ARCHIV 2001  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Červen 2001 - Číslo 6 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (258 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

OZ projednalo a schválilo:

OZ bylo informováno o: - Jaroslav Franěk, starosta obce -

Čistírna odpadních vod a kanalizace

Práce na výstavbě kanalizace a ČOV úspěšně pokračují. Do konce května se podařilo dokončit založení kanalizace od čističky k rybníku u Artypy, včetně překopu komunikace Holubov-Český Krumlov. V prvním týdnu měsíce června budou dokončeny kanalizační přípojky k jednotlivým domům v této ulici. Stavební práce zde byly velice náročné, ale stavbaři je mistrně zvládli. Zahájeny jsou výkopové práce na telefonním kabelu k ČOV a na rozšíření veřejného osvětlení.

Je hotov překop křižovatky a položeno potrubí pro připojení kanalizace firmy Artypa Holubov.

V prostoru u nádraží ČD se zahajuje hloubení výkopů směr ke stavebnímu obvodu u rybníka a po hlavní ulici k pomníku.

Na stavbě čistírny byla dokončena střecha, vnitřní omítky a fasáda. V současné době budou provedeny práce na dopojení kanalizace do objektu čistírny, včetně odlehčovací komory. Zároveň budou prováděny hrubé terénní úpravy . Termín dokončení těchto prací je plánován do konce července 2001.

Od 15. června je plánován nástup dodavatele technologického zařízení čistírny. Tato práce bude dokončena do konce srpna 2001.

-J. Franěk, starosta-

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 9 Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 10


Dětský den u holubovského rybníka

Holubov - Den dětí 2001 Jako již tradičně po několik let organizují holubovští skauti ve spolupráci s obecním úřadem oslavu Dne dětí. Pro všechny skauty je to velmi náročná práce. Je nutné postavit stany a připravit spoustu soutěží, zakoupit ceny a vše řádně zorganizovat. A to se našim skautům skutečně povedlo. Celou akci moderoval a hudbou osvěžoval, již tradičně pan Pavel Bodlák.

Letošní oslava Dne dětí byla zpestřena i I. ročníkem dětského závodu v triatlonu, který připravili členové oddílu triatlonu TC Dvořák České Budějovice. Doufáme, že tento závod získá tradici a bude oslavy Dne dětí v Holubově provázet pravidelně.

Dík tedy patří všem, kdo se podíleli na přípravách a zdárném průběhu oslav, sponzorům a všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k zajištění tohoto pěkného odpoledne u holubovského rybníka, pro více než stovku dětí.

Redakční rada

Citáty a zamyšlení

"Optimisté i pesimisté mají jednu společnou chybu - bojí se pravdy."
Tristan Bernard


Jste optimisté nebo pesimisté? Vidíte v životě jenom to dobré, nebo naopak jen to špatné? Svět potřebuje oba typy lidí - optimisty, aby nám dodávali odvahu a pesimisty, abychom nepřestávali být opatrní. Jste-li výrazní optimisté, asi nebudete příliš praktičtí. Jste-li pesimisté, patrně nebudete moc šťastní. Umíte najít rovnováhu mezi těmito dvěma postoji?

"Co přichází, využiji, co odchází, pominu."
Sara Teasdaleová


Vítejte nové příležitosti. Nevracejte se ke starým omylům. Dívejte se do budoucnosti s radostí a nadějí. Zaujměte tento postoj vždycky, když něco začíná a uvidíte, že naleznete dobré příležitosti, aby byl váš život plnější, úspěšnější, radostnější než v minulosti.

Z knihy od P. Espelandové, R. Wallnerové - „Využít každý den"

-Marie Hrušková, st.-

Naše knihovna

Vážení přátelé a věrní čtenáři,

všechny Vás srdečně zdravím a opět si Vás dovoluji pozvat k návštěvě obecní knihovny v Holubově.

Díky regionálním službám městské knihovny a dlouhá léta budovanému výměnnému fondu knih v Českém Krumlově, je naše knihovna pravidelně doplňována novými knihami, z jejíchž bohaté nabídky máte možnost si vybrat žánr i oblíbeného autora dle vlastních nároků.

Zvláště se obracím k Vám mladým - žákům základních i dalších stupňů škol.

K všeobecnému vzdělání patří i přehled literatury. Povinná četba dle osnov každému z vás nevyhovuje a některé i odrazuje. Byla bych moc ráda, kdybyste si sami vybrali ze široké škály hodnotných knih dle svého vkusu a knihy, které Vás zaujmou se staly součástí Vašich zájmů.

Pasivní sledování televize, videa a hraní počítačových her naplněných více-méně násilím a brutalitou není to pravé! Nevyrovná se kráse psaného slova. Vždyť naše česká řeč je tak bohatá na výrazy i slovní obraty. Schopnost kultivovaně se vyjadřovat a mít slovní zásobu záleží na tom, jak ji rozvíjíte. Věřte, že někdy může na Vašem vystupování a vyjadřování záviset i vaše existence.

