ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

únor 2001 - Číslo 2 - Ročník V.


USNESENÍ 25. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 15. 1. 2001

Městské zastupitelstvo po projednání

I. schvaluje

prodej části pozemku p.č. 260/3 k.ú. Mostky o výměře cca 50 m2 (přesná výměra po zaměření) manželům Markétě a Danielu Hanzlíkovým, bytem České Budějovice 19 za cenu 100,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej domu čp. 123 v Kostelní ulici se stavební parcelou č. 27 v k.ú. Kaplice Finančnímu úřadu České Budějovice za cenu 3,5 milionu Kč + náklady spojené s prodejem

prodej půdních prostor v bytovém domě čp. 474 na Pohorské ulici manželům Marii a Vladislavu Blahnovým, bytem Kaplice 474 za cenu stejnou jako ostatní společné prostory v domě 474

prodej půdních prostor v bytovém domě čp. 475 na Pohorské ulici manželům Hermíně a Františku Podlahovým, manželům Marii a Františku Wolfschlagerovým, manželům Janě a Pavlu Burianovým a Blaženě Markové, všichni bytem Kaplice 475 za cenu stejnou jako ostatní společné prostory v domě 475

prodej půdních prostor v bytovém domě čp. 478 na Pohorské ulici manželům Miluši a Filipu Brejžkovým, bytem Kaplice 761 za cenu stejnou jako ostatní společné prostory v domě čp. 478

prodej půdních prostor v bytovém domě čp. 477 na Pohorské ulici MUDr. Jaromíře Mičkové, bytem Kaplice 477 za cenu stejnou jako ostatní společné prostory v domě čp. 477

prodej půdních prostor v bytovém domě čp. 100 na Pohorské ulici Karlu Ginzelovi, bytem Kaplice 100 za cenu stejnou jako ostatní společné prostory v domě čp. 100

privatizaci bytového fondu v majetku Města Kaplice II. etapu dle zákona č. 72/94 Sb. ve znění zákona č. 103/2000 Sb.

realizaci II. etapy privatizace bytového fondu města realitní kanceláří HECI, se sídlem v Českém Krumlově, Latráň 43 dle metodiky schválené na 23. zasedání Zastupitelstva města Kaplice dne 25. 9. 2000 a za stejných podmínek jako v I. etapě privatizace bytového fondu na Pohorské ulici

zveřejnění nabídky prodeje bytů v Omlenické ulici čp. 315, 459, 460, v Linecké ulici čp. 318, 351, 457, 458, v Bezručově ulici čp. 193, 195, 452, 453, 454, 455, v ulici SNP čp. 461, 462 (celkem 83 bytů)

zveřejnění nabídky prodeje půdních prostor výše uvedených domů v Omlenické, Linecké a Bezručově ulici a ulici SNP, které jsou vhodné pro výstavbu půdních bytů

revokaci usnesení Městského zastupitelstva Kaplice ze dne 20. 8. 1998 o prodeji části pozemku p.č. 1680/30 k.ú. Kaplice firmě Pekařství u Drhovských, Kaplice 636 a snižuje kupní cenu za prodej pozemku z 300,- Kč/m2 na 200,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem - celková kupní cena bude ještě snížena o částku 100,-Kč/bm za kabel el. vedení, který je v délce 3,5 m uložen v části prodávaného pozemku - současně Zastupitelstvo města schvaluje ponechání části prodávaného pozemku města pro potřeby vybudování přístupového chodníku k Obytnému souboru Šumavská

provedení změn rozpočtu Města Kaplice na rok 2000 tak, jak byly předloženy odborem I MěÚ Kaplice

rozpočet Města Kaplice na rok 2001 tak, jak byl předložen odborem I MěÚ Kaplice

rozpočet hospodářské činnosti Města Kaplice na rok 2001 zabezpečované Správou domů města Kaplice s. r.o. tak, jak byl předložen

Zřizovací listinu Městského kulturního centra Kaplice tak, jak byla předložena

sloučení organizačních jednotek Infocentrum, Kino a Kulturní dům pod Městské kulturní centrum Kaplice

přijetí daru od firmy ISOTHERM s.r.o. Linecká ulice 377, Kaplice ve výši 20.000,- Kč, který bude použit na financování školství

Dohodu o převodu finančních prostředků ve výši 55.320,- Kč uzavřenou mezi Městem Kaplice a Výstavbou plynovodů s.r.o. Hrdějovice, jejímž předmětem je poskytnutí finanční náhrady za konečné úpravy na komunikaci v ulici Nové Domky v Kaplici

Dohodu o převodu finančních prostředků ve výši 56.000,- Kč uzavřenou mezi Městem Kaplice a firmou Elektromontáže DAŇO s.r.o. Černá v Pošumaví, jejímž předmětem je poskytnutí finanční náhrady za konečné úpravy na komunikaci v ulici Nové Domky v Kaplici

výplatu mimořádných odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Kaplice za měsíc červenec - říjen 2000 dle nař. vlády č. 262/94 Sb.

založení nového mikroregionu "Kaplicko"

zahájení zasedání Zastupitelstev města od 15.00 hodin

II. odkládá

rozhodnutí o výši kupní ceny za prodej pozemku p.č. 850/16 k.ú. Kaplice

schválení složení výborů finančního a kontrolního na příští zasedání Zastupitelstva města

