ARCHIV 2000  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Červen 2000 - Číslo 6 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (224 kB)


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Pracovní jednání obecního zastupitelstva Obce Holubov se konala 3. a 24. 5. na OÚ.
Obecní zastupitelstvo projednalo:

  1. provést změnu územního plánu Obce Holubov včetně osad
  2. zpětné odkoupení parcely u rybníka od p. P. Dlouhého
  3. rozšíření veřejného osvětlení od nádraží k Artypě
  4. dodatek k vyhlášce o poplatcích - stanovení poplatku z tábořiště
  5. postup prací na elektrických rozvodech a s tím spojené VO a místní rozhlas
  6. příspěvek oddílu Skautů na dětský den pořádaný - 3.6.2000 u rybníka v Holubově
  7. žádost pana Vlčka o odkoupení pozemku pod chatou
  8. a pověřilo starostu k jednání s paní Duškovou o koupi pozemku na ČOV
  9. a určilo termín veřejného zasedání na 14.6.2000
  10. provést sběr železného šrotu
-Jaroslav Franěk, starosta obce-


CO JSTE HASIČI . . .

I. ročník Soutěže o pohár Sboru dobrovolných hasičů Třísov, 2000 Uspořádali jsme soutěž - I. ročník o pohár SDH Třísov. Předcházelo tomu dosti práce a finančních prostředků. Na prodloužení cvičiště, na úpravě celého okolí vodní nádrže bylo odpracováno celkem asi 500 hodin. Obec Holubov to stálo také pěkné peníze - zhruba 25.000,- Kč. Je pravda, že vynaloženou práci a finanční prostředky budou využívat v letní sezóně i návštěvníci Třísova.

Také je pravda, že tyto "kosmetické úpravy" tvořily pěkný rámec zmíněné soutěže.

Asi 150 diváků vytvořilo dobrou atmosféru.
Samotná soutěž se konala 13. května 2000 za účasti:

I touto cestou chceme poděkovat: No a co bude dál?
Ted' se pomalu "roztáčí kolo" pohárových soutěží. Brzy si pojedeme opět změřit své síly.

Na závěr - tímto vás předběžně zveme na 17. ročník Posezení pod kaštany v Třísově, které se bude konat 29. července 2000. K tanci a poslechu bude vyhrávat Metropolka Ludvíka Petra.
Takže na shledanou.

- Ivan Svoboda -
Ilustrační foto: Bohouš Vaněk


Naše druhy křídlatek

V minulém čísle jsme se věnovali obecnému popisu invazních rostlin a biologii bolševníku velkolepého. Dnes si přiblížíme rod Reynoutria (křídlatka) patřící do čeledi rdesnovitých (Polygonaceae). V přírodě se setkáme se dvěma zástupci: křídlatka japonská (Reynoutria japonica) a křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis).

Křídlatky - obr.1 Křídlatka japonská je původní v Japonsku, na Tchaj-Ovanu, v Číně a v severní a jižní Koreji. Do Evropy byla dovezena v první polovině 19. století a v současné době se vyskytuje ve většině evropských zemích. Křídlatka je vytrvalá dvoudomá rostlina s bohatě rozvětvenými, silnými a dlouhými odenky. Lodyhy jsou přímé, křehké a duté. Výška lodyhy činí až 2,5 m. Listy jsou řapíkaté, tvar listu čepele je vejčitý, na vrcholu je zúžen v úzkou špičku. Květenství je tvořeno latou, jednotlivé květy jsou bílé a velmi malé. Křídlatka vytváří odenkový systém a přezimuje pupeny pod povrchem půdy. V našich podmínkách se rozmnožuje hlavně vegetativně, především transportem odlomených odenků. Nažky se pak šíří vodou nebo větrem. Dříve byla křídlatka japonská často pěstována v parcích jako dekorativní rostlina. V současné době vytváří na březích řek husté porosty, které vytlačují původní květenu. Snadno se rozšiřuje také v městských aglomeracích.

Křídlatky - obr.2 Křídlatka sachalinská je původní na jižním Sachalinu, jižních Kurilách a v severním Japonsku. Do Evropy byla dovezena v druhé polovině 19. století a vyskytuje se rovněž ve většině evropských zemích. Křídlatka sachalinská má mnoho společných znaků s křídlatkou japonskou. Hlavní rozlišení je v listech. Křídlatka sachalinská má větší listovou čepel, většinou podlouhlého vejčitého tvaru, v dolní části je čepel srdčitá. V České republice se křídlatky vyskytují v místech osídlení, v blízkostí řek, podél silnic,žeieznic a v parcích. Obvykle se rostliny vyskytují od nížin až do výšky 700 m nad mořem. Dobře rostou na půdách písčitohlinitých až po oblázkový štěrk.

V současné době je znám ještě kříženec obou druhů Reynoutria x bohemica. Rozšíření tohoto druhu není zatím známo ani v původním areálu, ani v Evropě. Naše znalosti o výskytu hybrida na území ČR jsou zatím neúplné.

