ARCHIV 2000  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Březen 2000 - Číslo 3 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (444 kB)

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

dne 2.3.2000 se konalo v Třísově veřejné jednání OZ Holubov, za přítomnosti všech členů OZ a asi 30 občanů.

Program:

Obecní zastupitelstvo
1. Bere na vědomí: připomínky občanů z diskuse
2. Schvaluje - návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

-Jaroslav Franěk, starosta obce-


Rozpočet na rok 2000

Příjmy (tis. Kč)     Výdaje (tis. Kč)  
Vodné, stočné 345   Vodní hospodářství 375
Skládka - žetony 150   Skládka - odpady 252
Školství - stravné, příspěvky od rodičů 200   Mateřská škola 88
Vnitřní správa 100   Základní škola 232
Místní hospodářství - nájemné byty 80   Školní jídelna 294
Daň z nemovitosti 520   Knihovna - SPOZ 32
Daň z příjmu podnikatelů 1 000   Vnitřní správa 1 772
Daň ze závislé činnosti + právnické osoby    2 500   Prodejna Třísov 333
Správní poplatky 2   Oprava traktoru 165
Lázeňský a rekreační pobyt 10   Hasiči 104
Poplatek ze psů 15   Bytové hospodářství 391
Užívání veřejného prostranství 4   Veřejné osvětlení 874
Z ubytovací kapacity 3   Veřejná zeleň 2
Prodej pozemků 0   Místní komunikace 833
Povolení k vjezdu 14   Stavebnictví - splátky plyn Křemže 417
Ostatní poplatky 75   Lesnictví 35
Dotace školství, státní správa 99   Místní rozhlas 160
Z přebytku r. 1999 1 162   CELKEM   6 359
Úroky v bance 80      
CELKEM   6 359   Celkem výdaje 6 359
      Celkem příjmy 6 359
      Rozdíl příjem - náklady 0

Novinky v odborné literatuře

V současné době vychází v České republice velké množství populárních i odborných knih a málokdo se dokáže rychle a dobře na trhu orientovat.
Podívejme se nyní jaké odborné knihy v poslední době vyšly a kde je můžeme v případě zájmu zakoupit.

Vychází první díl z třináctisvazkové monografie Chráněná území ČR. První knihou je Ústecko. Chráněná území ČR. I., kde jsou popsána všechna velkoplošná i maloplošná chráněná území v regionu severních Čech. Kromě obecného úvodu jsou v knize kapitoly s přírodními poměry (geologie, geomorfologie, klima, hydrogeologie, pedologie, botanika, zoologie, osídlení), následují kapitoly o ochraně přírody. V regionu severních Čech jsou zahrnuty tyto okresy: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Součástí knihy jsou i naše dvě velkoplošná Chráněná území - České středohoří a Labské pískovce.

Druhým připravovaným dílem je Zlínsko, které spatří knihkupectví během měsíce března.
Připravuje se i Budějovicko, takže zájemci o přírodu jižních Čech se mohou ke konci roku 2000 těšit na vydařenou publikaci.
Knihy o ochraně přírody je možno zakoupit v Praze v knihkupectví Academie a nebo si přímo objednat na adrese: ARTEDIT, s. r. o., Sokolovská 114, 186 00 Praha 8, tel.: 02/2322442, e-mail:
studio@artedit.cz .

Druhou velmi krásnou knihou, která právě vyšla a kterou bych Vám chtěla představit je Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Díl 5. Vyšší rostliny. (citace: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š., Procházka F., 1999: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Vol 5. Vyšší rostliny. - 456 p., Príroda a. s., Bratislava). V knize je popsáno celkem 373 ohrožených taxonů vyšších rostlin. U každého druhu je uvedeno rozšíření v českých zemích a na Slovensku. Dále jsou uvedeny současné i historické lokality, včetně mapky, která zvyšuje názornost informace. Následuje popis biologie a ekologie druhu, význam, ohrožení a jeho ochrana. Na práci této knihy se podílelo velké množství pracovníků, autorů a spoluautorů a bez jejich přičinění by nemohlo toto obrovské dílo vzniknout. Knihu ilustroval Antonín Zezula a František Gregor. Všem zájemcům o přírodu a zejména o botaniku tuto knihu vřele doporučuji zakoupit. Je možné ji objednat na Agentuře ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích.

