ARCHIV 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Říjen 2004 - Číslo 10 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 063 kB)Zpráva z jednání zastupitelstva obce

Zpráva z jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 9. 2004

Holubov 2004, odstraňování povodňových škod Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

Dále starosta obce informoval občany o opravách na odstraňování povodňových škod, které jsou prováděny na Krásetínském potoce firmou Zvánovec a. s. a na Dobrovodském potoce firmou POstavPO s.r.o..

Investorem oprav obou toků je Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy České Budějovice.

Jsem rád, že k těmto opravám došlo. Chtěl bych touto cestou poděkovat bývalému vedoucímu panu ing. Michaelu Sovadinovi a současnému vedoucímu panu ing. Rudolfu Vokřálovi, že se aktivně podíleli na odstraňování škod již při vlastních povodních v roce 2002 a letos se zasadili o opravy obou toků.

Holubov 2004, odstraňování povodňových škod Holubov 2004, odstraňování povodňových škod

- J. Franěk, starosta -


Všímálek

Už jste si také všimli, že je naše obec stále krásnější. Nejen, že máme opravené komunikace, nové chodníky, ale i prostor u obecního úřadu a mateřské školy zaznamenal vylepšení a v neposlední řadě i budova nádraží českých drah dostala nový kabát i čepici.

Holubov 2004, úprava prostoru před obecním úřadem Holubov 2004, oprava nádražní budovy

Informace k volbám

Ve dnech 5. - 6. listopadu 2004 se uskuteční volby do krajského zastupitelstva a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. V případě konání II. kola voleb do Senátu se toto uskuteční ve dnech 12. - 13. listopadu 2004.

Voliči Holubova, Třísova a Krasetína budou volit v 1 volebním okrsku. Sídlo volebního okrsku bude jako tradičně v obřadní síni obecního úřadu.

V první den voleb 5. 11. bude volební místnost otevřena od 14.00 do 22.00 hodin. Druhý den voleb 6. 11. od 8.00 do 14.00 hodin.
Pokud se bude konat II. kolo voleb do Senátu, bude volební místnost otevřena ve stejných hodinách.

Pro volby do krajského zastupitelstva a pro I. kolo voleb do Senátu obdrží každý volič sadu hlasovacích lístků nejpozději do 2. 11. 2004. Pro II. kolo voleb do Senátu obdrží volič hlasovací lístky v den konání II. kola voleb přímo ve volební místnosti.

Právo volit do krajského zastupitelstva má občan, který dosáhl alespoň druhého dne voleb 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Jihočeského kraje. Pro tyto volby se nevydává voličský průkaz.
Právo volit do Senátu má občan, který dosáhl alespoň druhého dne voleb 18 let. Ve II. kole voleb může volit i občan, který alespoň druhého dne konání II. kola voleb dosáhne 18 let.

Volič, který nebude volit ve volebním obvodu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, může požádat o vydání voličského průkazu na obecním úřadě. Písemně musí být doručena žádost o vydání voličského průkazu do 29. 10., osobně může požádat o vydání voličského průkazu do 3. 11. 2004.

Na základě voličského průkazu může občan volit ve volebních okrscích v obvodu volebního obvodu číslo 10 Český Krumlov.

Volič při příchodu do hlasovací místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
Po kontrole totožnosti občan obdrží úřední obálku pro volbu do krajského zastupitelstva a úřední obálku pro volbu do senátu, do kterých vloží v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků hlasovací lístek. Obálky s hlasovacím lístkem vhodí občan před okrskovou komisí do schránek pro hlasovací lístky. V místnosti je zvláštní schránka pro volby do krajského zastupitelstva a zvláštní schránka pro volby do Senátu.

V případě, že občan požádá, vydá mu komise hlasovací lístky přímo v hlasovací místnosti.

Občan musí provést vložení hlasovacího lístku v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků (za zástěnou) a musí vhodit obálky do hlasovacích schránek před okrskovou komisí.
Pokud se některý volič nebude moci ze zdravotních důvodů osobně voleb zúčastnit, může zavolat na obecní úřad č. tel. 380 741 229 a požádat o návštěvu volební komise v místě bydliště.

- Jaroslav Franěk, starosta -

V tej Koruně, tam je hezky

Při neformálním setkání s několika kolegy starosty a starostkami jsme se sešli ve Zlaté Koruně na obecním úřadě. Po krátkém posezení a diskusi nás pozval zlatokorunský starosta pan Milan Štindl na prohlídku kláštera.

Při příchodu do kláštera nás přivítal kastelán Dr. Zdeněk Troup, který nás provedl prostorami kláštera a kostela.

Na otázku, kdy jsme na prohlídce zdejšího kláštera byli naposledy, jsme byli v rozpacích. A tak mě napadlo, že by bylo dobré upozornit i naše čtenáře a připomenout jim tuto kulturní a historickou zajímavost, kterou máme z naší obce tak blízko. Prohlídka nejstaršího cisterciánského kláštera skutečně stojí za shlédnutí, myslím si, že mi dají zapravdu všichni, kteří Zlatou Korunu a její klášter navštíví.

Holubov 2004, setkání ve Zlaté Koruně

Holubov 2004, setkání ve Zlaté Koruně Holubov 2004, setkání ve Zlaté Koruně

- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Poznávejme plemena psů

BARZOJ - ruský chrt

Plemena psů - Barzoj Všichni chrti jsou lovečtí psi, schopni zachytit pachovou stopu, ale převážné loví na viděnou. Málo štěkají a rozhodně nemají vlohy pro hlídání. Prapředkové všech chrtů pochází z Asie, tedy z území, kde převládají v krajině široké plochy, jako pouště, stepi, holé vrchoviny a pláně bez stromů. Každý chrt dokáže vyvinout velkou rychlost, kterou právě potřebuje při lovu v takových oblastech, jaké jsou v Asii.

Chrti jsou jednak

Dnes si něco povíme o ruském chrtovi - zvaném barzoj, který je doslova do písmene aristokratem mezi všemi chrty. Tento nádherný, ušlechtilý a velmi inteligentní pes je skutečně ruským plemenem a je právem nazýván ruským národním pokladem.

Odkud se vzal jeho název? Ruské pojmenování plemene je ruskaja psovaja barzaja. V překladu to znamená - ruský osrstěný chrt. Psovaja je v ruštině osrstění. Barzaja se odvozuje od ruského slova borzyj, což znamená rychlý. Slovo barzaja se v ruštině užívání pro označení jakéhokoliv chrta. Například polskaja barzaja - polský chrt atd.

