ARCHIV 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

leden 2005 - Číslo 1 - Ročník IX.


Ceny Města Kaplice za rok 2004

Ve středu 15. prosince 2004 se stala obřadní síň města Kaplice dějištěm předání Cen města za rok 2004. Město v tomto roce ocenilo tyto občany: pana Jiřího Štiku st. za jeho pomoc při záchraně lidského života, Pavla Šulana za 150 a Marii Strakovou za 60 odběrů bezplatného dárcovství krve, Nikolu Fučíkovou za 1. místo v Mistrovství ČR pro rok 2004 v judu družstev, Tomáše Valička za l. místo v Mistrovství ČR pro rok 2004 v judu jednotlivců, Irenu a Milana Zikešovy za celoživotní práce v českém turismu a Jiřího Theiera st. za dlouholetou práci organizačního pracovníka v oblasti sportu.

Cenu Města Kaplice dostal i Jiří Štika st. za pomoc při záchraně lidského života

Mezi dalšími oceněnými se objevila také Dominika Mladá, která se umístila na 2. místě v kategorii Dívky V na II. ročníku MR školní mládeže ve snowboardingu - slalom, Petr Janů, Pavel Litt, Jakub Holub a Jan Trescher, kteří skončili na 2. místě v Mistrovství ČR mládeže ve sprintu raftů 2004, Nikola Kreisingerová a Petra Korbajová, umístěné na l. místě v krajském kole Dětské Porty s postupem do republikového finále a konečně Kateřina Švagrová, která zvítězila ve výtvarné soutěži DDM Šumná v kat. žáků 7. - 9. ročník.


K poplatku za odpad

Upozorňujeme občany, kteří nedostali tiskopis Prohlášení společného zástupce, že si mohou tento tiskopis vyzvednout a zároveň vyplnit na Městském úřadě v Kaplici v I. poschodí vpravo, číslo dveří 204 i po 1. lednu 2005. Zároveň lze od ledna 2005 hradit tento místní poplatek v hotovosti na místě. Při úhradě převodem z účtu na žádost občanů, kteří jsou zaregistrovaní, sdělíme variabilní symbol a číslo účtu Města Kaplice pro účel úhrady místního poplatku. Při úhradě poplatku obdrží občané známku na popelnici.

Za odbor finanční Jiskrová Jiřina, vedoucí


Plesová sezóna 2005

Kulturní dům Slovanský dům
 
15. 1.  TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ 15. 1.  PLES LESY KAPLICE
22. 1.  MATURITNÍ PLES OA 21. 1.  PLES DŮCHODCŮ
5. 2.  MATURITNÍ PLES 29. 1.  MASOPUSTNÍ ZÁBAVA HASIČI ŽĎÁR
  OSMILETÉHO GYMNÁZIA 5. 2.  PLES HASIČŮ POŘEŠÍN
25. 2.  TANEČNÍ VĚNEČEK 11. 2.  PLES HASIČŮ KAPLICE
26. 2.  MAŠKARNÍ BÁL / TJ Spartak 4. 3.  UČITELSKÝ BÁL ZŠ ŠKOLNÍ


Starostův sloupek

Vážení spoluobčané
Průběh roku 2004 byl ve znamení dalšího uskutečňování záměrů zastupitelstva města, které pro připomenutí směřují do těchto 4 hlavních oblastí: vodní hospodářství /opravy vodovodních a kanalizačních sítí, intenzifikace čističky odpadních vod/ - doprava /rekonstrukce ulic, opravy chodníků a místních komunikací/ - bydlení /podmínky pro ind. výstavbu, chráněné bydlení, opravy objektů, podmínky pro nájemní bydlení/ - cestovní ruch /projekt rekonstrukce kulturní památky bývalého pivovaru na Bělidle/. Kromě této základní linie jsou městem a správou domů zabezpečovány další akce vycházející z rozpočtu města. Následující přehled dokládá plnění uvedených záměrů.

Název akce Cena
Autobus. zastávky Kaplice, Hubenov 50.326,-
Studie přemístění autob. zast. Jihostroj 39.038,-
Chodníky ZTV Šumavská 207.751,-
Chodníky Omlenická 260.000,-
Chodníky Linecká, Pivovarská 700.000,-
Chodníky na hřbitově v Kaplici 260.150,-
Opravy místních komunikací 314.387,-
Opravy kanálových vpustí a lapolů 330.937,-
Nový asfaltový koberec v Pořešíně 101.298,-
Oprava komun. k děts. táboru Pořešín 424.081,-
*Nový asf. koberec lokalita u Kaptexu 372.575,-
*Rekonstrukce komun. a sítí Dlouhá 16.692.486,-
*Kanalizace v parku 2.396.540,-
Projekt kanal. a vodov. v Kaplici 207.774,-
*Vodovodní přivaděč ATYS - Město 12.352.000,-
Rekonstr. teplovodu k f. Leotec 256.315,-
Poliklinika zřízení záchranné služby 429.000,-
Poliklinika opravy vodovodů a topení 376.000,-
Náměstí čp. 206 - opravy rozvodů 96.000,-
Omlenická čp. 436 - opravy 172.000,-
Dlouhá čp. 132 - zázemí pro Jednotu 450.000,-
Náměstí čp. 45 - nová střecha 500.000,-
Linecká čp. 368 -oprava šaten a střech 130.000,-
*Zahájená rekonstr. ČOV Kaplice 30.000.000,-
*2 byty Kostelní čp. 127 2.083.236,-
*Zahájená přestavba Blansko 18 bytů 4.320.000,-
MŠ 1. máje - nová plochá střecha 220.489,-
MŠ Nové Domovy - rekonst. WC 244.637,-
ŠJ Školní - úprava kuchyně 160.933,-
ZŠ Školní - oprava ploché střechy 155.000,-
ZŠ Školní - výměna rozvodů TUV 423.082,-
ŠJ Fantova - úpravy kuchyně 204.437,-
*Údrž. památek čp. 101 střecha, fasáda 1.500.000,-
Hrad Pořešín - průzkumy, projekty 100.000,-
*Bělidlo čp. 101 - multif. přestavba 6.255.324,-
Výměna osvětlení hala Bělidlo 90.000,-
Oprava hasičské zbrojnice Žďár 41.438,-
Oprava hráze rybníku v Pořešínci 200.000,-
Kulturní dům - oprava střechy 498.000,-
Kostelní čp. 127 - nová zatepl. fasáda 794.000,-
Kostelní čp. 128 - celk. rekonstr. fasády 800.000,-
Kostelní čp. 128 - plynová kotelna 170.000,-
Horská čp. 5 - rekonstr. 2 bytů 756.000,-
Linecká čp. 3 - 3 nové byty 2.334.000,-
Opravy v bytech a nebytech 2.560.000,-

