ARCHIV 1998  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Září 1998 - Číslo 9 - Ročník 8


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání OZ Holubov se konalo dne 17.8.1998 v Triobaru Holubov, přítomno bylo 8 členů OZ a 26 občanů.

Do návrhové komise byli schváleni ing. J. Marek a p.F. Zaibl, ověřovatelé zápisu ing.M.Šmejkal a p. J. Vitek.

Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení počtu členů OZ pro příští volební období. Obecní zastupitelstvo toto projednalo a schválilo 9-ti členné zastupitelstvo.

Dále byl oznámen potřebný počet podpisů na petice pro volby do obecního zastupitelstva podle zákona 152/94 Sb. Pro nezávislého kandidáta 4% z celkového počtu obyvatel tj. 36 podpisů, pro sdružení nezávislých k ndidátů 7% z celkového počtu obyvatel tj. 64 podpisů.

V projevu starosty byl předán pozdrav od našich přátel ze švýcarského Guggisbergu všem našim občanům a sdělen termín návštěvy přátel ze Švýcarska (Jódl klub). V Holubově nás navštíví od 5.10. do 10.10. 1998 a rád by u nás vystoupil a předvedl své umění. Včas vás o všem budeme informovat.

Další body z informace starosty:

Závěrem mi dovolte, abych vyslovil své přání, aby se občané řádně informovali o dění v obci, aby využili informací starosty a všech členů OZ, a aby tak nedocházelo k mnoha různým nedorozuměním.

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


Návštěva ve Švýcarsku

Ve dnech 29. července - 5. srpna 1998 jsme se zúčastnili oficiální návštěvy spřáteleného Guggisbergu. Holubov s touto obcí již před 6 lety navázal přátelství a nadále je rozvíjena oboustranná spolupráce. Této návštěvy se zúčastnilo 12 osob.

Po noční cestě dorážíme ve středu dopoledne do Guggisbergu, který leží ve výšce 1283 m.n.m. Ubytováni jsme byli ve zdejším hotelu. Již od první chvíle jsme svědky toho, jak tato vesnička žne přípravou na oslavu 850 let založení obce. Po celou dobu návštěvy o nás bylo perfektně postaráno, každý den nás čekal zajímavý program.

Hned prvním společným výletem s našimi hostiteli se stal výstup na blízkou horu Guggershorn. Odtud se nám naskytl nádherný pohled na Guggisberg, jemu přilehlé osady a velkou část údolí, jezer a švýcarských hor. K jednomu z nejhezčích zážitků patřil dle našeho názoru výlet do švýcarských Alp. Za téměř jasného počasí jsme se vyvezli lanovkou do výšky 2168 m.n.n. Po hodinové procházce se nám otevřela překrásná podívaná na alpské jezero Bachalpsee. A tak piknik uprostřed zasněžených vrcholků hor a ledovců s výhledem na modrou hladinu jezera byl skutečným pohlazením pro duši.

V dalších dnech jsme navštívili hlavní město Švýcarska Bern. Zde se nám dostalo milého přijetí na půdě Parlamentu kantonu Bern. Také jsme si prohlédli město s jeho historickými stavbami. Sobota s nedělí byla věnována samotným oslavám 850 let založení obce a státnímu svátku Švýcarska. Tyto dny jsme byli svědky toho, jak celá obec s přilehlými osadami drží pospolu a dokáže uspořádat tak velkolepou oslavu. K příjemnému setkání i posezení posloužil velký stan pro 1200 lidí, který byl zcela obsazen. Zde se odehrála oficiální část programu, při které mimo jiné vystoupili - president Guggisbergu Hans Zwahlen a starosta Holubova Jaroslav Franěk se svými pozdravnými projevy. V závěru pozdravu byly našim přátelům předány dary. V neděli byla přítomna předsedkyně zemské rady Švýcarska Ursula Haller, která ve svém projevu vyzdvihla důležitost přátelství těchto dvou obcí.

Celý program provázela četná vystoupení pěveckých, tanečních a hudebních souborů. Po celé obci byly k vidění nejrůznější ukázky řemesel a života zdejších obyvatel.

Následující den nás čekal výlet do starobylého městečka Gruyéres. Už podle názvu je možné poznat, že jsme se nacházeli ve francouzsky mluvícím kantonu. Po prohlídce hradu jsme měli možnost zavítat do jedné z místních stylových restaurací, kde jsme ochutnali sýrové speciality tohoto kraje. Je zde tradicí tyto výborné sýry zapíjet bílým vínem. Téhož večera jsme se v Sangenbodenu setkali se členy Ski-klubu, kteří již navštívili Holubov. Předposlední den našeho pobytu jsme měli možnost se seznámit s životem rodiny hospodařící v horách. Jejich život je nelehký, ale přesto by neupustili od zavedeného způsobu života.

