ARCHIV 1999  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Březen 1999 - Číslo 3 - Ročník 9


Zpráva z veřejného jednání OZ

Obecní zastupitelstvo se sešlo v únoru na svém jednání 17.2.1999 na OÚ v Holubově. Jednání se zúčastnili pozvaní zástupci Vak, a.s, kteří předložili navržené kalkulace vodného pro Holubov na rok 1999. Po delší diskusi schválilo OZ cenu vody pro rok 1999 - pro domácnosti 9,50 Kč+ 5% DPH a pro ostatní odběratele 20,13Kč + 5% DPH.

Dále bylo OZ seznámeno s vyjádřením Jednoty Kaplice k naší žádosti o slevu a prodej obchodu v Třísově na splátky. Další jednání 0 odkoupení obchodu bude jedním z bodu programu veřejného zasedání v Třísově.

V dalším jednání jsme přistoupili k projednání návrhu rozpočtu pro rok 1999. V návrhu rozpočtu jsou kalkulovány předpokládané finanční požadavky potřebné v tomto roce. OZ rozhodlo tento návrh vyvěsit na úřední desce OÚ, aby bylo možno rozpočet projednat a schválit na veřejném zasedání dne 10.3.1999 v Třísově.

Na tomto veřejném zasedání bude také projednána nová vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Dále bylo OZ informováno

V závěru byl určen termín veřejného zasedání OZ - 10.3. 1999 v Třísově.

- Jaroslav Franěk, starosta -Upozornění
pro obyvatele Holubova, Křemže a všech přilehlých osad, pro všechny chataře, chalupáře, podnikatele a ostatní původce odpadů na to, že skládka na Bořinkách je s konečnou platností ukončena. Obec Holubov musí dokončit její rekultivaci. U vstupu na bývalou skládku jsou osazeny tabulky, upozorňující na zákaz sládky veškerých odpadů pod pokutou 10.000 Kč. Bohužel, mnozí lidé tento zákaz nerespektují a stále odpad vozí nejen na skládku, ale i do jejího okolí. Tím značně ztěžují práci při dokončování rekultivace.

V případě, že někdo uloží odpad na bývalé skládce a bude jakýmkoliv zjištěn, bude tento přestupek nekompromisně potrestán nemalou pokutou.

Dále bych chtěl upozornit majitele psů na zákaz volného pobíhání psů. Neustále se množí stížnosti občanů na znečištěné chodníky a jiná veřejná prostranství.

Dosud platná vyhláška č. 1/95 článek 5 odst.3, kterou obdržel každý majitel nemovitosti v obci, říká: Na veřejných prostranstvích není dovoleno volné pobíhání psů, drůbeže či jiných zvířat. Případné znečištění veřejného prostranství je majitel zvířete povinen neprodleně uklidit.

Za nedodržování této vyhlášky lze uložit sankce dle zákona o přestupcích. Myslím si, že všichni majitelé psů, kterých se to týká by se měli zamyslet a zjednat nápravu jinak budeme mít z naší obce hnojiště.

- Jaroslav Franěk, starosta -


Zajímavost z historie

Osudná čtyřka v životě Karla IV.

Český král a římský císař Karel IV. měl zvláštní zálibu v čísle čtyři, která patrně pramenila z pořadí jeho panovnického jména, označeného římskou čtyřkou. Panovník měl čtyři paláce, v nichž se uvedené číslo v celém vnitřním uspořádání objevuje velmi často.

I jeho císařská a královská koruna měla čtyři kolmé výstupky pokryté drahokamy a jeho oděv byl čtyřhranný. Karel po svém návratu z Francie do Prahy hovořil čtyřmi jazyky /francouzsky, německy, italsky a latinsky - česky se znovu učil doma, nebot' svou mateřštinu v cizině zapomněl/. Čtyřikrát byl ženat, měl čtyři syny a čtyři dcery. Dal se vždy vozit čtyřspřežím a na jeho tabuli bylo současně donášeno čtvero jídel a podávány čtyři druhy vína.

