ARCHIV 2000  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Červenec 2000 - Číslo 7 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (317 kB)


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

veřejné jednání obecního zastupitelstva se konalo dne 14. 6. 2000 v Krásetíně za účasti všech členů OZ a 32 občanů.
Bylo projednáno a schváleno:

Obecně závazná vyhláška obce Holubov č. 1/2000
o změně vyhlášky č. 2/95 o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo obce Holubov schválilo dne 14. 6. 2000 podle ustanovení § 15 Zákona ČNR č. 565/1990 kSb. O místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 , písmeno h, § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 písmeno f Zákona ČNR č. 367/1990 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 2/95 o místních poplatcích.

Článek 1 odst. 6 - se slovo "přiznání" nahrazuje slovem "hlášení"

Článek 1 odst. 11 - vypouští se " za úhradu 5,- Kč"

Článek 2 odst. 3 - se mění takto
3/ Sazba poplatku činí:
  1. Kč 10,- za osobu a za každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Tento poplatek se prakticky vybírá za každou noc.
  2. za ubytování ve stanu v době od 1. 5. do 31.8. 5,- Kč za osobu a noc.
Článek 6 - odst. 6 - vypouští se

Článek 7 - slovo "peněžité" se nahrazuje slovem "nepeněžité"

Zrušovací ustanovení - touto vyhláškou se ruší vyhláška č 1/97

Informace starosty:

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


Z naší mateřinky

MŠ Holubov - předškoláci Rozvernou jazykovou hudební hříčkou - "Strč prst skrz krk." začínalo rozloučení s předškolními dětmi, jejich rodiči a pozvanými hosty v pátek 30. června odpoledne v mateřské škole Holubov. Slavnostně jsme se rozloučili s 10 předškolními dětmi - 7 chlapci a 3 děvčaty, z nichž je 5 z Holubova, 3 z Krásetína a 2 z Třísova. Všichni tito skoro školáci se budou svým prvním krokem ubírat po letních prázdninách do zdejší holubovské školy.

Někteří z těchto budoucích školáků u nás v mateřské škole strávili, ve společnosti svých kamarádů 2 nebo 3 roky, jiní nastoupili až rok před školou.
Není však důležitá doba prožitá v mateřské škole, ale to, co dětem naše školka dala, to co si odnesou do života, zda chvíle prožité v kolektivu svých kamarádů, učitelek i ostatních zaměstnanců školy zůstanou zapsaní v jejich srdíčku, v hlavě.
Přála bych si, aby se i po letech dětem vybavily příjemné prožitky a zážitky z života naší mateřské školy.

To, že u nás bývá legrace, svědčí i mnoho perliček, které pečlivě už léta zaznamenáváme. Posuďte sami, co se rodí v hlavách těchto malých osobností.
Budu vám citovat přesné formulace dětí svých některých výrocích:

Učitelka se ptá:" Proč musíme poslouchat rodiče?"

Učitelka: "Koho máš nejraději?" Rozhovor na téma - Čím budu?
Dítě - "Až já budu velkej budu pohřebářem.
Učitelka -"A co se ti na tom zaměstnání líbí?"
Dítě - "Že budu moct lidem dávat pěkný rakve, až umřou."

Učitelka: "Děti přineste si 2 vařená vajíčka, budeme je barvit".
Dítě - " A máme je přinést i s tím hrncem?"

učitelka- "Přezuj si ty boty, máš je obuté opačně."
Dítě - "Ale nemám, tyhle boty jsou oboustranné."

Rozhovor na téma - Vztahy v rodině.
Učitelka - "Rodičům se narodí kluk, co je to jejich?"
Dítě - "Syn"
Učitelka - "A když se jim narodí holčička?"
Dítě - "Tak to je synice".
Mateřská škola Holubov - červen 2000

Všem pěkné prázdniny, hodně úspěchů ve škole naši předškolákům přeje

- Hana Bezděková, ředitelka ZŠ -


Netýkavka žláznatá - invazní druh naší flóry

V předchozích dvou číslech jsme Vás seznámili s některými významnými zavlečenými druhy naší flóry. Dnes se budeme věnovat ještě třem invazním druhům, které jsou v naší krajině relativně často zastoupeny.

Velmi působivá, atraktivní vzhledově a intenzivně vonící je netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera). Rostlina je jednoletá a dosahuje výšky až 2 m. Lodyha je dužnatá, lysá a většinou nevětvená. Listy mají elipčitý tvar, květy jsou nachové, vzácně bílé a jsou uspořádány po 5-12 v úžlabních hroznech. Rostlina se rozmnožuje semeny, která jsou uložena v tobolce, nebo se rozšiřuje odtrženými částmi rostlin, které jsou odnášeny vodou.

