ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Květen 2002 - Číslo 5 - Ročník 8

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 087 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva, které se konalo 24. 4. 2002 na OÚ v Holubově.

OZ projednalo a schválilo:

Dále bylo OZ informováno o: -J. Franěk, starosta-

Stanice lanové dráhy Krasetín - Kleť, obsluha a pokladna, Jan Burda Lanová dráha Krasetín - Kleť, nástup na dolní stanici
Holubov 2002 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 22 Holubov 2002 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 23 Holubov 2002 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 24

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

někteří z Vás se obracejí jak na mě, tak na členy OZ s připomínkami a stížnostmi, které se týkají převážně černých skládek na území obce a osad a nedodržování obecně závazných vyhlášek - parkování vozidel na veřejných prostranstvích, ukládání materiálu na veřejných prostranstvích, volné pobíhání psů a znečišťování veřejných ploch. Dalším nešvarem, který se rozmáhá v naší obci, je rychlá a životy druhých hrožující jízda některých "pánů řidičů", zejména těch, kteří mají ještě teplý řidičský průkaz. Na jedné straně obce se ještě práší, na druhé jsou již opravené komunikace. Obec vynakládá nemalé prostředky na tyto opravy, a pak zase přicházejí občané a žádají retardéry, které však také stojí peníze. Obec nyní ovšem potřebuje peníze na opravy dalších cest.

Osazovat dopravní značky na snížení rychlosti? Opět peníze, a nehledě k tomu, že to problém rychlé jízdy stejně nevyřeší. Po zkušenosti nevím, zda pro tyto "řidiče" taková značka něco znamená. Žádám všechny tyto mladé řidiče, kterých se to týká, i Vás rodiče a ostatní, kdo máte na ně vliv, domluvte jim, ať jezdí pomalu a ohleduplně, než se stane nějaké neštěstí, pak bude pozdě!!!

Ať už se jedná o ohrožování chodců, hlavně dětí, rychlou jízdou, o hluk, obtěžování se navzájem, o nepořádek na veřejném prostranství, o zakládání černých skládek a ostatní nešvary, které nám všem vadí - to je však problém a záležitost nás všech, kteří zde žijeme a záleží to na nás všech, jak se s těmito nešvary vypořádáme. Co zmůže policie, starosta nebo obecní zastupitelstvo? Proto vás všechny prosím, abyste se zamysleli nad těmito problémy, které nám vadí a co každý z nás může udělat pro to, aby se tento stav zlepšil.

- J. Franěk -

Svátek matek

Přáníčko k Svátku matek vytvořily děti z naší mateřinky s paní učitelkou Janou Jungbauerovou pro všechny maminky a babičky.

Našim maminkám
Na zahradě za malou chviličku
složíme básničku pro svoji matičku.
Bude mít brzičko svátek
a my půjdeme do zahrádek,
přineseme jí voňavou kytičku
a dáme slaďounkou hubičku
My všichni máme maminky rádi,
jsme spolu nejlepší kamarádi.

I redakční rada Holubovského zpravodaje se připojuje k blahopřání dětí z mateřské školy a přeje všem maminkám i babičkám k jejich svátku vše nejlepší, hlavně hodně zdraví

Novinky v botanické literatuře

V předminulém čísle Holubovského zpravodaje jsme Vás informovali o soustavě NATURA 2000. Od roku 2001 probíhá v České republice mapování přírodních stanovišť, tj. zjištění současného stavu přírodních biotopů v České republice. Z těchto podkladů bude možné navrhnout území soustavy NATURA 2000. Tento program koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Aby mapování mohlo probíhat přesně podle stanovených pravidel, vydala AOPK ČR "Metodiku mapování biotopů soustavy NATURA 2000", letos již v 3. přepracovaném a doplněném vydání a ve spolupráci s katedrou botaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a s Botanickým ústavem Akademie věd České republiky "Katalog biotopů České republiky - Chytrý M., Kučera T., Kočí M., 2001: Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tato kniha poskytuje jednoznačné vodítko pro mapování přírodních stanovišť. Nejen že je vynikající odbornou příručkou pro specialisty - botaniky, kteří se chtějí zabývat klasifikací přírodních stanovišť, ale je také dílem pro zájemce o přírodu a o fytocenologii.

V následující ukázce z Katalogu o suťových lesích můžete vidět, jak velmi podrobně je popsáno téměř každé přírodní stanoviště. V úvodním odstavci je uveden typ přírodního stanoviště z hlediska programu Natura 2000, Smaragd, Corine, z hlediska fytocenologického systému, lesnické typologie, geobiocenologie aj. V druhém odstavci jsou uvedeny údaje o struktuře porostů a dominantních druzích. V dalších kapitolách je popsána ekologie, rozšíření, variabilita, ohrožení a management. Poslední odstavec je věnován druhové kombinaci s dominantními a diagnostickými druhy v daném biotopu. Publikace je doplněna odkazy na literaturu, fotografiemi a mapkami rozšíření. Všem zájemcům o systematiku přírodních stanovišť bych ji chtěla vřele doporučit. Je to dílo velmi zdařilé a graficky pěkně provedené.

