ARCHIV 2001  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Březen 2001 - Číslo 3 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (617 kB)


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Které se konalo 27. 2. 2001 v TRIOBARU v Holubově za účasti 8 členů OZ a 49 občanů

Po schválení programu byla předložena zpráva starosty o činnosti OÚ a OZ, která obsahovala informace z pracovních porad od minulého veřejného jednání. Tyto informace byly postupně zveřejňovány v předchozích číslech našeho zpravodaje.

OZ projednalo a schválilo:

Výdaje 2001 
Vodníhospodářství 176
Skládka - odpady 191
Mateřská škola 87
Základní škola 502
Školní jídelna 284
Knihovna - SPOZ 34
Vnitřní správa 2 050
Oprava traktoru 55
Hasiči 118
Byové hospodářství 40
Veřejné osvětlení 760
Veřejná zeleň a lesnictví 73
Místní komunikace 223
Stavebnictví - splátky pIyn Křemže 521
Stavebnictví ČOV 23 643
Místní rozhlas 200
Celkem 28 957
Celkem výdaje 28 957
Celkem příjmy 28 957
Rozdíl příjem - náklady 0

Příjmy 2001 
Vodné, stočné 350
Skládka - žetony 120
Školství - stravné, příspěvky od rodičů 200
Vnitřní správa 180
Místní hospodářství - nájemné byty 80
Daň z nemovitostí 440
Daň z příjmu podnikatelů 1 200
Daň ze závislé činností + právnické osoby 2 400
Správní poplatky 3
Lázeňský a rekreační pobyt 25
Poplatek ze psů 15
Užívání veřejného prostranství 4
Z ubytovací kapacity 3
Prodej pozemků 0
Povolení k vjezdu 14
Ostatní poplatky 15
Dotace školství, stát.správa 76
Z přebytku r. 2000 400
Dotace ze SFŽP 18 231
Úvěr od VAK 5 191
Úvěr od KB 0
Úrok v bance 10
Celkem 28 957
V diskusi byly vzneseny dotazy hlavně k výstavbě ČOV a kanalizace, k řešení přípojek k jednotlivým domům a k postupu prací.

- J. Franěk, starosta -

Čistírna odpadních vod a kanalizace Holubov

Již druhý měsíc zdárně pokračují v Holubově práce na výstavbě ČOV a kanalizace. Rád bych vás informoval o postupu jednotlivých prací. Na vlastní čistírně jsou prováděny betonářské práce, které měly končit okolo 20.března .Musí se zakopat vodovodní přípojka pro vlastní stavbu. Do konce března pak bude nutno zajistit navezení stavebního materiálu na stavbu čistírny, abychom mohli zahájit výkopové práce v ulici od čistírny k rybníku u Artypy. Práce budou zahájeny v dubnu a budou trvat 6 týdnů - 2 měsíce. Žádám všechny občany o spolupráci, zejména v místech, kde se budou provádět výkopové práce a pokládka potrubí, je třeba upřesnit napojení vašich nemovitostí na kanalizaci. Dále pokračují práce na kanalizační stoce "A" okolo Artypy, směrem k nádraží ČD a kanalizační stoce "A I" od rybníka u Artypy podél Dobrovodského potoka směrem k Jakešům.

O dalším postupu prací vás budu průběžně informovat v dalších číslech.

- J. Franěk -

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 3 Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 4
Dětský karneval

Holubov 2001 - dětský karneval 1 Krásetínský sál byl naplněn k prasknutí, což ovšem dětem nijak nevadilo. Tančily a křepčily pod vedením dvou čarodějnic na parketu a k nim se chvílemi přidávaly maminky (že by příprava na slet?) a v některých případech dokonce i tatínkové.

Country písničky se střídaly se šmoulí diskotékou a soutěžemi, při kterých bylo možné vyhrát nějakou sladkost. Bohatá tombola s cenou pro každé dítě byla příjemným vyvrcholením. Jen s některými cenami proběhl směnný obchod, ale nakonec určitě byli všichni velice spokojeni. Jen nerady děti odcházely domů. Alespoň byly natolik utahané, že usnuly brzo a pak už přišel čas pro rodiče, aby si i oni užili trochu zábavy na countrybále /pokud ovšem nenásledovali příkladu svých dětí/. Jelikož vím, jak náročné je pořádat podobné akce, děkuji touto cestou organizátorům za velmi pěkné odpoledne a doufám, že i příští rok budou mít děti svůj karneval.

