ARCHIV 1998  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Prosinec 1998 - Číslo 12 - Ročník 8


Zpráva z ustavujícího veřejného jednání OZ

Ustavující zasedání se konalo 24.11.1998 v 19.00 hodin v hasičské zbrojnici v Holubově.

Byli přítomni všichni členové nově zvoleného obecního zastupitelstva, zmocněnec KDU-ČSL p. F. Nejedlý, zmocněnec KSČM p. L. Svoboda, ing. M. Podhola, starosta Obce Křemže a 48 občanů.

Jednání zahájil dosavadní starosta p. Jaroslav Franěk, přivítal hosty a všechny přítomné a předal slovo nejstaršímu členovi nového OZ p. Adolfu Buštovi, který řídil ustavující zasedání.

Byli přítomni všichni členové nově zvoleného OZ, jednání bylo tedy usnášení schopné a bylo oprávněno přijímat právoplatné rozhodnutí. Zapisovatelkou byla jmenována p.M. Svobodová, ověřovatelé zápisu p. L. Cudlínová a p. V. Filistein.

Program:

 1. Volba mandátové komise, volební a návrhové komise
 2. Zpráva mandátové komise
 3. Složení slibu členů OZ
 4. Volby starosty, zástupce starosty a zástupce do okresního shromáždění
 5. Diskuse
 6. Usnesení a závěr

 1. Mandátová komise ve složení M. Svobodová, M. Hrušková a R. Svobodová a volební a návrhová komise ve složení ing. P. Svoboda, J. Vitek a J. Bürger byly schváleny.
 2. Mandátová komise ověřila správnost a platnost volby jednotlivých členů OZ, M. Svobodová přednesla zprávu komise o výsledcích voleb do OZ ze dne 13. a 14.11 .1998.
 3. V dalším bodu programu bylo přistoupeno k slavnostnímu složení slibu nově zvolených členů OZ.
 4. Poté bylo přistoupeno k volbě starosty, zástupce starosty a zástupce obce do okresního shromáždění. Zmocněnci obou volebních stran navrhli jako jediného kandidáta na funkci starosty obce p. Jaroslava Fraňka, který byl v tajných volbách jednohlasně zvolen . Předsedající tohoto zasedání předal znovuzvolenému starostovi obce státní znak a pověřil ho dalším řízením zasedání. Do funkce zástupci starosty navrhl zmocněnec KSČM p. J. Vitka a zmocněnec KDU-ČSL p. V. Filisteina . V tajných volbách byl jednohlasně zvolen p. V. Filistein. Jako zá stupce Obce Holubov do okresního shromáždění byl zvolen starosta p. J. Franěk.
 5. Znovu zvolený starosta p. J. Franěk přednesl svůj projev, poděkoval občanům za podporu ve volbách, zhodnotil uplynulé volební období a popřál celému obecnímu zastupitelstvu hodně zdaru do další práce.
 6. Usnesení z ustavujícího zasedání OZ
Obecní zastupitelstvo
 1. Bere na vědomí.
  • složení předepsaného slibu členů obecního zastupitelstva
 2. Schvaluje
  • ověřovatele dnešního jednání
  • program jednání
  • složení mandátové komise
  • složení volební a návrhové komise
  • zprávu mandátové komise o platnosti volby členů OZ
  • volbu: starosty (uvolněného) Jaroslava Fraňka, zástupce starosty (neuvolněného) Vladimíra Filisteina člena do okresního shromáždění - Jaroslava Fraňka
- M. Svobodová -


Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Holubov

Volby se konaly ve dnech 13. a 14.11.1998, voleb se zúčastnilo 568 voličů ze 704 zapsaných tj. 80,7% voličů.

Do voleb byly zaregistrovány dvě kandidátní listiny KDU-ČSL a KSČM, každá s nejvyšším možným počtem kandidátů tj. 9.

