ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Prosinec 2003 - Číslo 12 - Ročník 9

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 488 kB)Vánoce - svátek pro všechny

Vážení spoluobčané,
dříve než začnu své roční bilancování dovolte mi citovat vánoční úvahu Chiary Lubichové

Vánoce - svátek pro všechny

Vánoční kaktus, ilustrační foto Naše domovy naplňuje hřejivá atmosféra. Pociťujeme něco zvláštního... Něco, co provází významnou událost... Ne všichni o tom mluví, ale všichni to cítí. I ti, kteří nevěří v Boha, si vymysleli nějakou pohádku či postavu, aby ospravedlnili svou potřebu radovat se.

Bez Vánoc bychom si rok nedokázali představit. Lidé se stávají lepšími. Svědčí o tom dárky, které si vyměňují. Je to krásný zvyk. A přesto cítíme, že mezi lidmi něco chybí - a zvláště o Vánocích. To vnější - koledy, prskavky, slavností večeře - není vyvážené hlubokou meditací o podstatě Vánoc.

Proč je vlastně slavíme? Děláme to pro své děti? Nebo snad pro sebe? Není snad Ježíš jediným středem tohoto velkého svátku, přestože se na něj zapomnělo a tolik lidí ho zavrhlo? Ano, je to on.Nyní mi dovolte, abych připomenul, co se za uplynulý rok v naší obci událo. Myslím, že by bylo dobré znovu poděkovat všem dárcům (obcím, podnikům, soukromým podnikatelům a občanům) za jejich rychlou pomoc po loňských ničivých povodních, za jejich finanční dary, které představovaly částku cca 1,9 milionu Kč. Za tyto prostředky mohla obec zajišťovat ty nejdůležitější opravy na místních komunikacích, vodovodech, kanalizacích a vodních tocích. Již od loňského roku bylo snahou obce zajišťovat další finanční prostředky na opravy. Podali jsme žádosti o dotace na ministerstvo financí ČR a KU Jihočeského kraje z fondu solidarity EU a POV Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Holubov 2003, vánoční strom na návsi Žádost z ministerstva financí byla vyřízena kladně v první polovině roku a obec obdržela částku 3 miliony Kč. Za tyto prostředky byly dokončeny opravy brodů, komunikací z Holubova na Dívčí Kámen, u holubovského mlýna, v Krásetíně k Valentům, části komunikací od holubovské školy k Třísovu, od hasičárny na Bořinka a opravy některých komunikací v obci, které při povodních komplikovaly situaci. V druhé polovině roku jsme obdrželi z fondu solidarity EU prostřednictvím Krajského úřadu Jč kraje příspěvek ve výši cca 2,8 milionu korun.

Opravili jsme komunikace v Krásetíně na návsi, na Podluží, části komunikací Holubov - Bořinka, Holubov - Třísov a některá protipovodňová opatření. Ze zbytku peněz z rozpočtu jsme opravili i naše místní komunikace.

Zde je na místě poděkovat všem těm, kteří zajišťovali tyto práce:
Balcar stavební společnost s.r.o., Prefa Hubenov s.r.o. Zemní práce L. Hruška a naše místní pracovní skupina. Díky dobře fungujícím organizacím v naší obci - hasiči, skauti, sportovci a klub Holoubek se daří realizovat různé akce a tím zapojit do dění v obci širší veřejnost, mládež a děti.

Po celý rok obec zajišťovala provoz naší základní školy, mateřské školky, hasičské zbrojnice, provozy vodovodů a kanalizací a lanové dráhy na Kleť.

Jsem rád, že vše funguje na velmi dobré úrovni. Těší mne, když vítám do naší obce nové občánky nebo děti do naší základní školy. Stejně tak je příjemné posezení a setkání se staršími občany.

Je jasné, že jsme lidé s různými představami a požadavky a každý vnímáme danou problematiku podle svého. To však patří k životu stejně jako hledání společné řeči a cesty. Doufám, že jsem alespoň částečně uspokojil i vaše přání, že společně se mnou máte radost z prací, které přispívají ke zlepšení vzhledu a života v naší obci.

Nechme si v uších zaznít slova úvodní úvahy...


Co říci závěrem?

Vážení spoluobčané,
přeji nám všem, aby ty chvíle, kdy se snažíme být lepší nám zůstaly nejen o Vánocích. Buďme k sobě navzájem ohleduplní, tolerantní a po celý rok 2004 ať nás provází zdraví, láska, radost, pokoj a mír.

- Váš starosta Jaroslav Franěk -


Betlémské světlo

Všem, kteří si chtějí betlémské světlo přenést do svých domovů nabízíme v Holubově na návsi pod vánočním stromem na Štědrý den od 9.00 do 16.00 hodin. Při této příležitosti bude pořádána sbírka na pomoc postiženým dětem.

Zápis do 1. třídy

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Holubov se bude konat v pátek 16. 1. 2004 od 14.00 do 16.00 hodin v budově školy v přízemí.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9. 1997 do 31. 8. 1998 a děti s odloženou školní docházkou. Rodiče vezmou s sebou občanský průkaz jednoho z rodičů a rodný list dítěte. Dostaví se rovněž rodiče, kteří budou pro následující školní rok žádat pro své dítě odklad školní docházky. V tomto případě je nutné podložit žádost doporučením pedagogicko - psychologické poradny nebo vyjádřením dětského lékaře.

- Mgr. Olga Floriánová, ředitelka ZŠ Holubov -

Setkání důchodců

Tak jako každý rok, uspořádal i letos pan starosta, členové zastupitelstva a zaměstnanci obecního úřadu setkání důchodců naší obce. Setkání se konalo 15. listopadu 2003 již poosmé v zasedací místnosti místní hasičské zbrojnice. Účastníky setkání z Třísova a Krásetína přivezl autobus a my holubovští jsme přišli pěšky. Všechny nás čekalo radostné přivítání. V sále už vesele vyhrávala kapela pana Maláska a řadily se děti na vystoupení. Uvítací projev přednesl pan starosta a potom nás všechny potěšil pestrý program dětí z naší mateřské školky. Pan starosta nás seznámil s děním obce za celý minulý rok a s jeho plány do budoucna. Potom následovalo pohoštění a družná zábava při muzice. Někteří z nás si i zavzpomínali na doby svého mládí, všichni jsme si společně zazpívali a mnohým se ani domů nechtělo. Budeme mít o čem přemýšlet a těšit se na setkání za rok. Děkujeme všem, co se podíleli na přípravě příjemně prožitého odpoledne.

- Za důchodce Věra Kudláčková a Zdeňka Anderlová -

Holubov 2003, setkání důchodců Holubov 2003, setkání důchodců
Holubov 2003, setkání důchodců Holubov 2003, setkání důchodců
Holubov 2003, setkání důchodců Holubov 2003, setkání důchodců

Historie lomu Plešovice - 3. díl

1989-2003
zaměření na kvalitu výroby a zvyšování produktivity práce
100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrační foto

Následoval zlomový rok v historii tehdejší Československé republiky a to revoluční rok 1989, kdy došlo ke změně totalitního režimu na režim demokratický a zároveň k významným změnám v ekonomice, průmyslu a podnikání. Plánovaná a uměle živená ekonomika byla nahrazena tržním podnikatelským prostředím a zejména stavebnictví zaznamenalo v letech 1990 - 1992 velký šok a velmi silný pokles.