- Ing. Vilém Churan -

Holubov 2001 - dětský karneval 2 Jako již řádku let, tak i letos uspořádala MO KDU-ČSL Křemže dětský karneval. Letošním programem provázel Standa Drobek Schwarz se svými přáteli. Jeho vystoupení i následnou diskotéku jistě dobře ocenili nejen děti, kterých se sešlo 108, ale i jejich rodiče. Mohli si zazpívat i zatančit při country hudbě. K tomu, aby karneval zdárně proběhl přispěli i sponzoři.

Chtěla bych jim touto cestou poděkovat jsou to: pan Jiří Pelech -Koloniál, Cukrářství u Struháčků. paní Hana Zástěrová, Potraviny Vltavín, TRIO-8AR, Pokrývačství 8ušta, Zemní práce pan Ladislav Hruška, pan Václav Schuster ze Mříčí, členové a příznivci MO KDU-ČSL.

Věřím, že i v příštím roce se sejdeme na karnevalu nebo i jiné akci pořádané MO KDU ČSL Křemže.

- R . Fraňková -

Masopust v Holubově

Ani dospěláci v Holubově nezůstali pozadu - v sobotu 24. února 2001 uspořádali hasiči z Holubova masopustní merendu. Celá akce byla zahájena ve 12 hodin u hasičské zbrojnice, kde "hejtman a rychtář" žádali pana starostu o povolení zahájení masopustu.Pak se průvod asi 50 masek vydal za doprovodu hudby Holubovem na koledu.. Je pěkné, že se v naší obci nezapomíná na tradice.

- redakce -

Holubov 2001 - masopust

Citáty, zamyšlení...

"Pokud nemáš sám o sobě dobré mínění, pak je jedno, co si oblečeš."
Leontyne Priceová


Móda se vyvíjí. Co jste si koupili loni jako novinku, to už možná letos vyšlo z módy. Ale at' nosíte cokoliv, pod šaty jste stále stejní. Vnitřní hodnoty si nemůžete obléci jako třeba tričko. Když jste však sami ze sebe nešťastní, žádné šaty vám nepomohou - utrápenou tvář nelze zakrýt. Proto bude podnětem pro nás to, že budeme věřit ve vlastní hodnoty.

"Chyby jsou branou k novým objevům ."
James Joyce


Víte o tom, že se mnohé objevy zrodily z chyb či náhod? Například rentgen, guma, nanuk, šumivé víno a další. I Kolumbus objevil Ameriku, když hledal Indii. Budete-li chtít, mohou i vás dostat vaše omyly na nové vzrušující cesty. Proto svými chybami se nechám inspirovat a ne otrávit.

Z knihy od P. Espelandové, R. Wallnerové - "Využít každý den"
- Marie Hrušková, st. -

Okénko do minulosti

Naši kronikáři - pokračování

Dalším kronikářem naší obce byl pan Matěj Bína z Třísova - člověk životem zkušený a zkoušeny".

Do funkce kronikáře byl zvolen na schůzi MNV Holubov dne 18. ledna 1950. Dopsal všechny důležité události od roku 1945 a dále.

Z jeho životopisu vyjímám:
"Narodil jsme se dne 16. února 1892 ve Mříčí, okres Český Krumlov. Téhož roku se rodiče přestěhovali do Třísova, kde koupili domek čp.15. Byla to "stará moclovina", kterýžto název jest již úplně zapomenut.

Navštěvoval jsem do konce roku 1904 obecnou školu v Holubově. Ve svém ještě nedovršeném 13tém roce jsem šel na službu do Dobrkovic u Českého Krumlova a do svého 14tého roku věku navštěvoval jsem německou obecnou školu v Kájově.

V letech 1907 - 1909 vyučil jsem se v Sasku řemeslu zednickému. Tamtéž jsem potom vždy v letních sezónách pracoval jako zedník až do mobilizace v roce 1914.

Roku 1913 byl jsem odveden k bývalému rakousko-uherskému železničnímu pluku. Roku 1914jsem však hned první den mobilizace musel "narukovat". První světovou válku jsem prodělal na ruské frontě v Haliči,. Ruském Polsku, v Karpatech, na jihovýchodní frontě v Srbsku, Černé Hoře a od roku 1916 až do konce války pak v Albánii. Tamtéž byl jsem zachvácen bahenní zimnicí - malária tropica. Od roku 1919 do roku 1920 sloužil jsem u čsl. železničního pluku v Pardubicích. Dosáhl jsem hodnosti desátníka. Od roku 1920 do roku 1926 pracoval jsem jako zedník a polír u různých stavebních firem.

