ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Březen 2002 - Číslo 3 - Ročník 8

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (783 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

které se konalo 13. 2. 2002 na OÚ v Holubově a 20. 2. 2002 v Třísově.

OZ projednalo a schválilo:-J. Franěk, starosta-

ČOV a kanalizace Holubov

Holubov 2002 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 21 Jak jsem Vás informoval v minulém čísle dne 28. 2. 2002 byly dokončeny práce na poslední části kanalizace od železničního propustku u Jakešů k rybníčku u Dolejších.

Nyní nás čeká další důležitá práce, která bude vyžadovat vzájemnou spolupráci obce a občanů - napojování jednotlivých domů na kanalizaci. Již několikrát jsem uvedl, že pro zdárné dokončení celého díla a získání doplatku dotace bude třeba v co nejkratší době vyřadit septiky a žumpy a napojit všechny domácnosti, které je možno připojit na novou nebo stávající kanalizaci.

Některé domácnosti jsou již napojeny. Bylo by dobré, aby ti, kdo mají přepojení hotové, tuto skutečnost ohlásili na obci. Vás ostatní prosím, abyste v co nejkratší době začali s přepojováním žump a septiků (v případě nejasností se zajděte domluvit osobně přímo se mnou nebo zavolejte na tel. 741 229 nebo urobil 0602 305 953). Pevně věřím, že všichni pochopíte důležitost dokončení této rozsáhlé akce a tak všichni společně dosáhneme jejího zdárného ukončení.

Jaroslav Franěk, starosta

Rozpočet na rok 2002

Příjmy (tis. Kč)
Vodné, stočné63
Skládka - žetony122
Školství - stravné, příspěvky od rodičů203
Vnitřní správa167
Místní hospodářství - nájemné byty82
Daň z nemovitostí460
Daň z příjmu fyz. osob - samost. výdělečných375
Daň ze závislé činnosti - fyzických osob870
Daň z příjmu právnických osob940
DPH1 635
Správní poplatky3
Lázeňský a rekreační pobyt32
Poplatek ze psů17
Užívání veřejného prostranství2
Z ubytovací kapacity3
Prodej pozemků15
Povolení k vjezdu12
Ostatní poplatky14
Dotace školství, státní správa81
Z přebytku r. 2001530
Úvěr od KB1 410
Úroky v bance14
Celkem7 050
Výdaje (tis. Kč)
Vodní hospodářství265
Skládka - odpady219
Mateřská škola117
Základní škola281
Školní jídelna375
Knihovna - SPOZ33
Vnitřní správa1 743
Místní služby464
Hasiči133
Bytové hospodářství38
Veřejné osvětlení490
Veřejná zeleň a lesnictví89
Místní komunikace506
Stavebnictví - splátky plyn Křemže625
Stavebnictví - ČOV1 645
Místní rozhlas27
Celkem7 050
  
Celkem výdaje7 050
Celkem příjmy7 050
Rozdíl příjem - náklady0

Zprávy stavebního úřadu Křemže

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás tímto oslovit jako pracovník Obecního úřadu Křemže, pověřený vedením odboru výstavby - stavebního úřadu. Tuto funkci zastávám od 1. ledna letošního roku a rád bych se prostřednictvím tohoto Zpravodaje s Vámi podělil o některé skutečnosti této práce.

Stavební úřad pro Vás zajištuje výkon státní správy podle stavebního zákona, což představuje vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení. Ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací pro občany Holubova vyřizuje stavební komise Obecního úřadu Holubov. V neposlední řadě kolaudujeme dokončené stavby, které kolaudaci podléhají. Náš stavební úřad nemá přenesenou působnost pro stavby vodohospodářské (studny, čistírny odpadních vod atp.), kde pro Vás vydáváme jen územní rozhodnutí a vodoprávní povolení vydává vodohospodářský orgán okresního úřadu.

Naše úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 7:00 do 17:00 hodin.

Dovoluji si Vás požádat o vyřizování Vašich záležitostí v této době, kdy se Vám máme možnost náležitě věnovat.

