ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Říjen 2002 - Číslo 10 - Ročník 8

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (770 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

 Holubov 2002, po povodních
Zpráva z veřejného jednání obecního zastupitelstva, které se konalo 8. 10. 2002 v Holubově.

17. jednání OZ bylo zaměřeno především na informaci o činnosti OÚ a OZ za období od června do září 2002. Hlavním bodem jednání byla informace a zpráva o průběhu všech tří vln povodní v naší obci.

Tato zpráva obsahuje průběh povodní, veškerá opatření při nich, vyčíslení škod na majetku obce, podnikatelských subjektů i samotných občanů.

Dále zpráva obsahuje opatření na odstranění následků povodní. Zde bylo osvětleno, jakým způsobem jsou zajišťovány finanční prostředky na tyto práce a jak budou práce na odstraňování postupovat.

V závěru zprávy bylo řečeno, že nyní bude zapotřebí, abychom všichni spojili síly, odstranili vzniklé škody, dali vše do pořádku a pak hledali všechny přijatelné možnosti, jak předejít takovým pohromám.

Na této spolupráci se budou muset podílet - obec, vlastníci pozemků a lesů, vlastníci vodních toků a rybníků, orgány ochrany přírody a státní správy.

-J. Franěk, starosta-

Holubov 2002, po povodních Holubov 2002, po povodních

Návštěva ministra v Holubově

Holubov 2002, návštěva ministra životního prostředí ČR RNDr. Libora Ambrozka V sobotu 5. října 2002 v dopoledních hodinách nečekaně navštívil naši obec ministr životního prostředí České republiky RNDr. Libor Ambrozek se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Českého svazu ochrany přírody ČR. Pan ministr se zajímal o situaci kolem výstavby kanalizace a ČOV v Holubově a průběhu jejího zkušebního provozu. V době vyřizování žádosti a udělení výjimky pro naši akci předchozím ministrem ŽP ČR působil dr. Ambrozek jako poslanec a předseda rady fondu, takže celou problematiku naší stavby znal.

Poté si prohlédl fotodokumentaci povodní v naší obci a zajímal se i o vzniklé škody. V závěru návštěvy si pan ministr s doprovodem prohlédli naši čistírnu, kde právě prováděli kontrolu zařízení pracovníci firmy VAK středisko Křemže p. P. Podhradský a p. J. Kouba, kteří odborně informovali pana ministra o funkci ČOV. Stavba i technologie se všem velmi líbily.

- Jaroslav Franěk -

Holubov 2002, návštěva ministra životního prostředí ČR RNDr. Libora Ambrozka

VOLEBNÍ PROGRAMY KANDIDUJÍCÍCH STRAN


Volební program
kandidátů KDU - ČSL do Obecního zastupitelstva Holubov

Naše motto:
"Tajemstvím úspěchu v životě není dělat to, co se nám líbí, nýbrž nalézat zalíbení v tom, co děláme."
T. A. Edison


Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám předložili náš volební program na další čtyřleté volební období.
V úvodu je potřeba říci, že je nutné chápat komunální politiku jako službu, a měla by být politikou o lidech a pro lidi zde žijící. Myslíme si, že jsme před čtyřmi léty také takto uvažovali. Nastínili jsme si program, který jsme se snažili společně plnit. Jsou věci, které se podařilo udělat, na některých je však potřeba dále pokračovat. To však záleží na vás všech voličích, jak naše uplynulé období zhodnotíte a zda nás podpoříte do dalšího volebního období.

Nástup do nového volebního období bude stěžovat situace s odstraňováním povodňových škod, které vznikly při povodních v srpnu a září 2002. Odhad škod na majetku obce představuje částku přes 10 milionů korun. Proto bude nutno využít všech možností k získání finančních prostředků na veškeré opravy a práce s nimi spojené. Ihned po zajištění nutných oprav byla podána žádost z Programu obnovy venkova na odstraňování závad na zničených přechodech přes vodní toky na území obce. Bude nutno ještě letos podat žádosti na opravy zničených komunikací v Krásetíně ve vsi a na Podluží, které si přestavujeme provést v polovině roku 2003. Dále je nutno požádat o dotaci na opravu narušené kanalizace v Holubově a v Krásetíně na Podluží. Bude nutno opravovat i veškeré prašné obecní komunikace na celém území obce.

Od oprav po povodni bychom chtěli přejít a připomenout dlouhodobě plánovanou investici v obci, výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizaci v Holubově. Toto se podařilo zajistit, je však stále potřeba usilovat o získání doplatku dotace, který představuje částku cca 2 miliony korun. Podmínkou je uvedení celého díla do trvalého provozu a prokázat ekonomické využití. Prostředky, které bychom měli získat, budou použity na opravu místních komunikací v Nové ulici a okolí, kde se prováděla výstavba kanalizace. Od roku 2003 bude obec splácet úvěr na tuto akci, i zde je možnost pomocí Programu obnovy venkova získat část prostředků na splátku úroku z úvěru.

V uplynulém období se podařilo vyřešit úpravu jímání třísovského vodovodu. Po přívalových deštích v srpnu však došlo k částečnému narušení okolí jímání. Tyto opravy bychom chtěli v brzké době zrealizovat v režii obce, aby nedošlo k navýšeni nákladů na provozování vodovodu v Třísově. V oblasti vodovodů je nutno v Holubově, Třísově i Krásetíně plánovat opravy a údržbu, neboť některá zařízení stárnou a přestávají plnit svou funkci. Nutné bude zajistit i drobné opravy na starších kanalizačních řadech, které se projevily při přívalových deštích. Základní myšlenkou stále zůstává zajistit všem občanům naší obce kvalitní pitnou vodu. V Holubově se podařilo dokončit kompletní založení rozvodů el. energie, veřejného osvětlení, místního rozhlasu a telefonů. Nic nebrání v dokončování oprav komunikací, rozšiřování rozvodů kanalizace do území obce, kde není zatím vybudována. V Třísově je dokončeno veřejné osvětlení, kabely v zemi, v Krásetíně rovněž, ale kabely v zemi jen zčásti a zbytek je zatím na stávajícím venkovním zařízení JČE. Tyto práce se podařilo zajistit díky dobré spolupráci JČE Č.Krumlov.

