ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

leden 2002 - Číslo 1 - Ročník VI.


U S N E S E N Í
34. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 17. 12. 2001

Zastupitelstvo města po projednání:

I. s c h v a l u j e

*

prodej pozemku p.č. 1788/1 k.ú. Kaplice Ing. Lence Šulkové, bytem Kaplice 435 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (se zachováním přístupu k rybníku)

*

prodej ideální poloviny pozemku p.č. 591/5 a pozemku p.č. 591/25 k.ú. Kaplice manž. Zhoufovým, bytem Kaplice 726 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej ideální poloviny pozemku p.č. 591/5 a pozemku p.č. 591/24 k.ú. Kaplice BEMAGRU, a.s. Malonty za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej ideální poloviny pozemku p.č. 591/3 a pozemku p.č. 591/28 k.ú. Kaplice Ludmile Markové, bytem Kaplice 728 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej ideální poloviny pozemku p.č. 591/3 a pozemku p.č. 591/29 k.ú. Kaplice manž. Výletovým, bytem Kaplice 728 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 2004 k.ú. Kaplice o výměře cca 4 m2 Františku Kvapilovi, bytem Kaplice 748 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 761/5 k.ú. Kaplice manželům Habalovým, bytem Kaplice 777 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1189/17 k.ú. Kaplice manželům Svatošovým, bytem Kaplice 523 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1537/8 k.ú. Kaplice Miroslavě Píckové, bytem Kaplice 256 za cenu 200,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1537/9 k.ú. Kaplice manželům Vítům, bytem Kaplice 887 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1679/4 k.ú. Kaplice Miroslavu Kuncovi, bytem Velešín 484 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1679/22 k.ú. Kaplice manželům Hubáčkovým, bytem Kaplice 665 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1679/25 k.ú. Kaplice manželům Foglarovým, bytem Kaplice 665 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 32 k.ú. Pořešín o výměře cca 20 m2 Františku Weberovi, bytem České Budějovice 1625 a Josefu Weberovi, bytem Benešov nad Černou 114 za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 547/2 k.ú. Kaplice (pod garáží) za cenu min. 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prominutí prodlevy při platbě doplatku kupní ceny za prodej bytu dle žádosti Marcela Neckáře, bytem Kaplice 318

*

vstup Města Kaplice do Nadace jihočeské cyklostezky zřizované Krajským úřadem Jihočeského kraje s příspěvkem ve výši 1,- Kč na každého obyvatele města

*

provedení změn rozpočtu roku 2001 dle předloženého návrhu odboru I Městského úřadu Kaplice, včetně nákupu harmoniky pro potřeby Klubu důchodců

*

předložený rozpočet Města Kaplice na rok 2002, včetně úprav vzešlých z diskuse

II. s o u h l a s í

*

s bezúplatným převodem pozemků od Pozemkového fondu dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 95/99 Sb. a jeho novely č. 253/2001 Sb. (pozemky v I. ochranném pásmu kolem vodních zdrojů Chuchlíky v k.ú. Střítež - dle vyhotoveného geom. plánu)

*

se zaměřením II. ochranného pásma vodních zdrojů Chuchlíky a vyhotovením GP

*

s připojením Města Kaplice k předběžnému opatření k zákazu odpojení vodovodního řadu od obchodního domu KREDO v Kaplici dle požadavku právní zástupkyně majitele tohoto obchodního domu - písemným zpracováním stanoviska města pověřuje zastupitelstvo JUDr. Aulického

III. n e s o u h l a s í

*

s vydáním sochy Panny Marie uložené na Městském úřadě v Kaplici p. Anně Gotsmich, Kreutzland 11, Linz vzhledem k neprůkaznosti vlastnictví této sochy a pověřuje JUDr. Aulického zpracováním písemné odpovědi žadatelce o vydání

IV. p o v ě ř u j e

*

místostarostu města p. Kozojeda jednáním s vlastníkem pozemků p. Růženou Holubovou o podmínkách prodeje - příp. směně pozemků v I. ochranném pásmu vodního zdroje Chuchlíky

