ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Listopad 2003 - Číslo 11 - Ročník 9

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 225 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. 10. a 5. 11. 2003

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo: Holubov 2003, opravy komunikací

ZO bylo informováno o: Holubov 2003, opravy komunikací Dále zastupitelstvo projednávalo stížnosti občanů, které se týkají hlavně: Upozornění:

Protože se blíží zima a bude nutno provádět zimní údržbu komunikací, upozorňuji občany, aby si svá vozidla stavěli mimo komunikace, a tím neztěžovali provádění údržby.

- J. Franěk, starosta -

Vítání občánků

Opět po roce přivítal pan starosta nově narozené občánky Holubova. Dne 18. října 2003 se dostavilo 10 občánků se svými rodiči na obecní úřad, aby byli slavnostně uvítáni do života.

Přivítány byly tyto děti:

Tomáš Stupka, Patrik Poláček, Daniela Vyoralová, Daniel a David Belzovi, Matěj Piksa, Adéla Petrášová, Jan Tancer, Martin Sviták, Martina Plišková.

Děti dostaly od obce na památku knihu, plyšové zvířátko a maminky kytičku.

- redakce -

Holubov 2003, vítání nových občánků Holubov 2003, vítání nových občánků
Holubov 2003, vítání nových občánků Holubov 2003, vítání nových občánků


Holubov 2003, vítání nových občánků - listopad, Daniela Vyoralová Holubov 2003, vítání nových občánků - listopad, Martin Sviták Holubov 2003, vítání nových občánků - listopad, Adéla Petrášová
Holubov 2003, vítání nových občánků - listopad, Tomáš Stupka Holubov 2003, vítání nových občánků - listopad, Patrik Poláček Holubov 2003, vítání nových občánků - listopad, Martina Plišková
Holubov 2003, vítání nových občánků - listopad, Matěj Piksa Holubov 2003, vítání nových občánků - listopad, Daniel a David Belzovi Holubov 2003, vítání nových občánků - listopad, Jan Tancer

Historie lomu Plešovice - 2. díl

Období po 2. světové válce

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrační foto Práce v lomu se opět zahajuje až v roce 1947, ale nikoliv zakladatelem Janem Mrázem, ale novými nájemci - firmou Čep a Marek z Prahy. Tito zřizují v lomu nové zařízení včetně násypek. Denní výroba činí pět vagónů štěrku a drtí v pěti druzích. V té době se rovněž připravuje těžba nad silnicí, kterou u stejné firmy řídí Kašpar Kozák z Plešovic. V srpnu 1948 byl lom zestátněn a začleněn do struktur tehdejších státních podniků.

Dobývání kamene včetně jeho úpravy bylo prováděno ještě v prvních letech po druhé světové válce primitivním způsobem. Bylo to dědictví první republiky a okupace s převládající ruční namáhavou prací. Technické zařízení - výrobní pomůcky a stroje, pokud vůbec existovaly, byly velmi nedokonalé a svým malým výkonem neodpovídaly potřebám intenzivního rozvoje stavebnictví. Nastoupil proto cílevědomý rozvoj výroby kameniva jako jedné z hlavních a základních surovin pro potřeby stavebnictví. Se zvyšováním výroby se současně postupně zásadně zlepšovalo technické vybavení a pracovní podmínky zaměstnanců. Skončilo již také období, kdy práce v kamenolomech byla považována za podřadnou a málo kvalifikovanou. Dnes již práce v tomto oboru vyžaduje vysoké odborné a všestranné kvalifikace, tato práce se stává uznávanou i dobře hodnocenou.

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrační foto Rostoucím nárokům na vyrobené množství kamene přestaly stačit staré způsoby lámání kamene, a tak se postupně začalo využívat komorových odstřelů (trhavina se uložila do vyhloubené štoly s komorami a následně se odpálila). První komorový odstřel se v lomu Plešovice uskutečnil v roce 1949 s množstvím 11.000 m3 rubaniny. V poválečných letech činila výroba kamene okolo 13 - 25 tisíc tun ročně. Výroba v horním a dolním lomu pokračovala až do roku 1959, kdy došlo k dotěžení zásob suroviny v dolním lomu. Tato skutečnost zahájila první zásadní změnu v technologii zpracování kamene. Během tří let byl postupně měněn způsob těžby v horní částí lomu nad silnicí. Byly nasazeny bagry o obsahu lžíce 1 m3, vybudována komunikace z lomu k drtiči, přeprava rubaniny byla prováděna dempry, později nákladními sklápěcími auty Praga V3S. Dále došlo k výstavbě nové drtírny s čelisťovým drtičem a kuželovým granulátorem. V prostoru před vjezdem do vytěženého starého lomu, který se začal využívat jako prostor skládek výrobků, se provedla přístavba třídírny. Příprava rubaniny k těžbě byla prováděna ještě komorovými odstřely.

Výrobky byly přepravovány přes železniční přejezd a přes obec Plešovice. Provoz nákladních automobilů se zvyšováním výroby neúměrně obtěžoval občany obce, a proto došlo v roce 1969 k vybudování nového dopravního napojení úpravny z dolního lomu na silnici ve směru Český Krumlov - Křemže, což výrazně zlepšilo životní podmínky občanů Plešovic.

70. - 80. léta - začátek modernizace lomu

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrace Jako zásadní období rozvoje lomu Plešovice lze označit období po roce 1972, kdy po ukončení modernizace lomu Zrcadlová Huť u Chvalšin bylo přistoupeno k zásadní rekonstrukci a modernizaci téměř celé technologické linky lomu Plešovice.

Za zásadní změnu lze považovat samotnou realizaci přechodu způsobu těžby suroviny a práce spojené se změnou technologie dobývání kamene. Postupné práce na uskutečnění tohoto záměru jsou charakteristické zajištěním předstihu skrývkových prací a ukončení těžby komorovými odstřely a přechod na těžbu v etážích pomocí vrtných souprav. Tento postup bylo možno mimo jiné uskutečnit i tím, že došlo ke zřízení samostatného střediska SHT (Středisko hromadné těžby) v Českém Krumlově, které iniciativním přístupem k zavádění nové techniky v provozních podmínkách zkoušelo nové technologie vrtacích souprav, nářadí a nové kvalitní trhaviny. V tomto období přišel do tohoto podniku i současný generální ředitel a spolumajitel firmy Kámen a písek, spol. s r.o. Ing. Otakar Veselý. Praxe a zkušenosti, které zde získal, byly dobrou průpravou pro jeho další odborný růst.