Plemena psů - Barzoj V první polovině druhého tisíciletí našeho letopočtu bylo území Ruska pokryto obrovskými a neprostupnými lesy, které se střídaly se stejně nepřístupnými bažinami. To samozřejmé nebyly ideální podmínky pro chrty. V této době se na takovém území lovilo se psy typu lajka. Existovalo jich mnoho forem a byli to psi silní mohutní, kteří dokázali dohnat jelena, ale i losa.

Prvním historickým dokumentem o použití chrtů při lovu na území Ruska spadá do 16. století, i když ve 12. století byly v chrámu sv. Sofie v Kyjevě vyobrazeny lovecké výjevy se psy, kteří vypadali jako chrti.

Moskevský velkokníže Vasil II., když přijel na lov do Možajska, měl v průvodu mnoho psovodů s vysokými, štíhlými psy, kteří měli huňaté ocasy a uši. V čele psovodů byl tatarský chán Šich Alej. Bylo to poprvé, kdy se objevili takoví psi v Rusku. Lovu s použitím chrtů se Tataři učili od Arabů, jejichž část území byla uchvácena Tataromongoly ještě v 18. století. Tito psi, které přivedli tataři do Ruska byli předkové plemene saluka (perský chrt), ale s barzojem to ještě nemělo nic společného.

Základ plemene vznikl až o 50 let později, když po porobení Kazaňského a Atracháňského chanátu ruský car Ivan Hrozný vyhnal část odbojné tatarské šlechty do Kostromska a Jaroslavska, kde jim přidělil půdu. Ruští bojaři a šlechta žijící v blízkosti Tatarů se snažili vytvořit nové plemeno a využít přitom jak kvality svých dosavadních plemen psů, ale hlavně chrtů. Psi typu lajka předávali potomstvu sílu, mohutnost, odvahu, schopnost štvát kořist na krátkou vzdálenost velkou rychlostí, ale také osrstění, které bylo zapotřebí pro život v těchto klimatických podmínkách.

Chrti dodali svým potomkům eleganci, lehkost, chrtí typ, schopnost štvát kořist na větší vzdálenost, což se výborně uplatňovalo ve stepi. Rok 1600 je možné prohlásit za vznik nového plemene - barzoj.

Plemena psů - Barzoj Boris Godunov vyslal poselstvo k perskému šahovi Abassovi I. a mezi dary byli také tito ruští chrti. Rozhodně by šaha neuctil darováním chrtů východního typu, kteří byli v těchto krajích běžní.

Za vlády Lžidimitrije I., který prý byl vášnivým lovcem se dostali do Ruska greyhoundi, polští chrti a rozhodně byli použiti v chovu tehdejších ruských chrtů. Ruští chrti jsou také příbuzní s pobaltskými honiči a s potomky varjažských chrtů, kteří byli rozšířeni po celé severní Evropě, včetně britských ostrovů. Tito hrubosrstí chrti jsou zcela určitě blízkými příbuznými irského vlkodava a skotského jeleního psa (deerhounda).

Tehdejší typ chrta barzoj byl samozřejmě užíván hlavně k lovu a při velikosti země existovalo mnoho různých místních typů.

Jaká byla tehdejší cena takového chrta? Ohromná - poněvadž měl větší cenu nežli kůň nebo kráva. Hrabě Artem Voroncov dal za dobrého barzoje 200 hektarů půdy. Další velkostatkář Gučer Paskov dal svou dceru daleko chudšímu sousedovi za ženu, jen aby získal barzoje. Největší lovec v Rusku statkář Samsonov měl až tisíc chrtů ve smečce různých typů a z toho bylo 500 barzojů. Knížata, velkostatkáři a další šlechta se doslova předháněli v uspořádání lovů, aby mohli při nich ukázat své barzoje.

Plemena psů - Barzoj Jak takový lov probíhal. Barzoj se používal při lovu zajíců, lišek, jelenů a hlavně na lov vlka. Dokonce se mu říkalo ruský vlkodav. Barzoje ovládali zkušení lovci, kteří seděli na koních a psy měli na dlouhých vodítkách, na kterém vždycky byli tři barzoje (dva psi a jedna fena). Museli k sobě jednak ladit výškou a také barvou. Jezdci na koních se přiblížili k lesu, kde se vlci vyskytovali a pustili dovnitř honiče. Většinou to byli foxhoundi. Tito psi vyhnali vlky na volnou, širokou pláň a jezdec na koni pustil své barzoje. Dva z nich vlka dohonili a doslova jej přišpendlili k zemi a pevně stiskli za ušima. Třetí barzoj držel vlka pod krkem, dokud nepřijel lovec a vlka nespoutal. Nejlepší chycení vlci byli ponechaní pro výcvik mladých barzojů a většina vlků, pokud nebyla smrtelně zraněna byla vypuštěna opět na svobodu.

Barzoj nemá sklony k zadávení kořisti, pouze ji dokáže perfektně zadržet. U šlechty byli barzojové velmi vysoko ceněni a také nebyli prodáváni, pouze jej mohl dostat jiný šlechtic jako dar. Tak dostala barzoje i princezna z Walesu, později královna Alexandra od cara Nikolaje II. a kdo ještě další? Naše dobrá známá a veliká milovnice snad všech psů na světě královna Viktorie.

Prvním barzojem vystaveným na britské výstave psů v r. 1863 byl pes Sultán v majetku vévodkyně z Newcastlu, který byl vyšlechtěn princem Charlesem z Pruska. Po ruské revoluci to byla zase "stará dobrá" Anglie, která pomáhala zachraňovat tyto nádherné psy před nesmyslným zabíjením.

Vraťme se zpátky ještě k historii vývoje barzoje, která je velmi dlouhá.

Celkem se vyvinulo 8 kmenových typů barzoje, kteří se od sebe značně lišili.
Jsou to Perchino I., Perchino II., typ Gejerov, Boldarev, Gejerov, Ozerov, Sumakov, Čelišev, Bibbikov. Linie jsou nazývány podle svých tvůrců, kteří byli většinou bojaři, nebo jiní šlechtici. Některé linie se postupně buď přetvořily nebo i zanikly.

Tyto obrovské smečky psů buď zanikly, nebo se zmenšily po zrušení nevolnictví v r. 1861 za cara Alexandra II. Téměř 90 % velkých loveckých dvorů zaniklo pro nedostatek personálu. Zmenšení počtu chovaných psů, hlavně pokud se jedná o barzoje, dalšímu chovu prospělo, poněvadž začala doba cíleného chovu těchto krásných psů.

