ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Říjen 2001 - Číslo 10 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (528 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Zpráva z veřejného jednání OZ, které se konalo 4. 10. 2001 v Třísově

Program jednání:

 1. Zpráva starosty o činnosti OÚ a OZ
 2. Projednání a schválení rozpočtového opatřením č. 42/3
 3. Schválení žádosti p. Reitingerové o odkoupení části pozemku č. 1217/1 a 1217/2
 4. Projednání žádosti p. Z. Svobody o vypořádání komunikace
 5. Různé, diskuse
 6. Usnesení, závěr


 1. Ve zprávě o činnosti - byly podány informace, které již byly zveřejněny - doplňuji pouze nové
  - OZ projednalo a schválilo:
  • žádost ředitelky ZŠ o příspěvek na dopravu žáků na plavecký kurz do Českého Krumlova - jedná se o 10 lekcí - OZ schválilo přispět v plné výši.
  • dle finančních možností pokračovat v rozšíření veřejného osvětlení v Třísově - pokračovat ve výstavbě chodníku u zahrady Artypy
  • přijmout na lanovou dráhu nového pracovníka do funkce strojník-elektrikář - zajistit v měsíci listopadu vítání občánků a setkání důchodců
 2. Ministerstvo financí uvolnilo prostřednictvím okresního úřadu finanční prostředky na pořízení územně plánovací dokumentace ve výši 203 000,-Kč. Zatím bylo proplaceno 147 000,- Kč a zbytek bude vyplacen až po dokončení územního plánu - OZ schválilo toto rozpočtové opatření č. 42/3.
 3. Na základě žádosti p. Reitingerové a po obhlídce na místě samém OZ schválilo prodej požadovaného pozemku o výměře 54 m2.
 4. Žádost p. Z. Svobody o vypořádání přístupové cesty k rodinným domům čp. 4, 70, a 121. Zde je nutno vyjednat odkoupení s několika vlastníky. OZ souhlasí a doporučilo vyjednat odkoupení.
 5. V diskusi byl vznesen požadavek několika občanů k řešení vyrovnání pozemků v Třísově.
Dále byl diskutován stav, který se týká provozování a zajištění kvality vody v Třísově a Krásetíně. Tyto vodovody provozuje obec, tudíž je za vodu zodpovědná.

Na závěr jednání OZ přijalo toto usnesení

1. OZ bere na vědomí:

zprávu starosty o činnosti OZ

2. OZ schvaluje

- ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
- rozpočtové opatření č. 42/3
- kapitálové výdaje
- žádost p. H. Reitingerové o odprodej části pozemku 1217/1,2 o výměře 54 m2
- žádost p. Z. Svobody o vypořádání přístupové cesty k dotčeným domům

- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Čistírna odpadních vod a kanalizace

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 16 Dnes bych chtěl navázat na článek v minulém Zpravodaji - tak, jak bylo plánováno, proběhly komplexní zkoušky technologie čistírny. Při těchto zkouškách bylo celé zařízení čistírny vyzkoušeno po dobu 72 hodin. Po drobných úpravách bylo vše hotovo v sobotu 15. 9. 2001. V dalším týdnu jsme čistírnu představili občanům při dnu otevřených dveří, který se konal dne 22.9.2001 od 13 hodin. Všichni, kdo se o stavbu zajímají si mohli poslechnout výklad pracovníka firmy VAK Jč. a.s. p. Pavla Podhradského o funkci čistírny. Jsem rád, že se této akce i přes nepřízeň počasí zúčastnilo asi 90 občanů.

Jak jsem vás již dříve informoval, k zajištění celkové částky úvěru napomohla firma VAK Jč. a.s., která bude ČOV provozovat. Ta se již při přípravě a výstavbě podílela svými zkušenostmi. Nyní začala jejich práce. V pondělí 24.9. byl navezen na čistírnu aktivovaný kal a čistírna se začala uvádět do zkušebního provozu. Někteří občané se již připojili a doufám, že ostatní budou pokračovat. Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 17 Dne 4.10.2001 proběhla kolaudace ČOV a části kanalizačního sběrače. Tohoto pro nás slavnostního dne se zúčastnil přednosta Okresního úřadu v Českém Krumlově JUDr. František Mikeš, vedoucí referátu ŽP pí Alena Hanselová, pracovnice referátu ŽP ing. Vlasta Žáčková, pracovnice SCHKO Blanský les RNDr. Alena Vydrová, zástupce firmy VSB p. Jan Buchta, stavební dozor p. Jan Cibuzar, za Povodí Vltava ing. Rohlík, za VAK Jč. a.s. ing. M.Svatoň, p. P. Podhradský a zástupci obce Holubov.

