ARCHIV 1998  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Listopad 1998 - Číslo 11 - Ročník 8


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Pracovní jednání OZ se konalo 6.10.1998 v 19.00 hodin na obecním úřadě v Holubově.

Program:

Dále bylo OZ informováno: Závěrem byl domluven termín veřejného zasedání, které se bude konat 4. listopadu 1998 od 19.00 hodin v Třísově

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


Volební program základní organizace KSČM Holubov

Volební program základní organizace KSČM Holubov (Holubov, Třísov, Krasetín) na léta 1999 - 2002

Vědomi si své odpovědnosti prohlašujeme, že nepovolíme ve svém úsilí hájit národní zájmy našich občanů a budeme rovněž požadovat odpovědnost státu za zachování odpovídajícího standardu životní úrovně všech, prožívat život důstojně při vytváření podmínek rozvoje ekonomiky, vzdělanosti, kultury, zdravotního zabezpečení a bezpečnosti všech vrstev obyvatelstva.

V případě volebního úspěchu, kriteriem naší spolupráce s ostatními subjekty bude skutečné řešení věcných problémů občanů naší obce v duchu zásady
„Co není dobré pro občany, nemůže být dobré ani pro obec"

Naše podpora a požadavky budou zaměřeny zejména na tyto úkoly:

 1. Jako dlouhodobé úkoly budeme prosazovat:
  1. Vytváření finančních zdrojů pro řešení kanalizace zbylé části obce s následným vybudováním čistírny odpadních vod (ČOV).
  2. Pokračovat v řešení ekologického vytápění v osadách Krasetín a Třísov.
 2. V otázkách komunální politiky budeme podporovat:
  1. Ve výkonu funkcí v zastupitelstvu obce bude prosazována odpovědnost voličům.
  2. Budeme usilovat o posílení vlastnictví obce a rozvíjení podnikatelské činnosti.
  3. Budeme usilovat o optimalizaci místních poplatků a daní.
  4. Při zvelebování obce a osad budeme podporovat využití místních zdrojů formou brigádnické činnosti, případně využití nezaměstnaných za plat.
  5. Udržovat dostatečnou a dostupnou síť zdravotnických zařízení.
  6. Zachování sítě školních a předškolních zařízení a finanční dostupnost pro rodiče.
  7. Zabezpečení kvalitního a finančně dostupného stravování v základní a mateřské škole.
  8. Využívání školních budov a hřišť pro bezplatnou mimoškolní činnost.
  9. Soustavně působit na zlepšení životního prostředí (čistota, veřejná zeleň, odpadky, veřejná prostranství, chodníky, lávky, brody, vodní nádrže, hřiště a pomníky v obci).
  10. Zabezpečit úpravu místní komunikace kolem řadové zástavby u rybníka a spojovací cesty do Krasetína (na Drahách).
  11. Vytýčení odstavných ploch pro vozidla v době koupání v Holubově a Třísově.
  12. Soustavně sledovat kvalitu pitné vody ve vodních zdrojích.
  13. Vytvářet příznivé podnikatelské podmínky, které přispějí ke stabilizaci života v obci.
  14. Vrchní elektrické vedení od školy na náves a hlavní ulici od nádraží ke škole řešit zemním kabelem.
  15. Působit na zachování autobusových spojů v ranních a odpoledních hodinách pro školní mládež.
  16. Zajišťovat podporu činnostem občanských sdružení působících v obci.
  17. Veřejné schůze obecního zastupitelstva uskutečňovat střídavě v jednotlivých osadách.


Volební program kandidátů za KDU-ČSL

Volební program kandidátů za Křesťanskou a demokratickou unii - československou stranu lidovou do obecního zastupitelstva v Holubově
naše motto: „Tajemstvím úspěchu v životě není dělat to, co se nám líbí, nýbrž nalézat zalíbení v tom co děláme." T.A.Edison

Vážení občané,
dovolujeme si Vám předložit volební program kandidátů za KDU-ČSL v Holubově, který se budeme snažit uskutečnit v nadcházejícím volebním období.
Úvodem je třeba říci snad tolik, že nám není lhostejný osud obce a že se nám i přes některé potíže podařilo sestavit takovou kandidátku, kde jsou vedle některých kandidátů, kteří již v obecním zastupitelstvu působili, noví zástupci obce i z přilehlých osad Třísov a Krasetín. Vnímáme potřeby obce a těchto osad a cítíme, že ne všechno se povedlo dle našich přestav. Rádi bychom pokračovali v započaté práci předešlého obecního zastupitelstva a chtěli bychom v rámci vzájemné spolupráce se sousedními obcemi zvelebovat naše krásné Podkletí, vždyť komunální politika by měla být politikou o lidech a pro lidi a uskutečňovaná lidmi zde žijícími.