Přidělené mandáty jednotlivým stranám podle volebních výsledků:
KDU-ČSL získala 82,7% hlasů, to je 7 mandátů, KSČM získala 17,3% hlasů , to jsou 2 mandáty
Podle počtu přidělených mandátů, počtu hlasů a pořadí na kandidátních listinách byli do obecního zastupitelstva zvoleni tito kandidáti

Výsledky senátních voleb

V našem volebním okrsku Holubov zvítězil ve II. kole senátních voleb kandidát č. 6 Martin Dvořák s počtem hlasů 90 oproti kandidátovi č. 1 Karlu Vachtovi, který získal 70 hlasů.

Voleb se zúčastnilo 160 voličů ze 705 zapsaných, tj. 23%.

-M.Svobodová-


Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku 1998 atak jako každý rok předcházející, tak i tento letošní přinesl každému z nás chvíle pěkné a radostné, ale i chvíle méně radostné. Blíží se doba vánoční, doba na kterou se těší hlavně děti, ale i všichni dospělí by se měli zastavit, jeden druhému by měli naslouchat a snažit se, aby byli lepší. Myslím si, že právě doba vánoční by mohla být k tomu příležitostí, vždyť Vánoce jsou přece svátky klidu, míru a pohody.

Chtěl bych vám všem poděkovat za váš kladný přístup ke komunálním volbám, za tak velkou účast, dokázali jste, že vám není lhostejný osud naší obce, děkuji vám jménem celého nově zvoleného zastupitelstva za podporu a důvěru pro naší další práci.

Je to pro nás velká zodpovědnost vůči vám občanům, kterou jsme na sebe vzali a nechceme ji zklamat.

Dovolte mi, abych vám všem popřál šťastné a veselé prožití svátků vánočních, hodně klidu, lásky a pohody.

V nadcházejícím roce 1999 pak mnoho štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

- Jaroslav Franěk, starosta obce -


Vánoce v lidovém obyčeji

Vážení čtenáři,

začala nám doba adventu a Vánoce jsou už za dveřmi. Dovolte mi, abych připomněla některé zvyky a obyčeje, které se k této době váží, některé se předávají z generace na generaci a stále přežívají, jiné se postupem doby mění či zanikají.

Advent to je doba čtyř neděl před Vánocemi, je to doba půstu, pro kterou platí zásady střídmého jídla, pití i zábavy. V této době se také uklízí a zdobí obydlí, peče se cukroví a vše se strojí na oslavu svátků vánočních.

4. prosince svátek svaté Barbory.
V předvečer tohoto svátku chodívaly po domech "Barborky", byly to dívky oblečené celé v bílém (symbol panenské čistoty) a obdarovávaly děti ovocem a sladkostmi. Chodily s košíkem dobrot, ale i s metlou na děti neposlušné. V domě zazpívaly píseň podle legendy o sv. Barboře. Tento obyčej postupně zanikl, dochoval se pouze zvyk řezat toho dne větvičky třešně "barborky", nejen jako ozdobu vánočního stolu, ale dříve se podle barborek i věštilo.

6. prosince svátek svatého Mikuláše.
Tento svátek je v našich zemích slaven také v předvečer svátku nadílkou. Mikulášský průvod obcházel domácnostmi již ve středověku a tento zvyk přetrval až dodnes. Hlavní postavou průvodu je vždy Mikuláš, oděný v biskupském ornátě s papírovou mitrou na hlavě a s pozlacenou berlou, dále anděl a čert. Dříve bylo postav v průvodu mnohem více a tvořily spíše maškarní průvod. Štědrost sv. Mikuláše pochází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého obchodníka. Sv. Mikuláš naděluje a čert trestá. Dříve se tyto dny konaly také Mikulášské trhy, na nich se prodávaly zejména hračky a pečivo symbolizující Mikuláše, čerty, zvířátka apod.

13. prosince svátek svaté Lucie.
Svatá Lucie byla uctívána jako patronka švadlen a kočích a byla považována i za ochránkyni před čarodějnicemi a očními nemocemi. K tomuto svátku se váží různé pověry - ten den se nesměl příst len. Žádná žena si nedovolila tento zákaz porušit. Někde chodily i ženy převlečené za "Lucky" a kontrolovaly domácnosti, zda některá žena nepřede. Jinde zase chodila jedna "Lucka", zahalená do bílého pláště s velkým dřevěným nožem a strašila děti, že jim rozpáře břicho, pokud se v adventu nepostí. Variant průvodů "Lucek" byla celá řada.

