ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Únor 2003 - Číslo 2 - Ročník 9

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1 082 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Zpráva z jednán zastupitelstva obce, které se konalo 18. 2. 2003 v Triobaru Holubov.

ZO projednalo a schválilo:

Informaci o změně zákona o dani z nemovitosti č. 338/1992 Sb., který se mění na zákon č. 576/2002 Sb., kde v § 17a, tohoto zákona je stanoveno, že obec může při řešení důsledků živelných pohrom zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitosti na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelnou pohromou, a to nejdéle na dobu 5 let. ZO se pro tento krok nerozhodlo, protože obec sama má škody po povodních přes 10 mil. korun.

Přidělení uvolněného služebního bytu v budově mateřské školy po panu Milanu Buštovi žadateli panu Otakaru Prušákovi.

Během konání výročních valných hromad hasičů jednotlivých sborů došlo k požadavku zajistit oslavu 95 let založení těchto sborů. K této záležitosti se sešlo ZO společně se zástupci jednotlivých sborů a došlo se ke společnému závěru, zajistit oslavu až za 5 let ku příležitosti 100 let. K tomuto rozhodnutí nás vedly hlavně finanční důvody.

Rozpočet obce Holubov na rok 2003 byl připravován podle skutečných příjmů minulého roku a z přebytku minulého roku. Tento přebytek je z velké části tvořen z finanční pomoci těch, kteří přispěli na odstraňování škod na obecním majetku po povodních v minulém roce. Tyto finanční prostředky použijeme v letošním roce na odstraňování těchto škod. V letošním roce chceme doplatit zbytek splátky obci Křemži za plyn, je zahájeno splácení úvěru v KB Č. Krumlov a od začátku druhého pololetí je počítáno se zahájením splácení firmě VAK Jč. Ta vyhověla naší žádosti o oddálení splácení o 6 měsíců. Další práce však budou záležet na postupném získávání dalších finančních prostředků ze státních zdrojů. Během roku budou podle toho prováděny rozpočtové změny.ROZPOČET NA ROK 2003

Příjmy (v tis. Kč)

Místní hospodářství - nájemné byty85
Skládka - žetony137
Školství - účelová dotace3 500
Vnitřní správa180
Daň z nemovitostí420
Daň z příjmu fyz. osob - samost. výdělečných315
Daň ze závislé činnosti - fyzických osob1 149
Daň z příjmu právnických osob1 123
DPH1 745
Správní poplatky4
Lázeňský a rekreační pobyt28
Poplatek ze psů16
Užívání veřejného prostranství2
Z ubytovací kapacity4
Prodej pozemků20
Povolení k vjezdu7
Ostatní poplatky15
Dotace školství, státní správa109
Z přebytku roku 20022 138
Sociální fond20
Úroky v bance8
Celkem11 025


Výdaje (v tis. Kč)

Vodní hospodářství1 063
Skládka - odpady179
Majetek obce - ZŠ, MŠ, ŠJ320
Základní škola3 900
Knihovna - SPOZ37
Vnitřní správa2 016
Místní služby579
Hasiči134
Bytové hospodářství117
Veřejné osvětlení315
Veřejná zeleň a lesnictví80
Místní komunikace1 410
Stavebnictví - splátky plyn Křemže208
Splátky úvěru VAK + KB642
Místní rozhlas25
Celkem11 025


Celkem výdaje11 025
Celkem příjmy11 025
Rozdíl příjem - náklady0ZO bylo informováno o:

Postupu oprav po povodních na komunikacích a hlavně na brodech.

Předání veřejné sbírky pořádanou Místní organizací Brno 5 Moravského rybářského svazu s pomocí rybářů na obnovu infrastruktury oblastí postižených povodněmi pro obec Holubov v částce 92.836,58 Kč. Tato sbírka byla předána osobně předsedou panem Luďkem Herbergerem na OÚ Holubov starostovi obce. Vážíme si této pomoci a mnohokrát děkujeme.

Postupu při nakládání s finančními prostředky z povodňového fondu obce Holubov na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi.

-J. Franěk, starosta-

Opravy brodů na potoce

Ani během zimních měsíců se nezastavily práce na odstraňování škod vzniklých při loňských povodních. Jedním náročným úkolem je obnova zničených brodů přes Křemežský potok. Tato práce je náročná jak na finance, tak i na provedení. Hledali jsme řešení, jak vůbec brody opravit, a kde získat na opravu peníze. Po konzultacích s Povodím Vltavy je jasné, že si opravy musíme zajistit sami. Požádali jsme o dotaci z POV, z které se podařilo získat dotaci ve výši 657.000,- Kč. Ostatní doplatek si hradí obec sama. Brody před povodní byly pro budoucnost nedostačující, neboť roury, z kterých byly tyto brody stavěny, se stále zanášely a vznikaly neustálé problémy. Vstoupili jsme v jednání s firmou Prefa Hubenov, zastoupenou ing. Zdeňkem Pavlišem, který se zodpovědně ujal řešení tohoto problému. Zajistil návrh, pak projekt s tím, aby navržené propustky pojmuly dostatečné množství vody a byly schopny vydržet zatížení těžkou technikou, která se musí přes vodu dostat.

Když bylo vše připraveno, propustky vyrobeny a dopraveny na místo, začalo se s montáží. Práce nebyly jednoduché, stav vody byl i v průběhu zimy poměrně vysoký. To nás však neodradilo, práce se začaly provádět ke konci minulého roku a pokračovaly v únoru. V současné době jsou brody usazeny u Fousků, u ČOV a v třísovském Hamru. Až bude stálé počasí, bude na celé ploše brodu provedená betonáž s ocelovou výztuží. Chtěl bych vám na fotkách ukázat jak práce probíhaly.

Holubov 2003, opravy brodů na potoce, brod u Fousků Holubov 2003, opravy brodů na potoce, brod u Fousků
Holubov 2003, opravy brodů na potoce, brod u ČOV Holubov 2003, opravy brodů na potoce, brod u ČOV- J. Franěk, starosta -

Naše jména

Asi málokdo ví, kolik je v České republice příjmení. Podle centrálního registru občanů je 115 378 různých příjmení mužů a 125 335 příjmení žen. Jedná se o žijící České občany s trvalým pobytem v ČR. Nejvíce příjmení začíná písmenem K.

Nejrozšířenější česká příjmení:

  1. Novák
  2. Svoboda
  3. Novotný
  4. Dvořák
  5. Černý
  6. Procházka
  7. Kučera
  8. Veselý
  9. Horák
  10. Němec

Novák - v České republice je přibližně 76 500 Nováků. Vzniklo z přídavného jména nový = nový člověk, nový soused. Nejvíce předků dnešních Nováků přišlo někam později. Tito noví občané přišli jako noví usedlíci. Mohli to být i lidé, kteří dělali něco nového. Dali se na novou víru, pracovali výhradně s novými materiály (krejčí šil pouze z nových látek, švec dělal jen nové boty). Mohl to být i člověk, který uměl čerpat z nových poznatků a snažil se je uplatňovat. Důvodů pro to, aby naši předkové začali někomu říkat Novák bylo jistě mnoho.