V. p o t v r z u j e

*

soulad předloženého návrhu výstavby závodu pro vývoj a výrobu vstřikovacích lisů firmy ENGEL v lokalitě u Jihostroje Kaplice s územním plánem města Kaplice.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
místostarosta


Skauti přispěli na sanitku

Dne 16. a 18. prosince 2001 uspořádali skauti ze střediska Sirius pro žáky ze školní družiny, rodiče a ostatní zájemce vánoční besídku, při níž nejmenší světlušky zatancovaly country, vlčata a mladší skautky zahráli pohádku „Jak Vilibald ke štěstí přišel“ a na závěr starší skautky zatancovaly v rytmu disca. Součástí besídky byla i soutěž o hrané pohádce a výherci si odnesli sladké ceny.

Výtěžek z besídky činí 1450,- Kč a skauti se rozhodli věnovat tuto částku do veřejné sbírky města na zakoupení sanitky pro region města Kaplice.

Skauti tímto děkují všem, kteří si udělali v předvánočním shonu čas a přišli se na besídku podívat.

Jiří Angyal, vedoucí střediska Sirius Kaplice


PLESOVÁ SEZÓNA V KAPLICI 2002

Kulturní dům
2. 2. 2002 Maturitní ples gymnáziaod 20.00 hod.
9. 2. 2002 Ples SOUod 20.00 hod.
16. 2. 2002 Maturitní ples OAod 20.00 hod.
22. 2. 2002 Ples sportovcůod 20.00 hod.

Slovanský dům
12. 1. 2002 Ples Lesy Kapliceod 20.00 hod.
19. 1. 2002 Ples chovatelůod 20.00 hod.
9. 2. 2002 Hasičský ples ke 103. výročí trvání sboru Pořešína
Hudba: Skalačka, vstup. 70,- Kč, předprodej v Minigalerii v Kostelní ul.
od 20.00 hod.
15. 2. 2002 Ples hasičů Kaplice


NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAPLICE NA ROK 2002

PŘÍJMY :
druh příjmutis. Kč
daň z příjmů fyzických osob ZČ6.400
daň z příjmů fyzických osob OSVČ8.000
daň z příjmů právnických osob7.000
daň z příjmů práv. osob obce1.000
daň z přidané hodnoty1.000
daň z nemovitostí2.300
správní poplatky:
rybářské lístky12
stavební povolení300
výherní hrací automaty400
živnostenské listy230
správní popl. matrika100
tombola2
ostatní správní poplatky40
místní poplatky:
ze vstupného8
za užívání veřejného prostranství300
pobytové poplatky15
z ubytovacích kapacit15
za provozovaný výherní hrací přístroj450
ze psů170
DAŇOVÉ PŘÍJMY37.742
příjmy knihovna68
poplatky za hrobové místo20
příjmy pečovatelského domu20
náklady přestupkového řízení5
odvod z fondů PO - odpisy z budov2.069
příjmy z pronájmu pozemků300
příjmy z pronájmu ost. nemov. VAK7.534
příjmy z pron. ost. nemov. SD spol. s r.o.4.200
přijaté úroky450
přijaté úroky TS400
ostatní nedaňové příjmy Sporoinvest300
pokuty městské policie200
pokuty přestupkové komise10
příjmy z úhrad vydobývaného prostoru10
ostatní nedaňové příjmy50
přísp. na splátky úvěru a úroků SD HČ2.313
přísp. na splátky úvěru a úroků SBD617
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY18.566
vpříjmy z prodeje pozemků500
příjmy z prodeje domů3.800
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY4.300
neinvestiční dotace ze SR19.891,76
neinvestiční přijaté dotace od obcí220
ostatní neinv. přijaté dotace na úroky BBŠ1.105,24
PŘIJATÉ DOTACE21.217
PŘÍJMY CELKEM81.825