V ostatních dnech vyřizujeme Vaše podání, zajištujeme jednotlivá řízení, místní šetření a kolaudujeme stavby. Jsme proto často mimo své stálé pracoviště a nemáme možnost Vám věnovat potřebný čas. Pro lepší vyřizování Vašich podání (záležitostí) Vás žádáme, aby v době, kdy podáváte jakoukoliv žádost, jste si s námi dohodli i případně možný termín vyřízení. Jednotlivá řízení jsme povinni vypisovat týden až tři neděle předem. Často se stávají případy, že takovéto řízení vypíšeme, obešleme deset i více účastníků, což představuje poštovné od 194,- až po 270,-Kč, přičemž žadatel nám pak sdělí, že v uvedenou dobu má dovolenou, je mimo své bydliště či se mu to nehodí z pracovních důvodů. Snažíme se maximálně každému vyhovět, ale z uvedených důvodů a rostoucího počtu těchto případů nelze v podobné praxi pokračovat. Také v případě, že občan potřebuje vyznačit právní moc na rozhodnutí staršího data (třeba i po deseti a více letech), je potřeba pochopit, že když tato záležitost deset let čekala, že to ten den nebo dva ještě vydrží, i když se budete snažit tyto záležitosti řešit neprodleně.

Kolaudace staveb vyřizujeme v co nejkratší době za předpokladu, že žadatel má k dispozici potřebné doklady. Vyhovíme i každému, kdo by potřeboval konzultaci přímo na stavbě o připravenosti ke kolaudačnímu řízení. Jednoduše řečeno, stavba by měla být schopna bezpečného užívání (bydlení). V praxi to znamená mít všude zábradlí, osazené zařizovací předměty, dokončené sociální zařízení, pokud možno podlahové krytiny, dokončené rozvody všech instalací včetně přípojek k nim a také příslušné revizní zprávy.

V případě, že někomu byla povolována čistírna odpadních vod okresním úřadem, musí být nejprve zkolaudována tato čistírna. V neposlední řadě je u obytných staveb nutný průkaz o měření radonu. Prokáže-li se při kolaudaci, že je stavba schopna bezpečného užívání, vydáme Vám kolaudační rozhodnutí v co nejkratší době (většinou do týdne).

Věřím, že při vzájemném oboustranném pochopení budou veškeré záležitosti vyřízeny k Vaší spokojenosti.

-Jiří Jeřábek, pověřený vedením odboru výstavby-

Citáty a zamyšlení

"Cítíme se pohodlně mezi těmi, kteří s námi souhlasí, ale rosteme mezi těmi, kteří s námi nesouhlasí."
Frank A. Clark


Není těžké přilnout k lidem, které znáte. Máte s nimi mnoho společného a v jejich přítomnosti je vám dobře. Chcete-li však rozvíjet svou vlastní osobnost, potřebujete nutně nové zkušenosti, nové dojmy. Pokud jste nikdy neposlouchali vážnou hudbu, poslechněte si ji teď. Seznamte se s novými lidmi, buďte vynalézaví a nebojte se toho, co neznáte. Kamkoli se podíváte, všude se nabízí příležitost k vnitřnímu růstu.

"Kdo v sebe doufá, ten našel dobrou oporu"
Ernest Hemingway


S kým můžeš počítat dvacet čtyři hodin denně? Kdo je vždy po ruce, kdo tě vždycky poslechne? Odpověď je jednoduchá - ty sám! Můžeme být sami sobě nejlepším přítelem, nejlepším průvodcem i rádcem. Každý jsme bytostí, která je schopná zvládnout to, pro co se rozhodne.

-Marie Hrušková st.-

Ptáci (Aves)

Doba ptačího stěhování

Ptáci - let bahňáků
Lidé si všímají přírody více či méně, ale snad nikomu z nás neuniklo, že na podzim mnoho ptačích druhů zmizí a objeví se až na jaře. Dnes víme, že ne všichni ptáci zůstávají na zimu u nás v našich přírodních podmínkách. Mnozí ptáci tráví svůj život na dvou místech. Lidem však dlouho trvalo, než na tuto jednoduchou věc přišli. Myslívali, že někteří ptáci přečkají zimu zahrabáni v blátě, nebo, že nějaký druh se přemění v jiný druh, který zde pak přezimuje.

Ptáci - Vlaštovka obecná
Tah ptáků

Slovem tah, stěhování, někdy též migrace se myslí pravidelně se opakující cesty. Stěhovaví ptáci na podzim odlétají do teplých krajin (zimovišť), kde nalézají dostatek potravy. Týká se to hlavně hmyzožravých druhů, které by se u nás stěží uživily. Chladné a mrazivé zimní počasí není právě nejpříznivější pro jejich přežití. Na jaře se opět vracejí na hnízdiště a vyvádějí zde mladé. Naskýtá se otázka: Proč se každé jaro vracejí a nezůstávají raději na svém zimovišti? V našich přírodních podmínkách se střídají čtyři roční období. Den je delší než v tropech. Čím delší letní den, tím mají ptáci více času pro shánění potravy pro svá mláďata.

Ptáci - tah jeřábů
Jak a kam ptáci táhnou? Jak se za tahu orientují?