Druhé u nás nejrozšířenější příjmení je Svoboda. Dalo by se říci - člověk svobodný. Zřejmě se jednalo i o svobodné sedláky, kteří nebyli poddáni vrchnosti, ale přímo králi. Před několika staletími měl tento pojem ještě jiný obsah, udata, hrdina. Snad prapůvodní obsah pojmu svoboda byl „svůj pán".

Příjmení Novotný je vlastně totožné s příjmením Novák, zdrobněle Nováček, Nový.

Dvořák - je vykládán různě. Mohli to být sedláci, majitelé svobodného velkého statku, dvora, kteří byli osvobozeni od závazků ke šlechtické vrchnosti. Dvořák byl člověk, který pracoval na takovém statku nebo člověk pohybující se u šlechtického nebo královského dvora, služebník na zámku.

Černý - dostal své jméno podle tělesných nebo duševních vlastností. Osoba takto pojmenovaná měla nápadně černé vlasy, oči, vousy, tmavou plet. Někdo zase mohl nosit šaty v černé barvě. Toto příjmení se u nás ještě objevuje ve formě spisovně německé Schwarz nebo počeštěné Švarc.


Literatura:
Mates V.: Jména tajemství zbavená, Knižní klub Praha 1998
Moldanová D.: Naše jména, Mladá fronta Praha 1983

- Mgr. Drahomíra Bodláková -

Volba prezidenta

Politické strany nás zatím nezklamaly v představení svých politických dovedností. Sociální demokracie místo hledání společného vládně koaličního kandidáta nekonstruktivně zvolila cestu stranického referenda a nabídla tak hned dva kandidáty, o jejichž neprůchodnosti věděla předem. Jaroslava Bureše a Miloše Zemana. Dokonce obě frakce měly svého. ODS nezná jinou možnou volbu než Václava Klause. Je nejlepší a jediný. A bastafidli. Čtyřkoalice nabídla již dávno Petra Pitharta, ale sociální demokracie nemohla jinak, než dostát svým stranickým závazkům, které si vytvořila, a štěpit síly svými kandidáty. Když pak předseda senátu odmítnul ve druhém kole kandidovat, čtyřkoalice neúspěšně nabídla Jaroslavu Moserovou. Ženu jistě morálně na výši. Ale i můj synek na ni říkal: Taťko, tu radši ne! A komunisté nabídli do počtu svého kandidáta Miroslava Kříženeckého. Divadlo! Žádná strana nemohla věřit ve vítězství svého kandidáta. Dlouhodobá mezistranická vyjednávání se nekonala.

A kam se nám poděl ideál morální autority, nadstranickosti a nesvázanosti s minulým režimem? Jeden kandidát byl v zájmu své osobní kariéry členem KSČ, a když mu jde o moc, tak tu necitlivost ke spravedlnosti politických špiček ani moc nevnímá. Druhý si vyhledává poradce z minulé éry a komunistická historie mu ani moc nevadí. A co současným komunistům nasliboval, se již nikdy nedovíme. Mně na něm nejvíc vadí, že mu to rychleji mluví než myslí. Další při obsazování soudních špiček davá přednost dohodě stran před nezávislostí soudů a odhalování nečestných praktik podnikatelů policií přirovnává k třídnímu boji...

Prý byl vítězem Václav Klaus. Dostal ve všech kolech nejvíce hlasů. To je pravda, ale skutečným vítězem se stali komunisté. Nekonstruktivnost všech stran nahnala skoro všechny kandidáty do náruče KSČM, protože se museli ucházet o jejich hlasy. A stejně marně. Největší porážku utrpěl snad Miloš Zeman, který nebyl dostatečně volen ani svou vlastní nominující stranou. Ale ani Václav Klaus to nemá jednoduché. Minimálně tím, že je symbolem ODS.

A co bude dál? ODS tvrdohlavě nezná žádného jiného možného kandidáta než je Václav Klaus. Jako by věřila v neschopnost vládní koalice? Strany vládní koalice si musí konečně sednout k jednacímu stolu a dohodnout se na kandidátovi takových morálních kvalit, že bude přijatelný pro většinu politiků bez ohledu na jeho stranickou příslušnost. Jinak bude muset být změněna legislativa včetně ústavy, aby mohl být prezident volen přímou volbou. A to je opět šance pro Václava Klause. Některá masmedia mu mají co vracet. A jeden senátor by mohl dostat prezidentskou milost, když už ho horní sněmovna vydala spravedlnosti.

Podivné hrátky ČSSD od počátku hledání prezidentského kandidáta dodnes působí dojmem, že společný koaliční kandidát nebude nalezen, a že část ČSSD tíhnoucí k Miloši Zemanovi nakonec bude chtít volit v duchu opoziční smlouvy za podpory komunistů raději kandidáta ODS Václava Klause. To však zdvihá otázku, zda vláda přežije náš vstup do Evropské unie.

Až potud sahá zpráva o naší politické scéně z počátku února, která dosud nebyla otištěna. Václav Klaus se svojí ODS vytrvale odolávají ve hře o post prezidenta naší republiky. Objevil se silný protihráč. ČSSD staví jako prezidentského kandidáta vládní koalice také universitního profesora Jana Sokola, který je průchodný i pro další koaliční strany.

Avšak ve třetím únorovém týdnu se začínají objevovat hlasy proti němu. Česká majoritní atheistická společnost vyjadřuje obavy před Janem Sokolem jako členem minoritní (2-5% dle návštěvnosti kostelů) křestanské společnosti. Jako poctivě smýšlející katolík nevyhovuje. Je to vyjádření obavy před jeho úctou ke spravedlnosti a zákonům? Je to prostá obrana tunelářské loby? Nebo jde o obnovu předlistopadového útlaku křestanské minority atheistickou majoritou?

A vstupuje na scénu politický titan z Českomoravské vrchoviny, aby vrazil klín do vládní koalice. Jde mu o obnovu opoziční smlouvy nejsilnějších stran? Nebo jde o prostou osobní mstu?