Dalším místem našeho zastavení se stala nově vybudovaná čistírna odpadních vod. Tato čistička je vybudována za finanční účasti 3 kantonů a největší měrou tuto akci podpořil stát. Odpoledne nás čekala prohlídka nově postavené sportovní haly v Riffenmattu. Moderně zařízená hala slouží k všestrannému využití místních i okolních sportovních klubů a škol. (Obecní úřad Guggisberg spravuje 8 škol).

Večer proběhlo závěrečné setkání všech členů obecního zastupitelstva a jejich manželek. Na tomto večeru byly předány dary našim hostitelům a navrhnuta další možnost spolupráce. Z naší strany bylo vysloveno srdečné poděkování za týden strávený v příjemném prostředí, pohostinného Guggisbergu.

Jsme rádi na opravdu neformální způsob navázaného přátelství a těší nás pocit, že naši přátelé z Guggisbergu přijali pozvání do naší obce v roce 2000 a zároveň je již na říjen připravena návštěva „Jódl klubu Guggisberg" u nás.

- manželé Čížkovi -


Vstavačové louky v Kleti

Rostliny vstavačovité - orchideje - patří k nejbohatší čeledi z říše vyšších rostlin. Rovněž představují velmi krásné a zajímavé rody, a to nejen vzhledově, ale i svým způsobem rozmnožování a osídlováním stanovišť. Přestože problematika ekologie vstavačovitých je značně obtížná, přitahuje řadu badatelů, jak z řad vědců, tak i z řad laiků. Zároveň jsou to rostliny velmi citlivé na jakékoliv změny prostředí a patří mezi první, které při sebemenší změně způsobují redukci svých druhů.

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), foto RNDr. Alena Vydrová Některé druhy z této čeledi můžeme považovat za vyhynulé, jiné jsou nezvěstné, některé jsou velmi ohrožené. Jen několik málo druhů patří relativně ještě mezi hojné i když to samozřejmě neznamená, že si nezasluhují naší ochranu. Mezi tyto druhy lze přičítat prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a vemeník dvoulistý (Plafanthera bifolia).

Všechny tři uvedené druhy se vyskytují v Kleti, a to v relativně početných populacích. A právě o nich bude pojednávat dnešní příspěvek.

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) dříve také vstavač májový. Nejčastěji vyskytující se orchidej na území České republiky. Roste na mezických, vlhkých až zbahnělých stanovištích. Vyhledává osluněná stanoviště, ale snáší i zástin. Není příliš citlivý na zvýšený obsah dusíku a jiných živin v půdě. Citlivě reaguje na provedené meliorace, a to svým ústupem. A tak z bohatých vstavačových luk, kde byly provedeny meliorace, zbyla jen malá refúgia s několika rostlinami. I z těchto důvodů se přistupuje k ochraně tohoto dříve velmi častého druhu. Podíváme-li se na rozšíření prstnatce májového v masívu Kletě před 50 lety, zjistíme, že tento druh rostl na každé vlhké a mezické louce. Dnes najdeme několik málo lokalit a mnohde počet rostlin stále klesá. Rostlina je 10-50 cm vysoká, vzpřímená, je vytrvalá. Lodyha bývá silnější s listy podlouhle vejčitými až kopinatými a s nápadně tmavými skvrnami. Květenství je husté válcovité. Květy jsou červené, růžové i nachové s bělavou kresbou. Je zákonem chráněn.

Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) dříve také vstavač Fuchsův. Po prstnatci májovém je naším nejhojnějším druhem rodu Dactylorhiza. Roste od nížin do podhorských poloh, na vápnitém i nevápnitém podkladě. Najdeme ho na pastvinách, vlhkých loukách i rašeliništích, ale i ve světlých lesích. V masívu Kletě se vyskytuje dnes již velmi roztroušeně a počet lokalit neustale ubývá. Zdá se, že je i citlivější než prstnatec májový.
Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), foto RNDr. Alena Vydrová Rostlina je 20-60 cm vysoká, lodyha přímá, plná. Listy jsou jen v dolní polovině, jsou široce oválné, tupé a černě skvrnité. Na rubu jsou sivozelené. Květenství je zprvu kuželovité, později válcovité. Květy jsou růžové, světle fialové, někdy i bílé s nachovou kresbou.