Do začátku roku 2003 bude schválen územní plán obce Holubov, Třísov a Krásetín. Jsou naplánovány lokality pro výstavbu rod. domů. Budeme podporovat tuto výstavbu, ale zde je nutná vzájemná dohoda mezi vlastníky pozemků jako prodávajícími, zájemci o pozemky jako kupujícími a obcí.

Chtěli bychom v rámci finančních možností zajistit opravu školního hřiště v Holubově, vybudovat hřiště u koupaliště v Krásetíně a spolupracovat s fotbalovým klubem SK Holubov v jejich činnosti a pokusit se společně realizovat jejich plány.

Je stále zapotřebí počítat se zajištěním údržby veškerého obecního majetku (škola, školka, hasičárny, vodovody, kanalizace, veškeré komunikace, veškerá prostranství, brody, lávky atd.). Po zkušenostech z minulých let bude nutno zajišťovat finanční prostředky z různých dotačních programů (např. POV, SAPARD, PHARE).
Jedním z hlavních úkolů je zajištění kvalitního provozu naší školy, mateřské školy a školní jídelny ke spokojenosti dětí a hlavně všech rodičů. Naše zásadní stanovisko je podle zákona zajistit a podpořit nově vzniklý právní subjekt Základní škola Holubov se součástmi mateřská škola a školní jídelna, aby tato zařízení sloužila ke spokojenosti všech. Škola byla, je a bude stále naše, nás občanů Holubova, Třísova a Krásetína. Chceme spolupracovat a podporovat činnosti všech našich sborů dobrovolných hasičů, kteří především zajištují bezpečnost nás občanů, což jsme mohli ocenit při letošních povodních. Dle svých možností pomáhají obci, připravují různé společenské a kulturní akce, pracují s dětmi a také příkladně reprezentují naší obec. Spolupracovat a podporovat chceme rovněž dobře fungující oddíl skautů v Holubově, který hlavně pracuje s dětmi. Skauti připravují různé společenské a kulturní akce a také pomáhají obci.

I nadále chceme podporovat a prohlubovat spolupráci s naší partnerskou obcí Guggisberg ve Švýcarsku. Musíme všichni společně hledat možnosti v čem a v jakém směru by měla tato spolupráce spočívat a pokračovat.

Budeme se snažit o dobrou spolupráci mezi obcí a všemi podnikateli v naší obci. Spolupracovat chceme jak s menšími podnikateli, tak i většími, mezi které patří i závod Artypa. Všichni společně přináší do obce finance a zajišťují našim občanům pracovní příležitosti, což je důležité. Tak jako do současnosti, tak i v dalším volebním období budeme usilovat o zajištění zdárného a efektivního provozu naší lanové dráhy na Kleť.

Chceme podporovat činnost všech sdružení, spolků a aktivit občanů, které budou dělat něco pro občany, pro obec, pro životní prostředí a pro zlepšení mezilidských vztahů.
Myslíme si, že je potřeba i nadále zajišťovat akce vítání občánků do života, mikulášské nadílky pro děti a dětské dny. Nesmíme zapomenout ani na starší občany, kterým budeme blahopřát k jejich významným výročím v 70, 75, 80 letech a následně každý rok. Zajistíme i každoroční setkání důchodců. Musíme si uvědomit, že se nesmí zapomínat na všechny dříve narozené občany a poděkovat jim za vše, co v životě udělali.

Pro zajištění informovanosti občanů chceme i nadále dobrou spolupráci s Artypou vydávat náš Holubovský zpravodaj. Další informace mohou občané získat na veřejných jednáních obecního zastupitelstva, které plánujeme pořádat střídavě ve všech osadách. Důležité informace je možno získat i osobním kontaktem s členy OZ. Naším přáním, o které budeme usilovat, je, abychom se podle možnosti přihlásili do soutěže "Vesnice roku" a zajistili pro nás obecní znak a prapor.

Vážení voliči,
předkládáme Vám náš volební program, naši představu, jak dál navázat na to, co se podařilo a v čem chceme v budoucnu pokračovat.
Při naší práci nám vždy záleželo na tom, aby to, co děláme, bylo vždy ku prospěchu Vás všech občanů a aby se nám zde dobře žilo.
Nyní bude záležet na Vás, jak zhodnotíte naši práci v minulém volebním období a zda nám dáte důvěru i v nadcházejících volbách.

