ARCHIV 2000  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Září 2000 - Číslo 9 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (320 kB)


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

jednání OZ Holubov se konalo 16.8. 2000 a bylo projednáno:

- Jaroslav Franěk, starosta -


Citáty, zamyšlení...

"Aby vám sloužily vaše myšlenky, musíte napřed sloužit vy jim."
Thomas A. Edison


Thomas Edison měl nejen spoustu nápadů, ale byl také velice pracovitý. Proto po sobě mohl zanechat více než tři tisíce zápisníků a tisíc patentů na své vynálezy. Řekl : "Génius znamená jedno procento inspirace a devadesát devět procent potu." Kdyby byl Edison líný, neměli bychom elektrickou žárovku, psací stroj, fonograf, kino.

"Můžeš si na to vzpomenout, jak často chceš, štástná vzpomínka nikdy nevybledne. "
Lubbie Fedimová


Pomalu končí čas prázdnin a dovolených. Když si ted' vzpomenete na všechno, co jste v létě prožili, která vzpomínka je nejhezčí? Kdy jste se cítili nejlépe? Kde se vám nejvíce líbilo? Pokud máte společné zážitky se svými přáteli, příbuznými nebo známými , vzpomínejte společně s nimi. Společné vzpomínky jistě všechny znovu potěší.

- Marie Hrušková -


Prázdniny na Lipně

Již poněkolikáté jsme se rozhodli strávit první prázdninový týden na Lipně. Odjezd byl stanoven na 12.30 hod. a naším dopravním prostředkem byla propůjčená hasičská avie ze Křemže.
Prázdniny na Lipně Po příjezdu na hasičskou chatu nám byly přiděleny pokoje. S vybalováním si nikdo starosti nedělal. V tu chvíli stačilo pouze najít plavky a ručník, a protože bylo krásně, šli jsme se koupat. Krásné počasí vydrželo až do večera, nic tedy nebránilo tomu, udělat si táborák.
Po celý zbytek pobytu na Lipně bylo střídavé počasí. Ráno bylo chladno, odpoledne krásně. Taktéž tomu bylo i v neděli, proto jsme ráno raději zůstávali na pokojích, kde jsme hráli různé společenské hry. Když se sluníčko umoudřilo, šli jsme se koupat.
V pondělí nám vedoucí uspořádali vodní soutěže. Ty se nám moc líbily. Při večerním vyhlášení výsledků jsme dostali sladkou odměnu a diplom. V úterý odpoledne jsme navštívili Frymburk. Ve středu v odpoledních hodinách jsme měli možnost projížďky po Lipně na hasičském motorovém člunu. Všichni jsme si odnesli krásný zážitek. Večer se soutěžilo ve společenském tanci. Všichni účastníci byli po zásluze odměněni.
Ve čtvrtek ráno jsme byli opět ve Frymburku. Po obědě bylo druhé pokračování vodních soutěží, a protože bylo krásně a teplo, všichni jsme se ve vodě bavili.
V pátek se uskutečnil turnaj v badmintonu. Po něm následovalo velké balení, protože odjezd byl už v soboru ráno.
Myslíme si, že se letošní prázdniny na Lipně všem dětem líbily. Na chatě nás bylo dvanáct dětí a věříme, že se všechny moc těší na příští rok stejně jako my.

-Lucie Litvanová a Marie Vaňková -


Mezinárodní výtvarná prezentace

V měsíci září a říjnu letošního roku se v Diecézním muzeu v německém městě Pasově uskuteční mezinárodní výtvarná výstava pod názvem "Poselství Apokalypsy", jíž se zúčastní umělci z Německa, Rakouska a České republiky.

V srpnu r. 2000 zasedala výstavní jury složená ze zástupců kompetentních institucí, např. profesoři akademií výtvarných umění, ředitelé galerií, kulturní pracovníci a vybírala z nabídky počtem omezené fotodokumentace zájemců o výstavní projekt. Z České republiky bylo pozváno 10 výtvarníků. V reprezentativní přehlídce je zastoupen Zdeněk Hosman z Holubova kolorovanou dřevěnou skulpturou.

Účastníci výstavy poskytli souhlas ke zveřejnění vybraných výtvarných prací na internetu, kde bude výstava publikována pod názvem " Apokalypse around the world". Všichni zájemci o výtvarné umění na celém světě, připojení k novodobé komunikační síti si budou moci prohlédnout výtvarné práce, které na konci století i tisíciletí vyjadřují současné podoby opakované myšlenky Apokalypsy.


Říční fenomén Vltavy v Chráněné krajinné oblasti Blanský les

V minulém čísle jsme se zabývali stručně vodní a pobřežní flórou řeky Vltavy, dnes bychom si vysvětlili pojem říční fenomén a budeme se věnovat vegetaci a květeně suťových lesů a reliktní vegetaci na skalách podél Vltavy.

