ARCHIV 1999  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Prosinec 1999 - Číslo 12 - Ročník 9


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo obce Holubov a redakční rada Holubovského zpravodaje přeje všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2000 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Ohlášení drobných staveb (stavebních úprav a udržovacích prací) v obci Holubov
Vzhledem k opakovaným nepřesnostem při ohlášení drobných staveb (stavebních úprav a udržovacích prací) a vzhledem ke zjištěným skutečnostem v naší obci bych rád naše občany seznámil s postupem při ohlašování těchto staveb a dodržování určitých zásad.
V případě potřeby provedení drobné stavby ohlásí dotyčný stavebník svůj záměr stavební komisi při OÚ Holubov. Ohlášení provede prostřednictvím patřičného formuláře, který je k dispozici na obecním úřadě. Ohlášení musí doplnit o tyto údaje:

Po takto podaném ohlášení má komise 30-ti denní lhůtu na písemné sdělení, zda má či nemá proti provedení drobné stavby (stavební úpravy či udržovacích prací) námitek. Do té doby nesmí dotyčný stavebník zahájit stavební práce.

Co je a co není drobná stavba (stavební úprava)? Litera zákona praví následovné: A jelikož prožíváme dobu budování různorodých zahradních bazénů a rybníčků, chtěl bych na závěr ještě upozornit, že v případě, kdy se jedná o bazén (rybník) zabudovaný a napojený na sítě (voda, kanalizace) podléhá stavebnímu povolení na příslušný stavební úřad (ve Křemži). Pokud však zabudovaný bazén (rybník) není napojen na sítě a má plochu menší než 16 m2 podléhá pouze stavebnímu ohlášení.

Případné nejasnosti či dotazy rád zodpovím při osobních setkáních.
A úplně na závěr bych všem lidem chtěl popřát příjemné prožití blížících se vánočních svátků a mnoho radostí v Novém roce 2000

-ing. Petr Čížek, předseda stavební komise OU Holubov-


Naše škola

Jménem zaměstnanců Základní školy Holubov si dovoluji popřát všem žákům, jejich rodičům i ostatním občanům hezké prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Také v roce 1999 věnoval Obecní úřad v Holubově škole velkou pozornost. Došlo k dalším rekonstrukcím v okolí školní budovy, které si vyžádaly nemalé finanční prostředky z rozpočtu obce. Využívám této příležitosti k poděkování panu starostovi Jaroslavu Fraňkovi i všem zastupitelům.

Na naši školu nezapomněli ani sponzoři. JČE České Budějovice a Fronius spol. s r.o. nám věnovaly několik počítačů. Artypa Holubov spol. s r.o. školu pravidelně zásobuje papírem. Od firmy Schwan-Stabilo ČR s r.o. jsme obdrželi pro děti pastelky a tužky. Paní Struháčková nikdy nezapomene dětem osladit vánoční prázdniny svými výrobky. Pan Pavel Jakeš pěknou malbou s motivy z Blanského lesa vyzdobil dětskou šatnu. Jiří Pelech věnoval občerstvení k svátku dětí. Jaromír Jílek ochotně opravil sociální zařízení. Drobnými pracemi a dárky pro děti vypomohly ženy cvičící ve školní tělocvičně pod vedením paní Bohaté. Všem výše jmenovaným bych chtěla zvlášť poděkovat a popřát klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2000.

-Mgr. Olga Floriánová, ředitelka ZŠ Holubov-


Co na stránkách internetu nenajdete

Nedávno jsem dokončil uspořádání pozůstatků archivu ochotnického spolku Vltava v Třísově. O jeho činnosti a významu psal v našich novinách před časem pan František Korbel.

Rád bych se s Vámi podělil o několik částí sólových výstupů, které si tehdy (r. 1936) třísovští ochotníci sami napsali a přednesli na Mikulášské zábavě a na Silvestra. Byla jiná doba, ale jinak se žilo ... Posuďte sami:

Mikulášská
"Přišel jsem též do Třísova k Vám,
dárků jsem si přivez celý krám.
Bych Vás také něčím podaroval,
co jsem si Vás v nebi poznamenal.
K nám do nebe dochází na Vás mnoho stížností,
proto musím některé Vám zde přednésti:
Do stok kážete vesele smetí dál,
jako bych Vám to neříkal.
Bude-li se to dále opakovat,
bude se to muset přísně pokutovat.
Všechna lesní a polní zvěř,
stěžuje si jaká jste to tady pěkná sběř,
abyste to Vy střelci věděli, honíte prej i v neděli.
Přišla také na Vás myší zhouba,
moudře proto řekl soused Kouba,
týhle pohromy se chceme zbavit,
musíme je proto trávit.
Klepy nutno nechat stranou, malér malý byl jistě,
my však máme ruce čisté,
až rozumu nabudete,
litovat toho rozhodně nebudete.
Trochu jsem se zapovídal
a nevzpomenul zpátky,
že Vám chci předat připravené dárky."

