Archiv :  3/2000   1/2001   2/2001   3/2001   4/2001
      1/2002   2/2002   3/2002   4/2002 
      1/2003   2/2003   3/2003    
      1/2004   2/2004   3/2004    
      1/2005   2/2005   3/2005   4/2005   5/2005
      1/2006   2/2006   3/2006   
Vydavatel: Obecní úřad Kájov - č. 3/2006 - Dne 23. prosince 2006


Vánoční slovo starosty
Výsledky zasedání obecní rady
Zpráva z jednání zastupitelstva obce
Oznámení finančního úřadu
Co je nového ve škole a školce
Společenská kronika
Jak se mimo obec prezentují hasiči
Očima beránka Gurgiho
Fotokronika událostí v obci

 

 

 Vánoční slovo starosty Nahoru

Milí spoluobčané, scházíme se spolu na stránkách zpravodaje, který má nový kabát, jenž se mu již „nešije na koleně“, ale po šesti letech své existence si vysloužil profesionální tisk. Scházíme se poprvé od voleb. Díky tomu, jak dopadly, a dále díky důvěře větší části zastupitelstva jsem se ocitl zpět ve funkci starosty, a to již na třetí volební období.

Děkuji Vám všem, kteří jste mi dali svůj hlas, a chtěl bych Vás ubezpečit, že zvolení beru jako ocenění práce, která již byla vykonána, a zároveň jako důvěru pro práci v příštích čtyřech letech. Rád bych vyhověl každému a každé dobré věci, o kterou občané požádají. Víte ale sami dobře, že nikde – ať v osobním životě, v rodině či v zaměstnání – nelze vyhovět všem a nelze uskutečnit vše, co bychom si přáli nebo co ostatní požadují. V rámci obce to platí dvojnásob, či spíše několikanásobně.

Ve volbách dostalo důvěru 15 zastupitelů, na kterých teď spočívá tíha rozhodování, čemu vyhovět, kam investovat, co odložit na pozdější dobu, nebo zcela zamítnout. Nejdůležitější je však zajistit samotný chod obce při zajišťování potřeb občanů na jednotlivých úsecích, které zde všechny ani uvádět nemohu, protože by to bylo na celý Časopísek. Každý občan může vidět kolem sebe, co vše obec zajišťuje, a může porovnávat, co a jak se dělá v jiných obcích. Je třeba přitom brát v úvahu počet obyvatel, počet jednotlivých osad, které obec spravuje, katastrální rozlohu, celkovou délku místních komunikací, dále počet zaměstnanců obecního úřadu, a jak to vcelku v každé obci vypadá. Když porovnávám já sám, myslím si, že ani obec Kájov ani její občané se nemají za co stydět. Nebudu se více rozepisovat a hodnocení nechám na Vás.

Také proto, že už jsou tady zase Vánoce a kvapem se blíží rok 2007, a já Vám chci všem popřát prožití těchto svátečních dnů v rodinné a osobní pohodě v kruhu svých nejbližších. Mnoho štěstí, zdraví a osobní spokojenosti, podnikatelům pak úspěšné kroky v podnikání. Každý máme ve své moci možnost přispět svým jednáním, chováním a vystupováními ke zlepšení vzájemných vztahů, k vylepšení vzhledu obce a k dění v obci jako takovému. Zkusme každý svou troškou přispět ke spokojenosti nás všech.

S přáním života v míru
Váš starosta, Miroslav Červ

Betlém z barevných kamínků. Autorky mozaiky: Hana Šmatláková, Šárka Pospíšilová

 Výsledky zasedání obecní rady Nahoru

Rada obce za minulé čtvrtletí projednala a schválila:

