ARCHIV 1999  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Červenec 1999 - Číslo 7 - Ročník 9


Zpráva z veřejného jednání obecního zastupitelstva

Obecní zastupitestvo se sešlo na svém veřejném zasedání dne 23.6.1999 v hostinci U Kuchařů v Krasetíně.
Jednání se zúčastnilo 8 členů OZ, 1 omluven, a 30 občanů. Prvním bodem programu byla zpráva starosty o činnosti OÚ a OZ. Většina bodů byla již zveřejněna v předchozích zprávách z pracovních jednání, pouze doplňujeme informaci o schválení spoluúčasti obce Holubov na vydání videokazety Budvarka v Podkletí. Tato kazeta bude vydána během měsíce července. Doporučujeme občanům, kteří budou mít o kazetu zájem, aby si ji zakoupili na obecním úřadě v Holubově, neboť výtěžek z prodeje kazet bude snižovat náklady naší obce na její pořízení.

Dále OZ schválilo:

V závěru jednání proběhla diskuse, bylo schváleno usnesení.

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


Náš rodák

Holubovský rodák František Vaněček Obdrželi jsme smutnou zprávu, že dne 27. 6. 1999 zemřel ve Vídni holubovský rodák pan František Vaněček novinář, disident, exulant, autor "Deníku chartisty". Pro ty kteří ho pamatují z Holubova i pro ty kteří ho znají jen z vyprávění uvádíme stručný životopis právě z této jeho knihy "Deník chartisty aneb stalo se v kraji zvykem".

František Vaněček se narodil v roce 1923 v Holubově u Českých Budějovic. Jako vyučený nástrojař pracoval v tužkárně. V roce 1945 začal přispívat do různých časopisů a novin. Od roku 1948 do roku 1951 pracoval na národním výboru, v aparátu KSČ a v armádě. Od roku 1956 pracoval v různých redakcích a v létech 1961-69 v Rudém právu. Spolupracoval s Čs. televizí. Odmítl účast na posrpnových prověrkách a nastoupil jako hlídač na pražských parkovištích, potom pracoval jako topič. Psal fejetony do samizdatů. Jeho Sto bodů, uvedených v této publikaci, bylo přeloženo do mnoha jazyků. Patřil k prvním signatářům Charty 77. Od roku 1980 žije ve Vídni.

Deník chartisty vyšel poprvé pod názvem „Stalo se v kraji zvykem" v nakladatelství Josefa Škvoreckého v Torontu.


Vzpomínáme

27. květen válečného roku 1942 byl dnem, který si často připomínáme, neboť se stal osudným pro řadu obyvatel tehdejšího "Protektorátu". Toho dne byl českými parašutisty vyslanými z Anglie proveden úspěšný atentát na zastupujícího říšskěho protektora R. Heydricha. Následovalo zatýkání, výslechy a vlna poprav českých lidí.

Tyto strašné represálie zasáhly i obyvatele naší malé vesničky Krásetín. Krásetínské události si připomínáme každoročně na krásetínské návsi u pomníku popravených. Příčina jejich popravy nebyla jistě jen jedna nalezená puška. Vždyť byly likvidovány celé vesnice /vzpomeňme na Lidice a Ležáky/. Byla nastoupena cesta k likvidaci českého národa.

Dne 3.7.1942 byli v Táboře popraveni - Tomáš Frojda, Karel Rytíř, Václav Bárta, Alois Fišer, Jan Novák, Jan Bíca. Další krásetínský občan Jan Misbauer byl v souvislosti s tím deportován do koncentračního tábora Osvětim, kde zahynul. Na samém konci války, při osvobozování padl Josef Kouba, taktéž z Krásetína.

Pomník na krásetínské návsi byl odhalen 18.8.1948 a od té doby se koná na návsi vzpomínková slavnost.

V paměti lidí by se měly udržovat vzpomínky na těžké doby národa a tou nacistická okupace a válečné běsnění bylo.

Dnes už jen ti nejstarší, kteří se po mnoha strastech válečných i poválečných dožili těchto dnů, vzpomenou tragédii, kterou tato událost přinesla. Připomeňme ji všem, i těm nejmladším - jako varování.