VÝDAJE :
druh výdajetis. Kč
zemědělství a lesní hospodářství:
ostatní zvířata /odchyt a umístění do útulku/15
doprava:
komunikace úklid, posypy2.600
rekonstrukce Českobud. ulice včetně sítí5.000
část Fantovy ulice u polikliniky800
oprava komunikace Malšské údolí200
projektová dokumentace Náměstí dokončení261
čištění kanálových vpustí80
oprava komunikací750
opravy chodníků100
parkovací plochy nové sídliště1.200
chodníky Náměstí2.000
příspěvek na dopravu20
opravy dopravního značení110
vodní hospodářství:
dotace na vodu pro občany4.808
ČOV Pořešín dokončení inv.3.000
dokončení proj. dok. přel. vodov. řadu Blansko50
přeložení vodovod. řadu Blansko750
rekonstrukce přívodního řadu Pořešín800
rekonstrukce vodovodního řadu Hubenov740
spoje:
příspěvek na zřízení TV Prima30
předškolní zařízení:
příspěvek OÚ Netřebice - asistent MŠ11
MŠ Nové Domovy likvidace mazutových nádrží40
MŠ Nové Domovy otop a TÚV475
MŠ Nové Domovy příspěvek na činnost992
MŠ 4 Nové Domky příspěvek824
MŠ 5 sídliště příspěvek684
MŠ 5 sídliště otop a TÚV465
základní školy:
ZŠ Omlenická otop a TÚV765
ZŠ Omlenická příspěvek na činnost340
ZŠ Školní příspěvek na pořízení mantinelů100
ZŠ Fantova nátěr podlahy tělocvičny220
ZŠ Fantova studie na umístění bazénu nákl.50
ZŠ Fantova otop a TÚV1.100
ZŠ Fantova příspěvek na činnost996
ZŠ Školní otop a TÚV1.100
ZŠ Školní příspěvek na činnost1.907
školní stravování:
ŠJ Školní příspěvek na provoz828
ŠJ Školní příspěvek na investice - digestoře100
ŠJ Fantova oprava oken70
ŠJ Fantova příspěvek na provoz392
kultura:
městská knihovna1.540
kronika města15
Kulturní a informační centrum příspěvek3.061
KIC otop a TÚV390
KIC kino prom. přístr. a Dolby stereo systém1.100
údržba památek podíl města - střecha čp. 1011.000
městský rozhlas údržba a poplatky OSA30
občanská komise70
tělovýchova a zájmová činnost:
neiv. příspěvek sport. oddílům na mládež470
provoz sportovišť50
údržba sportovišť250
sečení hřišť a ostatních ploch u hřišť1.244
sportovní hala Bělidlo600
sportovní areál objekt šaten1.500
sportovní hřiště na novém sídlišti700
příspěvek na provoz skautským a j. organ.107
výměna písku v pískovištích30
PT Desky opravy30
koupaliště300
bydlení, komunální služby a územní rozvoj:
úroky z úvěru BSŠ3.006
rekonstrukce Dlouhá čp. 1582.500
rekonstrukce Náměstí čp. 473.500
realit. kancelář Heci - služby50
veřejné osvětlení energie560
veřejné osvětl. údržba, revize, výměna kabelů1.816
VO Pořešín položení kabelů s JČE40
VO Blansko položení kabelů s JČE50
provoz hřbitova Kaplice160
zřízení stojánku na hřbitově v Kaplici70
provoz hřbitova Blansko25
vodoměrná šachta hřbitov Blansko25
rekonstrukce družiny na kanceláře600
oprava kapličky v Pořešínci150
právní služby a soudní výlohy v nebyt. hosp.100
ostatní služby pro územní rozvoj600
platby daní a soudních poplatků200
rezerva na opravy200
architekt města60
studie na kasárna100
hasičská zbrojnice a voleb. místnost Pořešín800
ochrana životního prostředí:
sběr a svoz komunálního odpadu - uložení270
kontejnery na PET60
likvidace černých skládek100
úklid města včetně zeleně1.776
kácení dřevin90
výsadba dřevin50
chemická ochrana5
údržba krajnic u obecních komunikací90
opravy městského mobiliáře100
dávky a podpory v sociálním zabezpečení:
sociální dávky12.950
dávky zdravotně postiženým občanům1.800
ostatní dávky50
sociální péče a pomoc:
pečov. služba - CS43
dům pečovatelské služby265
klub důchodců109
sociální pomoc osobám nepřizpůsobivým30
bezpečnost a veřejný pořádek:
městská policie982
Městská policie investice - auto300
požární ochrana:
z hlediska města80
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce230
zastupitelstva obcí1.535
činnost místní správy13.072
finanční operace a ostatní činnost1.000
VÝDAJE CELKEM96.859
financování - třída 8:
změna stavu na bankovních účtech18.901
uhrazené splátky dlouhodob. půjček SFŽP-2.707
uhrazené splátky dlouhodob. půjček ČS, a.-1.160
FINANCOVÁNÍ CELKEM15.034

