ARCHIV 1999  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Duben 1999 - Číslo 4 - Ročník 9


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání OZ obce Holubov se konalo 10.3.1999 v Třísově, za účasti všech členů OZ a 35 občanů. Po zvolení návrhové komise a ověřovatelů zápisu byla přednesena zpráva starosty o činnosti OÚ a OZ. Ze zprávy vybírám jen některé body. Většina je projednávána na pracovních schůzkách, o kterých jste byli informováni v předcházejících vydáních Zpravodaje:

V dalším bodu jednání projednalo OZ otázku prodejny potravin v Třísově. Byl zrekapitulován celý postup při jednání s Jednotou Kaplice, kde došlo k dohodě, nabídce ceny a způsobu splácení. Cena byla snížena o 100 tis. Kč s tím, že polovina bude splacena do konce srpna 1999 a druhá polovina do konce srpna 2000. Rozhodnutí bylo nutno přijmout z důvodu přípravy a schválení rozpočtu na r. 1999. Za těchto podmínek OZ jednohlasně rozhodlo prodejnu v Třísově od Jednoty Kaplice koupit.

Dále byla předána informace o akciích Jihočeské energetické a plynárenské společnosti, které vlastní naše obec. O tyto akcie projevilo zájem v rámci Jihočeského regionu několik společností. Sdružení měst a obcí /EPSO/ ujednotilo postup při prodeji těchto akcií a vyhlásilo výběrové řízení. To vyhrála podílnická společnost Kvinta s.r.o, která je součástí finanční skupiny Hornorakouské zemské banky Raiffeisen, ta byla EPSEM doporučena. OZ již bylo o této problematice informováno na dřívějších jednáních, tuto otázku znovu projednávalo na veřejném zasedání a převod akcií jednohlasně schválilo.
Jedním z bodů veř. zasedání bylo schválení rozpočtu na r.1999. OZ se s návrhem seznámilo na pracovní poradě, do rozpočtu byly zařazeny základní potřeby obce. Je počítáno s první splátkou za prodejnu Třísov, splátkou půjčky na plyn SFŽP ČR OÚ Křemže, plánované rozvody VO a místního rozhlasu a ostatní drobné akce. Rozpočet byl zveřejněn na úřední desce OÚ, kde se s ním mohla seznámit veřejnost. OZ rozpočet na r.1999 jednohlasně schválilo.

Vyhlášku č. 1/99 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem projednávalo OZ již na několika prac. poradách. Snažili jsme se, aby byla všem občanům dána možnost zlikvidovat všechny odpady. Tady však bude záležet na nás všech jak ji budeme dodržovat. Vyhlášku OZ jednohlasně schválilo. Vyhláška bude postupně dodána do všech domácností v naší obci.

Dále OZ projednalo a schválilo žádost p. J. Oubrama, Třísov 10, o odkoupení části pozemku obce, který slouží jako vjezd do jeho domu.

Po ukončení programu jednání následovala krátká diskuse, ve které se někteří občané zajímali o schválenou vyhlášku o odpadech, o jejím plnění a kontrole dodržování.
V závěru jednání schválilo OZ usnesení.

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


Velikonoční svátky

pro mnohé svátky jara a jeho vítání, narozená mláďátka, barvení vajíček, řehtání, koleda, zkrátka opravdu veselé - jsou ve znamení folklóru.

Velikonoční svátky - jsou ale také radost z mrtvýchvstání ukřižovaného Ježíše a naděje i pro nás.
Úryvek z knihy P-Lefévra "Příběhy psané životem"
Vstal Ježíš z mrtvých?
Ano , vstal z mrtvých a my také z mrtvých vstaneme.

Štěkající teolog
Těžce nemocný uchopil lékařovu ruku: "Je mi tak úzko ze smrti. Řekněte mi, pane doktore, co mě po smrti čeká? Jak to bude vypadat na druhé straně?"
"Nevím" odpověděl lékař.
"Vy to nevíte?" zašeptal umírající.
Místo odpovědi otevřel lékař dveře do chodby. Vběhl dovnitř pes, vyskočil na něj a vůbec projevoval radost, že zase vidí svého pána.
Tu se obrátil lékař k nemocnému a řekl: "Pozoroval jste, jak se pes chová? Nikdy předtím nebyl v této místnosti a nezná lidi, kteří tady bydlí. Ale věděl, že je jeho pán na druhé straně za dveřmi. Proto radostně vyskočil, jakmile se dveře otevřely. Podívejte, já také nevím nic bližšího, co nás po smrti čeká, stačí mi ale vědomí, že je na druhé straně můj Pán a Mistr. Proto také jednou, až se otevřou dveře, s velkou radostí vejdu.

