ARCHIV 1999  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Únor 1999 - Číslo 2 - Ročník 9


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo se sešlo v lednu 1999 na dvou pracovních jednáních na obecním úřadě v Holubově.

Jedním z velice závažných rozhodnutí, které OZ v současné době čeká, je nalézt řešení, jak dál provozovat prodejnu potravin v Třísově. V loňském roce rozhodlo SD Jednota Kaplice prodejnu prodat. Vstoupil jsem proto s nimi v jednání a podal žádost, aby Jednota upřednostnila Obec Holubov a umožnila OZ rozhodnout, zda prodejnu koupíme nebo ne. Mnozí jsme si mysleli, že byla prodejna postavena v akci "Z" a pak bezplatně předána Jednotě, není tomu tak. Prodejna byla postavena a vyúčtována mezi MNV Holubov a ONV Český Krumlov, pak prodána Jednotě Kaplice. Jsem rád, že od prvních jednání zástupci Jednoty, hlavně předseda ing. Jan Gušl a myslím si i celé představenstvo, chápou problém, který nám nastává a snaží se ho spolu s nám řešit. Do doby než bude rozhodnuto, sjednala Jednota pronájem s paní Buriánkovou z Holubova. Prodej nebyl přerušen. Paní Buriánková je ochotna podnikat v Třísově i v případě, že prodejnu koupí obec. Finanční situace naší obce není právě nejlepší, proto OZ rozhodlo odeslat na vedení Jednoty žádost o snížení ceny prodejny a prodeji na splátky. Pak bude již na OZ, aby uvážilo zda obchod koupit. Bude však záležet i na občanech, jak budou prodejnu využívat, aby si obec mohla dovolit tento objekt vlastnit.

Dalším bodem jednání byla cena vodného v Holubově. Společnost VAK a.s. Jižní Čechy předložil návrh smlouvy na cenu vody. OZ projednalo tento návrh, ve kterém je poměrně velký nárůst ceny vody. Důvodem jsou stoupající náklady na provozování, opravy a celkové zajištění kvalitní dodávané vody. V prvním jednání OZ smlouvu neschválilo. Pověřilo mne k dalšímu jednání se společností VAK a k předložení podrobněji rozpracovaných nákladů. Při druhé schůzce opět nedošlo k dohodě, proto bylo rozhodnuto pozvat na příští pracovní jednání zástupce VAK a.s.

Na požadavky občanů Třísova bylo projednáno a schváleno rozšíření veřejného osvětlení nad hospodou ve směru na Horánek. Byly instalovány 2 ks sadových svítidel napojených zemním kabelem, s možností do budoucna pokračovat dál.

Dalším požadavkem byla oprava přítoku vody do koupaliště. V úseku, kde potrubí procházelo nižším porostem, převážně náletem, došlo k prorůstání kořenů do potrubí a následnému ucpání. Potrubí bylo vybagrováno, nahrazeno plastovým. Práce je dokončena OZ již před dvěma roky plánovalo připravit podél cesty z Kopečku ke koupališti zpevněnou plochu pro odstavení vozidel v letní sezóně. V současné době jsem projednal způsob a rozsah prací se zástupcem vlastníků pozemku a podle počasí bychom chtěli práci zrealizovat.

Jako již po 2 uplynulé roky jsme žádali finanční příspěvek z Programu obnovy venkova. Na pracovní poradě OZ jsme společně projednávali jakou akci naplánovat pro letošní rok, aby byla připravena žádost. OZ a někteří občané jsou informováni o připravované akci, která by se měla letos realizovat. Jsou to kabelové rozvody v nové ulici, v části hlavní silnice od trafa nádraží až k potravinám Koloniál a propojení dvou traf vysokonapěťovými kabely od nové ulice až k Triobaru. Současně bude provedena rekonstrukce trafostanic u Triobaru a u nádraží. Proto je nutné, v místech, kde se budou provádět zemní práce a není dosud zrekonstruováno veř. osvětlení, přeložit kabely VO a místního rozhlasu. Není to malý rozsah prací, proto OZ rozhodlo pokusit se zajistit část finančních prostředků na veř. osvětlení z programu obnovy venkova. Není to jisté, zájemců z řad obcí přibývá, ale pokusit se musíme, každá koruna je dobrá. Snahou nás všech je, aby se prostředí, kde žijeme stále zlepšovalo.