Knížku je možné objednat na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

-RNDr. Alena Vydrová, SCHKO Blanský les-
L4 Suťové 1esy, Ravine forests, Milan Chytrý Suťové lesy s javorem klenem

Natura 2000. 9180 * Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines - prioritní stanoviště
Smaragd. 41.4 Mixed ravine and slope forests
CORINE. 41.42 Hercynian slope forests, 41.45 Thermophilous Alpine and peri-Alpine mixed lime forests
Pal. Hab. 41.42 Hercynian slope forests, 41.45 Thermophilous Alpine and peri-Alpine mixed lime forests
EUNIS. G1.H/P-41.42 Hercynian slope forests, G1.H/P-41.45 Thermophilous Alpine and peri-Alpine mixed lime forests
Fytocenotogie. Svaz Tilio-Acerion Klika 1955: Aceri-Carpinetum Klika 1941, Lunario-Aceretum Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957, Scolopendrio-Fraxinetum Schwickerath 1938, Arunco-Aceretum Moor 1952, Mercuriali-Fraxinetum (Klika 1942) Husová in Moravec et al. 1982, Seslerio albicantis-Tilietum cordatae Chytrý et Sádlo 1997
Potenciální vegetace. 13 Suťové a roklinové lesy kolinních až montánních poloh
Fyziotyp. SU Suťové a roklinové lesy
Lesnická typologie. 1J Habrová javořina, 1A Javorohabrová doubrava (kromě 1A9, PLO 35), 2A Javorobuková doubrava (viz také L6.4), 3J Lipová javořina, 3U Javorová jasenina (viz také L2.2), 5J Suťová (jilmojasanová) javořína, 5U Vlhká jasanová javořina, 6J Suťová jilmovosmrková javořina
Geobiocenotogie. 1 BC-C 1-2 Aceri campestris-querceta humilia (zakrslé babykové doubravy) (viz také K3), 1-2 C 3 Carpini-acereta inf. et sup. (habrové javoříny n. a v. st.), 2 BC-C 1-2 Carpini-acereta humilia (zakrslé habrové javořiny) (viz také K3), 1-2 CD 2-3 Corni-acereta inf. et sup. (dřínové javoříny n. a v. st.), 2 D 1-2 Fagiquerceta dealpina (dealpínské bukové doubravy), 3 C 3 Tili-acereta (lipové javořiny), 3 CD (1)2-3 Corniacereta fagi (buko-dřínové javořiny), 3 BC-C 1-2 Tiliacereta humilia (zakrslé lipové javořiny), 3 D (1)2 Quercifageta dealpina (dealpínské dubové bučiny), 4 C 3 Třliacereta fagi (buko-lipové javořiny), 4 BC-C 1-2 Tili-acereta fagi humilia (zakrslé buko-lipové javořiny), 4 CD (2)3 Acereto fagi (javořiny s bukem), 4 D (1)2 Fageta dealpina (dealpínské bučiny) (viz také L5.3), 5 C 3 Fagi-acereta inf. (bukové javořiny n. st.), 5 BC-C 1-2 Fagi-acereta humilia inf. (zakrslé bukové javořiny n. st.), 5 CD 3 Fraxini-acereta (jasanové javořiny)

Struktura a druhové složení. Stromové patro je druhově bohatší než u jiných typů mezofilních listnatých lesů. Převládají v něm suťové dřeviny Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, T. platyphyllos a Ulmus glabra. V nižších nadmořských výškách je hojně zastoupen habr obecný (Carpinus betulus), zatímco v podhorských a horských polohách je přimíšen i buk lesní (Fagus sylvatica) a naopak ustupují lípy. Vzácně se v suťových lesích vyskytuje i tis červený (Taxus baccata). Rovněž keřové patro s Corylus avellana, Ribes uvacrispa, Sambucus nigra, S. racemosa a dalšími druhy je bohatě vyvinuto. V bylinném patře je málo ekologicky specializovaných druhů, spíše se vyskytují druhy přesahující z bučin, dubohabřin, údolních jasanovo-olšových luhů a vzácněji i z teplomilných doubrav. Typické je zastoupení nitrofilních druhů, např. Geranium robertianum a Urtica dioica, a druhů náročných na vlhkost jako Lamium maculatum a Stellaria nemorum. Jako výrazné dominanty bylinného patra se v některých porostech uplatňují stín snášející vysoké byliny; na bázemi bohatých a vlhkých půdách je to měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), na hlinitých půdách ovlivněných půdotokem udatna lesní (Anuncus vulgaris). V suťových lesích krasových žlebů se vyskytuje vzácná kapradina jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium). Na strmých horních částech svahů na vápenci roste pěchava vápnomilná (Sesleria albicans), doprovázená některými druhy teplomilných doubrav. Na balvanitých sutích je výrazně vyvinuto mechové patro.

Ekologie. Strmé svahy s výchozy skal nebo s výrazným půdotokem, rokle, dolní části svahů a svahová úpatí s akumulací balvanů nebo jiného suťového materiálu. Podloží je obvykle tvořeno tvrdými horninami, a to jak silikáty, tak vápenci. Půdy jsou zpravidla hlubší, ale s vysokým obsahem skeletu, bohaté živinami a s velmi dobrou mineralizací opadu. Často jsou vlhké, nikoliv však trvale zamokřené. Suťové lesy tvoří většinou jen maloplošné porosty rozšířené od pahorkatin do horských poloh; horní hranice dosahují v nadmořských výškách kolem 800-900 m.

Suťové lesy, mapka rozšíření Rozšíření. Roztroušeně v pahorkatinách až horských polohách po celém území ČR, v Českém masivu hojněji než v Karpatech.

Variabilita. V nižších nadmořských výškách převládají ve stromovém patře lípy (Tilia cordata a T. platyphyllos) a habr obecný (Carpinus betulus) a v podrostu jsou hojně zastoupeny druhy dubohabřin, naproti tomu ve vyšších polohách, kde tyto druhy chybějí, častěji dominuje javor klen (Acer pseudoplatanus) a jako přimíšená dřevina se vyskytuje buk lesní (Fagus syfvatica). Zvláštním typem jsou pěchavové lipiny se Sesleria albicans a teplomilnými druhy, které se vzácně vyskytují na rendzinách nebo pararendzinách na horních částech strmých vápencových svahů.