Autor textu:
RNDr. Alena Vydrová
Správa CHKO Blanský les


AGROSTEMMA GITHAGO L.

Koukol polní
Kúkol poľný

Syn.: Githago segetum Link.; Lychnis githago (L.) Scop.
Čeled': Caryophyllaceae (Dianthaceae) - hvozdíkovité, klinčekovité
Status. V ČR kriticky ohrožený, v SR kriticky ohrožený a vzácný druh; IUCN: CR (ČR, SR). ČK: BALT, GB, IRL, KP, M. ČS: A, CH, D, EST, FL, S.

Tabulka rozšíření koukolu polníhoRozšíření. Druh původem pravděpodobně východomediteránní (asi z Přední Asie) se rozšiřil jako typický antropofyt - archeofyt, částečně i neofyt - s obilními kulturami po celé Evropě (s výjimkou vysokohoří a dalekého severu) i do ostatních světadílů. Dnes přežívá pouze v oblastech s primitivním zemědělstvím.
V ČR i SR to byl plevel natolik hojný (často spolu s chrpou polní - Cyanus segetum Hill.), že o jeho výskytu chybějí podrobnější záznamy a doklady. Lze předpokládat, že se vyskytoval všude, kde byly pěstovány obilniny. Z tohoto předpokladu vychází i mapa rozšiření. Jako existující jsou v ní zaznamenány lokality hlášené či dokonce dokumentované v průběhu posledních 10 let.
V ČR byl koukol v posledním desetiletí pozorován u Víchové u Jilemnice, u Častolovic a Stružnice na Českolipsku, u Dobronic (Větrov) nedaleko Bechyně, u Slavošovic na Klatovsku, u Českých Budějovic, Jihlavy a ve Vsetínských vrších (Hutisko-Solanec, Lustyk 1991 in litt.).
V SR je po roce 1990 doloženo či udáváno něco přes 10 lokalit (Biele Karpaty, Podunajská nížina - zde největší populace Dolné Štitáre u Nitry, Svobodová in litt. 1994, při dolním toku řeky Ipeľ - Hrušov, Krupina, Slovenské rudohoří na více místech, Poľana-Čakovce, Západní Beskydy).
Koukol polníEkologie a biologie. Plevel obilních polí, méně často v jiných kulturách či na ruderálních stanovištích, od nížin do nižších horských poloh cca 900 m n. m.). K podkladu je značně tolerantní. Významný diagnostický druh společenstev třídy Secalietea.
Jednoletý nebo ozimý plevel š dlouhým kůlovým či větveným kořenem. Kvete od května do září. Šíří se semeny, jichž na jedné rostlině dozrává až několik set. Tvorbu semen a klíčení nedávno studovala Nováková (1997): ještě po 3 letech zjistila klíčivost 85 %. Jako u jednoho z mála našich polních plevelů je jeho biologie těsně spjata s biologií ozimých kulturních rostlin, zejména obilnin a vikve huňaté (Vicia villosa Roth).
Význam. Koukol polní je prudce jedovatá bylina. Semena obsahují toxické glykozidy, které v minulosti působily i smrtelné otravy chovných zvířat i lidí. Vzhledem k obsahovým látkám je to druh zajímavý farmaceuticky. Jde o dekorativní bylinu s uplatněním v určitých okrasných kulturách.
Ohrožení. Typický plevel, "koukol mezi obilím", byl v průběhu několika posledních desetiletí v zemědělsky vyspělých zemích téměř zcela vyhuben rozvojem agrotechnických metod.
Ochrana. Rostlina představuje zajímavý a cenný genofond, jehož záchranu již provádějí skanzeny a jiné instituce (v ČR záchrannou kultivaci muzeum v Olomouci), ve zvláštních kulturách i správy CHKO (u nás jmenovitě moravských Bílých Karpat a zejména slovenských Bielých Karpat). Druh je snadno kultivovatelný ze semen.
Poznámka. Podobný, daleko však vzácnější, je specifický plevel lnu, subtilnější koukol lnový, kúkoľ ľanový (Agrostemma linicola Terechov). Tento druh je u nás považován za vyhynulý. Jediný doklad je ze SR a pochází od obce Čierny Balog (leg. Kühn 1972).
Literatura: DAVID, DUDICH 1997; CHÁN [red.] 1999; KLAUDISOVÁ 1986b; NOVÁKOVÁ 1997; SVOBODOVÁ 1974; ŠOURKOVÁ in Kv. ČR 2; VODÁK 1957.

