ARCHIV 2000 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

Duben 2000 - Číslo 3 - Ročník IV.

 
PLOŠNÁ DERATIZACE MĚSTA
Dne 3. dubna bude zahájena plošná deratizace města. Od 3.4 do 13.4. budou pokládány nástrahy ve všech nemovitostech středu města v lokalitách Náměstí, ulice Českobudějovická, Pobřežní, Farské náměstí, Novohradská ulice, K Malši, Horská, Široká, Tržní, Dlouhá, Pivovarská, Masná a Kostelní.

Od 13.4. 2000 bude probíhat pokládání nástrah v ostatních místech Kaplice. Plošnou deratizaci bude provádět firma DERADEZ Český Krumlov. Místa uložení nástrah budou označena letáčkem. Je zakázáno dotýkat se nástrah, manipulovat s nimi, k nástrahám nesmí mít přístup děti a domácí zvířata. Při případném požití nástrah je nezbytné okamžitě vyhledat lékaře!

V zájmu zajištění úspěchu celé akce doporučujeme vlastníkům, nájemcům a správcům provést následující opatření:
otvory vedoucí k poteciálním hnízdištím potkanů pevně utěsnit (nejlépe zabetonováním)
opravit netěsnosti či poškozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodářských objektů
utěsnit prostupy okolo rozvodů teplé a studené vody, plynu, ústředního topení apod.
větrací otvory, kanalizační vpusti apod. zajistit vhodnou mříží
zajistit těsnost okenních a dveřních otvorů do prostor, kde se mohou hlodavci zdržovat a spodní část dveří případně oplechovat
odstranit v okolí objektů rumiště a skládky, které mohou hlodavcům poskytovat úkryt
zajistit nádoby na odpad před možným přístupem hlodavců, vyměnit nádoby netěsnící a poškozené.

Znemožnění provádění plošné deratizace bude posuzováno jako přestupek!

Odbor majetku, místního hospodářství a ŽP


STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
ZMĚNA V OBDOBÍ, NA KTERÉ SE POSKYTUJÍ DÁVKY SSP

Od 1.dubna 2000 dochází ke změně období, na které se přiznávají čtvrtletní dávky státní sociální podpory, t.j. sociální příplatek, příspěvek na bydlení. Tyto dávky se původně přiznávaly na období od 1.dubna do 31.3. následujícího roku. S účinností novely zákona č. 360/1999 Sb., dochází ke změně a uvedené dávky se budou přiznávat na období od 1.července do 30. června následujícího roku.

V souvislosti s touto novelou bylo schváleno přechodné ustanovení, podle kterého se dosavadní období pro přiznání dávek sociální příplatek a příspěvek na bydlení od 1.4.1999 do 31.3.2000 prodlužuje až do 30.6.2000. Přitom se po celé období od 1.1.2000 do 30.6.2000 bude vycházet z příjmu společně posuzovaných osob za rozhodné období 4. čtvrtletí 1999.

V praxi to znamená, že ten, kdo požádal o dávky SSP sociální příplatek a příspěvek na bydlení od 1.1.2000 a vznikl nárok na výplatu těchto dávek, nemusí žádat o tyto dávky od 1.4.2000, ale automaticky se tato žádost prodlouží i pro období od 1.4.2000. Znovu o dávky požádá až od 1.7.2000.

Pokud však byla žadateli žádost od 1.1.2000 zamítnuta pro nesplnění podmínky nároku, ale během tohoto období dojde ke změně, která ovlivní přiznání dávky SSP ( např. nově narozené dítě apod.), žadatel podá novou žádost od 1.4.2000. Vycházet se bude opět z příjmů za 4. čtvrtletí 1999. Pokud byly tyto příjmy doloženy k žádostem od 1.1. 2000, nemusí se již znovu předkládat.

O dávky SSP sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného se musí od 1.4. 2000 požádat novou žádostí. Rovněž u těchto dávek se bude vycházet z příjmů společně posuzovaných osob za 4. čtvrtletí 1999.