Silvestrovská
"Starý rok se blíží konce,
odchází jak stařec znavený.
Po těch strastech a neplechách je z toho celý zmámený.
Já, abych se vám představil,
jsem rok nový, jak vidíte ještě nemám žádné roky a doufám, že je také nedostanu,
neboť můj program jest, že všech lidí se zastanu.
Hladovou zeď z Prahy stavět dám,
na které bude každý zaměstnán.
Pivovary donutím, by to pivo slevily,
za korunu půl litru, byste se už napili.
Tak bude zas veselo,
radost na světě,
sebevraždy přejdou,
štěstí pokvete.
Zde v Třísově ten starý rok,
mnoho nadrobil,
proto je na čase,
aby odstoupil.
Já, rok nový,
hned v začátku Vám moudrou radu dám:
co jest staré,
nechte v starém plavat tam,
podejte si ruce k smíru jeden druhému,
nezavdejte příčiny již nikdy ke zlému.
Kdo co má rád, popřejte každému,
on Vám to zas oplatí jistě k dobrému.
A co dál vám další doba poví,
a já přeju Vám šťastný a veselý ten rok nový."

Takhle a podobně se dokázali bavit lidé naší vesnice. Dokázali si udělat legraci ze sebe a ještě pobavit ostatní.

-Ivan Svoboda-


Blahopřání

Kateřina Jakešová z Holubova Dne 3. listopadu 1999 oslavila významné životní jubileum 90. narozeniny nejstarší občanka naší obce paní Kateřina Jakešová z Holubova.
U příležitosti oslav jejího životního jubilea jsme ji požádali, aby nám o sobě pověděla něco zajímavého ze svého života.

"Pocházím z Třebína. Moji rodiče byli hodní lidé a s láskou na ně vzpomínám. Tatínek byl zednický mistr, maminka se starala o malé hospodářství a o nás sedm dětí. V první světové válce byl tatínek jako voják v Itálii. Díky Bohu se nám vrátil živ a zdráv. Ráda vzpomínám na chvíle, kdy k nám přišly děti ze sousedství a tatínek nám zpíval a hrál na housle.
Po obecné škole jsem se v Budějovicích učila švadlenou. Žádné autobusy tehdy nejezdily, do města jsme chodili pěšky. Jízdní kolo tenkrát každý neměl. Ráda jsem chodila s děvčaty cvičit do Sokola v Dubném. Zúčastnily jsme se i sokolského sletu v Praze. Cvičení dodnes vděčím za mnohé.
V roce 1936 jsem se provdala do Holubova. Můj manžel František byl zedník. Postavili jsme si malý domek. V roce 1941 se nám narodil první syn. Brzo potom musel manžel nadlouho odejít na nucené práce do Německa.
Byla jsem doma sama s dítětem a nebylo to snadné.
Dobře si pamatuji na květen 1945. Tehdy přišel americký voják, usmíval se a podával mi tabulku čokolády ... byl konec války a mír. Vrátil se mi manžel a začali jsme znovu žít. Pracovala jsem jako švadlena a několik let i jako dělnice v papírně Artypa Holubov.
Dnes jsem v důchodu. Ráda čtu a sleduji zprávy v televizi. Velmi ráda poslouchám naši lidovou hudbu. Stejně ráda si ale poslechnu i tu moderní a často si pustím i Eldorádio.
A co bych vzkázala těm mladým? Žádná doba není snadná, ani ta dnešní. Přeji jim, aby se měli líp než moje generace, aby si vážili poctivé práce a dbali na dobré mezilidské vztahy, na vzájemnou úctu a slušnost v jednání mezi lidmi."

Děkujeme paní Jakešové za milé vzpomínání a přejeme jí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

-Marie Svobodová, Foto Trantina-


Vánoční obyčeje - vánoční stromek

První zmínka o vánočním stromku pochází z roku 1570 z brémské kroniky. Stromek ozdobený ovocem, sladkostmi a papírovými květinami stál v cechovní budově, kam byly pozvány děti řemeslníků. V průběhu 16. - 18. století se zdobení vánočního stromku šířilo po německém území, roku 1816 stál vánoční stromek i na císařském dvoře ve Vídni. Počátkem 19. Století se objevuje v českých zemích. V Praze ho prý poprvé jako překvapení pro své hosty vystrojil roku 1812 režisér Stavovského divadla Liebich, který ho znal z rodného Bavorska. Vánoční stromky se většinou zavěšovaly nad štědrovečerní stůl. Nejdříve zdomácněly v měšťanských rodinách, později se rozšířily i na venkově.

