ARCHIV 1999  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Srpen 1999 - Číslo 8 - Ročník 9


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

OZ schválilo jednotný postup obcí okresu Český Krumlov při řešení budování psího útulku.

Dále OZ rozhodlo připravit změny vyhlášek o poplatku za MŠ Holubov, o ceně vodného v Třísově a Krasetíně a o místních poplatcích.

Starosta informoval OZ o postupu prací na provádění kabelových rozvodů a veřejného osvětlení v Holubově, o výměně zářivkového osvětlení a nalakování parket v tělocvičně ZŠ. V mateřské škole a jídelně bylo provedeno vymalování a nátěry.

1.7.1999 nastoupili na civilní vojenskou službu k obci Fr. Cudlín a Fr. Filistein, kteří budou provádět veřejně prospěšné práce pro potřeby obce.

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


ZATMĚNÍ SLUNCE

aneb několik informací k 11. srpnu 1999

Zatmění Slunce je astronomický úkaz při němž je sluneční kotouč zastíněn Měsícem. Jelikož se Měsíc nachází poblíž Slunce /tj.vlastně je v konjunkci/ jen o novu, nastávají zatmění Slunce pouze při této fázi Měsíce. Podle toho, jak mnoho zastíní Měsíc Slunce, dělíme zatmění na částečná, úplná a prstencová. Tím, že Měsíc zakryje Slunce, vrhá vlastně na Zemi stín. Tento stín má na zemském povrchu průměr nejvýše 270 km a vlivem otáčení Země a oběhu Měsíce se tento stín pohybuje po Zemi rychlostí přibližně 1 km/s.

Dráha stínu Měsíce po zemském povrchu se nazývá pás totality, ve kterém je zatmění pozorovatelné jako úplné /jedině při tomto typu zatmění můžete vidět "černé" Slunce obklopené zářící koronou/. Z výrazně širšího pásu území, lemujícího pás totality na obě strany, je možné pozorovat částečné zatmění Slunce /Slunce je vidět jako srpek a NENÍ vůbec vidět zářící korona/. Jestliže je Měsíc dál od Země, měsíční stín pak nedosáhne až k Zemi, měsíční kotouč nezakryje Slunce zcela, a vzniká prstencové zatmění Slunce, při němž se Slunce jeví pozemským pozorovatelům jako zářící prstenec.

Ještě jedna důležitá "maličkost". Každé úplné i prstencové zatmění je současně pro jiná místa na zemském povrchu zatměním částečným /naopak to však neplatí!/.

Protože se měsíční stín pohybuje po zemském povrchu velmi rychle /1 km/s/ je trvání úplného resp. částečného zatmění Slunce velmi krátké nanejvýše 455 sekund /tj. 7 min 35 sekund/. Obvykle však bývají mnohem kratší. Naopak částečná zatmění jsou pozorovatelná mnohem déle / a z mnohem většího území/, nejdéle však přibližně 2,5 hodiny.

Úplné zatmění Slunce můžeme na Zemi pozorovat jednou za 1 až 2 roky. To platí však pro celou Zemi. Na jednom místě jej můžete spatřit tak jednou za 360 let.

A jak je to s úplným zatměním Slunce u nás? Na území Čech byla /pochopitelně v historické době/ viditelná pouze tři úplná zatmění Slunce. První doložené úplné zatmění u nás proběhlo v roce 878, další v roce 1415 a zatím poslední viditelné úplné zatmění Slunce v Čechách nastalo 12. května 1706. Další úplné zatmění Slunce pozorovatelné z našeho území nastane až 7. října 2135. Nejbližší možnost sledovat úplné zatmění Slunce nastane 11. srpna 1999. V jižních Čechách máme však trochu smůlu, protože zatmění bude "jen" 99%. Takže kdo chce vidět zatmění úplné, musí jet na jih - buď do Rakouska nebo do Maďarska /je možné i jinam, ale tyto dvě "lokality" jsou nejblíže/.

Základní data o zatmění Slunce 11.8.1999:
zatmění Slunce dne 11. srpna 1999 bude jako úplné pozorovatelné v Evropě z jižní Anglie, severní Francie, Belgie, Lucemburska, Jižního Německa, Rakouska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. V České republice bude toto zatmění viditelné jako částečné. Na Kleti a v Holubově bude zatměno 99% Slunce. Začátek zatmění /tj. první kontakt měsíčního kotouče s kotoučem slunečním/ je v Č. Budějovicích v 11 hod 21,5 min SELČ, největší fáze 98,2% ve 12 hodin 42,4 minuty a celý úkaz nám skončí ve 14 hodin 03,8 minuty SELČ. Pro Holubov platí přibližně stejné časy.
Na Observatoři Kleť lze zakoupit publikaci o zatmění Slunce 11. srpna 1999 /v češtině/.