Tak nám ho zvolili, paní Müllerová. Za pomoci komunistů. Budeme jim za to vděčni.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Citáty a zamyšlení

Tentokrát pro zasmání

Já a já

"Peníze mají svoji řeč, ale proč ty moje mi vždycky říkají nashledanou?"
Anonym

"Někdy potřebuji to, co mi jen vy můžete dát - vaši nepřítomnost."
A. Brilliant


Ona

"Každá žena si myslí, že je nenahraditelná. Je ale přesvědčena, že může nahradit každou jinou."
Pitigrilli


On

"Někdo přinese štěstí kamkoli přijde, jiný, jen když odkudkoli odejde."
Anonym

"Někteří jsou už tak inteligentní, že se na nic nehodí."
Anonym


Ty

"Na stavění vzdušných zámků není nic špatného. Pokud se do nich ovšem nechcete nastěhovat."
F. Saganová

"Vypadáte dobře, měl byste se dát vycpat."
Anonym


Hloupé pravdy

"Nikdo není natolik starý, aby se nedokázal naučit něco hloupého."
Anonym

"Když si myslíte, že na maličkostí nezáleží, zkuste spát, když je v pokoji komár."
Anonym

"Věk dospívání je doba, kdy děti začínají vychovávat rodiče."
Anonym


Pracuji, pracuješ, pracujeme?

"Tvrdá práce ještě nikoho nezabila, ale kdo by kvůli tomu riskoval?"
Anonym

"Když nemám co dělat, pracuji."
K. Čapek


Svět a ty

"Zlí lidé jsou na to, abychom lépe rozeznali ty dobré."
Anonym

"Oko za oko - a celý svět bude slepý."
K. GibranČerpáno z knihy "Zrnka hlouposti" od Eleny Konvitové.

- Marie Hrušková, st. -

Poznávejme plemena psů


Německý ovčák

Nejtypičtějším představitelem psa jako takového je německý ovčák, kterému se nesprávně říká vlčák. Plemena psů - Německý ovčák

Na počátku čistokrevného chovu byli různí ovčáčtí psi se srstí chundelatou, hrubou, dlouhou a byli také různých velikostí. Uši u těchto předchůdců dnešních německých ovčáků (dále NO) byly buď vztyčené nebo klopené, poloklopené. Ocas měli někteří stočený nahoru a někteří jej nosili svisle dolů. Jejich povaha byla ostřejší a většinou to byli rváči. Práce, ke které byli určeni vyžadovala nebojácnou povahu, samostatnost a určité sebevědomí, což tito psi rozhodně měli. Pracovali u stáda většinou tak, že se sami museli rozhodovat v různých i kritických situacích a tak měli také určitou nezávislost na člověku. Pastevci dávali většinou samce kastrovat, aby neutíkali za háravými fenami a nevzdalovali se tak od stáda. Tito tzv. staroněmečtí ovčáčtí psi nebyli jednobarevní, pouze černí psi měli jen skvrnu na hrudi, nebo na packách v bílé barvě. Když zájemci o čistokrevnou plemenitbu potřebovali shromáždit tyto ovčácké psy, aby z nich vybírali jedince, kteří mohli být potencionálními kandidáty chovu, neměli jejich majitelé o tyto svody zájem. Bohužel bylo zjištěno, že ti nejlepší psi bývají kastrovaní a tak rozhodně nebylo lehké najít dostatek dobrého plemenného materiálu.

V roce 1899 byl založen spolek pro ovčácké psy, jehož prezidentem se stal pruský královský jízdní rytmistr Max von Stephanitz z Grafrathu. Tento pán měl dobrou představu o tom, jakého psa by rádi společně odchovali a vzhledem ke svému postavení v armádě a šlechtickému původu se těšil velké autoritě. Podle vzoru Angličanů byla založena plemenná kniha, do které se začali zapisovat chovní jedinci a postupně i celé vrhy, jak se to dělá i dnes. Jako první byl do této knihy zapsán pes - samec HORAND von GRAFRATH, který je takzvaným otcem všech německých ovčáků. Tento pes byl velmi silné kostry, měl krásnou hlavu, výšku 61 cm, ale jeho povaha byla velmi ostrá a byl nenapravitelným rváčem. Přesto byl vzhledem k svému výbornému exteriéru do chovu použit. Postupem času nebylo potřeba velké množství pasteveckých psů a tak bylo nutné pro NO najít jinou oblast užití. Velmi dobře se tento pes uplatnil v armádě, u policie, jako vodící pes pro slepce, záchranářský pes pro horskou službu i jiné živelné katastrofy, jako strážní pes a jako společník. Plemena psů - Německý ovčák

Novým využitím NO hlavně pro armádu a policii, kdy musel překonávat různé umělé překážky (např. chůze po žebříku) se začal měnit i jeho exteriér. Postupem času tato "úprava kostry" měla za následek degenerativní změny. Jednalo se hlavně o zaúhlení pánevních končetin, aby pes měl tzv. "střechu" na zadní partii těla. Z této změny se časem vyvinula dysplazie kyčelních kloubů, která se geneticky přenáší na potomstvo. V čistokrevném chovu je stupeň dysplazie u chovných jedinců kontrolován a sledován, ale při živelném množení bez rodokmenů nemá nikdo jistotu, o jaký stupeň dysplazie se může jednat. V současné době se ve všech chovech klade velký důraz na zdraví nejen chovných jedinců, ale na zdravé odchovy štěňat. Němečtí chovatelé se snaží o velkou regeneraci tohoto plemene, protože sami veřejně prohlásili, že NO není v současné době takový , jaký by měl být. Snaží se vyhledat psy, kteří by byli základem chovu tohoto plemene, ale není lehké najít takové jedince, kteří by těmto chovatelským kriteriím odpovídali.

Za II. světové války byli NO chováni v tak zvaných elitních chovech pro německou armádu a pro jednotky SS. Tito psi museli mít perfektní stavbu těla, výrazné typické zbarvení a dobrou povahu. Musel to být výkvět chovu národního plemene. V dnešní době bychom takové jedince hledali velmi těžko. Mnoho těchto psů padlo na poli cti a slávy pro svého "milovaného vůdce", jako jejich pánové, kteří se z některých psů snažili udělat psí bestie. Po válce byli utráceni, aniž by se využili do válkou zdecimovaných chovů, poněvadž stáli na té nesprávné straně. Jenomže nacionalistické zájmy převážily nad zájmy chovatelskými a psi byli zlikvidováni. Stejný osud postihl ruské chrty (barzoje), když byli za Říjnové revoluce vystříleni jako psi, které vlastnila šlechta. Pak si Rusové trapně dováželi své vlastní plemeno z ciziny. Rodokmeny, které měli tito nešťastní barzojové, sahaly až do paláců v Persii a ty se nikdy nepodařilo vrátit. Plemena psů - Německý ovčák

Německý ovčák je velmi dobře cvičeným psem, velmi rychle chápe, ale musí se s ním často opakovat. Poněvadž je od přírody pracovním psem, nerad jen tak polehává, ale chce něco dělat. Každý NO by měl být dobře ovladatelný, poslušný, aby nebyl nikomu na obtíž. Není dobré jej trvale uvazovat, ani jej nechávat v kotci dlouhé hodiny, dny, týdny bez jakékoliv činnosti a komunikace. Mějme na paměti, že NO není domácím mazlíčkem, ale je to "policajt v kožichu". Hlavně si nepořizujme NO jen proto, že se nám líbí Rex, který všechno umí, všechno zná, ale víte kolik Rexů v tom seriálu hraje? Není možné, aby to vše dělal jen jeden pes, protože ten umí to a ten zas tohle. Nežli si koupíme psa, je vždy nutné vědět, jaké máme možnosti, kolik času mu chceme věnovat a nepodlehnout módě. Někteří lidé si kompenzují svoje komplexy tím, že si kupují ta největší plemena, která postupem času nezvládnou a pak ohrožují své okolí. Je třeba si vybrat takového psa, aby soužití s ním nám přinášelo více radostí, nežli starostí.