Plemena psů - Barzoj Až do poloviny 19. století se nedalo mluvit o koordinovaném chovu, protože psi byli chováni pouze pro lov. V roce 1793 se narodil barzoj jménem Swer, který měl již sestavený rodokmen, kde byly zapsány již 3 generace. Chovu starého typu barzoje zasadila ránu válka s Napoleonem, kdy jeho armáda ukořistila mnoho barzojů. Po všech těchto útrapách se však narodil chovateli Karajevovi pes Pobedin I. 90 cm vysoký, který sám dokázal uštvat i zadávit vzrostlého vlka. Jedním z významných chovů tehdejší doby byl psinec v Simbirské gubernii chovatele Mačevarianova, jehož barzojové ovlivnili dnešní chov a dostali se i do carského psince Gatčina, který byl spolu s dalším psincem Peršinskaja ochota velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče, carova bratra rozhodující pro další chov barzojů v budoucnosti.

Peršinskaja ochota - majitel byl velkokníže Nikolaj Nikolajevič na panství Perchino (Peršino). Byl to lovecký zámek v tulské gubernii. Dlouholetým správcem tohoto psince byl Dimitrie von Waltzoff, který napsal dokonce knihu o chovu barzojů.

Velkokníže Nikolaj Nikolajevič koupil panství Perchino v r. 1887 a založil zde psinec pro chov barzojů. Psi zde byli nejen chováni, ale také cvičeni a používáni k lovu. Tento psinec odchovával ročně 60 štěňat, byla zde ošetřovna i domov pro staré psy. Pokud jde o počet, bylo zde 150 barzojů schopných lovit, 20 barzojů, kteří nebyli lovu schopni, 100 štěňat, 15 anglických chrtů, 87 koní a 78 ošetřovatelů. Velkokníže choval psy nejen pro krásu, ale také pro lov a snažil se opravdu, aby jeho barzojové byli ti nejlepší. Chovné páry vybíral sám. Psi z tohoto psince se stali v budoucnu základem celosvětového chovu barzojů.

Žádná bitva, válka a jiné pohromy nepřinesou nic dobrého. Tak tomu bylo i v období I. světové války, ale nejhorším obdobím pro barzoje vůbec byla Říjnová revoluce. Chov se úplně zastavil. Někteří barzojové byli zachráněni anglickými chovateli a fanoušky. Někteří se dostali do jiných západních zemí a také do Ameriky. Hodně z nich bylo zmasakrováno fanatickými revolucionáři jen proto, že byli psem šlechty. Při takové nenávisti a brutálním přístupu vůdců revoluce ke všemu aristokratickému, včetně cara a jeho rodiny se není čemu divit. Kníže Uvarov tehdy v ruské dumě prohlásil, že přišel čas, kdy je třeba číst úmrtní motlitbu za barzoje. Po ukončení revolučního období zbylo v Rusku jen velmi málo těchto psů, aby se mohlo začít s obnovou chovu. Ruský hrabě Boldarev, Dimitrij a Boris Šeremetěvovi uprchlí za revoluce do Belgie. V listopadu 1923 vypracovali standart plemen barzoje.

Plemena psů - Barzoj Po všech těch krvavých událostech museli ruští fanoušci plemene barzoj dovážet chovný materiál zpět do Ruska. Byl zničen i carský psinec Gatčino i Peršinskaja ochota. Druhá světová válka byla dalším drastickým obdobím pro barzoje. Kdyby neexistovala státní chovatelská stanice v Saratově se svými odnožemi v Engelsku a na Altaji, byl by osud barzoje v Rusku v období II. svět. války zpečetěn.

Je chov barzojů v dnešním Rusku dostatečně zajištěn? Vždyť se doslova jedná o národní poklad. Zatím co ruští šlechtici považovali barzoje za stavovský symbol, projev své urozenosti i zámožnosti, dnešní lidé je chovají pro jejich ušlechtilost, krásu, nejen jako společníky, ale také se snaží o jejich loveckou upotřebitelnost.

Barzojové, jako ostatní chrti běhají na dostihových drahách po celém světě. Potřebují denně dostatek pohybu. Není absolutně vhodným psem do jakéhokoliv bytu bez zahrady. Neexistuje jeho umístění v kotci. Má rád pohodlí na gauči, event. u krbu. Nelze u něho používat tvrdost, násilí a zastrašování. Je málo míst, kde lze barzoje pustit volně, což vlastně platí pro každého chrta. Je to možné jen na dostihové dráze, která je určena pro chrty a dobře zajištěna plotem, nebo hodně velká zahrada s vysokým plotem. Ne každý si může takového psa pořídit, musí mít k němu ten správný vztah. Nehodí se do rodin s malými dětmi, pro lidi, kteří mají nějaký tělesný handicap a nemohou splnit jeho velkou potřebu pohybu. Nehodí se vůbec do města a rozhodně ne do paneláku. Je oddaný své rodině, vyžaduje těsný kontakt s lidmi, které miluje, nemá rád samotu. Vůči cizím lidem je nedůvěřivý, nikoliv agresivní.

Barzoj se svým aristokratickým zjevem je velmi inteligentním psem. Jeho inteligence je samozřejmě jiná nežli jakou mají ovčáci, dobrmani a jiná plemena. Není rozhodně hloupým psem právě proto, že nerozumíme jeho intelektu. Byl vyšlechtěn pro samostatnou práci při lovu , hlavně na vlka, kdy si musel v některých situacích poradit sám. Je nekorunovaným králem všech chrtů a svou vznešeností dokáže přinést do dnešní doby svou slavnou i smutnou minulost.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Chřipka

Blíží se zima a opět jde o aktuální téma. V posledních desetiletích jsme si zvykli, že onemocnění chřipkou je vysoce vzácné. Je to díky vysoké proočkovanosti proti chřipce. A tak o chřipce mluvíme při každé rýmičce a kašlíčku, někdy i bez zvýšené teploty. Ale to není chřipka. O to větší překvapení bude pro nás, až k nám pandemie skutečné chřipky dorazí.

Celá Evropa i celý kulturní svět letos očekává pandemii chřipky v novém kabátu. Mluví se o možnosti rozšíření ptačí chřipky s vysokou úmrtností onemocnělých. Lze očekávat, že naše společnost nebude dostatečně vybavena protilátkami.

Doporučuje se vést lidi ke zvýšenému zájmu o očkování proti chřipkovým kmenům dosud známým. Očkování proti chřipce již máme ve všech ordinacích praktických lékařů. Opět zdarma je jen pro pacienty, kteří by byli ohroženi na životě při infekci chřipkou, a kteří byli očkováni v minulém roce. Dostali jsme méně dávek než potřebujeme, proto budeme očkovat do vyčerpání přídělu. Přijďte včas! Kdo zaváhá, bude si muset koupit očkovaní látku jako ostatní.