Ohrožení. Těžba, výsadby nepůvodních dřevin.

Management. Zachování přirozené skladby stromového patra.

Literatura. Husová 1982, Husová in Moravec et al. 1982, 2000, Chytrý & Sádlo 1997, Husová in Neuhäuslová et al. 1998.

Druhová kombinace
Stromové a keřové patro
Dg Dm   Acer platanoides - javor mléč
Dg Dm A. pseudoplatonus - javor klen
 Corylus avellana - líska obecná
 Fagus sylvatica - buk lesní
Dm Fraxinus excelsior - jasan ztepilý
Dg Ribes uvo-crispa - srstka angrešt
 Rosa pendulino - růže převislá
 Sambucus nigra - bez černý
 S. racemosa - bez hroznatý
Dg Taxus baccata - tis červený
Dg Dm Tilia cordata - lípa srdčitá
Dg Dm T. platyphyllos - lípa velkolistá
Dg Dm Ulmus glabra - jilm drsný
Bylinné patro
 Aconitum lycoctonum - oměj vlčí mor
 Actoeo spicata - samorostlík klasnatý
Dg Dm   Aruncus vulgaris - udatna lesní
 Athyrium filix-femina - papratka samičí
 Campanula trachelium - zvonek kopřivolistý
 Epilobium montonum - vrbovka horská
 Festuca oltissima - kostřava lesní
 Goleobdolon luteum s. lat. - pitulník žlutý
 Galium odoratum - mařinka vonná
Dg Impatiens noli-tangere - netýkavka nedůtklivá
Dg Lamium moculotum - hluchavka skvrnitá
 Lathyrus vernus - hrachor lecha
Dg Dm Lunaria rediviva - měsíčnice vytrvalá
 Melica nutons - strdivka nicí
 Mercurialis perennis - bažanka vytrvalá
 Oxalis acetosella - šťavel kyselý
 Petasites albus - devětsil bílý
Dg Phyllitis scolopendrium - jelení jazyk celolistý
 Poa nemoralis - lipnice hajní
Dg Polystichum oculeatum - kapradina laločnatá
 Pulmonaria offcinalis s. lat. - plicník lékařský
Dg Dm Seslerio albicans - pěchava vápnomilná
 Urtica dioico - kopřiva dvoudomá
Mechorosty
                Brachythecium rutobulum - baňatka obecná
 Hypnum cupressi forme - rokyt cypřišový
 Plagiomnium affine - měřík příbuzný
 P. cuspidatum - měřík bodlavý

Citáty a zamyšlení

   O ŽIVOTĚ

A. Gide

Je to zákon života:
Jakmile se před vámi zavřou jedny dveře, otevřou se jiné. Ale tragédií je, že pořád hledíme na ty zavřené a nevšímáme si těch otevřených.

   O LIDECH

B. Ferrero

Najděte v každém, co je na něm krásné, i když se to snaží zakrýt.
... Kolem tebe je spousta dospělých lidí, kteří ještě čekají na slova, která chtěli slyšet jako malé děti.

   O MOUDROSTI A HLOUPOSTI

A. de Mello
Zjistíte-li dnes, že nejste tak moudří, jak jste si o sobě mysleli včera, jste dnes moudřejší.

J. Steinbeck
Ze všech tvorů jen člověk pije, ač nemá žízeň, jí, ač je bez hladu, mluví, ač nemá co říci.

   O LÁSCE A MANŽELSTVÍ

G. Marcel

Milovat někoho znamená mít v něj neustále naději.

A. L. Balliug
Šťastný je, kdo je přesvědčen, že manželská láska musí také znamenat společně zestárnout.

   O RODINĚ A DOMOVĚ

B. Ferrero

Děti dobře vědí, že vzájemná láska rodičů je jedinou pevnou skálou, na které mohou stavět svůj vlastní život.

E. Oesch
Kdo chce pokazit životní dráhu svých dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky.

J.J. Rousseau
Výchova dětí je zaměstnání, v němž člověk musí umět ztrácet čas, aby jej získal.

- Marie Hrušková -

Ptáci (Aves)

Ptáci - Moudiváček lužní
Ať už k nám na jaře přiletěli z daleka neb zde přezimovali, zakládají si zde svá hnízda. Hlavní smysl jejich života patří právě jejich hnízdu a mláďatům. Proto šetřeme tato hnízda neničme je! Neplašme a neodhánějme ptáky od svých příbytků. Bez nich by nám jistě bylo smutno.

Druhy hnízd

Většina ptáků snáší vejce do hnízd. Zde jsou vajíčka a posléze i ptáčata chráněna, snáze se udržují v teple.

Ptáci - Labuť velká
Ptačí hnízda mají různý tvar. Velice jednoduché hnízdo má např. lelek obecný. Ten si pouze najde mělký důlek na zemi, v trávě nebo ve vřesu, kam samice snese dvě kropenatá vejce. Hnízdo si též nestaví sýček obecný, který si najde dutinu. Na dno pak klade vajíčka.

Někteří ptáci vyhrabou mělký důlek a řídce vystelou suchou trávou nebo listím (např. koroptev, bažant, tetřev, sluka). Dokonalejší hnízda mají ptáci, kteří hnízdí v křoví nebo ve větvích stromů (kos, rákosník, pěnice, pěnkava). Hnízdo má miskovitý nebo košíčkovitý tvar, je spletené ze suché trávy, lišejníku, mechu, kořínků a vystlané peřím a srstí, aby se vajíčka udržela v teple.
Ptáci - Vlaštovka obecná
Rákosník si staví a upevňuje hnízdo na stonky rákosu nebo orobince. Při stavbě potřebuje ptáček dovednost akrobata.