J. Čeřovský


Víte, že máme v Holubově mistra republiky

Je jím Martin Vrba z Holubova a titul mistra republiky v Taekwon-Do ITF získal dokonce již dvakrát.

Taekwon-Do ITF - výskok, foto Martin VrbaMartine můžeš nám trochu přiblížit tento druh sportu?

Taekwon-Do ITF toto moderní bojové umění je určeno pro sebeobranu. Vzniklo v severní Korey v roce 1955. V české republice se cvičí od roku 1987. Od té doby se čeští Taekwoncisté řadí mezi nejlepší na světě, což potvrzují skvělé výsledky naší reprezentace. Od ostatních bojových umění se liší především velkým množstvím technik prováděných nohama i ve výskoku.
V našem okolí se s Taekwon-Do ITF můžeme setkat v Českém Krumlově, kam jezdím cvičit.

Ještě nám řekni něco o sobě a o svých úspěších.

Narodil jsem se 7.12.1981. V 11-ti letech jsem začal navštěvovat oddíl sebeobrany ve Křemži. Zde jsem cvičil tři roky, než jsem se v roce 1996 přihlásil do oddílu Taekwon-Do ITF v Českém Krumlově, který vede Jaromír Michl /III. Dan/. Zde byla možnost jezdit na soutěže, soustředění, semináře a dělat zkoušky na technické stupně. Kromě jiných menších soutěží bylo mým největším úspěchem to, že jsem se stal dvakrát mistrem republiky.

Co pro tebe tento koníček - sport znamená?

Taekwon-Do je pro mne velmi důležité a chtěl bych se mu věnovat co nejdéle to půjde. Zůstal jsem však věrný i svému "rodnému" oddílu sebeobrany ve Křemži, kde se pravidelně scházím se svými kamarády na tréninku.
Nyní se připravuji na závody v Brandýse nad Labem, které se konají 18. 3. 2000.

Děkuji za rozhovor a přeji Ti Martine jménem redakční rady hodně dalších úspěchů .

-MS-
foto - Martin Vrba - výskok


Holubovský Masopust 2000

Tak jako každý rok i letos proběhl v sobotu 4. března průvod koledníků a masek naší vesnicí. Letos ovšem v poněkud netradičním pojetí, obohacen o skupinu střapatých kolednic, které se svého úkolu ujaly nadmíru dobře.

Holubovský masopustCelá akce probíhala podle sepsaného scénáře, který byl započat před hasičskou zbrojnicí. Koledníci a kolednice se seřadili a rychtáři žádali pana starostu o povolení k zahájení masopustu. Pak se průvod rozdělil na dvě části a u každého domu se na nápěv písničky "Červená růžičko" zatancovalo kolečko a na přání obyvatel se ještě přidalo.

I přes nepřízeň počasí koledníci a masky celou akci zvládli a u májky předvedli závěrečnou scénku "dohadování", která byla skvělým oficiálním zakončením. Vše bylo velmi humorně a téměř profesionálně zahráno a posloužilo tak, nejen pro pobavení masek, ale i všech přihlížejících.