OZ bylo seznámeno s inspekční zprávou České školní inspekce, která ke konci minulého roku provedla kontrolu v naší základní škole. Všechny ukazatele, které inspekce kontrolovala byly hodnoceny velice kladně až nadprůměrně. Tento výsledek je pro všechny potěšující a zde je třeba poděkovat celému kolektivu školy, pod vedením ředitelky Mgr. Olgy Floriánové, za jejich vykonanou práci a popřát všem do budoucna mnoho úspěchů v další práci.

Dále bylo OZ informováno o:

diskutován byl i problém dopravní obslužnosti v okrese Český Krumlov, který se dotýká všech částí okresu (i nás).

Na závěr pracovního jednání bylo OZ seznámeno s návrhem obecně závazné vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem. Do příštího jednání bude každému členovi OZ předána tato rozpracovaná vyhláška, aby jsme ji byli schopni prodiskutovat a připravit ke schválení na prvním veřejném zasedání OZ. Touto vyhláškou bychom měli vyřešit likvidaci veškerých odpadů v obci, jejich třídění a ukládání. Problémem nakládání s komunálními odpady se budeme zabývat i nadále, což nebude jednoduché, avšak velmi důležité.

-Jaroslav Franěk, starosta-


Vydra říční v povodí Křemžského potoka

O vydře říční bylo napsáno již velmi mnoho odborných i populárních článků. K nejvýznamnějším patří články od Zdeňka Veselovského. Knižně vyšly například od Jiřího Andresky: Vydra ze zlaté stoky (1989, Panorama, Praha) a zcela nová populárně laděná kniha od Zdeňka Veselovského: Vydra ( 1998, Aventinum, Praha).
Vydra říční - Lutra lutra Vydra říční (Lutra lutra) patří do skupiny šelem, čeledi kunovitých. Délka jejího těla se pohybuje od 50 do 80 cm. Mohutný kuželovitý ocas dosahuje délky až 50 cm. Celková její hmotnost je 5 až 12 kg. Osidluje vodní toky, rybníky, jezera a mořská pobřeží. Je velmi obratná a dokonalá šelma. Loví ryby, obojživelníky, ptáky i malé savce, ale také raky, hmyz a červy. Je rozšířena po celé Evropě a téměř po celé Asii. Dle Vyhlášky MZP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny je vydra říční řazena mezi druhy silně ohrožené.

Podívejme se nyní, kde je vydra říční rozšířena v Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Mezi její největší teritoria patří řeka Vltava, Chvalšinský potok a Křemžský potok.
Křemžský potok je druhým největším levostranným přítokem Vltavy v CHKO Blanský les a zároveň tvoří i osu celé oblasti. Pramení u osady Markov na severozápadních svazích Chlumu ve výšce 950 m.n.m., což je mimo území CHKO. Podle lokálních názvů osad se postupně mění názvy potoka Markův, Rybářský, Dobročkovský, Brložský a Křemžský. Na území CHKO vtéká za osadou Dobročkov. Celková plocha povodí je 126,6 km2, délka toku je 29,8 km, průměrný průtok v ústí je 0,94 m3/s. Ve svém horním toku je Křemžský potok charakterizován jako pstruhová voda. Převážná část toku má charakter horského potoka. Po celé délce má značný spád a ještě pod Křemží dosahuje spád 11 % . V úseku od Brloha po Červený mlýn byl Křemžský potok vodohospodářsky upraven. ČOV byly vystavěny v obcích Brloh a Křemže. V dolním toku se plánuje výstavba ČOV v obci Holubov. Zlepšení kvality vody je jedním z předpokladů stabilizace vydří populace na Křemžském potoce.