Existují léky nazývané antivirotika. S těmi však zatím určitě mnoho nepočítejme. Jsou drahé a nejsou uvolněny pro běžné použití. Jsou dostupné pouze pro pacienty s porušenou imunitou.

Kromě očkování nepodceňujme důslednější preventivní chování. Pokud jsme zanedbali letní otužování, můžeme se ještě otužovat saunou. Při samotné epidemii nebudeme navštěvovat větší shromáždění lidí, kde je riziko infekce vyšší. Nebudeme kýchat a kašlat na lidi bez použití kapesníku, jak jsme někteří z nás zvyklí. Při prvních chřipkovitých potížích si dopřejeme fyzický i psychický klid a zvýšíme svoji ohleduplnost vůči svým nejbližším. Kapesník je přitom vynikající vynález. Doma budeme pravidelně a dostatečně větrat. Koupíme si dopředu dostatek léků snižujících teplotu a usnadňujících kašlání. A pak už nás nic nezaskočí.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Je říjen a všichni už jistě máme "brambory ve sklepě a zelí v sudu", a proto jsem pro vás připravila pár typů na podzimní a zimní jídla.

Bramborové placky

Den předem uvaříme ve slupce asi 1 kg brambor, oloupeme a nastrouháme, půl kostičky droždí necháme vzejít v trošce vlažného mléka a přidáme k bramborům, pak přidáme 1 vajíčko a asi 1/4 kg polohrubé mouky a osolíme, vypracujeme těsto a necháme asi půl hodiny odpočinout. Pak rozválíme a vykrajujeme kolečka, která smažíme v oleji. Můžeme je i péct v troubě na plechu slabě potřeném tukem.

Výborné jsou k dušenému kyselému zelí, nebo se špenátem.
Pro milovníky masa můžeme dvě placky naplnit mletým uzeným masem spojit jako koblihu a pak smažit.
Kdo má rád sladké, může si placičky potřít medem, šlehaným tvarohem, džemem apod.
Když není moc času a dělám placky k večeři, dávám místo droždí kypřící prášek do pečiva, nemusí těsto odpočívat a hned se může zpracovat.


Slané pečivo z tavených sýrů
od paní Dany Jindrové z Třísova

1/2 kg polohrubé mouky
1 Hera
kousek sádla (necelá osminka)
1 krabička tavených sýrů (např. Madetka)
sůl


Vše smícháme, vyválíme, vykrajujeme tvary, potřeme vejcem a sypeme strouhaným sýrem, sezamovým semínkem, kmínem, mákem atd. Pečeme asi při 200°C.


Dobrou chuť přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

15 let svobody?

15 let svobody?
(Pohled obyčejného člověka)

Jak to bylo doopravdy v Listopadu před patnácti lety? Mnohým z nás je neuvěřitelné, jak snadno se komunisté vzdali moci. Tenkrát jsme to většinou kladli na vrub strouchnivělosti komunistického režimu. A samotný tolik vysmívaný a tolik opakovaný projev Milouše Jakeše z jedné vrcholové komunistické schůze tuto domněnku jen potvrzoval. Ale byli a jsou i tací, jako Petr Cibulka, kteří dodnes popírají spontánnost listopadové revoluce a celý Listopad považují za privatizační puč KGB a naší StB. O tom však není znám jediný důkaz.

Víme, že Prognostický ústav, z něhož vyšli politici jako Komárek, Dlouhý, Zeman, Klaus... byl založen šest let před Listopadem v roce 1983 komunistickým předsedou vlády Lubomírem Štrougalem na podnět Moskvy. Schopní a ambiciózní ekonomové zde bezostyšně debatovali pod ochrannými křídly KSČ nad "podvratnými tématy", bylo jim umožňováno studium na Západě, a to bez jakéhokoliv zneklidnění jinak tolik bdělé politické policie. Prognostický ústav byl bezpochyby prošpikován nejrůznějšími agenty, nelegály, služebníky a služebníčky na všech úrovních a dnes již těžko rozkryjeme, kdo komu sloužil a kdo se jen prospěchářsky vezl.

Sovětská KGB měla důkladně obsazen náš prostor, který ovládala svými agenty, svými podnikateli, ale i vysokými našimi politickými činiteli (Milouš Jakeš, Jaromír Obzina) i drobnějšími služebníčky z řad StB. Ruská tajná služba své archivy neotevřela a seznam špičkových spolupracovníků StB zmizel v Moskvě. To podporuje domněnku, že tyto služby i u nás fungují dále.

Dle svědectví Vasilije Mitrochina sovětská tajná služba používala, a nejspíše používá dál, tři základní špionážní metody:
1. Usilovala dostat své vlastní vyškolené špiony s falešnou identitou co nejvýše mezi politické špičky zájmové země.
2. Vyhledávala a získávala ke spolupráci co nejvýše postavené a dobře informované domácí osobnosti, které by dobře mohly dodávat závažné informace a současně ovlivňovat důležitá politická a ekonomická rozhodnutí ve prospěch Moskvy.
3. Ovlivňovala veřejné mínění v cizích zemích pomocí vyškolených vlastních lidí a agentů. KGB v těchto zemích zakládala své zázemí na ambasádách a ve fingovaných firmách, kde se převážně praly špinavé peníze.

Není věrohodné, že by tajné služby Sovětského svazu dnes sloužící Rusku, které si u nás vytvořily široké funkční zázemí, že by tento prostor bezdůvodně opustily.

Existuje mnoho nesrozumitelného na naší politické, ale i podnikatelské scéně. Strany, jejichž zakladatelé nepocházejí z Prognostického ústavu, jakoby neměly šanci na život. Stále se dělí, drobí a staví proti sobě. Něco bořit je vždy jednodušší, než stavět! Občas si kladu otázku, zda nejsou bořeny zvenčí. Navíc nemají kapitál. A tak mohou být sebepřínosnější, ale do politiky účinně nezasáhnou. Zejména strany usilující o morální obnovu a stavějící se proti nejrůznějším korupcím jakoby byly hned v zárodku likvidovány. Strany profitující z destrukce naší země tyto problémy nemají.

Parlamentní strany se sice rozdělily na pravicové a levicové, ale ve skutečnosti všechny převážně lpí v levicovém konstruktivismu včetně ODS, která kupříkladu petrifikovala socialismus ve zdravotnictví. Skutečně pravicoví politici nemají šanci uspět v politice. Ne že by je voliči nehledali. Ale jakoby neměli šanci se dát dohromady, nebo jakoby je někdo zvenčí i zevnitř rozbíjel.

