ARCHIV 2001  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Duben 2001 - Číslo 4 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (933 kB)Čistírna odpadních vod a kanalizace

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 5 Stavba zdárně pokračuje už třetí měsíc. Pracovníci firmy Vodní stavby České Budějovice pod vedením stavbyvedoucího pana Miroslava Pelecha, odvádí každodenně kus poctivé práce. V jarních měsících i přes nepřízeň počasí se práce nezastavily ani na chvíli. Práce ztěžuje hlavně kamenitý terén, spodní vody a také skutečnost, že již máme v obci založené veškeré podzemní vedení. Tak jak bylo plánováno v minulém měsíci, podařila se dokončit betonáž vlastní čističky a v současné době probíhají zkoušky těsnosti jednotlivých komor. Na stoce "A" okolo Artypy k nádraží ČD je kanalizace založena až ke kolejím. Je proveden protlak pod kolejemi. Práce na tomto protlaku byly ztěžovány skálou a spodní vodou. Práce na stoce "A1" od rybníka u Artypy kolem Dobrovodského potoka a drážní propustek u Jakešů jsou zhruba hotovy. Pokračují práce na šachtách v založené kanalizaci. Rovněž se začalo pracovat na protlaku pod kolejemi u Jakešů. Geodeti Vodních staveb zaměřili další trasy kanalizace a to od drážního propustku u Jakešů k obecnímu úřadu a od nádraží ČD k pomníku a do ulice k Trostům.

Jak jsem vás již informoval minule o přípravách prací v ulici od ČOV k rybníku, mohu říci, že se již kope a zakládá potrubí. Z důvodu provádění výkopových prací v této komunikaci bylo nutno vydat veřejnou vyhlášku Obce Holubov o jejím uzavření a to od 4.4. do 30. 5. 2001 - vyhláška je vyvěšena na úřední desce.

Závěrem mi dovolte, abych vás poprosil o pochopení a spolupráci při realizaci této stavby.

-J. Franěk, starosta-

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 6

Byli jsme v divadle

Holubov - klub Holoubek, logo S mužem docela často jezdíme do kina a náš malý syn chce pokaždé jet s námi. Musíme mu vysvětlovat, že s námi jet nemůže, že je to jen pro dospěláky. A tak jsem uvítala, když klub Holoubek uspořádal zájezd pro malé děti do divadla.

Divadlo pod čepicí je v Českých Budějovicích v tržnici a kdo tam nikdy nebyl, čekal by v té polorozpadlé budově spíš "feťácký doupě" než divadlo. Opak je pravdou, uvnitř je docela příjemné prostředí.

Pohádka byla o zvědavém slůněti a musím se přiznat, že jsem se nechala strhnout dějem. Kulisy byly krásně barevné a velmi jednoduše udělané. Byl to kus látky a pár tyčí. Během chvíle jste ze sloního doupěte byli u řeky, kde na vás otvíral tlamu krokodýl. Úžasné.

Z mého zaujetí mě probral můj syn, že chce domů. "To nejde teď, musíme počkat až to skončí." "Ale já chci domů." Potřeboval na záchod a netušil, že je v divadle taky mají. Všechno jsme zvládli a chvátali zpátky, jak to dopadne s tím slůnětem.

Děti slůněti moc fandily a tak to dopadlo dobře. Já si oddychla, že to malej docela zvládl. Ještě společné foto - ale to je jako byste chtěli vyfotit pytel blech.

Klub Holoubek - zájezd do divadla

Dalším zážitkem pro děti byla dlouhá chodba v předsálí, jako dělaná na sprint. A když všechno prozkoumaly, včetně šaten herců, šli jsme čekat na autobus. Zpáteční cesta většinu dětí udrncala a uspala. Nedivím se, byl to přeci jen zážitek. Příště pojedeme zase.

-E. Klimešová-

Okénko do minulosti

Naši kronikáři
Dokončení


V roce 1959 ujal se opuštěné kroniky na žádost MNV Holubov, důchodce pan Jaroslav Prokeš, bývalý přednosta ČSD z křemežského nádraží, bytem v Holubově čp.101.