K určité oblibě plemen psa napomáhá film, televize, kniha apod. V době, kdy vyšla Čapkova Dášenka byl velmi oblíben foxterier. Po uvedení večerníčku Maxipes Fík se stal oblíbeným psem bobtail (staroanglický ovčák) a což teprve německý ovčák (Šaryk, Rex) a také dalmatin Pongo.

Vratme se zpět k retrívrům. Většina loveckých psů ráda aportuje, ale nejsou schopni tak dlouho zůstat ve vodě za každého počasí. Angličané chtěli odchovat psa, který bude mít výbornou techniku plavání, vyloženou zálibu ve vodě a hustou srst s dobře izolující podsadou. Psi, kteří položili základ chovu anglických retrívrů, nepřišli přímo z poloostrova Labrador, odkud mají své jméno, ale z ostrova Nového Foundlandu. Společný původ všech labradorů sahá k novofundlandským psům a labradorským psům. Novofundlanský pes samozřejmě nevypadal tak, jak jej známe dnes, ale jeho vášeň pro vodu se přenesla do krve dnešních retrívrů. Labradoři, kteří se vyskytovali na Labradoru a Novém Foundlandu přišli pravděpodobně z Potrugalska. Původně ve své domovině byli tito psi používáni k aportování ryb, které uvízly v sítích, nebo sestřelených mořských ptáků. Jejich pracovitost byla obdivuhodná. Nebylo těžké tyto jejich vlastnosti upevnit cíleným křížením. V roce 1759 přešel poloostrov Labrador do anglického vlastnictví a mezi jinými byli také tito psi dováženi a používáni pro plemenitbu.

Ve své dnešní podobě jsou retrívři mladým plemenem. Jeho typ se změnil jen málo, mají jen kratší čenich a jsou poněkud těžší, nežli byli původní psi.

Až do 1. světové války byli upřednostňováni černí psi. První žlutý labrador měl oba rodiče černé a jmenoval se Hyde Ben. Jedním ze psů, který definitivně prosadil žluté zbarvení byl Knaith Banjo - šampión krásy i pracovních soutěží. Po roce 1925 obliba žlutého labradora předčila černého. Obě zbarvení zůstala tedy variantami jednoho a téhož plemene a mohou být mezi sebou křížena. Existuje ještě hnědé zbarvení, které je vzácné. Nejžádanější je tmavě játrová a čokoládová hněď.

Dalším retrívrem je zlatý retrívr, který má delší srst zlaté barvy. Následuje Flat coated retrívr, který je černý a má delší srst. Raritou je hnědý flat coated retrívr.

Pak je Chesapeake Bay retrívr, který je hnědé barvy a má nestejnou strukturu srsti. Na hlavě má tvrdou srst a pak je srst lehce zvlněná. Tento retrívr je dosti tvrdohlavý. Zvláštním typem retrívra je Curly coated retrívr (kudrnatý) má srst jako pudl, nestříhá se, je hodně temperamentní, také tvrdohlavý, značně samostatný a dospívá později. Posledním retrívrem je Nova Scotia Duck Tolling retrívr (přinašeč kachen z Nového Skotska), má hnědou delší srst.

Retrívři jsou velmi oblíbenými psy pro svoji nekonfliktní povahu, dobrou učenlivost, lásku k dětem. Mají vysokou inteligenci. Používají se s úspěchem jako vodící psi slepců, záchranáři, na hledání drog,jako lovecký pes, asistenční pes pro handicapované osoby a děti. Lze jej úspěchem použít jako psa pro tzv. canisterapii. Nejvíce je však retrívr oblíben jako společenský pes. Mnoho majitelů těchto elegantních psů zapomíná, že je stále pracovním psem, a i když plní pouze úlohu společníka, je potřeba mu dopřát dostatek pohybu spojeného s vhodnou zábavou.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Letošní zima je zvláštní. Ani moc nemrzne, je vlhko, vlezavo. Ideální doba pro šíření virových onemocnění. A tak většinu z nás již řadu týdnů trápí rýmy, pokašlávání, bolení v krku a poslední dobou i virové průjmy. Všichni víme, že na virová onemocnění antibiotika nepomohou. Když ale nás ten krk tolik bolí! A tak podezíráme svého lékaře, že na nás šetří, když nám antibiotika nepíše.

Je dobré si uvědomit, že člověk je součástí přírody. Je dobré znát přírodní mechanismy, kterými svou pohodu můžeme v nemoci zlepšit. Jen si na ně vzpomenout! Všichni to přeci známe, že když nám prochladnou nohy, ucpe se nos. A naopak prohřátí nohou uvolní zduření nosní sliznice a my můžeme dýchat. Pokud to funguje, je to rozhodně lepší, než dlouhodobé užívání různých kapek a sprejů do nosu. Jejich zneužívání může způsobit trvalé změny na naší nosní sliznici, se kterými si pak těžko poradí i specialista. Prohřátí našeho těla je základním předpokladem úspěšného zdolání virových onemocnění. Nejen že se teple oblékáme, ale navíc se aktivně prohříváme teplými nápoji, v sálajícím teple kamen nebo opřeni o radiátory ústředního topení. A na noc teplé pyžamo, eventuelně svetr, vlněné ponožky a kulicha na hlavu. Proč ne?

Na usnadnění odkašlávání je jistě pohodlnější užívat acetylcysteinová obroxolová či jiná expektorancia než si sbírat bylinky přes rok, sušit je a uskladnit si je na zimu.

Pokud nás bolí při viróze v čele, za očima, či pod očima, obáváme se zánětu dutin přiléhajících k nosu. Péčí o zduřelou sliznici nosu se snažíme zachovat jejich spojení s nosními průduchy, aby případně vznikající sekret z nich mohl volně odtékat. Nahřátí obličejové část nad soluxem, nad stowatovou žárovkou, nebo inhalace horkých par třeba ze spařeného heřmánku nám též přináší úlevu a nemusíme se toho bát zejména, jsme-li pod clonou antibiotik.

Antibiotika racionálně užíváme až při podezření na bakteriální komplikaci, jako je hnisavý zánět s horečkou. Leč bolest v krku bývá tak silná, že zpanikaříme a bolest v nás vyvolá obavu, že se bez antibiotika nezhojíme. Předepisuju to z této spíše psychiatrické indikace nerad, ale fakt je, že placebo efekt zde bývá úspěšný.