Svou říši rozdělil na čtyři díly, vojsko na čtyři sbory, ustanovil čtyři vévody, čtyři landkrabí, čtyři markrabí a čtyři říšské hejtmany. Čtvero měst vyzdvihl na říšská metropolitní města.

Když "Otec vlasti" dne 29.11.1378 zemřel, jeho pohřeb trval čtyři dny, přičemž rakev s jeho tělem byla vystavena ve čtyřech chrámech - na Vyšehradě, u sv. Jakuba na Novém Městě, u Panny Marie na Menším Městě a na Hradčanech ve velechrámu svatovítském.

Jak vidíme, čtyřka provázela císaře Karla až do hrobu, a to jak z jeho vlastní vůle, tak z údělu či snad náhodou, existuje-li jaká!

Čerpáno ze Zábavného kalendáře z roku 1910, pod titulem "Drobnosti pro zábavu a poučení".

-Marie Hrušková-


Z činnosti Mysliveckého sdružení Holubov

Myslivci hodnotili svoji činnost za uplynulý rok na výroční členské schůzi dne 13.2.1999 v sálku hasičské zbrojnice v Holubově. Mimo členů MS se schůze zúčastnili i zástupci Honebního společenstva, to jsou vlastníci honebních pozemků, a starosta obce pan Jaroslav Franěk.

Předseda MS p. Zdeněk Schneider hodnotil dobrou práci výboru a aktivní činnost většiny členů a celého mysliveckého sdružení. Zvláště pochválil mladé členy, kteří se nejvíce podílejí na všech akcích MS. Dále předseda MS kladně hodnotil střeleckou akci, střelby na asfaltové terče, kterou jsme uspořádali i pro okolní myslivecká sdružení. Závěrem svého vystoupení poděkoval všem členům za dobrou přípravu a organizaci tradičního mysliveckého plesu, který se opravu vydařil.

Myslivecký hospodář p. Karel Pešl podal zprávu o hospodaření. Konstatoval, že došlo ke stabilizaci stavů srnčí zvěře. Rovněž stálý je i výskyt zvěře černé. Horší situace je u drobné zvěře. Stále dochází k poklesu stavu zajíců, bažanti již v naší honitbě nejsou, zatím je stav 7 koroptví.

Přikrmování zvěře je věnována dostatečná pozornost.

Za r. 1998 bylo uloveno 7 kusů srnčí zvěře, 6 kusů zvěře černé, 1 kolouch zvěře vysoké a 9 lišek.

Výsledky vyšetření předložených lišek na vzteklinu byly negativní, rovněž předložené vzorky na vyšetření na mor prasat byly negativní. Myslivecký hospodář vyzval všechny členy k tlumení stavů lišek, které jsou přemnoženy a spolu s černou zvěří likvidují přírůstky mláďat.

Finanční hospodář p. Jan Honečlégr podal zprávu o finančním hospodaření. Za rok 1998 byly větší výdaje než příjmy. Hlavním důvodem byl větší nákup jadrných krmiv pro zvěř. Ve zprávě revizova MS Holubov p.Zdeňka Pavliše bylo konstatováno, že vedení účetní knihy a nakládání s finančními prostředky bylo bez závad.

V diskusi bylo p. Jaroslavem Novákem st. poukázáno na to, že je nutné se zaměřit na větší a důslednou ochranu zvěře, více se věnovat tlumení lišek a ostatní škodné.

Dále v diskusi starosta obce p. Jaroslav Franěk kladně hodnotil činnost MS a popřál další úspěchy v naší činnosti, která přispívá i ke společenskému dění v obci.

Usnesení, které bylo přijato na výroční členské schůzi by mělo přispět k dalšímu zviditelnění činnosti mysliveckého sdružení..

Na závěr výroční schůze MS zazněla v duchu starých dobrých tradic hudba a zpěv.

- výbor MS Holubov -


Obecní knihovna v Holubově

Obecní knihovny jsou nepostradatelným zdrojem poznání, zábavy a faktů, které jsou uloženy v knihách a je možno si je zapůjčit do svých domovů.