III. nesouhlasí

s prodejem dvougaráže v čp. 474 na Pohorské ulici za nabídnuté ceny žadatelů a stanoví minimální cenu ve výši 100.000,- Kč (oba žadatelé předloží své nové nabídky kupní ceny za prodej dvougaráže v zalepených obálkách, které budou otevřeny na příštím zasedání Zastupitelstva města)

IV. vysoce oceňuje

osobní nasazení, vytrvalost a velký podíl zásluh starosty města Ing. Františka Doležala v překonávání četných majetkových, projektových, vlastnických a finančních problémů při výstavbě 56 byt. jednotek v "Obytném souboru Šumavská"

v tomto obytném souboru oceňuje i technickou a dozorovou práci vedoucí odboru III Městského úřadu v Kaplici Ing. Jaroslavy Líbalové

v renovaci, modernizaci a výstavbě nových bytů oceňuje i práci jednatele Správy domů města Kaplice s.r.o. Jana Musila a vedoucí odboru III MěÚ Kaplice Ing. Jaroslavy Líbalové

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
zástupce starosty


Rozpočet Města Kaplice na rok 2001
Příjmy
druh příjmu  tis. Kč
daň z příjmů fyzických osob ZČ  10.400
daň z příjmů fyzických osob OSVČ  9.000
daň z příjmů právnických osob  8.500
daň z příjmů právnických osob obce  1.000
daň z nemovitostí  2.500
správní poplatky:
rybářské lístky  12
stavební povolení  300
výherní hrací automaty  660
živnostenské listy  210
ostatní správní poplatky  150
poplatek za znečištění ovzduší  10
místní poplatky:
ze vstupného  3
za užívání veřejného prostranství  550
pobytové poplatky  30
z ubytovacích kapacit  30
za provozovaný výherní hrací přístroj  600
ze psů  180
DAŇOVÉ PŘÍJMY  34.135
stravné MŠ 4  155
stravné MŠ 5  160
příjmy kina  300
příjmy knihovna  58
příjmy kulturní činnost  150
poplatky za hrobové místo  35
příjmy pečovatelského domu  25
příjmy vnitřní správy  5
náklady přestupkového řízení  8
odvod z investičního fondu PO  300
příjmy z pronájmu pozemků  520
příjmy z pronájmu ost. nemov. VaK  7.556
příjmy z pron. ost. nemov. SD spol. s r.o.  2.070
přijaté úroky  500
ostatní nedaňové příjmy Sporoinvest  300
pokuty městské policie  250
pokuty přestupkové komise  10
příjmy z úhrad vydobývaného prostoru  10
ostatní nedaňové příjmy  1.000
odvody přebytků org. s př. vztahem SD HČ  2.300
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY  15.712
příjmy z prodeje pozemků  500
příjmy z prodeje domů  13.000
přijaté příspěvky SBD  3.198
příspěvek od JVS  790
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  17.488
neinvestiční dotace ze SR  20.119,24
neinvestiční přijaté dotace od obcí  499,76
ostatní neinvestiční přijaté dotace  812
investiční dotace ze SR  1.920
PŘIJATÉ DOTACE  23.351
PŘÍJMY CELKEM  90.686