Po Listopadu se u nás objevily dva druhy podnikatelů. Podnikatelé, kteří doufali, že u nás budou obnoveny přirozené vztahy a že se bude utvářet kapitalistická společnost. Chtějí se pomalu rozvíjet a čestně a poctivě podnikat, někteří i umí, ale jakoby se těžko prosazovali a jako by stát jim bránil v podnikání. Usilují navázat na tradici solidního kapitalismu. Většinou začali z ničeho a jen obtížně se rozšiřují. Legislativa jim mnoho nepomáhá a v okolí se nachází dost těch, kteří jim podrážejí nohy.

Druhou skupinou jsou podnikatelé, kteří se dokázali snadno dostat k majetku a penězům, hrají si hru na podnikání, prohrávají beztrestně miliony i miliardy, tunelují podniky i banky a stát jakoby nad nimi držel ochranou ruku. Někteří nemusí podnikat ani s miliardami, ale drží spolu basu v tunelování či rozebírání našeho státu v menším a nikoho mezi sebe nepustí. Znají se mezi sebou od dřív. Václav Havel mluvil o mafiánském kapitalismu.

Pak jsou ještě u nás, kromě normálních zahraničních podnikatelů, podnikající a jakobypodnikající cizinci, jejichž skutečné i fiktivní podniky jen zčásti slouží zmnožování kapitálu, více pak jako prádelny špinavých peněz a zhmotňování kapitálu. Proč by nemohly sloužit i jako základny agentů cizích mocností?

KGB a špičky StB před Listopadem měli nejvěrnější informace z politiky i z ekonomického světa. A pokud přijmeme názor, že pokojná výměna vládních garnitur byla směnou za předání ekonomické moci, zdá se, že by to mohl být i klíč k záhadám v politice, ekonomice i v mezilidských vztazích.

Evropa se obává terorismu ohrožujícího západní kulturu. Jsou zde však ještě záludnější síly, které mohou Evropu rozložit. Šancí pro evropský kontinent by byl návrat ke konzervativním hodnotám. Nemám však jistotu, že Evropa vybičovaná honbou za hmotným blahobytem bude schopna oběti v zájmu své kultury.

Byly to právě sociální revoluce 19. a 20. století, které svedly Evropu od smyslu pro sounáležitost, odpovědnost, čest a úctu k druhému člověku, a smyslu postaveném na jednotícím duchovním principu, k vizi kolektivního blahobytu, ve které vězíme dosud. Dokud naše politické špičky budou v zajetí této vize, hrozí Evropě područenství silám, které dnes tak neostře vnímáme.

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí!
Heslo Václava Havla a sametového Listopadu. Vítězství se nekonalo. Zásluhou politiků, kteří se Václavu Havlovi vysmívali a kteří v prvních letech po Listopadu ovládali politickou scénu. Nevysmívali se jen Václavu Havlovi, ale i všem slušným a poctivým občanům této země. Jednak (především zásluhou Rychetského) převzali komunistickou legislativu za součást našeho zákonodárství, čímž zlegalizovali všechny politické zločiny minulé éry a zajistili všem dříve pronásledujícím, persekujícím a vlastizrádcům beztrestnost a za druhé utvářeli zákony umožňující rozkrádání našeho státu po miliardách. Podařilo se jim, že jsme jim uvěřili, že není rozdílu mezi čistými a špinavými penězi a mafiánským chobotnicím rozkrádajícím náš stát zákonem zajistili beztrestnost. Zdá se, že náš současný schodek státního rozpočtu je směšně malou částkou oproti jimi rozkradeným miliardám.

V reportáži Můj přítel vrah jsou části policejních konfrontací vrahů s těmi, co rozhodli o likvidaci člověka. Vratislav Kutal odpovídá na zpověď člověka, který na jeho příkaz vraždil: Lžete! Nemluvíte pravdu! To není pravda! V žádném případě! Vy to dobře víte, že lžete! A Milan Šišma říká ve stejné situaci: To je bohapustá lež! Máte krátkou paměť!

Připomíná mi to politiky jedné strany, kteří stejným způsobem reagují, když jsou usvědčeni z nepravdy a dochází jim argumenty: Pane, vy lžete! Vy dobře víte, že lžete! Jakoby se od těch hlavounů chobotnice učili. A přesto je národ zbožňuje. My obyčejní lidé těžko zjišťujeme pravdu, když se oba politici při diskusi navzájem osočují: Vy lžete!

A opět se blíží další volby. Přes veškerá zklamání z politiků a našich stran půjdu k volbám. Ale budu volit jen ty politiky a strany, kteří naše současné "podnikatele" nepodporovali, nepodporují a podporovat snad nebudou. Dejme hlas těm, kteří dosud naši důvěru nezklamali, a kteří dosud věří, že Pravda a Láska musí zvítězit. Pokud my obyčejní nebudeme rezignovat a půjdeme k volbám, má náš stát šanci.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Politická glosa: Causa Kořistka

A opět pravdomluvný bude lhářem a lhář pravdomluvným. Pro obecný lid. A když nebude odsouzen nevinný, nebude odsouzen nikdo. Tak už to u nás chodí. A abychom se v tom vůbec nevyznali, nešlo o deset milionů pro Kořistku, ale o patnáct milionů pro Bielesze. Poněkud mi to připomíná licitovaný mariáš. Jenže ten končí s poslední položenou kartou a pak se musí platit.

Členové ODS vylgárním způsobem napadají Kořistku, že chce poškodit ODS před volbami. Psycholog Slavomil Hubálek však konstatuje, že agresivně a hrubě se chová spíše člověk, který má máslo na hlavě.

Nejotřesnější na celém problému je to, že naše mládež považuje korupci za normální součást naší společnosti. Kdo může za tuto zcestnou výchovu? Jsou to naši učitelé ve škole vychovaní v éře mravního marasmu? Jsou to naši rodičové, kteří chtějí pro své děti to nejlepší? Jsou to politici, jako produkt minulé éry, se svými bezzubými zákony? Nebo je to nedostatečná aktivita dobrého kvasu v naší společnosti?

- MUDr. Bohumír Šimek -

Co nás baví - Zprávy ze školy

"Les ve škole - škola v lese" ZŠ Holubov 2004, indiánské léto ve škole

Indiáni to je velká rodina mnoha národů - oni říkají kmenů - téže rasy, ale různých nářečí. V tom se liší. Avšak společný je jejich původ, způsob života, myšlení a ušlechtilost povahy. Obětavost, trpělivost a statečnost jsou Indiánům vlastní. Jsou skromní, považují se jen za rovnocennou část celé přírody a všechno, co je obklopuje, ať strom, pták, kámen, voda, je pro ně živou bytostí, k níž mají velikou úctu.

