ARCHIV 1999  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Září 1999 - Číslo 9 - Ročník 9


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

OZ Obce Holubov se sešlo na pracovním jednání dne 25.8.1999.

V závěru jednání obecní zastupitelstvo rozhodlo o termínu konání veřejného zasedání obecního zastupitelstva , které se bude konat dne 15. 9. 1999 v 19.00 hodin v Třísově.

Všichni občané jsou srdečně zváni, aby se dozvěděli o veřejném dění v obci.

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


Mistrovství světa třídy Tornádo

Ve dnech 2.-9. července tohoto roku se v Kodani, hlavním městě Dánska, konalo mistrovství světa v olympijské třídě Tornádo. Zúčastnilo se 78 posádek z 24 zemí celého světa. Určitě by přijelo lodí více, ale počet účastníků byl omezen. Každá posádka musela být nominována mezinárodní jachtařskou asociací, takže se sjeli do Kodaně opravdu ti nejlepší jachtaři ve zmíněné třídě. Jsem rád, že jsme byli s bratrem nominováni a mohli být při tom.

Kodaň - mistrovství světa v olympijské třídě Tornádo Mistrovství začalo registrací účastníků, proměřováním lodí a plachet. Lodě se musí vejít do předepsaných měr a vah, pokud ne, je posádka ze závodu vyřazena. Po absolvování této procedury, která pro nás dopadla dobře, následovalo slavnostní zahájení v prostorách tamní radnice. Příval jídla a pití při tomto oficiálním zahájení mistrovství jsme rovněž zvládli se ctí a tak již nic nebránilo samotnému závodění.

To začalo hned v neděli startem prvé rozjížďky. Ale než Vás seznámím s umístěním, pokusím se Vám v krátkostí přiblížit, jakým způsobem se vlastně v jachtingu závodí. Všechny lodě společně odstartují a snaží se po projetí vyznačené tratě co nejrychleji protnout cílovou čáru. Trať je vyznačena bójemi a je stavěna tak, aby lodě musely plout na kurs proti větru a následně na kurs po větru. Během závodu se lodě rozjedou do širokého prostoru, různě se míjí, předjíždí, brání jedna druhé, aby se pak celé pole sjelo u bójek a v nepředstavitelném chaosu se bojovalo o pořadí. Jak je z výše uvedeného zřejmé, čím je loď rychlejší, tím je větší šance na lepší umístění. Lodě, s kterými jsme v Dánsku závodili, pocházely od jednoho výrobce a byly skoro identické. Rozhodující byla tedy schopnost posádky seřídit loď tak, aby plula za daných větrných podmínek co nejrychleji. Kromě toho posádka musí co nejrychleji provádět všechny potřebné manévry, včas reagovat na změny větru, na případné vlny či mořské proudy. Velmi důležité pro závodění je zvolit správnou taktiku. To proto, že i kdybychom měli seberychlejší loď a necháme se od soupeřů po chybě předjet, zakryjí nás, vezmou vítr a loď se zastaví. Nebo když na levé straně dráhy fouká silnější vítr a my zůstaneme na pravé, nemáme šanci být rychlejší.

V Dánsku nás první den přivítalo rozbouřené moře a silný vítr. Podmínky, ve kterých jsme bojovali spíše sami se sebou, než se soupeři. O taktice vůbec nemohla být řeč. Nedokázali jsme ani seřídit loď, aby alespoň trochu jela. Na úvod mistrovství absolutní propadák. Když si představíte, že jsme se na toto mistrovství připravovali celé jaro, že jsme na lodi trávili všechen volný čas a že jsme investovali do lodě nemalé peníze, dáte nám za pravdu, že nálada po prvním dnu byla opravdu mizerná. Ale druhý den a dny následující se počasí změnilo. Vítr foukal od pevniny a značně zeslábl. Vlny zmizely a Kodaňský záliv spíše připomínal Lipenskou přehradu. Pro nás tato změna podmínek znamenala posun z konce startovního pole do druhé třetiny. Ve dvou jízdách jsme dokonce zajeli v prvé polovině a dokázali jsme si, že jsme schopni porazit i soupeře zvučných jmen. Po odjetí všech plánovaných jízd jsme obsadili celkově 54. místo.

Kromě vlastního závodu a slavnostního zahájení byly v průběhu celého mistrovství pořádány různé doprovodné akce, při kterých pořadatelská země předváděla svoji kulturu, zvyky a tradice. Viděli jsme ukázku ze způsobu života Keltů, předků dnešních obyvatel. Navštívili jsme Kodaň, město zeleně a lunaparků. Fotili jsme se u sošky malé mořské víly, zavítali jsme do paláce tamní královské rodiny. V noci bylo zajímavé sledovat náznak polární noci. Svítat začalo před třetí hodinou a stmívání skončilo dlouho po půlnoci.