Ptáci cestují ve dne (vlaštovka, čáp) nebo v noci (pěnice, drozd). Někteří ptáci létají v hejnech. Můžeme často spatřit hejna hus a kachen. Tato hejna mají tvar písmene V nebo přímku. Let v tomto útvaru je pro ně méně namáhavý, neboť každý pták využívá vztlak vzduchu, který je tvořen křídly předcházejícího jedince. V hejnech létají i vlaštovky. Na podzim společně odlétají rodiče s mladými do tropické a jižní Afriky. Jiní ptáci stráví zimu ve Středomoří nebo táhnou až do Indie. Někteří ptáci létají jednotlivě (kukačka).
Ptáci - Čáp černý
Nejdříve táhnou staří, později mladí. Ze zimovišť se vždy ptáci spolehlivě vrátí, najdou cestu zpět na stejnou budovu, do stejného hnízda. Jak to dokáží? Ptáci se orientují podle slunce, hvězd, zemského povrchu, dokáží využít magnetického pole i snad čich.

Je zajímavé, že některé druhy ptáků (kos černý), které byly dříve tažné, jsou dnes celoročními obyvateli naší krajiny. Ale můžeme u nás v zimě vidět i ptáky, kteří tu naopak v létě nejsou. Zimu zde přečká (káně rousná, morčák velký) a na jaře odletí.

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Literatura:
Larousse L.: Encyklopedie pro mládež, Albatros 1993
RNDr. Bouchner M.: Kapesní atlas ptáků, SPN Praha 1972
Mikulka A.: Ptačí svět, Mladá fronta Praha 1975


Zajímavosti.
DruhZimovištěMěsíc odletua příletu
čáp bílýjižní Afrika8.4.
čejka chocholatáFrancie, Anglie, Holandsko9.-11.2.
kukačka obecnárovníková, jižní Afrika7.,8.-9.4.
rorýs obecnýjižní Afrika8.5.
slavík obecnýtropická Afrika8.-9.4.
rehek domácíjihozápadní Evropa, Středomoří9.-10.3.-4.
vlaštovka obecnátropická, jižní Afrika9.4.
skřivan polníFrancie, Španělsko9.-11.3.

Slovo lékaře

LSPP
Lékařská služba první pomoci byla kdysi zřízena proto, aby zdravotní péče byla pro občany snáze nepřetržitě dostupná.

Postupně se pro mnohé stala běžnou ordinací. Kdo by čekal u svého lékaře, když může být ošetřen bez čekání. Umožnilo nám to pohodlné ošetření kdykoliv. Avšak vedlo to i degradaci lékaře do role prostého údržbáře našeho těla. Vytratila se potřeba osobního vztahu lékaře se svým pacientem. Zdravotní péče se odosobnila a pacient postupně ztrácel důvěru ke svým lékařům. A tak výhoda dostupnosti měla i svá negativa.

Navíc se lékařská péče, tak jako vše, nepředstavitelným tempem rozvíjí, zdokonaluje a specializuje. Záchrana lidského života dnes předpokládá specielní vzdělání, specielní výcvik, specielní drahou techniku a specielně sehranou partu několika lidí. Lékař sám se sebelepším vzděláním a sebelepší praxí a sebelepším vybavením zde nemá šanci konkurovat.

RZP má zastávat zvláště vycvičený zdravotní tým. Jde o práci vysoce specializovanou a předpokládá bezvadnou souhru lékaře, sestry, zřízence a řidiče. Dva resuscitují, sestra podle pokynů zajištuje injekce, infuze, stabilizaci... a řidič organizuje odvoz. V menším obsazení je záchrana lidského života při selhání základních životních funkcí jen iluzí a neefektivním divadlem pro přihlížející.

Dalším faktorem možnosti přežití ohroženého pacienta je časová dostupnost, jejíž funkční limit je asi čtvrthodina. Křemežsko leží na hranici účinné dojezdové vzdálenosti pro RZP. Českokrumlovský okres by potřeboval asi čtyři takovéto stanice RZP. Ale to je hudba budoucnosti, protože na jejich zřízení nejsou a ještě dlouho nebudou peníze. Tlačme však na naše volené zástupce, aby je hledali.

Lékaři prý nechtějí sloužit LSPP. Není to pravda. Prý mají slovy přednosty okresního úřadu "ostudně málo" za službu. Dosud dostávali 60,- Kč čistého na hodinu, ve všední den. Ale právě to se mění. Mění se však i dostupnost LSPP, která letos od března funguje zatím jen do půlnoci.