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrační foto V tomto prostředí bylo nutno tehdy státní podnik Kamenolomy Český Krumlov, kde byly soustředěny lomy Plešovice, Ševětín, Kobylí Hora, Zrcadlová Huť, Krty a Kamenné Doly privatizovat. Poté, co byl schválen privatizační projekt (všechny lomy státního podniku mimo lomu Kamenné Doly), vznikla v srpnu roku 1992 firma Kámen a písek, spol. s r.o. se sídlem v Českém Krumlově, jejímž jediným vlastníkem byl Ing. Otakar Veselý. Ke konci roku 1992 přistoupila do firmy rakouská společnost Kirchdorfer Industrieholding GmbH. z Lince, která zde získala majoritní podíl. Hned od počátku nastolil nový management cestu restrukturalizace a modernizace v oblasti řízení firmy i v oblasti vlastní výroby, čímž se podařilo přeměnit podnik na moderní společnost tržního typu. Na základě výrazných každoročních investic do nejmodernějších technologií a ekologických programů se firma řadí na přední místa ve svém oboru v produktivitě práce a šetrnosti k okolnímu prostředí nejen v ČR, ale i v Evropě.

Nepříznivé období v kamenoprůmyslu na počátku devadesátých let, kdy se domácí poptávka snížila na polovinu, se odrazilo v hledání rezerv k dosažení žádoucích ekonomických výsledků. I lom Plešovice postihla racionalizační opatření, kdy bylo nutno snižovat počet zaměstnanců až na polovinu dřívějšího stavu a přejít na moderní systém řízení výroby. To bylo možné pouze díky modernizaci a automatizaci výroby, kterou umožnilo nové vedení uvolněním nemalých prostředků na nové investiční akce. V roce 1995 došlo k výměně čelisťových drtičů ve druhém stupni drcení spolehlivějším ostroúhlým kuželovým drtičem a v následujícím roce 1996 k výměně kuželových drtičů ve třetím stupni drcení za modernější a výkonnější. Dále došlo k několika výměnám třídičů, kdy bylo nutno reagovat na požadavky trhu a zlepšit ostrost třídění u všech produktů v lomu vyráběných.

Bylo zrekonstruováno ovládání celého lomu, nyní je lom téměř stoprocentně automaticky řízen a ovládán pomocí počítače. Došlo k obnově expedičních nakladačů a k výstavbě nových betonových skládek hotových výrobků. Lom je rovněž vybaven mostovou obchodní váhou, několika váhami pásovými a rovněž obchodní váhou na expedičním nakladači. V letošním roce 2003 bude dokončena automatická míchací linka na směsi kameniva dle určené křivky zrnitosti a požadované vlhkosti. Tak budeme schopni vyrábět i stavební směsi MZK (mechanicky zpevněné kamenivo), což je technologie používaná při výstavbě vysoce kvalitních konstrukcí vozovek, zejména dálnic.

Nejbližší významnou investiční akcí bude v roce 2004 přestavba finální třídírny, která zajistí splnění i nejpřísnějších požadavků na kamenivo podle nových evropských norem.

Jakost - základní kámen k úspěchu na trhu - laboratoř Plešovice

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrační foto V současném tržním prostředí je jedním ze základních hledisek pro uspění na trhu vysoká a stálá jakost výrobků a služeb poskytovaných zákazníkům. Garantem této kvality je u společnosti Kámen a písek moderně vybavená firemní laboratoř umístěná v lomu Plešovice. Její služby využívají všechny provozovny společnosti. O tom, že naše laboratoř odvádí dobrou práci svědčí i minimální počet reklamací od našich zákazníků. Kontrola a dozor vyráběných produktů představuje nejen pravidelnou certifikaci a dohled akreditovaných laboratoří, ale i náročný systém pravidelné vlastní kontroly kameniva. Všechny naše výrobky máme řádně certifikovány dle českých norem a určité produkty i dle německých a rakouských norem DIN a ÖN. Naši zákazníci tak mohou své výrobky, především betonové prefabrikáty, dodávat i na zahraniční trhy.

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrační foto Vysoké úrovně a stability výroby dosahujeme také díky zavedenému systému jakosti ISO 9001:2001 v rámci celé společnosti a to již od roku 1998. Pro udržení a zlepšení úrovně kvality úzce spolupracujeme s ostatními výrobci, laboratořemi a zákazníky. Aktivně se účastníme přípravy na zpracování a uplatňování nových evropských norem pro kamenivo. V současné době lom Plešovice vyrábí úplný sortiment drceného a lomového kameniva výborné kvality a technických parametrů. Trvalé jakosti dosahujeme dlouhodobě, což svědčí o tradici a zkušenosti s touto výrobou, navíc spojenou s novými technologiemi a zkušenostmi kvalitních zaměstnanců. To potvrzuje fakt, že naše výrobky jsou zabudovány do většiny velkých staveb v Jihočeském kraji.

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrační foto Lom Plešovice se řadí k nejvýznamnějším lokalitám v České republice jak kvalitou výroby, tak i její kapacitou a variabilitou. To mohou potvrdit i významní zákazníci, např. obalovny JČO v Českých Budějovicích a Balcar v Kájově, betonárny TBG, ČR Beton Bohemia, Zapa, Českobudějovické pozemní stavby, Prefa Hubenov na Českobudějovicku i Českokrumlovsku a dále všechny významné stavební firmy v regionu. I v roce 2002, kdy jižní Čechy zasáhly velké povodně, lom Plešovice obstál a svým kamenivem, dodávaným v denních i nočních hodinách, ve všední den i o víkendech, zachraňoval nemalé hodnoty a majetky ohrožené velkou vodou. Nutno vyzdvihnout všechny zaměstnance, kteří v tomto období neznali volnou sobotu či neděli a s nezměrnou obětavostí pracovali na zajištění potřebných dodávek kamene.

Soužití těžební činnosti s okolní přírodou

Těžba jako taková nikdy nebyla, ani nebude přínosem pro životní prostředí ve svém okolí. Protože však produkty jako kámen či písek jsou nezbytně nutné k udržení trvalého rozvoje, nelze těžbu zastavit. Lze však těžit ekologicky a šetrně.

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrační foto Proto zejména v posledních deseti letech bylo mnoho investic směřováno do oblasti ekologie. Za zmínku jistě stojí nové odsávací zařízeni vybudované v roce 1994, dále zakrytování pásové dopravy a velmi nákladné budování protihlukových stěn u nejvýznamnějších zdrojů hluku. K menším emisím hluku rovněž přispívá používání moderních polyuretanových či gumových sít a vyložení skluzů při třídění a drcení kameniva. Byla postavena čistička odpadních vod a na nejprašnějších místech v technologii bylo provedeno mlžení tlakovou vodou. Rovněž postupná výměna bagrů a nakladačů přináší menší riziko úniku ropných látek. To, že naše ekologické investice mají pozitivní dopad na nejbližší okolí, je vidět na každém kroku a bylo to potvrzeno i v roce 2001, kdy byl hodnocen vliv provozu lomu na okolní prostředí. Ze závěrů procesu EIA vyplývá, že lom po všech stránkách vyhovuje nejpřísnějším požadavkům na těžbu a úpravu kameniva.