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), foto Radek Janák Netýkavka žláznatá pochází z oblasti Himalají. Původně byla v Evropě pěstována jako okrasná rostlina, později zplaněla a rozšířila se podél vodních toků, řek a i jinde. V České republice se nachází zejména v povodí větších řek. Hustě zapojené porosty netýkavky žláznaté potlačují původní vegetaci pobřežních rostlin. V Blanském lese se vyskytuje podél Vltavy, v Křemžské kotlině, podél Polečnice a ojediněle i u menších toků.

K poměrně častým invazním rostlinám patří zlatobýly - celíky, z čeledí hvězdnicovitých (Asteraceae). U nás se vyskytují dva invazní druhy - zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a zlatobýl obrovský (Solidago gigantea).

Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) je vytvalá rostlina s přímou nevětvenou lodyhou až 150 cm vysokou, jemně pýřitou. Květenství je kuželovitá lata, úbory jsou zlatožluté. Rozmnožuje se semeny (větrem), ale i vegetativně. Pochází ze Severní Ameriky, vyskytuje se často v parcích, zahradách, zplaňuje na rumištích a v pobřežních křovinách.

Zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) se podobá předešlému druhu, liší se tím, že lodyha je lysá. Původem je také ze Severní Ameriky. Oba druhy jsou rozšířeny běžně po celém území CHKO Blanský les.

Relativně zatím málo rozšířený v naší krajině je kolotočník ozdobný (Telekia speciosa). Areál původního rozšíření je v Asii. V České republice se vyskytuje v parcích jako okrasná rostlina, ve volné přírodě zplaňuje v pobřežních křovinách a na lesních světlinách. Rozmnožuje se semeny a šíří se zatím jen velmi málo. V Blanském lese se vyskytuje v zámeckém parku Červený Dvůr a ojediněle u řeky Vltavy.

Naleznete-li nějakou invazní rostlinu, sdělte lokalitu Správě CHKO Blanský les, která eviduje všechny lokality invazních druhů a v případě nebezpečných invazí (např. bolševník velkolepý) se postará o jejich vhodnou likvidaci.

Autor textu: RNDr. Alena Vydrová
Autor fotografie: Radek Janák


Okénko do minulosti - Hájiči a hajní

Na ochranu pozemků proti polnímu a lesnímu pychu vydržovala sobě osada, starousedlíci nebo soukromě hospodařící rolníci polního hájiče nebo svého hajného. Hájič bděl hladně nad pohůnky, t.j. pasáky dobytka, aby řádně pásli a nepřivodili dobytkem škodu na polích.

Hajní zase měli dbáti, aby se v jim pod dohled svěřeným lesům nezcizovalo dříví a měla-li osada svoji honitbu, aby se drobnými pytláky "neočkovalo", tj. nekladla se oka na zajíce a srnce. Tito tak zvaní obecní hajní byly obyčejně pod přísahou a směli nosit zbraň. Posledním takovým hajným byl v Krásetíně Matouš Novák /Jiřička/, v Třísově pak František Trapl - výměnkář u Litvanů.

-Ivan Svoboda-


Slovo lékaře

Kolaps

Jdeme po ulici a najednou se někdo před námi sveze na zem a nehybně leží. Co s tím? Jsme různí. Někteří z nás ví, že někdo před námi upadnul, ale jakoby to neviděli, jdou dál. Jsou zbabělí pomoci, aby je někdo nenařknul, že kvůli němu zemřeli. Nežijeme v Lybii, a tak nám toto riziko nehrozí. Někteří se ujišťují, že dotyčný musí být opilý. Ale nečichli si, zda mohou mít pravdu. Jiní jsou rození organizátoři. Odneste ho stranou! Podložte mu hlavu! Dýchejte do něj!. Masírujte srdce! Zavolejte záchranku! Ale pacienta se nedotknou. Někteří zavolají na číslo 155: " Leží vám tady chlap", a jdou dále. Jiní hlava nehlava, bez ohledu na to, zda ležící dýchá či nedýchá, zda se hýbe či nehýbe, se vrhají na ležícího a dávají mu umělé dýchání a srdeční masáž. Nesměji se, protože vím, jak je to těžké s holýma rukama a bez medicínského vzdělání se v takové situaci chovat smysluplně. I já se občas dostanu k vážnému stavu prakticky s holýma rukama a bez možností RZP a i kdybych věděl sebevíce, jsem téměř stejně bezmocný. Nejsem si jist, zda medicínské vzdělání je v této situaci přínosem, či prostou zátěží.

Proto si položíme společně otázku, co s tím, upadne-li někdo v naší přítomnosti do bezvědomí. Pokud po pádu na zem opět rychle nabývá vědomí, může jít o prostý kolaps z horka, dusného prostředí, z úleku, z dlouhého stání, z nedostatku tekutin... Pacient se záhy snaží vstát a jít dál za svými povinnostmi. Uklidníme ho, přimějeme ho, aby zůstal chvíli ležet, a v zájmu lepšího prokrvení mozku mu podržíme nohy zdvižené nahoru. Pokud se jednoznačně nezorientujeme, setrváme u ležícího a zavoláme Rychlou záchrannou pomoc, neboť bezvědomí se může opakovat a může jít o závažnější stavy.