Výdaje
druh výdaje  tis. Kč
zemědělství a lesní hospodářství
ostatní zvířata /odchyt a umís. do útulku/  15
celkem  15
vnitřní obchod a služby
městské infocentrum  672
celkem  672
doprava
komunikace úklid, posypy  2.500
rekonstrukce Novohradská ulice  950
komunikace a most Nové Domky  1.300
oprava komunikací a chodníků  3.000
celkem  7.750
vodní hospodářství
dotace na vodu pro občany, voda  4.842
kanalizace Růžová kolonie inv.  1.200
přeložení vod. řadu Českobudějovická inv.  300
celkem  6.342
spoje
příspěvek na zřízení TV Prima  30
celkem  30
předškolní zařízení
MŠ Nové Domovy otop a TÚV  450
MŠ Nové Domovy příspěvek na činnost  660
MŠ 4 Nové Domky  700
MŠ 5 sídliště  810
celkem  2620
základní školy
ZŠ Omlenická otop a TÚV  730
ZŠ Omlenická příspěvek na činnost  370
ZŠ Fantova otop a TÚV  1.050
ZŠ Fantova příspěvek na činnost  628
ZŠ Školní otop a TÚV  1.050
ZŠ Školní příspěvek na činnost  1.120
neinvestiční náklady na školství obcím  8
celkem  4.956
školní stravování
MŠ 4 jídelna  250
ŠJ Školní příspěvek na provoz  450
ŠJ Fantova příspěvek na provoz  300
MŠ 5 jídelna  225
celkem  1.225
kultura
kino  977
městská knihovna  1.268
městské slavnosti  250
kulturní činnost města  270
kronika města  15
Městské kulturní centrum  1.500
údržba památek  50
městský rozhlas poplatky OSA  5
Kaplický zpravodaj  70
občanská komise  66
celkem  4.471
tělovýchova a zájmová činnost
neiv. příspěvek sport. oddílům na mládež  470
provoz sportovišť  50
údržba sportovišť  250
sečení hřišť a ostatních ploch u hřišť  1.260
sportovní hala Bělidlo a oprava střechy  650
sportovní areál projekt  200
sportovní areál stavba  500
sportovní hřiště  600
svaz skautů příspěvek na provoz  10
výměna písku v pískovištích  30
koupaliště  300
celkem  4.320
bydlení, komunální služby a územní rozvoj
výstavba BSŠ čerp. rozpočtu - ter. úpravy  3.600
výstavba bytový soubor Šumavská úvěr  12.965
úroky z úvěru BSŠ  3.090
rekonstrukce Dlouhá čp. 158 a 47  1.920
realit. kancelář Heci - služby  223
veřejné osvětlení energie  500
veř. osvětl. údržba, revize, výměna kabelů  1.840
provoz hřbitova Kaplice  150
provoz hřbitova Blansko  25
plynofikace Kaplice - přípojky 2000 inv.  500
točivá redukce  3.382
práv. služby a soudní výlohy v nebyt. hosp.  80
ostatní služby pro územní rozvoj  600
platby daní a soudních poplatků  140
poskytnuté neinv. náhrady  20
rezerva na opravy plochých střech  2.000
oprava střechy a fasády čp. 206  600
plynofikace Slovanského domu  900
plynofikace čp. 448 - bývalé jesle  800
nákup pozemků areál čističky  790
provoz WC náměstí  160
architekt města  60
celkem  34.345
ochrana životního prostředí
sběr a svoz komunálního odpadu-uložení  250
sběr a svoz ostatních odpadů sběrový dvůr  450
likvidace černých skládek  150
propagace separ. sběru-nebezp. odpad  10
úklid města včetně zeleně  1.800
kácení dřevin  90
výsadba dřevin  30
chemická ochrana  15
údržba krajnic u obecních komunikací  60
opravy městského mobiliáře  100
celkem  2.955
dávky a podpory v sociálním zabezpečení
sociální dávky  15.000
celkem  15.000
sociální péče a pomoc
pečov. služba - CS  44
dům pečovatelské služby  261
klub důchodců  117
sociální pomoc osobám nepřizpůsobivým  30
celkem  452
bezpečnost a veřejný pořádek
městská policie  938
celkem  938
požární ochrana
z hlediska města  70
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  250
celkem  320
zastupitelstva obcí  1.500
činnost místní správy  12.920
rekonstrukce radnice  6.000
VÝDAJE CELKEM  106.831
financování - třída 8
změna stavu na bankovních účtech  6.824
dlouhodobé přijaté půjčky BSŠ ČS,a.s.  12.965
uhrazené splátky dlouhodob. půjček SFŽP  -2.724
uhr. splátky dlouhodob. půjček ČS, a.s.  -920
FINANCOVÁNÍ CELKEM  16.145


Informace VaK JČ, a.s. divize České Budějovice o změně zásobení pitnou vodou

Do konce minulého roku byla pitná voda pro město Kaplice a okolí, Velešínsko a Římovsko dodávaná výhradně z úpravny vody Pořešín. Zdrojem vody pro tuto úpravnu je řeka Malše podléhající kvalitativním změnám v období dešťů, kdy je pak voda v řece Malši obtížně upravitelná na hodnoty dané normou pro pitnou vodu. Vyráběná pitná voda, mimo výše uvedená kritická období, je vždy v souladu s kvalitativními předpisy pro pitnou vodu. Pitná voda se dodávala z úpravny vody Pořešín přímo zásobním řadem pro Kaplicko, nebo se pro Velešínsko, Římovsko a Český Krumlov čerpala do vodojemu v Netřebicích a dále pak rozváděla gravitačně zásobními a rozvodnými vodovodními řady.

Cestou minimálních investičních nákladů, přesto však ve výši 5 milionů korun, jak daný stav řešit, byla možnost dopravy vody vyrobené na úpravně vody Plav do vodojemu Netřebice a to touto vodou z již zásobovaného Českého Krumlova. Provedením nezbyt-ných technických opatření včetně vybudování čerpací stanice na vodojemu Horní Brána v Českém Krumlově se vytvořily podmín-ky pro dopravu pitné vody z úpravny vody Plav nejen do Velešína, Římova a dalších přilehlých obcí, ale v určitém omezeném množ-ství i do akumulačních nádrží úpravny vody Pořešín a odtud do města Kaplice.

Voda dopravená z úpravny Plav do zásobních vodojemů města Český Krumlov se čerpá vodovodním řadem mezi Č. Krumlovem a Netřebicemi, tedy opačným směrem než tomu bylo do konce roku a následně je dopravována gravitací zásobními řady až k odběrate-lům. Tento systém zásobování je dnes ve zkušebním provozu. Postupně se tlakově zatěžují vodovodní řady, kontroluje se jejich těsnost, spolehlivost technologických prvků a zařízení. Určitý objem vody z úpravny Plav je též přepouštěn do akumulačních nádrží na Pořešíně a tím do spotřebiště města Kaplice.

Snížením dosavadního výkonu vodárny Pořešín je vytvořen prostor pro zlepšení kvality vody i z tohoto zdroje a to i v případě nepříznivých kvalitativních změn v řece Malši. Novým řešením dopravy vody lze krátkodobě zásobit i Kaplicko pouze vodou z Plava,to ale za nemalou cenu zvýšených nákladů na přečerpávání.

Po vyhodnocení zkušebního provozu nového systému zásobení - předpokládáme do konce pololetí, podáme další bližší a konkrétnější informace. Již dnes ale lze říci, že podmínky pro zásobení kvalitativně stálejší vodou se zlepší jak v oblasti Velešínska, tak i Kaplicka.

České Budějovice 19. 1. 2001Josef Unger,
ředitel divize VaK Jižní Čechy, a.s.