Naštětí podle statistiky VZP občané Křemežska LSPP prakticky nevyužívají. Buďsi zavčas seženou svého lékaře večer, nebo vyčkají na jeho ordinaci do rána nebo si zařídí ošetření specialistou v nemocnici. Při nutnosti urychleného ošetření při srdečním infarktu, mozkové příhodě, těžkém úrazu a dalších stavech ohrožujících život si sami volají RZP. A to je zřejmě optimální, i když dosud netypické. Je to znamením toho, že ve Křemži má pacient "svého" lékaře a praktický lékař "své" pacienty. A tak by to mělo být!

-MUDr. Bohumír Šimek-

Soustava Natura 2000

Natura 2000 patří v letošním roce k velmi důležitým tématům v ochraně přírody, a proto jsme se rozhodli věnovat i některé z dalších příspěvků této problematice. O tom co je to Natura 2000, jsme Váš již krátce informovali v Křemežsku, 2000, č.10, roč.10, str.10-11.

Soustava Natura 2000, chráněná území evropského významu, leták strana 1 Natura 2000 je soustavou chráněných území evropského významu. Jejím prostřednictvím se chrání nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a také přírodní stanoviště, vyskytující se na území Evropské unie (podle směrnice č.92/43/EHS směrnice o stanovištích). Soustava Natura 2000 zahrne i zvláště chráněné oblasti podle směrnice č.79/409 EHS - směrnice o ptácích.

Cílem soustavy Natura 2000 je zachovat biologickou rozmanitost v rámci celé Evropské unie prostřednictvím vybraných druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť. Podle směrnice o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) se musí pro vybrané druhy ptáků vyhlašovat tzv. "ptačí oblasti" SPA (Special Protection Areas). Tato směrnice chrání všechny druhy ptáků přirozeně se vyskytující ve volné přírodě na evropském území členských států, vztahuje se na ptáky, jejich vejce i stanoviště. V zemích Evropské unie se chrání 181 druhů ptáků, z toho na území České republiky by se v případě vyhlášení soustavy Natura 2000 jednalo o 65 druhů ptáků, např. čáp černý, čáp bílý, chřástal polní, jeřábek lesní, ledňáček říční, orel mořský, orel skalní, sýc rousný aj.

Soustava Natura 2000, chráněná území evropského významu, leták strana 2 Podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) musí být vyhlašována zvláštní chráněná území - SAC (Special Areas of Conservations). Podle této směrnice se v zemích Evropské unie chrání 253 nejohroženějších typů přírodních stanovišť, 200 druhů živočichů a 434 druhů rostlin, z toho na území České republiky by se v případě vyhlášení soustavy Natura 2000 jednalo o 58 typů přírodních stanovišť, např. horské kosené louky, dubohabřiny, suťové lesy, rašeliniště aj., 55 druhů živočichů, např. roháč obecný, modrásek bahenní, mihule potoční, perlorodka říční, vydra říční, rys ostrovid aj. a 16 druhů rostlin, např. střevíčník pantoflíček.

Vyhlašování dvou typů (SPA, SAC) chráněných území na základě různých vědeckých přístupů může vést k překryvu území. Určitá lokalita soustavy Natura 2000 může být SPA nebo SAC nebo obojí dohromady.

Na přípravě soustavy Natura 2000 se podílí kromě orgánu státní správy a odborných institucí státní ochrany přírody také univerzity, ústavy AV ČR, soukromé firmy a jednotlivci. Hlavním přínosem je podchycení skutečně nejcennějších území a vytvoření ucelené soustavy chráněných území nejhodnotnějších z evropského i českého pohledu.

27.2.2002 RNDr. Alena Vydrová
SCHKO Blanský les

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Jelikož se blíží Velikonoce, vybrala jsem pár známých receptů, pro některé mladé hospodyňky budou třeba i nové a ty se jistě rády přiučí.

Bochánek
Též zvaný mazanec nebo svěceník - velikonoční pečivo z tužšího kynutého těsta připravíme z 500 g polohrubé mouky, 5 velkých lžic cukru, 5 lžic rozpuštěného másla, 4 žloutků, 250 ml vlažného mléka, 50 g droždí, špetky soli, citrónové kůry, vanilky, 2 lžic rozinek namočených v rumu a 2 lžic oloupaných nakrájených mandlí.
Nejprve si připravíme kvásek (droždí, cukr, mouka a trocha teplého mléka), který přidáme do zbytku mouky a s dalšími přísadami zaděláme tužší kynuté těsto. Necháme vykynout pak vytvoříme 1 větší nebo 2 menší bochánky. Přendáme na vymazaný plech a necháme znovu kynout, pak potřeme rozšlehaným vejcem, nahoře nakrojíme do kříže, posypeme zbytkem mandlí a dáme péci.
Z tohoto těsta můžeme také zaplést věnec, do kterého zapícháme mandle jako symbol Kristovy koruny.

