ARCHIV 2000  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Říjen 2000 - Číslo 10 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (365 kB)


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Jednání OZ Holubov se konalo 3. října 2000 za účasti všech členů OZ a 24 občanů

Ze zprávy o činnosti OÚ a OZ vybíráme:

- Jaroslav Franěk, starosta -


Guggisberg - Holubov 2000

Holubov - setkání se zástupci švýcarského Guggisbergu V týdnu od 24.9. do 30.9.2000 se uskutečnila oficiální návštěva našich přátel, členů zastupitelstva s manželkami ze švýcarského Guggisbergu .

Přátelství mezi našimi obcemi trvá od roku 1993. Na první oficiální návštěvě u nás byli již v roce 1993. Zastupitelstvo bylo zčásti obměněno novými členy, a proto jsme nové zastupitelstvo obce Guggisberg pozvali k nám při naší návštěvě v roce 1998, kdy v Guggisbergu slavili 850 let založení obce.

Na jaře letošního roku projevili zájem o uskutečnění cesty do Holubova v září roku 2000, proto jsme začali plánovat program návštěvy. Naši přátelé již předem projevili zájem o návštěvu některých zajímavých míst a seznámit se se současným životem u nás. Při sestavování programu jsme však žádaný výlet do hlavního města Prahy raději vypustili z důvodu ohrožení bezpečnosti při konání protestních akcí proti konání zasedání MMF a SB.

Holubov - Guggisberg - setkání v Triobaru Po vzájemné dohodě byl sestaven program, do nějž jsme zahrnuli veškerá přání našich hostů. S tímto programem bylo seznámeno zastupitelstvo Obce Holubov, které jej jednohlasně schválilo.

Navštívili jsme základní i mateřskou školu, obecní úřad v Holubově, firmu Artypa, město Český Krumlov, sklárnu Chlum u Třeboně, město, lázně a zámek v Třeboni, pivovar Samson v Českých Budějovicích, lanovkou jsme dopravili naše přátele na vrchol Kletě. Byli jsme i na zámku v Rožmberku nad Vltavou, ve Vyšším Brodě a na Lipně. Prošli jsme i naučnou stezku z Třísova do Holubova - Keltské opidum a Dívčí Kámen a nakonec jsme navštívili město České Budějovice.

Naši přátelé se zajímali o veškeré dění v naší obci, zajímalo je financování obce, školství, jaká je struktura obyvatel obce, zaměstnanost, aktivity spolků a mládeže. Zajímali se také o rozvoj obce, co se zde v posledních letech vybudovalo a co se připravuje do budoucna.

Po celou dobu návštěvy zajištoval tlumočení pan Bohumír Straberger, za což mu patří poděkování.

Při závěrečné společné večeři jsme zhodnotili dosavadní spolupráci a projevili přání, aby se dále přátelství obou našich obcí rozvíjelo.

Holubov - přátelé z Guggisbergu na procházce po naučné stezce


- Jaroslav Franěk, starosta -


NATURA 2000

Legislativa EU a ochrana přírody - ilustrace Česká republika se připravuje ke vstupu do Evropské unie a v této souvislosti musí splňovat řadu podmínek, mezi jinými také v oblasti ochrany přírody. Jde o nápň legislativy, která zabezpečuje konkrétní ochranu druhů a společenstev. Evropská unie vydala pro členské země řadu směrnic, které musí být v určitých termínech realizovány. K nejvýznamnějším patří: Směrnice o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice 0 ochraně přírodních stanovišt, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Směrnice o ochraně volně žijících ptáků - Birds Directive byla přijata 2. dubna 1979 a v platnost vstoupila 6. dubna 1981. Vytváří ucelený systém ochrany volně žijících ptáků a jejich stanovišt (biotopů), hnízd i vajec na území členských států EU. Jejím hlavním cílem je udržovat takovou početnost (abundanci) populací všech na území EU původních ptačích druhů, která odpovídá ekologickým, vědeckým i kulturním požadavkům. Tohoto cíle má být dosaženo vyhlašováním chráněných území, péčí o odpovídající biotopy v chráněné i nechráněné krajině a obnovou poškozených a tvorbou nových stanovišť.

Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Habitats Directive (z 21. května 1992) má přispět k ochraně biologické rozmanitosti (biodiverzity) na území členských států EU. K tomu má sloužit zejména vyhlašování z hlediska ochrany přírody významných stanovišt nebo stanovišt' z pohledu ochrany přírody cílových druhů rostlin a živočichů za zvláštní oblasti ochrany.

Podle obou směrnicje vytvářenajednotná evropská sít chráněných území - nazývaná NATURA 2000, umožňující zachování nebo obnovení cenných přírodních stanovišf a druhů. Ve směrnici o ochraně přírodních stanovišt je kladen důraz na vybrané typy biotopů. Naše legislativa však pojem "zvláště chráněné biotopy" (přírodní stanoviště) nezná. Proto před námi stojí obtížný úkol, naplnit podmínky dané Směrnicí a vybudovat sít území zvláštní ochrany. Koordinátorem NATURY 2000 je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

V současné době AOPK ČR připravuje pilotní mapování typů stanovišt a mapování druhů, vyžadující vyhlášení zvláštních území ochrany.

V Blanském lese se vyskytují dvě rostliny, které jsou ve Směrnici Evropské unie a u kterých je nutné zjistit aktuální stav populace a jejich vývojový trend. Jedná se o hořeček český (Gentianella praecox subsp. bohemica) a hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons). Hořeček český se vyskytuje na Českokrumlovsku a v Předšumaví a hvozdík kartouzek hadcový roste v Křemžské kotlině.

Pro jednotlivé lokality s těmito druhy je vyplňován formulář s následujícími údaji: popis místa, nadmořská výška, expozice, sklon, charakter vegetace, plocha populace, počet individuí, vitalita, trend vývoje, negativní vlivy, dosavadní management, data zjištění a ověření. Nutný je také zákres lokality do mapy v měřítku 1: 10 000.

O těchto dvou významných druzích bude pojednávat náš příští článek.

RNDr. Alena Vydrová
Správa CHKO Blanský les, 3. října 2000


Citáty, zamyšlení...

"Moudří jsou ti lidé, kteří se dokáží radovat z maličkostí."
George B. Shaw


Alexandr Veliký jednou navštívil řeckého filosofa Diogena a během návštěvy jej vyzval, aby mu řekl, co by pro něho mohl udělat. Diogenes mu jako pravý filosof odpověděl : "Ustup mi trochu ze slunce ". Král mu totiž překážel v opalování.

Byli byste i vy schopni považovat si více než královských darů třeba světla slunce, rozkvetlé louky, doušku vody, úsměvu přítele .. . ?


Čerpáno z knihy Využít každý den" - Pamela Espehandová, Rosemary Wallnerová


Okénko do minulosti

"Zlatá věc - paměti spisovati."

Těmito slovy uvedl r. 1924 pan učitel Metoděj Jindra první kroniku (Pamětní knihu Obce Holubov).

Z jeho zápisů vyjímám.

Návštěva o posvícení

I v dnešní době odbývají se domácí slavnosti zvané posvícení, ale nejsou takové jako dříve, jindy zvali se na posvícení ve zdejší krajině po nedělích od Sv. Václava, do Sv. Martina nejenom kmotři od křtu dětí, ale i nejbližší příbuzní - bratři sestry, švagrové. Pozvání na posvícení dělo se odesláním výslužky: 2 velké, 4 malé koláče a několik koblížků - po zvláštním poslu se vzkazem: "Že Vás naši pozdravují, abyste přišli na posvícení a abyste přišli jistě." Takové důtklivé pozvání nesmělo se přehlédnouti a šlo se. Návštěva se zařídila tak, abychom na místo došli krátce před polednem a dopoledne kuchařce nepřekáželi. Oběd posvícenský sestával vždy z více chodů:
Dobrá hovězí polévka s nudlemi, maso hovězí s bílou omáčkou s křenem, kaše rýžová, pečeně vepřová, husa, zajíc nebo maso dušené, nakonec koláče, pivo, káva.