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrace Vytěžením nerostného bohatství však naše práce nekončí. "Otevřené rány" v krajině po ukončení těžby nemohou zůstat. Proto se jí snažíme navrátit její původní ráz a funkci. Cíl, který jsme si v této oblasti stanovili, je harmonizace ekonomicky a šetrně zaměřeného dobývání s ekologicky orientovanou tvorbou krajiny. Toto je zajištěno vypracováním plánů rekultivace a tvorbou přírodních prostorů a biocenter mnoha rostlinám a živočichům již v průběhu těžby, ale zejména po jejím skončení. Jako důkaz tohoto přístupu slouží v lomu Plešovice rekultivace výsypky skrývkových hmot nad silnicí směrem na Holubov v roce 1998. Tento prostor je již v současné době plně zapojen do okolní přírody. Pro tvorbu rekultivačních studií využíváme nejmodernější počítačové metody modelováni krajiny, na jejichž základě plánujeme další postup těžby.

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrační foto Naším dalším cílem je úzká spolupráce a podpora aktivit v místech, kde naše společnost působí, a výjimkou není ani Zlatá Koruna, její místní část Plešovice, dále obce Srnín, Křemže a Holubov. Ve všech těchto obcích se snažíme najít cesty, jak pomáhat podpořit různé společenské, kulturní a sportovní aktivity, pomáháme při investičních akcích a v neposlední řadě patříme i k významným zaměstnavatelům. Na naší činnosti se podílí i řada místních subdodavatelů, čímž vytváříme předpoklady pro rozvoj regionálního podnikání a jsme si plně vědomi, že naše výsledky, solidnost a dlouhodobá perspektiva mají široké sociální dopady.

Při společných jednáních se zástupci občanů zjišťujeme, že tato naše aktivita je místními lidmi vesměs kladně přijímána a hodnocena. Proto i v této oblasti chceme pokračovat v nastoleném trendu a chceme podporovat obecně prospěšné programy důležité pro danou lokalitu či region.

Co dodat závěrem? Snad aby lomařská tradice v tomto koutu jižních Čech již tak dlouhou dobu budovaná, neztratila svou kontinuitu a aby svatá Barbora, patronka všech těžařů, držela ochrannou ruku nad všemi, kdo se podílí a podílet budou na dobře vykonané a ke svému okolí šetrné práci spojené s dobýváním přírodního bohatství ve zdejší zemi skrytém.
Zdař Bůh!

- napsal: Ing. Pavel Fučík -

Poznávejme plemena psů

V dnešní rubrice o psech bych vám chtěla nabídnout malé povídání o vánočním sportování našich psů a jaké to mělo následky.

S naší smečkou psů jsme měli od samého počátku spousty různých zážitků. O vánocích se říká, že jsou to svátky klidu, pohody, ale nikoliv se smečkou teriérů, kteří si stále vymýšlí nějaké lumpárny. Plemena psů - teriér

Neznám teriéra, který by si rád nehrál s míčem a hlavně s tenisákem. Také naši psi měli svoje míčové hry, z nichž nejoblíbenější byla jakási forma fotbalu. Profesionálním hráčem byla fena Areta, která dokázala držet v pohybu 5 tenisáků a různě je koulet, strkat. Její dcery Apolena s Armidou této disciplině neholdovaly. Apolena se věnovala hře s tenisákem, které se říká flyball, což je disciplina, při které pes chytá míč v letu a sám si packou obsluhuje vyhazovačku míčů.

Armida se zajímala o myslivost, hlavně o slídění a štěkání. Adonis, který byl šéfem smečky trávil svůj volný čas důstojně, aby neztratil na vážnosti ve své vysoké psí funkci. Jediný Axamit byl rovněž fotbalovým hráčem, jako jeho matka, ale nedosahoval takové šikovnosti. Ve hře míval pouze tři míče. Byl jasným útočníkem, ovládal různé kombinace, fintičky, při kterých nekoukal, kde je miska s vodou, květináč a pod. překážky.

Jednoho Štědrého večera, kdy už jsme měli všechno připravené a hotové, jsme si v klidu popíjeli svařené vínko. Celá smečka pochrupávala v pokoji a čekala na svého psího Ježíška, jestli jim přinese tentokrát uhlí, nebo buřta s mašlí. Axamit jediný nespal a evidentně se nudil. Najednou se zdvihl a zmizel pod psacím stolem, kde měli ušpajzované oslintané, rozžvýkané buvolí tyčky, hračky a také tenisáky. "Což takhle si dát partičku fotbálku před večeří..." blesklo mu chlupatou hlavou a křepce vyklusal zpod psacího stolu a před sebou si kopal tři tenisáky. Různě si je přehazoval z packy na packu, koulel je před sebou, strkal do nich nosem, byla radost na něj pohledět, jak si krásně hraje. Jedna klička, druhá klička, výborná přihrávka, gaučovka, kdy se tenisák odrazil od gauče a Axamit rozehrál další přihrávku. Přehodil si tenisák mezi packama, udělal si oblouček, přehrál na levou packu, srovnal si tenisák a vypálil...góóóóól!!!! Tenisák letěl rovnou pod naparáděný stromeček. Axamit se vrhnul za ním, zmizel ve větvích té vánoční nádhery a nežli jsme tomu stačili zabránit, skácel se stromeček na zem. Ozvalo se praskání, bouchání, voda ze stojanu tekla po koberci a najednou bylo ticho. Psi se probrali ze svého klimbání a udiveně zírali na tu spoušť. Jediná Armida neztratila svůj klid a všem hlásila... "honem, honem, připravte se, Ježíšek už letí na peruti, slyším andělské zvonění a troubení, haf, haf, haf..." Plemena psů - teriér

My jsme byli jako zkamenělí - co se to stalo a zírali jsme na tu spoušť. Tak a máme po Vánocích, stromeček na zemi, z koulí jsou střepy, ale kde je Axamit? Proboha, snad ho to nezranilo a honem jsme zvedali stromek a přitom naše fantazie nám nabídla ty nejhorší scénáře. Určitě je pořezaný, nemá oči, uši má zkupírované do betlémské hvězdy, prskavky v nose a je vůbec živý?!

Jakmile jsme pohnuli stromkem, abychom jej konečně dostali zpátky "na nohy" něco barevného vylítlo z větví stromku ven a zmizelo ve vedlejším pokoji. To byl další šok, co to bylo?? Armida opět zahlásila "- hele, viděli jste Ježíška, už je tady, ale ten má šmrncovní vohoz, to je paráda, ale kam zmizel??!"

Axamit pomalu, pomalinku vylézal zpod válendy ve vedlejším pokoji na naše úpěnlivé volání. Když konečně vylezl, nebyl psovi podoben. Byla to super maska z karnevalu v Riu. Na hlavě měl řetězy smotané do drdolu, v kožichu mu viselo cukroví z kolekce na háčkách a všude měl barevné lamely. Na štěstí si nedokázal rozsvítit svíčky, aby byl dojem úplný. Rychle jsme ho vynesli na chodbu a odstrojovali jej jako na Tři krále a vyčesávali z něho ten barevný staniol. Neměl na sobě ani škrábaneček, což bylo to nejdůležitější. Třásl se na celém těle, byl to pro něho určitě dostatečný šok a kdyby nebyl pes, určitě by si dal prcka na kuráž. Doparádili jsme to stromečkové torzo, dali pod něj dárky, včetně těch pro psy a byli jsme rádi, že to nakonec dobře dopadlo. Už nikdy na Štědrý den, když byl stromeček v pokoji Axamit fotbal nehrál. Ta jeho super vánoční penalta mu dala zabrat.