- M. Holzbachová - Děti tropického slunce -


Indiánské léto ve škole

Ve školním roce 2004 - 2005 si chceme v naší škole přiblížit život indiánů ve volné přírodě. Už 3. září jsme uskutečnili seznamovací výpravu. Přivítali jsme nové žáčky, přijali jsme je mezi školáky - indiány a popřáli jsme jim všechno nejlepší ve školní práci. Dohodli jsme se, že chceme mít indiánskou dětskou kmenovou radu, která bude spolurozhodovat o všem, co se bude ve škole dít. Už 7. září si děti zvolily radu moudrých, kterou tvoří náčelník a šest členů (Opelková Tereza, Svitáková Zuzana, Křivánková Klára, Nováková Renata, Čížková Barbora, Jindra Pavel, Bušta Dominik). Dobré skutky a znamenité činy našich dětí odměňují indiánskými pery.


Světový den zvířat - 4. října

Na základě loňského Dne zvířat, který se dětem velmi líbil, jsme připravili podobnou akci i letos. Chceme některé vyučovací předměty vyučovat netradičně. Prvním předmětem byla prvouka s přírodovědou.

Děti dokázaly nalézt, shromáždit a zaznamenat základní informace i zajímavosti o vybraných zvířatech. Takový den nám pomáhá vytvářet ve škole kamarádskou atmosféru plnou důvěry. K uvolnění přispěly dětské zvířecí masky, vytvořené díky pochopení a pomoci rodičů dětí.

Žáci pracovali v šesti skupinách. Navzájem si radili a pomáhali. Využili své zkušenosti při práci s počítačem. Dokázali, že si umí potřebné informace najít v knihách a encyklopediích. Předvedli své umění dramatizace a kreslení. Rádi jsme využili nového altánu na školní zahradě. Úkoly na šesti stanovištích byly předem připraveny. Všechny skupiny s chutí a samostatně pracovaly. Dopoledne nám rychle uteklo, všichni se zase těšíme na příští netradiční vyučování.

ZŠ Holubov 2004, příspěvek do Televize Srdíčko

ZŠ Holubov 2004, Světový den zvířat, 4. října ZŠ Holubov 2004, Světový den zvířat, 4. října
ZŠ Holubov 2004, Světový den zvířat, 4. října ZŠ Holubov 2004, Světový den zvířat, 4. října
ZŠ Holubov 2004, Světový den zvířat, 4. října

- Jaroslava Němečková, vychovatelka ŠD -

Ptačí budky

ZTRACENÉ BOHATSTVÍ

Ptačí budka, typ A Ptačím druhům vyhledávajícím přirozené stromové dutiny můžeme pomoci vyvěšováním hnízdních budek. Zhotovení jednoduché budky (A) nedá mnoho práce a není ani nákladnou záležitostí. Postačí nám pouze odřezky prken o síle 2 - 2,5 cm, potřebné množství hřebíků či vrutů 5 - 6 cm dlouhých a dodržet několik základních pravidel. Prkna, která použijeme na přední, zadní a boční stěny dáme vždy neohoblovanou stranou dovnitř budky. Oboustranně hoblované je nutné uvnitř zdrsnit. Ptáci se tak mohou snadno zachytit drápky a pohodlně vystoupat k vletovému otvoru. Na zadní nebo boční stěnu předem spolehlivě připevníme závěsnou lištu. Přibijeme ji např. delšími hřebíky, které ohneme. Do vnitřního prostoru budky nesmí vyčnívat špičky hřebíků (vrutů), aby nedošlo k poranění ptačích nájemníků. Dno zásadně nepřibijíme zespodu, ale vždy je vsadíme mezi stěny. Nehrozí tak jeho odpadnutí a do budky nezatéká. Aby byl vnitřek budky větrán, vyvrtáme do dna dva malé otvory (do 5 mm). Na stříšku je vhodné použít silnější a širší prkno, které pobijeme lepenkou nebo starým linem. Přesah nad bočními stěnami by měl být minimálně 2 cm, nad přední alespoň 5 cm. Sklon dozadu (do boku) je prospěšný, ale není nutný.

Ptačí budka, typ B Důležité je, aby stříška, popř. přední či boční stěna byla otvíratelná. Budku je nutné vždy po vyhnízdění (nejlépe na podzim) důkladně vyčistit. Kruhový vletový otvor vyvrtáme v horní třetině přední stěny. Kde není k dispozici vhodné nářadí, postačí vyříznout v horním rohu přední stěny otvor čtvercový stejného průměru. Bidélko pod vletovým otvorem se nedoporučuje, neboť zbytečně usnadňuje přístup kočkám, kunám a krkavcovitým ptákům. Přirozené dutiny také žádné nemají. Životnost budky lze zvýšit vnějším nátěrem nezávadnou barvou nenápadného odstínu nebo lněnou fermeží.

Oblíbené a ptačími druhy ochotně obsazované jsou budky z dutých kmenů (B). Jejich zhotovení je však trochu náročnější a platí pro ně stejná pravidla, jako pro budky prkenné.

Ptačí budka, typ C Při výběru místa pro vyvěšení zvolíme raději skupinu stromů. Aby se ptáci mohli k budce přibližovat v krytu větví. Intenzivní přelety volným prostorem by zvyšovaly riziko napadení dravcem. Chceme-li na určitém území (např. zahrada) umístit více budek, dbáme na to, aby vzdálenost mezi nimi nebyla kratší než 30 m. Ptáci brání své okrsky a sousední budky by zůstaly neobsazeny. Výjimkou jsou pouze špačci, kteří obsadí i několik dutin v jediném kmeni. Aby do budky nezaháněl déšť, nasměrujeme ji vletovým otvorem na jih nebo východ. Nejvhodnějším měsícem pro vyvěšení je únor. Přes zimu často zvětšují vletový otvor strakapoudi, čímž budku znehodnotí a tu je potom nutné opravit.

Zvláštní konstrukci vyžadují polobudky pro rehky domácí, konipasy a lejsky šedé (C). Ti potřebují mít z hnízda rozhled do okolí, což jim umožní nižší výška budky s poloviční přední stěnou. Rehkovníky zavěšujeme pod střechy budov, zahradních altánů, seníků, kůlen apod.