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrace Zvýšená potřeba drceného kameniva rozhodně přispěla ke skutečnosti, že bylo přikročeno i k zásadní změně v celé technologii nakládky, dopravy, drcení a třídění kameniva. Došlo k rozhodnutí vybudovat novou primární drtírnu s čelisťovým drtičem přímo v horním lomu v blízkosti silnice. Dále byla vybudována meziskládka kameniva po 1. drcení s tunelovým odběrem a pro zlepšení kvality výrobků odhliňovací uzel, kde se oddělují hlinité a jílovité příměsi.

Současně byla provedena i demolice starých dřevěných zásobníků a přístavba zásobníků v těsné blízkosti vlečky. Dále se realizovala i výstavba nového sociálního zázemí pro výrazné zlepšení sociálních podmínek zaměstnanců.

Technologie byla rozšířena o tři kuželové drtiče. Současně byla zahájena, jako u jednoho z prvních lomů, postupná instalace automatizačních a regulačních prvků do výrobní linky. Byla zde provedena první instalace průmyslové televize v oboru kamenoprůmyslu. To přineslo zásadní změnu ve zlepšení pracovního a životního prostředí obsluh strojů a jejich přemístěním mimo prašné a hlučné prostředí. Tento přínos v rozvoji lomu umožnil roční produkci okolo 450.000 tun.

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrace V tomto období (závěr roku 1977) byly zajišťovány dodávky kameniva pro zásadní stavbu Jihočeského kraje - výstavba přehrady a úpravny vody Římov. Na základě velmi dobré spolupráce s dodavatelem této stavby, Vodními stavbami Tábor, došlo k zahájení svépomocné výstavby dílen a skladu provozovny. Za zmínku stojí zájem pracovníků provozovny, a to proto, že během tří týdnů byla vybudována celá hrubá stavba tohoto objektu v mimopracovní době. V roce 1978 byla stavba dílen úspěšně dokončena.

Zajímavým obdobím byla i aktivní pomoc pracovníků závodu a provozovny Plešovice při zahájené přestavbě rekreačního zařízeni závodu na břehu Lipna u Černé v Pošumaví. Tato akce svépomocně prováděná v mimopracovní době stmelila pracovníky provozoven a byla završena úspěšným dokončením přestavby v roce 1978. Od projektu až po dokončení výstavby se projevil zájem všech pracovníků realizovat důstojné rekreační zařízení pro pracovníky kamenolomů.

100 let těžky kameniva v lomu Plešovice, ilustrace V tomto období se stále zvyšovaly požadavky na dodávku kvalitního kameniva z Plešovic na prováděné stavby, a to například i pražské Národní divadlo a metro. Proto došlo k přípravě realizace dalšího zlepšení technologie lomu Plešovice. Již v roce 1977 byly zahájeny přípravné práce na výstavbě linky vysokého napětí do horní části lomu jako příprava na nasazení elektrických rypadel o obsahu lžíce 3 m3 a to tak, že již v polovině března bylo touto technologií naloženo první nákladní vozidlo Belaz s nosností 32 tun rubaniny k dopravě do primárního drtiče. Tím byl vyřešen problematický uzel výroby a stabilizace výkonů výroby drceného kameniva na 620 - 650.000 tun za rok. V této době došlo i k rekonstrukci vlečky a ke zřízení odstavných kolejí pro nákladní vagóny v železniční stanici Zlatá Koruna. Změna v nakládce rubaniny a přepravě si vyžádala i výměnu primárního drtiče za větší čelisťový drtič. Práce byla provedena dílnami podniku ZKŠ Blatná v září a říjnu 1984.

V roce 1988 si zvýšené požadavky na výrobu granulovaných drtí, vyvolané výstavbou Jaderné elektrárny Temelín, vyžádaly další zásah do technologie, a to výstavbu nové finální třídící linky se 6 zásobníky o objemu 250 tun a dále výstavbu rozvodny a centrálního velínu včetně rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů elektrické energie. Tímto opatřením došlo k rozšíření kapacity drtírny na 850.000 tun ročně.

Pokračování příště.

Poznávejme plemena psů

Moskevský toy teriér

Plemena psů - Moskevský toy teriér Moskeváček je jedním z nejmenších plemen světa, ale na druhé straně není žádný bojácný pes, poněvadž on se za mrňouse vůbec nepovažuje. Narodil se poprvé před 40 lety v Moskvě fence krátkosrstého anglického toy teriéra a jeho cílený chov začal teprve v r. 1962. Je to velmi mladé plemeno rozšířené v mnoha státech Evropy. Patří původem mezi teriéry, v dospělosti váží asi 3,5 kg. Je to pes temperamentní, nebojácný, veselý, inteligentní, sebevědomý, velmi rád si hraje, je mrštný, dokáže ujít dosti velkou vzdálenost. Má delší srst, na uších má třásně, nestříhá se, netrimuje. Jeho barva může být černá se žlutými znaky, hnědá se žlutými znaky, žlutá všech odstínů, sobolí s černými chlupy ojediněle.

Do Čech byl Moskeváček přivezen v r. 1986, první vrh se narodil v r. 1988. Ze země původu bylo importováno několik jedinců, z nichž někteří nebyli pro chov využiti. Nejvíce se toto plemeno začalo chovat až po r. 1991, kdy byl v chovu maximálně využit importovaný pes vynikajících kvalit. Plemeno se pomalu rozšiřuje, poněvadž vrhy mláďat jsou málopočetné. V České republice je zapsáno v plemenné knize 350 jedinců a ročně se u nás narodí kolem dvaceti štěňat. Je to ideální pes pro toho, kdo chce malého pejska s delší srstí, který je veselý, hravý a temperamentní. Moskeváčka můžete vidět na všech výstavách psů i když zatím plemeno není definitivně uznáno kynologickou organizací v Bruselu, což je nejvyšší orgán pro chov psů v Evropě.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Smrtící kvarteto

To není můj novinářský slogan. To je odborný terminus technicus označovaný též jako Reavenův syndrom. Představuje často společně se vyskytující hypertenzi, cukrovku, hypercholesterolemii a obezitu. Současně bývá vyšší hladina kyseliny močové a převaha sympatického vegetativního nervového systému.

Proč smrtící kvarteto? Nedržíme-li si krevní tlak, hladinu cukru, cholesterolu a tuků v normě a dáme-li přednost dobrému jídlu a pohodlí před přiměřenou životosprávou, čeká nás ve středním věku srdeční infarkt, mozková příhoda nebo náhlá smrt. Sám bych rozhodně nespoléhal na to, že páni doktoři doženou to, co jsem si sám zanedbal. Ne vždy se náprava včas stihne.