Kaplice 14. 12. 2001Sestavila vedoucí FO J. JiskrováLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr0102.htm on line 355

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


KINO KAPLICE: ROK 2001

Celkový počet diváků, kteří navštívili kino v roce 2001 byl 10 571.
 Žebříček návštěvnosti rok 2001počet diváků
 1.  Kytice412
 2.  Tmavomodrý svět366
 3.  Rebelové320
 4.  Trosečník303
 5.  Pearl Harbor292
 6.  Mumie se vrací215
 7.  Můj soused zabiják211
 8.  Vertical Limit192
 9.  Tenkrát na východě158
 10.  Hele vole, kde máš káru155


Poděkování

Klienti Domova důchodců v Kaplici děkují firmě IPEMA z Kaplice za opakované poskytnutí sponzorského daru ve formě občerstvení u příležitosti konce roku a při pořádání kulturních akcí. K poděkování se připojuje ředitelka Domova důchodců s kolektivem.


 
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Leden 2002

7. – 11. 1.STOPY VE SNĚHU
 – soutěž pro ZÚ

14. – 18. 1.KRÁLEM ŘÍŠE POHÁDEK
 – pro děti z MŠ a ŠD

14. – 18. 1.ACH TY POČTY
 – soutěž o drobné ceny pro ZÚ

16. – 18. 1.NEOBVYKLÁ ZVÍŘATA A LÉČIVÉ ROSTLINY
 – beseda + soutěž pro ŠD

19. 1.O NEJHEZČÍ PANENKU BARBIE
 – soutěž pro děvčata, od 9.30 hod. v DDM

19. 1.SNĚHOUŠ
 – soutěž o nejzdařilejší postavičku ze sněhu – 10.30 hod. v DDM

21. 1.LOVCI a STRÁŽCI POKLADU
 – od 17.00 hod. v DDM

21. – 25. 1.VELKÁ A EVROPSKÁ MĚSTA
 – soutěž pro děti ze ZÚ

28. 1. – 1. 2.RÝMOVAČKY MÉDI PUSÍKA
 – pro děti z kroužků o ceny


Poděkování

Kulturní a informační centrum děkuje dětem ze ZŠ Školní a ZUŠ v Kaplici pod vedením Lenky Horákové za pomoc při tvorbě programu Živého betlému. Dále děkuje za materiální a jinou podporu těmto firmám: pekárna IPEMA Kaplice, penzion Kaliště – Diana Jordánová, Trojany a Lesy Kaplice, a.s.


Zveme vás na lednová utkání oblastního přeboru v basketbalu 2001 - 2002.

26. 1. v 17.00 hod. muži Sp. Kaplice – BK Tábor
27. 1. v 10.00 hod. muži Sp. Kaplice – Viktoria Tábor

Přijďte fandit do Sportovní haly v ZŠ Školní !