- Ivan Svoboda, kronikář -


Indiánské léto

Indiánské léto, Holubov 1999 Po důkladných přípravách ve školní družině ZŠ Holubov se uskutečnilo indiánské odpoledne s nocováním v týpí. Šestnáct rudochů se vypravilo 11. června odpoledne. Všichni měli dobrou náladu. Kdo se té noci mohl bát, byly jen bledé tváře Holubova, neboť jistě netušily, že se u nich usídlil indiánský kmen. Každý pravý Indián musel dokázat svou odvahu, statečnost a zručnost v těchto náročných zkouškách: stavění stanu, překonávání přírodních překážek, střelba, pátrání po tajné zašifrované zprávě, prověření zručnosti a samostatnosti při táboření, příprava večeře, zkouška orientace se zavázanýma očima, tanec s hudebním doprovodem tamtamů a bubnů, noční stezka odvahy, spaní v týpí, pěstování dobrých mravů a hlídání svého údolí. Nenašel se nikdo, kdo by se bál. Všichni dokázali, že jsou opravdovými Indiány. Nad táborem se vznášel oblak pohody. Rozhodování měla na starosti rada starších s náčelníkem Rychlým buvolem. Nezaváhala ani, když na indiánské území vstoupily bledé tváře. Pokus nepřátelských zvědů a padouchů o narušení území neměl úspěch, proto válečná sekyra nemusela být vykopána. U ohně jsme si pobesedovali, zatancovali a zazpívali s rudými bratry sousedních kmenů.

I když na nás Manittou seslal déšť, příjemný zážitek to nikomu nepokazilo. Indiánský kmen dokázal, že se o sebe umí postarat.

Veselá zábava dětí by nemohla proběhnout bez pomoci ochotných lidí z naší obce. Pan Jan Vitek zajistil louku i s pokosením trávy. Pan Ota Prušák spolu se skauty postavil týpí. Mlsání a občerstvení dodal pan Jiří Pelech. Paní učitelka Drahomíra Bodláková pomohla při táboření. Celé snažení umožnil a velmi podpořil starosta obce pan Jaroslav Franěk.

- Jaroslava Němečková - vychovatelka školní družiny -


Dětský den

Dětský den - Holubov Dovolte mi malé ohlédnutí. Dětský den jsme pořádali ve spolupráci s obecním úřadem v Holubově a KDÚ-ČSL Křemže.

Doufám, že se soutěže a další zábava dětem líbila. Naše indiánka (setkání s ní bylo pro ty nejmenší určitě zajímavým zážitkem) zapsala přes devadesát dětí, které se zúčastnily soutěží a přišly si pro ceny. Malým zklamáním bylo vystoupení šermířské skupiny Grif, ale vše určitě vynahradila skupina NEČAS. Ze soutěží se nejmenším líbily různé běhací závody a házení do "HUBA BUBY", ty starší přitáhla více střelba z luku na "srkoně Ágnes". Velkou "atrakcí" byla jízda na našem raftu "Matyldě" (soudím tak podle mojí dcery, kterou jsem odtud nemohl dostat). Potěšilo nás, že i přes počáteční ostych se soutěží pro přestárlé děti ve střelbě lukem a běhu po Matyldě zúčastnilo několik závodníků a závodnic, pro něž ceny byly určitě velkým lákadlem.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem členům oddílu, kamarádům a našim příznivcům, kteří nám pomohli dětský den připravit a zorganizovat a všem sponzorům, díky nimž si každé dítě odneslo nějakou cenu, zvláště pak panu starostovi za pomoc při zařizování spousty věcí a sehnání sponzorů a Jirkovi Pelechovi za všestrannou pomoc.

Dětský den - Holubov

Největší dík patří všem dětem a dospělým, kteří přišli a díky nimž nebylo naše snažení marné.

Ing. Vilém Churan, 3. skautský oddíl Holubov


Otevření naučné stezky Třísov - Dívčí Kámen - Holubov

U příležitosti 10. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Blanský les otevřela Správa CHKO ve spolupráci s městem České Budějovice a obcí Holubov "Přírodní, historickou a technickou naučnou stezku Třísov - Dívčí kámen - Holubov.

Otevření naučné stezky Třísov - Dívčí Kámen - Holubov Otevření naučné stezky zahájil starosta obce Holubov - Jaroslav Franěk, vedoucí Správy CHKO Blanský les Jan Flašar a primátor města Českých Budějovic Miroslav Tetter. Zahájení se zúčastnil i bývalý primátor města Č.Budějovic Miloslav Beneš. Přítomni byli i zástupci okresních úřadů z Č. Budějovic i Č. Krumlova, starosta obce Křemže, pracovníci Správy CHKO Třeboňsko a řada dalších zájemců o přírodu.