První poukázkou na věčnost je neléčený vysoký krevní tlak. Z hlediska evoluce je člověk vybaven na zvýšený přísun draslíku a nízký přísun sodíku. Neboť ač člověk je všežravec, přece jen více ve své historii konzumoval stravu rostlinnou než živočišnou a sůl prakticky neužíval. Evropan prý dnes spotřebuje 300x více soli než jí ve skutečnosti potřebuje. Když jsem chodil do školy, učili nás, že náš příjem soli je 15x vyšší než je naše potřeba. Byl však objeven přírodní primitivní lidský kmen, kde sůl vůbec neužívají, a přesto si žijí relativně dobře. Kde je nejvíce soli? Šunka, uzeniny, polévky s masoxem a polévkovým kořením. A to je strava našich dětí.

A tak kolem 20 % naší populace má vysoký krevní tlak. A v této skupině hypertoniků je 7x více cévních mozkových příhod, 6x více ischemické choroby srdeční včetně infarktu a 4x více srdečních selhání než u normotonické populace.

Přitom již o 5mm Hg nižší krevní tlak znamená snížení výskytu cévních příhod o 40 % a infarktů o 25 %. Normu krevního tlaku (tzv. cílový krevní tlak) stanovujeme podle souboru chorob a výšky rizika srdečního infarktu. Řádná léčba hypertenze je prevencí nejen srdečního infarktu, mozkové cévní příhody, srdečního selhání, ale též prevencí demence.

Cukrovka u Reavenova syndromu je dána snížením účinnosti insulinu. Čím vyšší hladiny cukru, tím více aterosklerotických změn v cévách se všemi svými důsledky podle místa poškození. Chci-li se snažit, jsa diabetik, prodloužit si život na běžnou délku, vyloučím cukr a sladká jídla ze svého jídelníčku a jídla obsahující škrob (přílohy v podobě chleba, rohlíků, brambor, rýže...) si rovnoměrné rozložím do 5 - 6 dávek během dne. Tím se snažím o vyrovnanější hladinu cukru v krvi, neboť vysoká hladina představuje vysoké riziko aterosklerozy se všemi svými nežádoucími důsledky.

Třetím smrtonosným faktorem je zjednodušeně řečeno vysoká hladina cholesterolu. Cholesterol je základním stavebním kamenem buněčné stěny. Tedy jej potřebujeme. Dnes však rozlišujeme několik frakcí cholesterolu. Některé jsou zodpovědné za ucpávání cév aterosklerotickými pláty se všemi negativními důsledky. Jiné frakce naopak brání tvorbě těchto plátů. Dieta s přísným omezením tuků a dostatek fyzické námahy jsou klíčové v utváření správného poměru těchto frakcí cholesterolu. Pokud není efekt dostačující, přidáváme léky podle výsledků rozboru tuků a podle rizika poškození. Ale bez diety by nám moc platné nebyly.

Čtvrtým vážným rizikovým faktorem je obezita. Ta je dnes, kromě vzácných výjimek, dána především nepoměrem přísunu a výdeje energie. Jen přísná stravovací kázeň a životospráva jsou tou správnou cestou. Tablety nám moc nepomohou. Rozhodné ne trvale. Obezita již sama o sobě představuje riziko cévních příhod. A přidají-li se další vyjmenované rizikové faktory významné se umocňuje rozvoj aterosklerotických změn se všemi důsledky. Navíc normalizace váhy je klíčová v léčbě vysokého tlaku, cukrovky i vysoké hladiny cholesterolu.

Mnohem rychleji jsou urychlovány aterosklerotické změny v cévách, pokud někdo navíc k tomu všemu kouří. Při tomto Reavenovu syndromu je to přímo sebevražedná žádanka o urychlené, předčasné ukončení života.

Dnešní medicína kráčí mílovými kroky v prevenci závažných cévních příhod i v jejich léčbě. Dokážeme hodně, ale zázraky ne. Při preventivních prohlídkách každému říkám, jaké je jeho osobní riziko a co má dělat, aby jej snížil. Moje doporučení je jedna věc a jeho uskutečnění věc druhá. Jen na samotném pacientovi záleží, jak dlouho zde na Zemi bude. Já osobně bych na převtělování duší nespoléhal.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Jelikož se blíží Vánoce, nabízím několik svých receptů na vánoční dobroty:

Ořecháčky

40 dkg hladké mouky, 25 dkg práškového cukru, 25 dkg másla nebo hery, 4 vejce, 30 dkg sekaných ořechů (část ořechů můžeme nahradit kandovaným ovocem), 10 dkg čokolády na vaření, citrónová kůra a 1 lžička prášku do pečiva.

Máslo našleháme s cukrem a vajíčky do pěny, přidáme citrónovou kůru, a pak lehce vmícháme mouku s kypřícím práškem a přidáme ořechy a na hrubo nastrouhanou čokoládu. Lžičkou vytváříme kopečky, které klademe na plech vyložený pečícím papírem.

Černoušci

30 dkg polohrubé mouky, 10 dkg změklé mléčné čokolády, 20 dkg změklého másla, 10 dkg práškového cukru, 1 vejce, 1/2 lžičky mleté skořice, 5 dkg mletých mandlí, čokoládová poleva na ozdobení.

Ze všech surovin vypracujeme těsto, které necháme v chladu odpočinout pod mikrotenem. Opět lžičkou vytváříme na pečícím papíru malé kopečky, které zvolna pečeme. Vychladlé kopečky postříkáme rozpuštěnou čokoládou a zdobíme barevným máčkem.

Vánoční štola

60 dkg hladké mouky, 1 kostička droždí, 15 dkg másla či hery, 8 dkg cukru, asi 2 dcl mléka, 2 žloutky, 10 dkg mandlí, 10 dkg rozinek, 10 dkg kandovaného ovoce, citrónová kůra, vanilkový cukr, mletý hřebíček a skořice, špetka soli.

Důkladně vypracujeme kynuté těsto a dáme kynout. Pak vyválíme silnou placku, kterou posypeme mandlemi, rozinkami, a ovocem a zapracujeme do těsta, znovu vyválíme placku, kterou přeložíme jako závin. Přendáme na vymaštěný plech a silně potřeme rozpuštěným máslem a necháme znovu kynout, pak pečeme jako vánočku. Pečenou štolu ještě horkou potřeme opět máslem. Pak pocukrujeme práškovým cukrem. Vydrží dlouho vláčná.

Dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese" ZŠ Holubov 2003, ekologická výchova - u revírníka LČR na Kleti, 30. 9. 2003

LISTOPAD

je měsícem podzimních plískanic, větrů na strništích a prvních mrazíků

Práce v lese Pozorování

Listopad je už opravdu posledním měsícem před zimou. Je vhodná doba pro instalaci krmítek pro ptáky a už můžeme začít přikrmovat. Mnoho živočichů se v listopadu ukládá k zimnímu spánku. Mají už vytvořenou tukovou vrstvu a během spánku sníží svou tělesnou teplotu (např. plch na 8 °C), zpomalí dech a tep. Zimu u nás prospí např. plši, plšíci, svišti, netopýři a samozřejmě ježci. Ti tráví zimu schoulení v hnízdě ze suchého listí. Na jaře jim trvá několik hodin, než své tělo rozhýbají. Pokud v listopadu naleznete malého ježka, který by nepřežil zimu, pokuste se ho umístit do "ježčího útulku", které jsou zřizovány při zoologických zahradách a některých základních organizacích ČSOP.

ZŠ Holubov 2003, ekologická výchova - u revírníka LČR na Kleti, 30. 9. 2003 ZŠ Holubov 2003, ekologická výchova - výprava za zvířaty ke Koubům, 14. 10. 2003

- Jaroslava Němečková, vychovatelka ŠD -

Historie dne stromů

Poprvé byl Den stromů slaven r. 1872 v Nebrasce, na podnět J. S. Mortona, nadšeného propagátora a ochránce přírody. J. Sterling Morton navrhl vyhlášení Národního dne stromů s cílem vyzdvihnout důležitost stromů při zvyšování kvality životního prostředí. Nejprve byl svátek slaven 10. dubna, později bylo datum změněno na 22. dubna, den Mortonových narozenin. Při první slavnosti bylo vysazeno více než milion stromů v Nebrasce a od té doby bylo zasazeno skoro bilion stromů (podle časopisu Krása našeho domova, 1922).

Myšlenka oslav Dne stromů se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i na další kontinenty do Francie, Lucemburska, Německa, Holandska, Norska a dalších států Evropy a dokonce i do Číny či Japonska. Datum oslav Dne stromů je různé. Liší se podle klimatických podmínek a toho, kdy je možné stromy vysazovat.

V Čechách byly Svazem spolků okrašlovacích pořádány Stromové slavnosti poprvé masově v roce 1906 např. Líbeznicích, Roudnici, Liboci, Dobříši, Kouřimi, Sedlčanech, Příbrami, Hořicích, Plzni, Nové Pace, Krčíně, Klatovech atd. V tom roce byla zasazena také Husova lípa pod Petřínem v Praze, loni (v roce 1905) konány slavnosti krom toho v Potštýně, Kralupech nad Vltavou, v Praze (zasazení všestudentské lípy Jarníkovy na výstavišti), na podzim pak ve Veltrusích. V okresích sedlčanském, plzeňském, žambereckém, rokycanském, novopackém, blatenském, vinohradském a.j. zavádějí se stromové slavnosti na mnohých školách v okresu hromadně. (Podle zprávy valné hromadě Svazu spolků okrašlovacích, Krása našeho domova 1906, str. 147).

V Krásách našeho domova jsou tam i zprávy podrobnější o některých akcích. Zřejmě vyšla i kniha "Návod ku pořádání slavností stromových", nákladem Svazu, asi v roce 1906. Stromové slavnosti se konaly počátkem dubna. V Sedlčanech se stromová slavnost v roce 1906 konala po páté.

V roce 1920 vydalo ministerstvo školství a osvěty podporu konání Stromkového dne výnosem ze 27. března 1919 č. 6708. Bylo konstatováno, že akce v předešlém roce měla velký úspěch věcný i morální. "Desetitisíce stromků bylo zasázeno, láska k přírodě a ke stromoví v mnohém srdci probuzena". Podle Krásy našeho domova, 1920.

Stará tradice československá byla v České republice obnovena v roce 2000. S nápadem slavit opět Den stromů přišli ředitel botanické zahrady UK a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný. Datum první oslavy svátku stromů bylo stanoveno na 20. 10. 2000. Proč právě toto datum? Důvodů k tomu bylo několik. Předně, je to v mnoha lokalitách České republiky vhodný termín pro sázení stromů. Podzim je také časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. Dalším důvodem bylo to, že pro dřevosochaře měl tvar data 20. 10. 2000 zvláštní poezii. A posledním důvodem bylo, že šansoniérka a přítelkyně stromů Hana Hegerová má v ten den narozeniny. Nakonec její koncert pro stromy v roce 2000 nevyšel, stromům zpívala až v roce 2002. Nadace partnerství myšlenku oslav Dne stromů rozvinula. Na tento den se již tradičně vyhlašují výsledky celostátní ankety Strom roku a stromové slavnosti se pomalu stávají znovuobjevenou tradicí po celé zemi. A letos se slavil Den stromů 20. 10. již nejen v České republice, ale i v Polsku a na Slovensku. 20. říjen se tak stává Středoevropským Dnem stromů. A co se tento den děje? Je to příležitost pro to, aby se konaly výstavy, semináře, koncerty inspirované stromy, či výlety za stromy do krajiny a lesa, ale hlavně pro to, aby se stromy sázely. A kdo nestihne zasadit svůj strom 20. má na to celý říjen a skoro celý listopad až do zamrznutí půdy. Takže hurá ke stromům!

- Jaroslava Němečková, vychovatelka ŠD -

Holubovské lípy

V pátek 10. října jsme se dozvěděli, že naše jarní práce o stromech a lípách v Holubově zaujala organizátory ankety Strom roku 2003. Anketa, pořádaná Nadací Partnerství, má za partnery týdeník Květy, Centrum.cz, Rádio Impuls a firmu EDEN. Záštitu nad anketou převzal ministr životního prostředí Libor Ambrozek. "Anketou chceme upozornit na význam a krásu stromů. Všem lidem jsme chtěli umožnit představit jejich nejkrásnější strom a jeho příběh," řekl jeden z organizátorů ankety Michal Veselý z Nadace Partnerství. Přišlo 146 návrhů z celé České republiky - od jednotlivců, ze 12 škol, z 11 obcí, od 8 občanských sdružení, z Ministerstva životního prostředí, od Veřejné zeleně města Brna, z Památkového ústavu, od Správy Národního parku Česko-saské Švýcarsko a dalších institucí. Ukázky prací, které zaujaly, jsou zveřejněny na adrese www.stromzivota.cz, www.nadacepartnerstvi.cz. Tam naleznete i práci dětí naší školy v Holubově.