Pracovní doba městského úřadu od 1. 1. 2001

pondělí 7.30 – 17.00 hodin Polední přestávka:11.30 – 12.00 hodin
úterý 7.00 – 15.00 hodin   
středa 7.30 – 17.00 hodin Úřední hodiny: 
čtvrtek 7.00 – 15.00 hodin pondělí8.00 – 17.00 hodin
pátek 7.00 – 14.30 hodin středa8.00 – 17.00 hodin


 

PLESOVÁ SEZÓNA V KAPLICI

Kulturní centrum města Kaplice
 
3. 2. Maturitní ples Obchodní akademie OA 4B od 19.00 hod.
23. 2. Maškarní bál - pořádá TJ Spartak Kaplice od 20.00 hod.
24. 2. Dětský karneval od 14.00 - 16.30 hod.
 
Slovanský dům
 
26. 1. Ples důchodců od 14.00 hod.
27. 1. Hasiči Pořešín od 20.00 hod.
2. 2. Taneční věneček od 19.00 hod.
3. 2. Ples KDÚ ČSL - Český Krumlov od 20.00 hod.
10. 2. Country bál od 20.00 hod.
11. 2. Maškarní dětský bál od 13.00 hod.
16. 2. Ples hasičů města Kaplice od 20.00 hod.
24. 2. Ples firmy Sarfert s.r.o od 20.00 hod.

 

KINO KAPLICE
Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

Program na měsíc únor 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr0201.htm on line 379

Srdečně zve vedoucí kina paní Věra Chromá.


ROZHOVOR, NA KTERÝ SE ČEKALO

Je 12. ledna 2001, 13.45 hod. - dnes je den D, očekává se příjezd Jeho Excelence Antonia Cascaise, velvyslance Portugalské republiky. Přípravy vrcholí. Místo tradičního červeného koberce je namrzlý chodník před budovou kaplické knihovny pokryt jemným pískem. To, aby se nám Jeho Excelence nepřizabila.

14.00-Všichni připravit, vypnout hruď, už by tu měli být.
14.15-Všichni stále v pohotovosti, delegace ještě nedorazila.
14.30-Chystaná projekce Internetu na plátno náhle zmizela!!! Vypli proud!!!
14.45-Internet funguje, očekávaní hosté už vyrazili z Českého Krumlova.
15.00-Hodina zpoždění, ale prý už jedou!
15.05-Tak to byla kachna.
15.15-Heuréka!!!!!!!!
15.45-Máme velvyslance jenom pro sebe, rychle rozhovor.

Tak na tomto místě měl zářit náš exkluzívní rozhovor s Jeho Excelencí Antoniem Cascaisem, velvyslancem Portugalské republiky (UF!). Pan velvyslanec nám sice poskytl exkluzívní interview za zavřenými dveřmi, nicméně poté, co kladně ohodnotil důkladně připravený uvítací ceremoniál, se náš rozhovor zvrhnul v konverzaci o úplně jiných, neméně zajímavých věcech.

V rámci otevření internetové studovny se "šarmantní pán" rozpovídal o své rodné zemi, kde je v této době Internet stejnou módou jako u nás mobilní telefony. Na naší otázku, jak vypadá jeho práce, odpověděl tak, jak se na diplomata sluší a patří:" Jsem spojovacím bodem mezi naší zemí a Českou republikou," přičemž nezapomněl podotknout (opět jako správný diplomat), že doufá ve vzájemné přátelství obou zemí, zejména jako členů Evropské unie. (Bohužel už nenaznačil, zda by nám v rámci přátelství zaplatil dovolenou u moře - pozn. autorek).

Naše "bravurní" angličtina ho zřejmě natolik okouzlila, že byl ochoten bavit se s námi i na téma rodina. Pochlubil se dvěma mladými syny, studujícími v Praze na univerzitě. I přesto, že v naší zemi žije již několik let, svojí češtinou se moc předvést nemohl.

Závěrem našeho povídání padla zcela nečekaně kosa na kámen. Dozvěděli jsme se totiž, že lidé v Portugalsku o našem projektu 1000 dnů pro Evropu nemají ani tušení. Pan Cascais je ale, jak už jsme podotkli, rozený politik a slíbil, že jim o tom určitě poví. Tak to jsme teda zvědaví.

Autorky: Hana Kořínková a Jana Kubelková
Sexta, OA a Gymnázium Kaplice

 

Dne 5. 2. 2001 od 18.00 hod.
Městská knihovna, dětské oddělení.

Všichni jste srdečně zváni na zajímavé vyprávění Pavla Čady s videozáběry

Poutní cesty do Santiaga de Compostela
v Severním Španělsku.

 

Dne 14. 2. 2001 v 19.00 hod.
v kapli sv. Josefa a sv. Barbory
doporučujeme koncert souboru historické hudby

GOTHART

Tento soubor probouzí znovu k životu středověkou hudbu. Zpracovává díla Španělska, Itálie, Německa, Francie a také českou gotickou hudbu. K produkci používá replik dobových nástrojů.

Vstup 50,- Kč

 


Zpráva o kulturní činnosti Města Kaplice

V loňském roce Město Kaplice uspořádalo tyto akce:
Koncert Drobka, koncert Jakuba Smolíka se skupinou Zlatý paroháč, koncert písničkářky Evy Henychové, koncert pro žáky ZŠ Štěpána Raka a Alfréda Strejčka, koncert skupiny KVINTERNA, jejíž výtěžek byl věnován na opravu kostela sv. Floriána, koncert skupiny YO-YO Band, recitál Karla Plíhala. Dále bylo uspořádáno pro žáky ZŠ divadlo Klauniky, koncert sourozenců Ulrychových se skupinou Javory, travesti show, předvánoční koncert Marty Kubišové a Petra Maláska.