Za chvíli jsou tady prázdniny. Všichni si přejeme, aby byly plné slunce, koupání a výletů. Přání je přání a příroda má své vrtochy. Může taky pršet a být nevlídno. I v tákovém počasí Vám může být dobře s dobrou knihou. Je to věrný a nenáročný kamarád, který se vejde do batohu nebo kufru na cestě kamkoliv.

Af už jedete kamkoliv, hezké prázdniny a dovolenou. Ale tady v Podkletí je také krásně.

-Renata Petříková, knihovnice-

Dobročkovské hadce

Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1992 a má výměru 16,15 ha. Leží v okrese Prachatice v k.ú. Dobročkov. Rezervaci tvoří široká niva a vlhké louky v údolí Křemžského potoka a pahorky s hadcovou vegetací mezi obcemi Březovík a Smědeč. Chráněné území je rozděleno silnicí na dvě části, větší z nich leží mimo CHKO Blanský les. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 622 až 670 m.

Geologický podklad tvoří granulit Blanského lesa, jižně od Dobročkova převažuje hadec (serpentinit), místy se vyskytuje amfibolit. V nivě Křemžského potoka je podloží překryto hlinitými písky, písčitými hlínami a místy i soliflukčními kamenitohlinitými sedimenty.

Za významná společenstva, která se nachází na bývalých pastvinách, lze považovat subxerofytní hadcové trávníky s dominantní válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), kterou provází smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata). Pozoruhodná je zde bohatá populace mizejícího hořečku mnohotvárného českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) a výskyt vzácné kapradiny vratičky měsíční (Botrychium lunaria). Ve společenstvech hadcových trávníků se roztroušeně vyskytují i lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a hvozdík pyšný (Dianthus superbus).

Při březích Křemžského potoka převládají mokřadní olšiny. Dominantou stromového patra je olše lepkavá (Alnus glutinosa), v keřovém patře se uplatňuje střemcha obecná (Padus avium), vrba popelavá (Salix cinerea) a kalina obecná (Viburnum opulus). V bylinném patře najdeme chrastici rákosovitou (Phalaroides arundinacea), bršlici kozí nohu (Aegopodium podagraria), kopřivu dvoudomou (Urtica dioica), blatouch bahenní (Caltha palustris), skřípinu lesní (Scirpus sylvaticus) aj. V olšinách se hojně vyskytuje ohrožený oměj pestrý (Aconitum variegatum) a vzácně i vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).

Převládajícím typem vegetace vlhkých luk jsou vysokobylinná společenstva s výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). V části luční plochy najdeme i společenstva střídavě vlhkých luk, pro něž je charakteristická přítomnost kosatce sibiřského (Iris sibirica), vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia) a hladýše pruského (Laserpitium prutenicum).

Ze vzácných živočichů zde byl zaznamenán drobný plž úživných mokřadů vrkoč útlý (Vertigo angustior).

Literatura:
Rivola M., 1973: Floristické materiály k území západní části Blanského lesa. - Přírod. čas. jihoč. České Budějovice. 13: 69:80.
Vydrová A., 1996: Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sbor. Jihočes. Muz. v Českých Budějovicích. Přírodní Vědy. 36: 59-73.


-RNDr. Alena Vydrová-

Slovo lékaře

Tři vrazi

Největšími nepřáteli člověka jsou nedostatečně léčený vysoký krevní tlak, nedostatečně léčená cukrovka a kouření. Podstatně nám zkracují život a hrozí srdečním infarktem, mozkovou cévní příhodou a dalšími závažnými chorobnými stavy.

Léčba vysokého krevního tlaku je zčásti v rukou samotného pacienta. Ten sám může omezit příjem soli, příjem tuků a cukrů, jíst více ovoce a zeleniny, dopřávat srdci přiměřeně zvýšený výkon několikrát týdně, snížit svoji váhu k normě a nekouřit. Nestačí-li změna životosprávy, musí být pacient řádně léčen medikamenty. Nejprve stanovíme riziko vzniku srdečního infarktu nebo jiného závažného cévního onemocnění. Všímáme si nejen výše krevního tlaku, ale i rodinné a osobní anamnézy, sledujeme poruchy lipidového metabolismu a další závažná onemocnění, zejména pak cukrovku. A samozřejmě kouření. Dnes již lze zodpovědně stanovit, zda pacient je ve skupině lidí s rizikem onemocnění infarktem "jeden z deseti" nebo "jeden ze dvou". Již dávno neplatí, že máme mít výšku krevního tlaku podle věku (věk +100). Dnes podle rizika kardiovaskulárního onemocnění se stanovuje cílový krevní tlak, který by si měl pacient podle lékařova doporučení držet. Obecně lze říci, že čím nižší krevní tlak člověk má, tím má větší šanci na zdravý a delší život. Při menším riziku je vhodné držet krevní tlak v hodnotách pod TK 140/90, při cukrovce pod 125/85 a po srdečním infarktu ještě níže. I výběr preparátů se děje každému pacientovi na míru podle souboru chorob, které má.