Naše jména

Každý, kdo se rád dívá kolem sebe do kraje, má jistě svůj oblíbený strom. Někdo pozoruje jeho každoroční přírůstky, jiný snad zbarvení listů či vývoj a dozrávání jeho plodů. Nebo snad život v koruně stromu? Někomu se zdá nejkrásnější strom, když kvete, jiného přitahuje jeho tvar kmene, listu, plodu nebo krásně zelené jehličí po celý rok. Proč lidé mají některá příjmení shodná s názvem stromů, na to se podíváme dnes.

Příjmení Vrba - patří do kategorie:

  1. Podle bydliště - člověk, který dostal toto jméno, bydlel v blízkosti vrby.
  2. Podle zaměstnání - takový člověk pletl košíky z vrbového proutí.
  3. Podle toho, že byl ochoten dělat někomu vrbu - byl důvěrníkem někoho, uměl uchovávat svěřená tajemství.
  4. Podle tělesné vlastnosti - tento člověk chodil nakloněn, shrben - což připomínalo naklánějící se vrbu na břehu rybníka.
  5. Vrbou nazývali naši předkové i nemanželské dítě.
Rčení:
Dělat někomu vrbu = naslouchat něčím důvěrnostem, uchovávat svěřená tajemství.
Co se z toho vyvrbí = co z něčeho vzejde.
Udělat suchou vrbu = udělat stojku na hlavě.
Malovat straky na vrbě = líčit něco neexistujícího.

Hruška - toto příjmení je odvozeno z vlastností tělesných, ale i podle původu bydliště. Snad něčí neforemná hlava připomínala plod tohoto stromu. Také však člověk nepěkného břicha či tvaru postavy se mohl podobat hrušce. První nositelé tohoto příjmení mohli mít před svým stavením nápadnou hrušeň, pěstovali hrušně v sadu nebo na zahradě s velkými plody a výbornou kvalitou, chutí, zbarvením apod. Také mohli mít svá pole v místech, kde rostly hrušně, neboť naši předkové rádi vysazovali tyto stromy v otevřené krajině, aby si v jejich stínu v horkém létě mohli odpočinout.
Hruškové však mohli chovat koně "hrušáky" s nažloutlou srstí, i člověk, který rád a do omrzení vyprávěl příběh z války, kdy kolem něj "padali vojáci jako hrušky".
Jiný snad neustále hudral nad svým osudem, a tak "zůstal sám jak ta hruška v poli".
Ve městech se často objevovala hruška jako domovní znamení.

Rčení:
Já o hruškách, on o slívách = každý mluví o něčem jiném.
Když hrušky zrají, tehda se česat mají = všechno se má dělat ve správnou dobu.
Bratr, nebratr - šup z hrušky dolů = všem měřit stejně.
Ukazovat někomu hrušky na vrbě = dělat z někoho hlupáka.

Jedlička - příjmení patří do kategorie jmen podle vlastností tělesných, podle bydliště i podle původu. Mohl to být člověk, jenž měl u svého domu krásnou jedli i ten, kdo bydlel v blízkosti jedlového lesa. Také se mohl přestěhovat z jiné vsi, která měla v názvu jedli.
Ale jistě toto příjmení dostal, kdo měl štíhlou, rovnou postavu jako jedle.
Proč je však tolik Jedličků a skoro žádný pan Jedle? Při odpovědi na tuto otázku jsem vedle jak ta jedle.

Literatura:
Moldanová D.: Naše příjmení, Mladá fronta Praha 1983
Mates V.: Jména tajemství zbavená, Knižní klub Praha 1998

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Obecní knihovna v Holubově

Naše obecní knihovna se nám opět obohatila o nové knihy, seznámím Vás alespoň s některými z nich.

Velkolepé převyprávění slavných irských bájí napsala
Marie Heaneyová - Za devíti vlnami.

Z lékařského prostředí
Heinz Günther Konsalik - Odhalení.

Bestseller
Tom Clancy - Kardinál z Kremlu.

Vzrušující román pro muže
David Robbins - Válka krys.

Romány pro ženy - romantické příběhy:
Birkener Mahler Frieda - Bez lásky se nevdám
Stone Katherine - Síla naděje
Shute Nevil - Město jako Alice
Quick Amanda - Nebezpečná láska

Detektivky:
Detektivní příběh z dostihového prostředí
Pitman-McNolly - Gordický uzel

Krimi román
Rebecca Gablé - Poslední allegretto
Tereze Boučková - díla - Indiánský běh, Křepelíce, Když milujete muže, Krákorám
Eliška Jindrová - Upálení Kamila Š.

Kniha o tom, že dobří lidé ještě žijí je z pera
Gabriely Doušové - Vidlačka z Chytrova.

Z naučné literatury pro děti:
Andrew Charman - 100 nejzajímavějších živočichů
Farndon John - Říše rostlin

Pro malé děti:
Bohumila Sílová - Čertík Mičula
J. a W. Grimmové - Bělinka a Růženka

Velká písmena pro malé čtenáře v knize
Na statku od jara do zimy.

A vše o stavbách krbů od
Anny a Alexe Kadlecových - Krby.

Upozornění pro čtenáře, kteří mají (určitě již přečtené) knihy doma více než 3 měsíce, aby byli tak laskaví a vrátili je zpět do knihovny, i když je v knihovně velký výběr knih, přesto se může stát, že čtenář čeká právě na tu vaši. Děkuji!

- Marie Hrušková, knihovnice -

Nová jihočeská blízkozemní planetka odlétla na jižní oblohu

V noci z 26. na 27. října 2003 objevili na jihočeské Observatoři Kleť astronomové Miloš Tichý, Jana Tichá a Michal Kočer dosud neznámou planetku pohybující se v těsné blízkosti Země. Planetka, dneska známá pod mezinárodním označení 2003 UT55 byla objevena právě při svém nejtěsnějším přiblížení k Zemi, kdy nás míjela o 0,0074 astronomických jednotek, čili o pouhého 1,1 milionu kilometrů, to je jenom třikrát dál, než je od Země vzdálen Měsíc. Blízkozemní těleso se pohybovalo po obloze velmi vysokou rychlostí (100 úhlových vteřin za minutu). Za cca 15 minut uběhlo na obloze průměr Měsíce a za tři dny od oběhu urazilo po obloze 75 stupňů, takže se za tři dny od objevu přesunulo z naší severní oblohy daleko na jih až do souhvězdí Vodního hada a mohli by jej sledovat pouze astronomové daleko na jižní polokouli, pokud na vzdalující se a slábnoucí asteroid dosáhnou jejich přístroje. Obvyklé planetky potřebují na podobný přesun několik desítek až stovek dní.

Vzhledem k vysoké rychlosti pohybu po obloze potvrdil objev kleťských astronomů pouze anglický pozorovatel P. Birtwhistle z Great Shefford. Po pečlivých propočtech dráhy oznámila objev centrála pro sledování planetek při Mezinárodní astronomické unii, sídlící na Harvard-Smithsonianské observatoři v USA, ve speciálním cirkuláři.