- Miloš Tichý, Observatoř Kleť -


Květena hadců v Křemžské kotlině

Geologické podloží v CHKO Blanský les je poměrně pestré. V centrální části Blanského lesa převládá granulit, na jihu oblasti se vyskytují krystalické vápence, erlány, amfibolity a pyroxenické ruly. Kromě toho jsou v Křemžské kotlině a částečně také na okraji západní části Blanského lesa zastoupeny hadce (serpentiny). Obsahují do 20% objemu olivín a pyroxeny, větší část tvoří pak serpentinové minerály. Hornina má vysoký obsah hořčíku, který je pro většinu rostlin jedovatý. Vliv odlišného geologického podkladu působí samozřejmě na složení flóry. Květena Křemžských hadců je relativně velmi chudá, složená jen z několika druhů. Na druhé straně jsou zde zastoupeny druhy, které rostou výhradně jen na hadcích a jinde bychom je těžko hledali.

Přírodní rezervace Bořinka, foto RNDr. Alena Vydrová Pro svou unikátní vegetaci na hadcích byly v CHKO Blanský les vyhlášeny dvě rezervace. Přírodní rezervace Holubovské hadce a Přírodní rezervace Bořinka. Obě chráněná území leží v Křemžské kotlině. Jejich stromové patro tvoří borovice lesní (Pinus sylvestris), které zvýšený obsah hořčíku zřejmě nevadí. Z vyšších rostlin zde můžeme vidět například metličku křivolakou (Avenella flexuosa), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), válečku prápořitou (Brachypodium pinnatum), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum), čekánek obecný (Centaurea scabiosa), silenku nadmutou (Oberna behen), vřes obecný (Calluna vulgaris), borůvku černou (Vaccinium myrtyllus) a brusinku obecnou (Vaccinium vitis -idaea).

Z druhů rostoucích převážně na hadcovém podkladě, se zde nachází kostřava ovčí (Festuca ovina var. Serpentinica) a sleziník zelený (Asplenium viride).

Kostřava ovčí zde rostoucí, vytváří sivou formu a tvoří porosty zejména na svazích a výchozech skal. Sleziník zelený roste převážně na vlhkých a stinných skalách, na bazických podkladech a největší jeho zastoupení je v PR Bořinka.

Pouze na hadcích roste sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) a hvozdík kartouzek úzkolistý (Dianthus carthusianorum ssp. capillifrons.) Oba druhy najdeme v rezervacích.

Sleziník hadcový je rostlina velmi proměnlivá v délce listů i tvaru listových úkrojků. Listy jsou 15-20 cm dlouhé, v obrysu trojúhelníkovité, nelesklé, tmavě zelené. Roste ve štěrbinách skal. V jižních Čechách se vyskytuje pouze na Křemžských hadcích a v Předšumaví.

Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) , foto RNDr. Alena Vydrová Hvozdík kartouzek úzkolistý roste výhradně na hadcích a na jihu Čech jen na Křemžských hadcích. Dolní lodyžní listy této rostliny jsou velmi úzké a odtud byl odvozen i její druhový název. Vyskytuje se v borových lesích i travinatých porostech. Hvozdík je řazen v Červeném seznamu mezi kriticky ohrožené druhy.

Rostliny na hadcích rostou vlastně v extrémních podmínkách s vysokým obsahem toxických kovů, a proto vytváří často tzv. serpentinomorfózy. Ty se projevují například zakrslým vzrůstem, většími květy, vyšší odolností proti vysýchání a podobně.

Borové lesy na hadcích jsou nejkrásnější právě v létě, kdy nás upoutají bíle kvetoucí bělozářky větevnaté a tmavě červené květy čekánků obecných. Navštivte i Vy Holubovské hadce, které jsou součástí naučné stezky Třísov - Dívčí Kámen - Holubov, odpočiňte si v klidných borových lesích a načerpejte síly pro další Vaši práci.