Holubov 2002, velikonoční symboly
Boží milosti
280 g hladké mouky, 70 g cukru, 2 žloutky a 1 celé vejce, 3 lžíce bílého vína, 3 lžíce mléka.
Vypracujeme hladké lesklé těsto, rozválíme a rádýlkem vykrajujeme čtverce, kosočtverce, proužky. Smažíme v rozpáleném tuku jako koblihy a sypeme cukrem a skořicí.

Jidáše
500 g polohrubé mouky, 60 g másla, 50 g cukru, 20 g droždí, 1 vejce, půl lžičky soli, podle potřeby teplé mléko na zadělání.
Těsto řádně propracujeme a necháme kynout. Z vykynutého těsta vyválíme válečky, z nichž tvarujeme jidáše, které přendáme na pomaštěný plech a necháme vykynout. Potřeme rozšlehaným vejcem a upečeme dozlatova. Podáváme s máslem a medem.

Pěkné Velikonoce a dobrou chuť přeje

- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Jezdecká a turistická stáj Krásetín

Jezdecká a turistická stáj Krásetín nabízí své služby těm milovníkům a obdivovatelům koní, kteří se zajímají o rekreační ježdění.

Jezdecký klub Krasetín, ilustrační foto Zveme vás k nahlédnutí do naší nabídky:

Zaručujeme individuální přístup k potřebám a schopnostem jednotlivých jezdců, odborný dohled, příjemnou atmosféru a hodné a přeježděné koně.

Základní kurz:
15 hodin, cena 2.600,- Kč
Příprava pro rekreační a relaxační ježdění. Výuka probíhá na lonžovacím kruhu a následně na jízdárenském obdélníku. Nabízíme výuku v sedle příp. na neosedlaném koňském hřbetu. Zaručujeme individuální přístup k jednotlivým jezdcům dle jejich potřeb a schopností. Základní kurz je zakončen vyjížďkou do terénu.

Rozšířený kurz:
15 hodin ježdění + 7 hodin teorie ošetřování, cena 180,- Kč
Kurz obsahuje jezdeckou přípravu totožnou se základním kurzem. Program je rozšířen o zvládnutí teoretických i praktických znalostí ošetřování před a po ježdění: Jezdecký klub Krasetín, ilustrační foto Intenzívní kurz:
20 hodin ježdění + 10 hodin teorie ošetřování, komunikace, psychologie a fyziologie koní, cena 4.100,- Kč
Tento projekt obsahuje dvacet hodin intenzívního ježdění včetně tří vyjížděk do terénu. Kurz je určen pro začátečníky, kteří se chtějí koním věnovat nebo si chtějí svého koně pořídit. Zákazník se zde seznámí s teoretickými i praktickými otázkami zaměřenými na ošetřování, komunikaci, psychologii a fyziologii koní: Návštěvu můžete spojit s výletem na nejvyšší bod Blanského lesa, horu Kleť, která leží v bezprostřední blízkostí. (Stanice lanovky se nachází 1 km od stájí.) V místě je Vám k dispozici i hostinec U Kuchařů, kde můžete spočinout po cestě od vlaku (stanice Holubov na trati z Českých Budějovic do Českého Krumlova) a něco dobrého pojíst a popít, ale i přečkat dobu, kdy Vaše děti či přátelé tráví čas v sedle.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv Krásetín.
Kontakt: Věra Konvalinková, +420 777 234 212

Nejkrásnější pohled na svět je ze sedel našich krásných koní z Krásetína.

Karneval

Holubov 2002, Dětský karneval Sobotní dopoledne bylo u nás ve znamení vrcholících příprav na dětský karneval. Muchomůrce chyběly bílé tečky na klobouku a kašpárkovi byly velké kalhoty. Ale nakonec jsme všechno stihli včas a tak jsme se mohli 23. února zúčastnit dětského karnevalu v sále v Krásetíně.

U vstupu dostalo každé dítě limonádu a vstupenku. Děti si musely vstupenku uschovat, neboť každá v tombole vyhrávala. I když jsme přijeli skoro půl hodiny před začátkem karnevalu, bylo v sále již spousta krásných masek. Po parketu se proháněly malé princezny, kominíčci, piráti a dokonce i tyčinka TWIX. Jakmile začala hrát hudba, dětská diskotéka se rozjela plným proudem. Po představení všech masek začaly soutěže o ceny.