Velcí ptáci (čáp, vrána, sup, káně) mají pečlivě vypracovaná hnízda. Základ tvoří silné větve, uvnitř je hnízdo vystlané trávou nebo jiným jemnějším materiálem. Velice pěkné hnízdo si staví žluva a moudiváček. Žluva hnízdí v korunách vysokých listnatých stromů. Její hnízdo visí jako malá houpačka mezi vidlicemi větví. Bývá umístěné na koncových velmi tenkých větvičkách.

Hnízdo moudiváčka lužního, který též u nás žije, je však ještě pozoruhodnější.Jeho hnízdo má tvar hrušky a visí na konci převislé větve. Je postavené ze stébel suché trávy, mechu, ochmýřených semen, které provlhčuje slinami.
Ptáci - Žluva hajní
Hnízdo má i falešný vchod k oklamání dravců. Jiní ptáci obsazují stromové dutiny (brhlík, sýkory), skalní štěrbiny (alkovití), nebo si vyhloubí díru ve stromě (žluna, datel). Podzemní nory si stavějí ledňáčci, papuchalci, břehule aj. Vejce pak ukládají na konec do komůrky. Určitě všichni známe hnízdo vlaštovky obecné, která používá ke stavbě i bláto nebo hlínu. Nalepuje je pod krov na stěnu domu. Hnízdo má tvar neuzavřené koule. Vnitřek je vyplněn peřím a srstí. Jako veliké vejce se podobá hnízdo mlynaříka dvouocasého. Je úplně uzavřené, má jen malý otvor. Mnoho ptáků si staví svá hnízda přímo na vodě (roháč, lyska, potápka) nebo v její blízkostí (kachna, labuť). Hnízdo ptákům většinou neslouží za domov ani v něm nespí. Je to pouze jakási postýlka pro vajíčka a mláďata. Rodiče hnízdo opouštějí, jakmile poslední ptáče vyletí. Mnoho ptáků si každý rok staví nové hnízdo. Ale například velcí dravci a brodiví ptáci se každoročně do svých hnízd vracejí.

Zajímavosti

Moudiváček lužní-sameček si staví během jedné sezóny i tři hnízda, pokud ovšem sežene samičky. Nikdy na vajíčkách nesedí, ani se nestará o ptáčata. Sova králičí žije v noře často společně s psounem a chřestýšem. Hnízdo šoupálka je často vklíněno za odchlíplou kůrou stromu.

-Mgr.Drahomíra Bodláková-

Literatura:
RNDr. Bochner M.: Kapesní atlas ptáků, SPN Praha 1972
Dobroruka L. J.: Pestrá příroda, Albatros Praha
Larousse L.: Encyklopedie pro mládež, Albatros 1993
Bailly J., Burne D.: Ptáci, Slovart 1993

Slovo lékaře

Kampylobakter

Donedávna bakterie sotva známá. Dnes nejčastější nález u průjmových onemocnění.

Výskyt roste se spotřebou dovezených kuřat. Asi 40 procent těchto kuřat je infekčních touto bakterií.

Co s tím? Nejíst kuřata? Nikoliv. Ale i doma při uchovávání a zpracovávání potravy se musíme chovat jako profesionální kuchaři v restauracích:
1. Není vhodné uchovávat kuřata v ledničce tak, aby při náhlém rozmrazení ledničky tekutina z rozmražených kuřat mohla odkapávat na potraviny, které již tepelně neupravujeme.
2. Prkénko, na kterém jsme nechali rozmrazit kuře, nebo jsme je na něm solili a kořenili před tepelnou úpravou, nemohu používat k porcování již upečeného kuřete bez řádného omytí. Jinak ten člen rodiny, který dostane porci, která při porcování přiléhala na neomyté prkénko, má šanci 2:3 takto získat pořádný průjem. Kéž to aspoň není naše malé dítě!

-MUDr. Bohumír Šimek-

VOLBY 2002

Starosta obce Holubov podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 14. června 2002 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 15. června 2002 od 8.00 do 14.00 hodin.

  2. Místem konání voleb volebního okrsku Holubov je volební místnost - zasedací místnost Obecního úřadu v Holubově pro všechny voliče bydlící v Holubově, Třísově a Krásetíně.

  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

  4. Voliči budou doručeny hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

  5. Pokud se volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti osobně, může požádat o použití přenosné volební schránky předem na Obecním úřadě v Holubově nebo v den konání voleb přímo okrskovou volební komisi ve volební místnosti - tel. 741 229.
V Holubově 15. 5. 2002
Jaroslav Franěk, starosta obce

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Pro květnové číslo Holubovského zpravodaje nám své vyzkoušené recepty nabídla paní Martina Churanová z Holubova.

Rychlá hrnečková bábovka

1 hrnek kokosu nebo ořechů, 1 hrnek polohrubé mouky, 1 hrnek práškového cukru, 3-4 vejce, z bílků sníh, prášek do pečiva, 1/2 hrnku mléka, 1/2 hrnku oleje, 1 vanilkový cukr, strouhaná citrónová kůra, do 1/2 těsta přidáme kakao
Vejce s cukrem našleháme a postupně přidáme olej a mléko, vanilkový cukr, citrónovou kůru, kokos nebo ořechy, mouku s práškem do pečiva a sníh.

Šátečky

1/2 kg hladké mouky, 25 dkg ztuženého tuku Omega (nastrouhat), 1/2 litru piva
náplň: 1 žloutek, 1 měkký tvaroh, cukr
Zaděláme těsto, rozválíme, rozkrájíme na čtverečky, které plníme tvarohovou náplní a tvoříme šátečky. Poklademe na plech a potřeme zbylým žloutkem.