- Kandidáti do Obecního zastupitelstva v Holubově za KDU - ČSL -
Kandidátní listina Křestánské a demokratické unie - Československé strany lidové
 • Jaroslav Franěk, 50 let, starosta obce, Holubov, člen KDU-ČSL
 • Ing. Jaromír Marek, 45 let, ředitel, Třísov, bez politické příslušnosti
 • Adolf Bušta, 61 let, soukromý podnikatel, Krásetín, bez politické příslušnosti
 • Ing.Petr Čížek, 34 let, stavbyvedoucí, Holubov, člen KDU-ČSL
 • František Kroiher, 46 let, hasič, Holubov, bez politické příslušnosti
 • Ing. Miroslav Šmejkal, 39 let, projektový manažer, Holubov, bez polit. příslušnosti Josef Bürger, 48 let, vedoucí střediska, Holubov, člen KDU-ČSL
 • Ing.Vilém Churan, 33 let, bankovní úředník, Holubov, bez politické příslušnosti
 • Miroslav Fučík, 32 let, soukromý podnikatel, Třísov, bez politické příslušnosti


Volební program
základní organizace KSČM Holubov (Holubov, Třísov, Krásetín) na léta 2003 - 2006

Komunistická strana Čech a Moravy vědoma si postavení ve společnosti a své odpovědnosti k občanům, kteří jí dali důvěru v červnových parlamentních volbách, nepovolí ve svém úsilí prosazovat národní zájmy našich občanů a požadovat odpovědnost státu za sociální jistoty a zachování odpovídajícího standartu životní úrovně všech občanů a práva na důstojný život. Důsledně budeme prosazovat vytváření podmínek pro rozvoj ekonomiky, rovné podmínky pro všechny formy vlastnictví, dostupnosti vzdělání, kultury, kvalitní zdravotní péče pro všechny občany a zajištění bezpečnosti.

V případě volebního úspěchu bude kritériem našich zastupitelů spolupráce se zastupiteli ostatních politických stran při řešení rozvoje naší obce a konkrétních problémů jejích občanů.

1) Jako dlouhodobé úkoly budeme prosazovat:

 • Likvidaci škod napáchaných povodněmi na majetku obce, zejména v osadě Krásetín a spodní části Holubova.
 • Vytváření finančních zdrojů pro splácení závazků vzniklých při řešení plynofikace obce, výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod.
 • Prosazovat, dle finančních možností obce, provedení nových živičných povrchů obecních komunikací, zejména staré cesty od nádraží k závodu Artypa, v Nové ulici a u televizních bytovek.
2) V otázkách komunální politiky budeme podporovat:
 • Odpovědnost zastupitelů při výkonu funkcí v zastupitelstvu obce voličům (občanům).
 • Budeme usilovat o posilování vlastnictví obce, rozvoj její podnikatelské činnosti a vytváření příznivých podmínek pro podnikatelskou činnost s cílem přispět ke stabilizaci a dalšímu rozvoji obce.
 • Budeme prosazovat optimalizaci místních poplatků a daní.
 • Při zvelebování obce a osad budeme prosazovat využití místních zdrojů včetně brigádnické činnosti občanských sdružení působících v naší obci.
 • Udržení a rozvoj dostupnosti zdravotní péče a zdravotnických zařízení. Zachování sítě školních a předškolních zařízení včetně finanční dostupnosti pro rodiče dětí a zajištění kvalitního a finančně dostupného stravování dětí.
 • Budeme působit na zlepšování životního prostředí v obci, zejména, na čistotu, veřejnou zeleň, prostory pro rekreační a sportovní vyžití občanů, včetně vodních nádrží.
 • Budeme prosazovat zachování provozu a stávající dobré úrovně prodejny potravin v Třísově.
 • Snažit se o zachování autobusového spojení v ranních a odpoledních hodinách pro školní mládež a občany Krásetína.
 • Prosazovat podporu činností občanských sdružení působících na území obce.
 • Usilovat o vyhrazení a vytýčení odstavných ploch pro nákladní automobily nad 3,5 tuny a autobusy, včetně kontroly dodržování jejich využití.
 • I nadále zabezpečovat provádění veřejných schůzí obecního zastupitelstva střídavě v jednotlivých osadách.

Kandidátní listina Komunistické strany Čech a Moravy
 • Jan Vitek, 59 let, občanský zaměstnanec armády ČR, Holubov, člen KSČM
 • Ludmila Cudlínová, 54 let, účetní, Holubov, bez politické příslušnosti
 • Ing. Pavel Svoboda, 56 let, jednatel společnosti s r.o., Holubov, člen KSČM
 • Jiří Sviták, 56 let, řidič, Holubov, člen KSČM
 • Marie Jílková, 48 let, administrativní pracovnice, Holubov, členka KSČM
 • Karel Hončík, 56 let, vodoinstalatér, Třísov, člen KSČM
 • Ing. Vladimír Pražák, 58 let, technik, Holubov, bez politické příslušnosti
 • František Zaibl, 68 let, důchodce, Krásetín, člen KSČM
 • Ing. Karel Muk, 49 let, technik, Holubov, bez politické příslušnosti


III. ročník Jihočeské hasičské ligy ukončen.

Holubov zdobí stříbro.

Holubovští hasiči, 2002 Letošní, 3. ročník Jihočeské hasičské ligy byl ukončen v sobotu 28. září na Hluboké nad Vltavou, kde proběhla závěrečná soutěž. Rozdělily se poslední body a pro letošek je dobojováno. Celý seriál byl zahájen letos v květnu soutěží v Třísově. Následovalo jich dalších 10 v Lišově, Todni, Kájově, Žďáru, Holubově, Markvarci, Bechyni, znovu v Holubově, ve Větřní a závěr na Hluboké. Jihočeská hasičská liga je seriál jednotlivých pohárových soutěží v požárním útoku. Za pořadí v jednotlivých soutěžích jsou družstvům přidělovány body. Na závěr proběhne vyhlášení vítězů součtem získaných bodů ze všech soutěží. Maximem je 220 bodů, tj. to družstvo, kterému by se podařilo vyhrát všech 11 pohárovek se ziskem 20 bodů za 1. místo. Špička ligy je však natolik vyrovnaná, že pochybuji, že by se to některému družstvu podařilo. Letošními výsledky s 6 prvními místy se k této metě přiblížilo družstvo ze Žďáru z okresu Jindřichův Hradec, které se se ziskem 187 bodů stalo jasným a zaslouženým vítězem roku 2002. O další body se však celý rok tvrdě soutěžilo a o další umístění se bojovalo až do úplného konce na Hluboké. Nejvýhodnější pozici měl Holubov, ale o pouhý bod před Lišovem. Záležitost byla zcela jasná. Kdo koho na Hluboké "udělá", bude se dělit o stříbro a bronz. Ze čtvrtého místa mohl už pouze teoreticky měnit pořadí Třísov. Roli favorita Holubov udržela získáním druhého místa před vítězným Bohdalínem si zajistil zisk dalších sedmnácti bodů. Lišov skončil až pátý a bylo rozhodnuto.