Oběd se protáhl do 3 hodin odpoledne a pak se šlo "k muzikám". Přespolním hostům dána všude přednost. I hudebníci si cizích hostů vážili, zvláště pak hostinský věnoval jim větší pozornost než domácím.

Obchod s husami

V dřívějších dobách zabývalo se více osob obchodem s husami (Holubov, Krásetín). Dosud se říká po chalupě u Husáků, Husák. Obchod ten trval krátkou dobu od žní do konce října. V krajině zdejší chovalo se jen málo husí, každý pro sebe a proto museli obchodníci zdejší jíti za nákupem daleko k Vodňanům, Volyni, Písku, Veselí, Benešovu. Nakoupené houfy husí (kusů 200 - 600) hnali přes Netolice ke Krumlovu nebo směrem přes Budějovice, Velešín a také přes Třeboň ku hranicím rakouským, kde snažili se stáda se ziskem prodat. Husy dostaly se tak od překupníků do Vídně, Lince, Solnohradu, Pasova atd. Často překupníci cizí přicházeli našim vstříc do Krumlova, Kájova, Újezda i Budějovic, kde se obchod uzavřel. To byla výhoda pro zdejší: nezašli ani domů, nýbrž hned šli za nákupem novým. Tak se to opakovalo v sezóně 4 - 6krát. Obchod s husami trval až do vypuknutí světové války, ve které docela zanikl. Obtížná a drahá doprava a clo obchod znemožnily. Cena husí před válkou byla 2 k 80 h - 4 koruny.

Poměry bezpečnostní

Obec podléhá četnické stanici v Křemži. Ta byla zřízena r. 1870 o 3 mužích. Veliteli byli - Bradáč, Douša, Bartoň, Adler, Havel, Federman, Tykáč, Kroneisel, Werner, Schmied, Jelínek, Erd, Holický, vrchní strážmistr, Zadina a nynější vrchní strážmistr Pešek.

Zdravotnictví

Obec naše vždy hleděla vyhovět stávajícím předpisům zdravotnickým. Nejbližší lékař byl a jest v Křemži. Od dob dávných asi od r. 1859 byl to MUDr. Pešl, po něm vojenský lékař MUDr. Mořic Beckrt, jenž zemřel. Potom MUDr. Vojta 1 rok. R. 1892 nastoupil MUDr. Matěj Petr. R. 1902 byl ve Křemži druhý lékař MUDr. Emil Spitz po krátký čas. Po celu dobu léčil v širokém okolí sám MUDr. Petr, obcházeje pěšky celý kraj. Rok 1923 odstěhoval se do Poříčí, kde náhle roku 1924 zemřel. Dne 25.8.1922 nastoupil místo obvodního lékaře v Křemži MUDr. Václav Mašek, který ordinuje pro nemocenskou pokladnu a dráhu. Mladý tento lékař v krátké době své činnosti osvědčil se co přítel lidu, lékař dovedný a ochotný.

- Ivan Svoboda -


Slovo lékaře

Haemoccult

Před čtyřmi měsíci jsme se zabývali rakovinou konce zažívací trubice. V té době se ještě pochybovalo o výtěžnosti screeningových vyšetření a ještě nebyl ustálen způsob depistáže těchto závažných onemocnění. V rámci Nadace manželů Havlových byly provedeny odborné studie, podle kterých bylo rozhodnuto o aktivním vyhledávání rakoviny zažívacího traktu v době, kdy pacient je ještě zcela bez zjevných příznaků. Jde o vyhledávání stop krve ve stolici, vyhledávání tzv. okultního krvácení, které může být jediným příznakem závažného onemocnění v době, kdy ještě pacient nemá žádné potíže.