Koláčky

60 dkg hladké mouky, 1/8 l oleje, 10 dkg droždí (kvásek), 1/2 l mléka, 2 žloutky, 1 malá majolka, citrónová kůra, trochu soli, vanilkový cukr, trochu muškátového oříšku
Náplň: tvaroh, mák, povidla
Zaděláme těsto, které se nemusí nechat vykynout. Plníme dvojí náplní. Uděláme kuličku, do ní dáme tvarohovou náplň, rozplácneme, uděláme důlek, do něhož dáme povidla, nakonec potřeme vajíčkem. Můžeme plnit libovolnými náplněmi.

Za příspěvky děkuje a dobrou chuť Vám všem přeje

- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Blízká planetka ve vzdálené budoucnosti

Astronomové z NASA vypočetli potenciální těsné přiblížení asteroidu k Zemi pro rok 2880. K výpočtu použili radarová data a dosáhli tak nebývalého zpřesnění výpočtu hrozícího kosmického nebezpečí. Oním kosmickým projektilem je planetka 1950 DA průměru přibližně jednoho kilometru. Pravděpodobnost srážky je 1:300, očekávané datum 16. březen 2880.

Příběh potenciálního impaktoru 1950 DA se poněkud liší od ostatních podobných oznámení, která většinou vycházejí z prvních objevových a poobjevových optických pozorování v oblouku několika dnů či týdnů. Následná přesná měření poloh daného asteroidu umožní pak přesnější výpočet, který zatím skoro vždy možnou budoucí srážku vyloučil. Pro planetku 1950 DA však máme optická pozorování překlenující 51 let od objevu a nadto velmi přesná radarová data.

Nepřesnosti výpočtu těsného přiblížení plynou z nedostatečné znalosti fyzikálních charakteristik planetky - neznáme její přesnou velikost, tvar, hmotnost, rotaci ani odraznost jejího povrchu. Například důležité by bylo vědět jak asteroid zpětně vyzařuje energii získanou ze Slunce. To způsobuje vlastně raketový efekt v malém, vyzařování tepla z ohřátého povrchu vlastně odsunuje asteroid opačným směrem. Tento efekt je sice slaboučký, ale jednou může rozhodnout o srážce nebo těsném míjení.

Planetku 1950 DA bjevil C. A. Wirtanen v roce 1950, jak vyplývá z jejího předběžného označení, a to na Lickově observatoři v Kalifornii. V roce 2000 pak byla znovunalezena z Lowellovy observatoře v Arizoně. Po sérii následných optických astrometrických pozorování byla sledována radioteleskopy z kalifornského Goldstone a z Areciba na Portoriku v březnu 2001. Patří mezi planetky typu Apollo, křížící dráhu Země. V katalozích ji nyní najdete pod pořadovým číslem 29075. Výpočet dráhy asteroidu byl zpřesněný s použitím tak jemných vlivů jako dopad slunečního záření na povrch asteroidu, gravitační vliv sedmi tisíc dalších planetek či blízkých hvězd. Tyto poměrně malé efekty mohou být zesíleny 15 gravitačními "štouchy" během opakovaných přiblížení planetky 1950 DA k Zemi a Marsu před rokem 2880. Důležité bude hlavně, jak skutečně ovlivní dráhy ty poslední z nich před těsným přiblížením v letech 2809, 2840 a 2860.

Radarová pozorování jsou nejúčinnějším způsobem, jak získat data pro výpočet velmi přesné dráhy planetky a, kromě vyslání kosmické sondy, i nejpřesnější možností jak získat představu o jejím vzhledu. Ovšem vzhledem k počtu antén použitelných pro astronomii a financím (jako vždy ve vědě) zůstane tato cesta vyhrazena jen nejzajímavějším nebo "nejpodezřelejším" tělesům. A to tak jako tak v kombinaci s pozorováním v optickém oboru spektra. Planetky totiž nejprve musíme najít a poté získat dostatek přesných pozorování pro výpočet dráhy tak přesné, aby planetku byl schopen v daný čas zaměřit úzký paprsek radioteleskopu. Zanedbatelné není ani předběžné studium rotace a dalších fyzikálních parametrů planetky. Vše prostřednictvím optického pozorování. Studie o 1950 DA také ukazuje, jak na sebe všechny tyto obory navazují a jak jsou na sobě závislé.

Vedoucí týmu výzkumníků Jon Giorgini z NASA říká: "Není se čeho obávat." Do roku 2880 bude dost času posoudit všechny možnosti. Přestože asteroid 1950 DA představuje zatím větší nebezpečí než všechny statní doposud známé asteroidy, téměř osm století představuje ve skutečnosti 35 generací našich potomků. Pokud by se ukázalo nutným zabránit kolizi asteroidu se Zemí, Giorgini uvažuje třeba o změnění odraznosti jeho povrchu poprášením křídou nebo o využití odrazné sluneční plachty. Můžeme jen optimisticky dodat, že doufáme, že po tolika stoletích bude ještě na planetě Zemi lidstvo ve stavu schopném zkoumat, natož ovlivňovat asteroidy.

Ing. Jana Tichá
Zdroj: S použitím dat NASA.

Nepůjdu k volbám?