Termínem "fenomén" označujeme výjimečné stanoviště nebo lokality s osobitým geologickým podkladem, specifickým makro- i mikroklimatem a charakteristickým reliéfem. Taková území se většinou vymykají z průměrného rázu krajiny a vyznačují se specifickým složením rostlinných i živočišných společenstev. Představují tak významné krajinné prvky. Říční fenomén je soubor ekosystémů, vázaných na zaříznutá říční údolí, vytvořená tisíciletou erozní činností vodního toku.

Pohled na říční údolí Vltavy ze skalního ostrohu Dívčí Kámen, foto Radek Janák Krajina v blízkostí Vltavy má naprosto odlišný charaker. Tak například u Zlaté Koruny se setkáme na svazích se suťovými lesy přirozeného složení. Na strmějších svazích nalézáme lípu srdčitou (lilia cordata), javor klen (Acer pseudoplaianus) i j. mléč (A. platanoides), ojediněle jilm horský (Ulmus glabra) a buk lesní (Fagus sylvatica). V bylinném patře rostou jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), kopytník evropský (Asarum europaeum), hrachor jarní (Lathyrus vernus), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), prvosenka vyšší (Primula elaiior), dymnivka dutá (Corydalis cava) a dymnivka plná (Corydalis solida).

Skalní ostrohy u Rohana nebo u Dívčího kamene jsou porostlé reliktními bory. Ve stromovém patře převládá borovice lesní (Pinus sylvestris) s příměsí břízy pýřité (Betula pubescens). Obě dřeviny zde rostou v zakrslé formě. Bylinné patro je druhově chudé, s nízkou pokryvností, obvykle tvořené metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), borůvkou černou (Vaccinium myrtillus), brusinkou obecnou (Rhodococcum viíis-idaea) a některými druhy lišejníků. Na osluněných jižních expozicích rostou nápadně kvetoucí tařice skalní (Aurinia saxatilis) a šedavá tráva kostřava sivá (Festuca pallens).

Členitý reliéf u Vltavy se projevuje v druhovém bohatství (diverzitě) rostlin a živočichů. Tak například podél Vltavy nalezneme řadu druhů rodu ostružiníků (Rubus sp.). Specifický je i výskyt druhu šalvěje lepkavé (Salvia glutinosa), která roztroušeně provází stinné lesy od Rožmberka až k Boršovu nad Vltavou.

Říční fenomén, jak jsme již řekli, je něco výjimečného a svým pestrým a romantickým vzhledem kontrastuje s okolní jednotvárnější krajinou. Z hlediska ekologického jej charakterizují tyto základní rysy: vysoká rozmanitost stanovištní i druhová, významná migrační cesta pro živočichy i rostliny, sklály, sutě a rokliny poskytují útočiště pro řadu živočichů i rostlin, které již v okolní krajině ztratily možnost existence.

Úsek krajiny, tedy i Vltava v Chráněné krajinné oblasti Blanský les, kde se projevuje plně říční fenomén, patří mezi nejbohatší a nejzachovalejší části naší přírody.

Literatura: Ložek Vojen ,1988: Fiíční fenomén a přehrady. - Vesmír, 67: 318-326. Kučera Tomáš, 1999: Ekologické fenomény a biodiverzita. - Živa, 3: 111-113.
Autor textu: RNDr. Alena Vydrová
Autor fotografie: Radek Janák


Okénko do minulosti

Naše pomníky

Tentokrát spolu se mnou nahlédněte do obecní kroniky na pomníky.

Pomník padlým vojínům ve světové válce 1914 -1918.

Roku 1921 zásluhou a starostí tehdejšího předsedy Národní Jednoty Pošumavské p.Václava Dítko, rolníka z Krásetína, byl pořízen za 6.000,- Kč nádherný pomník a postaven v rohu zahrady p. Fr. Pešla v Holubově. Přispěli všichni dobří občané a občanky obce. Do základu vložen "Pamětní spis", podepsáni: Václav Dítko, předseda NJP, Aloisie Šafránková, jednatelka NJP, Matěj Dítko a Fr. Pešl st., členové výboru NJP. 11. září 1921 byl pomník slavnostně odhalen. Řeč pronesl p. prof. Trčka, důstojník ruských legií. Školní děti korporativně se zúčastnily a přednesly případné básně, rovněž legionáři z okolí, Sokol z Křemže, zpěvácký sbor zapěl hymny státní, sbor hasičský v uniformách a množství lidu obecného.