Naučná stezka má celkem 14 zastavení, z toho 4 zastavení byla instalována již v prosinci 1998. K celé naučné stezce byl vydán průvodce ve formě letáku a informuje ve stručnosti návštěvníky o jednotlivých zastaveních naučné stezky. Průvodce byl vydán v německém i anglickém jazyce a je doplněn mapkou a řadou barevných fotografií.

První tabule začíná v obci Třísov u železniční zastávky a informuje nás kromě trasy naučné stezky také o vzniku samotné obce Třísov.

Druhá tabule popisuje na jedné straně keltské oppidum Třísov jako jednu z nejvýznamnějších lokalit jihočeského pravěku, na straně druhé uvádí památné a významné stromy Blanského lesa. Tato tabule stojí u chráněné třísovské lípy, která byla vysazena pravděpodobně současně s kapličkou v roce 1777. Dnes dosahuje výšky 31 m a ve výšce 1,3 m měří její obvod 7 m.

Na třetí, čtvrté a páté tabuli je uvedena historie keltského oppida včetně popisu severní akropole, významu opevnění a života na oppidu.

Šestá a sedmá tabule popisuje význam Vltavy a Křemžského potoka v širších historických souvislostech. Řeka Vltava tvoří významný nadregionální biokoridor, kterým migruje celá řada rostlinných i živočišných druhů. Některé druhy jsou z hlediska migrace významné, jiné mohou být velmi agresivní a tím zároveň ohrožovat výskyt dalších druhů. Rozšiřování vydry říční (Lutra lutra) bylo zaznamenáno zejména v posledních deseti letech a je důkazem zlepšující se kvality vody v řece. Naproti tomu migrace zavlečených druhů z Asie netýkavky žlaznaté (Impatiens glandulifera) a křídlatky japonské (Reynoutria japoníca) způsobuje nepříznivé až totální zarůstání břehů řeky.

Osmé zastavení nás upozorňuje na Přírodní rezervaci Dívčí kámen, která byla vyhlášena v roce 1952 k ochraně cenných společenstev skal, skalních šterbin, reliktních borů a kyselých jedlobučin. Návštěvníky jistě upoutá z jara na skalách žlutě kvetoucí rostlina tařice skalní (Aurinia saxatilis).

Deváté zastavení popisuje faunu a flóru na Křemžském potoce, který tvoří hlavní vodní osu v CHKO. Flóra a fauna Křemžského potoka byla pozměněná činností člověka, zejména byla ovlivněna vodohospodářskými úpravami a chatovou výstavbou.

Desátá tabule je umístěna v areálu hradu Dívčí Kámen a popisuje první osídlení v této lokalitě a výstavbu gotického hradu.

Jedenáctá tabule informuje o využití vodní síly na Křemžském potoce.

Dvanácté zastavení popisuje Přírodní rezervaci Holubovské hadce, která byla vyhlášena v roce 1972 na rozloze 15,68 ha. Chráněna je vegetace hadcového boru s řadou významných rostlinných i živočišných druhů. Připomeňme například výskyt vzácného sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium) a sleziníku zeleného (Asplenium viride).

Třinácté zastavení charakterizuje Adolfovskou železárnu, kterou založil významný jihočeský podnikatel Adalbert Lanna roku 1841. Nazvána byla podle syna majitele panství, Adolfa Josefa Schwarzenberga.

Poslední čtrnácté zastavení je umístěno před nadražím v Holubově a popisuje dochovanou část obce Holubov.

Všem zájemcům o přírodu i historii tohoto kraje doporučujeme navštívit naučnou stezku a seznámit se s některými pozoruhodnostmi, ať už přírodovědnými nebo historickými v Chráněné krajinné oblasti Blanský les.

Autor textu:
RNDr. Alena Vydrová, 28.6.1999


Holubov dějištěm Krajského přeboru v triatlonu

V Holubově se sešla jihočeská špička, aby se již potřinácté utkala o titul "Sportovec Podkletí" a navíc si rozdělila trofeje krajských přeborníků. Sportovec Podkletí má svoji tradici a náš oddíl TC Dvořák České Budějovice převzal po panu Podpěrovi z Křemže štafetu v pořádání této akce. Po několika ročnících, které se konaly v Křemži, jsme se museli poohlédnout po jiném místě, z důvodu poklesu kvality vody v rybníku u Křemže. Tímto místem se stal Holubov, respektive jeho koupaliště.