Druhým nepřítelem našeho života je špatně léčená cukrovka. Vysoká a nízká hladina cukru v krvi nás poškozuje. Člověk bez poruchy zpracování cukru v těle se snadno vyrovnává i se zvýšeným příjmem cukru. Je to především dostatečná tvorba insulinu, která nám zaručuje rychlé zužitkování cukru vstřebaného ze zažívacího traktu. A tak při dostatečné sekreci insulinu nám hladina cukru kolísá v optimálních hodnotách. Při nedostatečné tvorbě insulinu zužitkovávání cukru vázne a je nebezpečí, že vysoké hladiny cukru prostřednictvím urychleného rozvoje aterosklerózy povedou k významnému poškozování cév, srdce, mozku, ledvin, atd. a předčasné smrti. Podle typu cukrovky se snažíme toto kolísání hladiny cukru zmírnit injekcemi insulinů nebo různými tabletami. Základním předpokladem dobré léčby je však dodržování správné diety. Jejím cílem je dosáhnutí toho, aby hladina cukru co nejméně kolísala. Nejdříve ze stravy vyloučíme vše přímo slazené cukrem. Cukr se snadno vstřebává a rychle rozkolísává hladinu cukru v krvi. To platí pro pacienty, u kterých byla ojediněle zjištěna vyšší hladina cukru při nějaké zátěži, v těhotenství apod. Nejde ještě o cukrovku, ale o jakýsi předstupeň cukrovky, nebo chcete-li latentní cukrovku. Když toto omezení nestačí, měli bychom se snažit omezit přísun složitějších cukrů jako je škrob (potraviny z mouky, brambory, rýže, atd.). Ze škrobu se cukr uvolňuje pomaleji. A aby hladina cukru kolísala co nejméně, snažíme se dávky cukru rozložit do alespoň šesti menších dávek během dne. A stejně tak si rozložíme i svoji fyzickou aktivitu. Medikamentózní léčbu musíme nechat na svém lékaři. Bez dodržování životosprávy pacientem nám však léky mnoho nepomohou. Je statisticky prokázáno, že čím více o své chorobě víme, tím déle jsme na světě. To platí zejména o cukrovce.

A třetím naším největším nepřítelem je kouření. Po cukrovce snad náš druhý největší škůdce. A není třeba mluvit o rakovině plic, průdušek, hrtanu, dutiny ústní, ale i tlustého střeva, konečníku a močového měchýře, kde všude je velkým stimulem. To všichni již dobře víme. Víme i to, že kouření snižuje naši obranyschopnost proti infekcím. Ale všichni též víme, že kouření zvyšuje krevní tlak, urychluje rozvoj aterosklerózy, je hrozbou pro srdeční infarkt, mozkovou příhodu, pro nedokrvení končetin ... Mnozí přestávají kouřit, ale mnozí snad pro svou mladickou nerozvážnost kouří dál. Znepokojující je, že především mládež čím dál mladší začíná více kouřit. A dokonce se najdou i těhotné ženy, které se chovají, jako by nevěděly, že každou cigaretou nevratně poškozují své dítě. První cigaretu si zapálíme snadno a překonáme-li počáteční nevolnosti v partě nebo s partnerkou, staneme se kuřáky. Dokouřit poslední cigaretu je těžší. Ale je to možné. Nejdříve je třeba pochopit, že nám cigarety škodí. Lépe pochopit než poznat. To už může být pozdě. A pak je to prosté: Nekoupit a neloudit! Teprve po patnácti letech od chvíle, kdy kuřák přestal kouřit, se jeho šance pro život vyrovnávají s nekuřákem.

Pokud bychom tyto tři nepřátele lidského života dokázali brát vážně, poklesla by nemocnost i úmrtnost na srdeční infarkt, mozkovou příhodu a další závažné choroby mnohem významněji než dosud. Medicínské poznání se rozvíjí nepředstavitelným způsobem, ale využití poznatků v praxi vázne. Lékař však přesto musí stále nabízet pacientovi vědomí, že rozhodnutí, zda pokouřeníčko nebo zdravý život, zda dobré "nadlábnutí" nebo dlouhověkost, je věcí jen samotného pacienta. Lékař může jen poradit. Ale svůj život máme každý ve svých rukou.