Město Kaplice je začleněno do projektu DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V ČR, jehož cílem je snaha o zpřístupnění památek nebo jejich zviditelnění v určené dny např. formou uspořádání kulturní akce. V rámci těchto dnů byla v roce 2000 zviditelněna zřícenina hrádku Pořešín a doprovodnou akcí bylo vystoupení kejklíře Vojty Vrtka. Toto vystoupení bylo zdarma.

Pro zajímavost se zmíním o ceně některých pořadů a jejich návratnosti. Např. na předvánoční koncert Marty Kubišové a Petra Maláska přišlo 99 lidí, čímž se kino s kapacitou 199 sedadel obsadilo jen z části. Vstupné bylo 160,- Kč a cena pořadu (včetně poplatku Ochrannému svazu autorskému a ozvučení) činila 40.950,- Kč. Co zcela vyprodalo kapacitu kina byl pořad travesti show. Cena pořadu byla dohodnuta na částku 30.150,- Kč, ale jelikož došlo za strany umělců k jistému nedodržení podmínek stanovené smlouvou, požadujeme tuto částku snížit. Proto je cena pořadu v jednání.

Na všechny zmiňované pořady Město Kaplice dle svých možností dělá propagaci, a to v podobě letáků a plakátů, které vylepuje na místa tomu určená, a to nejen po Kaplici, ale i po okolních obcích. Žáci ze ZŠ Školní ochotně roznáší propagaci po obchodech a po různých veřejně přístupných místech. Touto cestou bych jim ráda poděkovala za ochotu a snahu. Jde o žáky paní učitelky Dany Kvasničkové. Dále inzerujeme kulturní akce v Kaplickém zpravodaji, v Českokrumlovských listech, na rádiu Evropa 2, Krumlov, Faktor, Eldorádio, na internetu v oficiálním informačním systému a v KUKu (českokrumlovský kulturní kalendář) a v neposlední řadě se akce hlásí v městském rozhlase.

Samozřejmě se musím zmínit o projektu 1000 dnů pro Evropu, které Město Kaplice pořádá ve spolupráci s klubem Přátel kulturní Kaplice. Jde o projekt, jehož cílem je netradiční formou představit státy Evropské unie, a to formou besed, výletů, koncertů atp. V únoru to byl měsíc Řecka, který zahájil svou návštěvou Jiři Lobkovicz, rovněž byla vyvěšena řecká vlajka a každý měsíc podle toho, o jaký stát jde, se obměňuje. Dále se konala beseda na téma Řecko - ostrovy, příroda a památky, které příjemným slovem uváděl Radek Janák, následovala další beseda na téma Pravoslavné Řecko minulosti a současnosti s Arcibiskupem Kryštofem z Olomouce. V březnu to byla Itálie a povídání o Itálii, její architektuře s Pavlem Vrbou a vzpomínky na Itálii s Msgre. Jiřím Reinsbergem, dále o laciné a vzácné toleranci pohovořil Svatopluk Karásek a nechyběla beseda na téma "Malířské umění italské renesance" s Mgr. Ilonou Novou. Duben příslušel státu Francii, kterou vystihl svými fotografiemi fotograf ČTK Ota Mírný. Mgr. Anna Kubíková, třeboňská archivářka, pohovořila o Kavalírské cestě mladých Eggenberků po Evropě. Květen představil Španělsko, kde Mgr. Helena Kopáčová uvedla dvě besedy na téma "Španělsko exotické?" a "Jak se slaví po Španělsku a jiné zajímavosti". Vystoupila taneční skupina FIORETTO s tanečními ukázkami v dobových krojích a výukou španělských tanců. Rakousku patřil červen a Tereza Traxlerová popovídala o životě v Rakousku očima Čecha, konala se cyklistická projížďka v rámci přeshraničního projektu "Řemeslo na řece", Mgr. Tomáš Malina výstižně pohovořil o koněspřežné dráze z Č. Budějovic do Lince. V září - říjnu bylo představováno Německo, kde Dana Wimmerová besedovala na téma Drážďany, Zwinger, JUDr. Celnar pohovořil o historii vinařství u nás a v Německu, a nechyběla ani degustace značkových vín, Mgr. Kubíková vyprávěla o německých manželkách krumlovských vladařů a německých kořenech Schwarzenberků, Českokrumlovská scéna uvedla pásmo z díla Christiana Morgensterna. Listopad - prosinec patřil Anglii. Vít Klimeš z Dobré čajovny - obchod s čajem velejemným, pohovořil o čaji, tradici, zvycích, jeho vzniku a Mgr. Hošková besedovala na téma Skotská vysočina, Městské divadlo Č. Krumlov nám v netradičním podání představilo Johna Lennona a skupinu The Beatles. Tyto akce se uskutečnily buď v Městské knihovně Kaplice nebo ve Sportklubu, Nové Domovy Kaplice.