Oba druhy křídlatek, respektive všechny tři druhy rostou podél řeky Vltavy, kde se úspěšně šíří. Křídlatka japonská se vyskytuje i v Křemžské kotlině a rozšiřuje se i na další místa v Blanském lese.

Úspěšná likvidace těchto agresivních rostlin znamená zničit odenkový systém a to po celém vodním toku. Podle odborníků se předpokládá, že tyto invazní rostliny mají budoucnost teprve před sebou.

31. 5. 2000, Vyšný
Autor textu: RNDr. Alena Vydrová


Okénko do minulosti

tak uváděl svoje vzpomínky do kroniky pan Matěj Bína z Třísova.

Milíře
třísovský kovář Smetana za mého dětství pálíval každoročně v Doubí u třísovské lípy dřevěné uhlí v milířích. Milíř byla veliká hromada velkých pařezů a polen odborně složených. Hromada byla poházena vrstvou mouru a země a zapálena, musela však uvnitř pouze doutnat. Kovář musel proto milíř ve dne i v noci hlídat, aby nevzplanul a neshořel na popel.
Doutnal více dnů než dříví zuhelnatělo a utvořilo se pěkné dřevěné uhlí, které se pak výborně hodilo pro určitý druh kovářských prací.

Obecní poslíček
pro různé pochůzky v obci zaměstnával obecní úřad obecního poslíčka. Byla to osoba někdy i ženského pohlaví, která byla kdykoliv obecnímu úřadu k dispozici pro různé pochůzky v obci. Bylo to zejména zvaní na různé schůze, doručování předvolánek na úřad a různých výměrů, vyvěšování vyhlášek ve všech osadách a podobně.
Byl-li takový poslíček osoba obzvláště spolehlivá, bylo mu svěřováno i vybírání různých obecních daní, dávek a poplatků. Některý obecní poslíček byl vybaven bubínkem.
Obřadným zabubnováním uprostřed návsi nebo i většího shluku stavení upozornil na sebe obyvatele a pak voláním dával ve všeobenou známost občanům věděti různá nová nařízení a povinnosti.
Zavedením místních rozhlasů ve všech osadách stala se i tato funkce bezpředmětnou.
Posledním obecním poslíčkem a to obzvláště spolehlivým byl po dobu asi 15 let Jakub Anderle z Krásetína.

PS: Kronikář pan Matěj Bína zapsal takových a podobných vzpomínek celou řadu - takže zase příště.

-Ivan Svoboda-


Citáty, zamyšlení . . .
"Malovat je snadné, když nevíte jak. Je však obtížné, když to víte."
Edgar Degas

Děti jsou od přírody tvořivé. Dělají všechno bez dlouhého uvažování. Malují, co je napadne, zpívají a tančí podle svého. Potom jdou do školy a všechno se změní. Tvořivá činnost dostává pravidla. Člověk poznává, že jsou dobré a špatné způsoby, jak malovat, zpívat, tančit, a že vůbec není jednoduché být tvořivý. Nebylo by však možné zkusit to na chvíli znovu jako dítě?

Je tu den, kdy mají všechny děti svátek. Přejme jim, abychom měli na ně co nejvíce času, protože pak se z nás vzájemně mohou stát opravdoví kamarádi. Svých problémů mají víc než dost, tak at' se s nimi mohou vypořádat v klidu a za naší podpory.

Děti, hodně radosti a taky štěstí!

-Marie Hrušková-


Slovo lékaře

Rakovina recta
Rakovina konce zažívací trubice se v Evropě dostává do popředí oproti světu ve výskytu i úmrtnosti, zejména pak v jižních Čechách, tedy i v našem regionu. Je na druhém místě v příčinách úmrtnosti u mužů po rakovině plic (nešťastné cigarety!) a u žen po rakovině prsu (příliš krátkodobé kojení dětí!).

Svoji roli zde hrají genetické faktory. Proto by měla být věnována zvláštní péče příbuzným pacienta s touto rakovinou. Dalším závažným rizikem je strava bohatá na tuky, uzené maso, uzeniny, nadbytek alkoholu (zejména piva) a nedostatek ovoce a zeleniny.

Na tuky bývají navázány různé rakovinotvorné látky, které pak v obsahu střev na konci trávící trubice působí změny na sliznici. Čím déle jsou v dotyku se stěnou střevní, tím snáze je stěna poškozována a tím snáze se rozvíjí rakovinové bujení. Zde hraje svoji roli navíc nedostatek vlákniny z ovoce a zeleniny. Při jejím nedostatku je zpomalena pasáž střevem a při zácpě se kontakt škodlivé látky se sliznicí prodlužuje. Vláknina na sebe tyto škodlivé látky navíc navazuje a snižuje tak jejich účinek na sliznici. Nadbytek alkoholu zřejmě hraje svou roli v tom, že u alkoholiků bývá strava často neplnohodnotná.

Rakovina v této oblasti se rozvíjí poměrně pomalu, rok až 15 let. A to je určitá naše naděje, že když přijdeme ke svému lékaři včas, může nám být pomoženo. Lékaři mohou napomoci opakovanou osvětou, pravidelnými dotazy a vyšetřeními při preventivních prohlídkách a zvýšeným dohledem nad příbuznými pacientů s touto rakovinou.