*Akce označené hvězdičkou byly dotované z různých státních nebo evropských fondů

V této souvislosti děkuji zastupitelům za přínos, kterým k prosazování a realizaci daných cílů přispívají. Průběh někdy složitých jednání ukazuje na nadstandardní komunikaci napříč plénem a na vzájemné respektování. Tento fakt je navíc umocněn zdravým patriotismem a dlouholetým vzájemným poznáním.

V novém roce přeji pevné zdraví a naplnění osobních a pracovních představ.

Ferdinand Jiskra


Úvěry pro mladé rodiny

Dne 1. 12. 2004 schválila vláda nařízení, na základě kterého bude Státní fond rozvoje bydlení poskytovat mladým lidem nízkoúročené úvěry na pořízení bydlení.

Úvěr může být poskytnut manželům, jestliže alespoň jeden z manželů v roce podání nedosáhne ještě 36 roku věku, přičemž není rozhodující, který z manželů podá žádost o úvěr. Stejně tak může být tento úvěr poskytnut samostatným osobám, které v roce podání nedosáhnou 36 roků věku a pokud trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě. Může jít i o dítě osvojené.

Tento úvěr může být do výše 300 tis. Kč, je splatný nejdéle do 20 let a úročí se dvěma procenty ročně.

Nařízení vlády nabylo účinnosti dnem vydání ve Sbírce zákonů, takže již lze podávat žádosti na pracoviště Fondu rozvoje bydlení v Praze nebo Olomouci.

Žádost si musí každý podat sám (možno i poštou) na adresu Fondu rozvoje bydlení. Pracoviště v Praze sídlí v Dlouhé ulici 13, 110 00 Praha 1, pracoviště v Olomouci sídlí na Dolním náměstí 9, 771 00 Olomouc.

Formuláře žádostí a případné další informace máte možnost si vyzvednout také na Městském úřadě v Kaplici, na odboru majetku u ing. Františka Doležala č. kanceláře 308, druhé patro radnice.


Městu přiděleno DIČ

Město Kaplice oznamuje, že ode dne 1. 1. 2005 se stává plátcem DPH a Finančním úřadem v Kaplici mu bylo přiděleno toto DIČ: CZ00245941. V obchodním styku používejte tyto identifikační údaje:

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČO: 00245941, DIČ: CZ00245941


Významné události
v historii Kaplice spojené s rokem 2005

540 let uplynulo: V roce 1465 získávají Rožmberkové společně s majetkem pánů z Pořešína i Kaplici. Celé takto získané území připojují k panství Nové Hrady. Pod Nové Hrady patřila Kaplice až do roku 1848.

535 let uplynulo: V roce 1470 byly i v Kaplici jako měna zavedeny Míšeňské groše, i když jejich hodnota byla zhruba poloviční než groše České.

460 let uplynulo: V roce 1545 obdržel cech hrnčířů od pánů z Rožmberka zvláštní výsadu (privilegium) týkající se obchodování i mimo hranice města.

450 let uplynulo: V roce 1555 byla nad podloubím radniční budovy vybudována věž (během dalších staletí byla několikrát přebudována). V roce 1555 byl jmenován v Kaplici magistrát. Do vedení se dostalo 7 radních. V jejich čele stál Primátor. Radní se střídali ve vedení úřadu každé 4 týdny.

385 let uplynulo: V roce 1620 daroval Ferdinand II. (6. února) Novohradské panství a tím i Kaplici Karlu Bonaventurovi Buquoyovi.

265 let uplynulo: V roce 1740 byla zvýšena kostelní věž o 5,8 m a dostala dnešní podobu s cibulovým zakončením.

260 let uplynulo: V roce 1775 bylo F. Kindermannovi (kaplický školský reformátor) svěřen vídeňským dvorem dozor nad školstvím v Čechách. Výsledkem byly reformy Marie Terezie: 6tiletá školní povinnost (od 6 - 12 let), triviální škola na vesnicích a malých městech, základní škola ve větších městech a v Praze škola, v které byli vychováváni budoucí učitelé.

215 let uplynulo: V roce 1790 byla v Kaplici ustavena městská garda s velitelem Bernhardem Krumbholzem. Měla 105 členů a vlastní střelnici.

180 let uplynulo: V roce 1825 byla u Rozpoutí obnovena těžba olova a stříbra. Zaměstnáno zde bylo 20 horníků. Těžba však byla kvůli nerentabilnosti ukončena v roce 1833.