Tím, že byl průvod rozdělen se většina účastníků vrátila ve zdraví a dobré náladě do hasičské zbrojnice, kde pokračovala další zábava až do zdolání všech vykoledovaných zásob. Tuto akci uspořádali dobrovolní hasiči z Holubova. Největší dík patří hlavním organizátorům panu J. Dvořákovi a panu J. Struháčkovi, kteří obětovali spoustu svého volného času na přípravu. Je skvělé, že v dnešní uspěchané době, kdy většina lidí myslí jen na sebe a na své pohodlí, se dovedou lidé sejít a společně pobavit sebe i celou vesnici.

Poděkování patří nejen maskám, hudbě, panu starostovi, ale i spoluobčanům, kteří mají pochopení pro tuto tradici a neuzavírají se do svých domovů, ale naopak štědře přispějí.
Vyzýváme tímto všechny lidi z obce a okolí k účasti na příštím masopustu.

-R.H.-

PS: žádáme občany, kteří fotografovali masopust v Holubově, zda by věnovali, popřípadě odprodali fotografie pro potřeby založení masopustní kroniky . Máme zájem i o fotografie masopustů z let minulých. Foto prosím doručujte na adresu Jan Struháček, Holubov 8 - nejlépe v termínu do 23.3.2000.


Karneval

Karneval v HolubověNastal čas karnevalů a tak i v naší rodině se začaly připravovat kostýmy na dětský karneval. Pohádkový svět a fantazie dětí se na několik hodin staly skutečností. A tak se mi děti mávnutím kouzelného proutku proměnily v baletku, černokněžníka a trpaslíka. Krásetínský sál, kde si masky daly sraz, doslova praskal ve švech. 120 dětí s rodiči a prarodiči jej zaplnilo do posledního místečka.

Myslím, že se děti dostatečně vydováděly, zasoutěžily, zatancovaly a přemluvily k soutěžení i své rodiče. Dík patří i panu Bodlákovi, za vtipné moderování, všem sponzorům i příznivcům, kteří se na přípravě karnevalu podíleli.

Jsem ráda, že se v naší obci na děti nezapomíná a ráda uvítám i další dětské akce.

-Helena Čížková-

PS: Místní organizace KDU-ČSL děkuje všem sponzorům, kteří se zasloužili o zdárný průběh této akce - jsou to Pokrývačství Bušta, Koloniál Pelech, Potraviny Vltavín Holubov, Cukrářství u Struháčků, Valpe - p. Zástěrová, Zemní práce Ladislav Hruška, rodiny Ježkova ze Křemže, Schusterova ze Mříčí a Kolaříkova ze Křemže.

-Jaroslav Franěk-


Citáty, zamyšlení . . .

"Všichni nemůžeme být vítězové, protože někdo musí stát na chodníku a tleskat, když jde vítěz kolem".

Will Rogers

Ten, kdo okusil chuť vítězství, se mnohdy velmi nerad vzdává této slasti. Nedokáže se smířit s tím, že prohrál, nedokáže přát radost z vítězství i někomu druhému. Možná to znáte i z vlastní zkušenosti. Možná však závidíte druhým lidem i vítězství, kterých sami nemůžete dosáhnout a zapomínáte se radovat ze svých vlastních úspěchů.

"Bude-li se lidstvo řídit podle zákona "oko za oko, zub za zub", brzy budou kolem nás všichni slepí a bezzubí".

Desmond M. Tutu

Jaká je vaše první reakce, když vám někdo řekne něco ošklivého nebo zradí vaši důvěru? Rádi byste se mu třeba pomstili - ale vyřeší se tím něco? Nezkomplikuje to ještě situaci? Pomsta někdy rány nevyléčí. Raději se uklidněte a vše si promyslete nebo si o tom s někým promluvte. Pokud požadujete, aby se vám dotyčný člověk omluvil, řekněte mu to. Jestliže se vám omluví, odpusťte mu.