Když už byly děti dostatečně vytancované a tombola rozdána, mohli si zasoutěžit také tatínkové. Nafukování balónku jim šlo opravdu dobře.

Myslím, že všem maminkám a tatínkům a samozřejmě dětem se karneval moc líbil. I přes mé počáteční obavy, jak to náš roční syn zvládne, jsem moc ráda, že jsme se karnevalu zúčastnili a všichni se moc těšíme na další.

-Iveta Fučíková, Třísov-
Holubov 2002, Dětský karneval

Okénko veterináře
kočka
pes

Chov králíků

Chov králíků od počátku své drobnochovatelské historie plnil základní poslání a to hlavně produkcí dietního masa, kožek a angorské vlny. Na produkci králičího masa a kožek se téměř v 90% podílí neorganizovaní chovatelé a pouze asi v 10% jsou to chovatelé v rámci ČSCH. Ale právě tito organizovaní chovatelé jsou také garanty toho, že se věnují dalšímu zušlechtování a rozšiřování chovu králíků. Celkový vzestup onemocnění oběhového a cévního systému u člověka si vynucuje stále radikálnější změny ve složení jeho potravy a to především zařazování více masného podílu s minimálním obsahem tuku, purinových látek a s vysokým obsahem bílkovin s nutnými dietními vlastnostmi. Mezi taková masa patří maso telecí, drůbeží a králičí. Z toho důvodu má chov králíků u nás vzestupnou tendenci, a proto bych rád uvedl několik zásad pro zdravý odchov králíků.

Fyziologické a morfologické uspořádání organismu králíka je charakteristické pro býložravce a hlodavce. Délka trávícího ústrojí dosahuje až 6 m, žaludek přijme až 200 gramů potravy, délka tenkého střeva dosahuje až 3 m, zvlášť objemné je slepé střevo o délce 30-55 cm s 8-15cm dlouhým červovitým přívěskem. Zde také dochází k hlavnímu trávení celulózy.

Část natrávené potravy se dostává z tenkého střeva do slepého a zde dochází k mikrobiálnímu štěpení celulózy. Odtud se dostávají přes tlusté střevo do konečníku. Tyto měkké exkrementy si králík částečně odebírá z konečníku, požírá je a dále využívá. K tomuto procesu dochází hlavně v noci. Tento jev je tzv. koprofágie. Je velmi důležitý, protože z tohoto trusu získávají králíci 4x více vitaminu B, jednoduchých cukrů, aminokyselin a mastných kyselin, nežli králíci, kterým je to znemožněno (chov na roštech). Hlavní část potravy je přijímána v době od 20.00 do 05.00 hodin, včetně vody.

Pro svůj intenzívní růst si získal na oblibě tzv. králičí brojler. Dobře živená mláďata po týdnu života zdvojnásobí svoji tělesnou hmotnost, která po měsíci je již 9-10 krát vyšší nežli při narození. Tato ojedinělá skutečnost je dána hlavně vynikajícím složením mléka ramlice.

Kdo se chce věnovat chovu, měl by použít chovná zvířata ve věku minimálně 6 měsíců, pohlavní dospělost je ve 4-5 měsících. K připuštění je třeba, aby samice byla přivedena k samci a nikoliv naopak. Březost trvá 28-36 dnů. Porod nastává nejčastěji ráno. Odstav je v 6.-8. týdnu a u brojlerů i dříve, záleží na termínu dalšího připouštění. Králice má mít dostatek štavnatého krmiva a nápoje. Jeden až dva dny před porodem často nežere. Asi týden před porodem je důležité klec vyčistit.

Krmení králíků dnes není problém, protože se může použít granulované krmivo, kde jsou obsaženy všechny důležité látky potřebné k životu. Při zkrmování objemové píce od jara do podzimu se používá zelená píce, v zimě seno a okopaniny. Je třeba si pamatovat, že zelená píce způsobuje nadýmání a nebezpečné je především krmivo zapařené.

Při zkrmování zeleného krmení je třeba napájet vždy před jeho zakládáním. Působí-li zelené krmivo projímavě, zařadíme přídavek sena, které podáváme mezi menšími dávkami zelené píce.

V příštím čísle Zpravodaje si povíme něco o zdravotních problémech králíků a jejich prevenci.

-MVDr. Peter Pavčík-

Klub Holoubek

Holubov - klub Holoubek, logo

Činnost klubu "Holoubek" není omezena jen na aktivitu maminek s dětmi, ale čas od času (Velikonoce, Vánoce) pořádá klub i výtvarný kroužek pro maminky.

