ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Září 2001 - Číslo 9 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (995 kB)Čistírna odpadních vod a kanalizace

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 14 Opět po měsíci mi dovolte, abych vás informoval o postupu prací na kanalizaci a o postupu při uvádění ČOV do zkušebního provozu a zahájení připojování jednotlivých domů. Práce na kanalizaci pokračují ve směru od Jakešů, v Nové ulici a na čerpací stanici na síti.

Stavba vlastní čistírny je téměř hotová. Ukončují se práce na technologii, elektroinstalaci, obkladech, dlažbách a ostatních pracích, které souvisí s touto stavbou. V týdnu od 10. - 14. 9. proběhnou komplexní zkoušky technologie ČOV. Když vše dobře dopadne, mělo by se začít s uváděním čistírny do zkušebního provozu.

Myslíme si, že by nebylo dobré nechat celé zařízení mimo provoz až do samého dokončení celé stavby. Proto jsme se rozhodli zahájit, po úspěšných komplexních zkouškách, tj. po 15. září přepojování jednotlivých domů na obecní kanalizaci. A tak by mohlo dojít k zahájení zkušebního provozu co nejdříve na podzim, než venku začnou mrazy.

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 15 Nyní bych vás chtěl opět poprosit o spolupráci. Začne další etapa práce, která bude vyžadovat hlavně spolupráci vás všech občanů. Aby veškerá práce na výstavbě této akce nebyla zbytečná, bude tedy zapotřebí napojit vaše domy na kanalizační řád v co nejkratší době. Jednotlivá místa napojení v obci projednáme s každým osobně. Aby čistírna dobře fungovala je nutno vyřadit septiky a žumpy tak, aby veškeré odpady šly rovnou do kanalizace. Všichni jistě pochopí, že obec vynakládá na tuto akci značné finanční prostředky a že není možné, aby financovala úplně všechno a tudíž každý majitel nemovitosti si musí zajistit toto přepojení a vyřazení septiku sám.
Proto obecní zastupitelstvo přistoupilo k rozhodnutí:
1. Kdo tuto situaci pochopí a včas se napojí, nebude v tomto a příštím roce platit stočné.
2. Pokud by se někdo rozhodl, že septik nevyřadí, nebude se moci (podle zákona) přepadem napojit na kanalizaci a bude muset prokázat nepropustnost svého septiku či žumpy.

Dalším pro nás důležitým bodem tohoto problému je napojit 80% obce, aby mohl být doplacen zbytek dotace 2 miliony korun, který bude pak použit na opravu stavbou narušených komunikací. Doufám, že všichni pochopí význam této stavby, která byla v Holubově dlouhodobě plánovaná a nyní došlo konečně k její realizaci.

Pro všechny zájemce z řad občanů bude dne 22. září 2001 od 13.00 do 17.00 hodin "Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod".

-J. Franěk, starosta-

Bratři Pavlišové opět mistři republiky

Bratři Pavlišové - vítězství na Lipně 2001 Po nedávném návratu z Mistrovství Evropy v jachtingu třídy Tornádo ve Švýcarsku, kde obsadili bratři Zdeněk a Jiří Pavlišové z Holubova 52. místo ve světové konkurenci, potvrdili svoji výkonnost ziskem mistrovského titulu na Lipně.
Ve dnech 30. 8. - 2. 9. 2001 proběhlo mezinárodní Mistrovství České republiky v oplympijských třídách na Lipně.

Ve třídě Tornádo (dvoutrupá plachetnice) startovalo 11 lodí a výsledky byly následující:
1. Pavliš Zdeněk, Pavliš Jiří /CZE/
2. Steiner Járg, Arbogast Michael /SUI/
3. Stumhofer Peter, Maierová Katharina /GER/

Na letošním mistrovství obsadili bratři Pavlišové poprvé vítězství v absolutním pořadí.

Chtěli bychom prostřednictvím našeh Zpravodaje poblahopřát Zdeňkovi a Jirkovi k dosažení tak pěkných výsledků a do budoucna jim přejeme, ať se jim stále daří a dobrý vítr do plachet.

- redakce -

Bratři Pavlišové - dvoutrupá plachetnice třídy Tornádo

Citáty a zamyšlení

"Totéž chtít a totéž nechtít, to je pravé přátelství."
latinské přísloví


Někdy má váš nejlepší kamarád rád stejné věci jako vy, jindy se s ním na tomtéž nemůžete dohodnout. Co se stalo? Kdo za to může? Změna. Zájmy lidí a zvláště mladých lidí, se mění. Když se mění zájmy, mění se i přátelství. Mnozí lidé to nechápou, mají pocit, že jsou opomíjeni, nebo že udělali něco špatného. Tady pomůže, když pochopí, že měnit přátele patří k životu, i když to někdy bolí.

