ARCHIV 1998  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Červenec 1998 - Číslo 7 - Ročník 8


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

pracovní jednání OZ se konalo 10.6.1998 na OÚ v Holubově.

OZ projednalo a jednoznačně zamítlo požadavek nemocnice na příspěvek obce na nákup sanitních vozidel.

V dalším jednání bylo OZ informováno o:

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


Upozornění na nedodržování obecních vyhlášek

Ač nerad, musím upozornit některé neukázněné občany, kteří svým jednáním znepříjemňují život ostatním. Jedná se o stále stejné problémy a záleží pořád jen na nás, na lidech, jak se s tímto vypořádat. Myslím si, že pokuty a tím vyostřování vzájemných vztahů nic neřeší, ale do nekonečna lidem domlouvat nelze. Chtěl bych požádat všechny ty, kterých se to týká, aby se nad tímto problémem zamysleli a představili si, že by to obtěžovalo právě je samotné.

Vždyť obecní vyhláška byla doručena všem a stále platí, kdo ji nemá může si ji vyzvednout na obecním úřadě.

Chtěl bych připomenout ty nejvíce porušované případy.

Vyhláška č. 1/95
Článek 1. Vzhled obce

Článek 2 - Veřejná prostranství
Zejména není dovoleno: Odst. 4. O údržbu a čistotu veřejných prostranství pečují: Článek 5. - Chov psů, koček a jiného domácího zvířectva Článek 7. Podmínky pro jízdu a parkování motorových vozidel Závěrečná ustanovení Toto je stručný výpis z vyhlášky o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku na území obce.
Dále bych chtěl připomenout, že je přísně zakázáno koupání psů v rybníce v Holubově a požárních nádržích v Třísově a Krasetíně.

- Jaroslav Franěk, starosta -


Planetka na neobvyklé dráze

aneb nový pozoruhodný objev kleťských astronomů

Jihočeská observatoř Kleť, pobočka českobudějovické hvězdárny, je známa u nás i ve světě výzkumným programem zaměřeným na vyhledávání dosud neznámých planetek a určováním jejich drah. S počtem 350 potvrzených objevů planetek na svém kontě zaujímá v současnosti šesté místo v celosvětových statistikách, a stovky dalších na kleťi zaznamenaných planetek čekají na upřesnění svých drah při dalších, poobjevových obězích kolem Slunce. Většina kleťských objevů patří do hlavního pásu planetek, několik z nich jsou planetky ocitající se v blízkostí Země.

Nejnovější kleťský objev však je daleko pozoruhodnější. Planetek s velmi neobvyklou dráhou tohoto typu bylo ve sluneční soustavě doposud známo jen pět mezi více než 38 tisíci planetkami. Nový kleťský objev je tedy teprve šestou takovouto planetkou.

Těleso, nápadné rychlým pohybem mezi hvězdami, zaznamenali poprvé astronomové Miloš Tichý a Zdeněk Moravec na Observatoři Kleť v noci z 23. na 24. dubna 1998 na snímcích pořízených 0,57 m zrcadlovým dalekohledem vybaveným elektronickým záznamovým zařízením CCD.

Po následujících pozorováních z Kleťi z 25. dubna 1998 (Jana Tichá a Miloš Tichý) a z amerických observatoří v Novém Mexiku (projekt LINEAR) a v Prescottu (Paul Comba) bylo možno poprvé spočítat dráhu tělesa. Dr. Brian G. Marsden z Minor Planet Center při HarvardSmithosonianské astrofyzikální observatoři v Cambridge v Massachussetts ji publikoval v cirkuláři Mezinárodní astronomické unie MPEC 1998-H25. Planetka označená předběžně kódem 1998 HZ7 obíhá kolem Slunce po značné protáhlé elipse s excentricitou 0,44, velkou poloosou 3,26 astronomické jednotky a sklonem dráhy k rovině ekliptiky 23 stupňů tak, že se v přísluní přibližuje k dráze Marsu a v odsluní k dráze Jupiteru. Podobná dráha by se nezdála tak překvapující u komety, avšak nové kleťské těleso nejeví (zatím ?) jakýkoliv náznak kometární aktivity.