Pamětní deska Karla Kovařovice

16. srpna 1931 slavnost odhalení pamětní desky Karlu Kovařovicovi, hudebnímu skladateli a šéfu Opery Národního divadla v Praze, na paměť 10. výročí jeho úmrtí. Kámen s deskou zasazen u nádraží. "Krajovou slavnost národní a odhalení desky" uspořádalo Sdružení rep. dorostu na Českorumlovsku a Okrašlovací spolek v Holubově. Zahájení a uvítání účastníků provedl pan Václav Dítko, rolník z Krásetína a člen zemského zastupitelstva v Praze. Hlavní projev pronesl pak Antonín Matula, spisovatel vrchní odborný rada ministerstva školství a osvěty v Praze.

Pomník obětem heydrichiády

Krásetínští občané uvažovali, jak zachovati a uctíti památku popravených, ke kterým bylo nutné připsati i v revoluci zastřeleného legionáře první světové války Josefa Koubu. Původně chtěli postaviti na návsi kapličku. Plánky na ní vypracoval pan Bohatý, zednický mistr z Holubova. Pak návrh znovu projednali a přistoupili na variantu snazší, levnější. Z pozůstalosti budějovického akademického sochaře Bendy, který byl nacisty s rodinou popraven, získali rozpracovaný kámen nazvaný " Zlomený život". Zdejší rodák, kameník František Bušta, který byl u sochaře Bendy zaměstnán, památník na krasetínské návsi postavil. Byl odhalen v neděli 18. srpna roku 1948. Od tohoto roku pravidelně, každou první červencovou neděli se koná na krasetínské návsi vzpomínková slavnost za popravené.
V roce 1972 byl památník v Krasetíně přestaven do dnešní podoby, úpravu provedli dnes již zemřelí bratři Jan a Jiří Venušové z Holubova.

-Ivan Svoboda-


Slovo lékaře

Stres

Jde o slovo dnes často používané a skloňované ve všech pádech. Ale také o slovo, které má mnoho definic, což znamená, že žádná plně nevystihuje problém, o který se jedná.

Snad lze říci, že stres je v podstatě dán nesouladem mezi požadavky na nás kladenými a našimi možnostmi se s těmito požadavky úspěšně vyrovnat. Zdá se, že dnes se stal stres všudypřítomným. Stouply nároky na možnosti pracovního zařazení a na možnosti naší seberealizace. V nejrůznějších směrech nám ustavičně hrozí ekonomické selhání, ztráta zaměstnání a nutnost rekvalifikace.

Žijeme v prostředí, kde chybí právní záruky. Můžeme pracovat, ale nedostaneme zaplaceno. Investujeme nebo si uložíme peníze a je nám to beztrestně zcizeno. Něco vlastníme a najednou pro chybu úředníka to nenávratně není naše.

A kde jsou ty obyčejné lidské záruky, řekněme morální záruky. Když jsme byli malí, znělo mezi dětmi neustále zaklínadlo "čestné slovo". Dnes už ani ty děti to neužívají. Slovo ztratilo smysl. Čest a spravedlnost se staly cizími pojmy.

Ani založit dobrou rodinu s příznivým klimatem pro výchovu dětí není jednoduché. Předpokládá to schopnost oběti, které je v době fiktivních vztahů stále méně. Není jednoduché najít partnera, se kterým se dá žít. Není jednoduché ani najít nezištného přítele. Hrozba rozpadu rodiny může být silným stresorem.

V dnešní době ekonomické, morální i sociální nestability může být závažným stresovým faktorem náš zdravotní stav nebo zdravotní stav našich blízkých. Delší stonání často znamená ztrátu práce a ekonomické zhroucení rodiny. Zdraví je tedy důležitým předpokladem naší stability a faktorem odolnosti proti stresu.

Příčinou stresu bývají i životní plány a perspektivy, když se dostanou do konfliktu s možností jejich realizace. Nemůže být ze mne baletka, když na to nemám postavu ani talent pro pohyb.

Příčinou může být i nadměrné pracovní zatížení. Dnes není vzácností přístup podnikatelů k podřízeným "vyždímat a odkopnout". Honba za penězi většinou končí selháním ve stresu.

Co nám dělá stres? Vede ke ztrátě duševní pohody, ke ztrátě duševní rovnováhy, ke ztrátě duševního zdraví, k přeceňování našich tělesných příznaků, ke ztrátě imunity, k rozvoji nejrůznějších chorob, ke vzniku rakoviny, k sebezničení.

Jak předcházet účinkům stresu? Základem je hledání životní rovnováhy a naplňování životní spokojenosti. Je několik základních pilířů, které jsou zárukou naší stability.

  1. Rodina, ve které vyrůstáme jako děti, nebo kterou vytváříme jako rodiče. Předpokladem je pevná vazba mezi členy rodiny a ochota něco pro tuto stabilitu obětovat. Na to bych měl pamatovat, pokud si hledám partnera pro život.