-MUDr. Bohumír Šimek-

Mladý fotbal v Holubově

Holubov - Žákovské fotbalové družstvo 2001 Loni v létě přišli moji dva synové Tomáš a Vojta s velkým nadšením, že začnou trénovat a hrát fotbal za žáky Holubova. Byl jsem zvědav, jak dlouho jim v době počítačů, televize a videa jejich nadšení vydrží.

A kupodivu kluci chodí již téměř rok společně s dalšími osmnácti chlapci pravidelně trénovat. Pod vedením trenéra Františka Kroihera je fotbal přímo uchvátil. Z počátku doslova, protože po skončení tréninku skutečně odpadli a usínali. Dnes jsou již trénovaní a něco vydrží. Ovšem, co řekne trenér, to je pro ně svaté.

Od loňského podzimu již pravidelně hrají také zápasy. Čekání na ten první bylo nekonečné. Každé začátky jsou však těžké, avšak ani prohry neodradily partu těchto nadšených kluků, ani jejich trenéra. Z jara se opět začalo hrát, výsledky jsou lepší a nadšení neopadá. Na závěr mého zamyšlení bych rád poděkoval hlavně Františkovi Kroiherovi, ale i všem ostatním, kteří mu pomáhají v jeho práci. Všem klukům bych chtěl popřát, aby u fotbalu vydrželi !!!

-J. Franěk-

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Dnes mi dovolte abych vám nabídla něco dobrého na téma Zdravá letní večeře.

Salát s Nivou a kukuřicí
Mraženou sladkou kukuřici uvaříme doměkka. Salátovou okurku a ředkvičky nastrouháme na plátky. Omytá rajčata a mladou cibulku nakrájíme na kolečka. Promícháme s okapanou kukuřicí a posypeme rozstrouhanou nivou nebo jiným sýrem dle chuti. Na zálivku smícháme olej, ocet, osolíme a opepříme. Podáváme vychlazené s tmavým pečivem.

Brokolice zapečená se šunkou
1 brokolici, 15 dkg šunky, 2 stroužky česneku, 4 vejce, 10 dkg jemně nastrouhaného sýra, máslo nebo tuk či olej, sůl, pepř, vegeta
Brokolici povaříme a usekáme nahrubo, šunku nakrájíme na kostičky a smícháme s vajíčky, sýrem, česnekem a osolíme a dochutíme kořením. Do zapékací misky vymazané máslem rozložíme brokolici a zalijeme směsí vajec a dáme zapéct asi na 15 minut. Podáváme s novými bramborami a například tomatovým salátem.

Přejeme Vám dobrou chuť
- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU
BLAHOPŘEJEME

Triatlon v Holubově

Holubov -16. ročník triatlonu o titul Sportovce Podkletí V sobotu 2.června pořádal triatlonový oddíl KTC Dvořák České Budějovice za podpory starosty Obce Holubova pana Jaroslava Fraňka, již 16. ročník triatlonu o titul Sportovce Podkletí. Letos se u příležitosti oslav Dne dětí, které zajišťovala místní organizace Skauta, konal i první ročník dětského triatlonu. Po loňských vedrech tentokrát poněkud zklamalo počasí, které nakonec způsobilo zkrácení plaveckých tratí u hlavního závodu a u dětského triatlonu bylo plavání nahrazeno během. Na start hlavního závodu na tratích 600 metrů plavání, 25 km cyklistiky a 5 km běhu se postavilo 53 závodníků v pěti kategoriích. Dětí se prezentovalo 11 a soutěžily ve dvou kategoriích, mladší do 10 let a starší do 14 iet. Tratě se skládaly ze 400 m běhu, 600 m cyklistiky a opět 400 m běhu.

Putovní "Pohár starosty Obce Holubov" převzal z rukou samotného starosty pana Jaroslava Fraňka absolutní vítěz Libor Ťoupalík z Triatlon Teamu Kovosvit Tábor. Celou akci zakončil nedělní závod čtyřčlenných týmů na tratích sobotního hlavního závodu. Doufejme, že příští rok bude počasí přát o něco více, a budeme moci přivítat širší pole závodníků i diváků. Všichni budou srdečně vrtáni. (Podrobné informace a fotopřílohu najdete na internetových stránkách www.triatlon.cz)

Za pořadatele Tomáš Vitha

Pozvánka


SDH Krásetín a Obec Holubov zvou občany
na tradiční
Krásetínskou slavnost

1. července 2001 ve 14.00 hodin
v Krásetíně na návsi


Po položení věnců a bohoslužbě slova bude celé odpoledne vyhrávat k poslechu dechová hudba.

Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Hrad Dívčí Kámen
Průvodce naučnou stezkou Třísov - Dívčí Kámen - Holubov
Vltava
Kleť
Lanová dráha Kleť


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 12. června 2001 : TOPlist 0