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc leden 2002

1. 1. 2002 - NOVOROČNÍ SETKÁNÍ V POŘEŠÍNĚ

8. 1. 2002 - SOKOLČÍ

15. 1. 2002 - POLUŠKA V ZIMĚ
Odjezd z Kaplice link. A v 10.00 hod. do Omleničky.
Trasa: Omlenička – Rojov – Poluška – Rojov – Malý Chuchelec – Velký Chuchelec – Rožnov - Kaplice, 11 km

22. 1. 2002 - Z DLUHOŠTĚ PŘES DESKY DO KAPLICE
Odjezd z Kaplice link. A v 9.10 hod. do Dluhoště.
Trasa: Dluhoště –Desky – Hodonice - Dobechov – Mostky – Kaplice, 10 km

29. 1. 2002 - PAMÁTNÍK TRANSPORTU SMRTI U OMLENIC
Odjezd z Kaplice link. A v 10.00 hod. do Omleničky.
Trasa: Omlenička – památník – Omlenice – Horšov – Malý Strádov – Kaplice.
Návrat do Kaplice ze všech výletů ve 14.00 hod., 10 km

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


HISTORIE SLAVNÉHO RODU BAVOROVICŮ
Bavor III. byl významným donátorem zlatokorunského kláštera

Erb rytířů z Pořešína  
Větší část Pošumaví od Sušice až po Kaplici byla od 12. století v držení Bavoroviců, kteří měli ve svém znaku okřídlenou střelu. Z tohoto společného kmene se postupem času rozvětvily další rody.

Byli to především Bavorové ze Strakonic, kteří byli povýšeni do panského stavu, dále příslušníci nižší šlechty Dubenští z Chlumu, Benedové z Nečtin, Komářičtí, Boršovští, Srdovští či Újezdští, Poříčtí, z Drahonic a z Vitějovic. Úzce spjat s historií hradu Pořešín a města Kaplice byl vladycký rod Z Vitějovic, později z Pořešína. Jako prvý genealogicky známý předek je uváděn Bruno z Vitějovic sedící na zdejší tvrzi. Pravděpodobně on nechal nedaleko Vitějovic na lesnatém návrší postavit pevný hrad Osuli.

Jeho synové Verner, Racek a Přibík vstoupili do služeb Vyšehradské kapituly. Společně s Bavory ze Strakonic zajišťovali bezpečnost dopravy zboží a osob na staré obchodní cestě – tzv. Zlaté stezce vedoucí z Pasova do Prachatic. Svědectví nám dává listina z počátku roku 1312, kdy český král Jan Lucemburský svěřuje právo ochrany Zlaté stezky Bavorovi III. ze Strakonic a Vernerovi z Vitějovic. Jako služebníci Vyšehradské kapituly se také podíleli na kolonizaci jejího dosud pustého území. V okolí Prachatic založili zmínění bratři několik nových osad – a jejich osidlovací činnost směřovala do povodí Zlatého potoka.

Zde povstala vesnice Frantoly (původně Wrenedental), která se stala jablkem sváru. S tímto kolonizovaným územím sousedily statky zlatokorunského kláštera. Přesná hranice mezi zbožím obou církevních institucí nebyla pevně stanovena. Užitek z tohoto teritoria chtěli získat i zlatokorunští mniši. Spor byl částečně urovnán v roce 1315. Teprve dne 27. února 1317 byl spor rozhodnut s konečnou platností v Netolicích tímto způsobem: bratři Verner, Racek a Přibík z Vitějovic prohlásili, že obdrželi od opata Detřicha (1303 – 1335) a konventu zlatokorunského kláštera k životnímu užívání nově založenou vesnici Frantoly a na Zlatém potoce les Strobole (Chroboly), ale pod podmínkou, že mají za to založit při lese novou vesnici, která po jejich smrti připadne k majetku zlatokorunského kláštera.