  2. Vzdělání, práce a naše seberealizace. Základy naší úspěšnosti pocházejí z naší rodiny. Rodiče by měli nasměrovat své děti k co nejširšímu zájmu o život a dění kolem sebe a vést je k určitému zacílení podle možností dítěte. Cíl našeho snažení nesmí být postaven příliš vysoko, abychom na něj mohli při určitém úsilí dosáhnout. A čím více víme o životě, tím lépe se přizpůsobíme.

  3. Žebříček hodnot vybudovaný na určitém filosofickém a teologickém předpokladu. Zní to složitě, ale v podstatě jde o funkční stanovení priorit, které nám umožní urychlené a příznivé řešení našich životních situací a vyhnutí se nedosažitelným cílům. Účelně vystavený žebříček hodnot nám pomáhá utvářet plnohodnotné a reálné vztahy mezi lidmi, ale i vztahy k věcem, ke zvířatům, k přírodě a celému životnímu prostředí. Pomáhá nám k našemu sebeocenění i odpovídajícímu ocenění všeho v našem okolí.

  4. Dobří přátelé, na které se mohu spolehnout a kterým mohu důvěřovat, jsou nepostradatelnou devizou. Jsou naší důležitou psychokorekcí. Mohou kultivovat naše deformity získané při výchově tak úspěšně, že nepotřebuji psychokorekci psychiatrem.

  5. Koníček je důležitým stabilizačním faktorem. A je zcela jedno, zda jde o zahrádkaření, rybaření, myslivost, sběratelství, či cokoliv jiného. Posiluješ sebevědomí a zlepšuje sebehodnocení.

  6. V neposlední řadě je důležitá nejen realizace našich tužeb po společenském zařazení a ocenění, ale i naplnění našich tělesných tužeb.

Čím více pevných sloupů máme, na kterých stojíme, a čím více jsme v životě naplněni spokojeností, tím více odoláváme stresům. Umění včas vypnout a odpočívat je také důležité. Stejně tak dostatek pohybu , správná výživa a životospráva.

Přínosný je i trénink zvládání stresových situací podle osobních možností. Počínaje pravidelnou fysickou zátěží, otužováním studenou vodou, vyhledáváním náročných situací, přes vysokohorskou turistiku, cestování v rizikových oblastech, na poušti, v pralesích, až po balancování na pokraji smrti jako horolezec v nedostupných oblastech, nebo jako osamělý mořeplavec.

Propadneme-li se ve stresu až do závažných zdravotních obtíží, je léčení obtížné. Předpokládá důvěru ke svému praktickému lékaři, protože je potřebná ochota svěřit se i v oblasti nejintimnější, v oblasti mého myšlení, cítění a sexuality. A tak někdy potřebujeme i psychologa či psychiatra.

-MUDr. Bohumír Šimek-


Mlsání

Do zářijového čísla našeho Zpravodaje jsem pro vás, které rády pečete, připravila několik variací na téma - jablka.

JABLKOVEC

3 vejce utřeme s 150 g másla a 300 g práškového cukru a pak přidáme 300 g polohrubé mouky, 500 g strouhaných jablek, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr a citrónová kůra - těsto vlejeme do vymazaného a hrubou moukou vysypaného plechu. Upečený jablkovec můžeme polít čokoládovou polevou.

LINECKÝ JABLKOVÝ KOLÁČ

600 g hladké mouky, 250 g tuku, 2 - 3 vejce, 200 g práškového cukru, 0,5 kypřícího prášku trochu rumu nebo mléka, citrónovou kůru.
Vypracujeme těsto, které necháme v ledničce odpočinout, pak rozdělíme na 2 díly, vyválíme placky. Na první placku dáme nastrouhaná jablka, rozinky, oříšky, mletou skořici a cukr a překryjeme druhou plackou.

TŘENÝ JABLKOVÝ KOLÁČ

350 g polohrubé mouky, 120 g tuku, 120 g cukru, 2 vejce, 1 prášek do pečiva, špetka soli, mléko.
Utřeme těsto, které vylijeme na vymazaný a vysypaný plech a posypeme strouhanými jablky a posypeme drobenkou a skořicí.

A nakonec ještě několik druhů těst na listový závin - "štrůdl "

  1. 350 g hladké mouky, 250g tuku, 2 celá vejce, 4 lžíce bílého vína
  2. 400 g hladké mouky, 1 ztužený tuk, 2 vejce, 3 lžíce vody, 3 lžíce octa
  3. 1 pomazánkové máslo /raději bez příchutě/, 1 kelímek od toho másla hladké mouky
  4. 300 g hladké mouky, 125 g ztuženého tuku, 16 lžic světlého piva - těsto dáme na horký talíř a přiklopíme horkým kastrůlkem a necháme odpočinout
Dobrou chuť

- M S -


Společenská kronika

BLAHOPŘEJEME


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Vltava


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 14. září 2000 : TOPlist 0