Dovolte, abych Vás po roce opět informovala o činnosti naší knihovny v Holubově.

Pro čtenáře a zájemce je připraveno přes 3.600 knih a z toho je přes 1000 pro mládež. Na své si přijdou i ti nejmenší čtenáři, pro které má knihovna připraveny klasické i novější pohádky, knihy dobrodružné, romány, knihy o přírodě, historické příběhy a je zde zastoupena i literatura faktů.

Pro dospělé čtenáře je k dispozici starší i nová krásná literatura, detektivky, knihy odborné, poezie, knihy humoristické a další oblíbená literatura. Z časopisů nabízíme Květy, Praktická žena a Zahrádkář a pro děti pak oblíbené ABC.

V roce 1998 bylo v knihovně zapsáno 64 čtenářů z toho 29 dětí. Celkem si vypůjčili 1610 knih, děti a mládež 217 výpůjček. Knihovnu navštívilo 346 čtenářů. Časopisů bylo vypůjčeno 283 kusů. Knihy se zapůjčují na dobu jednoho měsíce, po dohodě i na dobu delší, časopisy na 14 dní.

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin.

Na návštěvu dalších čtenářů se těší knihovnice

- Eva Vitková -


Publikace "Příroda a historie hory Kletě" právě vychází

V souvislosti s otevřením výstavy na Kleti "Kulturní a přírodní význam Kletě" (30.6.1998) vydává Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les novou publikaci "Příroda a historie hory Kletě", která na tuto výstavu uspořádanou v Josefově rozhledně na vrcholu navazuje.

Publikace - Příroda a historie Kletě Publikace vychází ve třech jazykových mutacích, v českém, německém a anglickém jazyce.

V úvodu brožury se mohou čtenáři seznámit s poetickou básní od Jaroslava Vrchlického - Kleť, z roku 1906. Následuje popis vzniku samotného názvu Klet - Kleť, či používání dalších názvů jako je Plánská hora a Schoninger. Kapitoly z historie dále popisují počátky stavby Josefovy věže (nejstarší rozhledny v Čechách) i stavbu chaty kněžny Terezie. Jedna z dalších kapitol se věnuje cestám v Blanském lese a zejména lesním cestám na Kleti, spleteným do důmyslného systému. Naší pozornosti neujde i malá zastávka u překrásného Modrého obrazu, který byl v roce 1998 nově restaurován a je rovněž spojován se zajímavou historickou událostí z roku 1787.

Několik zajímavostí je uvedeno o hvězdárně na Kleti, například o nově objevené planetce nesoucí jméno Kleť, o televizním vysílači, lanové dráze, slunečních hodinách, vojenském pozorovacím objektu a také o vztyčení katolického kříže na vrcholu hory.

Brožura je zpestřena pověstí u roku 1906 "O starém hradě na Kleti", upravenou podle J. Mádla.

Následuje další rozsáhlá kapitola Přírodní poměry, ve které se mohou čtenáři seznámit s geologií, klimatem, flórou i vegetací a se zajímavou složkou živočišné říše.

Poměrně podrobně je popsána geologická stavba Kletě, včetně popisu vzniku mrazových srubů a skalních hradeb na vrcholu. V kapitole klimatické poměry nás jistě zaujme vznik alpského fénu a jeho vliv na charakter počasí na Kleti. I flóra Kletě je velmi pestrá a zajímavá, jak vyplývá z textu publikace. Ze vzácných či pozoruhodných rostlin je popisován na Kleti výskyt kýchavice bílé, prstnatce májového /vstavače májového/ nebo dřípatky horské. Nejcennější části přírody jsou chráněny v popisovaných dvou maloplošných rezervacích - v Přírodní rezervaci Kleť a v Přírodní památce Horní Luka.