Ještě několik informací o dalším postupu prací. Je dokončena čerpací stanice na síti u Soukupů. Práce na kanalizačních řádech byly dokončeny v úseku od Jakešů směr nová ulice a k Pelechům. Jsou zahájeny výkopy a pokládka potrubí od Šmejkalů směr na náves.

Další informace příště

-J. Franěk, starosta-

Rekonstrukce holubovské školy

5. září jsme s malým zpožděním zahájili nový školní rok. Prodloužením prázdnin o dva dny jsem chtěla skupině dětí s rodiči umožnit rekreaci u moře v Itálii. Školní budova si však v červenci a srpnu neodpočinula. Stavební firma dokončila výměnu oken započatou před rokem. Současně zmizely i staré vchodové dveře. Tyto úpravy stály obecní úřad nemalé finanční prostředky, za které se však podařilo obnovit důstojný vzhled školní budovy.

Jako ředitelka školy oceňuji pozornost, kterou nám již řadu let věnuje starosta obce i celé obecní zastupitelstvo. OÚ v Holubově investoval mnoho peněz do školního interiéru a nejbližšího okolí. Dovolím si připomenout instalaci plynového kotle, vybudování nových sociálních zařízení pro děti a výstavbu hospodářských budov, když staré téměř hrozily zřícením. Tyto změny byly velmi nákladné, ale před očima většiny občanů Holubova zůstaly zdánlivě skryty. Výměna oken je pak logickým završením snahy Obecního úřadu v Holubově uchovat pěkné prostředí pro vzdělání našich dětí.

Údržba školní budovy je nákladný nikdy nekončící závazek. V blízké budoucnosti bude pravděpodobně nezbytné provést zásadní rekonstrukci střechy. Určitou investici by zasluhovalo školní hřiště. Po zkušenostech z několikaleté spolupráce s obecním úřadem jsem si dnes jista, že péče o vzdělání je jednou z priorit zastupitelstva. O budoucnost školy se nebojím.

Mám však obavy o bezpečnost dětí opouštějících školní budovu. Ráda bych docílila instalaci dopravních značek v blízkostí školy omezujících rychlost vozidel alespoň na 40 km/hod. ve dnech školního vyučování a vyznačení přechodu pro chodce umožňujících bezpečnější přesun dětí do jídelny a na hřiště. V naší republice jsem viděla mnoho míst, kde dopravní značení v okolí škol je velmi nápadné a často netradiční. Všechny formy upozornění vedoucích ke zvýšené pozornosti řidičů jsou efektní a mohou zachránit nejeden dětský život.

- Mgr. Olga Floriánová, ředitelka ZŠ Holubov -

Citáty a zamyšlení

"Láska nespočívá v tom, že se díváme jeden na druhého, ale v tom, že se díváme stejným směrem ".
Antoine de Saint - Exupéry


Láska je riskantní věc. Někteří zamilovaní jsou jeden druhým tak svázáni, že ztrácí sami sebe. Ani na chvíli nemohou být jeden bez druhého, mají stejnou řeč, stejné myšlenky... Jsou přesvědčeni, že právě to je pravá láska. Opravdová láska však člověka nesvazuje, nechává mu prostor pro nezávislost. Dovoluje každému být sám sebou. Respektuje individuální přání a potřeby.

- Marie Hrušková -

Okénko do minulosti

Pro zpestření tentokrát uvádíme úryvek z kroniky naší školy, jedná se o zápis ze školního roku 1932/33, abychom viděli, jak se tehdy slavil státní svátek.

"Oslava 28. října"
V památný den 28. října shromáždili se žáci II. a, II.b a III. tř. ve vyzdobené III. třídě a žáci I. tř. ve své třídě, kdež jim byl vhodným způsobem vysvětlen význam 28. října a pak žáci přednesli básně a zapěli písně a národní hymny. Pak v I. tř. poslechlo žactvo školský rozhlas k oslavě tohoto dne vysílaný. V 9 hodin seřadilo se žactvo před školní budovou a očekávalo průvod místních spolků. Za zvuků hudby odešli všichni k pomníku padlých, kde uvítací proslov a vzpomínku na padlé měl velitel místního hasičského sboru Karel Pešl, načež hudba zahrála píseň "Hoši od Zborova" a národní hymny. Potom slavnostní řeč pronesl třídní učitel František Tomeš a pak žáci přednesli básně a zapěli písně jako při oslavě ve škole. Společným zapěním národních hymen slavnost skončena.