Konečně je budka na svém místě a zbývá jen čekat, jak ji ptáci přijmou. I když je procento úspěchu poměrně vysoké, může se stát, že zůstane neobsazena. Důvodem je nejčastěji nevhodné umístění, a tak ji příští rok vyvěsíme jinam. Někteří ptáci (sýkory) při obsazování zůstávají delší dobu zavěšeni u vletového otvoru a zobáčkem odlupují vlákna dřeva. Takové chování může vzbudit obavu, že je vletový otvor příliš úzký. Ve skutečnosti se však jedná o pouhou "kosmetickou úpravu" nového domova.

- Pavel Jakeš -

VNITŘNÍ ROZMĚRY BUDEK PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY PTÁKŮ


DRUHY PTÁKŮROZMĚR
DNA
V CM
VÝŠKA
BUDKY
V CM
PRŮMĚR
VLETOVÉHO
OTVORU V MM
VÝŠKA
ZAVĚŠENÍ
V M
PROSTŘEDÍ
MENŠÍ DRUHY SÝKOR:
MODŘINKA, BABKA,
ÚHELNÍČEK, PARUKÁŘKA
12 x 122526 - 282 - 5STROMOŘADÍ, ZAHRADY,
OKRAJE LESŮ,
LES
SÝKORA KOŇADRA, BRHLÍK,
REHEK ZAHRADNÍ, VRABEC
DOMÁCÍ A POLNÍ, LEJSEK,
STRAKAPOUD MALÝ
12 x 1228 - 3032 - 352 - 5STROMOŘADÍ, ZAHRADY,
OKRAJE LESŮ,
LES
ŠPAČEK, BRHLÍK,
STRAKAPOUD VELKÝ,
KRUTIHLAV, LEJSEK
15 x 1530 - 3548 - 504 - 8STROMOŘADÍ, ZAHRADY,
OKRAJE LESŮ,
LES
ŽLUNA, KAFKA, DATEL,
POŠTOLKA, HOLUB
DOUPŇÁK, SOVY
20 x 20

30 x 30
40 - 4590 - 1306 - 8STROMOŘADÍ, HRÁZE
RYBNÍKŮ, OKRAJE LESŮ,
LES
POLOBUDKY PRO REHKY
DOMÁCÍ, KONIPASY
A LEJSKY ŠEDÉ
12 x 1212POLOVIČNÍ
PŘEDNÍ STĚNA
12 x 6
2 - 4POD STŘECHY BUDOV,
ALTÁNŮ, SENÍKŮ, KŮLEN
APOD.

Obecní knihovna v Holubově

V naší knihovně jsou nové knihy pro malé i dospělé čtenáře, nabízím z každého žánru několik z nich.

Pro nejmenší děti

Hup a Hop na moři od Jiřího Kafky
Františka Stránecká - Moravské národní pohádky
Jan Krůta - Upoviny
- první čtení
Christine Nästlingerová - František jde do školy - první čtení
Ivana Březinová - O kočce Kačce - opět pro začínající čtenáře
David Laňka - Panáček ze sna


Pro mládež

Alois Mikulka - O jelenovi s kulometem - vítězná kniha o nejkrásnější dětskou knihu za 1. pololetí 1996
Karel May - Vinnetou - 5 dílů
David Almond - Tajemný Skellig


Z naučné literatury pro děti

Bob Foroke - Potrhlí vědci - oblíbená kniha
Václav Zůra - Kouzlíme pro radost
Šárka Pavličová - Dnes vařím já
Rudolg Stechmiler - Naše automobily včera
Markéta Bencová - Putování po psí stopěZ naučné literatury pro dospělé

Roger Swectinburgh - Úpravy zahrádek
Encyklopedie historických vojenských vozidel od Bárta Vanderveena
Michael Grant - Dvanáct Cézarů
Miloš Zeman - Zpověď bývalého prognostika
Jihočeský kalendář - čtení pro celou rodinu 2005
Slavnostní příležitosti - nejkrásnější dekorace na Váš stůl
Pro hezký domov - háčkovaná krajka - ubrusy, ubrousky a dečky.Beletrie

Ladislav Bollek - Pomocník - román, který získal mnoho ocenění a byl úspěšně zfilmován.
Robert Ludlum - Bourneova totožnost
David Ball - Nikdy se nevzdám - napínavý příběh
Gustav Herling Grudzinski - Benátský portrét a jiné prózy
Josef Vondrka - Smrt jménem závislost - příběh člověka, který byl závislý na drogách
Franks N. - Léto stíhače - zajímavé čtení, které seznamuje se skutečnými leteckými válkami v r. 1939 - 45.


Z historických románů

George Stripway - Za přísahu a lásku
Maurice Druon - Jed královské koruny
  - Zardoušená královna
  - Lilie a lev


Kuchtění

Kateřina Sábová, František Beníšek - Saláty zeleninové a ovocné
Vaříme ve woku
Sally am Vosková - Dieta pro čokoholikyDetektivky

Georges Simeon - Maigret a lupič kliďas
Philip Kerr - Bledý vrah
Stéphanie Bensonová - Masožravý expresŽenské romány

Nicholas Sparks - Zápisník jedné lásky - zfilmovaný příběh
Simona Manyová - Opiju tě rohlíkem
Barbara Cartlang - Trpělivý ženich
Alein Thiéry - Primářka
Susan Lewisová - Poslední možnost- Marie Hrušková, knihovnice -

Rok v zahrádce

ŘÍJEN

Nastupuje podzim se svým proměnlivým počasím. Změny nebývají krátkodobé, ale několikadenní. Klesají teploty, častěji jsou deštivé dny, bývá nevlídné a sychravé počasí.

Pranostiky:

Začínáme se sklizní zimních odrůd jablek a hrušek, ovoce hned třídíme a nejkvalitnější ukládáme do sklepa. Ze sklizených vlašských ořechů oloupeme rubínu (slupku) a necháme je na lísce na vzduchu proschnout. Průběžně hrabeme spadané listí a zdravé kompostujeme. Také ořechové listí dáváme na kompost ve směsi listí z jiných stromů (1 : 3). Sem také přijdou zbytky rostlin ze záhonů, které nyní likvidujeme. Naposledy posečeme trávník, doplníme chybějící substrát, můžeme i celou plochu slabě pohnojit kompostem. Ke keřům a stromkům bobulovin, maliníku a ostružiníku rozvážíme kompost, aby se zvýšila jejich vysoká plodnost.