Touto zprávou jsem chtěla pouze nastínit skutečný stav kulturního dění v Kaplici a hlavně poděkovat všem osobám, které byly jakkoli do projektů zapojeny, za jejich ochotu, snahu, že ve svém volném čase a téměř bez finančních nároků dopomohly ke zpestření kultury v Kaplici. Přivítali bychom, kdyby jste Vaše názory, připomínky nebo nápady konkrétních kulturních akcí zasílali na adresu redakce Kaplického zpravodaje.

Stanislava Jelenová, úsek kultury


Městská knihovna Kaplice

Chtěli bychom upozornit širokou veřejnost na to, že 12. 1. 2001 byla v Městské knihovně v Kaplici otevřena internetová studovna v 1. patře - vedle dětského oddělení. Ve studovně jsou dvě internetová místa.
Poplatky: 1,- Kč za minutu.

Provozní doba:
Po 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Út 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
St 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čt 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
 9.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Děti mohou využívat Internet v doprovodu osoby starší 15 let.


Infocentrum Kaplice nabízí

zájemcům o Kaplický zpravodaj a program kina možnost zasílat je na na jejich e.mailové adresy. Zájemci mohou svou adresu osobně předložit zde nebo zaslat e-mailem na info.kaplice@ka.ipex.cz

možnost zveřejňování reklam a inzerátů v Kaplickém zpravodaji. Nabídky z řad podnikatelů i soukromých osob předkládejte v Infocentru Kaplice.


Sport v Kaplici

 
FOTBAL

Mladší žáci - halový turnaj (1 x 10 minut)
Stadt Ansfelden - Spartak Kaplice0 : 1
Eintracht Wels - Spartak Kaplice1 : 2
Lask Linz - Spartak Kaplice5 : 0
Linz - výběr - Spartak Kaplice4 : 0
Wels - výběr - Spartak Kaplice4 : 1

V solidně obsazeném turnaji kapličtí obsadili konečné čtvrté místo se ziskem 6 bodů.

Starší žáci - halový turnaj (1 x 12 minut)
Stadt Ansfelden - Spartak Kaplice1 : 3
Eintracht Wels - Spartak Kaplice4 : 1
Lask Linz - Spartak Kaplice3 : 1
Linz - výběr - Spartak Kaplice3 : 0
SV Admira Linz - Spartak Kaplice2 : 5

I starší žáci napodobili své mladší fotbalové kolegy a skončili na turnaji v Rakousku těsně za medailovými pozicemi. Tuto příčku si zajistili až v posledním utkání celého turnaje, kdy porazili Admiru Linz 5 : 2.

BASKETBAL - MUŽI

8. kolo
Spartak Kaplice - BK Vimperk 89 : 88
9. kolo
Spartak Kaplice - Slovan J. Hradec 80 : 81
10. kolo
Spartak Kaplice - Jiskra Bechyně 113 : 60
11. kolo
KIN Č. Budějovice - Spartak Kaplice 89 : 61

L. Granec

Zimní radovánky

Lyžování
10. 2. 2001 Hochficht
(1338 m n.m.)
odjezd v 6.30 hod. z Kaplice, Náměstí
cena: dospělí210,- Kč
 děti do 12 let170,- Kč
3. 3. 2001 Hinterstoder
(600 - 1800 m n.m.)
odjezd v 6.00 hod. z Kaplice, Náměstí
cena:dospělí265,- Kč
 děti do 12 let190,- Kč

Bližší informace a objednávky v Cestovní kanceláři I - KONTAKT s. r. o., tel. +420 380 311 177

 

ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE
Program na měsíc únor 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr0201.htm on line 626

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Kostelní ulice 128, 382 41 Kaplice, tel.: 0336/220 09

Program na měsíc únor 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr0201.htm on line 663


Vážení občané

sčítání obyvatelstva, domů a bytů v České republice spadá do kontextu obdobných cenzů prováděný základě rezoluce Ekonomické a sociální rady OSN o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2000 na celém světě. U nás je zajištění tohoto cenzu uloženo Českému statistickému úřadu zákonem č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Tento zákon stanoví otázky, na které obyvatelstvo bude odpovídat a současně i povinnost informace poskytnout. Především jde o údaje, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Takováto rozsáhlá akce samozřejmě přináší řadu otázek a nejasností, které lze podle mého názoru soustředit zhruba do tří základních otázek: KDY? KDO? PROČ?

Nejjednodušší je odpověď na otázku "KDY?". Sčítání se v naší republice uskuteční k 1. březnu 2001 s tím, že rozhodným okamžikem je noc z 28. 2. na 1. 3. 2001.Požadované údaje budou zaznamenány do sčítacích tiskopisů (Sčítací list osob, Domovní list, Bytový list).

Tato zdánlivě jednoduchá odpověď však s sebou již přináší další otázku a to "KDO?"

Odpověd na ní je už složitější, protože jde o odpověď na 2 základní podotázky

a)

"Kdo bude sčítán?" - budou to všechny osoby, které budou v rozhodný okamžik přítomny na území naší republiky a tedy i Vaší obce či města. Každý dostane předem sčítací tiskopisy, které sám za sebe a případně za děti či dočasně nepřítomné osoby vyplní a odevzdá.

b)

"Kdo bude sčítat?" - tedy kdo Vám dodá a pak převezme tiskopisy. Odpověď je rozsáhlejší. Celá republika a tedy i obce našeho okresu jsou rozděleny do tzv. sčítacích obvodů a v nich je vždy určena odpovědná osoba - sčítací komisař, která zajistí jak předání, tak i sběr tiskopisů, pomůže obyvatelům tiskopisy vyplnit. Musí se Vám prokázat průkazem sčítacího komisaře a zároveň občanským průkazem. Tito spolupracovníci Českého statistického úřadu jsou vázáni mlčenlivostí pokud jde o zjišťovaná data. V případě, že by umožnili nepovolaným osobám přístup k těmto údajům, je to kvalifikováno jako trestný čin. O tom, do jakého sčítacího obvodu je zařazeno Vaše bydliště a kdo je v něm pověřen výkonem funkce sčítacího komisaře, budete informováni obecním nebo městským úřadem v dostatečném předstihu na úřední desce nebo jiné vývěsce.

