ARCHIV 2000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Listopad 2000 - Číslo 11 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (824 kB)


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Pracovní jednání OZ Holubov se konalo 25.10. 2000 na OÚ v Holubově. Bylo projendáno:

Z informace starosty:

SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
dovolte mi, abych vás ve stručnosti informoval o připravované akci Výstavba čističky odpadních vod a kanalizace Holubov.

Projekt zpracovaný v roce 1994 byl zrevidován a jelikož technologie byla zastaralá, ČOV bylo nutno kompletně přeprojektovat. Kanalizace zůstává v navrženém stavu. Dalším krokem bylo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Do soutěže se přihlásilo 8 stavebních firem, nabídku do termínu předložily jen 4 stavební firmy. Po dvou jednáních výběrové komise byla vybrána nabídka firmy Vodní stavby Bohemia, divize L spol. s r.o. České Budějovice za cenu 26 718 807 Kč. Dotace ze státního fondu ŽP ČR bude činit 20 257 000 Kč, zbytek bude hradit obec z vlastních zdrojů, proto bude nutno zajistit úvěr. Během doby, kdy se vyřizovala úprava projektu a výběrové řízení, bylo nutno zajistit Rozhodnutí o povolení ke zřízení vodohospodářského díla, Stavební povolení na vodovodní přípojku a terénní úpravy. Rozhodnutí o vyhlášení pásma hygienické ochrany ČOV, odborný posudek akce, plánované lhůty výstavby a čerpání finančních prostředků ze státního fondu ŽP a smlouvu s dodavatelem stavby. To vše bylo zajištěno a předáno 1.11.2000 v Praze na Státní fond životního prostředí v Praze.

Nyní musíme čekat, až bude připravena smlouva mezi Obcí Holubov a Státním fondem ŽP o čerpání finančních prostředků. V současné době probíhá i jednání o získání úvěru.

Jestliže bude vše postupovat dle plánu, práce by měly být zahájeny již začátkem roku 2001 a měly by trvat do poloviny roku 2002.

- Jaroslav Franěk, starosta -


Soutěžní družstva hasičů z Holubova

získala první místa ve všech kategoriích.

Velmi úspěšně zakončila družstva hasičů z Holubova letošní soutěžní sezónu, když ve svých kategoriích v Okresní velké ceně obsadila první příčky.

Letos poprvé, z iniciativy vedoucího mládeže pana Dvořáka Josefa a mladých hasičů z Holubova byla vyhlášena a úspěšně proběhla velká cena okresu Český Krumlov v požárním útoku v kategorii mladší žáci a v kategorii starší žáci. Do této velké ceny bylo zapojeno 11 družstev mladších žáků a 9 družstev starších žáků. V měsících duben až září proběhlo celkem 6 soutěží /Holubov, Třísov, Soběnov, Přední Výtoň, Besednice, Brloh/.

Mladší žáci ziskem 56 bodů z 60-ti možných obsadili suverénně první místo, když druhý Brloh I zaostal o celých 10 bodů a třetí Besednice I 0 16 bodů.

Starší žáci museli o své prvenství tvrdě bojovat s družstvem z Třísova. Nakonec obsadili také 1. místo, se ziskem 56 bodů z 60-ti možných. Na druhém místě rozdílem pouhého jednoho bodu skončili žáci z Třísova a na třetím místě se ztrátou 10-ti bodů žáci z Brloha.

Poděkování patří mladým hasičům za vzornou reprezentaci SDH Holubov a vedoucímu mládeže panu Josefu Dvořákovi za obětavost, se kterou se mladým hasičům věnuje. Poděkování také patří Valentům z Krásetína, kteří po poslední soutěži v Brloze, která definitivně rozhodla o pořadí, zajistili pro mladé vítěze bezplatné občerstvení v hostinci "U Kuchařů".