"Výraz vašeho obličeje je to nejdůležítější, co ukazujete světu."
Síd Ascher


Co na sobě nejraději nosíte? Ať si vyberete jakékoliv šaty, přidáte-li k nim ještě úsměv, vypadáte vždy lépe. Zní to otřepaně, ale zkuste to! Uvidíte, že lidé s vámi budou jinak hovořit i jednat.

- Marie Hrušková -

Okénko do minulosti

Třísovská lípa s kapličkou.

Všíchní jí známe a tak sí o ní řekněme ještě něco bližšího.
V kronice naší obce je uvedeno tehdejším kronikářem panem Matějem Bínou v zápise z roku 1957 následující.

"Můj prapředek Syrový postavil kapličku v Doubí a zasadil po jejích stranách dvě lípy. Kaplička dle letopočtu na zadní straně mariánského obrazu byla postavena roku 1777. Podle tohoto letopočtu, jest ona mohutná lípa v Doubí dosud mladice, stará asi 180 let."
Koncem padesátých let došlo následkem bouřky a povětří k poškození lípy v koruně. Byla tedy sepnuta dvěma kovovými pásy, jež ukoval mistr kovář Smetana. Tyto pásy objímají lípu podnes.

Lípa jak léty mohutněla, tak svým kmenem a zejména kořenovým systémem poškozovala kapličku při ní stojící. V roce 1989 byla proto kaplička rozebrána až do základů a opět postavena (složena) asi o 1 metr dál.

Současný stav:
Lípa má obvod 7 m a 15 cm (měřena ve výšce 1 m nad zemí), vysoká je asi 50 m a stará asi 224 let. - Tedy zrovna kvete.


-Ivan Svoboda, kronikář-

Slovo lékaře

Vředová choroba

Září a únor byly vždy měsíce typické pro zhoršení vředové choroby. Sezónnost výskytu obtíží tak příznačná pro tuto chorobu se v posledních letech stírá, až nám tento údaj mizí i z učebnic. Jde o onemocnění žaludku nebo dvanácterníku projevující se poškozením sliznice s vytvořením vředu. K tomu dochází po narušení rovnováhy mezi agresivním prostředím daným vysoce kyselým obsahem žaludku obsahujícím navíc enzymy trávící bílkoviny na jedné straně a ochrannými faktory vytvářejícími žaludeční hlen ochraňující sliznici před natrávením na straně druhé. Onemocnění řadíme mezi psychosomatická, neboť významnou měrou se na jeho vzniku podílí stresové situace. Onemocnění je častější u mužů než u žen, určitou roli hraje i dědičnost a návyky z rodiny, kouření a konečně i některé léky se zde mohou podílet na jeho vzniku.

Ne každá bolest v nadbřišku znamená vředovou chorobu. Většina nemocí zažívacího traktu začíná bolestí nad pupkem (včetně zánětu slepého střeva). Avšak může se sem promítat i určitý druh srdečního infarktu. A tak správná diagnostika je věcí zkušeností našeho praktického lékaře, který musí včas rozlišit nezávazné obtíže od obtíží, které je nutno řešit urgentně. Někdy je k tomu nezbytné i opakované vyšetření v jednom dni, pokud možno jedním lékařem.

Samotný vřed na žaludku nebo dvanácterníku není ještě důvodem k pobytu v nemocnici, ale komplikace v případě nahlodané větší cívky projevující se zvracením s příměsí krve nebo přítomnost krve ve stolici nebo průnik vředu do sousedních orgánů jsou důvody včasné hospitalizace.

Rentgenové vyšetření žaludku zatěžující pacienta rentgenovým zářením se dnes již prakticky neprovádí. Neustupují-li obtíže během několika týdnů, měli bychom provést endoskopické vyšetření. Prostě se tam podívat. Výhodou tohoto vyšetření je, že pacient není ozářen, že zachytíme i drobné změny nezachytitelné rentgenem, a že si můžeme odebrat vzorek sliznice pod mikroskop. Obdobně vředovou chorobu již dnes většinou neléčíme chirurgicky. Především se snažíme vyhnout stresovým faktorům, a proto je vhodná pracovní neschopnost. Jíme menší množství potravy po 3 hodinách, omezujeme dráždivá a kyselá jídla, užíváme léky snižující žaludeční sekreci a snižující kyselost žaludečního prostředí. A samozřejmě nekouříme, nepijeme kávu, bílé víno a tvrdý alkohol.