Vzhledem k tomu, že předkládání příjmů společně posuzovaných osob za 4. čtvrtletí k dávkám od 1.4. 2000 je pouze přechodné, bude tento postup uplatněn pouze v tomto roce. Od 1.7.2000 se budou příjmy předkládat tak, jak bylo doposud běžné, tj. vždy za předchozí čtvrtletí. V tomto konkrétním případě to budou příjmy za 2. čtvrtletí 2000.

Při podání nových žádostí od 1.7. 2000 je nutné, pro ověření údajů v žádostech, předkládat občanské průkazy, rodné listy dětí a pokud se žádá o příspěvek na bydlení i nájemní smlouvy, popřípadě i evidenční listy.

Oddělení státní sociální podpory OkÚ Český Krumlov, pracoviště Kaplice

 

V Kaplici opět divadelní představení
VALAŠSKÝ KRÁL BOLEK POLÍVKA
BUDE HRÁT SVÉHO "ŠAŠKA"

Skutečně budeme mít jedinečnou příležitost shlédnout v Kaplici mnohokrát oceněné představení Divadla Bolka Polívky, a to komedii "Šašek a královna". V roli královny Chantal Poullain - Polívková a jako šašek se nám představí autor a režisér tohoto u nás i v zahraničí úspěšného díla Bolek Polívka.
Věříme, že touto skvělou komedií potěšíme mnoho příznivců kultury v Kaplici, zvláště pak pokud se jedná o jednu z posledních možností shlédnout toto představení v České republice.
Srdečně Vás zveme a přejeme krásný kulturní zážitek. Akci pořádá paní Froňková ve spolupráci s Městem Kaplice. Více se dozvíte uvnitř zpravodaje.

 

ROZPOČET MĚSTA KAPLICE NA ROK 2000

PŘÍJMY:
druh příjmutis. Kč
daň z příjmů fyz.osob ZČ10.500
daň z příjmů fyz.osob OSVČ8.000
daň z příjmů práv.osob8.500
daň z příjmů práv.osob obec2.000
daň z nemovitostí2.400
rybářské lístky15
stavební povolení300
výherní hrací automaty630
živnostenské listy250
ostatní správní poplatky150
poplatek za znečišť. ovzduší12
místní popl. ze vstupného3
míst. popl.atky za užívání veř. prostranství700
pobytové poplatky35
míst. poplatky z ubytovacích kapacit50
míst. poplatky za provozovaný výher. hrací přístroj600
místní poplatky ze psů160
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM34.305
stravné MŠ 4150
stravné MŠ 5160
příjmy knihovna40
příjmy kino300
poplatky za hrobové místo30
příjmy pečovatelského domu20
 
druh příjmutis. Kč
příjmy kulturní činnost100
příjmy vnitřní správy5
náklady přestupkového řízení10
příjmy z pronájmu pozemků450
příjmy z pronájmu ost. nemov. VAK5.621
příjmy z pronájmu ost. nemov. SD spol. s r. o.5.000
pokuty stavební500
pokuty měst. policie255
pokuty přestupkové komise15
odvod přeb.org. s přím. vzt.2.000
přijatě úroky300
přijaté pojistné náhrady12
ostatní nedaňové příjmy1.200
příjmy z úhr. za dobýv.prost.10
příjmy Sporoinvest700
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELK.16.878
příjmy z prodeje domů2.000
příjmy z prodeje pozemků3.000
příjmy z prodeje bytů BSŠ8.380
KAPITÁL. PŘÍJMY CELK.13.380
dotace ze SR18.849
neinv. dotace od obcí800
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM19.649
PŘÍJMY CELKEM84.212