Občas ještě slyším podiv nad tím, že pacient byl očkován proti chřipce a přesto dostal rýmu a kašel. Takových virových onemocnění jsou statisíce. Zatímco očkování proti chřipce je očkování jen proti jedinému viru, proti viru chřipky, který způsobuje většinou těžká onemocnění s vysokou horečkou, schváceností a rizikem selhání hraničních vitálních funkcí.

Sluníčko již pomalu opět získává sílu a svými paprsky nás probouzí k novému životu. Jaro nám znovu rozproudí krev a zima se svými neduhy bude opět za námi.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace
PIKANTNÍ KUŘECÍ MEDAJLONKY

4 kuřecí řízky (můžete použít i králičí hřbet, či vepřovou panenku),

4 vejce, 4 lžíce mléka, 4 lžíce hladké mouky, 4 lžíce strouhaného sýra
- to vše rozšleháme na husté těstíčko.

Maso nakrájíme na malé medajlonky, které naklepeme, osolíme, opepříme a máčíme v připraveném sýrovém těstíčku. Osmažíme na oleji.
Podáváme s bramborovou kaší a zeleninovým salátem.

TĚSTOVINY SE ZELÍM

1 menší hlávku zelí, 1 balíček těstovin, 2 cibule, 1 dcl smetany, kari a sůl vegeta

Cibulku osmažíme na oleji, přidáme trochu kari koření. Vložíme nakrouhané zelí. Trochu podlijeme a přidáme vegetu. Dusíme a nakonec přilijeme smetanu. Dušenou směs promícháme s uvařenými těstovinami a na talíři ještě posypeme strouhaným sýrem.

Dobrou chut přeje

-MS-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

Dětský karneval

... A zase po roce měly děti příležitost zaskotačit si na dětském karnevalu.

Jedno únorové odpoledne se krásetínský sál zaplnil krásnými maskami princezen, vodníků, čarodějnic, šašků či kovbojů.

Určitě je pěkné, když si rodiče udělají čas a jak moderátor karnevalového odpoledne pan Pavel Bodlák trefně konstatoval "vytáhnou svá dítka od počítačů".

Jistě mohu za pořadatele říct, že vám udělá radost, když na připravené akci se sejde hodně lidí. Ale co si počít, když příchozí nemáte kam posadit? Zkrátka řečeno bylo nabito. I přesto doufám, že se děti dostatečně vytancovaly, zasoutěžily si a měly radost z tomboly, která byla přichystána pro každou masku. (pro zajímavost se jich sešlo 130)

Holubov 2003, dětský karneval Holubov 2003, dětský karneval Holubov 2003, dětský karneval


Děkujeme všem našim sponzorům, kteří přispěli na tuto akci:

Koloniál Pelech, Cukrářství u Struháčků, Potraviny Vltavín, paní Hana Zástěrová, Elektromontáže Daňo, Zemní práce Ladislav Hruška, paní Dana Bürgerová, manželé Bodlákovi, členové a příznivci KDU - ČSL.

Těšíme se na vás za rok při dalším ročníku dětského karnevalu.

- Helena Čížková -

Co nás baví - Zprávy ze školy

Přírodní, zejména lesní, kalendář ZŠ Holubov 2003, ekologická výchova - poznávání ptáků, kresba

Leden je měsíc nejtužší zimy, ticha, ledu a sněhu, strádání a hladu.

Práce v lese Pozorování

U naší školy máme dvě krmítka. Jedno je u okna třídy a druhé na zahradě. Ve školní družině jsme připravili pro ptáčky lojové závěsy. Do krmítek jsme nasypali něco dobrého.


Tak, jako Malý princ
stará se o svou planetu,
pečuje Tereza o Zemi.
Drží ji ve svém náručí,
protože ji má ráda
a také proto,
že se o ni trochu bojí.

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, ilustrace
Tereza,
sdružení pro
ekologickou
výchovu

      
 
Dozvěděli jsme se co do krmítek patří: semena řepky, tykví, okurek, hrušní, jabloní, prosa, slunečnicová semínka, strouhanka, ovesné vločky, burské oříšky, odpad vlašských ořechů, mák, krupky, zlomková rýže, pšenice, ječmen.

Nepatří: brambory syrové i vařené, zbytky čerstvého chleba, zbytky čerstvého pečiva, zbytky kořeněných jídel, zbytky uzenin, solená uzenina, zbytky solených tuků, zbytky upraveného masa.

V zimě u nás zůstávají sýkory, hýl, střízlík, brhlík, strnad, zvonek, stehlík apod.

U krmítka jsme měli málo štěstí, abychom mohli ptáčky přímo pozorovat. Trochu víc úspěchu jsme měli při pozorování dalekohledem. Viděli jsme sýkory, kosy, vrabce, strnady a holuby. S ostatními druhy jsme se seznamovali alespoň z obrázků. Poslouchali jsme jejich zpěv z gramofonové desky. Znalosti si pravidelně prověřujeme v zábavných kvízech.


Sýkora koňadra si staví hnízdo:
 a) ve větvích stromů
 b) v dutinách stromů
 c) na zemi

Sýkora koňadra má:
 a) 4 mláďata
 b) 8 mláďat
 c) až 14 mláďat

Který živočich je na světě nejdelší a nejtěžší?


Správné odpovědi: b), c), plejtvák obrovský.

- JN, ŠD a J. Němečková, vychovatelka ŠD -

Výsledky činnosti Správy CHKO Blanský les za rok 2002

SCHKO Blanský les,
Vyšný 59,
381 01 Český Krumlov
Telefon 380 716 618, Fax 380 711 249
e-mail: schkobll@ck.ipex.czOd roku 2000 Vás Správa CHKO Blanský les pravidelně informuje o své činnosti. Proto bychom rádi v letošním roce opět uvedli některé výsledky naší činnosti za rok 2002.

Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les vydala v roce 2002 celkem 387 odborných stanovisek, 758 stanovisek jako dotčeného orgánu státní správy a 14 rozhodnutí podle Zák. ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Největší počet stanovisek byl vydán k problematice bytové výstavby a k inženýrským sítím.

Kromě výkonu státní správy se pracovníci CHKO věnovali i odborné činnosti. V roce 2002 byla připravována k vyhlášení a vyhlášena dvě území v kategorii přírodní památka - Hejdlovský potok a v kategorii přírodní rezervace - Chrášťanský vrch. Pro každé území byl zpracován plán péče, rovněž zde proběhl botanický výzkum.

Botanický a lesnický výzkum byl prováděn v přírodních rezervacích Vysoká Běta, Malá skála a v přírodní památce Provázková louka. Dlouhodobé sledování změn vegetace (monitoring) probíhalo opět na trvalých plochách v NPR Vyšenské kopce a v PR Holubovské hadce.