A co Armida? Každé Vánoce čekala na toho krásného barevného Ježíška v čupr vohozu, leč marně. Ten už se naštěstí nikdy neobjevil.

Hezké Vánoce Vám všem a nehrajte se svým psem fotbal u stromečku, aby se mu nepovedla vánoční penalta.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Zánět průdušek

Chronický zánět průdušek je prakticky trvalé onemocnění projevující se každodenním kašlem, tvorbou hlenu a postupně se zhoršujícím dechem. Trpí tím 7 % obyvatel. Příčinou je znečištěné ovzduší smogem, infekce a především aktivní kouření, ale i častý pobyt v zakouřeném prostředí.

S podzimními mlhami a v zimním období naplněném častějšími infekčními onemocněními dýchacích cest dochází pravidelně ke zhoršení. Při obtížném vykašlávání hlenu dochází k poškozování stěn mezi plicními sklípky a k jejich praskání a k tvorbě emfyzému. Ten spolu se zúžením průsvitu průdušek zánětem a hlenem vede ke zhoršené výměně plynů a nedostatku kyslíku. To se projeví pocitem nedostatku vzduchu, nejdříve při námaze, později i v klidu.

Při zhoršení chronické bronchitidy užíváme především léky na zředění hlenu a usnadnění vykašlávání, léky ovlivňující reflektorická stažení průdušek a léky obecně protizánětlivé, nejlépe inhalační. Protože většinou nejde o infekce bakteriální, nejsou antibiotika lékem základním. Ale nespecifické imunizace obsahující zbytky zničených bakterií a imunizace proti chřipce mají svůj význam.

Prakticky trvalé dráždění zánětem bývá též častější příčinou rakoviny plic. Všichni kuřáci s tím jistě počítají, že 7x častěji umírají na tuto rakovinu než nekuřáci.

Plicní asthma je zvýšená pohotovost k zánětům průdušek na sebemenší podnět z vnitřní příčiny a na podkladě určité přecitlivělosti. Jde také o chronický zánět průdušek se stejnými důsledky kromě rakoviny. Tento zánět vede k těžkým záchvatům dušnosti způsobeným spasmy průdušek bránících výdechu. Základem léčby je vyloučení alergenu ze životního prostředí pacienta a obecně protizánětlivé léky, které udržujeme v trvalé, ale co nejnižší hladině, opět nejlépe lokálně působícími v inhalační formě. Při záchvatech dušnosti užíváme léky na uvolnění spasmů průdušek. Jinak je léčba v podstatě stejná jako u chronické bronchitidy. Čím vyspělejší civilizace, tím více těchto chorob.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Pro poslední číslo v tomto roce nabízím něco pro zahřátí na silvestrovskou oslavu nebo jen tak po návratu ze zimní procházky.

Jablečný punč

Dáme svařit víno s kořením na svařák, přilijeme jablečný džus, přidáme plátky citrónu a povaříme. Do skleničky dáme lžičku medu a zalijeme svařeným punčem.

Jablečný punč pro děti

Jablečný mošt dáme svařit s vanilkovým cukrem, kouskem skořice a několika hřebíčky, přidáme kolečko citronu a kousek jablka nebo jen slupku, nakonec osladíme medem.

Mandlové mléko

Do vysoké skleničky dáme lžičku medu, dle chuti vaječný koňak, pár kapek mandlové tresti a zalijeme vařícím mlékem, na povrchu zastříkneme šlehačkou, posypeme sekanými mandlemi a lehce zaprášíme skořicí.

Tiché štěstí Vánoc všem čtenářům Holubovského zpravodaje přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese"

Prosinec je měsíc dlouhých temných večerů, krátkých dní s nízkou oblohou a prvního sněhu.

Práce v lese Pozorování:

Zvířata, která v zimě nespí, se musí dobře chránit před chladem (hustým zimním kožíškem nebo pohybem) a uživit se (z přichystaných zásob nebo změnou jídelníčku). V zimě jsou vzhůru hraboši, myši, lasice, kuny i veverky, a také srny, jeleni, divoká prasata. Medvědi a jezevci spí nepravým zimním spánkem - svou tělesnou teplotu sníží jen trochu a často opouštějí své úkryty.

V zimě můžeme velmi dobře pozorovat stopy zvířat ve sněhu - často z nich vyčteme celé příběhy. Vezmeme si s sebou dobrý atlas a zápisník a vydáme se na výpravu do tichého zimního lesa. Nezapomeneme, že zvířata můžeme v lese odhalit i podle trusu a dalších "pobytových znamení".

Zprávu o javorovém pátrání jsme zaslali Tereze 26. 11. 2003


JAVOR - PODZIMNÍ KRÁL

Javor je již dlouhodobě řazen mezi tzv. cenné listnáče. Jeho zastoupení v současné dřevinné skladbě neodpovídá jeho biologickému a hospodářskému významu, ale ani jeho významnému krajinotvornému prvku. Tři nejvýznamnější druhy javorů (javor klen, javor mléč a javor babyka) zaujímají podstatnou část celého evropského kontinentu.

Javor klen je vázán nejčastěji na hluboké humózní čerstvé půdy vlhkého horského klimatu. Na území Čech a Moravy roste roztroušeně ve skupinách i jednotlivě ve všech pahorkatinách, vrchovinách a pohořích do 900 m n. m. V Krkonoších, v Jeseníkách a na Šumavě ojediněle vystupuje až k hranici 1200 m n. m. Porosty s větším zastoupením klenu jsou dnes vzácné, nejčastěji se jedná o zbytky pralesových lesů a chráněná území.

Javor mléč je oproti klenu méně lesnicky významný, přestože jeho areál je značně širší. Je však odolnější vůči mrazu, snáší také relativně vysokou hladinu vody v půdě.

Javor babyka má z našich javorů nejmenší hospodářský význam.

Dřevo javoru je kvalitní a velmi tvrdé. Krásné výrobky z javorového dřeva nás obklopují celý život. Často mají jednu společnou vlastnost. Ať už se jedná o části hudebních nástrojů, nábytek, nebo jiné řemeslnické dílo, dokážou sloužit mnoha generacím. Jejich cena s věkem často roste. A zde můžeme najít u javoru poučení. Chovejme se tak, aby i naše dílo ocenily další generace. Tak, aby i ony mohly obdivovat krásu našich lesů a využívat jejich plodů. Krása i dřevo javoru v nich bude mít nezastupitelné místo.


JAVORY V HOLUBOVĚ

ZŠ Holubov 2003, javorové pozorování, obecní vývěska Lesy ČR, s. p. vyhlašují každý rok jeden z našich původních stromů stromem roku. Letos je jím javor. My jsme se o tomto stromu chtěli dozvědět všechno. Poznáme javor mléč a javor klen. Své vědomosti jsme dokázali v soutěžním kvízu, který se týkal pouze javoru.

  1. Vyjmenuj alespoň dva druhy javoru.
  2. Co se z javoru vyrábí?
  3. Jaký strom má ve státní vlajce Kanada?
  4. Co se může vyrábět z mízy javoru?
  5. Znáš nějaký zeměpisný název připomínající javor?
  6. Který a kde jsme vysadili se ŠD strom ke 110. výročí naší školy?