S nápadem přišla jedna z žen, domluvila účast výtvarnice paní Jaroslavy Ritterové z Českých Budějovic a realizace nápadu se mohla rozběhnout. Akce se setkala s úspěchem, je vidět, že zdejší maminky se nechtějí nudit a rády se přiučí něco nového.

V pátek 1. března 2002 jsme se sešly už potřetí. Na předchozích setkáních si ženy vyzkoušely techniku malování voskem. Vzhledem k blížícím se Velikonocům byla na programu technika drátování fukanců. Nejprve jsme si ji nacvičily na kamíncích a posléze přišel na řadu poněkud křehčí materiál - fukance. Drátováním se ale dají ozdobit i svíčky, květináče, džbány, hrnky a jiné předměty. Na originální a v mnoha případech i profesionální výrobky maminek, pod vedením zručné výtvarnice, byla radost pohledět.

Paní Jaroslavy Ritterové jsme se zeptaly:
Jak dlouho se věnujete této lidové tvořivosti?
Poslední 3 roky se zabývám uměleckými řemesly jako např tkaní, drátování, různé formy zdobení vajíček, obrázky malované voskem. Zúčastnila jsem se několika kurzů, přímo drátování jsem se učila u dráteníka na týdenním kurzu v Krkonoších. Tato tvořivost mě baví a stále hledám něco nového.

Holubov 2002, Klub Holoubek Kde se můžeme setkat Vašimi výrobky?
V Domestice v Českých Budějovicích, v Muzeu v Českých Budějovicích, na zámku v Českém Krumlově a na zámečku Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

A ještě jsme požádaly o názor účastnice kroužku.
Cestou když jsme sem jely, jsme si s kamarádkou říkaly, že tato setkání mají podobný význam jako kdysi "dračky". Ženy se společně sejdou, popovídá se a navíc se naučíme něco nového.
- Alena Kolářová, Chlum

Dnešní večer? ... ... prima posezení s dobrým pohoštěním. Naučila jsem se novou techniku zdobení vajíček.
- Marta Tomanová, Brloh

Obdivuji prvotní nápad Laury Haugové, uspořádat akci pro samotné maminky. Večer je dobrým odreagováním a inspirací.
-Ivana Křivánková, Holubov

A ještě upozornění pro ty, koho tyto řádky motivují k návštěvě vánočního výtvarného kroužku. Sbírejte v létě stébla slámy, protože před Vánocemi nás Jarka naučí vyrábět slaměné ozdoby.

Na závěr pozvání pro děti od 4 let výše - přijďte si s námi vyrobit velikonoční dekorace.
V pátek 22. března 2002 od 16.00 hodin do hasičárny.
Těšíme se na vás!
- Helena Čížková

Z naší slovesné tvořivosti

V minulém čísle jsme otiskli 1. část básniček "páťáků" z naší školy a nyní pokračujeme:

Pes a kočka
Šárka Zemanová

Naše malá kočička
má moc krátká očička.
Když s nimi na psa mrkne,
pes se vždycky lekne.

Kočka mňouká, mňouká,
pes se za ní kouká.
Kočce chutná mlíčko,
má po něm červené líčko.

Když se kočka myje,
pes jí mléko pije.
Když kočka skončí s mytím,
nenajde už misku s pitím.

Had
Marie Hosmanová

Byl strašidelně starý had
a těžký jako cent,
ten začal život pomlouvat
a chtěl psát testament.

Už v duchu rozdal vše, co měl,
jen na papír to dát
i povzdechl a zaslzel
a pak se rozesmál,
zavázal se na uzel
a spokojeně žil dál.

Doba velikonoční

Jelikož se blíží svátky velikonoční, dovolte mi, abych ve stručnosti připomněla, co je jejich smyslem.

Květná neděle - brána do Svatého týdne. Zahajuje a je připomínkou slavného vjezdu do Jeruzaléma, kterým zároveň začalo Kristovo utrpení.

Zelený čtvrtek - je posledním dnem doby postní. Světí se oleje používané k udílení svátostí. Původ označení "zelený" není přesně znám. Může jít o vliv židovské velikonoční liturgie: v podvečer pojídají hořké byliny na znamení otroctví a trpkého života v Egyptě.

Velký pátek - je dnem hlubokého rozjímání a smutku, ale zároveň naděje a očekávání zmrtvýchvstání, je uložen přísný půst.

Bílá sobota - je to den smutku, kdy církev bdí na motlitbách u Božího hrobu a rozjímá o jeho umučení a smrti.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod velikonoční) je největším svátkem liturgického roku. Je prvním dnem doby velikonoční. Zmrtvýchvstání je obratem. Obratem tmy ke světlu, od strachu, marnosti a nesmyslnosti noci k novému úkolu, nové naději, nové budoucnosti. Kdekoliv Ježíš vstoupí na břeh našeho života, tam začíná nové ráno.