VÝDAJE:
druh výdajetis. Kč
plošná deratizace160
příspěvek okr. sdružení na zřízení psího útulku100
ost. zvířata (odchyt a umístění) 15
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM275
městské infocentrum650
VNITŘNÍ OBCHOD A SLUŽBY CELKEM650
správa komunikací442
opravy a čištění kanál. vpustí134
dopravní značení110
úklid a zimní údržba komunikací2.340
opravy762
příspěvky na dopravní obslužnost47
DOPRAVA CELKEM3.835
dotace na vodu pro občany3.327
vodovodní a kanalizační sítě, opravy a investice2.540
VODNÍ HOSP. CELKEM5.867
příspěvek na zřízení TV Prima30
SPOJE CELKEM30
MŠ N. Domovy otop a TUV430
MŠ N. Domovy 628
MŠ 4. Nové Domky 600
MŠ 5. sídliště 776
opravy497
PŘEDŠKOL. ZAŘÍZ. CELK.2.931
neinv. nákl. na školství obcím7
ZŠ Omlenická otop a TÚV693
ZŠ Omlenická přís. na činnost400
ZŠ Fantova otop a TÚV1.000
ZŠ Fantova přísp. na činnost568
ZŠ Fantova údržba900
ZŠ Školní otop a TÚV1.000
ZŠ Školní přísp. na činnost1.200
ZŠ Školní tělocv. údržba250
inv. přísp. OÚ Besednici ZŠ topení10
ZÁKL. ŠKOLY CELKEM6.028
MŠ 4 jídelna256
MŠ 5 jídelna268
ŠJ Fantova přísp. provoz292
ŠJ Fantova údržba50
ŠJ Školní přísp. provoz430
ŠJ Školní vybavení 85
ŠKOL. STRAV. CELKEM1.381
kino931
údržba budovy kina50
městská knihovna1.241
městské slavnosti195
kulturní činnost města255
kronika města15
informační mapa Phrare45
informační tabule Phare25
městský rozhlas 150
městský rozhlas poplatky OSA5
Kaplický zpravodaj65
obnova kostela sv. Petra a Pavla200
občanská komise57
KULTURA CELKEM3.234
neiv. příspěvek oddílům450
údržba sportovišť200
provoz sportovišť50
sečení hřišť540
sečení ost. ploch u hřišť720
sport. hala Bělidlo550
svaz skautů přísp. na provoz26
výměna písku v pískovištích24
hřiště na novém sídlišti inv.300
TĚLOVÝCH. A ZÁJM. ČIN.2.860
právní služby a soudní výlohy v bytovém hospodářství80
daně a soudní poplatky v BH50
 
druh výdajetis. Kč
rekonstrukce čp.99 dokončení8.000
bytový soubor Šumavská51.330
rekonstrukce čp. 158 Dlouhá1.400
adaptace veř. WC na byt 100
plynofikace domů500
veřejné osvětlení energie450
veřejné osvětl. údržba, revize, výměna kabelů1.840
VO osazení 2 ks Šumavská, 2 ks Pohorská inv.150
VO Nové Domky inv.200
hřbitov Kaplice120
hřbitov Blansko25
plynofikace – přípojky 99 inv.1.000
plynofikace IV etapa inv.1.500
rekonstr. teplovodů Na Vyhlídce inv.8.000
právní služby a soudní výlohy v nebyt. hosp.70
platby daní a soudních popl v NBH150
ost. služby pro územ. rozvoj300
rezerva na havarijní opravy383
Program obnovy venkova100
provoz WC náměstí150
architekt města60
program obnova Kaplice400
zastavov. studie 400
koupě poz. ZTV Šumavská1.473
BYDLENÍ,KOM. SL. A ÚZ.78.231
sběr a svoz komunálního odpadu - uložení228
sběr a odvoz ost. odpadů sběrový dvůr444
likvidace černých skládek100
propagace separovaného sběru – nebezp. odpad10
skrytá kamera a záznamové zařízení inv.100
péče o veř. zeleň a úklid města1.800
výsadba dřevin84
kácení dřevin90
chemická ochrana 15
údržba krajnic u obecních komunikací80
oprava pažení podia v parku50
městský mobiliář100
OCHRANA ŽP3.101
sociální dávky11.200
dávky zdrav. postiž. občanům2.000
ost. dávky150
DÁVKY SOC.ZAB.13.350
dům s pečovatelskou službou254
klub důchodců117
soc. výp.osobám nepřizp.30
SOCIÁLNÍ PÉČE401
městská policie988
MĚSTSKÁ POLICIE CELK.988
požární ochrana 70
jednotka sboru dobr. hasičů300
POŽÁRNÍ OCHRANA CELK.370
místní zastupitelské org.1.189
rekonstrukce radnice3.000
činnost místní správy12.485
VÝDAJE CELKEM140.206
Financování - třída 8 
změna stavu na bank. účtech16.178
dlouhodobé přij. půjčky FRB1.700
Dlouhodobé přijaté půjčky BSŠ ČMHB42.950
uhrazené spl. dlouhodob.p. SFŽP,FRB-2.834
uhrazené splátky dlouhodob. půjček ČMHB-2.000
CELKEM55.994