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) vzhledem k hojnému výskytu v České republice není zatím příliš ohrožen. Vykazuje širokou ekologickou amplitudu, roste ve světlých lesích, při okrajích lesních cest, na mezických i vlhkých loukách, kyselých i bázemi bohatých půdách. V Kleti se vyskytuje dnes roztroušeně, především na okrajích cest a na okrajích mezických luk. Je to rostlina vytrvalá, zelená s přímou tenkou lodyhou. Listy jsou světle zelené, široce oválné, vstřícné, stojící při bázi rostliny,a jsou dva. Květenství je přímé, řídké. Květy jsou bílé. Je zákonem chráněn.

Všechny uvedené orchideje se nachází v Přírodní památce Horní luka, kterou vyhlásila Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les v roce 1996. Rezervace leží na severních svazích Kletě, asi 0,5 km SZ od vesnice Krasetín. Hlavním motivem ochrany jsou právě mezické a vlhké louky s hojným výskytem těchto vstavačových rostlin.

Až půjdete na výlet do přírody a spatříte některou z uvedených orchidejí, jistě si uvědomíte, že taková krása stojí nejen za shlédnutí vyfotografování, ale i za ochranu. Neničte a nevyrýpávejte tyto krásné orchideje, které lze stejně jen velmi obtížně pěstovat. Chovejte se k přírodě šetrně, ohleduplně a chraňte ji.

- RNDr. Alena Vydrová, SCHKO Blanský les -


Můj epochální výlet do XV. století

První srpnovou sobotu jsme se vydali na výlet na Dívčí Kámen. Zvláštní atmosféra na mě dýchá vždy při prohlídce jakéhokoliv hradu či zámku a ráda se nechávám v duchu unášet představou, že jsem hradní paní a procházím se tamními komnatami a nádvořími.

Po obhlídce hradu jsme se rozhodli občerstvit se v některé z útulných hospůdek na Hamru. Když jsme se blížili k Hamru, bylo již z dálky slyšet velký hlahol a podivné zvuky. Řinčení plechu bylo stále zřetelnější a když jsme přišli blíž viděli jsme na plácku před Klimešovou hospodou stan středověkých bojovníků, na hospodě visela cedule Krčma u krále Václava. Na brodu právě probíhala bitva rytířů v plné zbroji i středověkých bojovníků s dobovými zbraněmi právě tady osvobozovali krále Václava IV. z rukou pánů z Růže. Rytíři i bojovníci se bili tak přesvědčivě na suchu i ve vodě, v potoce leželi mrtví v plné zbroji, vše doplňovala scénická hudba s působivě mluveným slovem - to vše krásně znělo v hamerském údolíčku, až mi běhal mráz po zádech. V tu chvíli jsem si vzpomněla na pana Broučka a jeho epochální výlet. Měla jsem skutečně v tu chvíli pocit, že jsem se přenesla do jiného prostoru a času.

Skupinky nadšených vyznavačů historického šermu, které si daly dostaveníčko právě v blízkostí známé zříceniny Dívčí Kámen, zde ten den vykouzlil skutečnou atmosféru té doby. Dokonce i ženy a děti rytířů a bojovníků byly oděny v krásných dobových kostýmech. V malém krámku jste si mohli zakoupit i vkusné upomínkové předměty .

Své umění zde předvedly skupiny historického šermu Gryf - Praha - pořadatel, Akvilo - Severní Čechy, Agnus Dei - Stod u Plzně, Arma Bohemia - Praha, Mirandola - Jindřichův Hradec a Tortura - Kladno.

Jejich program však nespočíval pouze v ukázce této bitvy. Během celé soboty zde probíhaly jednotlivé ukázky šermířských soubojů.

Našli se i sponzoři - Jč Radio Faktor 104,3 FM, Jč pivovary Samson a hospoda u Klimešů (tč. U krále Václava) - kteří přispěli k zdárnému průběhu této akce, která měla úžasný úspěch a proto pořadatelé přislíbili další ročník rytířského klání pod Dívčím Kamenem - této vskutku skvělé podívané.

Sledujte proto náš zpravodaj a plakáty, ať se za rok zase můžeme na chvilku přenést do jiné epochy.