Do Jihočeské hasičské ligy se letos zapojilo 48 družstev a konečné pořadí na prvních 10 místech bylo následující:

- Sviták Petr, starosta SDH Holubov -

Dovolte mi, abych využil této příležitosti a poděkoval všem hasičům za reprezentaci obce a poblahopřál holubovským k II. místu a třísovským k pěknému čtvrtému místu v Jihočeské lize.
Přeji Vám všem do další činnosti mnoho elánu a úspěchů.

- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Citáty a zamyšlení

Zamyšlení

Rodiče a děti, vztahy mezi nimi, to je nevyčerpatelné téma, stále něco nového nacházející. Je dost literatury, která obsahuje vysvětlení, poučení a je potřebná. Ovšem není nad osobní prožitek. Kdo má ale dnes čas na rozebírání a přemýšlení o takovýchto vzniklých situacích? Přesto bych se s Vámi podělila o to co mne zaujalo při pročítání knih takto zaměřených, např. od dr. R. Campbella Potřebuji tvou lásku aj.

Děti si můžeme představit jako zrcadla, která odrážejí naši lásku, ale sami ji nevytvářejí. Jestliže jim projevujeme lásku, ony ji vracejí. Jak projevit lásku svému dítěti? Myslíte, že je to samozřejmé? Ano, do určitého věku, ale pak přicházejí ty tzv. "ledové situace", kdy přede mnou není ta tichá, stydlivá, mírná a ochotná dívenka (chlapec), ale rozhněvaná, nenávistná a znuděná. A pak si můžeme klást otázku: "Mám své děti rád bez ohledu na jejich chování?"

Pouze bezpodmínečná láska k dítěti to dokáže. Co je to bezpodmínečná láska? To znamená milovat své dítě bez ohledu na to, jaké je. Není důležité, jak vypadá. Rozhodující nejsou ani jeho kvality, sklony nebo handicapy. Není podstatné, co z něho bude, a vůbec nejtěžší na této lásce je to, že nezáleží ani na tom, jak se dítě chová. Samozřejmě, že to neznamená, že jeho chování se vám vždycky líbí. Bezpodmínečná láska znamená, že své dítě milujeme, přesto, že jeho chování se vám někdy protiví.

Jak moc je důležitý kontakt očima
Ve vhodné chvíli je nutné navázat s dítětem kontakt očima. Např. když udělá něco obzvlášť dobře. Dívat se do očí druhého, jestliže pohled doprovází milá slova a přívětivý výraz obličeje, je velice příjemné a povzbudivé. Je špatné dívat se do očí jedině tehdy, když dáváme dítěti nějaký příkaz nebo kázání. Vědomě odmítnout oční kontakt dítěti je obvykle bolestnější než tělesný trest. Dítě, o které je dobře postaráno, žije v pohodlí, má správnou výživu, ale chybí mu kontakt očima může být i citově narušené.

Jakým dalším způsobem projevit lásku dítěti? Fyzickým kontaktem, soustředěnou pozorností a kázní.

Ale o tom až zase příště.
- Marie Hrušková st. -

Ptáci (Aves)

Nadřád: Běžci (Ratitae)
Čeleď: Pštrosovití
 Ptáci - Pštros dvouprstý


Pštros dvouprstý

Je to dnes největší nelétavý pták. Jeho výška dosahuje až 2,5m, zároveň je i nejtěžší. Dospělý samec váží 100-140 kg. Žije ve stepích, řídkých lesích, savanách i polopouštích Afriky. Vyhýbá se hustým lesům i mokrým oblastem, i když se vody nebojí. Hlavu, krk i lýtka má holé. Trup i část krku je porostlá u samců černým, u samic hnědým peřím. Má dlouhé a svalnaté nohy se dvěma prsty, které jsou jeho zbraní. V případě nebezpečí dokáže protivníka kopnout, ale též rychle utéci. Dokáže běžet až padesátikilometrovou rychlostí, přičemž dělá skoky až 4 m dlouhé. Je spíše všežravec, i když se živí hlavně rostlinou potravou. Zobe semena, plody, trávu i byliny, ale nepohrdne masem, sezobe klidně ještěrky, drobné savce i mláďata ptáků. Po zásnubách samec vybírá místo na zemi pro hnízdo. Do tohoto miskovitého důlku pak snese samice po dvou až třídenních intervalech 20 vajec. Do jednoho hnízda snáší někdy i více slepic. Jedno pštrosí vejce váží až 1600 g. Na vejcích sedí ve dne samice, v noci samec. Po 42 dnech se líhnou kuřátka. Mláďata se po oschnutí ihned vydávají s rodiči na toulky krajem. Samec je však hlavní opatrovník, kuřátka vodí na pastvu a pečlivě hlídá. Rychle rostou a přibírají na váze. Za 10 měsíců mají hmotnost jako dospělí ptáci.