Volby nemají cenu, říká mnohý z nás. Před volbami politici mobilizují proti sobě, aby si po volbách podali ruce ke spolupráci. Předkládají nám svoje programy, a pak je stejně neplní. Do programů dávají jen líbivá slovíčka, aby nás zmátli. Pomlouvají se navzájem, aby jen oni zvítězili. Dělají si jen výhody pro sebe, dělají ze sebe nadlidi a my jsme jim dobří jen k tomu, abychom jim dali hlas, jen abychom je volili. Pak chybí politická vůle splnit svoje sliby. Stejně zvítězí strany oposmlouvy. Ani čtyřkoalice není lepší. Já k volbám nepůjdu, slyším téměř denně. Mně lidovci nadávají do odeesáků, modří ptáci mi nadávají do lidovců a jeden lidovec mi dokonce nadával do komunistů. A to jen proto, že mám svůj názor, kterým se liším od jejich názorů, a že si ho dovolím říci nahlas. Nevěřím žádné ideologii. Snažím se hledat, v čem má ta která strana pravdu, v čem se mýlí a v čem lže. Tak už to většinou chodí v životě, že když se nám nedostává pravdy, doplníme si ji nějakou myšlenkovou konstrukcí.

U nás je dosud politická kultura v plenkách. A tak strana proklamující se jak pravicová se chová levicově a levicová strana pravicově. Ke konzervativizmu se hlásí mnohé protichůdné strany a představují si ho každá po svém. A tak se z politických pojmů staly prázdné nálepky. Strany oposmlouvy se snažily zúžit manévrovací prostor slabším stranám, aby volič přes aroganci politiků neměl jinou šanci, než opět jen ty samé dál volit. Nechceš jít k volbám? Tím volíš strany, které mají disciplinované členy nebo voliče. Svojí neúčastí volíš komunisty, kteří mají svá jistá procenta, volíš ODS, která má svou jistou podporu od lidí, kteří se obohatili v privatizaci, a volíš ČSSD, která hýří svými neuskutečnitelnými sociálními sliby. Chceš-li jim dát svůj hlas rovnoměrným dílem, nechoď k volbám. Dáš jim ho svou neúčastí.

Já chci volit stranu usilující o spravedlnost, jejíž politici nemají potřebu nám lhát. Chci volit stranu podporující střední a drobné podnikatele a nepreferující hospodářské giganty, od nichž snadno odkapává do kapes politiků odměna. Protože jen politiky tolik zanedbávaná střední vrstva je zárukou stability a demokracie společnosti. Chci volit stranu, která podpoří rozvoj občanské společnosti. Chci volit stranu, která otevře možnosti studia všem schopným mladým lidem. Chci volit stranu, která bude mít odvahu napravit pokřivené vztahy ve zdravotnictví. Chci volit stranu, která bude mít odvahu napravit vztahy mezi vlastníky a nájemníky. Chci volit stranu, která bude mít představu rozvoje venkova. Chci volit stranu, která bude mít pohled do budoucna upřen dále než na nejbližší volby a povolební období. Chci volit stranu, která nedmýchá národnostní vášně proti Evropské unii ani veřejně, ani skrytě. Chci volit stranu, ve které nepřevládá orientace na vlastní prospěch. Chci spravedlivé soudy, chci neúplatné úředníky, chci kvalitní zboží, chci nezávadné potraviny, chci nepoškozenou přírodu, chci pohodu mezi lidmi, chci pravdivé, čestné a spravedlivé vztahy... Chci, aby byly naplňovány potřeby nás všech. Chci toho příliš mnoho?

Znáte takovou stranu, která by splňovala všechny naše představy? Taková ani nemůže být. Ale budeme hledat stranu, která nezůstane jen u líbivých slov a která bude schopna naše představy doopravdy uskutečňovat nejvíce. A té dáme svůj hlas. Nejít k volbám může jen ten, kdo je přesvědčen, že v této společnosti není co vylepšovat.

MUDr. Bohumír Šimek, Křemže

Okénko veterináře
kočka
pes

INFEKČNÍ RÝMA

V minulém čísle jsme si řekli něco o nebezpečných nákazách - moru a myxomatóze. Dnes bych vás chtěl seznámit s další dosti častou nemocí a tou je tzv. infekční rýma.

Je to onemocnění, které způsobuje bakterie Pasteurella multocida. Vyniká vysokou adaptabilitou k různým kategoriím hospodářských zvířat (drůbež, skot, prase a králík), u nichž vyvolává vážné onemocnění. Už samotný název říká, že je to onemocnění, které postihuje dýchací cesty. Onemocnění probíhá jak akutně, tak i chronicky a vyskytuje se i u divokých králíků a zajíců. V chovech s větší koncentrací zvířat může způsobit značné ztráty. Nákaza se může do chovu dostat nákupem králíků z jiného chovu, kteří jsou již nakaženi. Vzniku onemocnění napomáhají i nevyhovující hygienické podmínky chovu, vysoká koncentrace čpavku, vysoká prašnost apod. Léčba se provádí pomocí antibiotik nebo sulfonamidů. Přenos onemocnění probíhá kontaktem mezi jednotlivými králíky, při kašli, kýchání, kontaminovaným krmivem, vodou, stelivem. Přenos nákazy může nastat i z matky na mláďata.

Inkubační doba je 1-2 týdny. Úhyn může nastat i během několika hodin za příznaků křečí. Akutní forma se projeví horečnatým onemocněním se ztíženým dýcháním, výtokem z očí a nosu, kýcháním a průjmy. Zde nastává úhyn za několik dnů. Při chronickém průběhu se pozoruje ztráta čilosti, zvířata hubnou, mají hnisavý výtok z nosu, zánět uší, vznikají podkožní abscesy. Úhyn nastává za několik týdnů i měsíců.

Velice důležitá je prevence. Nově nakoupené králíky je třeba karanténovat alespoň měsíc, odděleně od ostatních králíků. V samotném chovu je nutno dodržovat základní hygienická pravidla, zabezpečit kvalitní krmení a zvláště chránit před oslabujícími faktory. Při vzniku onemocnění se nemocná zvířata porážejí, podezřelá izolují, popřípadě léčí. Zdravé králíky je možno ivakcinovat proti tomuto onemocnění. Příště si povíme něco o kokcidióze králíků .