Text a foto: RNDr. Alena Vydrová


VIII. ročník hasičských soutěží

"O pohár starosty Obce Holubov"
"Memoriál Jana Vitka"


Holubov - VIII. ročník hasičských soutěží Již poosmé jsme přivítali v Holubově hasičská družstva k vzájemnému měření sil v požárním útoku. Změnou oproti předchozím ročníkům bylo, že pro měření dosahovaných časů byla postavena nová elektronická časomíra, která je při dnešní vyrovnanosti družstev již nutností, neboť o výsledku rozhodují desetiny i setiny sekund. Další změnou oproti předchozím ročníkům bylo, že veškeré nutné zázemí pro organizaci soutěže bylo v budově hasičárny a ne na návsi, jak tomu bývalo v předchozích dvou letech. A poslední změnou bylo, že byl obměněn putovní "Pohár starosty Obce Holubov", kdy starší váza byla vyměněna za reprezentativní pohár doplněný vybroušeným motivem Kletě.
Soutěže se zúčastnilo celkem 13 družstev, z toho jedno družstvo žen, a to ženy z Holubova.
Z okresu Český Krumlov se zúčastnila družstva:
Holubov - ženy, Holubov - muži, Třísov "A", Třísov "B", Krasetín, Stupná
Z okresu Č. Budějovice: JE Temelín, Todně, Munice
Z okresu Strakonice: Volyně, Střešovice
Z okresu J. Hradec: Markvarec

Po ukončení obou pokusů, které mělo každé družstvo k dispozici, bylo výsledné pořadí následující:

"O pohár starosty Obce Holubov", kdy rozhodoval nejlepší dosažený čas:
1. místo muži Markvarec - čas 19.56 s
2. místo muži Třísov "A" - čas 19.65 s
3. místo muži Holubov - čas 20.04 s

"Memoriál Jana Vitka", kdy rozhodoval součet obou dosažených časů:
1. místo muži Třísov "A" - čas 39.38 s
2. místo muži Holubov - čas 41.08 s
3. místo muži Todně - čas 42.68 s

Všichni zúčastnění vyjádřili na závěr spokojenost s celkovou organizací i profesionální úrovní soutěže, a potvrzovali svou účast na příštím ročníku soutěže.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastnili zdárného průběhu, ať už to byli rozhodčí, soutěžící nebo personál zabezpečující technické zázemí a občerstvení, neboť je jejich zásluhou, že letošní ročník proběhl bez závad.

Úplně na závěr je nutné poděkovat sponzorům, kteří finančně nebo jinak podporují činnost sboru a také tuto soutěž. Jsou jimi:
Radek Konzal, kočárky a dětský textil Křemže, Obecní úřad v Holubově, Cukrářství "U Struháčků", Holubov, Kulečníky, šipky, Fousek František Třísov

-Petr Sviták-


Malé ohlédnutí

V sobotu 31. července 1999 pořádali hasiči z Třísova tradiční již XVI. ročník Posezení pod kaštany.

Počasí - to je vždy pro tuto akci rozhodující - letos opravdu vyšlo. Svědčí o tom i rekordní účast - 450 návštěvníků. Dechová hudba Metropolka Ludvíka Petra opět vytvořila dobrou náladu pro všechny.

Bohatá tombola s 250 cenami (1. cena sele) udělala radost všem, kteří si lístky do tomboly koupili. Čepovalo se pivo Samson, na odbyt "šel" nejvíce Fernet - "výjimečně hořký , výjimečně dobrý".

Nealkoholické nápoje byly k dispozici rovněž, a věřte "šly na odbyt také". Občerstvení zajištěno: zhruba bylo spotřebováno - 40 kaprů, 6 kg párků, 15 kg špekáčků /utopenců/.

Je třeba poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu Posezení jakkoliv podíleli. I Vám, kteří jste přišli. Znovu jsme se přesvědčili, že je stále zájem o tento druh lidové zábavy. Takže když budeme živi a zdrávi příští rok opět nashledanou na třísovské návsi.

-Ivan Svoboda-


Skautský tábor

Skautský tábor z Holubova, Tichá u Dolního Dvořiště 1999 Oddíl Holubovských skautů pořádal letos v červenci již 10. tábor.

V sobotu 10. července ráno bylo možno v Holubově na nádraží vidět partu skautíků připravených k odjezdu na tábor, který se letos konal již potřetí "na samém konci světa" v Tiché u Dolního Dvořiště. Několik starších a zkušenějších brášků zde připravovalo všechny potřebné stavby již necelý týden předem.