-Marie Hrušková, st.-

Výstava obrazů

Holubov 2002, Ing. Ladislav Toman k 70-tiletému výročí autora ing. Ladislava Tomana

Obecní úřad Holubov ve spolupráci s autorem obrazů pořádá výstavu u příležitosti 70 let autora. Výstava bude otevřena v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holubově ve dnech:
25.3. - 27. 3. 2002 od 15.00 do 17.00 hodin
30.3. a 31. 3. 2002 od 9.00 do 12.00 hodin

Autor - Ing. Ladislav Toman,
nar. 21. 5. 1932 v Českých Budějovicích,
býv. profesor na střední uměleckoprůmyslové škole.


Ve třetím ročníku českobudějovické reálky zvítězil ve výtvarné soutěži a za odměnu obdržel malířskou výbavu.

Láska ke sportu a k výtvarnému umění ho provázela celým životem. Sport ho přivedl do Prahy, kde dokončil studium stavební a později pedagogické fakulty.

Holubov 2002, výstava obrazů Ing. Ladislava Tomana Jihočeská krajina
Vedle stavební činnosti se věnoval pedagogické práci v Praze, Č. Budějovicích a v Českém Krumlově na střední výtvarné škole. Studoval, maloval, navštěvoval pravidelně výstavy. Neoddělitelnou součástí cílevědomé práce byly konzultace s akademickým malířem Vysočiny panem Tajovským. Po návratu zpět do jižních Čech se autor zaměřil na překrásné prostředí jihočeských rybníků a na přírodní scenérie. Kontakt s veřejností navázal autor uspořádáním výstav v Jihočeském kraji. Dvě poslední v Českých Budějovicích a Křemži koncem minulého roku byly velmi úspěšné. Ze zápisů návštěvníků vyjímám: "Vaše krásné obrazy mě pohladily na duši, děkuji!" Paní, vašeho zápisu si nesmírně vážím - nejen mě potěšil, ale posílil v další práci, děkuji, autor.

Budu mít velkou radost, když svým spoluobčanům přinesu do jejich domovů svými obrazy alespoň část štěstí a pohody, které prožívám při práci.

Zůstává věrný jihočeskému kraji a vzpomínkám na své mládí a po třicetiletém pobytu v Praze se vrací do rodného kraje. Svůj vztah k rodnému kraji zachycuje na svých plátnech formou realistického pohledu na jihočeské rybníky a lesní interiéry.

Sestavil autorův přítelVážení spoluobčané,
Holubov 2002, výstava obrazů Ing. Ladislava Tomana Jihočeská krajina společně s Obecním úřadem v Holubově jsme připravili výstavu, děkuji starostovi obce panu Jaroslavu Fraňkovi za vstřícnost a Vás všechny srdečně zvu, nejen na prohlídku obrazů na výstavě na Obecním úřadě v Holubově, ale také na případné konzultace.

"Hledám tu nejvhodnější formu jak zvýraznit poezii jihočeské přírody a společně s divákem se chci podělit o radost a pocit štěstí ve své duši.

Učil jsem se tichou konzultací nad díly výtvarných umělců v Praze, děkuji za nezištnou spolupráci maliri vysočiny panu Tajovskému. Nabízím pohodu, kterou si můžete přinést do svých domovů!"

Váš Toman

INFORMACE

VÍTE, ŽE ...

Celá naše obec má
949 obyvatel, 786 dospělých a 163 dětí
Holubov 507 dospělých a 90 dětí
Krásetín 110 dospělých a 28 dětí
Třísov 169 dospělých a 45 dětí
Počet dětí je do 15 let - dospívající od 15 do 18 let jsou zařazeni mezi dospělými

V roce 2001:
se narodilo 17 dětí, v Holubově 6, v Krásetíně 4, v Třísově 7
zemřelo 15 občanů, v Holubově 8, v Krásetíně 6, v Třísově 1
přihlásilo se 20 občanů, odhlásilo se 12 občanů, bylo uzavřeno 8 manželství

V roce 2001:
bylo evidováno 188 psů, v Holubově 120, v Krásetíně 27, v Třísově 41


Lanová dráha obce Holubov bude MIMO PROVOZ
od 2. 4. do 26. 4. 2002
z důvodů jarních oprav a revizí


Velikonoce, ilustrace
všem občanům přeje
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
A REDAKČNÍ RADA HOLUBOVSKÉHO ZPRAVODAJE


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. března 2002 : TOPlist 0