 

KULTURNÍ RUBRIKA

KINO KAPLICE
Program na měsíc duben
Linecká ulice 434, Kaplice, tel. 216 89


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr0400.htm on line 332

Pracovníci kina přejí všem divákům příjemnou podívanou.


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Program na měsíc duben
Kostelní ulice 128, Kaplice, tel. 220 09


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr0400.htm on line 384

Hodně prožitků přeje kolektiv DDM.


MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nové Domky 643, Kaplice, tel. 216 41

OTVÍRACÍ DOBA
Oddělení pro dospělé :
Po :08:00 - 12:0013:00 - 18:00
Út :12:00 - 17:00
Čt :08:00 - 12:0013:00 - 18:00

Oddělení pro děti :
Po :12:00 - 17:00
St :12:00 - 17:00
Čt :12:00 - 16:00


KARNEVAL
NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
13. květen 2000 od 14.00 hodin ve Slovanském domě
Pro všechny kovboje, indiánky, zlatokopy, koníčky a šmoulinky - zábavný pořad pro děti plný písniček, tanečků, soutěží a her. Těší se na vás
MIŠ MAŠ & DROBEK


18.4. 2000
JAKUB SMOLÍK
SE SKUPINOU ZLATÍ PAROHÁČI

od 19.00 hodin v kině Kaplice

Známý country zpěvák se svoji skupinou. Vstupné 120,-Kč. Předprodej vstupenek od 22.3.2000 na adresách:
Sportklub u Froňků, Nové Domky, Kaplice tel: 0336/238 85 od 9.00 - 19.00 hod.,
Minigalerie, ul. Kostelní tel: 0336/228 76 od 9.00 hod - 16.30 hod.,
Městská knihovna Kaplice tel: 0336/216 41 ve výpůjční dny


2.5.2000
BOLEK POLÍVKA A CHANTAL POULLAIN
ŠAŠEK A KRÁLOVNA

od 19.00 hod. v KD v Kaplici

Divadelní představení Divadla Bolka Polívky. V roli královny Ch. Poullain - Polívková a jako šašek sám autor a režisér Bolek Polívka. Akci pořádá paní Froňková ve spolupráci s Městem Kaplice.
Předprodej vstupenek od 1.4. 2000 na adrese:
Sportklub u Froňků, ul. Nové Domky tel: 0336/238 85 od 9.00 - 19.00 hod


5.5.2000
ŠTĚPÁN RAK A ALFRED STREJČEK
PÍSNĚ ZTRACENÉHO RÁJE

Pořad pro žáky II. stupně ZŠ, od 10.00 hod. v kině Kaplice

 

Den Země 2000 - Earth Day 2000

Oslavy letošního Dne Země budou skutečně celosvětové. Propagace myšlenky Dne Země, který nám má připomenout, že nenaučíme-li se chovat šetrně k "Matce Zemi", nečeká nás nic dobrého, se ujala nevládní organizace z amerického Seattlu. Proč zrovna odtud? Protože indiánský náčelník, podle něhož toto město dostalo jméno, vstoupil do dějin svým proslovem na obranu Země před jejím pustošením bílými osadníky již před 130 lety.

My bychom si chtěli tento svátek připomenout

v úterý 18.dubna
sázením stromů ve městě.