170 let uplynulo: V roce 1835 bylo pražským místodržitelstvím nařízeno vedení kronik. Se zpožděním bylo toto nařízení uplatněno i v Kaplici.

165 let uplynulo: V roce 1840 v červenci zničila vichřice a krupobití veškerou úrodu. Byla zničena většina střech a převážná většina obecních lesů.

120 let uplynulo: V roce 1885 byla ve městě otevřena odborná škola hrnčířská (keramika) v domě čp. 33.

115 let uplynulo: V roce 1890 byly přejmenovány ulice Panská na Kostelní, ulice Hřbitovní na Novohradskou a ulice Psí na K Malši.

110 let uplynulo: V roce 1895 probíhaly v okolí Kaplice manévry rakousko-uherské armády (účast 70.000 vojáků).
V této době - 2. srpna 1895 - navštívil Kaplici císař František Josef.

95 let uplynulo: V roce 1910 po kolaudaci byla dne 9. října dána do provozu budova nové školy v Linecké ulici (nynější OA a Gymnázium).

85 let uplynulo: V roce 1920 byla do města umístěna československá vojenská posádka a zároveň byla otevřena dvoutřídní česká škola.

75 let uplynulo: V roce 1930 získávají místní hasiči první motorovou stříkačku.

60 let uplynulo od roku 1945: Dne 8. 5. přijelo do města kolem 11.00 hodiny motorové vozidlo americké armády se 4 vojáky, z nichž jeden, americký Slovák, fungoval jako tlumočník. Po krátkém jednání, jehož se za českou stranu zúčastnil pan Mareš, Američané odjeli.
Dne 10. 5. v 16.30 obsadili Kaplici vojáci 75. střeleckého sboru, 46. armády druhého ukrajinského frontu maršála Malinovského.
Dne 11. 5. se ve městě objevují Američané, zůstávají v západní části města, ale následně se stahují za demarkační čáru.
Téhož dne se v Kamenném Újezdě uskutečnilo setkání vojenských představitelů sovětské, americké a československé armády. Sovětské velení zastupoval velitel 86. gardové divize gardový generál V. D. Sokolovskij a velitel 297. střelecké divize generálmajor O. S. Konvtun, kterého delegovalo vyšší vojenské velení Rudé Armády se sídlem v Benešově nad Černou. Za americkou stranu se zúčastnil velitel 26. armády divizní generál W. S. Paul a také pravděpodobně divizní generál M. Rosa. Československou vojenskou delegaci vedl plukovník František Vávra, dále v ní byli tři důstojníci. Předmětem setkání bylo stanovení demarkační linie v jižních Čechách. Bylo rozhodnuto, že v naší oblasti bude tato linie sledovat železniční trať České Budějovice - Velešín - Kaplice - Horní Dvořiště.
Dne 19. 5. přebrali zmocněnci z Českých Budějovic kaplický "landrat" (okresní úřad). Do města přichází i československá vojenská jednotka. Jako vojenští velitelé města se za Rudou Armádu vystřídali: hrdina SSSR Pančenko, poručík Makarov, nadporučík Sosnovskij, gardový major Kubasov a další.
Dne 26. 5. se ve městě uskutečnila první mírová slavnost za účasti dosídlenců a vojáků Rudé Armády.
Dne 15. 10. usedlo do školy prvních 156 dětí českých dosídlenců.
Dne 11. 11. byl slavnostně odhalen před budovou školy památník padlých Rudoarmějců.

45 let uplynulo: Dne 14. 1. usnesením vlády z roku 1960 vzniká Jihočeský kraj s osmi okresy. Kaplice se stává součástí okresu Český Krumlov.

Záboj ČampulaLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN

Na únor mimo jiné připravujeme v Kině Kaplice:
SVĚT ZÍTŘKA, OTEVŘENÉ MOŘE, OKRSEK 49, SNOWBOARĎÁCI, a další…


KULTURNÍ NABÍDKA
na leden

13. leden, čtvrtekod 15.00 do 17.00 hodin
KONKURZ MAŽORETEK
Pro děvčata 8 - 11 let. Soubor mažoretek povede zkušená cvičitelka Alena Verešová
Kulturní dům 

 
15. leden, sobotaod 19.00 hodin
TANEČNÍ - PRODLOUŽENÁ
Kulturní dům 

 
19. leden, středa 
S KAMARÁDY ZA POKLADEM
Školní představení pro děti
Kino Kaplice 

 
21. ledna, pátekod 21.00 hodin
ROCKOVÝ VEČER
Přehlídka rockových kapel: WC ŽENY, THE POOH, CAESAROVY KANADY, H A T E, a další...
Kulturní dům 

 
22. ledna, sobota 
MATURITNÍ PLES OA
Kulturní dům 

 
25. ledna, úterýod 13.00 a 18.00 hodin
ON THE ROAD - NA CESTĚ
Cestopisná beseda s MUDr. Alexandrem Jegorovem o jeho plavbě vlastní lodí do Francie.
Kino Kaplice 


Kultura 2005

Na konci roku přichází čas k bilancování, ale je to také čas, kdy se vytváří na základě předchozích zkušeností nový program pro rok nastávající. Zúčastnil jsem se hned několika jednání o důležitějších akcí pro rok 2005 a jenom pro názornost mohu uvést, že Vás čeká opět mistrovství ČR v tanci - tzv. Kaplická parketa; 16. 3. se uskuteční ve Freistadtském kostele vernisáž výstavy řezbáře A. Mareše, která sklidila v loňském roce úspěch a freistadtská radnice nás požádala, abychom jí zopakovali u nich. Už v měsíci lednu se můžete v Kaplici těšit na přehlídku rockových kapel; uspořádáme II. ročník show ve stylu taneční-country kaplických kapel; 25. 6. II. ročník Kolem kolem Kaplicka (s hlavní trasou z Freistadtu do Kaplice); 8. 10. mezinárodní mistrovství v motokrosu, kdy jako součást akce proběhne v kulturním domě v Kaplici závěrečné vyhodnocení.