-Marie Hrušková-


Slovo lékaře

Chtěl bych přiměřeně reagovat na zmínku ve Slovu lékaře k tuberkulóze v Holubovském zpravodaji č. 2 z letošního února o tom, že se tuberkulózou (tbc) můžeme nakazit i nepasterizovaným mlékem od nemocného skotu.

S tímto tvrzením samozřejmě nelze polemizovat, to je fakt. Podstatná však je ta okolnost, že tbc skotu byla v naší republice utlumená v roce 1968, takže se v současné době jedná pouze o teoretickou možnost nákazy tímto způsobem. Nelze popřít, že i po roce 1968 došlo kvůli tuberkulóze k likvidaci stáda krav v ojedinělých kravínech (nebylo to naštěstí v našem okrese). Důvodem byla v příspěvku citovaná záludnost tuberkulózy , její skrytý průběh a ne stoprocentní spolehlivost diagnostické metody - nitrokožní tuberkulinační zkoušky, možná i lidský faktor (špatně provedená nebo neprovedená tuberkulinace). K zákeřnosti tbc je snad možné dodat, že se stále (i když už ve velmi malé míře) nově diagnostikují případy tuberkulózy lidí vyvolané hovězím typem zárodku tbc (Mycobacterium bovis). Avšak k nakažení těchto lidí došlo bezpochyby před utlumením tbc, to dnes znamená před více jak 30 lety. Pro zajímavost mohu uvést z praxe případ opačný, kdy člověk nemocný tuberkulózou (který předtím pracoval v tbc izolátě - ošetřoval tuberkulózní dojnice a byl nakažen hovězím typem) nakazil v roce 1970 asi 15 dojnic ve čtyřřadém kravíně na mém tehdejším obvodě. Celou story nelze podrobně popisovat, opravdu nám nebylo nejlépe, když jsme postupně diagnostikovali tbc a dávali odporazit krávy reagující na tuberkulin, u nichž byla po poražení tbc potvrzena.

V úzké spolupráci s lékaři - specialisty na onemocnění respiratorních orgánů a tbc se nám podařilo zdroj nákazy odhalit a problém vyřešit. Jaké bylo moje zděšení, když jsem asi po pěti letech (už ve funkci okresního epizootologa) tento "zdroj nákazy" našel v kravíně na jiném konci okresu. Prosadil jsem, že večer už tento ošetřovatel krmit nešel. Naštěstí jeho tuberkulóza nebyla "otevřená" tzn., že prodělaná léčba byla úspěšná a nedocházelo k vylučování zárodků tbc do okolního prostředí. K nakažení krav v tomto kravíně nedošlo, což potvrdila nařízená opakovaná tuberkulinace.

Druhý případ už po roce 1975 byl zaznamenán u jednoho soukromého zemědělce, o němž se vědělo, že touto chorobou trpí, a vedl k likvidaci celého stáda skotu. Zmínkou o těchto dvou atypických případech nechci zpochybnit domácí zvířata a zejména slepice jako možný zdroj nákazy tbc. Tuberkulóza slepic není vůbec ani v současné době vzácná. I v posledních letech byla tato nákaza zjištěna a utlumena v několika malochovech na našem okrese. Dokonce se obávám, že se tbc drůbeže v některých malochovech vyskytla a vyskytuje, aniž by byla řádně diagnostikována a řešena v souladu s platnými předpisy. Vejce od nakažených slepic (kontaminované zárodky ptačích tbc) ohrožují zdraví zejména malých dětí a starších nebo oslabených osob.