Holubov - soutěžní družstvo hasičů, mužů, při akci
Družstvo mužů vstupovalo do letošního ročníku Velké ceny okresu Český Krumlov, jako obhájce loňského prvenství s jediným cílem tj. první místo obhájit. Do soutěže bylo zapojeno celkem 26 družstev a od měsíce května do října se utkali na 10-ti pohárových soutěžích /Třísov, Holubov, Kájov, Přední Výtoň, Kaplice, Eggenberg Č. Krumlov, Vyšší Brod, Chvalšiny, JIP Větřní, Memoriál Urbana v Č. Krumlově/. Hasiči z Holubova dosáhli v konečném součtu zisku 69-ti bodů ze sta možných a tím i obsadili v konečném účtování první místo. Na druhém místě skončili ziskem 56-ti bodů hasiči z Třísova a na třetím místě se ziskem 40-ti bodů hasiči ze Stupné.

Soutěžní družstvo tvořili: Cudlín František, Dolejší Pavel, DoleJší Radek, Harvalík Jaroslav, Kudláček Roman, Opelka Jaroslav, Pavliš Zdeněk, Sviták Martin, Sviták Petr, Trapl Václav, Vitek Pavel.

Za vzornou reprezentaci SDH Holubov patří všem soutěžícím poděkování. Tyto výsledky by však byly těžko dosažitelným snem, nebýt sponzorské podpory od pana Konzala "Dětský textil kočárky" Křemže a Prefa Hubenou s.r.o. zastoupená panem Pavlišem Zdeňkem. I jim patří poděkování.

Zvláštní poděkování patří starostovi obce panu Jaroslavu Fraňkovi za jeho velkou podporu činnosti sboru dobrovolných hasičů v Holubově.

-Petr Sviták-
Holubov - družstvo mladých hasičů s trofejemi

Foto: na snímku horní řada - Kudláčková Jana, Jílková Veronika, Venušová Marcela, Dvořák Josef, Hůlka Jakub, Kudláček Martin, Dvořák Jan.
Uprostřed: Haršová Vendula, Vitková Jana, Harvalík Jiří.
Dolní řada s vítěznými poháry: Valentová Anežka, Dolejší Lukáš, Kováč Pavel, Hůlková Kateřina, Venuš Milan, Harš Petr.


Hořeček český v Blanském lese

Hořeček český (Gentianella praecox subsp. bohemica) v Blanském lese

Hořeček český, foto RNDr. Alena Vydrová Hořeček český je rostlina z čeledi hořcovitých (Gentianaceae). Obvykle je dvouletá, s lodyhou 15 až 40 cm vysokou, přímou nebo větvenou. Lístky jsou úzce obvejčité, mírně špičaté. Květy jsou fialové nebo bleděfialové, koruna trubkovitě zvonkovitá. Kvete od srpna do října. Plod je tobolka.

V České republice je řazen mezi kriticky ohrožené taxony, rovněž je chráněn zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny. Významné populace jsou roztroušeně až hojně zastoupeny v jižních Čechách, bohatší populace jsou v Pošumaví.

Roste na pastvinách a krátkostébelných loukách, lesních lemech, mezích, podél cest i jinde. Má rád světlejší stanoviště, půdy chudší na dusík, ale roste i na mírně bazických půdách. Ke klíčení semen je nutný vznik endotrofní mykorhizy. Rozmnožuje se výhradně semeny.

Většina lokalit byla dlouhodobě udržována pastvou, zejména ovcí a koz. Zánikem pastvy, zvýšenou eutrofizací stanovišt, zarůstáním, záměrným zalesňováním dochází k zániku celé řady lokalit.

V Blanském lese jsou dosud dvě početnější populace ve Vyšenských kopcích u Českého Krumlova a v Přírodní rezervaci Dobročkovské hadce u Ktiše.

Hořeček český roste ve Vyšenských kopcích na mezofilní půdě, ve společenstvu svazu Arrhenatherion (ovsíková louka). Je zde poměrně bohatá populace. Rostliny jsou každoročně sčítány a je sledován jejich zdravotní stav a vývoj. V letošním roce bylo na této lokalitě napočítáno přes 70 rostlin. Lokalita se pravidelně jednou ročně kosí.

V přírodní rezervaci Dobročkovské hadce byla zaznamenána mnohem bohatší populace hořečku českého než na lokalitě Vyšenské kopce. Jedná se o bývalé pastviny mezi obcemi Březovík a Smědeč s nadmořskou výškou okolo 600 m. Hořeček roste na tzv. hadcových trávnících s válečkou prápořitou (Brachipodium pinnatum, svaz Bromion erecti). V letošním roce bylo na lokalitě napočítáno okolo 300 rostlin, ale například v roce 1998 1300 rostlin. Rezervace se pravidelně jednou ročně kosí a tím je částečně nahrazována pastva.