To vše za přispění Města Kaplice, sponzorů: firem TIP TRADING, Kovoobrábění Merunka, AREX CZ, Zlatnictví Nataša a Zámečnictví Slad Jiří.

Všem přispěvovatelům děkujeme. J. Sejk, KIC Kaplice


Zastupitelstvo města Kaplice

Usneseni z 18. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 16. prosince 2004

Zastupitelstvo města po projednání :

I.    s c h v a l u j e

*

prodej pozemku p.č. 1327/15 k.ú. Blansko o výměře 573 m2 Martinu Brouskovi, bytem České Budějovice, Hradební 29 za cenu 10,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (dále NSP)

*

prodej pozemku p.č. 1549/9 k.ú. Pořešín o výměře 1048 m2 Petrovi Slaninovi, bytem České Budějovice, B. Němcové 16 za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemků p.č. 1427/23 o výměře 1011 m2, p.č. 1427/25 o výměře 39 m2, p.č. 1427/26 o výměře 49 m2 a p.č. 1427/27 o výměře 52 m2 k.ú. Ličov-Desky Janě a Milanu Šindelářovým, bytem Borek, Družstevní 191 za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 652/5 k.ú. Kaplice o výměře 139 m2 Haně Papajové, bytem Kaplice, Šumavská 703 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem - část pozemku s věcným břemenem vedení JČE za cenu 100,- Kč/bm

*

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 442/4 k.ú. Kaplice o výměře 10 m2 za cenu 100,- Kč/m2 + NSP - část pozemku je zatíženo sítěmi

*

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2146/1 k.ú. Pořešín o výměře cca 25 m2 za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1808/1 k.ú. Mostky o výměře 78 m2 za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 566/3 k.ú. Kaplice o výměře 86 m2 - vlastník Farní sbor ČCE České Budějovice a p.č. 566/4 k.ú. Kaplice o výměře 86 m2 - vlastník Město Kaplice

*

zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1375/9 o výměře 425 m2 a p.č. 1375/11 o výměře 105 m2 k.ú. Pořešín za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1523 k.ú. Kaplice o výměře 95 m2 za cenu 1,- Kč/m2, NSP hradí Město Kaplice

*

zveřejnění záměru prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domků v k.ú. Pořešín p.č. 76/33 o výměře 781 m2, p.č. 76/34 o výměře 782 m2, p.č. 76/36 o výměře 781 m2, p.č. 76/29 o výměře 681 m2, p.č. 76/37 o výměře 837 m2, p.č. 76/38 o výměře 772 m2, p.č. 76/39 o výměře 774 m2, p.č. 76/40 o výměře 779 m2 za cenu min. 100,- Kč/m2 + NSP

*

odkoupení pozemků p.č. 1626/2 o výměře 534 m2 a p.č. 1626/2 o výměře 288 m2 v k.ú. Kaplice od Ludmily Táchové, bytem Kaplice za cenu 100,- Kč/m2, náklady spojené s odkoupením pozemků hradí Město Kaplice

*

revokaci usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Kaplice ze dne 6. 9. 2004 týkající se prodeje pozemku p.č. 146/4 k.ú. Mostky a schvaluje prodej uvedeného pozemku Josefu a Boženě Koschantovým za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem s věcným břemenem inž. sítí za cenu 100,- Kč/bm

*

bezúplatný převod pozemku p.č. 107/1 k.ú. Kaplice o výměře 400 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města Kaplice

*

bezúplatný převod pozemku p.č. 3333/2 k.ú. Hradiště o výměře 5641 m2 od Lesů ČR s.p. Hradec Králové do majetku Města Kaplice

*

uskutečnění další etapy privatizace bytového fondu v majetku Města Kaplice a pověřuje skupinu ve složení - zástupce vedení města, zástupce rozvojové komise, jednatel Správy domů města Kaplice s.r.o. a zástupce odboru správy majetku MěÚ Kaplice její přípravou - návrh předloží k projednání na druhé zasedání zastupitelstva města v roce 2005

*

cenu vodného a stočného pro rok 2005 ve výši 46,20 Kč + 5% DPH za 1 m3 pro domácnosti i ostatní odběratele

*

rozpočet Města Kaplice, sociálního fondu, hospodářské činnosti města a mzdové limity na rok 2005

*

použití finančních prostředků výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů na stavbu "Domu chráněného bydlení Blansko" - v tomto objektu bude Město Kaplice zajišťovat sociální služby dle potřeb nájemníků

*

provedení změn rozpočtu města r. 2004 dle předloženého návrhu finančního odboru MěÚ Kaplice

*

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu "Kaplice - obnova kanalizačních stok a výměna vodovodního potrubí" uzavřenou mezi Městem Kaplice a Jihočeským krajem - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje tak, jak byla předložena

*

Smlouvu o zřízení věcného břemene na parcely č. 1680/29, 1680/32, 1680/51 k.ú. Kaplice - vedení veřejné telekomunikační sítě pro Telecom a.s. Praha pro stavbu J-O23-2-0240 Kaplice, Šumavská, ÚPS, ZTV za cenu 2.687,- Kč uzavřenou mezi Městem Kaplice a Českým Telecomem a.s.