Po mnoha diskusích na půdě jihočeské soutěžní komise se rozhodlo o přesunu termínu a místa krajského přeboru z posledního srpnového víkendu ve Zlivi na první červencový v Holubově. Pro nás, jako pořadatele přinesla tato změna zvýšenou zátěž, jelikož jsme před třemi týdny připravovali závod Českého poháru Classic ve středním triatlonu ve Zlivi u Českých Budějovic. Je štěstí, že tratě v okolí Holubova a Křemže jsou vyzkoušené a není třeba nic měnit. Jedinou změnou proti minulým ročníkům bylo prodloužení tratí. Krajský přebor se konal na tratích krátkého triatlonu, což představuje 1,5 km plavání, 46 km cyklistické časovky a závěrečný běh v délce 10 km. Vzhledem k délce a náročnosti tratí jsme se rozhodli uskutečnit souběžně závod pro příchozí a dorostence s polovičním objemem, což se při pozdějším vývoji klimatických podmínek ukázalo jako správné. Pro netrénované účast v tak náročném závodě představuje nesmírnou zátěž na organismus, se kterou se nemusí vyrovnat. Je pravda, že v každém závodě startují účastníci na vlastní nebezpečí, ale nechceme dopustit aby se někomu něco stalo.

Teď už k samotnému závodu. Úvodní disciplína triatlonu plavání, byla odstartována v Holubovském koupališti pár minut po desáté hodině. Borce v hlavním závodě čekaly čtyři okruhy a kategorii dorostu, žen a příchozích okruhy dva. První se z vody vyřítil s téměř neuvěřitelnými třemi minutami náskoku dorostenec Jan Vrba z pořádajícího oddílu TC Dvořák České Budějovice, před druhým Martinem Dvořákem, který, ačkoliv je členem triatlon teamu Kovosvit Tábor, startoval v kategorii příchozích, těsně následován letos vynikající Šárkou Grabmüllerovou z týmu B&H Triatlon Č. Budějovice.

Stejně suverénním způsobem jako Jan Vrba si v hlavní kategorii počínal Filip Dvořák, taktéž z TC Dvořák České Budějovice, na nějž ztrácel druhý Miroslav Pech dvě a půl minuty a třetí Hynek Okleštěk ještě o minutu více. Za touto trojicí se seřadili ostatní favorité a v tomto pořadí také vyráželi na cyklistickou časovku. Na kole se daly očekávat rychlé časy jednak díky povolené jízdě v háku a jednak díky tomu, že na špici se seřadili dobří cyklisté a dala se očekávat jejich spolupráce.

Mezitím na poloviční trati probíhal cyklistický souboj mezi Šárkou Grabmüllerovou s Martinem Dvořákem a zbytkem startovního pole, které už jen sekundovalo. Do závěrečného pětikilometrového běhu nastupoval první Martin Dvořák následován s minimálním odstupem právě Š. Grabmüllerovou a v cíli si pořadí vyměnili. Nešlo ani tak o vítězství, jelikož každý startoval v jiné kategorii, ale o prestižní souboj pohlaví, protože odstup mezi Šárkou a druhou v pořadí Kamilou Neubauerovou byl téměř osmiminutový. Taktéž rozdíl mezi prvním a druhým v kategorii příchozích byl značný, skoro devět minut.

Bohužel nedošlo k očekávanému souboji dorostenců Jana Vrby a Davida Korandy z TC Vaněk Jindřichův Hradec, díky nesrovnalostem ve výkladu pravidel. David Koranda tak absolvoval trať mužských kategorií chybou pořadatelů i svojí. Po dohodě se vítězem stal Jan Vrba a druhý skončil právě David Koranda.

V ženské kategorii zvítězila již zmiňovaná Šárka Grabmüllerová, která letos zatím marně hledá konkurenci. Na druhém místě skončila Kamila Neubauerová z TC Dvořák České Budějovice a třetí její sestra Jana z MTB Bečvář Strakonice.

V kategorii příchozích mužů si první místo odnesl Martin Dvořák z Kovosvitu Tábor před bikovým specialistou Milanem Zikmundem a třetím Radkem Novákem z Českých Budějovic. Cenou za statečnost byla odměněna jediná účastnice v kategorii příchozích žen Renáta Burešová.