V rámci praktické péče o krajinu bylo provedeno celkem 5 akcí, z nejdůležitějších jmenujme např. řízenou pastvu v NPR Vyšenské kopce, sečení luk a pastvin podél revitalizovaného toku Borová a ošetření památných stromů. V rámci managementu (péče o maloplošná chráněná území) bylo provedeno celkem 18 akcí. Jednalo se převážně o výřez náletových dřevin a kosení v NPR Vyšenské kopce, PP Kalamandra, PP Na Stráži, PP Šimečkova stráň, PR Dobročkovské hadce, PP Mokřad u Borského rybníka a PP Horní Luka. Z dalších akcí bylo v rámci tohoto programu proveno přemístění obojživelníků při jarním tahu přes silniční komunikaci do rybníka (Holubov), oprava značení naučných stezek a tabulí, oprava povodňových škod na revitalizovaném potoce Borová, oprava naučné stezky Vyšenskými kopci aj.

Při naplňování programu NATURA 2000 bylo na území CHKO kontextovým mapováním vymapováno celkem 12 lokalit, na celkové ploše 17 073 ha. Program Natura 2000 bude pokračovat i v letošním roce. V dalších číslech zpravodaje poskytneme podrobnější informace.

V roce 2002 uspořádala Správa také řadu přednášek a exkurzí pro Vltava pod Dívčím Kamenem veřejnost, pro studenty středních i základních škol a několik exkurzí i pro zahraniční účastníky. Ve spolupráci s Obecním úřadem v Brloze otevřela Správa dne 22. 4. 2002 naučnou stezku Brložskem. V rozhledně na Kleti byla otevřena výstava Staré mapy Blanského lesa, současně byl vydán i propagační materiál. K 50. výročí vyhlášení přírodní rezervace Dívčí kámen uspořádala Správa ve spolupráci s Okresním vlastivědným muzeem v Českém Krumlově seminář s exkurzí. V roce 2002 proběhlo vymezení a vyznačení cyklotras a lyžařských tras v CHKO, součásti cyklotras jsou i informační panely. Své výsledky publikují pracovníci Správy v místních nebo regionálních časopisech, případně na internetových stránkách. Kromě toho se pracovníci Správy podílejí na budování fotoarchívu, v roce 2002 začali pořizovat i digitální fotografie.

Veškeré dotazy ohledně činnosti Správy CHKO Blanský les směřujte přímo na odborné pracovníky.

- RNDr. Alena Vydrová -
   SCHKO Blanský les
   31.1.2003, Vyšný

Okénko do minulosti

Naše škola Základní škola v Holubově, kresba

Léta válečná dotkla se samozřejmě i naší školy.

Řídícím učitelem byl Josef Císař, který na holubovskou školu přišel po zabrání Sudet a zřízení Protektorátu z Hůrky. Jmenovaný byl ustanovovacím dekretem z 12. 6. 1945 přikázán službou školní opět do jeho bývalého působiště do Hůrky. Na dobu přechodnou byl správou školy pověřen jako nejstarší člen učitelského sboru František Moc, který na zdejší škole působil od roku 1940. Tolik zápis provedený do školní kroniky po osvobození naší vlasti v roce 1945. Krátce zde působili: Švejnohová, Vedralová, Mejzlíková, Foučková a další. Výnosem zmocněnce Ministerstva školství a osvěty v Českém Krumlově z 1. 9. 1945 byla na zdejší školu přidělena jako řídící učitelka Albína Vedralová dosavadní řídící učitelka ze Zlaté Koruny. Jmenovaná se narodila 4. 2. 1906 v Českých Budějovicích. Vzdělávala se tamtéž a 24. 6. 1925 vykonala maturitní zkoušku s vyznamenáním na učitelském ústavu. Působila pak v Doubravici, Čakově, Todni, Soběnově, Černici a Zlaté Koruně.

V té době zde začala učit i paní učitelka Terezie Kovářová provdaná Hálová, kterou si většina z nás jistě pamatuje, dále pak učitelky Koidlová, Velíšek, Šmejkalová, Jiráková, Dvořáková.

Řídící učitelka Albína Vedralová působila zde do 27. 2. 1948, kdy pak byla přeložena na školu do Větřní. Správou školy byla pověřena na dočasnou dobu učitelka Božena Dvořáková.


Pokračování příště.

- Ivan Svoboda, kronikář -

Duše národa

Ve své většině jsme ztratili úctu ke svému vévodovi Václavovi v minulém století vloženému do základů našeho nového státu. Snad proto, že je svatý. Vztah k druhé postavě dějin vložené do základu našeho státu, k universitnímu profesorovi mistru Janu jsme také ve své většině nenašli. Protože nebyl svatý? Nebo že byl katolický kněz? Nebo proto, že nás vedl k Pravdě? Oba byli výzvou k obnově morálních hodnot. Nenašli jsme si ani odpovídající vztah k českému velikánu, který nesmazatelným způsobem zvelebil české země s centrálním městem Prahou, a který patřil mezi průkopníky sjednocování Evropy, a který se vyšvihnul až na nejvyšší světský post tehdejší doby. Císař Karel IV. Dosud nám vadí, že byl feudál nebo že byl na náš vkus příliš zbožný? Nepřijali jsme nikoho ani z další řady nabízených vzorů z předcházejících století. Protože byli svatí? Dokonce jsme se snažili popřít historicky doloženou existenci toho nejznámějšího z nich. V zájmu socialistického nacionalismu a pak komunistického internacionalismu jsme usilovali o vytěsnění vzpomínky na zakladatele našeho nového státu. Přesto se z našeho povědomí zcela nevytratil alespoň jeden z nich, náš tatíček zakladatel.

Na počátku druhé světové války byla vyhnána ze země elita našeho národa. Protože usilovali o pravdivý pohled na sílící a běsnící mor v Evropě. Kdo zůstal, nepřežil. Nebo aspoň skončil ve vězení. Část elity národa byla v rámci etnika zplynována.

Po válce jsme s ukrutnou nenávistí vyhnali své spolubydlící jen proto, že mluvili německy, tedy stejnou řečí jako ti, co nás zde šest let okupovali a utiskovali.

V únoru 1948 je veškerá kontinuita zpřetrhána. Pokus o hledání historických souvislostí odměňujeme vězněním a smrtí. Ve škole se učíme o Klementu Gottwaldovi jako o prvním dělnickém prezidentovi Československa. Mnozí z nás donedávna papouškovali, že byl vůbec prvním prezidentem Československa.

A mravní elita národa opět prchá před zlovůlí, nenávistí a násilím šířícím se pod pláštíkem třídního boje. Spíše jde o prostý boj o moc. Každý čestný a pravdivý hlas překáží. Opravdové vlastence a bojovníky za svobodu národa zavíráme, mučíme a popravujeme. Pronásledováni jsou ti, co odvážně s upřímným srdcem bojovali proti německým okupantům. Většinou ti, co byli zavřeni za války, jsou opět ve vězení. Roste nenávist vůči všem, kteří připomínají svědomí národa.