- Marie Svobodová -


Obec se rozrůstá kultura upadá

Zamysleme se nad tím, jak trávíme volný čas. Většina lidí se věnuje pouze zaměstnání a na zábavu ho zbývá málo. Ale uvědomme si, že v naší obci není vlastně moc příležitostí na společenský život. Vždyť zde máme pouze restauraci, cukrárnu a bar. A to vzhledem k tomu, že se stále rozrůstáme není zrovna mnoho. Zabrousíme-li do minulosti zjistíme, že dříve tomu tak nebylo. Konaly se zde tzv. svíčky, čaje, zábavy, plesy. Ovšem kolik příležitostí má dnes zdejší mládež a nejen ona, se kulturně pobavit? Donedávna zde byl pro tyto účely alespoň sál, ale nyní slouží jako sklad Artypy. Proto jsme se zeptaly zdejších občanů co si myslí o kultuře v naší obci.

Anketu uspořádaly - Jana Zemanová ml. a Renata Veselá

Jiří Pelech ml. - Kultura v Holubově není skoro žádná. Mohli by zrušit sklad Artypy v sále a místo toho by mohli uspořádat nějaké kulturní akce.

Pavla Pekočová - V porovnání s Č. Budějovicemi je tu toho málo, ale vzhledem k tomu, že tam jsem často mi tento klid vyhovuje.

Karel Muk ml. - Jsem s akcema spokojen, ale je škoda, že je sál nevyužitý ke společenským akcím. Hlavně pro mladší generace.

Dana Buriánková - Kultura tu není žádná a chtělo by to aby ti mladí sami pro sebe něco udělali.

Manželé Bártovi - No tak kultura, ta tu není žádná a je škoda, že sál není využitý ke kulturním účelům. Mládež si také ničeho neváží a nemá se k tomu, aby sama něco podnikla.

Jana Koubová - Mě jenom vadí, že není využitý sál. Jinak je mi to jedno.

Jiří Pelech st. - Myslím si, že tu skoro žádná kultura není.

Martina Oušková - Kultury je tu málo. Se sálem se také nedá nic dělat. Leda po dohodě s majitelem. Neškodilo by zřízení malého fitness nebo něčeho podobného, protože je spousta mladých lidí, kteří nemají po večerech co dělat.

SLOVO STAROSTY

Po přečtení předchozího příspěvku musím reagovat na některé kritické připomínky. V první řadě by mě zajímalo, kdo si co představuje pod slovem kultura, jaká by měla být a kdo by ji měl organizovat. Jestliže bude zájem, aby se nějaká akce uspořádala, musí se v první řadě najít někdo, kdo se postará o organizaci, pořádek a klidný průběh. Ze zkušenosti mohu říci, že když někdo chce nějakou akci připravit tak tomu musí věnovat náležitou péči a hlavně čas. Příkladem toho jsou akce pořádané hasiči v Třísově, Holubově i Krasetíně. Úspěšné bylo letošní první Setkání vrstevníků v Krasetíně, svou tradici má Posezení pod kaštany v Třísově a dobře se vydařila i oslava 90. výročí založení hasičů.

Předpokládám, že mladým se jedná hlavně o diskotéky. Když jsem nastoupil do funkce starosty obce, musel jsem čelit ostré kritice pořádání diskoték v Holubově ze strany našich občanů. Projednávali jsme tento stav v obecním zastupitelstvu, prováděl jsem osobně kontroly při těchto diskotékách a společně s organizátory, policií a majitelem restaurace se nám podařilo to, že nebyl ničen a likvidován jak majetek obce, tak i ostatních občanů. Problém byl s hlukem, to jsme se také snažili omezit. Ti starší poslouchají dechovku, mladá generace má zase moderní hudbu, to je třeba také chápat. Nejvíce kritiky však bylo ze strany rodičů, těch mladých lidí, kteří se diskoték účastnili. V té době dost občanů usilovalo o zrušení diskoték. Není však umění jenom zakazovat. Já osobně jsem nebyl odpůrcem diskoték, snahou však bylo, aby vše probíhalo v klidu a pořádku. Ani ekonomická stránka nebyla zanedbatelná, do obecní pokladny jsme dostali ročně okolo 100.000,- Kč.

V článku byly uvedeny akce svíčky a čaje, jen ať si ti starší vzpomenou na to, co se při tom v Holubově odehrávalo, až nakonec byly zrušeny pro nedodržení pořádku. Dříve se tu také promítalo kino, jenže dneska jsou i ve větších obcích kina zavírána pro nezájem diváků.