Drama závodníků na poloviční trati končilo a muži stále bojovali o titul na dvojnásobné trati. Filip Dvořák změnil taktiku, nesnažil se ujíždět sám a počkal na zbytek startovního pole. Na čele se vytvořily dvě skupiny, ve kterých byli všichni favorité. Už na třetím kilometru jeden z vedoucí skupiny Miroslav Pech spadl s kola a připravil se tak o možnost dosáhnout úspěchu a zopakoval tak smůlu z minulého závodu Jihočeského poháru v Jindřichově Hradci, kde rovněž upadl v samém začátku cyklistické části. Naštěstí se mu nestalo nic vážného a pád odnesl jen odřeninami. Na trati mezi Chlumem, Brlohem, Chlumečkem, Mříčí a Křemží, kterou borci absolvovali dvakrát, nedošlo k žádným překvapením. Nejvíce práce v sedle kola odváděl Libor Ťoupalík a Hynek Okleštěk, ne němž však byla znát únava ze sobotní účasti na Českém poháru v Sokolově, kde skončil celkově 16. a druhý v kategorii veteránů a Ivo Grabmüller z B&H Triatlon Č. Budějovice. Do běhu vyráželi téměř společně týmoví kolegové Ťoupalík s Okleštkem následovaní Filipem Dvořákem. Po třech minutách vybíhala hlavní skupina pronásledovatelů. Tropické podmínky výrazným způsobem zamíchaly celkovým pořadím. Filip Dvořák neudržel nadějnou pozici a postupně se propadal přes intenzívní podporu doprovodu, naopak dopředu se pomalu dostávali výborní běžci Ivo Grabmüller a Petr Reitinger z KTP Tábor.

Do cílové pásky nakonec vpadli nastejno Ťoupalík s Oklešťkem, oba z Kovosvitu Tábor. Třetí místo v absolutním pořadí vybojoval vynikajícím závěrem Ivo Grabmüller.

Ze slov závodníků bylo zřejmé, že závod byl díky extrémním klimatickým podmínkám velice těžký. To jen dodává váhu titulu krajského přeborníka.

Závěrem bych chtěl poděkovat starostovi obce panu Fraňkovi za maximální vstřícnost a ochotu pomoci, všem, kteří se podíleli na organizaci závodu a samozřejmě závodníkům za účast. Letošní ročník nám ukázal, že uspořádat takovou akci v minimálním počtu lidí klade velké nároky na všechny zúčastněné a budeme muset provést řadu opatření abychom se vyvarovali chyb, kterých jsme se dopustili letos. Naším cílem zůstává udržet tuto akci v krásném prostředí pod Kletí, v Holubově. Další informace o dění v jihočeském triatlonu získáte na internetové adrese: www.triatlon.cz.

Tomáš Vitha, ředitel závodu

VÝSLEDKY: Kategorie:
muži A do 39 let
1.Libor ŤoupalíkKovosvit Tábor
2.Ivo GrabmüllerB&H Triatlon Č. Budějovice
3.Petr ReitingerKTP Tábor
muži B do 49 let
1.Hynek OkleštěkKovosvit Tábor
2.Jiří LencAustralian Bodycare Team
3.Jiří NeubauerTK Český Krumlov
muži C nad 50 let
1.Miroslav LipertKovosvit Tábor
ženy
1.Šárka GrabmüllerováB&H Triatlon České Budějovice
2.Kamila NeubauerováTC Dvořák České Budějovice
3.Jana NeubauerováMTB Bečvář Strakonice
dorostenci
1.Jan VrbaTC Dvořák České Budějovice
2.David KorandaTC Vaněk Jindřichův Hradec
příchozí muži
1.Martin DvořákKovosvit Tábor
2.Milan ZikmundHomole
3.Jiří BlažekKřemže
příchozí ženy
1.Renáta BurešováČeské Budějovice

Celkový počet účastníků : 46, nedokončilo 6


Co jste hasiči ...

Mladí hasiči z Třísova (žáci) se zúčastnili dne 22.5.1999 okresního kola hry Plamen v Kaplici. Soutěžilo se ve štafetě, požárním útoku a disciplínách CTIF. Třísovští obsadili pěkné 2. místo.