Provedl větší množství drobných záznamů o různých událostech po roce 1956. Práci však nedokončil a zápisy předal MNV. Část jeho zápisů byla použita k doplnění kroniky za tato léta.

V roce 1962 byl jmenován kronikářem pan Josef Bárta z Holubova. Na úvod své práce zapsal do kroniky:
"Narodil jsem se roku 1920 v Křemži, kde jsem bydlel až do roku 1945. Po skončení války jsem se oženil a odešel do pohraniční obce Chvalšiny, kde jsme hospodařili až do roku 1954. Pak jsme se na žádost starých manželčiných rodičů vrátili do Holubova a převzali dům čp.36 zvaný u Pešlů, s malým hospodářstvím o výměře 3,60 ha pozemků. Toto bylo v roce 1958 začleněno do JZD Holubov. Já pracuji od r. 1954 při odvozu dřeva u lesního závodu v Českém Krumlově."

Dále pan Bárta uvádí : "K doplnění záznamu v obecní kronice od r. 1956 do r. 1961 byla stanovena letopisecká komise ve složení: Zimmermann Petr, ředitel školy v Holubově, Ladislav Fesl, František Domin, Čeněk Anderle a Růžena Kuchyňková. Po více než dvou létech byly shromážděné záznamy předloženy kulturní komisi MNV v posouzení a po některých úpravách a doplněních byl 3. března 1964 dán souhlas k provedení zápisu do této kroniky".

Pan Josef Bárta provedl poslední svůj zápis za rok 1996 a ze zdravotních důvodů práci ukončil. Kronikářem Obce Holubov byl plných 34 let. Při této náročné práci ještě založil a dlouhá léta vedl kroniku JZD Podkleťan. Na jednoho člověka to byla práce úctyhodná.

Vzpomínám, když každoročně přicházel do školské a kulturní komise projednat zápis za příslušný rok. Věřte, nebyla to žádná rutina, ale jeho poctivá dřina a práce, která byla znát z každé věty jeho zápisů. 5. března 1997 předával kroniku a dokumenty se k ní vztahující s čistou poctivostí a skromností, která mu byla vlastní.

Při této příležitosti konala se pak malá oslava na rozloučenou a když mu všichni děkovali za dlouholetou práci, řekl tenkrát docela prostě: "ale dejte pokoj, dělal jsem to rád".

- Ivan Svoboda, kronikář -

Citáty a zamyšlení

"Někdy tak spěcháme, abychom viděli co bude zítra, že přehlédneme, co je dnes"
Demi Mooreová


V pondělí ráno můžeme následující víkend zatím jen plánovat a představovat si, jak nám bude krásně. Často strávíme hodně času tím, že se soustředújeme na něco, co se má stát, že netrpělivě čekáme, až se to stane. Všimněte si, co se děje právě teď to za chvíli už bude nenávratně pryč. Proto se budu soustředit na to, co dnešek přináší.

"Nikdo tě nemůže opravdu ponížit, pokud s ním nebudeš souhlasit."
Eleonor Rooseveltová


Co se stane, když vás někdo poníží nebo zesměšní? Necháte si to líbit a pokazíte si den? Položte si otázku: Proč se mnou takto jedná? Pokud jste přesvědčeni, že jste byli v právu, neposlouchejte a nedávejte ponížení za pravdu. Stůjte si za svým názorem, nepřipusťte si pocit ponížení.

Z knihy od P. Espelandové, R. Wallnerové - "Využít každý den"
-Marie Hrušková, st.-

Přírodní rezervace Bořinka

Hvozdík kartouzek hadcový Rezervace byla vyhlášena v roce 1990 na rozloze 6,68 ha. Nachází se asi 0,6 km jižně od obce Křemže, v katastrálních územích Holubov a Chlum u Křemže. Chráněna jsou společenstva hadcových borů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin. Geologický podklad tvoří hadce (serpentinity) a jen na okraji rezervace zasahuje granulit. Trhliny v hadci vyplňuje často hadcový magnesit, který se zde dříve těžil. Pozůstatkem po těžbě zde zůstala drobná důlní díla - tzv. jeskyňky.