Tak jako vyšetření hladiny cukru v krvi nad 45 let může být součástí preventivní prohlídky a vyšetření EKG nad 40 let věku jednou za čtyři roky, i když je pacient zdráv, tak i vyšetření okultního krvácení může být součástí každé preventivní prohlídky v intervalu dvou let u osob starších 50 let bez rozdílu pohlaví. Vyšetření je označováno podle různých firem Haemoccult, Hemocare, Okult viditest rapid a pod. Jde prakticky o stejná vyšetření, i když nesou různá označení.

Protože, každý pozitivní nález představuje rozjetí finančně nákladného vyšetřovacího programu, a protože výsledek je značně závislý na spolupráci pacienta a klade si značné nároky na tuto spolupráci, popíšu zde správný postup pacienta při odběru devíti vzorků ze stolice. Pokusím se probrat všechna úskalí tohoto odběru.

Tři dny před zahájením testu a po dobu jeho provádění jíme stravu s větším množstvím balastních látek (zeleninu, ovoce, saláty, celozrnný chléb). Tím se snažíme podráždit případné patologické změny v zažívacím traktu a podnítit je ke krvácení.

Z potravy je třeba vyloučit syrové masné výrobky (tatarský biftek), ale i polosyrové uzeniny (lovecký salám) a stejně tak výrobky z krve (jelita, krvavé tlačenky). Průkaz krve ve stolici by nesvědčil pro porušení stěny střevní.

Po uvedenou dobu nelze užívat léky ovlivňující srážlivost krevní jako je acylpyrin ve všech podobách, Pelentan, Walfarin ... a mnohé léky proti bolesti (Alnagon, Indometacin, Fenylbutazon), kortikosteroidy a další. Je nutné vyloučit i všechny tablety obsahující vitamin C, protože jeho větší množství reaguje s činidlem a dává falešně pozitivní výsledek, jakoby ve stolici byla příměs krve.

Test neprovádíme v době menstruace, dva dny před a po ní a neprovádíme ho po dobu průjmu.

A nyní co konkrétně musí provést pacient při dodržení výše popsaných podmínek. Pacient dostane od lékaře obálku, ve které jsou tři psaníčka s návodem. Vzorky odebírá ze tří stolic po sobě následujících. Vzhledem k tomu, že záchody dnes již většinou nemají dýnko a stolice v nich padá rovnou do vody, je nutné stolici do něčeho zachytit, třeba do nočníku.

Před odběrem stolice na zadní stranu psaníčka napíšeme jméno a příjmení pacienta a datum odběru vzorků. Pak psaníčko otevřeme z přední strany a třemi různými (důležité!) přiloženými špachtlemi odebereme vzorky velikostí čočky ze tří různých míst stolice a rozetřeme je ve třech různých okýnkách psaníčka. Nezachování těchto podmínek též snižuje kvalitu testu. Stejným způsobem pokračujeme v dalších dnech s druhým a třetím psaníčkem. Psaníčka chráníme před silným světlem a teplem, zejména před přímým slunečním světlem. Naplněná psaníčka vložíme zpět do obálky a nejbližší možný den je doručíme do ordinace svého lékaře.

Pokud jsme vše dodrželi, jak je zde popsáno, bude většinou test negativní. Pozitivní test neznamená hned rakovinu zažívacího traktu, ale musíme udělat všechna předepsaná vyšetření, abychom závažné onemocnění vyloučili. Většinou i pak se rakoviny vyloučí a jen ve velmi malém procentu je nutné přistoupit k operačnímu řešení, které s nejvyšší pravděpodobností bude provedeno včas. A to je smyslem tohoto nákladného screeningu.