Léčba chirurgická je spíše vyhrazena pro urgentní řešení komplikací.

-MUDr. Bohumír Šimek-

Přirodni rezervace Jaronínská bučina a Přírodní památka Kalamandra

Jaronínská bučina Přírodní rezervace Jaronínská bučina leží v severní části masívu Buglaty, asi 5 km severozápadně od obce Brloh. Byla vyhlášena v roce 1973 a její výměra činí 9,14 ha. Nadmořská výška chráněného území se pohybuje v rozmezí 740 až 805 m n.m.

Hlavním motivem ochrany je podhorský smíšený les s přirozenou druhovou skladbou a rozsáhlé skalní útvary. V geologickém podloží převládá granulit, vlastní skalní útvary, balvanové proudy a kamenná moře jsou tvořena světlou dvojslídnou žulou.

Mezi nejcennější patří velmi staré smíšené listnaté porosty na sutích - bažanková jasenina s bukem lesním (Fagus sylvatica), lípou srdčitou (Tilia cordata), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jilmen horským (Ulmus glabra) a jedlí bělokorou (Abies alba). Bylinné patro je velmi bohaté, s druhy bučin, sutí a často i s přítomností nitrofilních druhů. Rostou zde například věsenka nachová (Prenanthes purpurea), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), svízel vonný (Galium odoratum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pitulník horský (Galeobdolon montanum), kapraď samec (Dryopteris filixmas) aj. Nitrofilnější druhy mají vyšší pokryvnost, častá je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). Na svazích mimo sutě se vyskytují kostřavové bučiny. Ve stromovém patře dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), bylinné patro je chudší a převládá v něm kostřava lesní (Festuca altissima).

Lesy v Jaronínské bučině patří k nejstarším původním porostům na území CHKO Blanský les.

Přírodní památka Kalamandra se nachází na skalnaté stráni nad levým břehem potoka Polečnice u osady Staré Dobrkovice. Rezervace byla vyhlášena v roce 1990 a má rozlohu 1,56 ha. Průměrná nadmořská výška území je 535 m n.m.

Geologické podloží tvoří biotitické pararuly s vložkami krystalických vápenců a amfibolitů.

V území dominují teplomilná křovinná společenstva s hlohem jednosemenným (Crataegus monogyna), slivoní trnitou (Prunus spinosa) a dřištálem obecným (Berberis vulgaris). V bylinném patře rostou vápnomilné a teplomilné druhy, např. sasanka lesní (Anemone sylvestris), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), jahodník truskavec (Fragaria moschata) a ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys). Lískové křoviny, v nichž převládá líska obecná (Corylus avellana), pozvolna v západní části rezervace přecházejí v porosty s převahou lip a bohatým křovinným podrostem. V druhově pestrém bylinném patře se uplatňují především hájové druhy, např. jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), kopytník evropský (Asarum europaeum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), prvosenka vyšší (Primula elatior) aj. Roztroušeně se na skeletovitých půdách vyskytují společenstva acidofilních suchých trávníků s bojínkem tuhým (Phleum phleoides), smělkem jehlancovitým (Koeleria pyramidata), smolničkou obecnou (Lychnis viscaria), mateřídouškou vejčitou (Thymus pulegioides) a devaterníkem velkokvětým tmavým (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum).

Území je velmi obtížně přístupně. Cesty vedou pouze při spodní a horní hraně rezervace.

Literatura:
Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího podhůří. - Studie ČSAV, Academia. Praha. 7(1982): 1-153 p.
Rivola M., 1973: Floristické materiály k území západní části Blanského lesa. - Přírod. čas. jihoč. České Budějovice. 13: 69:80.


RNDr. Alena Vydrová

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Pro holubovský zpravodaj na září nám aktuálně nabídl svou oblíbenou pochoutku z hub pan František Korbel z Třísova. Dodal, že chutnala všem, kdo ji zkusili, nejvíc však jeho již zemřelému bratranci panu Františku Prajerovi, známému muzikantovi Třísova, který se tímto salátem "spravoval po muzice".

HOUBOVÝ SALÁT PO TŘÍSOVSKU
Přiměřené množství malých tvrdých hub (nejraději hříbků) očistíme, nakrájíme na menší kousky a povaříme ve slané vodě, tuto vodu slijeme. Znovu zalijeme čistou vodou, které dáme tolik, aby byly houby potopené. Přidáme nové koření, celý pepř, bobkový list, 1 větší cibuli, ocet, dochutíme solí a cukrem a necháme asi 20 minut vařit.
Vychladíme a uchováváme v ledničce 4 - 5 dnů.
Podáváme např. k rizotu, francouzským bramborům apod.