Převzaté tiskopisy pak sčítací komisaři předají Českému statistickému úřadu k dalšímu zpracování. Ke konci června t. r. by měly být publikovány předběžné výsledky sčítání. V dalších měsících pak bude probíhat podrobné zpracování, a poté budou sčítací tiskopisy obsahující údaje o jednotlivcích zničeny. Definitivní a podrobné výsledky sčítání budou zveřejněny postupně v průběhu roku 2002. Jakékoliv publikované výsledky budou vždy ve formě sumarizovaných dat např. za části obce, obec a pod. V žádném případě nesmí být publikována data za jednotlivé osoby a ani to není vzhledem ke způsobu využití získaných dat nutné.

Nejrozsáhlejší je odpověď na otázku "PROČ?" Důvodů, proč se sčítání lidu pravidelně provádí je mnoho a s vývojem doby se také mění.

Od potřeb sepsat berní poplatníky ve středověku přes např. "soupis víry", tedy potřebu sepsat věřící (v roce 1651 pro potřebu rekatolizace českých zemí) až po potřebu zachycovat rychlé a výrazné strukturální změny, kterými soudobá společnost procházela během 19. století. To vedlo v roce 1869 k vydání říšského zákona o sčítání v rakouské monarchii. Z tohoto zákona pak v následujících cca 130 letech vycházely všechny zákony upravující cenzy obyvatelstva, tedy i zákon 158/99 Sb.

Je pochopitelné, že i to "PROČ?" se také během doby postupně měnilo. Bylo nutné analyzovat dopady např. dvou světových válek na strukturu obyvatelstva, možnosti zemědělské a průmyslové výroby, spotřebu obyvatelstva, strukturu domovního a bytového fondu, strukturu vzdělanosti apod. V současné době je potřebné analyzovat ekonomické aktivity obyvatelstva, odhadovat dlouhodobý vývoj republiky, poskytovat informace potřebné pro mezinárodní srovnání apod.

Připravované sčítání je osmým od vzniku samostatné Československé republiky v r. 1918 a současně prvním sčítáním v samostatné České republice. Věřím, že všichni přispějeme pravdivým poskytnutím údajů za svou osobu k tomu, aby bylo možné na základě výsledků charakterizovat populaci žijící na našem území a sledovat vývoj společnosti.

Český statistický úřad, územní zastoupení, Český Krumlov,
Ing. Bedřich Sandholec


Pozvánka pro důchodce a dříve narozené.

Komise pro občanské záležitosti zastupitelstva města ve spolupráci s panem Pavlem Dvořákem vás zve na besedu o novém zákonu o silniční dopravě č. 361/2000 Sb.

Beseda se koná v úterý dne 20. 2. 2001 od 16.00 hod. v budově autoškoly p. Dvořáka, Nové Domky č. p. 222. Budova se nachází za mostem Novodomského potoka směrem západním od autobusového nádraží.

Těšíme se na vaši účast.

M. Ešpandrová


UNIVET s.r.o.
oznamuje chovatelské veřejnosti změnu ordinační doby ve své
VETERINÁRNÍ AMBULANCI
Linecká 22, 382 41 Kaplice

ordinační doba:pondělí - pátek:15.00 - 17.00
 sobota:8.30 - 9.00

Kontakt a ošetření na vyžádání mimo ordinační dobu (pohotovost):
+420 602 829 591, +420 606 212 060


Skautské středisko SIRIUS zve všechny příznivce country music na

IV. skautský country bál.

Pořádá ho dne 10. 2. 2001 v sále Slovanského domu v Kaplici.

Ukázka country tanců zahájí bál ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hrají Šosáci a country DJ Fany. Předprodej vstupenek v Reprocentru pana Pavlise a v Minigalerii paní Sedláčkové.
Cena vstupného 50,- Kč.

Následujícího dne 11. 2. 2001 ve stejném sále od 13.30 hod. pořádá skautské středisko SIRIUS

dětský maškarní bál.

Jsou připraveny soutěže pro děti a nebude chybět ani sladká odměna. Vstupné 10,- Kč, předprodej v Reprocentru u pana Pavlise.

Na vaši hojnou účast se těší činovníci střediska SIRIUS Kaplice

 

"Odpustit je možné na základě pokání,
ale zapomenout nelze"

Koncentrační tábory Mauthausen a Osvětim ( 1. část )

V kapitole o průjezdu vlaků - transportů smrti - jsem se zmínil o KT Mauthausen a Osvětim. Dovolte mi nyní, abych oba tyto KT představil a zároveň řekl nejprve několik slov o vzniku a všeobecných poměrech v koncentračních táborech.

Koncentrační tábory byly určeny nejprve k internaci a potom k postupné likvidaci všech odpůrců a v druhé polovině války jako zdroj bezprávných, laciných pracovních sil.