Hořeček český je velmi dekorativní a atraktivní druh, z hlediska vědeckého patří rovněž k významným taxonům, dosud ne zcela probádaným a jeho význam spočívá i v tom, že je subendemitem Českého masivu.

Literatura:
Chán V. ed., 1999: Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech, Příroda, 16: 1-276, Praha.
Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š., Procházka F, 1999: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. - 456., Príroda a.s., Bratislava.


26. 10. 2000, Vyšný
RNDr. Alena Vydrová


Citáty, zamyšlení...

"Nestačí mít rozum, je třeba ho mít tolik, abychom ho neměli příliš."
André Maurois


Když se máte rozhodnout, řídíte se hlavou nebo srdcem? Rozumem nebo city? Logikou nebo instinktem? Jistěže jsou pro vaše rozhodnutí důležité okolnosti, které na vás působí, je dobré uplatnit rozum i instinkt. Někteří lidé se domnívají, že rozhodnutí na základě pocitů nemůže být správné. Užívají výhradně rozum a potlačují city a srdce. Vy se však podle nich neřidťe. I vaše city jsou důležité.

"Velké tajemství úspěchu spočívá v tom, ze člověk projde životem, aniž by se kdy vyčerpal."
Albert Schweitzer


Albert Schweitzer byl člověk, který v životě hodně dokázal. Po světě vystupoval jako varhanní virtuóz, vystudoval filosofii, teologii a později i medicínu. Působil jako lékař v Africe, psal filosofické úvahy...
Člověk zvládne hodně práce, pokud dělá to, k čemu ho skutečně srdce táhne nebo to, co je nezbytné, aby dosáhl svého cíle. Můžete se sami sebe zeptat: "Chci svou práci opravdu dělat? Je pro mne důležitá, nebo nezbytná? "

-Marie Hrušková-


Vzpomínky na italské léto

Holubov 2000 - děti z MŠ v Itálii na pláži "Bonžorno", "Grácia" a mnoho dalších lahodně znějících italských slov jsme slyšeli na první společné dovolené naší mateřské školy Holubov s dětmi a jejich rodiči nebo prarodiči, kterou jsme strávili od 31. 8. - 8. 9. 2000 v italském letovisku Pinarella di Cervia, ležící asi 40 km jižně od Raveny.

Všech 59 účastníků zájezdu bylo ubytováno v čistých prostorných apartmánech s pěkným sociálním zařízením. V budově byla umístěna jídelna s kuchyní, společenská místnost s občerstvením /za české peníze/m televizí a videem. Stravování bylo zajištěno plnou penzí a balíčkem na zpáteční cestu. Vařili nám čeští kuchaři, ale jídlo bylo ostřejší, protože ho dochucovali italským kořením.

Areál Mare Vita, v němž byly naše apartmány, byl obklopen piniemi - tedy jehličnatými stromy, podobnými našim borovicím, ale s daleko delším jehličím a obrovskými šiškami.

Celé toto letovisko bylo proseto spoustou obchůdků, pizzerií, barů, heren, krásných staveb hotelů s velice vkusnou a nápaditou architekturou, úpravou venkovního posezení a mnoha dalšími zajímavostmi a atrakcemi otevřenými do pozdních nočních hodin. Všude bylo čisto, zameteno, přestože padalo jehličí ze stromů, které byly spolu s překrásnými palmami a dalšími květinami zelení celého letoviska.

Ale hlavní a nejvíce žádanou atrakcí, pro kterou jsme se vydali na společný výlet, bylo moře - moře klidné, moře plné vlnek a vln, moře bouřící. Pláž byla písčitá, asi 150 m vzdálená od našeho areálu, po krajích mořem udusaná, posázená různobarevnými slunečníky, lehátky a prodejci, nabízejícími své zboží rozložené na plachtách podél celého nedozírného pobřeží.

Vstup do moře byl velice pozvolný, pro děti ideální, voda byla teplá a snad každý při sebemenším pohybu vln ochutnal její slanost. Děti se na pláži, v moři i v okolí našeho areálu dostatečně vydováděly, což dokumentují fotografie zachycující průřez společné dovolené.