Čeleď: Nanduovití
 Ptáci - Nandu pampový


Nandu pampový

Je to další zástupce běžců. Mohli bychom ho vidět v savanách Jižní Ameriky. Našli bychom ho v Brazílii, Bolívii i Argentině. Je menší než pštros, neboť měří 140 cm, váží 20 kg. Na nohách má tři prsty, při běhu vyvine rychlost až 40 km/h. Peří má i na hlavě, krku trupu a lýtkách. Samice po snesení vajec se od hnízda vzdálí. Samec sedí sám 30-40 dní na vejcích. Mláďata po vylíhnutí za několik dní velmi rychle běhají, nedohoní je ani člověk. Samec se o ně stará asi 5 týdnů sám, potom se teprve připojí samice. Mláďata pohlavně dospívají až po dvou letech.

Zajímavosti:
Jedno pštrosí vejce váží 1600 g - asi jako:
a) 10 vajec husích;
b) 25 vajec slepičích
c) 47 vajec bažantích
d) 123 vajec koroptvích
e) 882 vajec sýkorčích.

Pštros dvouprstý je velký herec - pokud na jeho kuřata zaútočí velký nepřítel, kterého není schopen odrazit vlastním útokem, dovede sehrát roli těžce raněného. Začne kulhat, předstírá, že má zlomené křídlo, dokáže se i svalit na zem a přitom má pootevřený zobák. Neustále na sebe upozorňuje, jen aby odpoutal pozornost od kuřat.

- Mgr.Drahomíra Bodláková-
Literatura:
Vágner J.: Zvířata v Africe, Slovart Bratislava 1992
Bouchner M.: Kapesní atlas ptáků, SPN Praha 1975

Slovo lékaře

Chřipka

Opět nastává podzimní čas, kdy se dobře daří nejrůznějším virózám, rýmě, kašli... A tak zima prokáže, co jsme dělali přes léto. Otužovali jsme se? Alespoň jíme hodně ovoce a zeleniny. Letošní rok nám většinou přál. Oblékáme se přiměřeně počasí, abychom neprochladli. A když už prochladneme, snažíme se rychle prohřát u kamen horkým čajem s citronem.
Případně zejména starší jej mohou ochutit rumem. Alkohol otevře jemné cévy v kůži a umožní lépe přijmout do těla sálavé teplo kamen.

Nejnebezpečnější ze všech viróz, které nazýváme nepřesně pojmem "chřipka", je pravá chřipka, která cyklicky přepadá svět v těžkých epidemiích s mnoha úmrtími. Pravá chřipka, horečka kolem čtyřiceti stupňů, zimnice, schvácenost, rýma, kašel se dnes již u nás vyskytuje spíše sporadicky. I pravá chřipka dnes často probíhá pod obrazem jen lehké virózy. Zásluhu za tom má každoroční pravidelné očkování, které šíření pravé chřipky přece jen brzdí.

I letos koncem října dostaneme očkovací látku vyrobenou pro tento rok. Skupiny obyvatelstva ohrožené smrtí při klasickém průběhu pravé chřipky mohou být očkovány zdarma. Jde o lidi trpící chronickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév, ledvin, cukrovkou, u kterých jsou základní životní funkce těžkým průběhem pravé chřipky ohroženy svým selháním.

Na okresní hygienické stanici je dostatek očkovací látky i pro ty zájemce, kteří chtějí být očkováni proti pravé chřipce, aniž by byli přímo ohroženi na životě.

Za takovéto očkování na vlastní žádost se letos platí 160,-Kč.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Pro říjnový zpravodaj nám poskytly své oblíbené a vyzkoušené recepty paní Marie Šmejkalová z Holubova, která nám nabídla klasické pečené dobroty a paní Lenka Šmejkalová pak zdravé lehké saláty.

Ořechová bábovka
13 dkg másla, 20 dkg cukr moučka, 3 vajíčka, 20 dkg výběrové mouky polohrubé, 10 dkg ořechů - mleté nebo sekané, 1/2 prášku do pečiva, trochu mléka (podle potřeby)

Máslo cukr moučku a 3 žloutky utřeme. Přidáme mouku, ořechy, prášek do pečiva, sníh ze 3 bílků a mléko podle potřeby.

Opilý Isidor
23 dkg másla, 22 dkg cukr moučka, 6 žloutků

Utřeme a přidáme 2 lžíce kakaa, sníh ze 6 bílků, 6 dkg hrubé mouky, 6 dkg hladké mouky a 1 prášek do pečiva. Těsto rozetřeme na vymazaný a moukou vysypaný plech. Upečený potřeme rybízovou zavařeninou, ořechovou nádivkou a krémem. Polijeme čokoládovou polevou.
Ořechová nádivka
23 dkg ořechů, 15 dkg moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1,5 dcl rumu
Krém
25 dkg másla, 10 dkg cukru moučka, 4 žloutky, 2 lžíce kakaa, trochu rumu

Těstovinový salát s bazalkou
250 g těstovin (nejlépe je použít originální italské tříbarevné ARRIGHI), 3-4 rajčata, 2-3 stroužky česneku bazalka (nejlépe čerstvá), olivový olej

Těstoviny uvaříme ve slané vodě. Přidáme na kostky nakrájená rajčata, nadrobno nakrájený česnek, polijeme olivovým olejem, přidáme nadrobno nakrájenou (nasekanou) bazalku a lehce smícháme.

Zeleninový salát z čerstvé zeleniny
rajčata, salátová okurka, papriky, balkánský sýr (ledový salát, červené ředkvičky), množství zeleniny a sýru podle potřeby, dobromysl (oregano), olivový olej

Rajčata, salátové okurky (i se slupkou), papriky, balkánský sýr, případně červené ředkvičky nakrájíme na kostky. Přidáme-li ledový salát, je nejlépe když se nadrobno natrhá (ale můžeme ho i nakrájet). Posypeme oreganem, polijeme olivovým olejem a lehce smícháme.