V okolí Holubova můžeme najít mnoho javorů, ať již klen nebo mléč. Dokonce v osadě Krasetín je javor významný. My jsme si ke svému pozorování našli javor mléč přímo v obci Holubov. Máme příležitost si všímat změn kdykoliv při našich vycházkách. Přikládáme fotografie našeho javoru spolu s fotografií obecní vývěsky, kde pravidelně vystavujeme výsledky své práce..

ZŠ Holubov 2003, Strom naší škole - sázíme javor mléč, dárek k narozeninám - 110. výročí ZŠ Holubov, 21. 10. 2003 Ve spolupráci s Lesy ČR LS Č. Krumlov plánujeme ještě na jaro vycházku do Blanského lesa. Revírník z revíru Kleť nás zavede k zajímavému javoru, který má svou historii. Určitě Terezu se svým pátráním seznámíme.

U příležitosti Dne stromů jsme na ZŠ Holubov ve školní družině 21. 10. 2003 uspořádali Stromovou slavnost, jejíž součástí bylo zasazení javoru mléče. Pan revírník z Kletě nám přivezl sazenici javoru a poradil nám s jeho zasazením. Také nás poučil, jak o javor máme pečovat. Chceme, aby nám připomínal, že naše škola v Holubově zde stojí už 110 let. Děti při sázení projevily svou šikovnost a pracovitost. Budeme se o náš javor pravidelně starat. Obecní úřad v Holubově nám umožnil v sázení stromů v příštích letech pokračovat. Chtěli bychom vysázet postupně celou školní alej. Určitě budeme Terezu o své další činnosti informovat.

A ještě několik odborných i nevědeckých zajímavostí o javorech

ZŠ Holubov 2003, Strom naší škole - sázíme javor mléč, dárek k narozeninám - 110. výročí ZŠ Holubov, 21. 10. 2003 Z mízy javoru mléč, která obsahuje 1 - 3,5 % cukru, se pokusně vařil v 18. století cukr. Jen na schwarzenberském panství se pro tento účel vysadilo 5 tisíc mléčů; vařilo se v Krumlově.

Květy babyk milují včely, dřevo truhláři, koláři, řezbáři a výrobci dechových hudebních nástrojů; učitelé pak vyjmenované slovo babyka...

Javor stříbrný byl u nás poprvé vysazen v roce 1835 ve Stromovce a Průhonicích.

Podle názvu stromu javor vznikly naše zeměpisné názvy: Javorník, Javoří, Javoříčko, Javorka atd. Název klen dal vzniknout dalším zeměpisným jménům: Klenčí, Klenová, Klenovice...

Na kanadské státní vlajce je javor cukrový (sacharum), z něho se vyrábí známý sirup. V římské provincii Rétii (dnes oblast Graubunden ve Švýcarsku, část Tyrol a jižní Bavorsko) byl javor uctíván jako posvátný strom s vlastní duší.

Za středověku se listy z klenu léčilo - obklady z rozdrcených listů nebo odvar z listů a větévek (otevřené rány, vředy, otoky, proti zánětu mandlí a ječným zrnům).

ZŠ Holubov 2003, Strom naší škole - sázíme javor mléč, dárek k narozeninám - 110. výročí ZŠ Holubov, 21. 10. 2003 Listí javorů bylo náhradním krmivem pro hospodářská zvířata, zejména ovce a kozy. Listí javorů v době nouze sloužilo k lidské potravě dušené s kyselým zelím. Pro některé citlivé lidi je prý principem javoru nesmrtelnost, typ javoru je spontánní, obětavý, pocitově žije stále v současnosti, nedá se vyvést z míry.

Podle stromového horoskopu jsou dny javoru 12. 1. - 24. 1. a 15. 7. - 25. 7. Lidé narození v těchto dnech jsou prý ctižádostiví a vášniví, rádi jsou ve vedoucích postaveních, neradi se podřizují, mají sklon k moralizování.

V Anglii se věří, že dítě posazené na javorovou větev bude dlouho žít.

Říká se, že čápi si do hnízda dávají javorovou větvičku, aby se hnízdění vyvedlo.

- Školní družina ZŠ Holubov, J. Němečková, vychovatelka -

ZŠ Holubov 2003, javorové pozorování, javor mléč - červen 2003 ZŠ Holubov 2003, javorové pozorování, javor mléč - říjen 2003 ZŠ Holubov 2003, javorové pozorování, javor mléč - listopad 2003

Naše jména

Když se podepíšeme jako Vlk, Houser, Ježek..., každému se vybaví zvíře. A co Vy nositelé těchto příjmení, chováte se tak nebo se nějak podobáte tomuto zvířeti? A jak právě tato příjmení vznikla se pokusím vysvětlit v tomto článku.

Vlk - toto příjmení patří do kategorie podle duševních a tělesných vlastností. Získat toto příjmení jistě musel člověk, který měl tělesné vlastnosti shodné s vlkem. Možná, že jeho šedé vlasy a vousy se podobaly vlčí srsti. Nebo to snad byly nápadné vlčí zuby? Dobrým důvodem mohlo být neustálé opakování: Mám hlad jako vlk. Byli to lidé nejen stále hladoví, nenasytní, ale mohlo se jednat nejen o žrouty jídla, ale i majetku = lakomci. V dávných dobách Slované pojmenovávali své děti Vlkem v domnění, že zlí démoni se leknou pouhého jména. Leckdy se však jednalo o člověka zkušeného, dodnes užívaný obrat - starý mořský vlk. Mnozí však dostali své jméno podle zvířete, které měli v erbu jejich páni, nad vchodem do domu, kde bydleli, nebo se mohlo jednat o člověka, který se přestěhoval ze vsi s vlčím názvem někam jinam.

Rčení:
Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.
My o vlku a vlk na dveřmi.
Vlk v rouše beránčím.
Vlk se nažral a koza zůstala celá.


Vlk = šelma psovitá, planý výhonek, opruzenina

Zajíc - toto příjmení můžeme zařadit do několika kategorií: Podle původu - dotyčný pochází ze vsi se zaječím názvem. Podle domovního znamení - člověk v takovém domě žil a mnohdy si vysloužil toto příjmení. Podle symbolu v erbu - buď to byl přímo pán, nebo jejich sloužící. Podle duševních a tělesných vlastností - tento člověk mohl mít zaječí pysk, předkus, dlouhé uši, vypouklé oči, ale i schopnost rychle běhat. Mohl to být člověk mladý, nezkušený, plachý, bázlivý, ustrašený, zbabělý. A možná to byli i lidé, o kterých se vědělo, že nejednají přímo, ale kličkují jako zajíci.

Rčení:
Kupovat zajíce v pytli = nevědět co kupuji.
Chodit s bubnem na zajíce = počínat si hloupě, předem vytrubovat svůj záměr.
Mnoho psů, zajícova smrt = proti přesile se nedá ubránit.
Má zaječí úmysly, chystá se vzít do zaječích = chce utéct.

Liška - i toto příjmení patří do několika kategorií, ale za pozornost stojí uvést kategorii podle duševních a tělesných vlastností. Mohly to být zašpičatělé uši, ostrý tvar obličeje s výrazně špičatým nosem. Rozhodně nelze opomenout rezavou barvu vlasů, vousů i pih. Dodnes se užívá přirovnání: Rezavý jak liška.