Po domluvě s místní, nám určenou delegátkou, bylo možné vyjíždět i na výlety do San Marina, plavbou lodí do delfinária, do Itálie in miniatura na atrakce do Mirabilandii v Raveně.

Pobyt účastníků zájezdu byl zabezpečen nepřetržitou péčí českého zdravotního dozoru. Každodenně docházet v určitou dobu smluvní italský lékař. Vše bylo hrazeno v rámci cestovního zdravotního pojištění, ale my jsme, naštěstí, těchto služeb využít nemuseli.

Holubov 2000 - zájezd MŠ do Itálie
Naše společná dovolená, myslím, se vydařila. Je samozřejmé, že byly k některým věcem připomínky, ale těch nebylo až tolik, aby převážily nezapomenutelnou atmosféru plnou slunce, moře, letní pohody a společně prožité chvíle.

-Hana Bezděková, ředitelka MŠ-


Slovo lékaře

Rakovina plic

Některé druhy rakoviny je již dnes možné poznat a vyléčit dřív než pacient začne mít první potíže. Jde ku příkladu o častou rakovinu prsu, pokud si žena sama pravidelně provádí samovyšetřování prsů, jde o rakovinu děložního čípku, pokud žena chodí na pravidelné preventivní prohlídky k ženskému lékaři a jde také o velmi častou rakovinu tlustého střeva a konečníku, pokud pacienti využijí v současnosti zaváděné depistážní programy na vyhledávání utajené příměsi krve ve stolici.

Naopak rakovina plic patří mezi ty nejzáludnější. Byly prováděny četné výzkumy, jak zjistit rakovinu plic tak časně, aby se zvýšila šance na přežití těchto pacientů. Sebedražší preventivní vyšetřování však nepřinesla sebemenší efekt.

A přitom není rakovina, jejíž výskyt u sebe bychom měli každý z nás více ve svých rukou. Jde o přímý vliv tabákového kouře na výstelku dýchacích cest. Dlouhodobým drážděním této sliznice dochází zde ke změnám, které vrcholí rakovinným bujením. Stále opakovaně si prokazujeme přímou závislost mezi výskytem rakoviny plic a mezi počtem let kouření, počtem cigaret vykouřených za den a časností věku, ve kterém jsme začali kouřit. Kuřák kouřící krabičku cigaret po dobu třiceti let má 20x vyšší šanci výskytu rakoviny plic a úmrtnosti na ni než nekuřák. Pokud přestane kouřit sníží své riziko na úroveň nekuřáka za deset až patnáct let, jak je zjištováno četnými studiemi.

Dnes je již mnoho kuřáků, kteří přestali kouřit, protože si uvědomili cenu svého života a rizika kouření pro kvalitní život. Není třeba znovu zdůrazňovat další rizika kouření, která jsou všeobecně známá. Trochu je mi líto těch, kteří dosud kouřit nepřestali. Kuřák většinou přestává až při prvních příznacích rakoviny plic, či jiného poškození. A to už je pozdě. Čekáme-li, až nám smrt zafuká na čelo, to už nám přestat kouřit mnoho nepomůže.

Častou námitkou kuřáků je, že jejich kouření není jedinou příčinou rakoviny plic, že svůj vliv má i znečištěné ovzduší a další. Tyto faktory však hrají u rakoviny plic oproti kouření tak malou roli, že nám nestojí za to je vyjmenovávat. Nejzávažnější z nich je snad jen pasivní kouření, tedy dlouhodobý pobyt v zakouřeném prostředí.

Rakovina plic je jedna z nejzávažnějších. Při dlouhodobém dráždění dýchacích cest cigaretovým kouřem od prvních změn ve sliznici do plného rozvoje rakoviny uběhne odhadem asi 5 let. Po toto období se cítí pacient zdráv a žádná vyšetřovací metoda není schopna tuto proměnu zaregistrovat. Při prvních příznacích je většinou pozdě. Jde o vykašlávání krve, přes řádné léčení měsíce přetrvávající kašel s neustupu-jícím nálezem na plicích, váhový úbytek atd.