Pacienti pak musí každou změnu v chování střev včas nabídnout lékaři k vyšetření. Jde zejména o náhle vzniklou několik dnů trvající zácpu, krev nebo hlen ve stolici, neefektivní nucení na stolici a váhový úbytek. To jsou obtíže, se kterými se musím svěřit do rukou svého praktického lékaře, který pak dle své zkušenosti rozhodne, zda si nás bude jen sledovat nebo rozjede celý kolotoč vyšetřování.

Pomalý rozvoj rakoviny v této oblasti je nadějí i pro ty pacienty, kterým tato závažná choroba byla zjištěna. Pacienti s ohledem na jiné typy rakoviny přežívají poměrně ve vyšším procentu. Jen se nesmíme svěřit mastičkářům či nejrůznějším šarlatánům. Řešení je zde jediné: Chirurgická resekce a podpůrná chemoterapie či radioterapie.

Lépe než léčit nemoc je nemoci předcházet . Správnou životosprávou,dobrou výživou s dostatkem vlákniny a vitamínů, kvalitní stravou bez jedovatých příměsí v podobě plísní, těžkých kovů a různých jedů,včetně omezení tuků v potravě, které tyto jedovaté látky na sebe často váží.

-MUDr. Bohumír Šimek-


Mlsání

Dnešní rubriku mlsání zaměříme na konec školního roku a na sladkou odměnu za vysvědčení, připravíme pro děti dort a výborné letní osvěžení - bezinkový sekt, své oblíbené a ozkoušené recepty nám nabídla paní Jana Zemanová z Holubova.

Bezinkový sekt
6 velkých květů černého bezu, 750 g pískového cukru, 4 l vody, 2 citróny
Bezinky opereme, svaříme vodu s cukrem. Do velké skleněné nádoby dáme květy, citron na kolečka bez jader a zalijeme vychladlým nálevem. Ovážeme pergamenem, propícháme a necháme stát 12 ďní na teplém, slunečném místě. Pak to přeneseme na několik dní do temna, slijeme do lahví a podáváme chlazené.

Dort Brusel
Nejprve si upečeme piškot - 3 žloutky ušleháme s 9 dkg práškového cukru, vmícháme 8 dkg polohrubé mouky a sníh ze 3 bílků.
Uvaříme si kaši - 3 dcl mléka, 10 dkg práškového cukru, 5 dkg maizeny a 1 žloutek. Kaši vychladíme a přidáme 7 - 10 dkg másla a zase šleháme. Nakonec přidáme 1 dcl rumu. Krémem potřeme piškot, na krém rozetřeme tuhou šlehačku, dozdobíme pusinkami šlehačky a kompotovými mandarinkami.

Piškotový dort
Svaříme 4 dcI vody a 7 dkg kakaa - a necháme vychladnout. Pak utřeme 20 dkg másla, 14 dkg cukru a 4 žloutky, a smícháme vše dohromady. Do hmoty vsypeme 2 balíčky piškotů, promícháme a dáme do dortové formy. Necháme 1 den v ledničce. Zdobíme šlehačkou

- MS -


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


Informace

Poznánka do knihovny

Vážení přátelé,
srdečně Vás zvu k návštěvě Obecní knihovny v Holubově. Knihovna obsahuje přes 4.000 svazků různých žánrů, z nichž si jistě vyberou i ti nejnáročnější čtenáři. Nabídka je stále doplňována novými knihami, mezi nimiž nechybí ani současné bestselery, zapůjčenými Městskou knihovnou v Českém Krumlově.

Malí čtenáři, i ti kterým zatím čtou rodiče, či babička nebo dědeček mají k dispozici krásné pohádky, ti větší knihy pro mládež. Nechybí ani časopisy - Květy, Praktická žena, Zahrádkář a ABC.

Pro studenty máme nabídku literatury potřebné pro studium i odborné knihy. To, co v knihovně nenajdete lze objednat v Městské knihovně v Český Budějovicích.

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 13.00 - 17.00 hodin. Dle návrhu čtenářů a jejich požadavků je možno den i výpůjční hodiny změnit. Půjčování knih je bezplatné.

Vím, že v tomto ročním období jsou práce na zahrádkách "v plném proudu", ale večerní chvilka odpočinku s knihou Vám jistě přinese radost.

Nezapomeňte, že v knihách jsou trvalé hodnoty, které nemůže zcela nahradit ani televize.

Čechy byly a jsou kolébkou nejen muzikantů, ale i známých spisovatelů a jejich věrných čtenářů, což je známkou kulturní vyspělosti národa.

Na návštěvu knihovny se těší knihovnice Renata Petříková.Obecní zastupitelstvo Obce Holubov zve občany na své veřejné jednání,
které se koná ve středu 14. června 2000 od 19,30 hodin v Krásetíně u Kuchařů.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Flóra v regionu Český Krumlov


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 14. června 2000 : TOPlist 0