Asteroid 2003 UT55 patří mezi velmi vzácné planetky typu Atén, většina jejichž dráhy leží uvnitř dráhy naší Země kolem Slunce.

Rozměr planetky se pohybuje mezi 12 až 27 metry, čili je přibližně stejně velká jako budova hvězdárny, kde byla objevena. Jedná se zatím o nejmenší asteroid, jaký byl v Čechách objeven. Objev tak malého tělesa a zároveň velmi rychle se pohybujícího tělesa ukazuje mimořádné možnosti vyspělých technologií používaných ve světové astronomii a u nás na Observatoři Kleť. Těleso tohoto rozměru by při případné srážce neohrozilo Zemi, neboť by se pravděpodobně rozpadlo při průletu atmosférou na malé úlomky. Sledování takto malých těles však přispívá k poznání struktury celé populace asteroidů.

Velmi neobvyklá planetka je dalším unikátním objevem kleťského teleskopu KLENOT. Název KLENOT je zkratkou pro kleťský teleskop určený ke sledování asteroidů a komet s neobvyklými typy drah. Má průměr zrcadla 1,06 metru a je v současnosti nejmodernější a druhý největší v České republice. Zprovozněn byl v roce 2002 díky spojení tuzemských a zahraničních prostředků včetně grantu americké the Planetary Society. Nyní je Observatoř Kleť zřizována Jihočeským krajem.

Animaci pohybu asteroidu 2003 UT55 mezi hvězdami a schéma její dráhy najdete na http://www.hvezcb.cz/2003ut55.html

- Ing. Jana Tichá, ředitelka HaP Č. Budějovice - Kleť -

Politické tanečky

ODS požádala sněmovnu o vyslovení nedůvěry vládě, i když předem mohla vědět, že nemá dost sil ji svrhnout. Proč přesto vyslovila své pochybnosti? Dnešní dvojnásobné volební preference oproti ČSSD jsou dostatečným důvodem. Připomínat rétorický populismus je samozřejmě pro členy ODS nemístné. Od ODS jsem dodnes neslyšel rozumnou alternativu vládnutí po svržení vlády, ani alternativu k prováděné reformě financí. Ministr financí Sobotka má obavu, že modrá šance by se spíše stala modrým tunelem ODS. Reforma podle modré šance by rozhodně byla sociálně nepřijatelnější než vyvážená reforma Špidlova kabinetu, která je kompromisem levé i pravé politiky. Nezpronevěřuje se ODS svému volebnímu programu, pokud nepodporuje pravicové změny v zákonech? To je otázka redaktora Železného, kterou předseda ODS Topolánek okamžitě popřel. Ale nezdůvodnil.

Voličům nevadí ani politická kultura ODS, která se mi jeví vulgární, nepravdivá a nevkusná. Slyšet jména Hitler, Goebels, Stalin, Béria... v souvislsoti se členy koalice je přinejmenším nevkusné vůči lidem, kteří v jejich éře žili. A roztleskávání projevu premiéra Špidly, aby nemohl mluvit, je také divná kultura.

Předseda ODS Topolánek označuje řeč ministra Sobotky za demagogii, ale což máme tak krátkou paměť? Už jsme zapomněli, jak probíhaly privatizace? Kolik jsme my všichni za privatizaci a krachující banky zaplatili? Rétorika poslanců ODS je plná prázdných hrubých slov, nepodložených výpadů proti ostatním, plná urážek a nadávek. Podle Topolánka by byl jinak parlament nudný. Politoložka Dvořáková má obavu, že ODS vytváří prostor pro ultrapravicovou politiku, i mně to připomíná rétoriku republikána Sládka. Topolánek je navíc přesvědčen, že politika ODS nemá nic společného s nacionalistickou politikou. Vy si to myslíte také? ODS přijala populistickou formu propagace od komunistů. Straší nás nejen sudetskými Němci, straší nás neschopností vlády, straší starší a chudší občany z neúnosného zdražování... Necítíte v tom také anarchismus? Když nevyšlo dvojvládí opoziční smlouvy ODS s ČSSD, což takhle zkusit dvojvládí s komunisty? Pohleďme jak jim rostou volební preference. Politoložka Dvořáková má obavu, že cílem ODS je odvrácení voličů od voleb. Voliči KSČM i ODS přijdou určitě.

Politické tanečky ODS mi připadají poněkud nesrozumitelné. Voliči ODS chtějí do Evropské unie, některé špičky ODS jako Langer a Říman jsou zjevně proti. Budoucí potenciální ministr zahraničí Zahradil toho asi mnoho v Konventu nevyjednal, když dnes ODS vyčítá současné vládě nekoncepčnost a slabou pozici vůči EU. ODS se prohlašuje pravicovou stranou, ale když měla k tomu od voličů mandát, pravicové změny ve společnosti neprovedla. A nyní pravicové zákony k reformě nepodporuje. Srozumitelná je jen v úsilí svrhnout vládu a ujmout se moci.

Dejte mi pevný bod ve Vesmíru a pohnu Zemí, řekl kdysi ve starém Řecku nějaký filosof. Jako by tím pevným bodem pro nás měl být premiér Špidla. Reforma financí musí být! Že není levicová a že si tím podřízne židli sám sobě? Nevadí! Odboráři vyhrožují stávkami. V klidu vyjednává. ODS spolu s komunisty chtějí svrhnout jeho vládu. On si věří a jako by si byl jist, že nikdo jiný nebude mít odvahu tuto nepopulární práci udělat. Klacky zleva, klacky zprava a premiér Špidla se svou vládou jde dál. Vážím si člověka, který nad svůj osobní prospěch staví prospěch nás všech.

Co znamenají tanečky poslance Hojdara. Jakoby současně nebyl členem parlamentního klubu ČSSD a jakoby jím hodlal zůstat. Dnes se staví jako jediný správný sociální demokrat. Chce se zviditelnit? Chce převzít vedení strany? Nebo jde o jeho soukromé uhlobaronské zájmy? To se dozvíme časem.