Jen málokdo zná pozoruhodnou faunu měkkýšů, se kterou se můžeme na Kleti také setkat. Zato z hmyzu nás jistě upoutají krásní motýli nebo velcí střevlíci, z nichž i někteří indikují původní bukové porosty, vyskytující se stále v této hoře. O tom, že na vrcholu skalisek žije malinký, jen 1 mm veliký pavouček a ještě velmi vzácný se můžete dočíst v kapitole bezobratlí. V kapitole obratlovci nás jistě zaujme výčet zde žijících ptáků, zejména pak výskyt kulíška nejmenšího, či jeřábka lesního a celé řady savců. Naší pozornosti neujde výskyt rysa ostrovida, který byl na Kleti poprvé spatřen 1.11.1989.

Předposlední kapitola shrnuje vývoj hospodaření v lesích od 15. století až do současnosti. Zmínka je zde i o myslivosti a o některých významných dřevinách rostoucích v kleťských lesích.

Publikaci uzavírá jemně laděný příběh "Naše Hora" od českého spisovatele Alexandra Klimenta. Celou brožuru doplňují barevné fotografie, historické pohlednice a i jiné archivní materiály o Kleti.

Jestliže máte zájem o přírodu i historii hory Kletě, doporučujeme Vám nejen naši publikaci, ale i shlédnutí již otevřené stálé výstavy na Kleti. Publikaci i výstavu pro vás připravila Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les. V případě Vašeho zájmu můžeme poskytnout další informace nebo pro Vás uspořádat exkurzi s odborným výkladem.

-RNDr. Alena Vydrová-
Správa CHKO Blanský les Vyšný 59
381 01 Český Krumlov
tel. 0337/4618


Slovo lékaře

Viagra

Vážení mužové!
Konečně i k nám dorazila zázračná tabletka na vaši erektilitu a potenci. Soulož za pouhé čtyři stovky a neuříznete si ostudu před svou nejmilejší! Přece se nedáte odradit strašením škarohlídů o možnosti srdečního selhání, infarktu nebo mozkové příhody! Konec sexuálních handicapů!

Tak nějak by mohly znít propagační slogany. Ale ani Viagra není všelék, má svá úskalí použití a rozhodně by neměla být k sehnání bez receptu.

Mužské selhání provází člověka od nepaměti. A stejně tak dlouho obcházejí světem nejrůznější mastičkáři nabízející zboží ke zvýšení chuti a síly. A kšefty se hýbou, i když moudří mužové znalí života jako Stendhal nebo Maupassant prohlašovali, že nejlepší afrodisiakum pro muže je pořádná ženská v plné štavnatosti tohoto slova. A nemusí to být nějaká super krasavice, ale musí nám s ní být dobře.

Pokud nám muž ve zralém věku bude tvrdit, že nikdy neselhal, pak buď se o ženy málo zajímal nebo nás úmyslně lakuje. Nešetrná milenka pak může toto selhávání u muže fixovat. Takovým ženám však většinou chybí ta štavnatá útulnost. V těchto případech většinou k vyléčení stačí pohovor s lékařem.

Dočítám se, že ve čtyřiceti letech selhává třetina mužů a že v sedmdesáti letech jsou to dvě třetiny mužů. Dosud se mi však nikdo z mužů nepřihlásil a nevyhledal v této oblasti u mne pomoc. Pánové, trápíte-li se s těmito potížemi sami a neúspěšně, vězte, že i toto patří ke zdraví a že se s tím můžete svěřit svému praktickému lékaři. Sestru pošleme zatím něco zařídit.

Po pečlivé anamnéze ve velmi otevřeném duchu bude následovat komplexní internistické vyšetření včetně vyšetření přes konečník, eventuelně další laboratorní vyšetření nebo vyšetření specialistou. Ve většině případů lze pomoci, až už psychologickým pohovorem, mechanickou pomůckou /ne ze sexshopu!/ nebo tabletou.

Viagra je jednou z možných cest. Neovlivňuje ani libido, ani chuť, ani přímo nevyvolává erekci. Účinek závisí na kvalitě sexuálních podnětů a na tom, jak je zpracováváme. Ulehčuje jen zbytnění kavernosních těles. Elegantnějším a účinnějším způsobem nahrazuje injekce papaverinu /alkaloidu z máku/ přímo do kavernosních těles. /Leč vykrmování makovými buchtami asi moc nepomůže/.