24. prosinec - Štědrý den
byl odedávna dnem přísného celodenního půstu a přípravy na oslavu narození Krista. Na Štědrý večer, s východem první hvězdy skončil dlouhý adventní půst. Toho dne muselo být jídla dostatek, aby zbylo a tím byla zaručena hojnost v dalším roce. Část pokrmů se dávala i dobytku, ke kořenům stromů a do studně s přáním zdaru v příštím roce. Mezi tradiční české vánoční pokrmy patřila např. vánočka, muzika, kuba, hubník, hrachová polévka, pukanec s mákem a medem. Ryba se na vánočním stole objevila až v 19. století. K výzdobě obydlí patřily jesličky jako symbol narození Krista, teprve později se začal zdobit vánoční stromeček (u nás až počátkem 19. století). Se Štědrým večerem byla vždy spojena nadílka. Obdarovávali se lidé v rodině, zejména děti, čeleď dostávala výslužku od hospodáře. S tímto dnem byla spojována i celá řada různých pověr. Ráno se Iidé chodili mýt k potoku, aby byli celý rok zdrávi. Po večeři rozkrajovali jablko, kdo uviděl hvězdičku měl do dalšího roku štěstí, křížek nebo zkažené jádro předvídalo nepříznivou budoucnost. Věštilo se např. i z tvaru roztaveného olova, litého do vody. Svobodné dívky ten den různým způsobem zjišťovaly co je čeká a nemine v dalším roce, co se týkalo jejich budoucnosti, zejména manželství např. házení střevícem, pouštění ořechových skořápek apod.
V noci se pak celé rodiny odebíraly do kostela na půlnoční mši.

25. prosinec - Boží hod vánoční
oslava narození Ježíše Krista, tento den je v křesťanském světě největším svátkem. Lidé tento den nepracovali, ani lůžko neustýlali, jen zbožně rozjímali, aby náležitě uctili tento svátek.

26. prosinec - Svatý Štěpán
byl považován za patrona koní. Koním se toho dne nechávalo pouštět žilou, aby byli celý rok zdraví. Tento den také chodili koledníci. Na štěpánskou koledu, návštěvu, chodili i přátelé a známí, příbuzní a všichni si přáli mnoho zdaru.

Ještě mi dovolte, abych vám dnes nabídla místo zdravého mlsání jeden recept na typicky vánoční jídlo, kterým byla Vánoční muzika
Sušené švestky, jablka, hrušky, meruňky rozvaříme s kouskem skořice, badyánu, vanilky, několika hřebíčky a kouskem oprané citrónové kůry. Pak tuto směs propasírujeme sítem. Přidáme švestková povidla, rozinky, mandle, ořechy a strouhaný perník, ještě chvíli povaříme, a osladíme medem a přidáme trochu rumu. Podáváme s vánočkou.

Dobrou chuť a pěkné Vánoce se spoustou krásných vánočních zvyků přeje

-Marie Svobodová-


Citáty, zamyšlení . . .

Láska - především bude nás provázet vánočním časem ?
Chci věřit, že ano.

Láska je to jediné, čeho přibývá, když to rozdáváme. (Ricarda Hucková)

Kapka lásky je víc než oceán vůle a rozumu. (Pascal)

Nemáme vždy na své cestě něco velkého. Ale každou chvíli se nám nabízejí příležitosti dělat něco malého, dělat to dobře, ba velmi dobře, to znamená s velikou láskou. (Sv. František Saleský)


Tyto moudrosti nás mohou provázet, když budeme chtít, celým naším životem.