Největší soucit vyvolává taneček odeesáckého opilce (sám snad ani neví, že pil), co neměl sílu hlasovat pro návrh ODS o nedůvěře vládě. Soucit u politiků i voličů. Ale kdo z nás obyčejných lidí může pít alkohol v pracovní době a na pracovišti? Vážení voliči! Politici předvádějí své tanečky. Patří to k jejich profesi. Ale my prostí lidé, bychom neměli dávat na prázdné politické fráze o pravici a levici. My bychom měli chování politiků řádně sledovat a při volbách si uvědomit, že špatná politická kultura si náš hlas nezaslouží.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Zimní přikrmování ptáků

Kalendářní rok se pozvolna chýlí ke svému konci a každým dnem přibývá příznaků blížící se zimy. Již koncem léta připravuje příroda své obyvatele na tuto tvrdou zkoušku. V ptačí říši to platí dvojnásob. Nedostatek potravy nutí některé druhy ptáků podnikat daleké tahové cesty do jižnějších oblastí. Jiní tu však zůstávají s námi i v zimních měsících, a společně se severskými hosty potom oživují naši posmutnělou krajinu. Když vše pokryje silná sněhová peřina a rtuť teploměru klesne hluboko pod bod mrazu, nastává těmto tvorům období strádání. Je to ta pravá chvíle, kdy může pomoci člověk přikrmováním do krmítek.

Samotná konstrukce krmítka nevyžaduje přísnějších pravidel. Základem je pouze přesahující stříška a zvýšené okraje dna, které zabrání rozfoukání krmiva větrem. Sýkora koňadra, ilustrace

Krmítko umístíme poblíž okna, nejlépe na zahradu mezi stromy na méně frekventované místo. Při výběru krmiva se snažíme co nejvíce přiblížit přirozené potravě ptáků. Nejoblíbenější jsou olejnatá semena jako slunečnice, mák, lněné semeno, jádra okurek a půlená jádra tykví. Vhodné je i proso a ovesné vločky. Na trhu jsou k dostání dokonce již namíchané směsi přímo pro volně žijící ptactvo. Nevšední podívanou nám zaručí i zavěšený syrový lůj. Sýkory na něm předvádějí doslova akrobatické kousky. Kosům a kvíčalám přijdou vhod půlená jablka, sušené jeřabiny a bezinky, které předem namočíme. Naprosto nevhodné jsou přebytky naší kuchyně jako čerstvé pečivo, uzeniny a přepalovaný tuk. Tyto potraviny způsobují v zažívacím ústrojí ptáků kvasné procesy a dobrý úmysl může mít rázem opačný účinek. S přikrmováním začneme jen při chladném zimním počasí, naopak s každým oteplením jej přerušíme.

Nejčastějšími návštěvníky krmítka jsou sýkory. Pravidelně přilétá sýkora koňadra a modřinka, méně potom sýkora babka a úhelníček. Věrným průvodcem sýkor bývá brhlík lesní. Další skupinu tvoří ptáci se silnějším zobákem, kteří se živí převážně semeny. Je to zvonek zelený, hýl obecný, čížek lesní, stehlík obecný, vrabec domácí a polní. Často je můžeme spatřit i v malém hejnu. V okolí krmítka zahlédneme pěnkavu obecnou, dlaska tlustozobého a strnada obecného. Vzácností jsou obyvatelé lesů dalekého severu, pěnkava jikavec a čečetka zimní. Větší velikostí je nápadný kos černý, drozd kvíčala, strakapoud velký, hrdlička zahradní a sojka obecná. Zajímavým jevem je zimování jedinců některých tažných druhů. Takové pozorování se mi naskytlo 24. 12. 1999, kdy jsem v zasněženém keři objevil červenku obecnou. Přidružila se k vrabcům, kteří osídlili křoviny několik metrů od mého krmítka.

Celorepubliková hlášení ornitologů dokládají zimování i u rehka domácího (lidově čermák), konipasa bílého a špačka obecného. Jedná se většinou jen o jednotlivce nebo malou skupinku. Určování druhů není vždy snadné, ale rozhodně se mu vyplatí věnovat trochu času a trpělivosti. Dobrým pomocníkem je přehledný atlas a dalekohled se sedmi až desetinásobným zvětšením. Pro vnímavého pozorovatele poskytuje zimní přikrmování ideální příležitost nahlédnout do života ptáků a odhalit pro sebe alespoň zlomek z úžasného tajemství naší přírody.

- Pavel Jakeš -

Podzim a ježek

Ježek je velmi užitečné zvíře, které žije v přírodě volně a má zde své nezastupitelné místo. Na našem území se vyskytuje ježek západní. Jedinci tohoto druhu během dne odpočívají zalezlí ve svém pelíšku a za potravou se vydávají večer a v noci. Přitom jich právě mnoho hyne pod koly aut bezohledných řidičů. Je to někdy zbytečné, protože ježek, pokud je oslněn světly aut, se vždycky zastaví a nepobíhá zmateně sem a tam. Další nebezpečí na ježka číhá v podobě zahradních bazénů, studní, jezírek, nezakrytých okének sklepních, větracích šachet a podobných prohlubní se strmými břehy. Pokud ježek zůstane v takových prostorách uvězněn, hyne hlady, a proto je třeba myslet na to, abychom nenechávali tyto pasti pro ježka nezakryté. Při překládání stavebního materiálu, přehazování kompostů, likvidaci hromady listí apod. je třeba na ježky dávat pozor a také na jejich mláďata. Ježek obecný

Ježek je všežravec, živí se většinou masitou stravou, což znamená slimáky, hmyzem, měkkýši, malými plazy, obojživelníky a nepohrdne ani zdechlinou. Může se přikrmovat psí nebo kočičí konzervou, vařeným drůbežím a králičím masem a přísadou zeleniny, ovesných vloček, rýže, nebo těstovin. Mléko není pro dospělého ježka vhodné! Ovoce, hlavně jablka nejsou stravou pro ježka, ale pouze zákuskem v malém množství.

Ježek mívá mláďata dvakrát do roka, a sice na jaře a koncem léta i když mláďata narozená na podzim většinou zimu nepřežijí.

Co dělat, když najdeme ježka v pozdním podzimu, kdy už by měl být zazimován.

Nejdůležitější je jeho váha. Najdete-li v měsíci říjnu mládě, které váží méně než 20 dkg či 30 dkg, nebo v listopadu mládě, které váží méně než 30 dkg nebo 40 dkg a chcete jej přes zimu uschovat, aby přežil do jara, je třeba udělat následující: Hned po odchycení ježka a jeho zvážení je nutné odblešení jakýmkoliv prostředkem pro psy, či kočky - poradí a prodá každý veterinář.

K ubytování ježka postačí papírová krabice vystlaná novinovým, či toaletním papírem (výběh) a do této krabice je nutno dát ještě jednu menší krabici s otvorem (vchod), tedy jakýsi domeček.

Ježek si rád vystýlá místo ke spaní, proto je dobré mu do bedny poskytnout dostatečné množství natrhaného papíru, suchého listí, nebo sena či slámy. Výstelku pravidelně měníme.