Další věc, která je v anketě kritizována, je pronájem kulturního sálu v Holubově Artypě. K tomu mohu říci několik argumentů, celý problém byl mnohokrát projednáván obecním zastupitelstvem, hledali jsme všechny možnosti jak toto zařízení zprovoznit. Každý soudný člověk však musí uznat, že sál bez sociálního zařízení a výčepu nelze provozovat. Žijeme v době, kdy funguje tržní ekonomika, i obec se musí snažit získat nějaké finance a proto musíme zvažovat co budeme financovat. Na rekonstrukci a přístavbu obec peníze nemá a za celý rok se nenašel nikdo, kdo by měl zájem o podnikání v tomto zařízení. Během té doby co byl sál mimo provoz začaly se zvedat parkety muselo se odstranit topení a postupně docházelo k znehodnocování celého zařízení. Prodat sál by bylo jednoduché, ale jde to udělat jen jednou. Proto OZ využilo nabídky Artypy a uzavřelo smlouvu o pronájmu pro skladovací účely. Sálu to neuškodí a obci to přinese finanční prostředky.

Jsem přesvědčen o tom, že když se někdo najde a bude mít zájem o uspořádání nějaké kulturní akce, určitě najde pochopení i ze strany obce. Obec má k dispozici ještě kulturní sál v Krasetíně, kde po dohodě s majiteli hospody a WC jde lecos zorganizovat. Menší společenské akce je možno domluvit i v Třísově nebo v hasičárně Holubov. Jsou tedy určité možnosti a ti kdo chtějí, ti to dokážou. Samo se však nic neudělá. Myslím si však, že je to i určitá pohodlnost a nezájem jak ze strany pořádajících tak i účastníků akcí. Krom toho si myslím, že kdo má o jakoukoliv kulturu opravdu zájem, ten nečeká až za ním přijde, vyhledá ji sám.

-Jaroslav Franěk, starosta-


Slovo lékaře

Sýrovité hrudky

Přišla ke mně jedna pacientka s léta trvajícími obtížemi, že jí občas vyplave do úst jakoby bílá, sklovitá, někdy páchnoucí hrudka tvarohu. Někdy ji vykašle, jindy vyplave po jídle, někdy zcela bez jakýchkoliv souvislostí. Kdo by se neleknul, že se v něm někde rozpadává rakovinná tkáň? Prodělala nespočet výtěrů z krku a kultivačních vyšetření, byla sledována na plicním oddělení, na krčním oddělení, rentgenoval se jícen jak se chová při polykání, prohlížel se jícen, specielním způsobem se prohlížel průduškový strom, byly vyříznuty krční mandle. Nezjistilo se nic podstatného a hrudky tvarohu vyplavávají do úst dále. Co to je ?

Vstup do dýchacích cest i do trávicí soustavy je střežen lymfatickým aparátem nazývaným Waldeyerův okruh. Jde o lymfatickou tkáň obkružující přechod nosu a dutiny ústní do nosohltanu a jejíž viditelnou součástí jsou i krční mandle. Je to místo střetu bakterií přicházejících ze zevního světa s bílými krvinkami. Odumřelé bílé krvinky na povrchu lymfatické tkáně jsou neustále smývány slinami. Při rychle probíhajícím zánětu vytvářejí různě tuhé a různě ulpívající pablány na mandlích. Po opakovaných zánětech bývá tato tkáň hluboce rozbrázděna a tento střet bakterií s bílými krvinkami probíhá i v těchto prohlubních. V těchto brázdách pak odumřelé bílé krvinky nejsou smývány slinami, hromadí se a vyplňují prostor těchto prohlubní. V době akutního zánětu se zde vytváří hnis, což je směs odumřelých bílých krvinek a bakterií a vytváří tak obraz angíny nazývané lakunární. Pokud nejde o akutní zánět a pokud tento obranný proces probíhá klidně a pomalu, nedělá se zde hnis a odumřelé bílé krvinky utvářejí více či méně suché hrudky připomínající hrudky tvarohu. Ty se čas od času z lymfatické tkáně uvolní a my je spolkneme. Někdy nám mohou vyplavat do dutiny ústní a pokud nevíme o co jde, může nás to dost nepříjemně znepokojovat.

Co s tím? Je-li lymfatická tkáň po zánětech hluboce rozbrázděna a je prakticky trvalým zdrojem hnisu, je vhodné takovou tkáň operativně odstranit. Je-li však zdrojem těchto sýrovitých hmot bez hnisu, není odstranění lymfatické tkáně nutné. Opakované prohřátí této oblasti inhalací heřmánku nebo Priessnitzovým obkladem, může vést ke snazšímu uvolnění těchto sýrovitých hmot. Poraďte se se svým lékařem, co je pro vás lepší.