-MS-

Přirodni rezervace Kleť a Malá Skála

Přírodní rezervace Malá Skála, foto Radek Janák O přírodní rezervaci Kleť jsme již psali (roč.2, č.1O, str.11-12, 2000). Přesto uvedeme několik základních dat. Rezervace byla vyhlášena v roce 1956 a má výměru 65,04 ha. Chráněn je smíšený podhorský les s převahou buku lesního, místy až pralesovitého charakteru, který se nachází ve vrcholových partiích lesního masivu Kletě na severozápadním úbočí hory. Nadmořská výška se pohybuje od 910 do 1054 m n.m. K nejcennějším patří rozsáhlé prameniště na severním úbočí s řeřišnicí hořkou (Cardamine amara), mokrýšem střídavolistým (Chrysosplenium alternifolium), ostřicí řídkoklasou (Carexremota) a řadou kapradin.

Přírodní rezervace Malá skála leží na západních svazích vrcholu Bulového, asi 3 km jihozápadně od obce Brloh. Byla vyhlášena v roce 1996 a má rozlohu 9,73 ha. Průměrná nadmořská výška území je 860 m n.m.

V geologickém podloží převažuje granulit, který tvoří na vrcholu mohutné skalní útvary - mrazové sruby. V rezervaci převládají květnaté bučiny, z velké části s dominancí kostřavy lesní (Festuca altissima). Ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica) s příměsí jedle bělokoré (Abies alba), smrku ztepilého (Picea abies) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus), v keřovém patře se objevuje bez červený (Sambucus racemosa). V bylinném patře dále rostou např. věsenka nachová (Prenanthes purpurea), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pitulník horský (Galeobdolon montanum), ptačinec hajní (Stellaria nemorum) a kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera). Roztroušeně se v rezervaci vyskytuje ječmenka evropská (Hordelymus europaeus), hrachor jarní (Lathyrus vernus), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kopytník evropský (Asarum europaeum) a kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum).

Nejstarší porosty jsou klenové bučiny s jedlí, které dosahují stáří až 150 let. Zastoupení buku dosahuje 60 %, jedle 20 %. Při severních okrajích rezervace zmlazuje klen a buk. Porosty jsou ponechány přirozenému vývoji.

Literatura:
Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího podhůří.
- Studie ČSA V, Academia. Praha. 7(1982): 1-153 p.


8.10.2001, RNDr. Alena Vydrová

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Tentokrát se znovu vracíme k houbám, i když pro letošní rok už jim asi odzvonilo, přesto si tento recept, který nám nabídla paní Hana Bezděková, uschovejte, za rok se vám určitě hodí.

HOUBY NA PIZZU
1 kg hub, 30 dkg cibule, 50 dkg paprik (možno vynechat), 25 dkg rajského protlaku nebo kečupu, 1 l oleje, 1 dkg soli, 1 dcl octa, vývar - 1 dcl vody, 3 hřebíčky, 5 nových koření, 5 kuliček pepře, 2 bobkové listy, 1 feferonka
Pokrájené houby uvaříme a propláchneme, přidáme ostatní suroviny a procezený vývar a vše ještě povaříme, horké naplníme do skleniček, zavíčkujeme a 1,5 hodiny sterilujeme při teplotě 85°C.

Dále nám své oblíbené recepty nabídla paní Růžena Fraňková:
"ŠUP - ŠUP BÁBA"
20 dkg polohrubé mouky, 30 dkg moučkového cukru, 15 dkg rozpuštěného tuku, 2 lžíce kakaa, 1 prášek do pečiva, 1 l ovocného kompotu
Vše se dobře promíchá i s nakrájeným kompotem a nálevem a dá se upéct do vymazaného a vysypaného plechu. Upečenou buchtu můžeme polít čokoládovou polevou a posypat kokosovou moučkou nebo strouhanými mandlemi.

TVAROHOVÉ ŘEZY "SOBOTA"
45 dkg cukru, 25 dkg tuku, 60 dkg polohrubé mouky, 6 vajec, 2 kostky tvarohu, trochu mléka (pokud je tvaroh ve vaničce, tak mléko nedáváme) 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, kandované ovoce, rozinky, nastrouhaná citrónová kůra.
Cukr s tvarohem, tukem a mlékem utřeme do pěny, přidáme celá vejce, mouku s práškem do pečiva a vanilkovým cukrem, rozinky, nakrájené kandované ovoce a citrónovou kůru, vypracujeme husté těsto, které vylijeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme do růžova.

INDICKÉ ČATNÍ
1 kg rajčat, 1 velká cibule, 5 stroužků česneku, 1 lžička pálivé papriky, l lžíce kari koření, 1 šálek octa, 1 šálek cukru, 3 lžíce rozinek, l lžíce soli.
Na hustou kaši rozvaříme rajčata s cibulí a česnekem, pak necháme rozpustit cukr, přidáme ocet, sůl a koření. Do čatní nasypeme rozinky, které necháme rozvařit. Plníme do skleniček, které ihned uzavřeme. Necháme 2 týdny uležet.