Urození bratři slíbili nové vesnici svou ochranu, protože – jak se výslovně v listině uvádí – chudí lidé často pociťovali od klášterních lidí různé útisky a obtěžování. K uskutečnění tohoto úmyslu již nedošlo, protože ještě v průběhu roku 1317 byli bratři z Vitějovic přinuceni svým synovcem Bavorem III. ze Strakonic k jinému řešení. O Bavorovi III. je známo, že byl velký příznivec kláštera ve Zlaté Koruně, kterému v roce 1315 věnoval Černici a několik vesnic u Velešína – a také byl v jeho zdech pohřben. V tomto případě rozhodoval Bavor III. opět ve prospěch kláštera. Směnil s ním pořešínské panství u Kaplice za jejich vesnice Vitějovice a Frantoly. Dne 2. září 1317 byla slavnostním způsobem vydána listina v Blanici a poddaným byla oznámena změna jejich feudálního majitele. Tento nepředvídatelný odchod Vernera z Vitějovic narušil rozvoj Prachatic a přerušil také plánovitou výstavbu nového města. Bratři z Vitějovic pokračovali ve své kolonizační činnosti i na novém působišti – Pořešíně.

Brzy po příchodu na pořešínské panství bylo nutno vybudovat nové obchodní, výrobní a správní středisko. Výhodné místo pro založení města bylo vytipováno jižně od hradu Pořešína nad soutokem Malše s říčkou Černou, kterým procházela důležitá Cáhlovsko – Kaplická solná cesta. Zde na křižovatce cest již stála stará celní osada s kaplí a kostelem (o němž je zmínka v roce 1257), vysazená premonstráty milevského kláštera. Na lokalitě západně od osady byl na „zeleném drnu“ – rovině vyměřen areál pro výstavbu sídliště. Projektantem a architektem se zřejmě stal Verner z Vitějovic, který zde mohl dále rozvíjet své urbanistické zkušenosti získané výstavbou Prachatic.

V půdorysném rozvrhu mělo město navázat na běžné schéma již dříve zakládaných měst. Záměr stavebníka byl vytvořit z Kaplice pravidelné město s poměrně velkým obdélným náměstím, se šachovnicovitě uspořádanými bloky domů a se sítí pravoúhle se lomících ulic. Plán výstavby zajisté také počítal s obranným fortifikačním systémem skládajícím se z hradeb, příkopů, parkánů, bašt a městských bran. Podíváme-li se na půdorys historického jádra města, mnohé nám dá za pravdu. Můžeme si položit otázku, proč tak velkoryse započatý projekt nebyl dotažen do konce. Odpověď bohužel neznáme, ale mohli bychom se domnívat, že to byly pozdější hospodářské potíže, zadlužení, válečné výdaje nebo jiné svízele. Městiště podle původního plánu zůstalo nezastavěno a další vývoj perspektivního města stagnoval, takže se z Kaplice během času stalo bezvýznamné poddanské městečko.

Další osudy bratrů z Pořešína můžeme sledovat ještě ve druhé polovině 14. století. V roce 1361 se zde hovoří o Přibíkovi, synovi Vernera staršího z Pořešína, a v roce 1375 se uvádí Verner z Pořešína jako zemřelý. Přibík z Vitějovic (Pořešína) vystupuje ještě v roce 1386 jako městský měřič v Č. Krumlově při měření pozemků. Valkon, syn jednoho z nich, snad bojoval v bitvě u Kresčaku v roce 1346. Pořešín se dostal v roce 1358 do majetku Markvarta, Přibíka a Ješka. Roku 1370 dne 1. litopadu pan Markvart se svým bratrem Přibíkem zprostil vyšebrodský klášter všech platů a také celní povinnosti z rozličných potravin, které mu v městečku Kaplici klášterníci platili.

Kapličtí měli pana Markvarta dlouho v laskavé paměti. Ten založil při zdejším farním kostele čtvrté kaplanství – a jeho nadání se říkalo Markvartovské. Také jim udělil dne 6. prosince 1382 první výsadu. Podivné je, že nebyl samostatným držitelem tohoto města (městečka), ale pány byli také Jan z Maršovic rodem Vítkovec, erbu růže a jeho syn Hroch. Tito tři páni prodali Kaplickým za 36 a půl kopy grošů městské právo, jaké užívaly České Budějovice a tím pádem i právo, aby o statcích svých svobodně říditi mohli.