Mistrovství světa v Dánsku bylo pro nás jistě velkým zážitkem. Bohužel se nám nedařilo, jak jsme si představovali. S odstupem času však vidíme, že naše účinkování nebylo zas tak neúspěšné, jak se nám bezprostředně po návratu zdálo. Uvědomme si, že jsme vnitrozemský stát, kde jachting nemá zase takovou tradici. Že chybí možnost trénovat na moři s kvalitními soupeři a že se nedostává peněz na co nejlepší vybavení, které je pro takový podnik, jako mistrovství světa, nezbytné. Naším účinkováním jsme se nesmazatelně zapsali do historie českého i celosvětového jachtingu. Z mnoha set jachtařů, kteří se tomuto olympijskému sportu věnují, nás dokázalo porazit jen 53 posádek.

-Zdeněk Pavliš CZE - 52 -


Vodní a pobřežní rostliny rybníků v Křemžské kotlině

Výstavba rybníků v naší zemi vrcholila v druhé polovině 15. století a začátkem 16. století. Toto období bývá označováno také jako "zlatý věk rybníkářství". Mezi nejznámější rybníkářské oblasti na jihu Čech patřilo Třeboňsko, Hluboká, Vodňansko, Protivínsko a Písecko. K nejvýznamnějším rybníkářům patřil jistě Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan.

Šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia), foto RNDr. Alena Vydrová V krajině byly a jsou významné jak rybníky velké, tak soustavy rybníků nebo i malé nádrže. Jejich biologická hodnota je závislá na celé řadě faktorů, například na velikostí rybníka, hloubce vody, na zdroji vody, členitosti břehů, přítomnosti pobřežních porostů, množství živin a dalších. V případě, že je rybník bohatý na živiny, jsou jeho vody eutrofní. Opakem jsou vody oligotrofní, tj. chudé na živiny. Mezotrofní vody mají obsah živin přiměřený. Z biologického hlediska jsou významné rybníky s vodou oligotrofní až mezotrofní. Většina našich rybníků má však vody silně eutrofní. V těchto vodách je život rostlin i živočichů silně omezen.

Význam rybníků nespočívá jen v jejich biologické hodnotě, ale také v řadě dalších funkcí. Mezi ně patří produkce ryb, zlepšení vodního režimu v krajině, rekreace, krajinářský význam, dočištění odpadních vod ap.

V Křemžské kotlině, stejně jako v Blanském lese, je poměrně málo rybníků a vodních nádrží. Pravděpodobně tato oblast nebyla příliš příhodná pro stavbu rybníků. Přesto zde můžeme nalézt řadu vodních a pobřežních rostlin, některé z nich patří i k velmi vzácným nebo chráněným druhům.

Mezi největší rybníky tohoto území patří rybník Borský, ležící u Mříčí, s rozlohou 11,5 ha. Je hospodářsky využíván a jeho voda je eutrofní. Z vodních rostlin zde můžeme nalézt masožravou rostlinu bublinatku obecnou (Utricularia australis). Větší porosty bublinatky vytváří v červnu a v červenci díky svým žlutým květům nádherné koberce na vodě. Z běžných eutrofních druhů jsou v Borském rybníce rozšířeny okřehek menší (temna minor) a závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza). Kromě toho zde můžeme spatřit i některé další vodní rostliny - rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), šípatku vodní (Sagittaria sagittifolia) nebo rdestík hřebenitý (Potamogeton pectinatus). Tato rostlinka patří k úzkolistým rdestům indikujícím eutrofní vody. Břehové porosty Borského rybníka jsou rozsáhlé a druhově bohaté. Jsou tvořeny z velké části orobincem širolistým (Typha latifolia), rákosem obecným (Phragmites australis) a ostřící štíhlou (Carex gracilis). V severozápadní části rybníka je význam mokřad, který byl v roce 1999 vyhlášen jako přírodní památka.

Rdesno obojživelné (Polygonum amphibium), foto RNDr. Alena Vydrová Křemžský rybník u obce Křemže patří také mezi větší rybníky Blanského lesa. Jeho rozloha činí 9,6 ha. Vodní rostliny se zde vyskytují jen roztroušeně. Z pobřežních rostlin můžeme vidět opět rákos obecný a zblochán vodní (Glyceria maxima). Jeho porosty jsou svěže zelené a velikostí připomínají rákos.