Viagra se užívá asi hodinu před očekávanou aktivitou a požadovaný účinek trvá asi 5 hodin. Ještě za 24 hodin po požití může vyvolávat závažné zdravotní obtíže v kombinaci s některými léky. Proto každý lékař, který vám z jakéhokoliv důvodu předepisuje léky, musí o vašem užívání Viagry vědět! A proto i o nasazení Viagry by měl rozhodnout zkušený lékař. Nežádoucími vedlejšími účinky mohou být bolesti hlavy, zčervenání v obličeji, zažívací obtíže, poruchy barevného vidění a světloplachost.

Zatím není prokázáno, že při užívání Viagry dochází k náhlému úmrtí, srdečnímu infarktu nebo cévní mozkové příhodě častěji než při souloži bez Viagry. Ale je nutné vědět, že kombinace Viagry s Nitroglycerinem a podobnými preparáty je kombinací smrtící i po mnoha hodinách. Po požití Viagry nesmí pacient použít Nitroglycerin a nic podobného ani při srdečním infarktu! Pokud by to přece jen neštastnou náhodou oboje během 24 hodin požil, voláme RZP a hlásíme to jako první a nejzávažnější informaci. Hrozí nám selhání oběhu.

Přesto je Viagra kvalitním a účinným lékem v choulostivých záležitostech a z rukou lékaře se jí nemusíme bát.

- MUDr. Bohumír Šimek -


Zdravé mlsání

Máme dobu půstu, který má svůj smysl a význam nejen pro věřící. Vždyt všichni potřebujeme zvláště nyní v předjaří očistit svůj organismus od škodliviny, a k tomu nám pomůže pití většího množství bylinkových čajů, které pročistí zažívání i krev. Z jídelníčku bychom měli buď zcela vyloučit nebo hodně omezit maso a nahradit je luštěninami, celozrnnými produkty a hlavně zeleninou. Nejznámějším staročeským pokrmem v době půstu byla pučálka -naklíčený hrách nebo hrách a kroupy. Kromě klasických tepelných úprav luštěnin, je nyní již známý způsob - klíčení . Klíčky nám dodají tolik potřebné vitamíny a minerály.

Dovolte, abych nabídla recept na SALÁT Z NAKLÍČENÉ ČOČKY - do misky dáme na nudličky nakrájené čínské zelí, posypeme naklíčenou čočkou, zalijeme zálivkou ze zakysané smetany, hořčice, česneku, osolíme a navrch posypeme čerstvou zelenou natí - řeřichy, petrželky nebo pažitky.

Ještě jeden postní salát - "VLAŠÁK"- vařené brambory nakrájíme na kostičky nebo plátečky, jemně nasekáme cibulku, sterilovanou okurku a čerstvou červenou papriku, zalijeme zakysanou smetanou s hořčicí a trochou soli. Přidáme zelenou petrželku a necháme v chladu odležet.

Nejen saláty živ je člověk a tak pro ty, kdo neznají jeden jednoduchý recept na langoše - z 30 dkg hladké mouky, oříšku droždí, 1 vajíčka a šálku mléka zaděláme těsto, osolíme a dáme kynout. Z vykynutého těsta vyválíme asi 8 tenkých placek, které necháme chvilku kynout a pak smažíme podobně jako koblihy. Podáváme s kečupem a se sýrem , česnekovým máslem nebo, a ty jsou nejlepší, potřené zakysanou smetanou a posypané strouhaným sýrem.

Dobrou chut' a pevnou vůli při dodržování půstu přeje
-Marie Svobodová-


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


Dětský karneval

Chřipková epidemie - a do toho dětský karneval?

Dětský karneval, Holubov 1999 Ale jak už to bývá, neodolal jsem přemlouvání našich dvou ratolestí : "Alespoň na chvíli, taťkóóó!"

