Kraví hora – Horní Přísahov – Lachovice – Vyšší Brod, 12 km
Návrat z Vyššího Brodu osobním vlakem v 16.16 hod. do Rybníka, odtud linkovým autobusem v 17.15 hod. do Kaplice

28. 5. 2002 - NA HRADIŠŤSKÝ VRCH
Odchod z parku v 10.00 hod.
Trasa: Kaplice – Suchý vrch – Blansko – Blansko střelnice – Hradišť. vrch – Hradiště – Pytlový rybník – Kaplice, 10 km
Návrat do Kaplice v 15.00 hod.

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


SMS - informace

Kulturní a informační centrum Kaplice nabízí všem občanům Kaplicka novou informační službu - bezplatné zasílání krátkých SMS zpráv informujících o kulturních akcích. V době, kdy je mobilní telefon již běžnou součástí našeho života, nabízíme tak všem zájemcům pravidelné získávání upozornění na vše, co je v oblasti kultury v Kaplici připravováno.

Rozsah jednotlivých variant nabízené služby:

I. Základní informace
pravidelné zasílání zpráv o připravovaných kulturních akcích, jako jsou například koncerty, divadelní představení, zábavy, diskotéky apod.

II. Rozšířené informace (kultura + kino)
základní informace doplněné o denní informování o programu kaplického kina

Chcete-li naší nabídky využít, pak si vás dovolujeme požádat o sdělení telefonního čísla na svůj mobilní telefon nebo označení vaší SMS schránky. Získaná telefonní čísla budou využívána pouze k dohodnutému způsobu informování a nebudou předána třetí osobě, ani zneužita k jiným než dohodnutým účelům. V případě, že s naší novou službou nebudete spokojeni, lze požádat o vyřazení svého čísla z naší databáze a vaše číslo nebude již dále používáno.

Celá služba je poskytována zcela zdarma a po uživatelích nebude požadována žádná platba.

A navíc se zúčastníte soutěže!

Telefonní čísla svých mobilních telefonů prosím hlaste:
INFOCENTRUM MĚSTA (zadní část kina)
telefonní číslo: +420 380 311 388
e-mailová adresa: info.kaplice@ka.ipex.cz

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
26. 4. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
www.kaplice.ois.cz, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: S. Šindelářová, Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 0