Převládajícím typem lesní vegetace je hadcový bor s dominující borovicí lesní (Pinus sylvestris). V bylinném patře se vyskytují nejčastěji kostřava ovčí (Festuca ovina) se sivě ojíněnými listy, silenka nadmutá (Oberna behen), chrpa čekánek (Colymbada scabiosa), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum) a válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum). Severní svahy rezervace jsou porostlé řídkým borem s chudším bylinným podrostem. Často zde převládají trávy - bezkolenec modrý (Molinia caerulea) nebo třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea). Charakteristickým druhem hadců je sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), který se vyskytuje nerovnoměrně po celém území. Na skalkách roste vzácný sleziník zelený (Asplenium viride). K velmi vzácným rostlinám patří kriticky ohrožený hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons).

V ochranném pásmu rezervace jsou rekreační chaty, kde již dochází k mírné ruderalizaci hadcového boru. Asi 200 m nad severovýchodní hranou rezervace se nachází řízená skládka domovního odpadu, která v roce 1997 ukončila svou činnost a byla rekultivována. Přesto jsou rostlinná společenstva v rezervaci ohrožena eutrofizací z nadměrného přísunu živin z této bývalé skládky.

4. 4. 2001, Vyšný RNDr. Alena Vydrová

Slovo lékaře

Nádory na kůži

Blíží se doba dovolených, letní sezóna, kdy většina z nás vystavuje své tělo více slunečnímu záření . Krásně opálené tělo je symbolem zdraví, bohatství a dobré kondice. Vystavování našeho těla slunečnímu záření má své kladné účinky v tvorbě vitaminu D nutného pro dobrou stavbu kostí a v otužování.

Má však i svá rizika. Opalování se a zejména opakované sluneční spáleniny jsou hlavním rizikovým faktorem zhoubných nádorů kožních u bělochů. Jejich výskyt je přímo úměrný době a způsobu vystavení naší kůže slunečnímu záření.

Jsou riziková povolání (farmáři, rybáři, námořníci, stavební dělníci...), při kterých jsou lidé prakticky celý den vystavení slunečnímu záření po celý rok. Jistou ochranou mohou být lehké vzdušné šaty a slaměný klobouk. Stejně rizikové je však nárazové slunění během letní nebo zimní rekreace u lidí trávících svou pracovní dobu převážně v místnostech. Zde je rizikem náhlé oslunění neopálené kůže.

Rizikový je i druh kůže. Jde o kůži, která se snadno a rychle spálí. Jsou to lidé se světlou kůží a světlými vlasy (blond i zrzavými). Často mívají i modré či světlé oči. Riziková je i kůže s vícečetnými pigmentovými névy.

Věk člověka hraje dvojí roli. Jednak svojí souhrnnou expozicí během života a dále čím mladší generace, tím častější výskyt. To zřejmě odvisí od našeho vztahu ke slunění. Mladší generace se více sluní, nebot' krásně bronzově zbarvená pokožka je ozdobou těla. Své důsledky má i stále slábnoucí ozónová vrstva systematicky ničená člověkem vypouštěním freonů do atmosféry, která chrání zemi před zhoubnými účinky ultrafialového slunečního záření.

Na kůži člověka nacházíme nejrůznější pigmentové skvrny a útvarky, z nichž většina nejsou zhoubné. Přesto každý dle zkušenosti lékaře podezřelý útvar raději vyřízneme a dáme pod mikroskop. I tak je většina vyjmutých útvarů neškodných. Proto nejsou nutné bezesné noci, odešle-li nás náš lékař na chirurgii k excizi kožních nálezů. Zvýšenou pozornost věnujeme vrozeným vystouplým pigmentovým névům. Pokud dochází u nich ke zvětšování, změně barvy, svědění, zrychlenému olupování povrchu či dokonce krvácení, svěříme se s tím urychleně svému lékaři.