Všechny tyto objekty měly podobný vzhled: Nevelký prostor, často jen několik hektarů, byl obklopen ostnatým drátem, nabitým elektrickým proudem. Po celém obvodu čněly strážní věže, na nichž ve dne v noci stáli strážci SS u ostře nabitého kulometu.

V menších táborech bylo vězněno několik tisíc osob, ve velkých až několik desítek tisíc. Političtí vězňové - těch byla většina - byli označeni červenými trojúhelníky, tzv. asociálové černými, vyznavači bible (Bibelforscher) fialovými, homosexuálové růžovými.

Do roku 1938 byli v koncentračních táborech vězněni až na výjimky Němci. Poté, co nacistické armády okupovaly Polsko, české země , Francii, Jugoslávii atd., deportovali nacisté do táborů tisíce a desetitisíce příslušníků všech evropských národů. Od začátku patřili mezi nejkrutěji pronásledované Židé. Vlastní koncentrační tábor řídil velitel - Lagerkomandant s dalšími důstojníky SS. Při každém táboře byla postavena kasárna, v nichž bylo několik tisíc příslušníků SS - dozorců.

První velký koncentrační tábor byl zřízen 22. března 1933 v bavorském Dachau, potom, ještě před začátkem druhé světové války, následoval Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen a Ravensbrück.

Po zahájení války byl rozšířen počet koncentračních táborů - Belžec, Bergen-Belsen, Dora, Flossenbürg, Gross Rosen, Chelmo, Meidanek, Natzweiler, Neuengamme, Osvětim, Sobibor, Stutthof, Treblinka.

Počet vězňů z původních několika tisíc stále narůstal. Ještě v roce 1942 bylo v koncentračních táborech průměrně 42 000 osob, ale v roce 1943 již 244 000 a o rok později, v srpnu 1944 dokonce 324 000. Poslední nacistická statistika je z ledna 1945, kdy bylo v táborech vězněno 511 537 mužů a 202 674 žen. Hlídalo je 40 000 příslušníků stráží SS.

K rychlé likvidaci vězňů v KT patřila otrocká práce, povinná pro všechny. V sousedství táborů byly často pověstné kamenolomy, kde práci málokdo přežil. Jinde vězňové vykonávali nejtěžší práce při vysušování bažin nebo vykládání z lodí nebo vlaků. Všechny tyto práce byly prováděny většinou v poklusu.

V posledním období války desetitisíce vězňů byly přinuceny otročit v podzemních zbrojních továrnách, kde se někdy nedostaly celé měsíce na denní světlo. Zesláblí a hladoví vězňové obvykle nevydrželi pracovní tempo a hromadně umírali.

Ve všech táborech nacisté uplatňovali vražedný režim s nejpřísnějšími tresty. Vězňové byli bičováni až k smrti, při večerních apelech se občas konaly veřejné popravy. Za pokus o útěk byli někdy povražděni spoluvězňové z celého baráku nebo pracoviště. Jindy byly do tábora deportovány a tam ubity rodiny utečenců. Postrachem byla korekce - bunkr, kde byl provinilý vězeň mučen tak dlouho, dokud nezemřel.

KT Belžec, Chelmo, Sobibor a Treblinka neměly prakticky ubytovací část. Vězňové byli z vlakových souprav okamžitě likvidováni. Zpočátku zastřelením nebo výfukovými plyny nákladních automobilů (v táborové hantýrce se těmto automobilům říkalo "S-wagen" a nebo "Dušegubky"). Později se k likvidaci vězňů používalo Cyklonu B. Denně bylo jednotkami SS likvidováno např. v Treblince až 20 000 vězňů a celkově bylo v těchto čtyřech KT zavražděno 2 057 000 vězňů. Mrtvoly byly zpočátku spalovány na obrovských roštech, později v krematoriích (v KT Chelm v červenci 1942 esesáci pravděpodobně zavraždili 82 lidických děti 4 - 14 let.)

Hlavní vedení všech KT bylo v Oranienburgu u Berlína a neslo název Inspektorat koncentračních táborů. Ten byl přičleněn k Hlavnímu úřadu hospodářství a správy SS. Všemi koncentračními tábory prošlo podle odhadů na 5 800 000 vězňů.

Z nich zahynulo 4 779 000, přežilo 1 075 000.

Záboj Čampula


Čas
Když vidím slunce za rozbřesku,
jen tak hlavou mi prolétne
kolik chvil jsem prožila lásku
a kolikrát se mi vracel ten smutný sen

Ten sen v němž čas se zastavil
já čekala co se bude dít
mé srdce jsem jenom slyšela v horkém
rytmu bít.

Mé srdce bilo tak hlasitě,
že vlastního slova nedoslechla jsem
a ten čas, v kterém jsem pochopila,
že jenom tvá už navždy budu a jsem.

 

Jen sen
Jak krásné dokáží být sny
jak rozmanité, že i vy jste jimi
okouzleni
Není okouzlená pouze mysl pouhá,
ale i srdce jsou tímto
svázaná
Svázaná vůní luční trávy,
keřů, stromů i okouzlující vůní
čerstvé kávy

R. Botošová
8. tř. ZŠ Omlenická

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt také na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434, Kaplice, nákladem 1 500 výtisků.
www.kaplice.ois.cz  ,  info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Soňa Šindelářová. Členové redakční rady: Bc. Magdaléna Špičáková, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 26. 1. 2001
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 0