Ovocný salát s jogurtem
ovoce (jablko, podzimní broskve, banán, pomeranč, hruška, hroznové víno, příp. další ovoce), skořicový cukr, jogurt
Vybrané ovoce oloupeme a očistíme, nakrájíme na kostky, posypeme skořicovým cukrem, přidáme jogurt a lehce smícháme.

Balkánské papričky
papriky (nejlépe je použít buď tmavé zelené papriky nebo sytě červené papriky), česnek, olivový olej, (mleté čili papričky - když se použije červená paprika)
Papriky očistíme a nakrájíme na nudličky. Lehce je opečeme na mírně rozpáleném olivovém oleji. Zakryjeme pokličkou a krátce na mírném ohni podusíme (ale jenom ve vlastní šťávě, papričky se nesmí vařit. Proto je nejlépe použít nádobí s principem úpravy jídla při nízkých teplotách - zachová se tak barva, hmotnost i nutriční hodnota papriček). Ke konci přidáme nadrobno nakrájený česnek.

Balkánské papričky se mohou podávat jako příloha v teplém stavu nebo jako předkrm, či salát, který pak výborně chutná za studena s bílým pečivem.

Velice gurmánsky vypadá, když se podávají dva druhy salátu balkánských papriček: jeden ze zelených paprik a druhý připravený zvlášť z červených paprik (salát z červených paprik během tepelné úpravy jemně dochutíme mletými čili papričkami).

Za příspěvky děkuje a dobrou chuť Vám všem přeje

-MS-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Kradu, kradeš, krademe...

Toť povaha česká? Nevím jak moc se na tom podílí chování našich politiků, ale český člověk se spokojí i s málem, jde-li o to, vzít si z cizího. Ve snaze o příjemné posezení v čekárně, mimo jiné jsem dal k ozdobě na zkoušku zcela obyčejné rostlinky v květináčích na okenní parapety. Do týdne zmizely i s květináči i s podtácky. Jedna z nich byla dárkem paní učitelky Vojtíkovi. Není to poprvé. Dám-li muškáty na okenní parapet, jsou každým rokem olámané. A je to jedno, zda jsou vzácnější či obyčejné. Hlavně, že někdo má kvetoucí muškáty na úkor druhého? Nechápu toho člověka, kdo ničí radost druhých připravovanou pro ostatní.

Pokud normální slušný člověk má zájem o pěknou květinu, která mu nepatří, vždy se snaží domluvit s jejím majitelem. Když mně majitel dovolí vzít si větvičku na zakořenění, snažím se vzít si ji tak, aby nebylo k poznání, že na rostlince něco ubylo. Neboť se nehodí kvůli svému potěšení umenšit radost druhému.

Je asi jiná doba. Politici si berou 500.000 Kč ročně za to, že jako členové dozorčí rady mlčí o miliardových rozkrádáních České spořitelny. Občané to zaplatí. Proč by si obyčejný člověk neukradl nějakou tu rostlinku? Vždyť jde o podstatně méně! Kdo nekrade, okrádá svou rodinu! Je to neuvěřitelné, jak nám to heslo komunistické éry zalezlo za nehty!

- MUDr. Bohumír Šimek -

Rybářské závody

Holubov 2002, rybářské závody na holubovském rybníce V sobotu 28. září 2002 přivítala účastníky 2. ročníku rybářských závodů na holubovském rybníce hustá mlha, která se začala okolo 10. hodiny zvedat a vykouklo na nás sluníčko. Na 40 účastníků závodů si skutečně užilo své, vždyť teprve 14-ti letý vítěz Karel Šimek nachytal 648 cm ryb, 2. pan Pavel Němec 522 cm a 3. Klouček Jan ml. rovných 500 cm.

Nejdelší rybou sobotních závodů byl kapr pana Karla Jírovce z Křemže, který měřil 54 cm. Vítězové obdrželi za své výkony opravdu hodnotné ceny. Nejstarším účastníkem závodů se stal pan Václav Prajer, který ten den oslavil i svátek a nejmladším účastníkem Martin Šimek, který se zároveň umístil na 9. místě se 162 cm ryb. Nedostatkem závodů byla pouze skutečnost, že se zúčastnilo velmi málo místních rybářů, pro které zvláště byly závody pořádány.

Přijeli závodníci až z Vodňan a místní jakoby o závodech ani nevěděli.

- Za RS Křemže Hana Kudláčková -

Holubov 2002, rybářské závody na holubovském rybníce Holubov 2002, rybářské závody na holubovském rybníce

Okénko veterináře
kočka
pes

Křeček

Křeček patří mezi myšovité. Ve volné přírodě se dožívá 2 let.

Křeček polní

Žije ve střední a východní Evropě a je dlouhý 25 - 35 cm, váží 500 g. Jeho charakteristickou činností je hromadění stravy. Živí se nejen obilím, ale i zeleným krmivem. Dokáže nahromadit až ruksak obilí a někdy mnohem více. Slouží mu k tomu jeho lícní vaky jako rezervoár. Křeček je velmi aktivní i za šera a v ranních a večerních hodinách. Žije pod zemí asi 50 cm hluboko. V zimě jsou v hloubce 2 m. Nastěhuje se do tohoto obydlí začátkem podzimu a jeho tělesná teplota klesá na 4°C. Každý týden se křeček probudí a nažere. Na jaře se pak probouzí úplně a připravuje se na páření. Narodí se někdy až 18 mláďat. Samice má jen 8 struků a tak nadpočetná mláďata zakousne.