Roku 1924 jsem se oženil s Anežkou Reidengerovou z Holubova a převzal od rodičů chalupu.

Roku 1926 nastoupil jsem u okresu českokrumlovského jako cestář. V roce 1931 byl jsem pověřen dozorem nad okresními cestáři v celém okrese .

Roku 1928 byl jsem zvolen starostou obce Holubov a funkci jsem vykonával do konce roku 1933.

Po obsazení Sudet pracoval jsem jako silniční dozorce v okrese českobudějovickém.

Dne 4. března 1943 byl jsem pro ilegální činnost zatčen gestapem. Vězněn jsem byl v Českých Budějovicích, v Terezínské malé pevnosti. Dále pak v Osvětimi a Birkenau a nakonec v Buchenwaldu.

Dne 11. dubna 1945 byli jsme v Buchenwaldu osvobozeni Američany a dne 21. května 1945 jsem se vrátil po 2 létech, 2 měsících a 17 dnech opět domů s podlomeným zdravím. Po svém zatčení byl jsem, v proti mně zavedeném disciplinárním řízení, suspendován a veškerý můj majetek byl zabaven ve prospěch velkoněmecké říše. Uvedení knihovnického pořádku do původního stavu dalo mě po návratu z vězení mnoho práce a způsobilo mnoho roztrpčení. Ihned po svém návratu z koncentračního tábora, ještě v květnu 1945 jsem se přihlásil opět do služeb okresu českokrumlovkého. Zaměstnán byl jsem ponejvíce v administrativě u správy silnic.

Na svou žádost - ze zdravotních důvodů byl jsem 1. října 1950 přeložen do výslužby.

Věřím však, že ještě několik roků bude mně dopřáno pozorovati děje ve zdejší obci, že budu viděti její rozmach a vzrůst, a že do této pamětní knihy budu moci zaznamenávati pouze takové činy a úsilí zdejších občanů, za které se příští generace nebudou museti hanbiti, nýbrž s láskou a pýchou jich budou vzpomínati!"

Dále pan Matěj Bína založil r. 1936 kroniku tehdy osamostatněného hasičského sboru třísovského, kterou taktéž dlouhá léta vedl.

PS: Sám vzpomínám na chvíle svého dětství, kdy jsme s maminkou zacházívali k Bínům na"kus řeči". Pan Matěj Bína sedával na stoličce u kamen, jeho měkká řeč rozvážně protékala hovorem při poutavém vyprávění nepřeberných osudů života svého i druhých. Pamatoval si toho opravdu hodně a do kroniky toho také hodně zapsal.

Pokračování příště.

- Ivan Svoboda, kronikář -

Zvláště chráněná území v CHKO Blanský les

Podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny (§ 14) rozlišujeme 4 kategorie maloplošných zvláště chráněných území: národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP).

NPR Vyšehradský kopec - Lilie Zlatohlávek Národní přírodní rezervace (§28) je menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. Národní přírodní památka (§35) je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných a ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem. Přírodní rezervace (§33) je menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Přírodní památka (§36) je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem. V roce 2000 bylo na území CHKO Blanský les registrováno 15 zvláště chráněných území:

Přírodní rezervace Bořinka (společenstva hadcových borů a skalních stěrbin), Přírodní rezervace Dívčí Kámen (reliktní bor s lišejníky na rulovém skalním hřbetu, součástí rezervace je zřícenina hradu Dívčí Kámen), Přírodní rezervace Dobročkovské hadce (střemchové olšiny, mokřadní vysokobylinné a střídavě vlhké louky), Přírodní rezervace Holubovské hadce (komplex reliktních hadcových borů), Přírodní památka Horní Luka (mezofilní louky s bohatou populací prstnatce listenatého), Přírodní rezervace Jaronínská bučina (podhorský smíšený les s přirozenou druhovou skladbou), Přírodní památka Kalamandra (teplomilná a vápnomilná vegetace), Přírodní rezervace Kleť (smíšené podhorské lesy, místy až pralesovitého charakteru), Přírodní rezervace Malá skála (podhorský smíšený les s převahou buku lesního), Přírodní památka Mokřad u Borského rybníka (mokřadní a pobřežní společenstva), Přírodní památka Na Stráži (bývalé pastviny s výskytem bohaté populace vstavače kukačky), Přírodní rezervace Ptačí stěna (podhorské lesy s dominantním bukem lesním a sut'ovými porosty), Přírodní památka Šimečkova stráň (hadcová stráň s teplomilnými společenstvy), Přírodní rezervace Vysoká Běta (květnaté bučiny a sutové lesy) Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce (teplomilná a vápnomilná vegetace, křovitá formace s lískou obecnou).