Odstraňujeme i kožní útvarky ležící v místech zvýšeného mechanického dráždění gumičkami a okraji spodního prádla, neboť toto trvalé dráždění považujeme za obdobné riziko pro zhoubný zvrat, jako nadměrné slunění se spálením pokožky. Dále si všímáme všech neostře ohraničených skvrn na kůži a neleníme je předvést svému lékaři. Ale i nehojící se vředy včas necháme svému lékaři zhodnotit.

Co to je včasné předání kožního nálezu do péče lékaře? Do týdne protože mezi kožními nádorky jsou některé pigmentové druhy tak zhoubné, že ač jsou velikostí několika milimetrů, záhy metastazují a během několika měsíců vedou ke smrti.

Výskyt zhoubných nádorů kůže i úmrtnost na ně roste na celém světě. Zejména u bílé populace v Austrálii a v severských zemích. Geografické rozdíly zjevně souvisí se snížením ochranné vrstvy ozonu ve stratosféře. To je dostatečný důvod, aby každý z nás věnoval větší péči o svou pokožku. Opalovat se nepřestaneme. Ale spálení naší kůže, riziku zhoubných zvratů, bychom měli předcházet. Na slunci se chováme podle druhu naší pokožky. Pro někoho je rizikem spálení již třicetiminutový pobyt na slunci, jiný vydrží bez spálení na slunci několik hodin. Nejrizikovější je bílá pokožka světlovlasých a rusovlasých. Pokožku před spálením chráníme postupným prodlužováním našeho pobytu na slunci a různými ochrannými krémy. Je dobré vědět, že dostatečnou ochranu nám zajistí teprve ochranný faktor 15. Dobrá ochrana je drahá, levná ochrana je často neúčinná. Udržování pokožky různými oleji a krémy po opalování je též vhodné. V tom nám nejlépe poradí v obchodě s kosmetikou.

Pro úplnost ještě doplním, že některé léky mohou způsobit zvýšenou citlivost pokožky na sluneční záření. O antibiotikách se to většinou ví. A pacienti užívající penicilin nebo tetracyklin se slunci nevystavují, i kdyby je na to lékař opomenul upozornit. Z dalších léků senzibilizuje naši kůži například furosemid. Proto při užívání jakýchkoliv léků si raději ověříme citlivost své kůže na jaře krátkodobým pobytem na slunci, než bychom riskovali spálení při delším pobytu na slunci.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání, ilustrace Dnes nám nabídla novou vyzkoušenou dobrotu paní R. Fraňková:

TŘÍBAREVNÉ ŘEZY

A já přidávám něco zdravého a snad i chutného.

BROKOLICOVÉ ČEVABČIČI
1 brokolici, 1 svazek ředkviček, 20 dkg tvrdého sýra, 2-3 celá vejce, 1 lžíce hladké mouky, 1 lžíce strouhanky, sůl a pepř
brokolici povaříme a usekáme najemno, ředkvičky a sýr nastrouháme nahrubo, přidáme vejce, mouku, strouhanku, sůl a pepř. Uděláme válečky, obalíme ve strouhance a smažíme. Podáváme s bramborovou kaši.

- M S -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Perličky z naší školičky
Perličky poskytla ze svých zápisků paní učitelka Jana Jungbauerová z mateřské školky Holubov

Co dokáží vandalové

I takhle může skončit lávka po výletu neznámých "turistů" na Dívčí Kámen. Jestlipak se tito turisté zajímali o to, jak se dostanou z Hamru trvale bydlící, či ostatní turisté, když bude větší voda a pěšky to přes brod nepůjde. Ani nemluvě o tom kdo tu lávku spraví a kdo tu opravu zaplatí.

Holubov - zborcená lávka na Dívčí Kámen
Všímálek

I N F O R M A C E

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za psa za rok 2001, aby tak učinili na obecním úřadě v Holubově do konce dubna 2001.


Železná sobota
Dne 28. 4. 2001 od 9.00 hod
bude prováděn na území obce Holubov + osady Krásetín a Třísov
svoz železného šrotu.


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 13. dubna 2001 : TOPlist 0