Stromeček nemá pouze dekorativní funkci, svou bohatou symboliku poukazuje na různé rozměry obsahu Vánoc:

Strom v ráji - připomínající hřích lidstva a jeho propadnutí smrti hovořící současně o příslibu: "Přijde, přijde Vykupitel..."

Strom kříže - propojuje Vánoce s událostmi velikonočními.

Kristus sám - je kosmickým stromem, osou světa propojující nebe a zemi

-Marie Hrušková-


Slovo lékaře

Žlučník

Žlučník je nevelký měchýřek na vývodných žlučových cestách, ve kterém se hromadí žluč se žlučovými kyselinami, cholesterolem a černými v játrech neutralizovanými jedy, které se pak vylučují stolicí. Žluč sama má význam pro zpracování tuků v potravě. Po projití žaludkem se tuky dostávají do dvanácterníku, kde vyvolají reflektorické stažení žlučníku, jehož obsah je sem vytlačen. Žluč ve dvanácterníku způsobuje dělení tukových kapének, které se pak stávají přístupnější různým enzymům, které je dále štěpí a umožňují tak jejich vstřebávání.

Žluč se hromadí ve žlučníku, kde se zahušťuje. V tomto zahuštěném roztoku se pak za určitých okolností tvoří převážně cholesterolové kaménky. Na jejich vzniku se může podílet stres, nedostatek vody v těle, zvýšené vylučování cholesterolu a zřejmě i další faktory. Při reflektorickém stažení žlučníku se mohou kaménky dostat do žlučovodu a jejich cestování žlučovodem ukrutně bolí. Člověk je schvácený bolestí, často stočený do kozelce a sténá. Bolest probíhá záchvatovitě se střídavým vystupňováním se a mírnou úlevou podle postupu kaménku ve vývodných cestách.

Dříve se doporučovalo při ojedinělém kaménku ve žlučníku, který příliš neobtěžoval a nevedl ke kolikám, nechat žlučník dokud může. Avšak s ohledem na možné komplikace a s ohledem na žlučník s jediným kamenem vyoperovat. Kámen se sám nemůže ztratit, drcení kaménků má jen krátkodobý efekt a žádný šaman nám kámen ze žlučníku neodstraní. Jen dietou můžeme ovlivnit častost záchvatů, pokud víme, co vyprovokuje smrštění žlučníku a vypuzení jeho obsahu do střev.

Jakkoliv můžeme najít ojedinělý kámen ve žlučníku jako náhodný nález při pitvě u člověka, který neměl žádné závažné příznaky, mnohem častěji bývá příčinou různých komplikací více či méně závažných. Často se kamének putující žlučovodem zaklíní ve zúženém vústění do dvanácterníku, což mívá za následek vážné poškození slinivky břišní. Zde se tvoří různé trávící enzymy, které se tu při zablokování vývodu hromadí a vedou k destrukci samotné slinivky. Městnání žluči v játrech pak může vést k poškození jater. Žluč se dostává do krve a to se projeví neinfekční žloutenkou. Kámen ve žlučníku dráždí stěnu žlučníku a může vyvolat chronický zánět žlučníku, ve kterém se pak snadno uchytí metastatická infekce, třeba při prostém zánětlivém váčku pod zubem. Vzácně se může kámen ve žlučníku provalit do dutiny břišní a vést ke smrtícímu zánětu pobřišnice. Jen vysoce vzácně se může provalit do střeva a odejít stolicí, pokud zánět pobřišnice zůstane ohraničený a pacient to přežije. Chronické dráždění stěny žlučníku kamenem může vést ke vzniku rakoviny.

Všem těmto i dalším komplikacím můžeme předejít včasnou operací. Čím méně komplikací, tím je žlučník a jeho okolí přehlednější a tím snáze jej lze operovat dnes moderní metodou pomocí videa, kdy se stěna břišní neotevírá řezem. Do dutiny břišní se prostrčí jen optika s nástroji a operace se provede na dálku pod kontrolou videokamery. Tato metoda má své četné výhody. Rekonvalescence trvá jen několik dní a po dvou až třech týdnech je člověk schopen vykonávat původní práci. Po klasické operaci pacient většinou nastupuje do práce během dvou až tří měsíců.