Konečně si český národ jako jeden z posledních uvědomuje, že není podstatný rozdíl mezi zvůlí socialistického nacionalismu a zvůlí komunistického internacionalismu. Oba režimy likvidují skutečné morální hodnoty a vytvářejí svou vlastní pseudomorálku. Nejvyšší morální hodnotou je poklonkování moci a mocenské komunistické kumpánství. Tolerují se stále větší krádeže, roste úplatkářství. Nevinní jsou zavíráni, mučeni a likvidováni. Kriminální živly jsou naopak pozdvihováni na nástroj moci. Český národ se pokouší svobodně zdvihnout hlavu, ale dříve než ji zdvihne, je hlava sťata pomocí komunistických internacionálních vojsk. Nic nového v našich dějinách. A kdo odmítá lži o kontrarevoluci a nevelebí bratrskou pomoc je vyřazen ze společnosti. Může opět emigrovat, upálit se na Václavském náměstí, nebo bude opět pronásledován a zavírán. A my se většinou jen krčíme a mlčíme. Hlavně že máme své vepřo-knedlo-zelo a své pivo.

Přichází listopad 1989. Evropa kolem již dlouho setřásá pouta komunismu. Bylo by trapné se nepřidat. A je tu Sametová revoluce. Revoluce? Jen dohodnuté a pokojné předání moci. Komu? Převážně těm pokřiveným svým dlouholetým přikrčením a mlčením. Tito převážně ambiciózní, bez skrupulí a s polámanými žebříčky hodnot se ujímají vedení státu. Bývalým politickým vládcům zato předávají mnohem závažnější ekonomickou moc. A říkají tomu Sametová revoluce. A tak není divu, že si svoji morální bídu nevědomky neseme dál. Má nárok na přežití národ, který dodnes není ochoten se přihlásit ke svým základům? Má nárok na přežití národ, který stále neochotně vzpomíná na své skutečné vlastence a bojovníky za svobodu? Má nárok na přežití národ, který svým bojovníkům za svobodu odpírá vstup do země pod dodnes existující hrozbou zavření? Má nárok na přežití národ, který nenašel úctu k nevinným, které týral, věznil a bezprávně popravoval? Má nárok na přežití národ, který není ochoten vrátit spoluobčanům to, co jim dříve bezprávně zcizil? Má nárok na přežití národ, ve kterém po tolika svobodných letech vrah není vrahem, mučitel není mučitelem, lhář není lhářem, zloděj není zlodějem...?

Mrtví volají po spravedlnosti. Je jedno, zda jsem křestan, žid, jiné víry či nevěřící. Pokud mám aspoň trochu cti v těle a pokud za něco stojím, musím toto volání slyšet a je mojí mravní povinností toto volání naplnit. Všemi možnými i nemožnými prostředky!

Snažíme se toto volání neslyšet, mlčet a zapomenout. A překřičet jejich volání vyvoláváním strachu z mrtvých, které jsme před lety vyhnali ze své i jejich země. Ale to nemá budoucnost!

Opět jsme na prahu postní doby, doby vyzývající k pravdivému pohledu a k pokání. Mám-li přežít, nesmím zavírat oči před svojí historií ani jako národ, ani jako jeho člen. Není jiné cesty než pravdivé poznání a přiznání svých chyb. Skutečná náprava těchto chyb, upřímná omluva a odčinění jsou jedinou cestou k pokojnému a plně svobodnému životu.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Zima

Lyže

Lyžování byla samozřejmě pro nás nová, lákavější, i když obtížnější disciplína a to hlavně ve svých začátcích.

Všechno bylo v pohybu, lyže, nohy, ruce a tak dále. Podklouzla jedna lyže, potom druhá, pak obě - kolikrát jsme pracně hledali naše postavení vůči zemi. Ale odvaha nám nechyběla, ani dobrá vůle vyrovnat se těm starším co už to uměli - když můžou oni, tak my taky.

Promiňte, teď se budu trochu opakovat, ale věřte mi, že musím.

V každé rodině tenkrát byly 1 - 2 páry lyží, které se dědily z generace na generaci. Většinou byly z kvalitního jasanového dřeva (jinak ty naše eskapády by nemohli vydržet) a vyšly opět z dílny pana Tancera z Krásetína. Jím vyrobené lyže se poznají ještě dnes (pokud je někdo ještě má) a to pro jejich typický desing.

Kvalitní dřevo, ladný tvar s charakteristickou bambulkou ve špičce (ta sloužila pro vyšponování, když se lyže ukládaly na léto na půdu). Na skluzové straně pravidelná vodící drážka, vedená přesně středem lyže. Celé byly napuštěny buď světlým, nebo tmavším mořidlem a lehce přelakovány, aby vznikla přirozená kresba dřeva jasanu. Opatřeny byly jednoduchým řemínkovým vázáním, takže se daly obout na každou botu. K tomu obyčejné hůlky lískovky, pěkně opracované, aby v ruce dobře "seděly".

Zkrátka lyže "Tancerky" jak se říkalo, byly mezi lyžemi jiných výrobků opravdu "stradivárky".

Naše první, nesmělé, řekl bych až ostražité krůčky vedly samozřejmě po rovině. Když jsme získali již určitou rovnováhu, tak jsme si pozvolna troufali na šikmé sjezdy po okolních loukách bez terénních nerovností. Ale i tak pádů bylo ještě moc, až později jsme začali přemýšlet a promýšlet nějakou dobrou a zejména dlouhou trasu, aby nám to dlouho jelo, to byla naše snaha, to byl náš cíl. A přece jsme ji našli. Víc hlav, víc rozumu, nebo raději nápadů. Začali jsme ji postupně zkoušet z lesa, z cesty poměrně spádové, která vede nad dnešním koupalištěm. To vás pěkně rozjelo, pokračovali jsme dál po louce až k silnici. Tu jsme přešli a následoval další krásný úsek k železniční trati. V prostoru u Mrázů je trať opatřena úzkým mostkem, kterým jsme hbitě projeli a pokračovali dál. Asi po 150 metrech pod tratí vede napříč úvozová cesta, která bývala přesypána silnou závějí, takže jsme jenom tuto přírodní překážku doslova přelétli a už jsme se řítili do posledního, závěrečného úseku a to velkým spádem směrem k řece Vltavě v prostoru, kde se říká "Ve štěnicích". U řeky je louka už téměř v rovině. Takže jsme zastavovali cca 5 - 10 metrů od řeky. Býval to někdy řeknu vám dramatický dojezd. Uklidnili jsme srdíčko, dětskou dušičku a setřesené nohy a zase vzhůru na druhé kolo. Nahoře jsme opět skluznici namazali obyčejnou parafínovou svíčkou - ta byla vhodná na sjezd i na stoupání a zase dolů z kopce vstříc novým dobrodružstvím a pádům taky.