Po ubytování v indiánských stanech tee-pee, se tedy bylo možno prakticky ihned bez problémů zapojit do táborového života. Celkem nás bylo včetně dospělých 26 členů této táborové rodiny, přičemž tento počet kolísal v závislosti na počtu návštěvníků z řad skautů a přátel skautů. Táborový život byl časově rozdělen do dvou etap.

Skautský tábor z Holubova, Tichá u Dolního Dvořiště 1999 Typicky "skautské dny" se střídaly s dny "pravěkými", ve kterých probíhala naše táborová hra "Návrat do pravěku". Byli jsme rozděleni do kmenů "Dufňat" a "Mamutíků", přenesli se do doby pravěku a navzájem si dokazovali, že ani v stavění chýší, lovu zvěře, vyrábění starověkých amuletů, zbraní a uměleckých předmětů z hlíny by si s námi naši předci nezadali. V ostatním čase však nebyla nouze ani o koupání, zpívání, sbírání borůvek, střílení z luku nebo jiných her. Počasí nám přálo. Když nás přijeli v polovině tábora navštívit naši drazí rodiče, mnohým z nich se, ať už z naší skautské, neb starověké vesničky, nechtělo odjet.

Čas běžel jako voda, a když nastala doba rozloučení a odjezdu, uvědomili jsme si, že navzdory nepřetržitému a aktivnímu životu v přírodě jsme toho spoustu nestihli udělat. Mnozí se v opět zocelené přátelské atmosféře loučili se slzami v očích, se smutkem, že vše tak rychle uběhlo, ale nevadí, příští rok se určitě sejdeme zas - už pojedenácté!

-sr-

Skautský tábor z Holubova, Tichá u Dolního Dvořiště 1999

Mlsání

Jak jste si jistě všimli, minule nám šotek opravil název naší nové rubriky, která nemá se zdravým mlsáním již nic společného. Je to skutečně jenom mlsání. Opět vyzývám čtenářky, které mají nějaký svůj oblíbený a vyzkoušený recept na koláč či moučník, aby se s námi o něj podělily a zaslaly jej na obecní úřad v Holubově, podobně jako čtenářka A.J., která nám poslala svůj recept na americký koláč, za který jí děkujeme a otiskujeme v plném znění.

Americký koláč
Těsto : 30 dkg hladké mouky, 20 dkg hery nebo másla, 2 žloutky, 0,5 prášku do pečiva, 1 lžíce octa a 5 lžic vody
Náplň: 0,5 kg tvarohu /kostky/, 0,25 kg pískového cukru, 2 žloutky, 1 vanilkový cukr a sníh ze 4 bílků
Utvořené těsto rozdělíme na 2 části. První rozválíme nejlépe tak, že si dáme na vál utěrku, na ní máslový papír a poté uděláme tenkou placku, kterou přeneseme na vymaštěný plech. Na ní potom rovnoměrně rozetřeme náplň a přikryjeme druhou plackou. Okraje pěkně spojíme např kulatým nožem. Celý koláč ještě propícháme vidličkou a dáme péct do středně teplé trouby a pečeme dorůžova.
Chutná výborně a je vlahý.
- A.J. -

A mě dovolte, abych přidala ještě jeden recept na výbornou bublaninu, která je teď, v letním období plném ovoce, velice aktuální. I když je to buchta třená a dá se použít i bez ovoce, třeba s čokoládovou polevou.

Bublanina
20 dkg cukru ušleháme se 6 žloutky pak přidáme 20 dkg hladké a 20 dkg polohrubé mouky, smíchané s 1 práškem do pečiva 1 vanilkovým cukrem, sníh ze 6 bílků a trochu vlažného mléka. Vlijeme do vymazaného a vysypaného plechu. Můžeme přidat ovoce a pečeme.

Dobrou chuť a těším se na další vaše recepty.

-M. S.-


Společenská kronika

Navždy jsme se rozloučili :


Vandalové opět na obzoru

Nedávno byla dokončena naučná stezka - Keltské sídliště Třísov - Dívčí Kámen - Holubov. Dá se říci, že byla profesionálně a řemeslně zvládnuta vzorně.

Se zájmem ji navštěvuje velké množství turistů z domova i ze zahraničí. Bohužel, za tak krátkou dobu svého "provozu" je již několik panelů poškozeno. Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale je to tak. Vandal neznámý. To už si někteří z nás nedokážou vážit práce druhých?

-an-


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Průvodce naučnou stezkou Třísov - Dívčí Kámen - Holubov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0