O místě a přesném termínu celé akce budeme informovat samostatným letáčkem. Všichni, kdož chtějí přispět ke zvelebení města jsou zváni. Vlastní nářadí s sebou.

Komise ŽP

 

PROJEKT 1000 DNÍ PRO EVROPU

Francie

6.4. 2000
KAVALÍRSKÉ CESTY
MLADÝCH EGGENBERKŮ PO EVROPĚ

od 18.00 hodin v Městské knihovně
Přednáší Mgr. Anna Kubíková. Vyprávění o návštěvách evropských zemí v době Dumasových Tří mušketýrů vychází z autentických deníků mladých kavalírů.

10. 4. 2000
Z DÍLNY FOTOGRAFA ČTK

od 19.00 hodin ve Sportklubu U Froňků
Posezení nad tvorbou fotografa Oty Mírného. Možnost ochutnávky francouzských specialit. Doporučujeme předem rezervovat místa.

17. 4. 2000
RADA EVROPY VE STRASBOURGU

od 10.00 hodin v OA a Gymnáziu Kaplice
Beseda poslance ing. Pavla Peška - pro studenty gymnázia a obchodní akademie

17. 4. 2000
HANUMAN

od 20.00 hodin v kině Kaplice
Francouzský dobrodružný film z prostředí království opic. Vstupné 40,- Kč.

28.4.2000
EVA HENYCHOVÁ

od 18.00 hod. v kapli sv. Josefa a Barbory
Koncert kytaristky, zpěvačky a folkové písničkářky. Vstupné 50,-Kč. Vstupenky se budou prodávat 1 hodinu před představením na místě koncertu. Pořádá město Kaplice.

Po celý měsíc

VÝSTAVA KNIH
francouzských autorů a o Francii v Městské knihovně - oddělení pro dospělé

VÝSTAVA PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ A DĚTSKÝCH PRACÍ
o Francii v Městské knihovně - oddělení pro děti

FRANCIE VE FOTOGRAFII
výstava v městském kině od 10.dubna

VAŘENÍ SPECIALIT FRANCOUZSKÉ KUCHYNĚ
ve Sportcentru v ulici Nové Domky

ČASOVÁ PŘÍMKA
znázorňující vztahy Francie a českých zemí v historii v kině Kaplice

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme občanům
kteří se v měsíci dubnu dožívají významného životního jubilea
(50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a více let)

Jiří Šítal, Kaplice
Karel Kříž, Kaplice
Jana Lexová, Kaplice
Štefan Maňur, Kaplice
Karel Světlý, Kaplice
Václav Cheníček, Kaplice
Jan Orlovič, Kaplice
Marie Kubaláková, Kaplice
Božena Nožičková, Kaplice
Eva Seltsamová, Kaplice
Hynek Mikeš, Kaplice
Jan Križan, Kaplice
Jiří Štika, Kaplice
Žofie Eiblová, Kaplice
Ludvík Dvořák, Pořešín
Ing. Vojtěch Koura, Kaplice
Zdeněk Mašek, Kaplice
Blanka Dvořáková, Kaplice
Antonín Matějček, Kaplice
Marie Littová, Kaplice
Hana Vachová, Kaplice
Blažena Rychetská, Kaplice
Marie Nenutilová, Kaplice
Zdeněk Bruckmüller, Kaplice
Vladimír Koclíř, Kaplice
Antonín Kellner, Kaplice
Cecilie Vopalecká, Kaplice
Marie Matějčková, Kaplice
Kateřina Kalkušová, Kaplice
Jan Putschögel, Pořešínec


Vítáme do života nové občánky našeho města
NIKOLAKARTÁKOVÁ17.2.2000
DENISASCHALLENBERGEROVÁ18.2.2000
HANATONCAROVÁ26.2.2000
ANTONÍNMATĚJČEK1.3.2000
LUKÁŠHAIS1.3.2000
ADAMOPÁLKA3.3.2000
JOSEFSVOBODA10.3.2000
TADEÁŠIVANIČ12.3.2000
ONDŘEJGAZDA22.3.2000

 

KRÁTKÉ ZPRÁVY

NÁJEMNÉ Z UŽÍVÁNÍ BYTŮ A INFLACE
Městské rada se usnesla na stanovení výše koeficientu Ki růstu inflace pro obecně závaznou vyhlášku růstu nájemného z užívání bytu pro období od 1.7.2000 do 30.6.2001 v hodnotě 1,049.