Dne 28. září 1387 dotčenou výsadu již sám Markvart v přítomnosti svého bratra Přibíka a syna Racka obnovil, má se však za to, že od Maršovických jejich podíl odkoupil. Již ve vysokém věku se spolu s Kaplickými postavil na soudu duchovním. Kapličtí se vzepřeli a nechtěli odvádět faráři Václavovi povinné desátky ze svých polí. Tuto při podle práva vedl v roce 1397 Jaroslav z Pořešína, pražský kanovník, mocný soudce nad stranami – a takto rozhodl: Kapličtí jsou povinni dávati z lánu kbelec (tinan) pšenice a stejné množství ovsa (a ti lánové, že mají býti vyměřeni na ten způsob, jako byly při dvoře Těžskovském neb Rybnickém).

Markvart z Pořešína působil v rožmberských službách jako purkrabí na hradě Rožmberku a potom od roku 1382 byl hofmistrem královny Elišky. Zemřel v roce 1406. Zanechal syny Racka, Petra, Přibíka a Jaroslava. Syn Petr, který byl již v letech, roku 1384 pojal za manželku jakousi Elišku, které Markvart věnoval 600 kop grošů z městečka Kaplice. Potom se ženil druhý syn Racek, jenž si vzal za manželku Stranku, jíž také věnoval jeho otec v roce 1399 30 kop grošů z městečka Kaplice pocházejících, ale kdyby to bylo málo, k tomu by dostala ještě 500 kop grošů z Pořešínce a Žďáru.

Další synové se dali na duchovní dráhu. Přibík z Desk se stal pražským kanovníkem. Větší postup udělal syn Jaroslav, který na univerzitě obdržel titul doktora práv a stal se pasovským kanovníkem a později administrátorem pražského arcibiskupství. Potomky měl jen třetí z bratrů Racek. Posledním potomkem z této větve byl Rackův syn Markvart, z Přibíkových následníků se Jan řečený Kaplice stal písařem úřadu podkomořího a potom prvním pražským městským písařem. Další členové této větve žili v jižních Čechách, kde Jan držel Plavnici a Zikmund Desky. V roce 1473 zemřel poslední mužský potomek rodu Jeremiáš, o půl století později skonala Markéta. Tím vymřel po meči a přeslici rod Vitějovicko – Pořešínský, který vládl na hradě Pořešíně od roku 1317 do 1423. K panství pořešínskému náleželo jedenáct vesnic a městečko Kaplice. Není známo, zda Pořešínští zajišťovali bezpečnost provozu na Cáhlovsko – Kaplické obchodní cestě. Rozrodem pánů z Pořešína vznikly další větve sídlící v Deskách, Pláni (Věžovaté), Osovském Dvoře a dalších místech.

Václav Hajer


Panu Václavu Hajerovi jako poděkování za oživení památky na kaplického rodáka a literáta
rozezvučíme jeho Pozdrav vlasti Ignaze Oberparleitera:

Zdravím Tě, milá Šumavo,
Ať šumí zápoj stromů
nad říší smrků modravou,
když vítají mě domů.
Tak sladce zní jak matčin hlas,
stříbrný jako její vlas.

Světem jsem kráčel stále dál
o pevnou opřen hůl,
třpyt měst i vesnic míjel jsem,
očima sledoval,
žertoval, zpíval, ochutnal
proslulost cizích vín,
však jen na tebe vzpomínal
vzdálené matky syn.

Ó vlasti, milá Šumavo,
nádherou lesů tvých
vzalas mi srdce, rozum s nimi
svou drsnou krásou domoviny,
když planeš pyšně pro své syny,
jak sladce zvučí vlasti akord v nich.

Až jednou zemdlen, blízko k cíli
a není píseň, jež by vzbudila mě,
ať přikryje mě mojí vlasti země,
pak usnu pevně, před ní strom,
proto tě zdravím, Šumavo,
dokud má ústa ještě nevychladlá,
předává pozdrav, má Šumavo,
mladým i starým, abys nevychladla.

J. Lávička

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 2500 výtisků, uzávěrka
9. 1. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
www.kaplice.ois.cz, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor S. Šindelářová
Redakční rada: Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 0