Lázeňská léčba je vhodná zejména po klasické operaci. Pokud se pacient po operaci příliš šetří a málo rehabilituje, může dojít k poruše pohybových stereotypů, které zejména plaváním můžeme obnovit.

I já jsem byl donucen ochutnat slasti chirurgického pacienta. Zodpovědně mohu říci, že péče o pacienty na chirurgii v Českém Krumlově je vzorná. A všem svým pacientům, kteří mají tyto problémy, mohu tuto chirurgii vřele doporučit.

Blíží se Vánoce, pro mnohé jen svátky dobrého jídla a pití. Kdo má ve žlučníku kámen a dá si smažený řízek, salát s tučnou majonézou, tučné vepřové, hranolky a podobné lahůdky, zajisté zatouží vidět doktora. Pokud není váš lékař k dispozici a vy jste u VZP, zajeďte si raději na LSPP v Českém Krumlově, než k lékaři, u kterého nejste registrováni. Tak to bylo stanoveno a jen tak je řádně zaplaceno.

Závěrem všem přeji, abychom o Vánocích nemuseli shánět lékaře, abychom měli doma hezkou pohodu a abychom byli vzájemně ohleduplnější jeden k druhému, a to nejen o svátcích.

-MUDr. Bohumír Šimek-


Mlsání

Čtenářské recepty jsou tentokrát od paní Heleny Šturmové z Třísova, která nám nabídla svůj nejoblíbenější recept na bábovku Korejku, kterou používá i jako korpus na dort, nebo piškot na plech.
4 vejce, 1 vanilkový puding, 1 vanilkový cukr, 0,5 prášku do pečiva, 20 dkg cukru krystalu, 20 dkg polohrubé mouky, 10 dkg oleje, 10 dkg teplé vody, citrónová kůra.
Žloutky ušleháme s cukrem, přidáme ostatní přísady a nakonec jemně vmícháme tuhý sníh.

Další recept paní Šturmové je aktuální, můžete jej vyzkoušet na silvestrovské pohoštění
Sýrové pečivo
30 dkg hladké mouky, 30 dkg tuku, 15 dkg strouhané cihly, 15 dkg strouhané Nivy.
Všechny suroviny smícháme a utvoříme těsto, vyválíme placku a vykrajujeme formičkami různé tvary. Pomažeme vajíčkem a sypeme mákem, kmínem, sezamovým semínkem nebo zdobíme ořechem.

Nezapomeňte, že je advent, doba postní, v níž platí zásady střídmosti v pití i jídle. Uzpůsobte proto tomu svůj prosincový jídelníček.
Pro ty co na Štědrý den nevydrží nejíst a neznají vánočního (černého kubu) nabízím recept:

zvlášť si uvaříme vyprané kroupy a zvlášť si namočíme sušené houby, které podusíme na osmažené cibulce. Potom je smícháme s uvařenými kroupami a přidáme česnek, pepř, sůl a majoránku. Zalijeme trochou zeleninového vývaru a zapečeme. Podáváme nejraději se salátem z kysaného zelí.

Přeji Vám všem "tiché štěstí Vánoc, jak nejlépe to dovedu."

-Marie Svobodová-


Společenská kronika

BLAHOPŘEJEME


Setkání důchodců

Setkání důchodců s představiteli obce, Holubov 1999 Jako každým rokem, tak i letos se sešli dříve narození občané naší obce na tradičním setkání důchodců s představiteli obce. Setkání se konalo v sálku hasičské zbrojnice v Holubově. Starosta obce pan Jaroslav Franěk seznámil účastníky s děním v obci a s výhledem do nového roku.

Celé odpoledne zněla příjemná hudba pánů muzikantů pana Ladislava Starého a pana Tvaroha z Chvalšin. Paní ředitelka Hana Bezděková připravila s dětmi z mateřinky pěkné vystoupení, které mile zpestřilo atmosféru tohoto společného setkání, dědečkové se usmívali, babičky utíraly slzy dojetí a všichni pak odměnili děti silným potleskem.

Věříme, že se setkání všem líbilo, že si pěkně popovídali, zavzpomínali a i zazpívali, doufáme že se za rok všichni sejdeme zas.

-MS-


Informace

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Holubov
se bude konat v pátek 21. ledna 2000 od 14.00 do 16.00 hodin v budově školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období od 1.9.1993 do 31.8.1994.
O eventuálním odkladu školní docházky lze rozhodnout pouze na podkladě doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo dětského lékaře.

-Mgr. Olga Floriánová, ředitelka ZŠ Holubov-


INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0