INFORMACE O NEZAMĚSTNANOSTI
Ke dni 13.3. bylo v Kaplici evidováno celkem 274 nezaměstnaných, z toho 142 žen. Volných míst bylo k tomuto dni nabízeno pro muže celkem 22, pro ženy bylo nabízeno 7 míst, dále bylo nabízeno 9 míst jak pro muže tak pro ženy.

MONITOROVACÍ SYSTÉM
Pro potřeby Městského úřadu byla pořízena mobilní kamera, která je určena pro monitorování původců černých skládek, drobné kriminality ve městě a dalších nepravostí. Hříšníci se mohou těšit na zasloužené tresty.

ZÁPIS DO MŠ NOVÉ DOMOVY
Zveme rodiče k zápisu do MŠ Nové domovy v měsíci dubnu. Přijďte všichni, kdo budete chtít v průběhu školního roku od 1. září 2000 do 30. června 2001 umístit dítě do naší MŠ Nové domovy.

Nabízíme: Kroužek němčiny, Kroužek hry na flétnu, plavání, výlety, soutěže, oslavy svátečních dnů, pěkně vyzdobené třídy, zdravá výživa.

Děti mateřské školy děkují firmě Jan a Šinko za dar škole - dovybavení dětských kuchyněk.

 

ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

4.4.2000
Z Mirkovic přes Včelíny do Kaplice
Odjezd linkovým autobusem z Kaplice v 10.00 hodin do Mirkovic. Trasa: Mirkovice - Malčice - Včelíny - Věžovatá Pláně - Rojov - Velký Chuchelec - Jermaly - Kaplice. 14 km. Návrat do 16.00 hodin. Vedoucí: Zikešová

11.4.2000
Z Ličova přes Dobrkovskou Lhotku do Besednice
Odjezd linkovým autobusem z Kaplice v 9.10 hodin do Ličova. Trasa: Ličov - Velké Skaliny - Daleké Popelice - Sedlo pod Kohoutem - Dobrkovská Lhotka - Sýkorův mlýn - Besednice. 12 km. Návrat z Besednice linkovým autobusem v 15.20 hodin., příjezd do Kaplice v 15.45 hodin. Vedoucí: Lipovská

18.4.2000
Z Rybníka přes Rožmberk nad Vltavou do Vyššího Brodu
Odjezd linkovým autobusem z Kaplice v 8.20 hodin na nádraží ČD, odtud osobním vlakem v 8.48 hodin do Rybníka. Trasa: Rybník - Kaliště - Svitanov - Rožmberk nad Vltavou - Žumberský kopec - Lachovice - Kraví hora - Lachovice - Vyšší Brod. 16 km Návrat z Vyššího Brodu osobním vlakem v 16.10. hodin, příjezd na nádraží ČD Kaplice v 17.10 hodin, odtud linkovým autobusem z Českých Budějovic v 17.34 hodin. Příjezd do Kaplice v 17.50 hodin. Vedoucí: Matějček

25.4.2000
Jaroměřskými lesy
Odchod z parku v 9.00 hodin. Trasa: Kaplice - Zámeček - Květoňov - Jaroměř - Velký rybník v Boru - Hodenice - Dobechov - Kaplice. 16 km. Návrat do 15.00 hodin. Vedoucí: Bittengel

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydal Městský úřad v Kaplici, náměstí č.p.70, nákladem 1 500 výtisků.
www.kaplice.ois.cz  ,  meu@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Ing. Jan Nový. Členové redakční rady: Jiřina Kostková, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 25.3.2000
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 0