V letošním roce budou registrována ještě další dvě zvláště chráněná území: Přírodní památka Meandry Chvalšinského potoka a Přírodní památka Provázková louka.

O některých zvláště chráněných územích jsme již v časopise Křemežsko psali. V srpnu 1999 byl uveřejněn článek "Květena hadců v Kremžské kotlině" (roč.9,č.8,str.8), v říjnu pak příspěvek "Přírodní památka Mokřad u Borského rybníka" (roč.9,č.10,str.9-10). V roce 2000 byl publikován článek "Přírodní rezervace Klet" (roč.2,č.10, str.11-12).

V dalších číslech Křemežska Vás budeme postupně informovat o významu všech zvláště chráněných územích v CHKO Blanský les.

- RNDr. Alena Vydrová Správa CHKO Blanský les -

Slovo lékaře

Pacient

Jsme lidé různí a pacienti také. Měl jsem pacienta, který ke mně vždy přišel s čistou bílou košilí, v tmavých šatech, s kravatou a voněl mýdlem. Vystrojil se jako v neděli do kostela. Nechodil často. Byl chudý, o čemž svědčily jeho starší, lehce obnošené šaty, ale košili měl vždy čerstvě vytaženou z prádelníku. Měl ke svému lékaři úctu a návštěva u lékaře byla pro něho svátkem. Takových pacientů mnoho není.

Jsou také pacienti, jejichž oděv svědčil o velmi malé údržbě a je prosycen zkysaným potem a po jejich návštěvě zůstává ordinace prosycena čpavým, nevyvětratelným odérem. A když pacienta musíte svléknout, potvrdíte si vlastní podezření, že jeho tělo již řadu dní mýdlo nevidělo. Vyšetřoval jsme pacienta, jemuž při zouvání bot, z boty vyběhl spolubydlící. Sestra vystartovala, aby zabránila vyběhlému škvoru k usídlení se v ordinaci. Cestou k lehátku pak zanechávaly pacientovy bosé nohy stropy nedefinovatelné černé tekutiny. Ale takových pacientů také není mnoho.

Dlužno říci, že většina z nás se na návštěvu u lékaře připraví a chodí k němu čistí a upravení. Pokud však dojde k nepředvídatelnému zhoršení stavu a přinesou nás sebevíce znečištěné, není se za co stydět. Lékař nás přijímá s pochopením ať vypadáme sebehůř. Někteří pacienti ochotně zodpovídají všetečné a často zdánlivě podivné otázky svého lékaře. S těmi je spolupráce dobrá. Jiní se tváří, jakoby je tyto otázky obtěžovaly. Někdy mám pocit, že od lékaře očekávají Boží vševědoucnost. Očekávají léčbu bez velkého vyptávání. Svoji neochotou si snižují šanci na správnou diagnozu. Patrně jim vyhovují léčitelé, kteří předstírají,že ví, aniž by se ptali. Dobrý lékař je skromnější a na Pána Boha si nehraje.

Jedná věc mne mrzí, že lidé často zapomínají na vynikající vynález kulturního člověka - kapesník. Dnes již dámy většinou nenosí kabelky k lékaři a tak jej vlastně ani nemají kam dát. Ale oni kapesník často nenosí ani muži. A ti mívají kapes dost, i když nenosí sako. Není naší dobrou vizitkou, pokud je nám tento vynikající kulturní vynález nedostupný, i když máme rýmu a z nosu nám to odkapává, jak ze špatně utaženého vodovodního kohoutku. A tak přicházíme k lékaři s rýmou a kašlem často nevybaveni elementární potřebou slušného člověka. Lékaři pak ukazujeme, jak nám to kašle a kýchá. A aby se neřeklo, dáme si před ústa ruku složenou do pěstičky, přes kterou se viry a bakterie pěkně rozprsknou po celé ordinaci. Vzácně v té sevřené pěstičce máme kapesník. Ale málo koho napadne ten kapesník rozprostřít před nos a ústa, aby se v něm ty viry a bakterie mohly zachytit. Jakoby ten lékař byl vinen naší chorobou. Až také pozná osobně, jak je nám zle! A ani nás nezajímá, že to, co my kurýrujeme týden, dva či déle, na to má lékař jen sobotu a neděli. Přitom je lékař stejný člověk jako jeho pacient a má stejné možnosti léčby. Nic navíc. A tak pacient, který to ví, si bere i k lékaři čistý kapesník.