Z hlediska vodních rostlin je významný rybník Starostův v Křemži a Sýkorův rybník u Mříčí. Kromě již výše zmíněných rostlin, zde také rostou rdest vzplývavý (Potamogeton natans), orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), rdest světlý (Potamogeton lucenss) a lakušník vláskovitý (Batrachium trichiophyllum). Rdes vzplývavý patří k nejběžnějším našim vodním rostlinám. Často roste v mezotrofních a oligotrofních vodách. Obvykle vytváří rozsáhlé porosty. Jeho listy jsou oválné, 5-7 cm široké a 10-20 cm dlouhé. Květenství je podlouhlé a vyčnívá asi 15 cm nad hladinu.

V obci Mříč je malý návesní rybníček se silně eutrofní vodou, jehož hladina je pokryta okřehkem a závitkou. Břehové porosty tvoří zavlečený, ale již téměř zdomácnělý druh puškvorec obecný (Acorus calamus). Rostlina je léčivá, obsahuje silici a řadu dalších aromatických látek, které podporují trávení. Kromě léčiv je známa také v žaludečních likérech.

Za zmínku stojí i rybník Holubovský u návsi, který slouží převážně k rekreaci. Z vodních rostlin a břehových porostů zde najdeme běžné druhy.

Jestliže se touláte po kraji, pozorujte nejen rostliny rostoucí na suchu, ale i na pobřeží nebo ve vodě. I mezi nimi lze nalézt skvosty přírody.

Autor textu a fotografií - RNDr. Alena Vydrová


Čtyři sta kleťských planetek

Astronomové zabývající se výzkumem planetek dospěli letos zjara k jubilejnímu předělu - centrum Mezinárodní astronomické unie pro sledování planetek oznámilo překročení počtu deseti tisíc planetek se spolehlivě určenou dráhou ve sluneční soustavě. Přestože se studiem planetek zabývá na celém světě téměř dvě stovky observatoří, na dosažení tak velkého počtu objevů se jich rozhodující měrou podílí jen několik.

Tři čtvrtiny z celkového počtu objevů totiž připadají na pouhých dvacet hvězdáren rozložených po celém světě /ty nejvýznamnější jsou v USA, Japonsku a Austrálii/. A mezi nimi jako sedmá figuruje jediná česká observatoř - jihočeská Kleť, která právě nyní dosáhla vlastního jubilea - 400 kleťských potvrzených objevů planetek, čili takových které mají dostatečně spolehlivě určenou dráhu pro přidělení pořadového čísla Mezinárodní astronomické unie.

Čtyřstou kleťskou planetkou je těleso s pořadovým číslem (11134) =1996 X02, které astronomové z Kleti M. Tichý a Z. Moravec nalezli 4. prosince 1996. Kolem Slunce oběhne jednou za 4,97 roku, pohybuje se po málo výstředné eliptické dráze v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem a měří přibližně 7 kilometrů.

Cílem této práce je poznání populace planetek ve sluneční soustavě. Kleťští astronomové evidují ve svých databázích další stovky a stovky planetek, které je pro přesný výpočet dráhy potřebné opakovaně pozorovat v následujících letech. Jsou mezi nimi velmi zajímavé planetky ze skupiny Trójanů poblíž dráhy Jupiteru, planetka typu Apollo přibližující se k Zemi i jiná tělesa na neobvyklých drahách.

Hledání dosud neznámých planetek ve sluneční soustavě je však jen jednou stránkou naší práce. Tou druhou, stejně významnou, je měření přesných poloh blízkozemních planetek, těles, která by mohla případnou srážkou se zemí ohrozit naší civilizaci. Tato přesná měření pak umožňují výpočet dráhy takovéto "podezřelé" planetky a zároveň vyhodnocení možného blízkého přiblížení k Zemi a potenciálního rizika.

Za rok 1998 k měření přesných poloh potenciálně nebezpečných asteroidů nejvíce přispěl americký hledací projekt LINEAR, a hned po něm jako druhá na světě právě Hvězdárna Kleť.

Další informace o práci naší hvězdárny lze nalézt na internetových WWW stránkách http://www.hvezob.cz /česky/ nebo http://www.klet.cz /anglicky/. Zde najdete i seznam všech potvrzených kleťských objevů, jejich jména, anglické originály i české překlady citací vysvětlujících jména planetek, a na anglické verzi i multimediální stránky se zvukovou podobou českých jmen pro zahraniční návštěvníky.