Velmi oblíbeným domácím mazlíčkem je křeček zlatý, džungarský, mongolský. Křeček zlatý je menší než polní. Je také zvířetem večerním. Po celý den dokáže spát. Nejvhodnější teplota pro křečka v domácnosti je 21-25 °C. Při teplotě pod 10 °C upadají křečci do zimního spánku. Potřebuje velmi stabilní drátěnou klec. Musí zde mít box na spaní, který by měl být vyplněný buničinou. Je dobré mít pro křečka kolotoč na běhání. Při volném výběhu je třeba křečka dobře hlídat, aby nezalezl někam, kde může udělat velkou škodu. Mohou se prokousat polštářem, knihami, prádlem apod.

Jako krmení je vhodné kupovat hotová krmení pro křečky, nebo pro myši a potkany. Můžeme jeho stravu obohatit ovocem, zeleninou, salátem. Křeček má velmi rád i syrové maso, ale nedáváme mu je velmi často - jen malé dávky 1-2x týdně a jen čistou svalovinu. Musí mít stále k dispozici pitnou vodu. Jeho klec musíme pravidelně čistit a kontrolovat, aby zde nezůstávaly zbytky potravy, které podléhají hnilobě a plísním.

Zase pro chov křečka doporučuji zakoupit si potřebnou literaturu.

- MVDr. Peter Pavčík -

Okénko do minulosti

Naše škola 1893 - 2003

Vynesením c.k. okresní školní rady z 11. 9. 1893 byl jmenován František Jindra, dosavadní řídící učitel v Netřebicích řídícím učitelem školy v Holubově.

Z jeho životopisu:

František Jindra se narodil 10. 1. 1858 ve Bzí, navštěvoval od r. 1870 - 1878 vyšší české gymnasium v Českých Budějovicích. Rok byl výpomocným podučitelem v Trhových Svinech a v červenci r. 1879 doplnil maturitní zkoušku z gymnasia na c.k. učitelském ústavu v Soběslavi, načež byl jmenován podučitelem v Žimuticích, kde působil až do 1. ledna roku 1885. Výnosem c.k. okresního školního rady v Českých Budějovicích ze dne 28. 12. 1884 byl jmenován zastupujícím správcem jednotřídní školy v Netřebicích, kde byl 8. 1. 1885 ustanoven definitivně.

Výnosem z 1. 6. 1889 byl jmenován při této škole řídícím učitelem a působil zde až do 15. 9. 1893, kdy byl povolán do Holubova. Řídící učitel František Jindra působil na škole v Holubově do roku 1919/1920. Pod vedením řídícího učitele Františka Jindry vystřídala se pochopitelně celá řada pedagogů. Tak např. Josef Had, Antonín Kraus, Matěj Řídel, Karel Mašek, Božena Jindrová, Rajmund Kropáček, Felix Mikyška, Štěpán Houska, František Hájíček, Karel Vlach, František Dvořák, K. Hrubeš, R. Matasová, M. Nováková, Josef Císař, K. Blažková. Dovolte mi při této příležitosti jednu osobní, rodinnou poznámku, takovou milou vzpomínku, kterou nám dětem vyprávěl náš tatínek, kterého pan řídící učitel František Jindra učil v 1.třídě v Holubově.

Náš tatínek uměl od dětských let velice věrohodně napodobit hlasy různých ptáčků, zejména kukačku. Když to zjistil pan řídící, vyzval jej slovy: "Josífku, až ti dám znamení, tak půjdeš ke dveřím našeho bytu a dvanáctkrát zakukáš, aby moje žena věděla, že je poledne a já přijdu na oběd." Paní řídící se tento originální způsob velice líbil. A tak ještě mnohokrát oznamoval tatínek poledne místo školního zvonění.

Pokračování příště.

- Ivan Svoboda, kronikář -

Dívčí kámen

z přírodovědného pohledu

Ve dnech 26. a 27 září 2002 proběhl seminář a exkurze k Dívčímu kameni. Současně byla ve vlastivědném muzeu v Českém Krumlově k tomuto tématu otevřena výstava. Spolupořadatelem semináře byla Chráněná krajinná oblast Blanský les.

Přestože jsme již o Dívčím kameni psali, rádi bychom Vás seznámili s některými přírodovědnými zajímavostmi z přenášek. Rezervace Dívčí Kámen a její okolí představuje důležité útočiště pro mnoho druhů zajímavých i vzácných živočichů. Z bezobratlých byl v roce 2002 výzkum zaměřen na faunu denních motýlů (Lepidoptera, Rhopalocera), kdy zde bylo zjištěno 31 druhů denních motýlů, tj. asi 20% z fauny České republiky. Mezi nejnápadnější patří otakárek fenyklový (Papilio machaon), příležitostně a nehojně se objevující ve dvou generacích. Jeho housenky se vyvíjejí na mrkvovitých rostlinách. Přímo na zřícenině hradu lze nalézt nejrozšířenějšího zástupce čeledi modráskovití, modráska jehlicového (Polyommatus icarus). Na zachovalých vlhkých loukách kolem Vltavy jsem nalezl modráska ušlechtilého (Polyommatus amanda) a ohniváčka černoskvrného (Heodes tityrus). Z čeledi babočkovití (Nymphalidae) zde bylo nalezeno 11 druhů, většinou se jedná o běžné druhy. Ovšem mezi zajímavější patří bělopásek topolový (Limenitis populi) - ohrožený, plachý druh žijící na lesních cestách v okolí olšiny. Batolec červený (Apatura ilia) je obvyklý v podobných lokalitách v červenci a upoutá nás nádherným měnivým leskem křídel. Běžný je perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia), naopak nehojný perleťovec nejmenší (Clossiana dia) obývá suché stráně. Typický obyvatel holubovských hadců je lesní motýl - okáč kluběnkový (Erebia aethiops).