Nyní ale k vlastnímu programu.

 1. INVESTICE
  • vybudování kanalizace a ČOV Holubov - budeme se snažit získat finanční prostředky, aby obec mohla začít ve výstavbě dle navržené projektové dokumentace
  • výhledově bude v dalších fázích probíhat příprava čištění splaškových vod v osadách Třísov a Krasetín
  • vyřešit jímání třísovského vodovodu
  • necháme zpracovat generel plynofikace Třísova a zahájit jednání o možném způsobu realizace, výhledově bychom toto chtěli řešit i pro Krasetín
  • realizovat opravy komunikací bude se postupovat ve dvou fázích - tam, kde se nepočítá s vybudováním sběračů ČOV bude snaha obce tyto komunikace opatřit inženýrskými sítěmi a následně opravit, dle možností se budou provádět komunikace (nebo alespoň jejich údržba) odlehlejších míst v obci.
  • dle finančních možností budeme postupně pokračovat v započaté rekonstrukci naší školy
  • připravovat nové stavební plochy v obci a aktualizovat současný schválený územní plán obce - vnímáme tuto potřebu i v přilehlých osadách, kde v současné době neprobíhá žádná nová výstavba
  • v rámci schváleného územního plánu a urbanistických studií obce umožnit novým stavebníkům výstavbu domů
  • podle potřeby zajišťovat rekonstrukce starších vodovodních řádů a rozvodu veřejného osvětlení v obci a přilehlých osadách
  • zajišťovat prostředky ze zpracovaného „Programu obnovy vesnice" pro naši obec
  • ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les a Ministerstvem životního prostředí hledat možnosti získat finanční prostředky na zlepšení životního prostředí z „Programu péče o krajinu"
  • dle zpracované urbanistické studi se budeme snažit prosadit posílení elektrických rozvodů v Krasetíně
  • v rámci finančních možností zajišťovat údržbu sportovních zařízení v obci
 2. ŠKOLSTVÍ A SPORT
  • pokračovat v dobré spolupráci se školským úřadem v Českém Krumlově, s vedením školy a rodiči žáků a tím udržet školu v Holubově na dobré úrovni
  • podporovat veškeré sportovní aktivity, které naší obec zviditelňují a reprezentují, a které sdružují zejména děti a mládež
  • podporovat turistiku a tím zvýšit návštěvnost našeho kraje a připravovat tak příležitosti pro drobné podnikatele v obci
  • zajišťovat zdárný chod mateřské školy v obci
 3. KULTURA
  • budeme podporovat veškeré aktivity občanů ve prospěch obce, podporovat občanské spolky a tím přispívat ke zlepšení mezilidských vztahů v obci
  • spolupracovat a dle možností podporovat sbory dobrovolných hasičů, které zajišťují bezpečnost obce, připravují různé kulturní akce a v rámci požárního sportu reprezentují obec
  • pečovat a provádět údržbu veřejných prostranství, zeleně a pomníků v obci
  • rozvíjet partnerské vztahy s naší spřátelenou obcí Guggisberg ve Švýcarsku
  • ve spolupráci s úřadem města České Budějovice, Jihočeským muzeem a Správou CHKO vybudovat První archeologickou naučnou stezku v prostorách keltského opida a Dívčího Kamene
 4. OSTATNÍ
  • zvýšit propagaci lanové dráhy na Kleť a zdárně zajistit její provoz s výhledem do dalších let, tím zvýšit návštěvnost obce a vytvořit lepší příležitosti pro drobné podnikatele v obci
  • podpořit podnikatelskou činnost v obci a to velkých i malých právnických a fyzických osob se sídlem v obci
  • cítíme potřebu zvýšit informovanost občanů o problémech v obci, budeme i nadále vydávat Holubovský zpravodaj a informovat občany na veřejných zasedáních - k tomu je však třeba i zájem občanů
  • budeme i nadále zajišťovat akce jako je vítání občánků do života, Mikulášská nadílka pro děti v obci, setkání důchodců, blahopřání občanům nad 70 let
  • budeme podporovat všechny, kteří budou organizovat nejrůznější společenské akce