Z celkového počtu 403 kleťských číslovaných planetek jich je zatím jen 233 pojmenováno. K nejnovějším jménům kleťských planetek patří /8740/ Václav, připomínající všechny panovníky tohoto jména v české historii, planetky připomínající české vědce a zároveň popularizátory vědy /10170/ Petrjakes, /10205/ Pokorný a /10213/ Koukolík, či jména /9102/ Foglar, /9087d/ Neff, /7440/ Láska, /7441/ Závist, /7390/ Kundera, /6060/ Holašovice, /6064/ Doudleby, /9007f/ James Bond aj.

- ing. Jana Tichá, ředitelka -


Frymburk 99

Prázdniny už skončily, ale mladí hasiči z Třísova mají na co vzpomínat. Zpestřením jejich celoroční práce jim byl týdenní pobyt na chatě u Frymburka pronajaté od HZS Český Krumlov.

Byl to týden plný her a zábavy jak ve vodách Lipna, tak na suchu. Tým vedoucích pod vedením pana Miroslava Kouby st. se staral jak o zábavu, tak o bezchybný průběh tábora.

K celkové pohodě přispělo i vynikající stravování, jídlo jsme dováželi ze Školy v přírodě ve Frymburku. SDH Třísov nás podpořil jak finančně tak i materiálně a dík patří i ostatním institucím a firmám, které na tento již tradiční tábor přispěly.

Před odjezdem z chaty děti vyslovily přání jet za rok znovu.

Já jako jejich vedoucí doufám, že se tak stane a chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomáhají.

-M. Kouba ml.-


Vzpomínka na dovolenou

Léto a dovolené už jsou za námi a já si dovolím Vám navrhnout, až se dostanete do Podkrkonoší, tak jako letos já, abyste se zašli podívat v Nové Pace do Klenotnice. Myslím, že obzvláště ženským očím by lahodilo shlédnout tolik přírodních krás ve formě drahých kamenů.

Opravdu je to kraj bohatých nalezišť drahých kamenů, výstava je velice přitažlivě a vkusně uspořádána. Veliké množství achátů, spinelů, olivínů, korundů, granátů tu jsou v surovém stavu a pak také zpracované tamními umělci, ve špercích. Ale i v našem kraji jsou naleziště drahých kamenů, a to docela blízko, v okolních vesnicích Chlumečku, kde se nachází acháty, v okolí Nové Vsi turmalíny a lepidolity, u Křemže granáty a opály. A samozřejmě vltavíny poblíž Vrábče.

Možná, že je nás víc, kdo se zajímá o drahé kameny, protože jejich krása byla vždy zdrojem umělecké inspirace a pro nápadné vlastnosti, výjimečnost a vzácnost výskytu bývaly a dosud jsou symbolem bohatství, přepychu a moci. Jsou opředeny různým tajemstvím, jsou kameny pro štěstí a zvěrokruh, kameny apoštolské, kameny podle okultistů.

Jen pro zajímavost největší diamanty, které jsou známy, pocházejí z Indie, Brazílie, Bornea a z Jižní Afriky. Každý má své jméno např. Orlov neboli Velký Mogul pokládá se za nejlepší indický diamant, byl ve váze asi 400 karátů /1 karát = 0,205 gramu/ nalezen roku 1680 v Golkondě. Původně byl v majetku různých indických knížat a zdobil také trůn Nadir Šacha. Nyní je vybroušen v indické rosetě ve váze 199,6 karátu. Ruský princ Orlov jej koupil a daroval roku 1772 carevně Kateřině. Diamant Orlov zdobil ruské císařské žezlo a nyní je v pokladu Ruska.

Aforismy o drahokamech

DIAMANT ...

SMARAGD ... RUBÍN ... ONYX ... -Marie Hrušková-


Slovo lékaře

Drogy

Náš vztah ke světu se utváří v prvních minutách, dnech a týdnech našeho života. Všichni začínáme velmi nepříjemnými zážitky. Devět měsíců si hovíme v bezpečí měkké dělohy naplněné ochrannou tekutinou a náhle jsme tlačeni ze všech stran, vypuzeni z pohodlí a teplíčka, dusíme se, jsme politi více či méně studenou vodou, křičíme a není nám to nic platné. A tak ten náš první kontakt se světem vůbec není příjemný a maminka a později i tatínek, pak mají co dělat, aby tento náš prvotní šokový zážitek se světem svým laskáním u nás vyžehlili.

V prvních týdnech a měsících se utváří náš vztah k rodičům, širší rodině a pak i k celé společnosti. Především na naší mamince a tatínkovi záleží, zda nám bude předán pocit jistoty a sounáležitosti a zda naše vztahy ke světu, k rodině i společnosti budou poctivé a pravdivé.