 • 10 žádostí o prodej stavební parcely
 • 8 žádostí o prodej obecních pozemků
 • 1 žádost o přidělení bytu
 • 1 žádost o pronájem pozemku
 • opravu komunikace na úseku Novosedly – Hojdy
 • žádost o schválení výjimky v počtu dětí v MŠ - navýšení na 26 dětí ve třídě
 • navýšení rozpočtu ZŠ z důvodu zvýšení záloh za elektřinu a plyn
 • finanční příspěvek CHKO Blanský les na realizaci projektu zimní turistiky
 • finanční příspěvek družstvu šipkařů POHODÁŘI
 • organizaci a průběh komunálních voleb v Kájově
 • ustanovení stavební a povodňové komise
 • smlouvu se společností SWIETELSKY na opravu komunikací v Novosedlech a ve St. Dobrkovicích
 • smlouvu o zimní údržbě obecních komunikací se SÚS Český Krumlov
 • rozšíření veřejného osvětlení v Lazci
 • smlouvu o projednávání přestupků s MěÚ Český Krumlov
 • smlouvu na odvoz kalů z ČOV Kájov s JIP Větřní
 • výroční zprávu ZŠ a MŠ
 • smlouvu na pojištění nového obecního traktůrku
 • návrh na odměnu pro dárce krve
 • návrhy investičních akcí na rok 2007

Obecní rada byla dále informována o:

 • tisku Časopísku v tiskárně v Českém Krumlově
 • výsledku družstev SDH Kájov v Jihočeské hasičské lize
 • revitalizaci železniční tratě Č. Budějovice – Volary
 • počtu žáků dojíždějících do škol vyššího stupně
 • provedených kontrolách na úseku matriky a evidence obyvatel
 • žádosti na zajištění bezpečnosti silničního provozu v Kladenském Rovném

Obecní rada se v uplynulém čtvrtletí sešla celkem pětkrát.

 Zpráva z jednání zastupitelstva obce Nahoru

Zastupitelstvo obce Kájov 17. 10. 2006 schválilo:

 • prodej pozemku č.1040/2 v k. ú. Kladenské Rovné paní Švecové
 • prodej pozemku p. č.63/118 v k. ú. Křenov panu Anderleovi
 • prodej pozemku p. č. 51/4 a p. č. 944 v k. ú. Novosedly panu Jánovi a paní Jánové
 • prodej pozemku p. č. 63/113 v k. ú. Křenov panu Švecovi
 • prodej části pozemku č. 1412/5 v k. ú. Kladné panu Michálkovi
 • směnu a prodej pozemků v Kladenském Rovném dle GP č. 100277/2006
 • zprávu o rozpočtu a rozpočtové změny přednesené předsedou finančního výboru

Zastupitelstvo obce Kájov bere ne vědomí:

 • informaci o čerpání dotací v roce 2006

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 1. 11. 2006 :

 • starostou obce byl zvolen Miroslav Červ
 • místostarostou byl zvolen Václav Fišer
 • dalšími 3 členy rady byli zvoleni Alena Kutláková, MUDr. Jiří Kuchař, Bohumil Šíp
 • členy finančního výboru byli zvoleni Bohumil Šíp – předseda, MUDr. Jiří Kuchař, Alena Kutláková
 • členy kontrolního výboru byli zvoleni Daniel Vejvoda – předseda, Jiří Slovák, Josef Iro

Skládání slibu. Volba starosty obce Kájov.

 Oznámení finančního úřadu Nahoru

Upozornění finančního úřadu na změny v placení daně z nemovitostí v roce 2007

K 1. 1. 2007 nabývá účinnosti zákon č.545/2005 Sb., kterým je novelizován zákon 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5.000,- Kč, je splatná najednou, a to do 31. května běžného zdaňovacího období (dříve to bylo 1.000,- Kč).

Přesáhne-li částku 5.000,- Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období (dříve 4 splátky).

V roce 2007 bude finanční úřad i nadále zasílat občanům začátkem května daňové složenky a daň bude možné uhradit i bez poplatku na poště.

 Co je nového ve škole a školce Nahoru

Ve školním roce 2006/2007 navštěvuje základní školu 29 dětí, přivítali jsme 7 nových prvňáčků. Naše škola byla vybrána do sítě Tvořivých škol, učíme se podle principů Českého činnostního učení.