Tento domeček s ježkem umístíme do místnosti, kde je teplota 18 °C, kde ji necháme do doby, nežli bude jeho váha 50 dkg. Pak jej přemístíme do místnosti, kde bude teplota +5 °C a necháme jej přezimovat. Ježka je nutno zpočátku krmit. Ježek začíná usínat po 7 až 10 dnech ode dne, kdy byl přestěhován do místnosti s nižší teplotou a dosáhl váhy 50 dkg.

Pravidelně ježka kontrolujeme a v případě potřeby vyměníme podestýlku, vodu i potravu.

Čím budeme ježka krmit

Napájíme nezávadnou pitnou vodou. Ježka můžeme krmit jakoukoliv psí, kočičí konzervou masovou, či granulemi,občas můžeme dát vařené drůbeží, králičí maso s těstovinou, nebo rýží a vařenou zeleninou. K okusování můžeme někdy dát vařený drůbeží krk. Touto stravou krmíme ježka po celou dobu, kdy se připravuje na zimu až do jeho úplného zazimování.

Ježek obecný Po úplném zazimování dáváme stravu suchou (piškoty, drcené oříšky, ovesné vločky, burisony). Toto krmení spolu s vodou necháváme v bedně v případě, že se ježek probudí a má potřebu jíst, nebo má žízeň. Vodu obměňujeme. Ježek nespí celé tři měsíce nepřetržitě. Když ježek nepřibírá na váze, může mít problémy s parazity a je třeba jej donést k veterináři. Pokud má nějaké parazity, NEJSOU přenosní ani na domácí zvířata, ani na člověka.

A když se ježek ve zdraví dožije jara, je dobré jej ještě přikrmovat a za příznivého počasí jej vypustíme na dobře vybraném místě. Nejlepší je opuštěný park, stará zahrada, kde nikdo nebydlí, okraj lesa s křovinami. Nikdy blízko frekventované cesty, nebo v místech, kde by mu hrozilo nebezpečí.

Pokud se vám podaří ježka vrátit do přírody určitě, budete mít dobrý pocit, že jste udělali něco moc dobrého.

Podrobné informace můžete ještě získat na Internetu www.mujweb.cz/veda/helena/index.html a dále www.ptactvo.stb.cz - ježci. Informace také můžete získat na Záchranné stanici živočichů Plzeň, mobil 777 145 960, 777 194 095.

- Dr. Pavčík P. -

Sport v Holubově

Přehled podzimních fotbalových výsledků SK Holubov

MUŽI
   branky Holubova
1. koloSK Holubov - Sokol Soběnov0 : 3 
2. koloFK D. Dvořiště - SK Holubov3 : 0 
3. koloSK Holubov - Sokol Křemže4 : 0Hassan, Kroiher, Trost, John
4. koloSK Holubov - FK Dynamo V. Brod0 : 2 
5. koloFC Vltava B (Lipno)- SK Holubov8 : 4Kudláček Zd. 2, Kroiher, Kupka
6. koloSK Holubov - Dynamo Světlík1 : 1Perníkář
7. koloSmrčina H. Planá B - SK Holubov1 : 3Kroiher 2, Pliška
8. koloSK Holubov- FC Velešín0 : 2 
9. koloFK Nová Ves-Brloh - SK Holubov2 : 2Kroiher, Perníkář
10. koloSK Holubov - Sokol Benešov3 : 2Kudláček Zd., Pliška, Procházka
11. koloJIP Větřní - SK Holubov0 : 0 


Nejlepším střelcem podzimu je F. Kroiher ml. s pěti vstřelenými brankami, 3 branky vstřelil Zdeněk Kudláček ml., Tomáš Perníkář a Martin Pliška, po jedné přidali Radek Procházka, Michal Trošt, Hassan, Jiří John.

Holubov 2003, fotbalový oddíl žáků SK Holubov Holubov 2003, fotbalový oddíl žáků SK Holubov Sportovní klub Holubov, logo

ŽÁCI
   střelci branek Holubov
1. koloSK Holubov - TJ Černá0 : 4 
2. koloSmrčina H. Planá - SK Holubov10 : 1Růžička
3. koloSK Holubov - Sokol Chvalšiny0 : 3 
4. koloSK Holubov - Sokol Křemže1 : 7Franěk Vojta
5. koloSokol Kájov - SK Holubov4 : 0 
6. koloSK Holubov - FK Nová Ves-Brloh2 : 1Bušta Matyáš, Růžička
7. koloJIP Větřní - SK Holubov1 : 2Hůlka, Bušta Matyáš


Tabulka soutěže OPM 03 - 04
  skórebody
1.FK D. Dvořiště28 : 725
2.FK Dynamo V. Brod35 : 1724
3.FC Velešín21 : 2118
4.Sokol Křemže19 : 2118
5.FC Vltava B29 : 2216
6.FK Nová Ves - Brloh20 : 2415
7.JIP Větřní12 : 1313
8.SK Holubov17 : 2412
9.Dynamo Světlík18 : 1611
10.Sokol Benešov21 : 2411
11.Smrčina H. Planá B22 : 3810
12.Sokol Soběnov17 : 328


Tabulka soutěže OP žáků Českokrumlovska skupina
  skórebody
1.Smrčina H. Planá A65 : 221
2.Sokol Kájov31 : 1118
3.TJ Černá29 : 1515
4.FK Nová Ves - Brloh19 : 316
5.Sokol Chvalšiny12 : 256
6.Sokol Křemže15 : 396
7.JIP Větřní11 : 356
8.SK Holubov6 : 306


- F. Kroiher, president SK Holubov -

INFORMACE

Holubov - klub Holoubek, logo Pozvánka

Klub Holoubek zve děti na Vánoční výtvarný kroužek k výrobě vánočních dekorací.

V pátek 12. 12. 2003 od 16.00 hodin v hasičské zbrojnici Holubov.

Vstupné: 20,- Kč


COUNTRYBÁL

hrají

THE KÝBL A DALTONS

KDE:   KRÁSETÍN
KDY:   SOBOTA 29. 11. 03
ZAČÁTEK:   VE 20.00 HOD.
VSTUPNÉ:   60 Kč


ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE

MUDr. Milan Tomešek oznamuje změnu ordinačních hodin gynekologické ambulance ve Křemži:

Středa: 7.30 - 12.:00, 12.30 - 16.00 hodin.

Telefon: 380 741 191,
mobil: 737519416
Je zajištěna odborná gynekologická péče, těhotenská poradna včetně ultrazvukového vyšetření v ambulanci.


Další informace :
Památné stromy
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 2. prosince 2003 : TOPlist 0