Na závěr malá zmínka k nepasterizovanému mléku. Do tržní sítě jde pouze mléko pasterizované, navíc pocházející od dojnic, které jsou v souladu se současně platnou metodikou kontroly zdraví zvířat státní veterinární správy každoročně vyšetřovány tuberkulinační zkouškou. Pokud chovatelé chtějí dávat mléko k mlékárenskému ošetření určené pro lidskou výživu, je negativní výsledek na tbc (i na jiné nemoci přenosné ze zvířat na lidi, tzv. zoonózy) jednou za základních podmínek. Pro prodej syrového nepasterizovaného mléka (i výrobků z tohoto mléka a také čerstvých neprosvícených a neoznačených vajec) v místě výroby přímo spotřebiteli, tzn. ze dvora (na rozdíl od tržní sítě) platí zejména následující podmínky:

Když po přečtení toho, co jsem napsal, záležitosti shrnu do přiměřeného rozsahu

-MVDr. Jan Malásek-


Mlsání

Vyzývám opět čtenářky, které čtou tuto rubriku a mají nějaké dobré, osvědčené a vyzkoušené recepty, aby nám je poslaly na obecní úřad Holubov a my je otiskneme v našem Zpravodaji pro ostatní čtenáře a čtenářky.
Pro dnešní číslo jsem vybrala několik svých receptů:

Zelníky

50 dkg výběrové mouky, 3 dkg droždí, 1 lžička cukru na kvásek, 10 dkg tuku, asi 1/4 l mléka, sůl a muškátový květ, 1 vejce na potření a sůl a kmín na posypání, 40 dkg hlávkového bílého zelí, podušeného - ochuceného a vymačkaného.
Nejprve uděláme kvásek, pak vytvoříme kynuté těsto hustší než na buchty a dáme kynout . Z těsta tvoříme vdolky, které naplníme zelnou nádivkou, klademe na vymaštěný plech, potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypané solí a kmínem, necháme ještě chvíli kynout a pak dáme péci. Chutnají teplé i studené.

Dále nabízím dvě těsta na pizzu - zkuste, které je lepší.

Pizza (zdravá)

20 dkg celozrnné mouky, 15 dkg hladké mouky, 1/4 l podmáslí, 5 dkg másla, l vejce, osolit, špetka cukru,3 dkg droždí - kvásek rozředit vlažnou vodou.

Pizza (rychlá)

35 dkg výběrové mouky, 10 dkg másla, 2 lžičky prášku do pečiva, 1/2 lžičky soli, 1 vejce, zadělat 2 dcl podmáslí nebo mléka.

Zdobení pizzy nechám na vaší chuti a fantazii.

Višňový koláč

35 dkg hladké mouky, 10 dkg moučkového cukru, 1 žloutek, 1 máslo /heru/, 1/2 prášku do pečiva. Náplň 2 tvarohy, 20 dkg cukru, 3 lžíce vanilkového pudinku, 2 žloutky, sníh ze 3 bílků.
Nejprve vypracujeme linecké těsto, které necháme odpočinou v lednici nejlépe přes noc. Pak 1/2 těsta nastrouháme na vymaštěný plech, pomažeme tvarohovou nádivkou, poklademe kompotovanými višněmi a opět nastrouháme 2 polovinu těsta. Pečeme v mírně vyhřáté troubě asi 1 hodinu.

Dobrou chuť přeje

-MS-


Společenská kronika

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

BLAHOPŘEJEME

dne 2. března 2000 oslavili diamantovou svatbu
60. let společné cesty životem manželé

Ludmila a Bohuslav KOLÁŘOVI
z Holubova

Jménem redakční rady a obecního úřadu v Holubově srdečně blahopřejeme a přejeme ještě mnoho společně prožitých let ve zdraví a spokojenosti.

Ludmila a Bohuslav Kolářovi - Holubov


Informace

Upozornění

Obecní úřad Holubov upozorňuje občany na nutnost zaplacení poplatku ze psa do konce dubna 2000. Zároveň upozorňujeme ty občany, kteří dosud svého psa nepřihlásili, aby tak učinili a vyzvedli si na OÚ psí známku.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Flóra v regionu Český Krumlov


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov.

 

Křemežsko
Vydává
Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor:
Zdeněk Hořejší
Internetová verze:
Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 :
TOPlist 0