*

Smlouvu o zřízení věcného břemene na parcely č. 660/2, 660/5, 660/6, 3313/2 a budovy na st. parcele č. 164 v k.ú. Blansko - vedení veřejné telekomunikační sítě pro stavbu J-033-2-1205 za cenu 2.601,- Kč uzavřenou mezi Městem Kaplice a Českým Telecomem a.s.

*

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zvýhodněném úvěru č. 2003/5286 UV uzavřené mezi Městem Kaplice a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. - vyjmutí pozemku p.č. 1221/1 k.ú. Kaplice (sportovní areál u ZŠ Školní) ze zástavního práva pro stavbu Intenzifikace ČOV Kaplice a Prohlášení Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s o vzdání se zástavního práva

*

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě uzavřený mezi Městem Kaplice a Jihočeským vodárenským svazem České Budějovice o bezúplatném převodu infrastrukturního vodohospodářského majetku - vodovod Rozpoutí v hodnotě 227.990,- Kč Městu Kaplice

*

Smlouvu o smlouvě budoucí - darování nově vybudovaného vodovodního řadu na parcelách města č. 413/1 a č. 2059 k.ú. Kaplice od manželů Zábuškových a Mráčkových Městu Kaplice

*

Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru firmou ZEMAV Rybník s.r.o. Městu Kaplice ve výši 10.000,- Kč na podporu mládeže a tělovýchovy

*

Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru firmou TIP TRADING s.r.o. Kaplice Městu Kaplice ve výši 100.000,- Kč na podporu sociálního programu města

*

vstup Města Kaplice do sdružení "Hrady na Malši"

*

změnu způsobu vytápění Domu chráněného bydlení v Blansku z LTO na tepelné čerpadlo

*

předložený návrh řešení pokusu o smír ve věci vydání nemovitého majetku (pozemky) Obci Střítež. V případě nesouhlasu Obce Střítež s tímto návrhem, bude spor předán k soudnímu řízení - s návrhem Obce Střítež zastupitelstvo města nesouhlasí

*

poskytnutí finančního daru ve výši 70.000,- Kč městu Vysoké Tatry v rámci akce "Pomoc Tatrám" - částka bude zahrnuta do rozpočtových změn schválených dnešním jednáním

II.     p o v ě ř u j e

*

jednatele Technických služeb města Kaplice s.r.o. Josefa Šedivého, aby podnikl veškeré kroky týkající se skládky Bukovsko, včetně finančního krytí tak, aby v roce 2005 byla zahájena výstavba plánované sekce C, tj. IV. etapa

III.     z a m í t á

*

žádost o prodej pozemku p.č. 567/1 k.ú. Kaplice - nevyřešené restituce

*

žádost o prodej části pozemku p.č. 1805/12 k.ú. Pořešín

*

žádost o prodej částí pozemků p.č. 132/12, 132/13 a pozemku p.č. 1805/8 k.ú. Pořešín

*

žádost o prodej části pozemku p.č. 411/1 k.ú. Kaplice.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Z historie

Počátky nejstarších dějin města Kaplice (5/b)

Výklad odpustkové listiny pro kostel blahoslavené Panny Marie

Než se dostaneme k vlastnímu výkladu, bude dobré vědět, že text naší listiny uvádí (kromě Emlera) také August Potthast ve své sbírce "Regesta Pontificum Romanorum" /ve dvou dílech/, vydané v Berlíně r. 1874 pod číslem 16816. Zároveň ke stejnému datu 15. 4. 1257 byla vystavena papežská listina pro milevského opata a milevský konvent, ve které se klášter osvobozuje od všech daní a udělují se mu další privilegia. Na tomto místě se nemůžeme zmínit o všem dopodrobna. Papež Alexandr IV. udělil výsady odpustků četným řádovým kostelům v českých zemích...

Vlastní výklad
Naše listina pro kostel Panny Marie v Kaplici začíná jménem papežovým. Slovo papež pochází původně z řečtiny a znamená "otec". Papež Alexandr IV. byl Ital narozený v Anagni, vlastním jménem Rinaldo Conti (Rainaldus či Reginald jsou jen jiné formy stejného jména), hrabě ze Segni (od toho je odvozen titul Senensis), benediktin ze Subiaca, pocházel z urozeného rodu. Svým strýcem papežem Řehořem IX. byl roku 1227 jmenován kardinálem. Roku 1231 se stal kardinálem biskupem z Ostie. O něco později, přesně 12. prosince 1254, byl zvolen papežem. Dodnes se nám zachoval medailon s papežovou podobou a jeho erb (Signum Ostiense).

Medailon s podobou papeže Alexandra IV.  
Z jeho života si uveďme jen několik důležitých údajů... Ve svém papežském úřadu pokračoval v tzv. protištaufovské politice svých předchůdců. Alexandr IV. se velmi zasloužil o řeholní řády ve sporech, které vznikly na pařížské univerzitě. Studovalo tam na 40 000 studentů různé národnosti. Při univerzitě byly vybudovány studentské koleje, v nichž se zvlášť chudým žákům dostalo nejen přístřeší a obživy, nýbrž i odborného vedení a křesťanské výchovy. Právě za vlády tohoto papeže založil Robert Sorbon (dvorní kaplan krále Ludvíka) studentskou kolej, podle níž byla slavná teologická fakulta v Paříži nazvána Sorbonou. Papež podpořil v té době požadavky řádů na pařížské univerzitě. Když mezi touto univerzitou a nově vzniklými řády, tzv. žebravými (dominikány a františkány), propukl spor o právo učit, napadl mistr Vilém od Saint Amour roku 1255 velmi ostře životní styl zmíněných řádů ve svém spise "O nebezpečí posledních dob". Obhajobou řeholních řádů pověřili řádoví představení Tomáše Akvinského a Bonaventuru. Tomáš Akv. se zhostil své úlohy skvěle v pojednání "Proti nepřátelům služby Boží a řeholního stavu". Vyšetřující komise dala za pravdu Tomášovi a spis Vilémův zamítla. Papež Alexandr IV. se zastal napadených řádů a ve své konstituci "Romanus Pontifex de summi" z 5. října 1256 vícekrát odsoudil omyly mistra Viléma od Saint Amour. V říjnu 1257 byli Tomáš Akv. a Bonaventura připuštěni k promoci a obdrželi své katedry na univerzitě.