Pokud nám je toto odepřeno z jakéhokoliv důvodu a my se nenaučíme hlubokému upřímnému vztahu, nejsme schopni takový vztah ani ve svém dospívání ani v dospělosti utvořit. My tyto opravdové vztahy potřebujeme. Pokud nám z nejrůznějších důvodů chybí vzory těchto vztahů, snažíme se je často neúspěšně hledat. Může to být příčinou nekonečného hledání životního partnera.

Chybění vzoru a neschopnost utvořit opravdový vztah může být příčinou spokojení se s povrchními, pravdivými a náhražkovými vztahy. Tyto vztahy, přátelské či milostné, často vznikají a udržují se za přispění alkoholu nebo drog. Zejména pak drogy navozují falešný pocit vztahu, podporují náš život v neskutečném, iluzivním světě, znemožňují náš návrat do normálních vztahů a vedou k rychlému rozpadu osobnosti.

Jak tomu předcházet? Výchovou k plnohodnotnému životu utvářenému v pravdivých vztazích, hledáním smyslu života a začleněním do skupin se sportovním a jiným soutěživým zaměřením.

Člověk vycházející z vyrovnané, harmonické rodiny, který žije upřímným vztahem a má svou životní náplň nebude mít potřebu jakoukoliv drogu ani vyzkoušet, natož ji soustavně užívat.

Prevence v dnešním světě je těžká, ale možná. Možnosti léčby závisí na stupni rozpadu našich vztahů a rozpadu naší osobnosti.

-MUDr. Bohumír Šimek-


Zdravé mlsání

Jelikož je září a v září se koná ve Křemži slavná Michalská pouť, a na pouť určitě všichni budou péct, nabídla nám paní Fraňková z Holubova 2 recepty na výborné koláčky bez kynutí
30 dkg výběrové polohrubé mouky, 20 dkg selské hladké mouky, 17 dkg rozpuštěného másla nebo hery, 3 lžíce sádla, 3 celá vejce, špetka soli a na kvásek 1 lžíce cukru, 5 dkg droždí a 8 lžic mléka.
Kváskem a rozpuštěným tukem zaděláme těsto a ihned děláme malé kuličky - asi po 30 ks na 1 plech - celkem je jich asi 90 ks. Než uděláme poslední plech, kuličky trochu zkynou, uděláme důlky na náplň, potřeme vajíčkem a naplníme tvarohovou nebo i jinou náplní a posypeme drobenkou.

Dalším receptem je rychlá buchta, která se jen zamíchá, nemusí se nic třít.
30 dkg polohrubé mouky, 20 dkg cukru, prášek do pečiva, 4 žloutky, ze 4 bílků sníh, 1 dcl oleje, 1 šlehačka dle potřeby, mléko, aby se těsto dobře lilo na plech.
Pak si rozděláme 1/4 kg tvarohu, cukr, vanilkový cukr, vejce, rozinky a tuto hmotu klademe malou lžičkou do těsta a děláme malé kopičky.
Do této buchty můžeme i naklást jakékoliv ovoce a posypat drobenkou. Pak už jen upečeme a podáváme.


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


Informace

Už léto končí ...

možná jste si (letos poprvé) všimli na třísovském koupališti zvláštní konstrukce. To mladí zbudovali toto nevšední skákací zařízení pro potěšení své i druhých. Úspěšně je vyzkoušeli mladí i ti dost starší. Kdo jednou zkusil - nechce jinak.
Takže nashledanou příští léto.

-I.S.-


Pozvání

Doba prázdnin a dovolených skončila, vracíme se ke svým povinnostem. Vyprávíme si navzájem, kde kdo byl, co tam viděl.

Jednou z možností takového maličkého výletu - tak asi na půl dne je návštěva muzea motocyklů v Českých Budějovicích - Schneiderova ul. - poblíž krajské nemocnice.

Otevřeno je, mimo pondělí, denně od 9.00 do 17.00 hodin. Vstupné opravdu přijatelné na dnešní dobu.

Co je tam k vidění?

Opravdu široká škála motocyklů všech možných značek. Téměř celá typová řada motocyklů značky JAWA a ČZ. Nechybí ani zn. NSU, SACHS, Ariell, Harlley, ale i Moped, Skútr, Pionýr atd.

Perličkou je motocykl se sajdkárou, který "filmoval" v seriálu Bylo nás pět. Každý exponát je vzorně popsán s udáním hlavních technických parametrů.

Celá expozice je vhodně doplněna dobovými předměty - kanystry, plakety, oblečení atd. Nechybí ani kola, koloběžky i několik aut.
Je skutečně na co se dívat. Odborníka zaujme, laika potěší.

- Ivan Svoboda -


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Flóra v regionu Český Krumlov
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Observatoř Kleť
Kleť
Frymburk


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0