V současné době je možné pravidelně zastihnout vydru říční především na horním toku potoka až po obec Brloh. Ze střední a dolní části toku byla zatím většinou populace vydry pozorována jen v zimním období. Výjimku pak tvoří soutok Křemžského potoka s Vltavou, kde je zaznamenáván pravidelný výskyt vydry říční.

Stopy vydry říční Nabízí se otázka proč je střední a dolní tok potoka navštěvován vydrou říční především v zimním období. Příčin může být několik například: změna kvality vody, nedostatečné potravní možnosti aj. Možný je také nedostatečný počet sledování vyder. Pro zájemce o sledování populací vyder uvádíme popis pobytových znamení a stop, které vydry zanechávají. Případná zjištění pobytu vydry můžete zaslat na adresu Správy CHKO Blanský les uvedenou v závěru. Předem všem pozorovatelům děkujeme za zaslané informace.
Za pobytová znamení je považován především trus, značkovací hromádky, stopy zbytků potravy a vydří skluzavky.
Vydří trus je černozelená kašovitá hromádka obsahující téměř vždy šupiny a kosti ryb. Určovacím znakem je charakteristický zápach po rybím tuku.
Značkovací hromádky jsou nejčastěji písčité přibližně 10 cm vysoké hromádky, jejichž vrchol je označen trusem nebo výměškem pachové žlázy. Tou je zelenočerná kašička.
Stopy, trus a značkovací hromádky nacházíme nejčastěji pod mosty a v jejich blízkosti. Dále pak u soutoků a na písčitých naplaveninách. Stopy zbytků potravy, především ryb, zanechává vydra v přirozeném prostředí jen zřídka. Jiná situace bývá na rybnících s většími rybami, které nedokáže celé najednou sežrat. Na těchto místech můžeme najít kromě šupin a ploutví také hlavy nebo i větší části rybích těl.
Vydří skluzavky bývají půl metru široké mnohdy značně dlouhé z blátivých nebo zasněžených břehů. V neposlední řadě mohou upoutat vaši pozornost také vydří stopy, které zůstávají zachovány především na bahnitých náplavech případně na sněhu. Přední tlapka (obr.1) je kruhová o rozměrech 5-6,5 cm. Zadní tlapka (obr.2) je podlouhlá v délce 6-10 cm a šířce 6cm. Stopa je pětiprstá, ne vždy však bývá otisknut pátý prst. Otisk plovací blány je zřetelný pouze za zcela ideálních podmínek. Po souši se vydra nepohybuje tak snadno jako ve vodě. Přesto zanechává rozdílné stopy při chůzi (obr.3) , při typických poskocích (obr.4) , při pomalém běhu (obr.5) a při rychlém běhu (obr.6).
Její stopy končí většinou ve vodě, kde nalézá nejčastěji zdroj potravy. Je známo, že pod vodou vydrží až 4 minuty a dokáže uplavat až 400 metrů. Její lovecké teritorium (tj. místo, kde vydra loví potravu a které si brání před ostatními vydrami) může být dlouhé až 28 km. Dospělý samec urazí za noc běžně i 10 km. Snadno si spočítáte, jak dlouho trvá zdatnému vydřímu samci projít své teritorium a kolik vyder by mohlo, samozřejmě teoreticky, žít v povodí Křemžského potoka.

- Radek Janák, Alena Vydrová -
Správa CHKO Blanský les,
Vyšný 59,
381 01 Český Krumlov,
tel. 0337 / 4618


Únor a lidový obyčej

"Na Hromnice o hodinu více", říká jedna známá lidová pranostika - a že je pravdivá se můžeme každý rok přesvědčit, den se opravdu natahuje.

2. února svátek Hromnice - lidé si tento den nosí do kostela posvětit svíčky /hromničky/.

Svíce znamená v katolické liturgii "světlo k osvícení národů" - tedy Ježíše Krista.

Jejich svit měl vést umírajícího cestou na věčnost. Někde se dávala zapálená hromnička umírajícímu do ruky, jinde se stavěla vedle jeho lože. Hromnička se také rozsvěcela při bouřce, aby Bůh ochraňoval dům před bleskem.