Za tohoto papeže (ještě za života svaté Anežky České) byla řeholnice Klára prohlášena za svatou v Anagni o druhém výročí její blažené smrti. 23. března 1256 schválil tento papež řeholi řádu služebníků Panny Marie neboli servitů a vzal tento řád pod svou ochranu. Papežovo úsilí o reformu v Církvi vedlo roku 1256 také k založení řádu Augustiniánů poustevníků. Za vlády tohoto papeže se také projevovaly stinné stránky té doby. Vyskytovali se různí dobrodruzi, kteří si oblékli nějaké řádové roucho a toulali se krajem. Prokazovali se podvrženými papežskými listy, kázali, dokonce i zpovídali a vybírali všelijaké příspěvky. V Čechách tenkrát chodil jakýsi bratr Martin, který se vydával za pastýře řádu kajících. Papež nařídil biskupu pražskému a olomouckému, aby tento zlořád zakázali. Roku 1260 jmenoval významného dominikána a univerzálního učence Alberta Velikého biskupem v Řezně (Regensburgu)... Papež zemřel ve Viterbu 25. května 1261 a byl pohřben v tamější katedrále sv. Vavřince. Jeho pontifikát (= papežova vláda v Církvi) trval 6 let, 5 měsíců a 13 dní.

Ve vydané listině, kterou máme zachycenou v papežově autografu (= zápisu, který napsal vlastní rukou), je uvedeno privilegium získávání odpustků spojené s návštěvou farního kostela v Kaplici. /O tomto kostele se dovíme více v dalších pojednáních/.

Místní jméno "Kaplice" je zde zmíněno poprvé v českých dějinách vůbec. V listině se setkáváme se slovním tvarem Capliz (vyslov: Kaplic), tj. Kaplice. V dějinných dokumentech má ortografie tohoto místního jména různé varianty. Anton Teichl uvádí ve své knize /její titul byl uveden v předchozím článku/ další formy: Kaplicz, Caplicz a všelijaké německé tvary tohoto místního jména... Kaplice se nacházela tenkrát v pražské diecézi, která byla založena už roku 973. Pražská diecéze byla později (roku 1344) povýšena na arcidiecézi. Českobudějovická diecéze (do níž patří Kaplice dnes) vznikla teprve v 18. století. Stalo se to za vlády císaře Josefa II., kdy papež Pius VI. zřídil tuto diecézi papežským dokumentem ze dne 20. září 1785.

Odpustková listina uvádí podmínky pro získávání odpustků (40 dní každoročně) a v této souvislosti se zmiňuje o pokání věřících křesťanů, které musí být spojeno se svátostí smíření (tj. se svatou zpovědí, při níž dochází k vyznání a odpuštění hříchů). Ten, kdo chce získat odpustky, musí navštívit kostel Panny Marie v Kaplici jako kajícník na tyto vyjmenované svátky: 1. Na svátek Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie (Dormitio et assumptio b. Mariae, tj. Zesnutí a nanebevzetí bl. Panny Marie), který se původně slavíval 16. nebo 18. ledna. Později (od roku 582) se slavil 15. srpna až dodnes. Po svátku Zvěstování Panny Marie patří tento svátek k nejstarším svátkům mariánským v Církvi. V našem případě se zde jedná o samotný titul farního kostela v Kaplici, když si dostatečně uvědomíme jeho závislost na milevském opatství, jehož klášterní chrám nesl původně také titul (zasvěcení) Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie. U mnoha kostelů se setkáváme s jevem, že se jejich titul (zasvěcení) během doby změnil - ale o tom později...

2. Na svátek svatých apoštolů Petra a Pavla. Tento svátek se původně nazýval Natalis ss. Apostolorum Petri et Pauli, tj. Nebeské narozeniny (= mučednictví) svatých apoštolů Petra a Pavla. Svátek se slaví od pradávna 29. června. Společná oslava těchto apoštolů vedle hlavních svátků Páně a Panny Marie byla nejstarší a nejoblíbenější slavností Církve už od 1. století. Tento svátek se velmi často uvádí v papežských dokumentech, neboť má vždy vnitřní vztah k papežství, tj. k nástupnictví po svatém Petrovi, který byl spolu se sv. Pavlem v Římě. Je tím zdůrazněna duchovní moc daná apoštolům a jejich nástupcům. Papež mohl udělovat odpustky - to znamená rozdílet dary Boží milosti z duchovního pokladu Církve, který nám vytvořili Kristus a svatí.