Snášet se, to by bylo také pěkné. Ale jak je to někdy těžké, když nemáme chuť, aby byl rušen náš klid. Zato je snadné přilepit druhým nálepku: "Ten je takový či onaký", snažme se spíše naleznout na každém z nich setřené rysy dítěte, jímž kdysi byli.

-Marie Hrušková-


Slovo lékaře

Peníze na zdraví

Naše společnost po Listopadu, po letech socialistického revolučnění potřebovala uvést do života konzervativně pravicové společnosti s přirozenou samoregulací a nahradit tak těžkopádný levicový konstruktiviateré se chtěly udržet na výsluní, toto myšlení rychle opustily.

Důsledky toho dnes neseme ve všech sférách našeho života. V soudnictví se vytratily pojmy "přirozené právo", "smysl zákona" a nedaří se zřídit finanční prokuraturu, jako jeden z pilířů dobrých ekonomických vztahů ve společnosti. Většina z nás si stýská, že dlužník je ve výhodě před věřitelem, zraňující před zraněným, vrah před obětí, zloděj před okradeným, nájemník před majitelem ...a podvody v ekonomice nazýváme eufemisticky "dravým ekonomickým prostředím".Dovednost v rozkrádání jsme povýšili na jakési supermanství.

Pseudopravicovým konstruktivismem jsme si mnohde zničili dopravní obslužnost malých obcí.

Nedostatek přirozeného pravicově konzervativního myšlení postihnul i naše zdravotnictví. Nastavení toku peněz ve zdravotnictví udělali naši poslanci ve sněmovně tak, že se stalo černou dírou schopnou spolknout celý národní důchod.

V samotném začátku odmítli pokladenský způsob financování, který mohl být nejúčinnější a nejlevnější přirozenou samokontrolou toku peněz, mohl pomáhat utvářet dobrý vztah mezi pacientem a lékařem i mezi lékaři navzájem a mohl vytvořit přirozené konkurenční prostředí mezi lékaři a mezi pojišťovnami. Byl zvolen systém, ve kterém byl lékař placen podle vykázané a nikoliv provedené práce. Tento systém byl u praktických lékařů změněn na převážně kapitační platby, což znamená, že lékař je placen za to, že pacient žije a je u něho registrován. Ostatní platby jsou neustále důmyslně odkrajovány a tak se postupně dostáváme na jakýsi neuvěřitelně složitý přídělový systém dobře nám známý z dřívější éry.

Přes veškeré výtky na adresu lékařů, došlo u nás k velikému pokroku v medicíně k významnému prodloužení střední délky života a k prohloubení komfortu pacientů. Stačí jen vzpomenout na vyšší dostupnost chirurgické léčby srdečního infarktu, na významný rozvoj nádorové léčby a transplantační léčby, na rozvoj různých kompenzačních pomůcek atd. Tento příznivý vývoj je však zabržděn nedostatkem peněz a je hříchem politiků, kteří nebyli nebo dosud nejsou ochotni toto přiznat před lidmi.

Řešení peněz ve zdravotnictví je možné dvojí: Můžeme stanovit potřebu veškeré zdravotní péče v naší společnosti, vyčíslit ji finančně a doplnit odněkud chybějící peníze, ze státního rozpočtu, ze sponzorských darů, z příspěvků obcí nebo peněžní spoluúčasti pacienta. Je zjištěno, že lidmi nerozumně spotřebovávané peníze za léky, které si sami vybírají v lékárnách, by byly prakticky dostačující pro peněžní spoluúčast pacienta. Navíc tato spoluúčast při dostatečné výši by přinášela příznivé prvky samoregulace financování.

Druhé řešení spočívá v tom, že vyjdeme z toho, kolik peněz na naše zdravotnictví máme, budeme věřit v možnosti dalších úspor a zapovíme si možnost finanční spoluúčasti pacienta. Pacient tak bude mít plně hrazenu léčbu chřipek a angín, ale nebude z čeho platit drahé operace často zachraňující život. Ty budou dostupné jen pro někoho, jako tomu bývalo dřív.

Posuďme sami, které řešení je lepší.

-MUDr. Bohumír Šimek-


Společenská kronika

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0