-MVDr. Peter Pavčík-

Děti hasily

Holubov 2002, Okresní liga mladých hasičů V sobotu 27.4. 2002 se uskutečnila v Třísově první soutěž Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku. Sjelo se 21 družstev, což ukazuje zvýšený zájem oproti loňskému roku. Znamenalo to také řádně se na tuto akci připravit. Členové výboru sboru, spolu s mnoha dalšími, připravili vše potřebné k bezvadnému průběhu celé akce. Elektronická časomíra na sklopné terče, rozhlas, technická četa, občerstvení, vojenské stany, to vše bylo potřeba.

Poté co soutěž začala, měla nejvíce práce technická četa, která všem soutěžním kolektivům nosila stroje na základnu a pomáhala odtahovat hadice z dráhy. Rozhodčí a startér pan Klimeš dbal na pravidla a regulérnost celé soutěže. Po zápolení, kdy každé družstvo mělo dva pokusy, byly výsledky takové:
Kategorie mladší žáci:
I. místo Brloh, čas 20,16 s
II. místo Třísov, čas 20,98 s
III. místo Holubov, čas 22,23 s

Holubov 2002, Okresní liga mladých hasičů Kategorie starší žáci:
I. místo Třísov, čas 19,02 s
II. místo Brloh A, čas 19,83 s
III. místo Holubov, čas 20,91 s

I ostatní družstva byla bodově ohodnocena do tabulky ligy a bude na nich, jak si povedou dále.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu soutěže a těm, kteří darovali ceny a ocenili tak snahu mladých hasičů.

Byli to :
Obecní úřad Holubov - pan Franěk, SDH Třísov, Boxit Kájov - ing.Marek, Novo stavební spol. - ing. Prostecký, Paní Vaňková, Paní Schoberová, Paní Fousková

-Miroslav Kouba ml., vedoucí mladých hasičů Třísov-

Okrskové kolo v požárním sportu

Holubov 2002, soutěž v požárním sportu 4. května proběhlo soutěžní kolo v požárním sportu okrsku Křemže, jehož organizace se ujal Sbor dobrovolných hasičů Holubov. Soutěž kromě připravenosti družstev prověřila i nový asfaltový povrch soutěžní dráhy na návsi, který všichni zúčastnění ocenili na výbornou. Soutěže se účastnily 2 družstva mladších žáků a 2 družstva starších žáků, vždy po jednom z Třísova a Holubova. Nezvykle velký počet soutěžících byl v kategorii mužů, kde se sešlo 6 družstev a příjemným zpestřením bylo i družstvo žen ze Stupné. Za výborného počasí všichni předvedli své umění v disciplíně "požární útok". Každý měl dva pokusy a lepší tvořil konečné pořadí.

Starší žáci:
1. místo Holubov, čas 17,77 s
2. místo Třísov, čas 26,62 s

Mladší žáci:
1. místo Holubov, čas 20,03 s
2. místo Třísov, čas 20,56 s

Holubov 2002, soutěž v požárním sportu Muži:
1. místo Třísov B, čas 19,08 s
2. místo Holubov A, čas 19,68 s
3. místo Holubov B, čas 19,72 s
4. místo Stupná, čas 24,23 s
5. místo Třísov A, čas 25,60 s
6. místo Lhotka-Loučej, čas 45,56 s

Ženy:
1. místo Stupná, čas 51,16 s

Na závěr je třeba poděkovat starost vi obce panu Fraňkovi,že včas zajistil nový povrch dráhy a dále sponzorům cen pro děti, panu Jiřímu Pelechovi - Koloniál Pelech a paní Haně Pelechové - Restaurace "U Mária". Dále děkuji všem rozhodčím i soutěžícím za zdárný průběh této soutěže, která tak zahájila sezónu 2002. -Petr Sviták - starosta sboru Holubov

Rok ochrany rekreačních objektů

Každoročně vyhlašuje policejní prezident genpor. JUDr. Jiří Kolář bezpečnostní téma, a to z oblasti sociální či situační prevence. Je tomu tak i v roce 2002, který byl vyhlášen Rokem ochrany rekreačních bjektů. Vyhlášení tématu znamená, že se jím všichni policisté, zejména členové preventivně informačních skupin, budou zabývat a vyvíjet nadstandardní aktivity.

Preventivní téma ochrany rekreačních objektů v praxi znamená vytvoření projektů, akcí a dílčích aktivit, které mají posílit ochrany trvale neobydlených objektů, a tím přispět k většímu pocitu bezpečí občanů. Základem, z nějž policisté při těchto akcích vycházejí, jsou analýzy monitorující informace o místě, času a způsobu spáchání trestných činů. Podobně podrobně se policisté zabývají též jednotlivými delikventy. Podle statistiky ochránců pořádku sice krádeže vloupáním do rekreačních bjektů dlouhodobě klesají, avšak stále není důvod k radosti. Tento druh kriminality představuje 16,6% z celkového počtu krádeží vloupáním v České republice. Pro srovnání vloupání do bytů zahrnuje podle statistik pouze necelých 10% tohoto druhu kriminality. Pachatele této trestné činnosti lze rozdělit do tří základních skupin. První skupinu představují osoby bez zaměstnání a finančních prostředků, kteří trestnou činností chtějí vyřešit otázku financí, stravy nebo ošacení. Početnou druhou skupinu představují recidivisté, kteří kromě jiného v chatových osadách čast v zimních měsících hledají dočasný úkryt před nástupem trestu. Pro třetí skupinu pachatelů je typické způsobení vysokých škod krádežemi vloupáním. Často pracují organizovaně a "nabourávají" se do vytipovaných objektů. Dalším negativním trendem, jenž přetrvává již delší dobu, jsou rostoucí škody.