Trvalá vyléčitelnost rakoviny plic kuřáků /kuřáci mívají zhoubnější druh než nekuřáci/ je přes veškerý medicínský pokrok poměrně nízká. Žádného pacienta to však neopravňuje k tomu, aby se předem vzdal naděje na úplnou úzdravu. Tak vzácná zase není. Léčitelé a paramedicinální přístup někdy doporučují vyloučit z potravy maso a živočišné bílkoviny a dopřát si nadměrný přísun vitamínu C. Dostatečný přívod vitamínu C v ovoci a zelenině hraje spíše jen preventivní roli. A to už všichni víme.

-MUDr. Bohumír Šimek-

Co bychom také měli vědět
Za tři a půl roku naší privátní praxe stouply náklady na ordinaci na čtyřnásobek, tedy 300%. Příjem za pacienty za tu dobu stoupnut zatím jen o 20%. Plánované posílení příjmů praktických lékařů je tedy namístě. Stoupnut nám i počet pacientů o 30% a stále přijímáme další.


Mlsání

Do listopadového čísla našeho Zpravodaje jsem vybrala dva výborné recepty ze zeleniny, pro všechny, kdo mají zeleninu rádi a nakonec i pro ty, kteří se snaží něco zhubnout

Květák ala kuře na paprice
Na oleji zpěníme cibulku, přidáme sladkou a trochu pálivé papriky, orestujeme a podlíjeme vodou nebo zeleninovým vývarem, přidáme na drobno nakrájený menší květák, osolíme a chvílí podusíme, aby květák příliš nezměkl. Zatím si rozkvedláme I zakysanou smetanu se lžící hladké mouky. Ještě chvíli podusíme a podáváme s brambory, rýží, těstovinami nebo i s houskovým knedlíkem.

Brokolice v závěji
Opět začínáme cibulkou zpěněnou na oleji, přidáme brokolící rozebranou na malé růžičky, osolíme a přidáme koření dle chuti strávníků, vegetariáni už nic, ostatní mohou přidat kousek salámu, uzeného či klobásky nakrájené na malé kostíčky. Podlíjeme trochou vody či vývaru a krátce podusíme, aby brokolíce byla křehká.
Zapékací misku vymažeme a vysypeme strouhankou, do misky vložíme polovinu předem připravené bramborové kaše, vyšlehané s máslem a mlékem. Na kaši naneseme brokolícovou směs a přikryjeme druhou polovinou kaše - lžící vytvoříme "závěje ", pokapeme rozpuštěným máslem a zapékáme až povrch kaše mírně zhnědne. Podáváme se zeleninovým salátem .

Zkuste a uvidíte je to opravdová dobrota

dobrou chuf přeje
- M S -

PS. vyzývám čtenářky, pokud máte nějaký nevšední recept na vánoční cukroví podělte se o něj s ostatními čtenářkami a pošlete ho na obecní úřad v Holubově, abychom ho mohli otisknout v příštím vánočním čísle.


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

BLAHOPŘEJEME


Vítání dětí

Holubov - vítání dětí 2000, společná fotografie Poděkování patří ode mne a doufám i ostatních maminek, které jsme se sešly 22. října na Obecním úřadě v Holubově.

Krásný den jako stvořený k přivítání malých dětí do života a oficiálnímu přijetí za občánky této hezké obce. Sešlo se devět dětí od nejstarší 15-ti měsíční Kamilky až po nejmladší několika týdenní Lucinku.

Pěkného přivítání dětí a uvedení do společného života obce se nám dostalo v projevu starosty obce pana Jaroslava Fraňka. Hezkou náladu navodily děti základní školy Holubov svým vystoupením s pásmem písniček a básniček pro malé děti.

My maminky jsme dostaly krásnou kytici karafiátů a naše děti knížku pohádek pro nejmenší s věnováním. Stejně jako já, tak i ostatní maminky budou do konce života vzpomínat na tento krásný okamžik, důležitý pro naše děti. Jak říká moje maminka : "Pocit sounáležitosti a že někam patříš, je i v této době důležitý v životě každého z nás i našich děti'. Je to důležité nejen pro generace starousedlíků, ke kterým se počítám já, nebot moji rodiče i prarodiče v Holubově žili, ale i pro ty děti, které se narodily maminkám, které se tu rozhodly natrvalo žít a obec je tímto vítáním dětí krásně přijala. Ještě jednou děkuji za své dítě a věřím, že poděkování za krásný obřad patří starostovi obce panu Jaroslavu Fraňkovi a jeho spolupracovníkům od všech maminek, které se Vítání dětí zúčastnily.