Snažíme se i o aktivní využití volného času dětí. V současné době pracuje ve škole několik zájmových kroužků: angličtina hrou, angličtina pro 3. – 4. třídu, výtvarný kroužek, florbal a sportovní hry pro 1. – 3. třídu, florbal pro pokročilé. 2x týdně probíhá trénink badmintonu pod vedením trenérů SK Badminton Český Krumlov. Všechny kroužky si našly své příznivce, s velkou radostí mohu napsat, že v průměru navštěvuje každý z nich 11 dětí. Dvě hudební třídy u nás otevřela také ZUŠ Český Krumlov – jsou to hra na flétnu a hra na kytaru.

Škola plná strašidel v Kájově

Pobyt ve škole si snažíme zpříjemnit i různými akcemi. Opět jsme měli „Školu plnou strašidel". Děti musely plnit velmi těžké „strašidlovské“ úkoly (vaření lektvaru mládí, putování u bludičky, překřičení strašidelného řevu hejkala a mnoho dalších), čekala nás stezka odvahy, ti nejodvážnější se ve škole odvážili i přespat. V listopadu jsme se vypravili do Národního muzea v Praze na výstavu Lovci mamutů, kde se asi nejvíce všem líbil mamut v životní velikosti. Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš s čerty, odpoledne jsme měli Čertovský bál.

V týdnu od 13. 11. byly ve škole Dny otevřených dveří. Všichni, kdo měli zájem, se mohli přijít podívat přímo na vyučování. Mezi rodiči a prarodiči byl velmi velký zájem a my všem děkujeme.

 Společenská kronika Nahoru

Gratulace
V měsících říjen až prosinec 2006 přejeme mnoho zdraví, radosti a osobních úspěchů těmto jubilantům (občanům nad 70 let věku):

Josefu Grófovi, Anežce Vávrové (80 let), Boženě Martínkové, Marii Bicanové, Vlastě Bicanové, Ludmile Pišlové, Evě Klementové, Josefu Husákovi, Anně Bruttmannové (94 let), Marii Zemjánkové, Janu Mojžíšovi (82 let) a Jaroslavu Klementovi z Kájova,

Milušce Šolcové ze Starých Dobrkovic,

Josefě Beňové (83 let), Marii Plánské (86 let), Karlu Královi (85 let), Josefu Peřinovi, Kateřině Dobrovodské (83 let), a Boženě Bayerové (83 let) z Křenova

Anně Vlčkové a Bohuslavu Mrázovi (86 let) z Kladného

Štěpánce Krtkové, a Květě Linhové z Novosedel


Navždy od nás odešel
17. 10. 2006 Josef Hrubeš, původem z Kájova


Vítání občánků

V roce 2007 budou pozvány zejména děti, které se narodily po 1. 6. 2006:
Miroslav Steinberger, Jan Karala, Renáta Kotlárová, Jan Puffr, Adéla Augsbergerová, Karolína Bohdalová, Sára Zoe Nowaková, Ondřej Bártl, Jan Dvořák, Vojtěch Čížek. Rodiče dostanou osobní pozvánky.

 Jak se mimo obec prezentují hasiči Nahoru

Kájovští hasiči obstáli v soutěžích na jedničku

Jednotka SDH Kájov ukončila svou soutěžní sezonu soutěží v Hluboké nad Vltavou. Obě kájovská družstva podala solidní výkony a umístila se na 2. místě – Kájov B a na 4. místě – Kájov A. Můžeme říci, že celý rok 2006 byl pro naše hasiče bohatý na dobrá umístění jak v soutěžích JČHL , tady jsme obsadili celkově 2. a 7. místo, tak i v různých pohárových soutěžích – tři první místa. Vyhráli jsme také soutěž Okresní ligy. Co více si přát? Na závěr roku děkujeme všem dlouholetým sponzorům a lidem, kteří nám fandí. Do nového roku jim přejeme mnoho radosti z našich úspěchů.