Dnes je moderní používat papírové kapesníčky. Jsou elegantní, jsou vhodné na upšíknutí ve společnosti nebo na smrknutí a vyhození. Při pořádném kašli a kýchání nám bohužel moc nepomohou.

Přístup lékaře k pacientovi může být autoritativní nebo partnerský. Mohu svou vědomostní převahou pacientovi nařídit: Chceš-li být zdráv, dělej to a to ...ty musíš...jinak ke mně nechoď! Tím se lékař staví do role magického ručitele za zdraví pacienta. A dlužno přiznat, že mnohým pacientům to vyhovuje, i když u jiných toto jednání vyvolává nedobré pocity, úzkosti, syndrom bílého pláště atd.

Partnerský vztah mezi lékařem a pacientem je pro obě strany výhodnější. Pacient si vybírá lékaře, kterému může důvěřovat a sám se rozhoduje, zda se radami lékaře bude či nebude řídit. Lékař doporučuje určité možnosti vyšetření, životosprávy a léčby. A pacient se rozhoduje, zda je přijme nebo ne. Pacient si zodpovídá za své zdraví sám. Jen pacient má právo sám se rozhodnout, co je v jeho životě prioritou. Někdo dá přednost dlouhověkosti před dobrým bydlem. Jiný dobrému jídlu, pití nebo pokouřeníčku. Každý se rozhoduje sám. I s vědomím, že promarněný život a promarněné zdraví nám nikdo nevrátí.

Partnerský vztah mezi lékařem a pacientem předpokládá zájem pacienta o své zdraví a alespoň základní medicínské znalosti. Dobrý lékař vychází z toho, že pacient má právo vědět o sobě všechno přiměřeně svým možnostem. U mnoha nemocí je prokázáno, že délka života pacienta je přímo úměrná jeho znalostem o svých chorobách. Samovzdělání je dobré, ale konzultace s lékařem bývá nezbytná. Dobrý lékař ji rád každému pacientovi poskytne.

S lékařem, kterého jsme si vybrali a kterému důvěřujeme, nám většinou nedělá potíže, rozebrat si své zdravotní problémy. Stejně bychom však měli postupovat i v nemocnici. Po přijetí do nemocnice mám právo vědět pracovní diagnostickou rozvahu přijímajícího lékaře, postup mého vyšetřování a léčení. A při propuštění mám být informován o výsledku provedených vyšetření, o nutnosti své léčby, o dodržování životosprávy, ale i o svých zdravotních vyhlídkách do budoucnosti.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Mlsání

Pro období po masopustu, které je obdobím postním a odlehčovacím Vám nabízím něco ze svých zdravých a snad i chutných receptů.

SÝROVÉ LÍVANEČKY
1/4 I kyselé smetany, 2 žloutky, 10 lžic hladké mouky, 1/2 lžičky prášku do pečiva, sníh, petrželka, sůl - ušleháme těsto a na oleji smažíme malé placičky, které ještě horké sypeme strouhaným sýrem a podáváme ke špenátu nebo jen se zeleninovou oblohou.

CELEROVÉ LÍVANEČKY
Z hladké mouky, mléka, vajíčka uděláme těstíčko, trochu hustší než na omelety a do těstíčka lehce vmícháme nahrubo nastrouhaný syrový celer, osolíme a můžeme ochutit bazalkou nebo pažitkou či petrželkou. Z těstíčka smažíme malé placičky, podáváme s bramborovou kaší a zeleninovým salátem.

CELEROVÉ KARBANÁTKY
Celer nastrouháme nahrubo, cibuli nakrájíme, přidáme 2 vejce, sůl, petrželku a zahustíme mletými ovesnými vločkami, osolíme, opepříme a přidáme petrželku. Z těsta tvoříme karbanátky, které obalíme v trojbalu a smažíme. Podávat můžeme s bramborem nebo s tmavým pečivem.

- MS -

Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

BLAHOPŘEJEME

PROVOZ LANOVÉ DRÁHY KRASETÍN - KLEŤ

LANOVÁ DRÁHA OBCE HOLUBOV s.r.o
HOLUBOV 242, 38203 KŘEMŽE
PROVOZ LANOVÉ DRÁHY KRASETÍN - KLEŤ


Lanová dráha Krasetín - Kleť oznamuje přerušení provozu pro veřejnost od pondělí 19. 3. 2001 z důvodu pravidelné jarní kontroly a údržby lanové dráhy.

Opětovné zahájení provozu je předběžně naplánováno na sobotu 14. 4. 2001.


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 1. března 2000 : TOPlist 0