-Marie Hrušková-


Co se u nás děje - z činnosti 3. skautského oddílu

V prosinci loňského roku jsme pořádali pro naše členy mikulášskou a vánoční besídku. "Náš" Mikuláš s doprovodem jako každý rok navštívil také pěknou besídku v hasičárně a několik dětí poctil soukromou návštěvou. Na vánoční besídce se tentokrát hrálo divadlo v různém provedení a fotografie byly k vidění na naší nástěnce. Konec roku znamenal bohužel úbytek děvčat, pro které bylo dojíždění z Plešovic časově náročné.

V únoru jsme se zúčastnili "Výstupu na Kleť" pořádaného trampskou osadou Račí údolí z Křemže a starší pak večerního countrybálu v Krásetíně. Ve výstupu získal náš oddíl první místo.

Dvanáctého února startoval z Holubova již třetí ročník "Závodu NPC" (North post company - Severské pošty), který pořádáme pro hlídky složené z roverů a rangers a dalších našich kamarádů a přátel. Zúčastnilo se jej přes třicet závodníků, kteří ve sněhové vánici a za mrazivého počasí zdolávali v noci zhruba patnácti kilometrovou trať z Holubova do Zlaté Koruny přes několik určených stanovišť. Závod byl velmi náročný, což dokázali někteří závodníci, kteří ušli přes dvacet kilometrů. Po vyčerpávajícím pochodu skončili v Penzionu Hubert na Uhlířské hájence, kde je majitel nechal přespat do rána, za což mu jménem organizátorů závodu i neštastných závodníků ještě jednou děkujeme. Závod pokračoval druhý den soutěžemi a závody a končil s půlnocí vyhlášením vítězů. Putovní keramické poháry za první místo si odnesla hlídka TBC křesťanských skautů z Křemže, za druhé hlídka skautek z Třeboně a za třetí skauti z Hořic na Šumavě.

Poslední víkend v únoru jsme uspořádali pro náš oddíl a oddíl Káňat z ČTÚ v Českých Budějovicích "Jarní závod" v branných a přírodovědných disciplínách. Členové našeho oddílu si vedli zdatně a umístili se na předních místech. Výsledková listina a fotografie ze závodu byly k vidění na naší nástěnce.

Na březen připravujeme kromě obvyklých schůzek výrobu ptačích budek, před velikonocemi schůzku s vyprávěním o velikonocích s ukázkami velikonočních zvyků a přípravou velikonočních vajíček a pomlázky.

Na 5.června připravuje náš oddíl ve spolupráci s obecním úřadem a KDÚ-ČSL dětský den, na který bychom si Vás již nyní dovolili všechny pozvat.

Oddílová rada, 12.3.1999


Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blanský les

Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blanský les Hlavní činnost Správy CHKO Blanský les, vyplývající ze Zákona ČNR č. 114/92 Sb.o ochraně přírody a krajiny a příslušných prováděcích předpisů, je výkon státní správy, výkon odborné metodické, výchovné a dokumentační činnosti.
Při výkonu státní správy vede Správa CHKO samostatně řízení v souladu se správním řádem nebo vystupuje jako dotčený orgán státní správy v řízeních vedených jinými orgány státní správy, v největším počtu případů stavebními úřady.
Kromě výkonu státní správy se SCHKO zabývá odbornou péčí o přírodu a krajinu. Především je tato péče soustředěna do prvních a druhých zón, které představují velmi cenné části přírody. Nejcennější části přírody jsou pak chráněny v samotných rezervacích. Pro tato území zpracovává Správa CHKO inventarizační průzkumy - botanické, zoologické, entomologické aj. Vedle inventarizace území provádí Správa i praktickou péči o danou rezervaci. Jejím cílem je snaha uchovat přírodní bohatství zvláště chráněného území uvnitř CHKO. Pokyny pro regulaci přirozeného vývoje v příslušných chráněných částech přírody jsou soustředěny do plánů péče. Plány péče se zpracovávají nejen pro každou rezervaci, ale také pro celou chráněnou oblast. Plány péče CHKO schvalují obvykle na 10 let, pro rezervaci zpravidla na 5 let. Plány péče obsahují rozborovou část, což je vlastně analýza současného stavu /administrativně správní údaje, geografické, geologické, klimatické a hydrologické údaje, popis rostlinstva a živočichů, popis negativních jevů a další/ a návrhovou část, která řeší vlastní údržbu území.