-Kamila Stará-

Holubov - vítání dětí 2000, vystoupení žáků ZŠ


Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří...

Nebo lépe - když je na obou stranách nakonec dobrá vůle tak se .....

Holubov - nádraží, původní stav Holubov - nádraží, nově upravené okolí
Tyto dvě fotografie mají hodně společného. Především snahu změnit - zlepšit stav věcí. Ono toto "sociální zařízení" už léta letoucí dělalo oběma stranám spíše ostudu.

A tak se po řadě jednání začátkem března letošního roku konečně "hnuly ledy" a WC na nádraží v Holubově byly šetrně zbourány. Koncem března pak byl dokončeny hrubé terénní úpravy, začátkem června pak byla dokončena parková úprava a výsledek vidíte jak na fotografii, tak hlavně ve skutečnosti.

Zejména když návštěvníci našeho malebného Podkletí vystoupí z vlaku nebo přijedou autem po silnici, přivítá je upravený parčík místo polorozpadlých, nefunkčních záchodů.

-Všímálek-


Setkání důchodců

Jako každým rokem tak i letos na podzim se uskutečnilo v holubovské hasičské zbrojnici setkání důchodců, jehož se zúčastnilo asi 80 občanů.

Děti z mateřské školy pod vedením paní ředitelky Hany Bezděkové potěšily babičky a dědečky svým roztomilým vystoupením a k tanci i poslechu zahráli pan Ladislav Starý a pan Tvaroh. Doufáme, že se všem účastníkům setkání líbilo, že si pěkně popovídali s přáteli a známými, a že se za rok sejdeme zas.

-redakce-

Holubov - setkání důchodců 2000 Holubov - vystoupení Mateřské školy na setkání důchodců


Informace

Sdělení pošty
- na dotaz občanů z veřejného jednání OZ Holubov

Z hlediska adresáta je balík jako balík, ale pošta rozlišuje balíky obchodní a zjednodušeně řečeno, ty ostatní. Zatímco podání a dodání obchodního balíku se řídí obchodními podmínkami, podání a dodání ostatních balíků se řídí vyhláškami Ministerstva dopravy a spojů. Odesilatel obchodního balíku zaplatí při jeho podání více než odesilatel balíku obyčejného. Pošta totiž garantuje u obchodního balíku jeho dodání následující pracovní den po dni podání, což znamená, že je povinna obchodní balík doručit na uvedenou adresu. Z toho důvodu jsou vybrané pošty vybaveny auty, kterými obchodní balíky rozváží do všech míst. U obyčejných balíků je to trochu jinak. Odesilatel při jejich podání zaplatí méně než za obchodní balíky, jejich přeprava na dodací poštu trvá déle než jeden den a také jejich doručení se řídí jinými pravidly.

Zde je citace z Vyhlášky MDS č. 225/2000 par. 355 Dodání v místě určeném v adrese, odst. 4 písmeno f,: Držitel poštovní licence nemusí učinit pokus o doručení, jestliže fyzická osoba zajištující dodání, která není vybavena automobilem, není schopna poštovní zásilky, které by musela mít při sobě, pobrat nebo unést. Konec citace.

Jednoduše řečeno, pošta není povinna doručovat obyčejné balíky do míst, kam se nedoručuje autem. V takovém případě se balíky oznamují.

Pošta chce samozřejmě vyjít adresátům balíků vstříc. Pokud by si adresát nemohl z vážných zdravotních důvodů balík vyzvednout v odběrní lhůtě na poště, na požádání mu ho doručíme mimořádnou jízdou.

-Blanka Cipínová, vedoucí pošty Křemže


Upozorňujeme občany, že za vodné Krásetín a stočné Holubov se vybírá na Obecním úřadě v Holubově.


Železná sobota
dne 18. listopadu 2000 bude Obecní úřad Holubov zajištovat v Holubově, Třísově a Krásetíně svoz železného šrotu. Svoz bude zahájen v 9.00 hodin v Holubově.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 14. listopadu 2000 : TOPlist 0