Družstvo mužů se zúčastnilo 12.6.1999 v Kaplici okresní soutěže. Obsadili 1. místo a tím se kvalifikovali do krajské soutěže, která se konala 26.6.1999 v Pelhřimově. "Dopadlo to jak to dopadlo, nic víc, nic míň, byli jsme čtvrtí", to jsou slova, která pronesl velitel Vladimír Filistein, když se vrátili z Pelhřimova, kde reprezentovali náš okres. V něčem to bylo slabší, v něčem to bylo zase lepší - štafeta ta se moc nezdařila, hladká stovka byla lepší a požární útok se opravdu vydařil 26,09 sec. Soutěžní družstvo, ačkoliv je věkově rozdílné - výkonnostně je vyrovnané. Jsou s tím mnohdy starosti, ale stojí to za to.

Takže na závěr blahopřejeme a kluci držte se.

Dále připravujeme

Mladí hasiči pojedou letos opět na týden da Frymburka na letní tábor - přejeme jim hezké počasí a hodně zážitků.

Starší hasiči pojedou 6.7.1999 do Lince na exkursi k firmě Rosenbaum, což je výrobce hasičské techniky: Bude se jistě na co dívat.

Závěrem pozvánka

Hasiči z Třísova pořádají 31. července 1999 od 19.00 hodin již 16. ročník Posezení pod kaštany. K tanci a poslechu hraje Metropolka Ludvíka Petra: K návštěvě srdečné zvou pořadatelé.


Slovo lékaře

Houby

S nástupem léta započala hlavní houbařská sezóna. V červnu nacházíme první hřiby pod duby a kozáky pod různými listnatými stromy. V červenci nacházíme hříbky ve smrčinách a postupně se naše houbařské možnosti přes léto rozmnožují a trvají do pozdního podzimu, kdy nacházíme velmi chutné havelky, zelánky a šťavnatky pomrazky. Chudší výběr máme jen v údobích letních přísušků, kdy nacházíme většinou jen holubinky a muchomůrky.

Dobří houbaři znají, že houby můžeme sbírat prakticky po celý rok. I o Vánocích můžeme překvapit své přátele bramboračkou z čerstvých hub, pokud víme o pařezu, na kterém roste penízovka sametonohá. Musíme si jen dát pozor, abychom nesbírali plodnice, které opakovaně zmrzly a na teplém sluníčku opět rozmrzly, a ve kterých touto cestou vznikly jedovaté rozkladné látky.

Houby patří mezi pochutiny. Tedy nezískáváme jimi ani výživu, ani vitamíny. A na tradované jejich protirakovinové účinky moc nevěřme. Úspěšně je můžeme použít jako nekalorickou a netučnou náhradu masa. Z hub můžeme dělat nejen řízky, guláš, ale z některých můžeme vyrobit i falešnou držťkovou polévku nebo ledvinky na cibulce. Můžeme je přidávat třeba do džuveče nebo do plněných paprik místo masa. Bramboračka s houbami a hojností zeleniny v chladu uleželá do druhého dne, nebo kyselka jsou vynikající polévky. Králem mezi houbovými jídly je snad "sametová" smetanová houbová omáčka z pravých hříbků. Když je hub dostatek, uděláme si smaženici.

Předpokladem toho, aby naše houbařské hody neskončily nepříjemností či dokonce tragédií, je dobrá znalost hub, které sbíráme. Pokud si nejsme jisti, raději houby necháme v lese, i kdyby vypadaly sebelákavěji.

Některé jedovaté houby vyvolávají pouze zažívací obtíže. Je pak velmi nepříjemné, když nás v noci vzbudí nevolnost, jde to překotně ven a my se nestačíme rozhodovat, zda strčit do záchodu dříve horní či dolní konec zažívací trubice. Takové problémy mohou způsobit jedy přítomné v čerstvých houbách, ale i jedy vzniklé zapařením hub nebo jejich pozdním zpracováním. Proto houby zpracováváme ten den, co jsme je našli, a ještě ten den si je většinou předvaříme a uskladníme v chladu.

Nejjedovatějšími houbami u nás jsou muchomůrka hlízovitá, závojenka olovnatá a vláknice Patouillardova. Ty zpočátku nevyvolávají průjem ani zvracení a první příznaky nastupují druhý až třetí den po požití. Jde o příznak akutně selhávajících jater a ledvin často končící smrtí. A pozor! Většina pacientů, kteří ochutnali muchomůrku hlízovitou, tvrdili že je to jedna z nejchutnějších hub.