Libor Michálek

 Očima beránka Gurgiho Nahoru

Mí milí lidští kamarádi,
chtěl bych se s Vámi podělit o to málo, co jsem na tomhle světě stihl prožít. Byl jsem ještě malé jehně, když jsem se nastěhoval k Vašemu dobrému známému, šedému koníkovi jménem Darjee. Učil mne, že mám být k lidem pozorný a hodný, protože lidé jsou dobří. Lidé nejenže se starají, abychom měli co jíst, měli čisto ve stáji, ale mají nás také rádi, rádi s námi mluví a rádi nás hladí po čele. Učil mne, že lidem je třeba vycházet vstříc, i když jsou jejich požadavky pro nás zvířata leckdy nepochopitelné. Proti lidem se ani při hrách nikdy nesmí použít síly – protože jsme mnohem silnější než lidé, a nesmíme toho zneužívat. On tyto zásady velmi ctil, a proto ochotně nosil lidi na zádech, hrál si s jejich dětmi, nebo tahal z lesa padlé stromy, aby lidé měli v domech teplo. Nikdy člověku vědomě neublížil, a obzvlášť k dětem přistupoval téměř s mateřskou láskou.

Koník Darjee byl mým velkým idolem. Po jeho vzoru jsem se snažil být hodným beránkem, a časem jsem mu dal za pravdu – lidé jsou dobří a hodní. Měl jsem – tedy vlastně pořád ještě mám – lidi velmi rád. Mezi naše největší společná dobrodružství patřil Den dětí, kdy jsme v kostýmech chodili po lese, a Darjee vozil nejmenší děti celé odpoledne, ačkoliv ke konci už byl velmi unavený. Děti za námi pak ale na oplátku chodily do ohrady a nosily nám různé dobroty a hrály si s námi.

Den dětí - koník Darjee a beránek Gurgi

Jednoho večera však kolem naší ohrady jezdila po louce řvoucí auta. Můj statečný Darjee běhával s auty podél ohrady, připadalo mu to velmi vzrušující. Tahle auta také řídili lidé – musela to tedy přece být zábava. Darjee lidem věřil. Já se bál, schoval jsem se ve stáji. Ale on tam běhal, až dokud nezačaly štěkat výstřely. Pak najednou upadl, a už nevstal. Snažil jsem se ho probudit, když ti lidé s velkými auty odjeli, ale Darjee mě neslyšel. A já jsem pochopil, že nejsou všichni lidé dobří, jsou i lidé zlí. Ne, nezanevřel jsem na lidi, ale hodně jsem se o Vašem světě naučil.

Vím, že byste teď rádi věděli, kdo v těch autech byl. Já bych Vám to mohl říct, ale vy byste mi stejně nerozuměli, a možná ani nevěřili. A vlastně to mohlo být úplně jinak, jsem jenom beran. Ten, kdo to udělal, si myslí, že je nepolapitelný. Ale ne nadarmo se říká, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě a na každého jednou dojde...

Váš beránek Gurgi

 Fotokronika událostí v obci Nahoru

30.9.2006 - Záběr ze svěcení znaku a praporu obce Kájov v kostele Nanebevzetí Panny Marie.   1.12.2006 - Zhotovení mostku přes Polečnici v Novosedlech u Trhlínů. Pomáhali hasiči z Českého Krumlova.

16.7.2006 - Kájovská tělocvična během stavebních prací.   30.9.2006 - Slavnost vysvěcení praporu obce Kájov završil velkolepý ohňostroj.   Takto vypadá tělocvična po rekonstrukci. Tělocvična byla slavnostně otevřena 30. září 2006.


 

Časopísek vychází zdarma jako informační občasník, registr. u MK pod č.e. MK ČR E 14955.
Toto číslo 3/2006 vyšlo v nákladu 550 výtisků dne 21. prosince 2006.
Redakce: šéfredaktorka Libuše Semecká; redaktor Libor Michálek; grafika Margita Semecká.
Distribuce OÚ Kájov, tel. +420 380 731 237, e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz.
Adresa elektronické podatelny: semecka@ou-kajov.cz

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2001
Počet přístupů na tuto stránku od 10. března 2001 : TOPlist 0