Z duševních vlastností jmenujme chytrost až vychytralost, bystrost, mazanost i lstivost.

Příjmení Beran také nelze zařadit do jedné kategorie, ale má řadu různých významů. Nazývala se tak kláda, jíž předkové dobývali vrata či brány, bourali hradby. Takto se nazývá závaží, jímž se zarážejí piloty do dna řeky. Berany byly nazývány saně se zahnutými rohy, zahnutá řidítka u bicyklů. Všechny tyto názvy jsou odvozeny od rohů, které má na hlavě beran. Jistě se zde zase uplatní i duševní vlastnosti tohoto zvířete. Člověk byl paličatý, neústupný, tvrdohlavý. Ale mohl mít i světlé vlnité vlasy, které připomínaly beránčí srst. Člověk, který byl vyhlášeným chovatelem beranů.

Rčení:
Jít jak ovce za beranem - bez uvážení, poslušně slepě.
Z vlka nebude beran, ani ze psa slanina - nemožnost něco změnit.

Literatura:
Moldanová D.: Naše příjmení, Mladá fronta Praha 1983
Mates V.: Jména tajemství zbavená, Knižní klub Praha 1998

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Vánoční dárek - kniha

Jelikož by kniha neměla chybět pod vánočním stromkem, chtěla bych Vám nabídnout některé z nich.

Jako zajímavý dárek je publikace "Skvosty Evropy" - katedrály, kláštery, slavná poutní místa, je to výpravná obrazová publikace, která mapuje významná místa evropské duchovní tradice např. Řím - San Pietro, Paříž - Notre Dame, kláštery na Hoře Athos, Londýn - Katedrála sv. Pavla aj.

Anseln Grün "Poselství shůry" - moderní člověk zatížený hektickou dobou hluboce touží po světě skrytosti, lehkosti, krásy, hřejivého bezpečí. O tom všem mluví tato inspirující kniha.

Jiří Grygar "O vědě a víře" - články a úvahy známého popularizátora vědy, které se zabývají hledáním vztahu mezi vírou a světem moderní vědy.

Josteni Gaarder "Kouzelný kalendář" - norský spisovatel, který píše pro čtenáře od 9 - 90 let. Adventní kalendář, který dostává Jáchym, hrdina knihy, je příčinou záhadného zmizení dívky, která putuje prostorem i časem ze současnosti do Betléma, kde se právě narodil malý Ježíš.

Knihy jsou spíše duchovního rázu, právě pro nadcházející vánoční čas.

Přeji vám všem krásné, kouzelné, štědré - hlavně na lásku - vánoční svátky. V novém roce ať je každý nový den přivítán jako ten nejlepší v životě.

Dodatkem ještě citát do roku 2004 "I sebemenší projev laskavosti a každé vlídné slovo přispívá ke štěstí na zemi."
Julie A. F. Carneyová

- Marie Hrušková, knihovnice -

Andělské nadělování

Holubov - klub Holoubek, logo Jééé, hurááá, už je tady!!!!! Ozývaly se druhého prosince dětské hlásky z holoubkovské klubovny, kde se jako obvykle sešly maminky se svými kulíšky. Přiznám se, že jsem se tentokrát trošku opozdil. To víte, i já jsem zaneprázdněn sháněním dárků pro má malá holoubátka.

Klub Holoubek 2003, Andělské nadělování O to větší překvapení mne potkalo, když jsem zjistil, jaký vzácný host navštívil mé kamarády! Věřte nebo nevěřte! Byl to sám ANDĚL v celé své andělské kráse. Zlatá hvězdička mu zářila v jeho zlatých, kudrnatých vláskách a křidélka měl bílá, jako právě padlý snížek. "Krásný dobrý den, milé děti." Přivítal láskyplně holčičky a kluky Anděl - a dětem i mně se tajil dech! Všichni se pohodlně usadili a Anděl pokračoval.

"Dnes ráno, když jsem vyskočil z mé obláčkové postýlky si mě k sobě zavolal Svatý Mikuláš a pravil:" "Zaleť prosím za dětmi z Holoubka a předej jim za mne balíčky s překvapením, které si právem zaslouží. Moc je chválím za jejich snahu, píli i trpělivost, se kterou vše na Holoubku výtečně zvládají. Nezapomeň jim vzkázat mé upřímné pozdravení a přání všeho nejlepšího, hodně zdravíčka, lásky a úsměvů do příštího roku."

Děti mlčky seděly, ani nedutaly, jen tiše naslouchaly. Až když začal Anděl číst jejich jména ze seznamu, který mu Svatý Mikuláš přichystal, šly si nesměle v doprovodu svých maminek pro balíček plný dobrůtek. Musím dodat, že se našli i stateční jedinci, kteří k tomu maminky ani nepotřebovali. Ti, co měli více odvahy, zazpívali Andílkovi krásnou písničku, nebo mu zarecitovali pěknou básničku. Než se Anděl s dětmi rozloučil, ještě se s nimi vyfotografoval. To proto, aby si ho děti mohly kdykoliv připomenout. Věřím, že budou mít opravdu na co vzpomínat. Nakonec Anděl zazvonil zvonečkem, zamával dětem na rozloučenou a pak odlétl domů nad obláčky za Svatým Mikulášem.

Bylo to opravdu překrásné a povedené dopoledne. Děti si pochutnávaly na dobrůtkách a jejich dušičky byly plné dojmů. Jen je trošku mrzelo, že neviděly Anděla odlétat do nebíčka. Tak snad se jim to příště poštěstí!!!

- S láskou Váš Holoubek -

Klub Holoubek 2003, Andělské nadělování Klub Holoubek 2003, Andělské nadělování

Mikulášská návštěva

Holubov 2003, Mikulášská nadílka Chvíle napětí, trošku strachu i několik slziček se objevilo v očičkách nejmenších Holubátek - malých obyvatel vesničky z Podkletí, když do dveří hasičské klubovny vstoupil svatý Mikuláš v doprovodu svých věrných společníků, anděla a čerta. Jako každým rokem přivolaly děti Mikuláše a jeho přátele mohutným pokřikem: "svatý Mikuláši!"

Jakmile se místnost zaplněná malými i velkými příznivci utišila, svatý Mikuláš se pohodlně usadil a k dětem promluvil anděl svým jemným hláskem:

"Vítáme vás milé děti! Celý rok sledujeme se svatým Mikulášem z nebíčka vaše činy a dobré skutky a musíme vás moc pochválit. Jste opravdu velice pilní, šikovní, jak doma, ve školce, tak i ve škole. Proto jsme na vás ani tentokrát nezapomněli."

Na to vstal svatý Mikuláš a pravil: "I já vás opět velice rád vidím zdravé a usměvavé. Tak, jestlipak jste si pro mne a mé přátele letos připravili nějaké to překvapení."

Holubov 2003, Mikulášská nadílka Nejmenší předškoláci z holubovské mateřské školky se už nemohli dočkat, až jim paní učitelky dají ten správný pokyn. Pěkně se uklonili a zazpívali Mikuláši několik krásných písniček a zarecitovali i básničky, které si pečlivě připravili pro tuto příležitost. Byla to nádhera. Nejedna maminka měla dojetím oči plné slziček. I svatému Mikuláši se jistě vystoupení nejmenších ratolestí líbilo. Celé představení se pohupoval do taktu a spokojeně si pobrukoval pod jeho dlouhé, stříbřité vousy.