-MUDr. Bohumír Šimek -

Chřipka

Letos poněkud dříve než vloni je pro vás připravena očkovací látka proti chřipce. Nejde o očkování proti tisícům různých chřipkových onemocnění, ale proti pravé chřipce s doprovodnou horečkou kolem 40 stupňů ohrožující na životě pacienty se závažným onemocněním (těžký chronický zánět průdušek, ischemická choroba srdeční s angínou pectoris, stavy po infarktu, těžká cukrovka a další). Pro tyto pacienty je očkování zdarma. Případné onemocnění chřipkou pak může proběhnout pod obrazem lehké virozy. Pokud požaduji toto očkování z důvodů podnikání, jsem povinen si zaplatit a mohu si ho zahrnout do nákladů.


Mlsání

Do dnešního čísla našeho zpravodaje nám nabídla svůj recept jedna z našich čtenářek paní Marie Šimečková z Týna nad Vltavou

Bábovka z ledových kaštanů
4 žloutky utřeme s 250 g moučkového cukru, 200 ml oleje a přidáme 250 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, nahrubo nastrouhanou čokoládu - ledové kaštany- 1,5 tyčinky, 200 ml mléka a ze 4 bílků sníh.

Já vám aktuálně nabízím recepty na jídla z brambor:

Bramborový koláč
Brambory oškrábeme, nakrájíme na plátky a asi 5 minut je povaříme v osolené vodě a slijeme. Zapékací formu vymažeme máslem a bramborové plátky naskládáme v několika vrstvách. Anglickou slaninu nakrájíme na proužky a společně s pórkem nakrájeným na kolečka orestujeme a posypeme tím brambory. Tavený sýr rozšleháme se smetanou a vajíčkem, osolíme, přidáme směs provensálského koření a brambory zalijeme a dáme zapéct.

Bramborový salát s okurkou
Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a nakrájíme na kolečka, syrovou okurku na plátky, smícháme a přidáme na jemno nasekanou cibulku, pažitku nebo jiné zelené bylinky a zalijeme zálivkou z vody, octa, oleje, soli a pepře.

Pečená bramborová kaše
Z uvařených brambor vyšleháme s mlékem a máslem bramborovou kaši do ní přidáme strouhaný sýr, špetku mleté papriky, špetku pepře dle chuti a dosolíme. Zamícháme a přendáme do máslem vymazané a strouhankou vysypané zapékací misky a navrch pokropíme rozpuštěným máslem, do něhož jsme vešlehali žloutek a zapečeme. Podáváme jako přílohu k masu nebo jen se salátem jako zdravou večeři.

Dobrou chuť

- M S -


Společenská kronika

BLAHOPŘEJEME


Informace

Agrocenzus 2000
V měsíci říjnu 2000 proběhne celostátní statistické šetření v oblasti zemědělství. Toto šetření se týká všech právnických osob, samostatně hospodařících rolníků a dalších fyzických osob hospodařících na výměře od 1 hektaru zemědělské půdy nebo osob chovajících alespoň 1 kus skotu nebo 2 kusy prasat nebo 4 kusy ovcí a koz nebo 50 kusů drůbeže nebo 100 kusů králíků nebo kožešinových zvířat a všech podnikatelských subjektů zabývajících se chovem ryb a rybolovem bez omezení její výměry.
Zpravodajskou jednotkou se stává každý subjekt, který splňuje alespoň jedno ze stanovených kritérií. ČSÚ apeluje na pravdivé vyplňování dotazníků. Šetřeným osobám k tomu budou nápomocni externí spolupracovníci ČSÚ, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele.


Volby do krajských zastupitelstev
Volby se budou konat v neděli 12. listopadu 2000 od 8.00 - 22.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holubově.


Obecní úřad Holubov oznamuje
UZAVŘENÍ lanové dráhy Klet' z důvodu plánované podzimní revize. ZAVŘENO bude celý měsíc říjen.


POZVÁNKA
Obecní zastupitelstvo Obce Holubov zve dříve narozené občany na "SETKÁNÍ DŮCHODCŮ", které se koná 21.10. 2000 od 14.00 hodin v hasičské zbrojnici v Holubově. Hudba a občerstvení zajištěno.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 1. března 2000 : TOPlist 0