Kolikrát jsme si mysleli, že už jezdíme jako Toni Seiller. Jak si tu tak povídáme, tak se trošičku změnil sníh, začíná se lepit, my jsme celý promrzlí, tak pojedeme raději domů do tepla a na lipový čaj.

A pomalu začínáme pomýšlet na brusle, tak příště.

- Ivan Svoboda -

ŽIVÁ HUDBA

Po dvou letech hraní a roku koncertování jsem se rozhodl, že o nás opět něco napíšu.

V naší kapele se mnohé změnilo. Už jenom odchod basisty Jiřího Jelínka, kterého okamžitě nahradil dlouholetý kamarád Honza Kamlach z Plešovic. Ve velmi krátké době nacvičil plánovaný koncert ve Střížově, kde jsme si zahráli se skupinou Lehkej beat. Holubov 2003, hudební skupina Živá hudba ve složení Honza Kamlach - baskytara, zpěv, Adam Duda - katara, zpěv, Jirka Harvalík - kytara, zpěv, Martin Kudláček - bicí, zpěv

Po střítěžském vystoupení jsme dostali výborný nápad, přibrat druhého hráče na kytaru. Hledání se vydařilo a nastupuje Adam Duda ze Zlaté Koruny. Nikdo z nás však netušil, že zanedlouho bude následovat koncert v nové sestavě. Koncert se konal ve Zlaté Koruně v kulturním domě. Přišlo dostatek lidí, kteří se přišli bavit, ne jenom na nás, ale i na skupinu Diaryba a sólového kytarystu Thomase, který se svou aparaturou udělal vynikající zvuk.

Další koncert se konal ve Chmelné s kapelou Plevel a silvestr ve Křemži. Naše aparatura ukázala co umí. Při posledním koncertu v Plešovicích opravdu nezklamala. Dosáhli jsme kvalitního zvuku. Písničky naší kapely i kapely Plevel zvedly lidi ze židlí a lidé se přišli bavit i na parket.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co nám pomáhají a fandí. Zejména Petru fandovi za přepravu aparatury, pořadatelskou pomoc a za zakoupení dvou mikrofonů. Šárce Štětinové za krásné odzpívání jedné písničky a samozřejmě našim rodičům za finanční podporu.


V současné době hraje skupina Živá hudba v této sestavě:

Honza Kamlach - baskytara, zpěv
Adam Duda - katara, zpěv
Jirka Harvalík - kytara, zpěv
Martin Kudláček - bicí, zpěv

- Martin Kudláček -

TAEKWONDO

Taekwondo, ilustrace Taekwondo je poměrně mladé bojové umění sebeobrany. Vzniklo v Severní Koreji v roce 1955, kde jej založil pan generál Choi Hong Hi, který nás v loňském roce navždy opustil. Toto bojové umění se rozšířilo téměř po celém světě. V Čechách se jeho začátek datuje od roku 1987, kdy jugoslávští reprezentanti předvedli ukázku Taekwonda na exhibičním turné a otevřeli tak cestu pro příjezd korejských mistrů, kteří zde začali vyučovat.

Od té doby vzniklo 31 registrovaných škol, kterými prošlo více než 11 tisíc studentů. Jeden z těchto oddílů je i v našem okresním městě Český Krumlov. V roce 1996 ho zde založil jeden z prvních českých reprezentantů Jaromír Michl (mistr světa a Evropy) držitel 3. Damu. Během šesti let činnosti oddílu dosáhlo několik jeho členů cenných sportovních úspěchů na domácích i zahraničních soutěžích.

Pro zájemce o toto stále oblíbenější bojové umění pořádá TK - D KLUB ČESKÝ KRUMLOV nábor nových členů. Všichni ve věku od 6-ti let se mohou přihlásit každou středu od 18,30 hodin v tělocvičně ZŠ Za nádražím - sportovní oblečení s sebou. Informace na tel. 608 170760.

Více o historii a skladbě Taekwonda si povíme ve stručnosti každý měsíc.

- Martin Vrba -

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
JIHOČESKÉHO KRAJE
V ČESKÉM KRUMLOVĚ


Kaplická 586, 381 01 Český Krumlov, tel./fax 380 711 764

Navštívit nás můžete:
Pondělí7.30 - 12.0012.30 - 17.00
Úterý7.30 - 12.0012.30 - 17.00
Středa7.30 - 12.0012.30 - 17.00
Čtvrtek a Pátek - po předchozí telefonické či osobní domluvě


Nabídka pro zdravotně postižené, seniory, jejich rodinné příslušníky a širokou veřejnost


Terénní sociální práce

Tento projekt se začal realizovat od září 2001. Jedná se o vyhledávací, doprovodnou a mobilní sociální práci zaměřenou na ty zdravotně postižené, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nechtějí sociální pomoc vyhledat přesto, že ji potřebují. Tato pomoc je jim poskytována v jejich přirozeném prostředí (domácí prostředí) nebo alespoň v blízkostí jejich bydliště.

Terénní práce umožňuje nabídnout těmto lidem odborné sociální poradenství a socioterapeutickou pomoc v jejich přirozeném prostředí, aktivovat jejich možnosti samostatného sociálního řešení sociálních problémů. Pokud nemáte možnost navštívit CSZP osobně, můžete zavolat na telefonní číslo 380 711 764 a my Vás navštívíme v domácím prostředí s nabídkou služeb, které nabízíme nebo popřípadě můžeme zprostředkovat.

Konzultace k bezbariérovým úpravám a výstavbě
Zajistíme konzultanta pro bezbariérovou výstavbu. Vyjádření k projektu i návrhy úprav.

Prodej drobných kompenzačních pomůcek:
(tyto pomůcky lze zakoupit v úředních hodinách CSZP)
baterie do sluchadel - 6 ks za 132 Kč
(č. 675, 312, 13, 10)
olivky, horny, hadičky, kloboučky aj.


Děkujeme za Vaší morální i finanční podporu

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka Český Krumlov
číslo účtu 0580 325 329 / 0800

INFORMACE

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MO KŘEMŽE
SRDECNĚ ZVE NA


TRADIČNÍ RYBÁŘSKOU ZÁBAVU

kde: KD Chmelná
kdy: 12. 4. 03 od 20 h.

hrají: DROBEK & KLONDAJK

BOHATÁ TOMBOLA!!!
VSTUPNÉ 70 KČ

ODJEZDY AUTOBUSŮ:

Lhotka - rozcestí19.00 Křemže Doubek19.20
Chlum u hospody19.05 Křemže Náměstí19.25
Holubov škola19.10 Křemže Pasíčka19.30
Holubov Artypa19.12 Chlumeček19.35
Mříčí nádraží19.15 Stupná19.40

Zpět po skončení zábavy po stejné trase


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. března 2003 : TOPlist 0