Papežové v Římě se vždy dovolávali těchto apoštolů, neboť od nich se odvozovala jejich moc v Církvi. Oprávněnost tohoto tvrzení ukazuje důležité sdělení římského biskupa (papeže) Klementa I., který napsal kolem roku 96 obci v Korintě o mučednické smrti apoštolů Petra a Pavla, jež se udála "u nás" (tj. v Římě), a to v souvislosti s pronásledováním křesťanů za císaře Nerona. Existují ještě další svědectví. Např. Ignáce Antiochejského (kolem r. 1l0) v jeho listě k Římanům. Dále svědectví Dionýsia z Korintu a Irenea z Lyonu...

  Medaile ze 2. století z pohřebiště sv. Domitilly
Dvojici apoštolů, kteří v Římě podstoupili mučednickou smrt představuje medaile ze 2. století z pohřebiště (katakomb) sv. Domitilly. Vpravo je hlava sv. Petra, vlevo sv. Pavla. Jde o nejstarší zobrazení těchto apoštolů a podle staré tradice o jejich věrnou podobu... Zde je možné ještě poznamenat, že roku 1257 nebyl farní kostel v Kaplici ještě zasvěcen těmto apoštolům, nýbrž jedině blahoslavené Panně Marii.

3. Na svátek Všech svatých, který se slaví 1. listopadu. Tento svátek vyjadřuje společenství všech svatých, kteří mají podíl s Kristem v nebeském království. Mimo jiné je zde naznačeno spojení Církve pozemské s nebeskou v jejím úsilí o pomoc tzv. Církvi trpící, tj. duším v očistci.

Nyní nám zbývá ještě pochopit, co jsou vlastně odpustky. K tomu je zapotřebí udělat malý exkurz do katolické teologie. Ohledně odpustků bylo vysloveno již mnoho názorů, které vedly a stále vedou k nesprávnému a zmatenému chápání odpustků nebo dokonce k jejich zamítnutí... U každého hříchu (přestoupení Božího zákona) rozeznáváme totiž dvě skutečnosti: vinu a náhradu za tuto vinu. Vina se odpouští ve svátosti smíření (nebo dokonalou lítostí s předsevzetím se z viny vyznat ve svátosti smíření). Potom zbývá ještě podat náhradu (tj. odpykat tresty za hříchy). To se může vykonat ještě za našeho života na zemi nebo potom po smrti v očistci. Církev však může udělit odpuštění těchto trestů na základě duchovní moci, kterou jí svěřil Kristus. V Novém zákoně je tato moc uvedena v evangeliích (Matouš 16,18-19 a 18,18; dále Jan 20,22-23) a k tomu se musí ještě brát ohled na nejstarší tradici Církve. Odpustky (latinsky: indulgentiae) jsou odpuštěním časných trestů (nebo zbývajících časných trestů) za hříchy a udělují se z duchovního pokladu Církve, který je založen především na zadostiučinění a zásluhách samotného Krista, ale také Panny Marie a svatých... K pokání v prvních dobách Církve se vyžadovaly posty, bdění, almužna, modlitba a různé druhy odříkání. Šlo často o značně tvrdé požadavky a k tomu bývalo pokání veřejné. Když přestala v Církvi praxe veřejného pokání, přišla na řadu praxe získávání odpustků jako náhrada za toto těžké pokání. V listině uvedená číslovka 40 dní naznačuje počet dní celé postní doby. Tím se zde poskytuje možnost náhrady za 40 dní tvrdého pokání každoročně ve formě odpustků za splnění stanovených podmínek.

Můžeme si ještě uvést, že v dějinách Církve se někdy vyskytla deformovaná praxe v udělování odpustků, která se označuje jako "prodávání odpustků". Samotná Církev se s touto pokleslou praxí neztotožňovala a tuto deformaci odsoudila.

Souhrnně je možné říci, že odpustky (zkrácení nebo úplné odpuštění časných trestů za hříchy) je možné získat při splnění uvedených podmínek pro živé, ale i pro duše zemřelých, které se nacházejí v očistci. To je nutné vědět, abychom pochopili, o jakou listinu se roku 1257 pro Kaplici jednalo... Kromě církevního učení nám pomáhá pochopit skutečnost očistce spis "Božská komedie" od Danteho Alighieri. (V českém překladu od Vrchlického nebo od Bablera). Očistec (latinsky: purgatorium) je místo nebo stav pro duše zemřelých, které sice odešly z tohoto života ve stavu milosti Boží posvěcující, ale musejí ještě vytrpět časné tresty za hříchy, dřív než vejdou do nebeské blaženosti. Očistec je tedy stav dočasného trápení nebo utrpení lidské duše po smrti. Pomoc k pochopení najdeme i u některých parapsychologických jevů které potvrzují existenci očistce. Náš parapsychologický badatel Břetislav Kafka z Červeného Kostelce napsal ve své knize "Nové základy experimentální psychologie" (Duševědné výzkumy a objevy) na straně 172 ve vydání z roku 1999 v Olomouci v odstavci 374 toto: "Skutečná smrt má dvě etapy. První stanovíme sami nebo lékař podle všeobecných viditelných známek, druhá přijde, když nastane úplné uvolnění duše od těla. Můj nejschopnější subjekt při sledování duší v době, kdy jejich přítomnost v oduší přestala, vycítil a tvrdil mi, že duše dlí a očišťuje se v místech špatných činů svého života - tudíž na zemi mezi námi. Podle mého úsudku bude protonace bezpochyby oním místem a stavem, kde duše prodělávají očistec, o němž učí římskokatolická církev..." /Termíny "oduší" a "protonace" vytvořil B. Kafka na základě své zkušenosti. Kdo si chce ujasnit některé věci, nechť si prostuduje citovanou knihu./