Návštěva ze Švýcarska

V týdnu od 12.10. do 17.10. 1998 se uskutečnila návštěva našich přátel ze švýcarského Guggisbergu u nás v Holubově. V úvodu bych rád podotkl jen to, že tyto návštěvy navazují na již dříve navázané kontakty zastupitelstva obou obcí, a nyní je na rodinách, dětech, na organizacích, aby dokázali toto přátelství dále prohlubovat. Obecní zastupitelstvo se v letošním roce zúčastnilo oficiální návštěvy na oslavách 850 let založení obce Guggisberg, na které bylo pozváno již před rokem, při návštěvě Ski-klubu. Návštěva Ski- klubu i nyní Jodl-klubu jsou organizovány na přání našich přátel. Mají zájem poznávat, naši zem a naši kulturu. Myslím, že jsou u nás spokojeni, naše země se jim líbí a mohou zde strávit příjemnou dovolenou.

Ještě malá poznámka na reakce některých občanů - veškeré náklady na pobyt u nás si hradí sami. Obec je nápomocna při organizování programu. Práce a starosti, které při organizování této akce vznikají jsou odměněny vděčností a spokojeným úsměvem našich přátel. Během návštěvy Jodl-klub předvedl své umění na společném večeru v Krasetíně. Prohlédli si některé památky (zámek Hluboká, zámek Český Krumlov, holašovickou náves, město Třeboň), mohli shlédnout výlov rybníka, výrobu skla, navštívili pivovar Budvar, sklárnu v Chlumu u Třeboně, Artypu Holubov, školu a mateřskou školu v Holubově a lanovkou vyjeli na Kleť.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem holubovským podnikatelům, kteří pomohli zajistit zdárný průběh celé této akce.

-Jaroslav Franěk, starosta-


Slovo lékaře

Klíšťový zánět mozku

Minulý měsíc jsme uvažovali o očkování proti chřipce. Dnes se zamyslíme nad očkováním proti virovému zánětu mozku, přenášenému klíšťaty. Jsme totiž na počátku zimních měsíců a to je nejvhodnější doba k tomuto očkování.

Všichni již dnes víme, že virový zánět mozku může probíhat pod obrazem prosté celkové nevolnosti a nevýkonnosti, až po parádní obraz s horečkami, obluzeností, slabostí, krutými bolestmi hlavy se zvracením a nutností hospitalizace. Průběh onemocněn závisí na naší zdravotní kondici a na množství virů, které se do těla dostanou.

Žijeme v oblasti zvýšeného výskytu této infekce, kterou přenášejí infikovaná klíšťata. Ne každé klíště je infikováno. Lze říci, že statisticky asi každé třicáté klíště, které na svém těle najdeme, je tímto virem infikováno. A protože většina z nás chodí velmi často do lesa a občas si přinese zakousnuté klíště, lze jistě očekávat, že jsme vlastně byli imunizováni přirozenou cestou proděláním virového zánětu mozku s lehkým průběhem. A tak se nám do očkování nechce.

Potkáme-li se však s člověkem, který má parádní obraz zánětu mozku, který leží v horečkách jako kus hadru, drží si rukama hlavu a prosté zavření okna jej zcela vyčerpá, a o kterém víme, že mohl mít za život stejně tolik klíštat jako my, pak už se nám očkování jeví jako výhodné.

Pro očkování se však musíme rozhodnout sami. Dnes již zdravotní pojišťovny nehradí ani očkovací látku, ani očkování samotné. Některé jen poskytují příspěvek po úplném naočkování, některé i při přeočkování.

Základní očkování se skládá z dávky počáteční a dvou upamatovacích. Druhou dávku aplikujeme za 1-3 měsíce a poslední za 9-12 měsíců po druhé dávce. Očkování nás chrání 3 roky a pak je vhodné přeočkování jednou upamatovací dávkou. Očkovat nebo neočkovat?

Otázka téměř hamletovská. Záleží na tom, jak často chodíme do lesa, jak dodržujeme prevenci (gumovky, repelenty), ,jak včasně odstraňujeme klíšťata z kůže, jak zvládáme stresové situace a jak chceme riskovat.

Očkovací látku můžeme sehnat v lékárně u pana dr. Pečmana nebo na protiepidemiologickém oddělení Okresní hygienické stanice. Samotnou aplikaci vám může provést váš praktický lékař.

Očkovat nebo neočkovat? Už jste se rozhodli? Já ano.

-MUDr. Bohumír Šímek-


Společenská kronika

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0