Po zdařilém vystoupení mateřské školky se chtěli pochlubit i místní školáci. I ti měli přichystáno pro Mikuláše spoustu pěkných písniček a říkanek, plné vtipných textů o čertech i s mikulášskou tématikou. Děvčata Mikuláši pěkně zatančila a nakonec školáci zahráli hostům pohádku o Perníkové chaloupce. Všichni obdivovali nejenom herecké výkony, ale také kulisy a pohádkové doplňky, které si děti samy vyrobily. A co na to Mikuláš a jeho přátelé? Upřímně, byli z vystoupeni školáků i předškoláků nadšeni a velmi příjemně překvapeni. Pěkně poděkovali za představení a Mikuláš vyzval děti, aby si přišly pro své balíčky, které si právem zaslouží. Děti už nečekaly na nic jiného. Všechny se rozeběhly k Mikuláši, ti nejmenší v doprovodu svých maminek, babiček nebo starších sourozenců a převzaly si sladké překvapení.

Holubov 2003, Mikulášská nadílka Tatínkové stáli tiše v povzdálí a celou slavnost řádně dokumentovali na své fotoaparáty nebo videokamery. Budou si tak alespoň moci všechny tyto vzácné chvíle znovu připomenout. Všichni aktéři si zaslouží naše upřímné díky. A zároveň je třeba poděkovat také učitelkám mateřské školky i Základní školy v Holubově, za jejich píli, snahu a především trpělivost, neboť bez jejich pomoci by tak pěkné mikulášské představení nevzniklo a zajisté i obecnímu úřadu, který celou akci financoval a připravil.

Bylo to vskutku velice pěkné a vydařené odpoledne, které jistě zůstane v srdci i v mysli rodičů, prarodičů, chlapců i holčiček, ale také svatého Mikuláše a jeho společníků. Ale těm jejich povinnosti tímto zdaleka neskončili. Celý večer měli hodně práce. Navštívili ještě spoustu holčiček i kloučků, nejenom v Holubově, které obdařili dárky a balíčky plných dobrot a určitě si nejednou přišel na své i pan čert. Nebo, že by snad ty naše ratolesti byly zcela bez hříchů?

Děkujeme Vám Mikuláši, anděli i čerte a buďte všichni s Pánem Bohem!

Quo vadis KDU-ČSL?

Pokud si lidová strana má udržet své vlastní místo na výslunní naší politické scény, musí držet moderní konzervativní křesťanský program. Co to je? Jde o program navazující na úctu k druhému člověku, na smysl pro pravdu, čest a spravedlnost, úctu k tradiční rodině, úctu k přírodě... Jde o program opřený o lety rozvíjené evropské duchovní hodnoty. A modernost spatřuji především v tom, že výchova musí předcházet legislativu (např. v otázce potratů), a nikoliv naopak.

Pokud si tento program budou lidovci držet bez ohledu na pravolevou rétoriku, budou zákonitě v něčem podporovat pravici a v něčem levici. Zákonitě budou zleva i zprava slyšet, že neví, čí jsou. Ale nebude jim dělat problém být součástí pravicové i levicové vlády, aniž by jejich program utrpěl. Pro obě vlády mohou být smysluplnou korekcí. Tím směrem vedl lidovou stranu Josef Lux a donedávna se o to snažil i Cyril Svoboda. To nejspíše skončilo.

I u lidovců se spory proměnily v pravolevou orientaci. Proto pro mnohé překvapivě zvítězil v souboji o vedení strany Miroslav Kalousek. Politik s výrazným tahem na branku a schopný stát se premiérem. Po Václavu Klausovi možná u nás nejschopnější politik schopný rozehrávat i zákulisí. První kroky Miroslava Kalouska také vedly k Václavu Klausovi, který jako prezident bude po volbách rozehrávat politickou partii u nás pověřením někoho sestavením vlády. A nepochybuji o tom, že tito dva si dobře rozuměli. Bohužel v ODS neexistuje viditelně schopnější politik. Předseda Topolánek to určitě není.

Nevím, zda moderní konzervativní křesťanská politika u nás skončila. Avšak nepochybuji, že lidovci mají velkou šanci mít svého premiéra.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Vánoce

Blíží se vánoční svátky, ve kterých si křesťanský svět připomíná ponížení Boha do jesliček, aby sloužil člověku a naučil nás sloužit Bohu, sobě navzájem a přírodě. Člověk sjednocující se s tímto daným řádem služby nakonec slouží též i sám sobě.

A z tohoto úhlu pohledu může být i pro tento stát prospěšnější dokonce prostý námi tolik opovrhovaný člověk, který vidí na obloze vousatého dědečka, než člověk, který dokáže přirovnávat církev k turistickému spolku, a to i kdyby zastával post sebevýznamnější.

Radostné Vánoce přeje MUDr. Bohumír Šimek

Ptačí klenot

Novou rubrikou o ptačích kamarádech nás minule oslovil pan Pavel Jakeš z Holubova, doufám, že si rubrika najde své příznivce nejen pěkným povídáním, ale zejména krásnými kresbami.

Ptačí klenot

Setkání s ledňáčkem patří k nejkrásnějším zážitkům v naší přírodě. Jeho život je nerozlučně spjatý s vodou, která poskytuje živobytí a v jejíž blízkosti i hnízdí. Nejčastěji ho vyrušíme při procházce po březích potoků, řek a rybníků, kde na přesahující větvi keře trpělivě čeká na malé rybky. Upozorní na sebe ostrým písknutím a už se vzdaluje rychlým letem těsně nad hladinou.

Ledňáček říční, ilustrace Ledňáček říční je nápadný svým pestrým zbarvením. Výjimečný vzhled doplňuje velká hlava s dlouhým zobákem, nohy jsou naopak velmi malé a ocasní pera krátká. Délka těla dospělého ptáka je 16 cm.

Pár ledňáčků si na jaře vyhrabává v hlinitém břehu nad vodou asi 1 m dlouhou hnízdní noru, kterou na konci rozšíří.

V této komůrce snáší samička 6 - 7 bílých vajec. Mláďata krmí rodiče drobnými rybkami a hmyzem. Aby byla zajištěna pravidelná výživa všech mláďat v úplné tmě, nutí vrozený pud již nasycené ptáče ustoupit stranou a uvolnit tak místo u vstupního otvoru dalšímu čekateli.

Mimo dobu hnízdění žijí ledňáčci většinou samotářsky. Od podzimu se potulují po všech větších vodách a hledají klidný kout pro své lovecké stanoviště. Často provázejí rybáře při výlovech rybníků. Ještě v šeru vstupující noci přeletují nad lovištěm, usedají na dřevěnou konstrukci výpustě a odtud se střemhlav spouštějí pro svůj podíl z rybího bohatství. S příchodem zimy končí časy hojnosti. Když ledový krunýř spoutá hladiny rybníků a řek, jsou ledňáčci odkázáni jen na několik málo míst s možností lovu. Pravidelně jsme je vídali při kontrole stavu kyslíku ve vodě Novohaklovského a Dubenského rybníka u Českých Budějovic.