Jiná pověra zase zakazovala na Hromnice šít, aby špička jehly nepřitáhla blesk, nesmělo se ten den klít, žertovat ani tancovat.

Masopust je také významným svátkem. Je to svátek pohyblivý stejně jako velikonoce. Masopust se slavil odedávna jak na vesnicích, tak i ve městech. U nás na vesnici se tento zvyk dochoval. Ovšem lidé ve městech a zejména mladí, mnohdy ani nevědí, co to masopust je.

Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli. Většinou tomuto svátku předcházela zabijačka, bylo tedy hojnost jídla i pití a večer většinou celá vesnice odcházela k muzice, která se protáhla až do rána. Také druhý den o masopustním pondělí se pokračovalo v zábavě. Vyvrcholením oslav masopustu však byl úterní maškarní průvod. Ten obcházel celou vesnici. Masky se zastavily u každého stavení, kde dostaly pohoštění a výslužku, kterou pak večer propily. V úterý o půlnoci masopustní zábava končila. Nastala Popeleční středa a začal 40ti denní půst, který končil Božím hodem velikonočním. Ženy odložily pestré šaty a po dobu půstu nosily jen tmavý oděv. O Popeleční středě žehnal kněz věřícím a dělal jim na čele křížek svěceným popelem. Lidé se tak připravovali postem a pokorou na oslavu velikonočních svátků. Většina věřících tyto zvyky dodržuje dodnes.

-M.S.-


O moudrosti

Jak se chová moudrost ?
Moudrost volí takové prostředky, aby dosáhla cíle.
A k tomu příběh ze života:
Věděl jak
Jednomu sultánovi se zdál sen, že přišel o všechny zuby. Sotva se probral ze snu, povolal si vykladače snů a zeptal se ho, co sen znamená. "Ach jaké neštěstí, pane!" zvolal vykladač.
"Každý ztracený zub znamená ztrátu jednoho člena tvé rodiny!" "Co, ty drzoune!" zařval na něj sultán zuřivě, "co se to opovažuješ? Pryč s tebou!" A vydal rozkaz: "Padesát ran holí pro tohoto nestoudníka!"
Pak přivedli k sultánovi jiného vykladače. Když si vyslechl sen, zvolal: "Jaké štěstí! Jak velké štěstí! Náš pán přežije všechny členy své rodiny!" Sultánova tvář se rozjasnila, když říkal: "Děkuji ti, příteli. Jdi hned s mým pokladníkem, až ti vyplatí padesát zlatáků!"
Cestou mu pokladník řekl: "Ty jsi přece sultánův sen nevyložil jinak než první vykladač!" S potutelným úsměvem mu ten chytrý muž odvětil: "Podívej se člověk může říci mnohé, záleží jen na tom, jak se to řekne!"

-Marie Hrušková-


Slovo lékaře

Dnes snad jen pár technických poznámek z organizace zdravotnictví, abychom si lépe rozuměli.
Nejprve pár slov k návštěvní službě. Pokud potřebuji pomoc lékaře a nejsem schopen se k němu dostavit sám, požádám lékaře, aby mne navštívil. V ordinační dobé bývají lékař nebo jeho zdravotní sestra většinou přítomni v ordinaci a o návštěvu požádám nejčastěji telefonicky.

Při vážné změně zdravotního stavu mimo ordinační dobu mohu požádat o návštěvu lékaře, u kterého jsem zaregistrován. Pokud můj lékař je nedostupný, zavolám lékaře LSPP v Českém Krumlové v nemocnici na čísle 5646. Požádám-li o návštěvu lékaře u kterého nejsem registrován, musím védět, že tato služba není zdravotními pojištovnami plně hrazena. Plně je hrazena jen lékařům LSPP.