Důležitým předpokladem kvalitní péče o přírodu je znalost jednotlivých složek prostředí. Získání těchto poznatků patří také k odborné činnosti Správy. Ke specifickým úkolům Správy počítáme monitorování území /dlouhodobé sledování/ a záchranné programy ohrožených druhů rostlin a živočichů. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny nebo vědeckých pracoviší jsou v nejcennějších rezervacích zakládány trvalé monitorovací plochy k dlouhodobému sledování vegetace, epigeonu, kvality dešťových srážek a dalších složek prostředí. Získávané poznatky jsou publikovány v odborných časopisech nebo prezentovány na konferencích. Blanský les má vytýčené trvalé plochy v NPR Vyšenské kopce, kde jsou sledovány změny vegetace v závislosti na prováděných zásazích /kosení, vyřezávání dřevin apod./, v PR Holubovské hadce, kde se opět sledují změny vegetace a v PR Jaronínská bučina, kde se sleduje atmosférický spad.

Při práci s veřejností se Správa účastní řady seminářů, pořádá přednášky, vede odborné exkurse do přírody, vydává populární publikace, píše odborné a populární články a připravuje naučné stezky. CHKO Blanský les otevřela v r. 1997 naučnou stezku v NPR Vyšenské kopce, současně vydala i odbornou publikaci o tomto území. V roce 1998 Správa otevřela výstavu na Kleti a dokončila publikaci o Kleti. V současnosti připravuje Správa otevření naučné stezky Dívčí Kámen.

Publikace - Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce K dalším aktivitám Správy CHKO patří účast na krajinotvorných programech, programech revitalizace říčních systémů a podílení se na spoluvymezování územních systémů ekologické stability /ÚSES/.
MŽP začalo od roku 1996 poskytovat prostřednictvím programu "Péče o krajinu" dotace. Okruh dotovaných činností je vymezen ve směrnicích pro poskytování finančních prostředků. Správa se aktivně účastní tohoto programu.
Program revitalizace říčních systémů je vládní program z roku 1992, jehož cílem je zvýšení retenčních schopností krajiny, náprava nevhodných zásahů provedených v minulosti a obnova přirozené funkce vodních toků. Na území CHKO Blanský les byly z tohoto programu podpořeny tyto akce: rybníček pro odchov obojživelníků v NPR Vyšenské kopce, obnova Podnoveského rybníka, vybudování rybníka Jílek v Českých Chalupách a revitalizací povodí potoka Borová.
Územní systém ekologické stability patří k základním nástrojům pro uchování druhové rozmanitosti a ekologické stability území. ÚSES je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Součástí schválených územních plánů jsou ÚSES. Praktická realizace ÚSES je však dlouhodobá záležitost spojená s řadou obtíží. Plány ÚSES jsou zpracovávány v úrovních nadregionálních, regionálních a místních. Pro Blanský les ,byl vypracován v roce 1996 plán USES, který však vyžaduje podrobnou revizi a doplnění některých údajů.
V neposlední řadě pracovníci SCHKO Blanský les vykonávají i strážní službu. Strážci jsou oprávněni zjištovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody ukládat a vybírat blokové pokuty. V případě bezprostředního ohrožení přírody jsou oprávněni pozastavit rušivou činnost.

Činnost Správy však tímto výčtem stále ještě nekončí. Další činnost se však už rozvíjí podle vlastní iniciativy jednotlivých pracovníků v závislosti na nápadech, na finanční podpoře sponzorů či časových možnostech. Věřte, nevěřte, ale člověk bez lásky k přírodě by takovou činnost nemohl vykonávat.

Autor textu -RNDr. Alena Vydrová-
Autoři fotografií - Radek Janák, Alena Vydrová
Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59
381 01 Český Krumlov
tel. 0337/4618


Tip na výlet

Svatý Tomáš - Petr Ziegrosser Kdo může, někam jezdí, chce něco vidět a poznat. Někdo do ciziny, někdo doma, někdo obojí. I u nás doma je plno krás, to mi jistě dáte za pravdu. Tak např. Svatý Tomáš - Vítkův Kámen na Šumavě u Lipenského jezera. Vítkův kámen stojí na vyvýšenině hory Svatý Tomáš. Hrádek ovládal bývalou starou zemskou cestu z území řeky Muhlu v Rakousku do jižních Čech. Cesta vedla z Háslachu přes Pasečnou do Frymburka. Toto období se stalo základem pověstných podání, které potom ve svém Hvozdu a románu Vítek ztvárnil Adalbert Stifter.

V Schallerově Topografii českého království se uvádí, že kostel Svatého Tomáše byl postaven r.1252. Později se kolem rozrostla dřevařská osada.

Do těchto míst je možno dostat se autem nebo na kole z Přední Výtoně nebo ze Zvonkové, možno také z Frýdavy. Za pěkného počasí (září, říjen) jsou odtud vidět Alpy lépe než z Kletě.

Cesty jsou dobře značeny. Přitom se ještě můžete zajít podívat ke Schwanzerberském plavebním kanálu u Ježové - stojí to za to.