Další dvě vyzkoušené dobroty nám poskytla paní učitelka Marie Böhmová ze Základní školy ve Křemži. Vřele doporučuji vyzkoušet - jsou to skutečné lahody, jedna lepší než druhá.

TIRAMISU
3 sáčky piškotů
1,5 lžičky kávy NESCAFE na půl hrnku silné kávy
0,5 dcl rumu nebo amareta
4 ks sýra žervé, lučina
1 měkký tvaroh
1 vanilkový cukr
2 lžíce práškového cukru
2 lžíce želatiny rozpuštěné v půl šálku mléka
2 šlehačky - 1 bílá, 1 pařížská
3 vejce, oříšky, mandle a strouhaná čokoláda

Dortovou formu (plech, keramickou nádobu) poklademe alobalem. Na dno položíme 2 vrstvy piškotů a pokapeme kávou smíchanou s rumem či amaretem. V misce si připravíme krém. Ušleháme sýry, tvaroh, osladíme 2 lžícemi práškového cukru, který předem smícháme s vanilkovým cukrem. Do vlažného mléka namočíme želatinu, tu po změknutí vlijeme do ušlehané hmoty. Nakonec vmícháme ještě 3 vejce (nemusí být) a hmotu rozdělíme na dvě poloviny. Do každé vmícháme ještě ušlehanou šlehačku. Krémem s pařížskou šlehačkou potřeme vrstvu piškotů, posypeme nasekanými ořechy nebo mandlemi a strouhanou čokoládou. Položíme ještě jednu vrstvu piškotů, navrch rozetřeme zbytek krému, tentokrát s bílou šlehačkou a posypeme kakaovým práškem. Necháme 6 hodin v ledničce a studené podáváme.
Zákusek je možno uchovávat i v mrazničce.

SCHWARZWALDSKÝ DORT
Tmavý korpus
3-4 šlehačky (3-4 ztužovače šlehačky)
necelý 0,5 1 višňovice (třešňovice)
želatinu (nebo hotový rosol s kousky ovoce)

Koupíme či upečeme hodně tmavý korpus na dort. Šlehačky důkladně vychlazené smícháme se ztužovačem a ušleháme. Korpus rozřízneme na tři pláty a silně pokapeme višňovicí. První plát potřeme asi 0,5 cm vrstvou rosolu a dvoucentimetrovou vrstvou šlehačky. Druhý a třetí plát promažeme pouze šlehačkou stejně jako celý povrch dortu. Ten zdobíme velkými růžicemi ze šlehačky, na které pokládáme celé višně.
Necháme také 6 hodin v ledničce vychladnout a podáváme studené.

Za příspěvky děkujeme a dobrou chuť Vám všem přeje
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU
BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Historická bitva na Dívčím Kameni 2001

Historická bitva na Dívčím Kameni 2001 Tak jako již pár let zpátky, tak i letos uspořádala skupina historického šermu Gryf z Prahy v Třísově "Bitvu o Dívčí Kámen."

K bitvě letos došlo 11. srpna na brodu u třísovského hamru. Bojovalo v ní několik skupin historického šermu a přihlíželo jí zhruba 450 diváků.

Již v dopoledních hodinách se návštěvníci mohli občerstvit na středověkém tržišti nebo v hospodě "U krále Václava" v níž se každoročně proměňuje hospoda U Klimešů.

Večer se pak, nejen pro vítěze bitvy, konala zábava za doprovodu skupiny WEEKEND. Věříme, že se tent prázdninový den vydařil, a že se všem pod Dívčím Kamenem líbilo.

-redakce-

Historická bitva na Dívčím Kameni 2001 Historická bitva na Dívčím Kameni 2001

NOVINKY NA INTERNETU

Jak si mnozí jistě všimli, internetové stránky mikroregionu Podkletí (http://www.podkleti.ois.cz) se opět rozrostly o některé zajímavosti:

Co připravujeme: Závěrem: KONTAKT:
Mgr. Jan Kříž,
lokální správce int. stránek Podkletí
jakr@ck.gin.cz (+420 606 604 534)
 

UPOZORNĚNÍ

Znovu připomínáme, že výpůjční doba Obecní knihovny Holubov se od září mění na
pátek od 15.00 do 18.00 hodin.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Třísov
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 19. září 2001 : TOPlist 0