FAZOLOVÝ SALÁT
0,5 kg fazolí, l kg cibule, 1 kg paprik, 1 kg rajčat, trochu oleje, 1 l octa, 20 dkg cukru, 1 deko
Fazole uvaříme, přecedíme a propláchneme studenou vodou. Cibuli, papriky a rajčata nakrájíme na nudličky. Vše podusíme na trošce oleje. Deko rozpustíme i s octem (zahřát). Přilijeme k zelenině a převaříme. Plníme do sklenic a sterilujeme 30 minut.
Před podáváním můžeme přidat uzeninu a nasekaná natvrdo uvařená vejce.

Za příspěvky děkujeme a dobrou chuť Vám všem přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Dětská přání a postřehy

ze slohových prací žáků 4. a 5. ročníku vybrala
paní učitelka L. Křížová

11. 9. 2001

Terorismus.

Pro pyšné pokoření nejlépe prosperující země přišlo na zmar tisíce životů a miliardy dolarů. Jen zcela bezcitného člověka to může nechat chladným. Jen zcela hloupý a bezcharakterní člověk může říci: Patří jim to! A příčina? Závist, pýcha, nenávist, nedostatek lásky. Od nepaměti, od prvních písemných dokladů člověka slyšíme varování proti lidské pýše a nenávisti. Dodnes je nebereme vážně. Bůh je mrtev a člověk může vše. Úplně vše. Závist, pýcha, nenávist, nedostatek lásky ... symbolicky zabily Ábela. A vraždí dosud.

Válka. Nejde o válku mezi státy, ani o válku mezi národy, ani o válku mezi vyznáními. Člověk poctivě hledající Boha to udělat nemůže. A je zcela jedno, zda je mu vlastní Talmud, Bible nebo Korán. Rozjímání nad těmito texty vedou k úctě vůči druhému člověku. Moderní člověk zapomněl, že Bůh je zárukou této úcty.

Asi nikdo z nás se dosud nesetkal s tak velkou nenávistí k životu vlastnímu a druhých lidí. Není však ze stejného hnízda šikana ve škole, na vojně, ve vězení i neústupnost úředníka, který nám ve své moci není ochoten vyhovět a pomoci, nebo politika, který má snahu měnit zákony tak, aby vyhovovaly jen jeho straně? V nebetyčné pýše a bezcitnosti chce člověk ovládat druhého člověka. Vyvolat strach u druhého a pocit slastné moci u sebe. Základní kořeny tohoto zla jsou v našich rodinách kdekoliv na světě. Pokud vychováváme své děti v pocitu bezpečí, lásky, úcty, nepodlamujeme jejich sebedůvěru a vyhneme se neúměrným trestům, vychováváme z nich občany silné a vyrovnané, kteří budou mít přiměřenou úctu k sobě i druhému člověku.

Pokud dětem podlamujeme jejich sebedůvěru, vyrůstají nám jedinci nevyvážení a svá jednotlivá sebepodceňování vyvažují neúměrným přeceňováním sebe sama. A zdroj pýchy je před námi. Pokořování dětí dospělými a tvrdá aplikace síly rodičů vychovává ke snaze o psychickou a fyzickou převahu a vzbuzuje touhu po moci. Nejzhoubnější kombinací ve výchově je pěstování bezcitného drilu v rodině a pěstování závislosti na rodině, náboženství apod. Slabý a nevyrovnaný člověk hledá závislost na vůdci, na skupině, na ideologii. Tak může získat sílu k ovládání druhých. Čím méně projeveného citu v rodině, tím může být krutější.

A ani nevíme jak a máme tu politický terorismus v nejrůznějších podobách zneužívající nejen slabostí jedinců. Ve své skupině, ale i nekritického fanatismu bez ohledu na to, zda jde o fanatismus třídní, národnostní či náboženský.

Všechny známe z historie člověka. Především na rodičích závisí, zda jsou schopni své děti vychovávat ve vzájemné úctě v bezpečném a láskyplném prostředí. Ale i maminka i tatínek mají své chyby, které nechtěně předávají další generaci. Proto potřeba jisté psychokorekce zakotvené mimo člověka zůstane pro další vývoj na zemi nezbytná a zdá se, že v těch nejúspěšnějších zemích jsou si toho opět vědomi. Varování proti nedostatku úcty k druhému člověku se vine dějinami člověka od nepaměti.

- MUDr. Bohumír Šimek -

INFORMACE

Máte už velké děti?
Nevíte co s hračkami (kočárky, panenky, auta)? Mohou ještě udělat radost dětem z klubu "Holoubek" a nově vznikajícího klubu ve Křemži "Křemílek."
Kontaktujte: Helena Čížková - 741 853
Jana Homolková (Jakešová) - 0604 843 301


Z výstavky našeho vyhlášeného pěstitele pana Petra Tilova.
Holubov 2001 - výstavka výpěstků zeleniny pana Petka Tilova


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 1. března 2000 : TOPlist 0