Oběžná doba planetky je 5,89 roku. To je polovina oběžné doby planety Jupiter. Planetka 1998 HZ 7 se zřejmě pohybuje v rezonanci 2:1 s největší planetou sluneční soustavy, v jedné z tzv. Kirkwoodových mezer v pásmu planetek, kde planetky chybějí, neboť jsou na podobných drahách pravidelně rušeny gravitačními účinky Jupiteru. Jedná se tedy o nestabilní dráhu, z níž může být planetka v dlouhodobém časovém horizontu odhozena např. na dráhu směřující do blízkostí Země.

Planetky s podobnou dráhou se označují podle jména první z nich, objevené v roce 1935, jako typ Griqua. Zkusíme-li tělesa takovéhoto typu vyhledat například v nové verzi katalogu drah planetek Edwarda L.G. Bowella z Lowellovy Observatoře Arizoně, najdeme pouhých pět mezi 38 665 známými planetkami. A nově objevené těleso 1998 HZ 7 je šestým.

Následná pozorování pro upřesnění stávajících a získání nových poznatků o tomto tělese probíhají jak na observatoři Kleť tak i na dalších světových pracovištích.

Přikládáme schéma dráhy planetky 1998 HZ 7 ve sluneční soustavě s vyznačenými polohami planetky, Země, Marsu a Jupiteru ke dni objevu.

-ing. Jana Tichá, ředitelka-


Malé ohlédnutí

Malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem, který jsme v mateřské škole Holubov ukončili 30. června 1998

Milí čtenáři, tentokrát bych nechtěla popisovat všechny možné uskutečněné akce u nás ve školce, přípravu dětí na školu, ale toto krátké ohlédnutí se bude spíše týkat dětských dušiček, jejich přání i zklamání.

Jistě se všichni dokážete vžít do situace malého človíčka, který se octnul sám bez nejbližších v cizím prostředí mezi cizími dětmi i dospěláky. Určitě měl tento žáček - předškoláček právě malou dušičku , když přišel poprvé do mateřské školy. Samozřejmě, že hodně záleželo na něm samotném, na podpoře a domluvě rodičů, ale jistě také na ostatních dětech znajících společného života ve školce, na nás, celém kolektivu zaměstnanců mateřské školy, jak jsme mu tyto těžké chvilky pomohly usnadnit.

Horkou chvilku pro děti byl i čert na mikulášské besídce, kde děti předváděly svůj program. Mnohdy náruč rodičů byla jediným útočištěm před strachem a úzkostí a na přednášení nebylo ani pomyšlení.

Je známo, že malé děti jsou bezprostřední - co na mysli - to na jazyku. Stojí za to, nejhezčí perličky si zapisovat do sešitku a čas od času jím listovat a pročítat. Vy jste měli možnost se několikrát seznámit s odpověďmi dětí na různé otázky v anketách, které byly zveřejněny. Většinou je to důvod k zasmání, ale mnohdy i k zamyšlení nad pocity a tužbami malého dítěte, nad jednáním dospěláka očima dítěte.

Pocit důležitosti, potřebnosti mají samozřejmě i děti . Hrdě v den svého svátku či narozenin přinášejí bonbóny pro ostatní děti. Oči plné vítězství, radosti mají v tento den už při otevření dveří do třídy. „Já mám dneska narozeniny a přines sem pro děti bonbóny. A kdy dostanu hobla, paní učitelko?" Pln hrdosti si pak oslavenec odnáší domů (samozřejmě krom hobla a blahopřání) čokoládu, omalovánky a různé obrázky.

Co se týče zklamání, děti prožily asi tak dvě velká. První bylo před vánocemi - vše se připravovalo na tradiční besídku pro pozvané rodiče. Bylo samé nacvičování, procvičování, výzdoba, shromažďování napečeného cukroví, ale co čert nechtěl, přišly neštovice. Odcházelo jedno dítě za druhým. Školka byla před zavřením. Na stanovený den besídky se hrstka dětí vrátila, Ježíšek dárky sice přinesl, děti si zazpívaly koledy, hostina se konala, ale besídka pro rodiče ne. Bylo to všem moc líto.

Druhé zklamání bylo nedávno, kdy děti jely na výlet na Hlubokou, kde si měly prohlídnout zvířátka a shlédnout pohádku „Medvědi a zlatá rybka." V době poblíž plánovaného termínu výletu bylo krásné počasí, říkali jsme si to bude paráda, ale opak byl pravdou. Právě v to pondělí 8. června pršelo. Když jsme došli ke vchodu do ZOO, lilo jako z konve. Divadlo se nekonalo (hraje se totiž v přírodě, v areálu ZOO), zvířátka byla schovaná.