I v tomto měsíci pokračujeme ve výsadbě okrasných jehličnanů, stálezelených dřevin, nových stromků a okrasných keřů. Růže vysazujeme tak, aby místo očkování bylo několik centimetrů pod povrchem půdy a chráněné zemí. Keřovým růžím zkrátíme dlouhé a nevyzrálé výhony asi o jednu třetinu, ale definitivní zkrácení necháme raději na předjaří. Stromkovým růžím zkrátíme lehce korunku a připravíme zimní kryt. Pnoucí růže prořežeme, zkrátíme staré výhony asi na 5 cm od hlavního stonku. Mladé výhony dobře upevníme ke konstrukci. I jiné popínavky dobře vyvážeme ke konstrukci, aby je nepoškodil vítr a sníh.

Ze země vybíráme hlízy jiřin, begonií a mečíků. Očistíme je a necháme na vzdušném místě zatáhnout, než je uskladníme. Dosadíme zapomenuté cibuloviny. Záhony a skalky, kde máme trvalky a dvouletky, musí být čisté, dobře nakypřené a bez plevele.

Nezapomeneme včas uklidit truhlíky, mísy a kořenáče s květinami a umístit je do suchých, chladných, ale světlých prostor k přezimování (muškáty, fuchsie, bugénvilie, aj.). Postupně sklízíme všechny kořenové zeleniny.

Na záhonech může ještě zůstat zelenina, kterou konzumujeme postupně a mráz ji neuškodí: růžičková kapusta, kadeřávek, zimní salát, pór a pažitka.

I když se nám někdy moc nechce jít na zahradu, neboť je nevlídně, mlhavo, přece bychom jen měli jít, protože práce na zahradě je tento měsíc mnoho.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
RNDr. Peleška S.: Zahrádka od jara do zimy, Brána Praha 1999
Hurta J.: Hledám rajskou zahradu s chatou, Česká pojišťovna Praha 1975
Mára J. a kol.: Rukověť zahrádkáře, SZN a ČZS Praha 1982

Vzácná planetka nebo spící kometa?

Informační Bulletin č. 6/2004 - 25. září 2004
VZÁCNÁ PLANETKA nebo SPÍCÍ KOMETA?

Astronomové řadí malá tělesa ve sluneční soustavě do různých kategorií. Znají typické planetky hlavního pásu kroužící na jen málo protáhlých drahách mezi Marsem a Jupiterem, asteroidy přibližující se k Zemi, komety na protáhlých drahách charakteristické oblakem plynu a prachu kolem jádra komety případně i ohonem či tělesa za drahou Neptunu. Jen velmi výjimečně najdou těleso, které nezapadá jednoznačné do žádné z těchto skupin a existuje na jejich rozhraní.

Jedno z takových neobvyklých těles nalezli během úspěšného zářijového pozorovacího období na jihočeské Kleti. Při měření poloh už známých blízkozemních asteroidů objevili kleťští astronomové Jana Tichá a Miloš Tichý na snímku pořízeném 1,06-m teleskopem KLENOT dosud neznámé pohybující se těleso. Výpočet dráhy z měření pořízených během několika nocí ukázal neobvyklou velmi protáhlou dráhu s přísluním u dráhy Marsu a odsluním až za dráhou Jupiteru (excentricita = 0,55). Sklon dráhy k rovině ekliptiky má 42 stupňů. S velkou poloosou eliptické dráhy 3,73 astronomických jednotek je tato dráha typická pro krátkoperiodické komety Jupiterovy rodiny. Nové kleťské těleso však nejevilo známky kometární aktivity.

Astronomové z Kleti proto požádali o pomoc kolegy ze zahraničí s většími přístroji. Zatímco v Arizoně bylo zataženo, kolegům z University of Hawaii se podařilo pořídit dvě série snímků s 2,2-m dalekohledem na havajské Mauna Kea. Ač byly tyto snímky pořízeny v různých filtrech pro snazší zobrazení plynu i prachu, ani velký dalekohled neukázal kometární aktivitu.

Observatoř Kleť 2004, pohyb planetky 2004 RT109 mezi hvězdami v noci 13. září 2004, foto Miloš Tichý a Jana Tichá (Kleť - KLENOT Project) Nový vzácný kleťský objev tak zůstává v mezinárodních katalozích zařazen mezi planetky s neobvyklou dráhou pod označením 2004 RT109. Podobných těles je mezi dvě stě padesáti tisíci zaznamenaných planetek známa jen asi dvacítka. Jeho objev byl publikován v cirkuláři Mezinárodní astronomické unie MPEG 2004-R62, novější dráhové elementy lze najít v databázi Minor Planet Center. Rozměry tělesa odhadují odborníci mezi 0,5 až 1,2 kilometru.

Snímky zobrazují pohyb planetky 2004 RT109 mezi hvězdami v noci 13. září 2004. Snímky byly pořízeny expozicí 30 sekund 1,06-m teleskopem KLENOT Observatoře Kleť.

Foto: Miloš Tichý a Jana Tichá (Kleť - KLENOT Project) Jistá naděje na objevení kometární aktivity však stále zůstává - buď po průchodu přísluním (letos koncem října), či dokonce až v následujících obězích kolem Slunce.

- Ing. Jana Tichá, ředitelka -

Hvězdárna Kleť
Zátkovo nábřeží 4
tel.: 380 711 242
mobil: 603 913 985
fax: 386 352 239
e-mail: klet@klet.cz
http://hvezdarna.klet.cz
http://www.planetky.cz

Klub Holoubek

Holubov - klub Holoubek, logo

ZVEME VÁS DO DIVADLA!

Pohádku "O zvědavém slůněti" nám do klubu Křemílek přijede zahrát divadelní společnost Studio dell'arte z Č. Budějovic.

V pohádce hrají velcí plyšoví sloni, představení je vhodné i pro nejmenší děti.

Křemže - klub Křemílek, logo
Kdy: 2. 11. 2004 v 10,00 (sraz v 9.50)
Kde: Klub Křemílek, dům služeb, Křemže
Vstupné: 40,- Kč za dítě, doprovod zdarma

INFORMACE

Pozvánka

Obec Holubov zve srdečně všechny dříve narozené občany na

tradiční setkání důchodců,
které se koná v sobotu 30. října 2004 od 14.00 hodin v hasičské zbrojnici v Holubově.

Autobus pro účastníky setkání pojede v 13.45 z Krásetína přes Třísov, Holubov Planinka okolo Artypy k hasičské zbrojnici.
Hudba i občerstvení zajištěno.


Upozornění

Na obecním úřadě je možno zakoupit publikaci Dívčí Kámen a letecké snímky Holubova a Krásetína. Snímky Třísova budou dodány později.


Další informace :
Observatoř Kleť
Lanová dráha Kleť
Dívčí Kámen
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 14. listopadu 2004 : TOPlist 0