Na karnevalu jsme byli pochopitelně mezi prvními a odcházeli mezi posledními. Vše bylo vzorně připraveno s bohatou tombolou /na každého se dostalo/ programem a soutěžemi pro děti rozdílného věku. Zasoutěžili si dokonce i rodiče. Děti si přinesly domů spoustu cen a zážitků.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem organizátorům akce, p. Bodlákovi z Holubova za perfektní moderování /jeho vyhlašování cen bylo vskutku originální/ a všem, kteří tuto akci podpořili.

-ing. Petr Čížek-


Významné životní jubileum

Dne 7. února 1999 se dožila významného životního jubilea - 90 let, naše nejstarší občanka paní Růžena Zimmermannová z Holubova.

Růžena Zimmermannová - Holubov Paní Zimmermannová se narodila v Nové Vsi, kde měli její rodiče obchod. Tam také navštěvovala obecnou školu a v 11 letech nastoupila do měštanské školy vedené řádovými sestrami v Českých Budějovicích a později absolvovala školu pro ženská povolání, která měla charakter rodinné školy.

V roce 1929 se provdala za Petra Zimmermanna, který působil jako řídící učitel v Mírkovicích. Spolu s ním nastoupila dráhu, po níž v té době šli všichni mladí učitelé: spočívala v častých změnách působiště. A tak se brzy stěhovali do Svatého Jána nad Malší„ kde se jim narodila dcera a odtud do Přídolí, kde se jim narodil syn. Život v Přídolí nebyl pro českého učitele snadný. Ač na náměstí stály dvě velké školní budovy, určené jak pro výuku německých, tak i českých dětí, nepodařilo se tam prosadit české vyučování. Český učitel dokonce nedostal ani byt. A tak Zimmermannova rodina s dvěma dětmi bydlela ve zcela mokré části malého domečku, patřícího staré paní - Češce. Pan Hanneschneider - rakouský státní občan souhlasil s tím, aby se česká škola odstěhovala do jeho hostince. Měl však podmínku, aby učebna byla každý večer vyklizena, aby mohla sloužit jako hostinec. Jiná možnost nebyla. A tak se každé odpoledne vyklízely lavice, tabule a ostatní věci na chodbu a ráno se opět stěhovaly na své místo. Přesto však český život živě pulzoval. Zimmermannovi společně připravovali dětské besídky a divadelní představení, vedli místní ochotníky, kteří hráli několikrát do roka představení ve prospěch chudých žáčků, kteří z daleka docházeli do přídolské školy, ze Dzátesu, z Spráčova, z Machovic, ze Silničních domků. Než přišla zima, bývali již všichni dobře obuti a oblečeni a paní Zimmermannová denně vařila ze získaných prostředků zdarma vydatnou polévku.

Boj o výstavbu české školy trval několik let, ale nakonec skončil úspěchem. Byla to radost pro celou českou menšinu. Politická situace se však neustále zhoršovala a napětí vzrůstalo. A když nastala okupace pohraničí v roce 1938, opouštěli Zimmermannovi Přídolí doslova v poslední chvíli a s holýma rukama. Zůstali pak, jako mnoho "hraničárů" po 4 měsíce bez existenčních možností. Teprve v lednu 1939 byl manžel paní Zimmermannové jmenován řídícím učitelem obecné školy v Habří.

Více než 6 let strávených v této malé krásné vesničce, která se vyznačovala vzácnou soudržností během celé války, zanechalo v paní Zimmermannové až do dneška hluboké vzpomínky.

Po válce se vrátili na 3 roky do Přídolí a odtud se přistěhovali do Holubova a tady žije paní Zimmermannová již 51 let.

Do zrušení ženské výuky ve školách vyučovala vaření a domácí nauku, v Holubově pracovala jako vedoucí školní kuchyně. Několik let před důchodem byla zaměstnaná rovněž v dětském domově ve Křemži.

Lidé ji znali jako veselou paní, připravenou pomoci všude tam, kde toho bylo zapotřebí.

Svou nemoc, která ji v poslední době sužuje, snáší statečně a věří, že se brzy uzdraví.

-redakce-


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Výstava - Kulturní a přírodní význam Kleti
Kleť
Lanová dráha Kleť


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0