Obecně platí, že nejvíce ohrožené jsou příměstské oblasti. Tento trend také potvrzuje, že místem, kde dochází k největšímu počtu vloupání do chalup, chatek a dalších rekreačních objektů, patří střední Čechy. Také dny, které si zloději vybírají pro své nájezdy, jsou vybírány podle sezónnosti využívání chalup. K nejvíce vloupáním dochází proto v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Nejčastěji si pachatelé vybírají odlehlé objekty, například u přehrad nebo rybníků. K vloupání dochází převážně přes stavební otvory, tedy okna či dveře. Proto je důležité pořídit si dobré mechanické zabezpečení.

Přetištěno se souhlasem redakční rady NOS Policie ČR.

OKÉNKO DO MINULOSTI

Tentokrát z kroniky naší školy

S laskavým svolením ředitelky naší školy bylo nám umožněno nahlédnouti do školní kroniky. Jsou tam opravdu zajímavé zápisy a údaje. Tak například.

Ze školní jídelny dříve

Stravování žactva:

Stejně jako v minulém školním roce byla podávána dětem dopolední svačina. Náklad na stravování činil 27.696,- Kč, byl uhrazen z podpory ONV v Českém Krumlově, SRPŠ, konzumního družstva v Holubově a Obcí baráčnickou v Holubově. Školní stravovna

Dne 15.4.1951 byla zřízena při škole školní stravovna, kde byly podávány dětem zaměstnaných matek a přespolním za 7,- Kč obědy. V dubnu se přihlásilo 19 dětí, v květnu již 37 a v červnu 48 dětí.

Kuchyně byla zřízena ve škole, obědy byly podávány v mateřské školce (v jedné budově). ONV poskytl na zařízení kuchyně obnos 10.000,- Kč a MNV zakoupil v dražbě u p. Františka Dítky v Krásetíně elektrický sporák, mimo to se vařilo na sporáku v kuchyni ředitele školy. Děti odevzdávaly na 4 týdny ústřižky na 100 g hladké a 500 g hrubé mouky, na 400 g masa a 20 g tuků. Děti samozásobitelů odevzdávaly 1 kg hladké a 0,5 kg hrubé mouky. Mimo to jsme obdrželi přídavky potravin, jež činily na 4 týdny a 1 stravované dítě: 600 g masa, 140 g tuků, 40 g cukru, 800 g hladké, 400 g hrubé mouky a 10 g těstovin na 1 oběd.

Kuchařkou byla ustanovena manželka ředitele školy paní Růžena Zimermannová (do doby zřízení stravovny připravovala zdarma a ve vlastním nádobí dopolední svačiny). Pomocnicí ve školní kuchyni byla ustanovena paní Anežka Frišová z Holubova.

Pamětníci, vzpomínáte si na ty časy? Tak příště zase něco ze školy.

-Ivan Svoboda, kronikář-

Ilustrátor mezi námi

Holubov 2002, ilustrace Pavla Jakeše Asi je zbytečné ho představovat, známe ho téměř všichni, řadě z nás pomohl, když jsme se dostali do obtíží s bojlerem nebo kapajícím kohoutkem. Je tichý, skromný, uctivý, miluje přírodu a zná všechny příslušníky ptačí říše. Určitě každý zná Pavla Jakeše z Holubova. Málokdo ovšem ví, že má od Pána Boha nadělen talent kreslířský, zaměřený (jak jinak) na přírodu.

Hmatatelným důkazem toho je kniha, kterou, byť ji vydalo nakladatelství KOKOS České Budějovice již v roce 1997, najdete s trochou štěstí na knižních pultech až nyní. Pod názvem POVÍDKY Z UDICE ji napsali Ludvík Mühlstein, někdejší oblíbený redaktor Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, a českobudějovický sportovní rybář Rudolf Schack, na něhož si pamětníci vzpomenou, jak v známé televizní soutěži Desetkrát odpověz na počátku šedesátých let minulého století udivoval svými znalostmi v oboru rybářství. Kromě barevných (dosud nezveřejněných) fotografií Slávy Štochla v knížce najdete i patnáct kreseb Pavla Jakeše. Kresby, jejichž námětem je svět pod vodou, na vodě a u vody, mají v sobě zvláštní poetiku. Kresba tužkou nebyla použita náhodně. Dává obrázkům snový nádech, život pod hladinou se nám odhaluje se vší jemností a křehkostí. Nacházíme zde výjevy, jež můžeme spatřit jen velmi vzácně, drobné tragédie, které se stávají v živočišné říši, aniž by si někdo nad nimi povzdechl. Najdeme zde okounka, který v okamžiku, kdy skočí po návnadě, stane se sám návnadou velkého okouna kanibala, racka, jehož při neopatrné chůzi na dně vypuštěného rybníka sevřela velká škeble rybničná, nebo racka, který v letu nad hladinou jezera spolkne rybářovu vrženou třpytku. Těmto dynamickým obrázkům kontrastuje idyla poklidných toků, tichého letu vážek, poklidných orobinců, pod nimiž se líně pohupují kapři. Z každého obrázku čiší Jakešova láska k přírodě.

Ač tyto kresby vytvořil samouk, jsou velmi působivým doplňkem napínavého vyprávění autorů. Budete-li mít štěstí a narazíte v knihkupectví na tuto knihu, neváhejte a kupte si ji. Určitě stojí za to a i z toho důvodu, že ji obohatil svými ilustracemi náš rodák.

-IP-


Další informace :
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 29. května 2002 : TOPlist 0