Děti byly nad míru zklamané. A co ted'. Každá rada drahá. „Mám nápad", říká paní učitelka, „co zkusit navštívit Mc Donalds ?" Děti nadšeně souhlasily a tak se jelo. Způsobně se usadili u stolů, snědly naservírované hranolky, dostaly ještě praporky a s veselou myslí jsme všichni odjížděli k domovu. Milým překvapením bylo i to, že pan starosta nám zaplatil fakturu za autobus.

V posledním měsíci školního roku se dělá s dětmi vždy spousta akcí. Jednou z nich byla také návštěva předškoláků v 1. třídě zdejší základní školy. To víte, pro děti pojem škola - taková velká budova, ve které už sice byly při zápisu do 1. třídy , cizí paní učitelky, prvňáci sice známí, ale co je to platné - „A co tam budeme dělat, paní učitelko?" Obavy se velmi brzy rozplynuly, naše děti se zapojily do výuky, zahrály si s prvňáky v tělocvičně hry a tak se jim tam zalíbilo, že první třídu navštívily všechny naše děti ještě jednou. Rozcházeli jsme se k všestranné spokojenosti.

Tečkou nad vším konáním v naší školce bylo slavnostní rozloučení s předškolními dětmi a jejich rodiči .

Jak už to při každém loučení bývá, střídá se smutek s veselím. A tak to bylo i tento poslední den, kdy docházku do školky ukončilo 16 dětí školáků z celkového počtu 30ti dětí.

Přejeme všem dětem pěkné, radostné a bezstarostné prázdniny a hodně sluníčka do jejich dušiček.

-Hana Bezděková, ředitelka-


Letošní páťáci odcházejí

Do Základní školy v Holubově chodíme již pátým rokem, a proto tu letos končíme.

Už je to dávno, co jsme tady začali chodit do 1. třídy a všem se nám v ní velice líbilo. Nejen proto, že to byl náš začátek, ale byli zde noví kamarádi a kamarádky a lehké učení.

Čím jsme pak postupovali do vyšších ročníků, učení přibývalo, ale s pilností se dalo vše zvládnout. Musím však připustit, že nějaká ta horší známka se sem tam také vloudila.

Nejhezčí vzpomínky, ale i nejsmutnější, máme na školní rok 1997/98. Třeba když jsme uviděli počítače, to jsme se všichni radovali a skoro až pohádali, když jsme je chtěli ovládat všichni jako první. Nebo když jsme hráli šipkovanou. To jsme se ztratili a nemohli jsme najít cestu.

Během naší školní docházky jsme byli na pěkných školních výletech v Praze, na Kratochvíli, Lipně, Čertově stěně, Rožmberku, v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a naposled v Třeboni.

Účastnili jsme se i sportovních olympiád, kde jsme letos vybojovali dokonce 3 medaile. Byly to 2 bronzové a 1 stříbrná. Byli jsme za ně všichni velice rádi.

Nebyli jsme však nikdy bezchybní. Na svou chybu a neopatrnost doplatil náš dobrý spolužák Honzík Bárta dokonce životem. Další nehoda se stala Jindrovi Kolářovi, který přišel o dva přední zuby. Ale život jde dál a to už nikdo nezmění. Každý z nás má už jasno, kam půjde du 6. třídy. Jedna žákyně jde do Gymnázia v Českém Krumlově, 5 žáků bude navštěvovat matematickou třídu na Základní škole Za nádražím v Českém Krumlově a 3 žáci půjdou do Základní školy v Křemži.

A tak tedy v Holubově náš příběh končí. Po krásně prožitých pěti letech naší školní docházky se nám ale nikomu nechce odtud pryč. Po celý život už budeme mít na „Zlatý Holubov" jen pěkné vzpomínky.

-Lucie Litvanová, žákyně 5. ročníku-


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


Výsledky voleb Holubov

Počet voličů celkem713100
Volilo59483,31%
Počet platných hlasů59283,03%

Počet platných hlasů pro jednotlivé strany

1.KDU-ČSL7612,84%
2.NEZÁVISLÍ111,86%
4.DEU71,19%
5.ODS17028,72%
6.Ok.pol.klub20,34%
7.ČSSD13723,15%
9.KSČM8614,53%
10.SPR-RSČ162,71%
11.US6611,49%
12.DŽJ101,69%
13.ČSNS40,68%
18.ZELENÍ50,85%


Další informace :
Kleť
Observatoř Kleť


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0