Trvá-li bezvědomí déle, snažíme se o základní diagnostiku ještě před příjezdem RZP. Jak jsou na tom základní životní funkce? Dýchá? To vidíme pohledem nebo přiložíme ke vchodu nosnímu zrcátko, které se při dýchání orosí. Sáhneme na krk, zda hmatáme puls na krkavici. Chybí-li základní životní funkce, resuscitujeme. Pokud jsme se to ve škole dobře naučili, může pacient přežít do příjezdu lékaře. Podíváme se na zornice, zda jsou asi 4 mm široké a zda jejich šíře je stejná na obou stranách. Eventuelně vyzkoušíme jejich reakci na světlo rychlým zdvižením víček. Zorničky by se měly zúžit. Všímáme si barvy kůže a případných křečí. V oděvu pacienta můžeme najít důležité diagnostické pomůcky: průkaz diabetika, epileptika, nositele kardiostimulátoru, psaníčka s drogou ...

Nejčastější příčinou bezvědomí v mládí je prostý kolaps, opilost, předávkování drogami či jiné otravy, epilepsie, krvácení do mozkových plen, kolaps při úžehu, nízká hladina cukru a u žen mimoděložní těhotenství.

U starších je nejčastější příčinou akutní cévní mozková příhoda, akutní srdeční infarkt a poruchy rytmu.

Pokud jsou zachovány základní životní funkce a pacient případně uložen do stabilizační polohy, snažíme se obhlédnou okolí ke zjištění možných příčin. Rozhodně u něj vyčkáme do příjezdu lékaře pro případ nutné pomoci nebo předání důležitých dat.

Pokud nejsou zachovány základní životní funkce, pacient nedýchá nebo mu nefunguje srdce je nezbytné okamžitě zahájit účinnou resuscitaci a teprve druhý přítomný může zavolat Rychlou lékařskou pomoc. Pokud přerušíme resuscitaci pro volání RZP, můžeme rovnou zavolat ke spolupráci pana Cimerhanzla.

-MUDr. Bohumír Šimek-

POZOR!
Poslední dobou se již i v naší obci nacházejí na ulici pohozené injekční stříkačky, jakožto pozůstatky narkomanů a dochází k poranění neinformovaných osob, zejména dětí. Při těchto poraněních je vysoké nebezpečí vážného poškození zdraví. Proto je velmi vhodné o těchto poraněních informovat svého praktického lékaře.
Samotné nalezené stříkačky a jehly patří mezi tzv. nebezpečný odpad se zvláštním způsobem zacházení, sběru, skladování a likvidace. Jde o rizikový infekční materiál . Tento odpad zásadně sbíráme v rukavicích pinzetou, kleštěmi apod. a rovnou jej ukládáme do uzavíratelných pevnostěnných nádob. V žádném případě jej neukládáme do papírových či igelitových sáčků nebo do tenkých papírových krabiček, neboť po propíchnutí jejich stěny může snadno dojít ke zranění. Nalezené stříkačky a jehly zásadně nevhazujeme do popelnice nebo odpadkových košů.
Podle výše popsaného způsobu řádně zabalené je předáme na obecní úřad ke zvláštní likvidaci. A navíc nález tohoto materiálu nahlásíme okresnímu protidrogovému koordinátorovi na telefon 764 626 nebo 711 794.


Mlsání

Dnes se s námi o své oblíbené recepty podělí paní Marie Nováková z Českého Krumlova aktuální bude rybízový koláč
14 dkg másla, 30 dkg polohrubé mouky, 7 dkg práškového cukru, 3 žloutky, půl prášku do pečiva
vypracujeme linecké těsto, necháme odpočinout a vyválíme na plech . Na těsto rozetřeme hmotu - sníh ze 3 bílků, 28 dkg cukru a 30 dkg očištěného rybízu. Pozvolna pečeme.

Ovocná bowle
2 balíčky piškotů, 2 zakysané smetany, 10 dkg cukru, rum, čokoláda
Misku vymažeme zakysanou smetanou, vysypeme kokosem, poklademe piškoty, pokapeme rumem a zalijeme zakysanou smetanou, poklademe ovocem - dle chuti a možností, opět zalijeme zakysanou smetanou a opět piškoty pokapané rumem, znovu zakysanou smetanu a nakonec postrouhat čokoládou. Nechat v chladu uležet nejlépe přes noc.

-M.S.-


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


Informace

Lanová dráha Kleť jezdí v době letních prázdnin každý den.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Flóra v regionu Český Krumlov


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 11. července 2000 : TOPlist 0