Mezi nápadné noční motýly oblasti PR patří martináček bukový (Aglia tau), který je obvyklý ve smíšených lesích a to v první dekádě května. Další nápadní představitelé jsou lišaj vrbkový (Deilephila elpenor) a běžný lišaj borový (Hyloicus pinastri). Z přástevníků se zde nachází přástevník medvědí (Arctia caja), přástevník hluchavkový (Calimorpha dominula), a suchomilný přástevník kostivalový (Calimorpha quadrimaculata), který je v západní Evropě ohrožený.

- Zdeněk Hanč Správa CHKO Blanský les Vyšný, 7.10.2002 -

Klub Holoubek

Holubov - klub Holoubek, logo Tak jako se po prázdninách vrací vše do zajetých kolejí, vrací se ke své činnosti i klub Holoubek. A o tom, že jsme o prázdninách skutečně načerpali nové síly, svědčí bohatá nabídka připravovaných akcí. Už se nechceme ohlížet za vodou, která potrápila nejen náš klub i přesto, že ještě dnes probíhá vysoušení našich prostorů, ale těšme se z programu, který nás čeká.

Již v září jsme byli pozváni do MŠ Holubov na představení p. Broma. Při veselém a hravém vystoupení skutečného komika se vyřádily nejen naše děti, ale i maminky a vítaný tatínek. V pátek 4. října jsme otevřeli náš klub i pro širší veřejnost a "Den otevřených dveří" spojili s oslavou 2. narozenin klubu Holoubek. Nejbližší akcí, na kterou zveme všechny milovníky cestování autobusem, je návštěva Malého divadla v Českých Budějovicích. Jedeme v úterý 22. října, odjezd 9.15 hod od ZŠ Holubov.
Klub Holoubek 2002 
Ani letos nezapomeneme na maminky samotné a vánoční atmosférou se naladíme již 15. listopadu na vánočním výtvarném kroužku s Jarkou Ritterovou. Koncem listopadu nás díky výborné spolupráci s MŠ Holubov čeká pohádka o tom "Jak si víla našla kamarádku". V prosinci je na programu výtvarný kroužek pro starší sourozence našich dětí.

Také se naši malí plavci mohou těšit na návštěvy bazénu ve Větřní, kam nás zve náš bratrský klub Křemílek.

A již nyní můžete na nástěnce v Klubu Holoubek najít pozvánku na odpolední vánoční vystoupení p. Broma v klubu Křemílek ve Křemži. A to ještě nejsou všechny chystané akce, ale to už bychom příliš prozrazovali. Vám by nezbylo nač se těšit a chyběl by Vám důvod, proč nás navštívit. A tak jestli se neradi nudíte a rádi si hrajete, kreslíte, zpíváte a získáváte si nové přátele, zavítejte k nám do klubu Holoubek.

Každé úterý od 9 - 11,30 hod se na Vás v suterénu hasičárny v Holubově těší

Helena Čížková, Laura Haug, Hana Ondráková a spol.

Klub Holoubek 2002 Klub Holoubek 2002

Z naší školičky

Říká se: "Pachatel se vrací na místo činu."

V dobrém slova smyslu se to stává i u nás v mateřské škole. Tak zrovna nedávno slyším zaklepání na dveře do třídy a následné: "Dobrý den, paní učitelko, přišla jsem se na vás podívat."
Mile mě překvapila "ta slečna" z 5. třídy chodící do ZŠ Křemže. Její tok řečí (ona byla vždycky výřečná), "Jé tohle tady máte nový a tenhle hezký kočárek a skluzavka a tohle a tamto", mi pomalu nedával šanci něco říci. Když se dost vynadivila, tak při jejím hraní si s hračkami, jsme se pustily do povídání, jak se jí daří, na co vzpomíná ze školky, co kamarádi, co škola a páni učitelé a naopak, jak nás zlobí a poslouchají děti, které známé děti chodí do školky. . .

Příjemně proběhla chvilka v odpoledni při povídání s naší bývalou předškolačkou Kamilkou. Každého potěší, když si někdo na někoho či na něco v dobrém vzpomene, natož když se rád vrací.

PS: Stalo se pravidlem, že po rozdání vysvědčení se chodí se svými známkami pochlubit školáci. Jsou hrdí a my potěšeny. Takové "pachatele" vždy rády přivítáme.

- Hana Bezděková, ředitelka MŠ -

Úcta k předkům

Na rozdíl k předchozím zážitkům mne potěšil vztah majitelky zdravotního střediska, která vyzdobila chodby obrázky křemežských dětí a do haly dala fotografii MUDr. Václava Maška, který zde na středisku dlouhá léta žil a pracoval. Zasloužil si to jako její příbuzný i jako člověk a lékař, kterého si dodnes mnozí obyvatelé Křemže a širokého okolí pamatují, váží si ho a v dobrém na něho vzpomínají.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Půjdeme k volbám?

Půjdeme! Bliži se volby do obecních zastupitelstev a my máme možnost zvolit si své zástupce. Čím menší obec, tím je to přehlednější, tím více představenstvu obce vidíme pod prsty. Budeme se snažit zvolit si čestné zastupitele, kteří dají přednost dobrému hospodaření před úplatky do vlastni kapsy. Ve věcech obecních je záruka osobnosti důležitější než záruka stranické ideologie. Známe se dobře navzájem, a proto už víme, koho budeme volit! Nebo snad ne?

- MUDr. Bohumír Šimek -

INFORMACE

Obecní úřad Holubov oznamuje občanům, že dne 26. 10. 2002 bude organizován sběr železného šrotu.


sbor dobrovolných hasičů Krásetín
zve občany na
TRADIČNÍ POSVÍCENÍ
které se koná v sobotu 26. října 2002 od 19.00 hodin v sále v Krásetíně
Občerstvení zajištěno
K tanci a poslechu hraje Budějická pětka.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 19. prosince 2002 : TOPlist 0