Budete-li mít štěstí (a já věřím, že ano) můžete na Svatém Tomáši potkati muže, který Vás na první pohled zaujme svým zájmem a poté svou výmluvností. Je to pan Petr Ziegrosser, který tam žije od jara do zimy. Mimo jiné stihl toto:

Bylo toho ještě více, ale to Vám pan Ziegrosser jistě řekne sám až se s ním potkáte.

Vítkův Hrádek, pohled na obytnou věž


Věřte je to hezký kousek přírody a je docela blízko. Pokud se pro tento výlet rozhodnete, přeji Vám hezký den. Jak se říká - Alpy Vás ohromí, ale tohle Vás dojme.

- Ivan Svoboda -


Slovo lékaře

Asthma bronchiale

Právě jsem se vrátil z víkendového semináře o astmatu. Je to až neuvěřitelné, jakou rychlostí se řítí výzkum i v oblasti medicíny. Způsob, jakým léčil jeden z přednášejících ještě před čtyřmi lety, dnes považuje za zastaralý a nevhodný. Dnes již není třeba, aby nás děsilo průduškové astma. Při včasné diagnostice a řádné léčbě se může i astmatik plně věnovat většině zaměstnání i vrcholovému sportu. Včasná a řádná léčba může zajistit plnohodnotný život, téměř vymizení těžkých stavů dušnosti a zabránit zbytečným úmrtím na srdeční selhání.
Podmínkou je řádné vzdělání odborných i praktických lékařů, o které se nyní stará Česká iniciativa pro astma pod vedením prim. MUDr. Kašáka. Další podmínkou je řádná spolupráce pacienta, který dodržuje doporučený léčebný režim samozřejmě včetně nekuřáctví a který se naučí zvládat též techniku léčby náročnou na inteligenci i zručnost.
V naší republice je přes půl milionu astmatiků. To je přes pět procent občanů. Z toho vyplývá, že každý praktický lékař by měl mít dispenzarizováno 50-100 astmatiků a starat se trvale o ně. Trvalá péče o astmatiky u odborných lékařů by byla nezvládnutelná. Ve skutečnosti včasný záchyt astmatiků je dosud velmi nízký a zejména časné formy velmi často probíhají skrytě. Položím Vám zde tedy několik otázek. Pokud alespoň jednu z nich zodpovíte kladně, poraďte se se svým lékařem, zda by nemohlo jít o astma:
Měl jste někdy hvízdavé dýchání? Měl jste záchvaty nočního kašle? Vyskytuje se u Vás kašel nebo hvízdání po tělesné námaze ? Objevují se u Vás kašel, hvízdání, dušnost nebo bolest na hrudi ve znečištěném ovzduší či v prostředí zvýšeného výskytu alergenů, například při senoseči? Stává se Vám, že nachlazení Vám sedá na průdušky a jeho léčba trvá déle než 10 dní? Užíval jste někdy nějaké léky na astma?
Jako u jakéhokoliv onemocnění jen včasná diagnostika a léčba a pečlivá spolupráce pacienta vám může zajistit dlouhý plnohodnotný život. Průduškové astma je dlouhodobé zánětlivé neinfekční onemocnění a čím dříve je rozpoznáme, tím lépe pro nás!

-MUDr. Bohumír Šimek-


Zdravé mlsání

a máme tady Velikonoce a k nim patří opět plno dobrot - například jehněčí či kůzlečí pečínku, velikonoční sekanou nebo hlavičku s uzeným masem, nejrůznější mazance, věnce, beránky, jidášky a těch vajec co si obarvíme nebo vykoledujeme.

Já jsem pro Vás připravila také velikonoční recepty

Velikonoční nádivka (hlavička)
Na kostičky nakrájíme 3 tmavé a 3 bílé rohlíky, 10 dkg vařeného kuřecího masa a 10 dkg šunky, přidáme cibulku, česnek, pórek, petrželku, mladé kopřivy, špetku muškátového květu a osolíme.
Zalijeme mlékem v němž jsme rozkvedlali 2 žloutky a pokapeme rozpuštěným máslem nebo rostlinným tukem.. Nakonec vmícháme tuhý sníh ze 2 bílků. Vše vložíme do vymaštěného pekáčku a ještě pokapeme tukem a zvolna zapékáme. Podáváme teplé nebo studené, ale vždy se salátem ze syrové zeleniny.

Velikonoční věnec
30 dkg polohrubé mouky, 10 dkg celozrnné mouky, 2 dkg droždí, 8 dkg cukru, 8 dkg másla, 2 vejce, trochu soli, lžičku mleté skořice, nasekané mandle a rozinky namočené v rumu.
Vykynuté těsto rozdělíme na 3 díly a zapleteme cop, který spojíme do věnce, potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme sekanými mandlemi, necháme ještě chvíli kynout a pak upečeme.

Dobrou chuť a pěkné Velikonoce přeje

-MS-


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

BLAHOPŘEJEME


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les
Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce
Vítkův Hrádek


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0