Listina je vystavena v Lateráně - v původním sídle římských biskupů (papežů). Tento kostel je hodnostně nejvyšším kostelem katolické církve a biskupským kostelem papežovým - nikoli tedy sv. Petr ve Vatikánu, jak se mnozí mylně domnívají. První oficiální rezidence římských biskupů (papežů) nebyla tedy ve Vatikánu, ale v Lateránu, bývalém paláci římské rodiny Laterani. V 1. století vlastnila tato rodina palác i s okolím a na základě údajné účasti na spiknutí jí byl císařem Neronem zkonfiskován. Císař Septimus Severus (193 - 211) dal zřídit na místě kasárna a císař Konstantin I. po vítězné bitvě u Milviova mostu (roku 312) daroval celé území papeži sv. Miltiadovi (311 - 314), aby zde mohla vzniknout křesťanská bazilika. V té době byla kaple nad hrobem sv. Petra ve Vatikánu ještě za hradbami města. (Podobně i sv. Pavel za hradbami na Via Ostiense).

Datování v Lateránu se uskutečnilo v samotném papežském sídle. Při převodu římského data listiny obdržíme datum 15. dubna 1257, tj. třetí rok papežova pontifikátu.

/Pokračování příště - Kde stál kostel bl. Panny Marie v Kaplici? Kde byla původní kaple?/

Milan Píša


Kurz snižování nadváhy

Vybavena metodikou kognitivně-behaviorální terapie obezity jsem se v lednu 2004 pustila do vedení svého prvního kurzu. Účast nebyla nikdy masová, zato bych mohla směle tvrdit, že atmosféra byla vždycky domácká. Opravdu jsem měla pocit, že jsem se přišla se svými hubnoucími příjemně pobavit. Doufám, že ony odcházely z kurzů také uvolněné a posílené k dalšímu "boji" s kilojouly. S každým dalším kurzem jsem získávala větší jistotu a přesvědčení, že cesta ke změně životního stylu je možná a trvalá, když se po ní jde tím správným směrem pomalu a vytrvale. Průměrný váhový úbytek se v kurzech pohyboval kolem 8 - 9 kg. Podle mého sledování si většina absolventů váhu udržela, popřípadě pokračovala v dalším hubnutí. Některé absolventky dosáhly již váhového úbytku kolem 22 kg.

Váhové úbytky jsou logickým a měřitelný důsledkem všech změn a aktivit, kterými účastníci postupně procházejí. Pro většinu z nich je redukce váhy na začátku tím hlavním cílem. Ale již po několika týdnech si začínají uvědomovat a pociťovat mnoho dalších zisků: zlepšenou fyzickou kondici, ustupující zdravotní problémy, větší sebevědomí ... U většiny platí, že pomalé a postupné změny v chování mohou vést ke změnám trvalým. Některým jedincům je třeba připomínat jednak škodlivé a krátkodobé efekty rychlého hubnutí, jednak relativitu času - jak dlouho člověk nadbytečná kila získával a na druhé straně za jak dlouho by se jich chtěl zbavit.

Co říci na závěr? Aby efekt tohoto přístupu k léčení obezity mohlo využít co nejvíce jedinců, je třeba jim tuto možnost nabídnout. Jenom na nich záleží, zda jedinečné příležitosti využijí.

Mgr. Ludmila Šímová

Mgr. Ludmila Šímová zahajuje

Kurz snižování nadváhy

Úspěšnost kurzů potvrzují absolventi, kteří zde ztratili
své nadbytečné kilogramy. Pojištěnci VZP mají 5% slevu
a další návratnost peněz po skončení kurzu.
Zahájení: 10. 1. 2005, v 17.00 hodin, ul. Omlenická - škola.
Informace: 380 311 064, 604 137 611


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc leden 2005

4. 1.11 km
SOKOLČÍ

Odchod z parku v 9.00 hod.
Pěší trasa: Kaplice - čistička - Na Papírně - Sokolčí - Blansko - Suchý vrch - Kaplice.


 
11. 1.10 km
Z DLUHOŠTĚ PŘES DESKY DO KAPLICE

Autobusem v 9.10 hod. do Dluhoště.
Pěší trasa: Dluhoště - Desky - Hodonice - Dobechov - Mostky - Kaplice.


 
18. 1.10 km
PAMÁTNÍK U OMLENIC

Autobusem v 10.00 hod. do Omleničky.
Trasa: Omlenička - památník - Omlenice - Horšov - Malý Strádov - Kaplice.


 
25. 1.11 km
DO RYCHNOVA N. M. PŘES VŠEMĚŘICE

Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Zámeček - Ješkov - Mlýn u Velíšku - Všeměřice - Rychnov nad Malší - odtud autobusem v 13.20 hod. do Kaplice.Program DDM Kaplice - leden 2005

3. - 7. Stopy živočichů - soutěž ZÚ
10. - 14. Na zdraví!; Zimní hádanky - soutěž ZÚ
17. - 21. Kdo chybí - soutěž ZÚ; Skrývačky a rébusy
24. - 28. Náušnice
  Řeky skryté ve větách - soutěže ZÚ
26. Turnaj ve hře "Člověče nezlob se"
  od 14.30 hodin v herně DDM
29. Keramická sobota pro všechny zájemce, pro děti i dospělé, od 9.00 hodin v DDM. Kurzovné 30,- Kč.
Každý čtvrtek Klub maminek od 9.30 hodin v DDM.

 

Kaplický zpravodaj. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70
382 41 Kaplice, IČO: 245941, tel.: 380 303 100, nákladem 3000 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 1. čísla 17. 12. 2004.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,
tel.: 380 311 388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 0