Celé hodiny čekali na neopatrnou rybku v místech, kde vrtule rozmrazovače rozšiřovala jazyk volné hladiny do ledové pláně.

Při krutých zimách mnoho ledňáčků zahyne a trvá potom několik let, než se početní stavy opět vyrovnají. O to radostněji zní ono ostré písknutí v dubnové přírodě. Je to znamení, že tito nádherní ptáci obsadili svůj lovecký revír a předzvěst zrození nového pokolení.

- Pavel Jakeš -

TAEKWONDO

Sportovní zápas v Taekvon - do ITF

Sportovní zápas v Taekvondo patří mezi velice atraktivní a vyhledávanou podívanou, umožňuje totiž použití velkého množství technik rukou a především nohou. Navíc propracovaný systém semikontaktního boje, kdy se boj nezastavuje po každém zásahu, ale až po chybě jednoho ze závodníků, přidává na dramatičnosti zápasu a klade vysoké fyzické i psychické nároky na závodníky.

Taekwon-Do, ilustrační foto Zápas probíhá v zápasišti velikém 9 x 9 metrů, kdy se mezi sebou utkávají ve dvou dvouminutových kolech dva závodníci příslušné hmotnostní kategorie. Během zápasu se oba závodníci snaží povolenými technikami zasahovat soupeřovo tělo od pasu výše, nebo hlavu a to vždy jejich přední, nebo boční stranu. Nesmějí se tedy používat žádné techniky pod pás, takže ani podmety. Úspěšná technika je ohodnocena od jednoho do tří bodů a to podle toho kam a jakým způsobem je technika vedena. Závodník také může obdržet trestné napomínání za určitou technickou chybu (upadnutí, zásah na nepovolené místo...) Za každé tři napomínání ztrácí závodník jeden bod. Zvláště velké provinění proti pravidlům je trestáno rovnou ztrátou bodu, stane-li se to závodníkovi třikrát za zápas, je diskvalifikován. Mimo soutěže jednotlivců existuje i soutěž týmů, kdy za každý tým nastoupí pět závodníků a jeden náhradník. Každý tým se snaží v pěti zápasech získat první 6 bodů (2 body za vítězství, 1 bod za remízu) a tím zvítězit. Zde trvá boj jedenkrát dvě minuty a mohou se mezi sebou utkat závodníci libovolných hmotnostních kategorií.

Česká republika se v této disciplíně pyšní několika vynikajícími výsledky a patří mezi světovou špičku. A kdo se chce podívat, jak tento sportovní boj vypadá, může přijet v sobotu 13. prosince do sportovní haly v Č. Budějovicích, kde se budou konat závody juniorů a žáků i s mezinárodní účastí.

- Martin Vrba -

Poděkování

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych touto cestou poděkoval majitelům firmy Artypa Holubov, spol. s r.o za celoroční velmi dobrou spolupráci, zejména za sponzorský tisk našeho Holubovského zpravodaje, který můžeme díky jim rozdávat zdarma do všech rodin celé naší obce, stejně tak jako kalendář, který nám Artypa letos vytiskla.

- Jaroslav Franěk, starosta -

Pochvala

Dovolte mi, abych touto cestou pochválila a poděkovala dětem z naší školní družiny, pod vedením vychovatelky paní Jarky Němečkové, které se celoročně starají o výzdobu ve školní jídelně a obzvlášť teď před Vánoci se jim výzdoba opravdu povedla.
Dík jim patří i za péči o vývěsní skříňku u nádraží, která celoročně těší oko kolemjdoucích.

- Růžena Fraňková, vedoucí ŠJ -

INFORMACE

Mše v kostele Sv. Michaela ve Křemži:

24. 12. 2003   15.00 - dětská mše svatá
    24.00 - půlnoční mše
Hod Boží vánoční - 25. 12. 2003   8.00 mše svatá
26. 12. 2003   8.00 - mše svatá
    15.00 - Štěpánská koleda


POZVÁNKA NA MYSLIVECKÝ BÁL,

který se koná 25. prosince 2003 od 19.00 hod v sále v Krásetíně.
vstup 50.- Kč
Hraje hudba kapelníka K. Stibice.
Bohatá tombola.


Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 2004 všechno jen to nejlepší
Vám všem přeje Hanka Pelechová.

Vánoce v Restauraci u Maria
Štědrý den   zavřeno
Boží hod vánoční
a svátek sv. Štěpána
   od 14.00 - 22.00 hod
Silvestr   18.00 až do rána


Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v novém roce
přeje Hana Zástěrová - textil.

24. 12. 2003   7.00 - 10. 00 hod
27. 12. 2003   7.00 - 10.30 hod
31. 12. 2003   7.00 - 10.30 hod


Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Cukrářství u Struháčků
Holubov


Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2004.
Zámečnictví a kovoobrábění
Struháček a Novák
Holubov


Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku vše nejlepší, hlavně zdraví
přeje Květa Jelínková, Prodejna Třísov

Vánoční pracovní doba:
24. 12. 2003   7.00 - 10.00 hod
25. - 26. 12. 2003   zavřeno
27. 12. 2003   7.00 - 10.00 hod
29. 12. 2003   7.30 - 12.30 hod
31. 12. 2003   7.00 - 10.00 hod
1. 1. 2004   zavřeno


Veselé Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2004 všem svým zákazníkům
přeje kolektiv Koloniálu J. Pelecha.

Vánoční prodejní doba:
22. 12. 2003   od 8.00 prodej kaprů
24. 12. 2003   7.00 - 10.00 hod
25. - 26. 12. 2003   zavřeno
27. 12. 2003   7.00 - 11.00 hod
31. 12. 2003   7.00 - 11.00 hod
1. 1. 2004   zavřeno


Vše nejlepší v novém roce, stejně tak i na Vánoce.
Podtrženo sečteno, málokdy je zavřeno.
Nastartujte sáně, káru - sejdeme se v Triobáru.

Krásné prožití Vánoc, nůši splněných přání v novém roce 2004
přeje TRIOBAR.

Vánoční provoz:
22. - 24. 12. 2003   zavřeno
25. 12. 2003 - 4. 1. 2004   12.00 - 22.00 hodin
pouze na Silvestra   12.00 - 18.00 hodin


Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a úspěchů v novém roce Vám přejí pracovníci pobočky Křemže:
ČESKÁ SPOŘITELNA

Ing. Vilém Churan, Ilona Nocarová, Marcela Anderková.
Obchodní zástupci ČS a.s.: Bohdana Kubecová (Křemže) a Hana Postlová (Brloh, Nová Ves)


Hostinec u Kuchařů v Krásetíně

přejeme všem pěkné prožití svátků vánočních a do nového roku 2004 vše nejlepší hlavně hodně zdraví.

O vánočních svátcích 24. - 25. 12. bude zavřeno,
od 26. 12. do 1. 1. 2004 normální provozní doba.


Krásné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2004
přeje všem svým zákazníkům Holubova, Třísova i Krásetína
kolektiv prodejny Potraviny Vltavín.

Vánoční prodejní doba:
24. 12. 2003   7.30 - 10.00 hod
25. - 26. 12. 2003   zavřeno
27. 12. 2003   7.30 - 11.00 hod
31. 12. 2003   7.30 - 11.00 hod


Pila Holubov

přeje svým zákazníkům a spolupracovníkům příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok!


Další informace :
Památné stromy
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 13. února 2004 : TOPlist 0