Nepatřím mezi takové mykology, kteří by v lese vyhledávali jedovaté houby. A tak jsem dosud muchomůrku hlízovitou v lese ještě nepoznal. O to větší bylo moje překvapení při jedné službě LSPP, když mi jedna žena přinesla do ordinace plný papírový sáček těchto hub. Vařila z nich dětem smaženici. Náhodně kolem jdoucí soused ji vyděsil, že by mohlo jít o jedovaté houby. A tak je na jeho doporučení přinesla na pohotovost. Úplatek jsem nepřijal.

Několik hub u nás rostoucích obsahuje halucinogenní látky. Spisovatel Saroyan pod vlivem těchto hub sepsal též knihu. Jakkoliv si tohoto spisovatele vážím, nemohu říci, že by mne tímto svým dílkem potěšil. Halucinogenní drogy sice dávají člověku iluzi zvláštních zážitků, ale významně narušují naši schopnost dorozumět se s druhým člověkem.

Závěrem: Jezme jen houby, které dobře známe, abychom si bez obav mohli popřát : Dobrou chuť!

-MUDr. Bohumír Šimek-


Zdravé mlsání

tak si myslím milé čtenářky, že již dost bylo toho zdravého mlsání, zdravá výživa má být hlavně pestrá a proto se v mé rubrice nyní zaměříme na mlsání ne až tak zdravé, ale určitě dobré. Vyzývám Vás všechny, které rády pečete a máte nějaký svůj oblíbený recept a chcete se o něj podělit s dalšími čtenářkami zašlete jej prosím na adresu Obecního úřadu v Holubově a my ho zveřejníme v našem Zpravodaji.
Dnes jsem pro Vás připravila dva moučníky, které myslím skutečně stojí za vyzkoušení:

Dort Kuba
Korpus : 3 žloutky ušleháme s 12 dkg práškového cukru do pěny a pak lehce vmícháme sníh ze 3 bílků, 9 dkg hrubé mouky, 2,5 dkg kakaa a špetku prášku do pečiva.
Krém: 3 celá vejce, 12 dkg práškového cukru a 3 dkg kakaa - šlehat ve vodní lázni do zhoustnutí, vychladit a přidat 1 celé máslo.
Poleva: 3 lžíce vody svařit s 15 lžičkami cukru krystalu a horké vlijeme do kaše, kterou umícháme ze 7 dkg másla a 3 lžic kakaa, vymícháme v hladkou polevu.
Upečený korpus prořízneme, spodní část pomažeme krémem a poklademe 3 - 4 podélně rozkrojenými banány, opět potřeme krémem, zakryjeme druhou polovinou korpusu a polijeme polevou. Po ztuhnutí můžeme mírne ozdobit šlehačkou.

Koka moučník
Upečeme si libovolný piškot ze 4 vajec, tentokrát na plech, na vychladlý naneseme krém a navrch čokoládovou polevu viz. předchozí recept.
Krém: 2 balíčky sušenek KOKA /čokoládové s kokosem/ rozdrtíme válečkem na nudle na prášek a zalijeme 1 šlehačkou a dle chuti rumem, tuto hmotu přidáváme do krému, který ušleháme z 1 másla a 20 dkg cukru.

Přeji Vám dobrou chuť a těším se na Vaše recepty.

-MS-


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

BLAHOPŘEJEME


Z písemek o rodičích

Prázdniny jsou tady, škola skončila, tak si ji ještě připomeňme na chviličku úsměvnými historkami.

Učitelka vyzvala prvňáčky, aby si na příští týden připravili deset korunkových uzávěrů. Měly posloužit jako pomůcka v hodinách počtů. Přiblížil se termín a paní učitelka končila vyučování upozorněním: "Tak děti, nezapomeňte, zítra ráno budete mít každý deset uzávěrů". Marcelka v první lavici nápadně zbledla a vyhrkla: "Já ještě žádné nemám a tolik piva tatínek do rána nevypije!"

Student na vysoké škole zemědělské - pedagogové nás někdy seznamují se "svými" myšlenkami. Jeden pan profesor nám nedávno kladl na srdce: "Chraňme bakterie - pro některé lidi je to jediná kultura, kterou mají."

Z písemek o rodičích

A teď již jen zbývá přání pěkně prožitých prázdnin s mnoha nezapomenutelnými dojmy.

-Marie Hrušková-


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Průvodce naučnou stezkou Třísov - Dívčí Kámen - Holubov
Hrad Dívčí Kámen


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0