Pokud dojde náhle k vážné změně zdravotního stavu ohrožující život pacienta /jako je dopravní nehoda s těžkým zdravotním poškozením, tážké pracovní úrazy, srdeční záchvat se schvacující bolestí hrudi, těžké dušnosti, srdeční i plicní, vážné otravy, zástava srdeční, zástava dechu.../ může se každý občan obrátit přímo na Rychlou záchrannou službu na čísle 155 nebo na Leteckou záchrannou službu na čísle 038/56000. Obě tyto lékařské služby se do Křemže dostanou asi stejně rychle. Protože však RZP je se sanitním vozem poněkud v ulicích mobilnější, voláme spíše číslo 155. Výhody letecké záchranné služby však oceníme v místech vzdálenějších od Českého Krumlova, jako je Nová Ves a okolí Lipenské přehrady, kdy je výhodnější volat vrtulník.

Správný postup při život ohrožující situaci je tento:
1)

zajistit pacienta, jak jsme se učili v různých kurzech první pomoci (zastavit krvácení, stabilizační poloha, řádná resuscitace ...), pak teprve

2)

zavolat RZP nebo LSP a konečně

3)

zavolat nejbližšího dostupného praktického lékaře. Neprovedu-li trvalé zajištění pacienta, volám lékaře zbytečně! Při jasném ohrožení života volám většinou nejdříve RZP, jejíž tým je komplexně na tyto situace vybaven.

Dále pak rád oznamuji pacientům, že jsem si koupil nové EKG. Mě se tato koupě zhodnotí až po 10 letech. Přínosem pro pacienty je již od této chvíle. EKG nám umožní komplexní péči o hypertoniky a pomůže ve včasné diagnostice některých srdečních onemocnění. EKG neslouží jen k diagnostice bolestí na hrudi a klasifikaci hypertenze, ale každý občan starší 40 let ho může mít preventivně vyšetřeno jednou za 4 roky. A tak toto vyšetření může být součástí každé druhé preventivní prohlídky po čtyřicítce.

Pokud by se někdo obával, že od té doby, co jsem pravidelně četl EKG na interně, již uplynulo hodně času, mohu ho uklidnit, že jsem zakoupil EKG se samovyhodnocovacím programem, který upozorní na sotva postřehnutelné změny a odchylky od normy hlásí dřív, než je postřehne oko zkušeného internisty.

A konečně bych rád upozornil své pacienty, že již delší dobu jsem členem sekce myoskeletární medicíny a že mám dlouhodobý kurz v manuální medicíně. Manipulace, kterých se někdy i oprávněně obáváte, dělám vzácně. Spíše používám jemných mobilizačních technik. Těmito metodami je možná nejrychlejší úleva při funkčních potížích od páteře, které jsou velmi časté.

EKG a manuální medicína jsou dostupné pro všechny u mne registrované pacienty. U neregistrovaných potřebuji žádanku vašeho praktického lékaře.

-MUDr. Bohumír Šimek-


Zdravé mlsání

Protože se blíží masopust a k tomuto období neodmyslitelně patří koblihy, nabízím vám proto tentokrát mlsání, i když nebude až tak zdravé, ale moc dobré.

Holandské koblihy

25 dkg hladké mouky, 2 dkg droždí, 2 žloutky, lžička cukru, mléko, rozinky a 1 strouhané jablko. Nejprve uděláme kvásek. Do mírně osolené mouky, přilijeme hotový kvásek, žloutky a vlažným mlékem zaděláme těsto, přidáme nastrouhané jablko, rozinky namočené v rumu a těsto necháme v teple kynout. z těsta vykrajujeme lžičkou malé kousky, které vkládáme do rozpáleného oleje a smažíme. Usmažené kobližky necháme na ubrousku okapat, pocukrujeme a podáváme horké.

Dalším druhem koblih jsou tzv. Boží milosti

Dříve se vyráběly poměrně složitým způsobem ze dvou překládaných těst. Já mám novější variantu - 1 šlehačka, 3 lžičky práškového cukru, 3 žloutky, 0,5 prášku do pečiva a výběrovou moukou zadělat těsto. Z těsta vyválet tenkou placku a rádýlkem různé tvary kostky, obdélníky, kosočtverce a na nich uděláme rýhy. Smažíme v oleji a horké balíme v práškovém cukru se skořicí.

Dobrou chuť

-M.S.-


Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

BLAHOPŘEJEME


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Fauna v regionu Český Krumlov


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0