-MUDr. Bohumír Šimek-


Zdravé mlsání

Prázdniny nám skončily a začíná škola, i já tentokrát začnu skutečným mlskem, receptem na zdravou studentskou snídani, která dodá energii a vitalitu na celé dopoledne nejen školákům, ale i dospělým.
V misce smícháme kukuřičné korny s nasekanými lískovými oříšky, vlašskými ořechy, mandlemi a rozinkami, nastrouháme jablíčko a na kostičky nakrájíme banán, zalijeme mlékem smíchaným s medem, zakápneme citrónovou šťávou a posypeme strouhanou čokoládou.

Další pochoutku houbové šátečky, si připravíme z hub a pokud neporostou tak z koupených žampionů.
Na oleji usmažíme cibulku a přidáme na plátky nakrájené houby a znovu lehce osmahneme, přidáme pokrájené zelené natě a zalijeme rozšlehanými vajíčky, okořeníme pepřem a muškátovým květem a necháme ztuhnout a vychladit. Touto směsí plníme šátečkyz lístkového těsta, okraje pevně spojíme, potřeme vejcem a posypeme sezamovým semínkem, mákem či kmínem.

Podáváme, jak jinak, se zeleninovým salátem.

- MS -


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

BLAHOPŘEJEME


Za Janem Kovářem

Každý člověk dostává občas zprávy, které potěší, ale někdy i takové, které oznamují věci smutné. Taková byla i zpráva o tom, že 16.8. 1998 zemřel v Praze pan Jan Kovář.

Narodil se v roce 1911 v Třísově. Od mládí až do své smrti žil v Praze, kde pracoval v různých profesích. Přesto rodnému kraji zůstával věrný. Byl členem generalogickoheraldické společnosti a celý život se zabýval historií našeho regionu. Často přijížděl sem k nám, ke svým příbuzným na návštěvu nebo dovolenou. Přitom nikdy neopomenul navštívit archiv v Českém Krumlově nebo v Třeboni. Stále totiž doplňoval a rozšiřoval své poznatky, které pak zpracoval do kroniky rodu, ale i Podkletí.

Měl jsem tu čest toto jeho úctyhodné dílo před pár léty číst. Vřelý vztah k rodnému kraji byl poznat z každé stránky. Byl v úzkém kontaktu s našimi kronikáři, zejména pak s panem Josefem Bártou. V neposlední řadě i se svým současníkem a spolužákem panem Václavem Svobodou, který také žil v Praze a řadu let v Týně nad Vltavou. Rád pohovořil se staršími i s námi mladšími . Brzy po válce, zejména z iniciativy pana Václava Svobody uspořádal v Třísově přednášku o historii Třísova a okolí. Uspěch byl zjevný.

Když jsme si v sedmdesátých létech připomínali 600 let od prvních písemných zpráv o Třísově bylo rozhodování jednoduché. Obrátili jsme se na pana Kováře se žádostí o uspořádání podobné přednášky. Po několika upřesňujících dopisech a osobních konzultacích rád souhlasil. Tehdy šenkovna u Kavěnů byla do posledního místečka zaplněna, lidé ještě stáli. Přednáška měla takový ohlas, že po roce byla opakována a rozšířena o nové poznatky.

Při jednání byl pan Kovář věcný, nepodceňoval žádnou byť zdánlivou maličkost. Měl zvláštní, neobvyklý druh humoru, který dobře korespondoval s jeho mohutnou postavou. Na návštěvu přijížděl většinou se svou manželkou Marií, kterou při společných procházkách postupně seznamoval s naším Podkletím. Ačkoliv žil v Praze, rodný Třísov měl v srdci stále. O jeho životě a práci platí ona již trochu opomíjená, ale snad zatím platná slova básníka.

Cestička k domovu známě se vine,
lepší je krásnější než všechny jiné.
Douška a šalvěje kolem ní voní,
nikde se nechodí tak jako po ní.

I kdybych ve světě bůhví kam zašel,
tu cestu k domovu vždycky bych našel.

Takový tedy byl pan Kovář nebo chcete-li Jenda Vitků, jak se v Třísově dodnes říká po chalupě.

- Ivan Svoboda -


Další informace :
Kleť
Chráněná krajinná oblast Blanský les


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0