ARCHIV 2001  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Únor 2001 - Číslo 2 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (617 kB)


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Pracovní jednání OZ Holubov se konalo 17. 1. 2001 na OÚ v Holubově.
Bylo projednáno a schváleno

Z informace starosty:
- Jaroslav Franěk, starosta -

Čistírna odpadních vod a kanalizace Holubov

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 2 Jak si zajisté většina z Vás všimla, byla zahájena výstavba jedné z největších akcí v Holubově - výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace v délce přibližně 3560 m. Tyto práce bude provádět českobudějovická firma Vodní stavby Bohemia, která zvítězila ve výběrovém řízení veřejné obchodní soutěže. Naši stavbu zajišfují: vedoucí provozu p. Jan Buchta, stavbyvedoucí p. Miroslav Pelech a mistr p. Antonín Gutwirth. Stavební dozor bude vykonávat Vodohospodářský rozvoj a výstavba České Budějovice. Stavba je plánována na dobu od ledna 2001 do června 2002. Vlastní čistírna odpadních vod by měla být do zkušebního provozu od 1. ledna 2002.

Práce byly zahájeny ve vypuštěném rybníce u Artypy. Potrubí je založeno a zároveň byla vyzkoušena jeho těsnost. Po dokončení tohoto úseku bude pozornost soustředěna na vlastní objekt čistírny, jehož základy již byly vyhloubeny.

Při předání staveniště bylo domluveno, že při kontrolních dnech, které jsou určeny do poloviny roku 2001, bude určován harmonogram prací na jednotlivých úsecích stavby. Tento harmonogram nám bude sloužit i k tomu, abychom vás všechny mohli informovat o postupu prací, ke koordinaci zajištění jak přístupu k vašim nemovitostem, tak k vzájemné spolupráci vyřešení napojení všech domů na novou kanalizaci.

Závěrem mi dovolte, abych na začátku této náročné akce popřál stavbařům, aby se jim v Holubově nejen dařilo v jejich práci, ale i líbilo. A vás občany požádal o spolupráci a pochopení při problémech, které jistě také během stavby nastanou. Věřím, že se nám všem společně podaří toto dílo zdárně dokončit.

- Jaroslav Franěk, starosta -

Holubov 2001 - Čistírna odpadních vod a kanalizace 1

Klub HOLOUBEK

Holubov - klub Holoubek 2 Následujícími řádky bychom Vám chtěli přiblížit činnost klubu Holoubek, ve kterém se scházíme od října loňského roku. V "Holoubku" se setkávají maminky se svými dětmi do čtyř let. Každé schůzky se zúčastnila vždy více než desítka maminek (rekordní počet je 18 maminek). Děti jsou ve skupině vrstevníků velice spokojené, aktivně se zapojují do programu, který pro ně připravujeme (básničky, písničky, jednoduchá cvičení, malování). Učí se soužití s ostatními dětmi a navazují první kamarádství, což jim, jak doufáme, usnadní pozdější nástup do dětského kolektivu. Také maminky mají potřebu setkávat se, navazovat nová přátelství, lépe se poznávat, svěřit své starosti i radosti, na chvíli uniknout z každodenního domácího kolotoče.

Před Vánocemi jsme ve spolupráci s p. Markem Wernerem připravili pro starší děti (od 5 let) výtvarný kroužek. Malých výtvarníků se sešlo dvacet a po tvořivém odpoledni si domů odnášeli vlastnoručně malované keramické ozdoby na stromeček, svícny z jablíček, přáníčka, ozdoby z oříšků. Děti byly moc šikovné, a proto chceme akci zopakovat a uspořádat i velikonoční setkání.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat obecnímu zastupitelstvu, starostovi obce p. Fraňkovi a Sboru dobrovolných hasičů za to, že nám umožnili bezplatně využívat společenskou místnost v hasičské zbrojnici.

Závěrem zveme všechny maminky (i tatínky) z Holubova a okolí - scházíme se každé úterní dopoledne v 9.00 hod v hasičárně Holubov.

- Ondráková Hana, Čížková Helena, Haugová Laura -

Holubov - klub Holoubek 1 Holubov - klub Holoubek 3
Holubov - klub Holoubek, logo

Citáty, zamyšlení...

"Náš největší úspěch není v tom, že neupadneme, ale v tom, že po pádu vždy znovu vstaneme."
Konfucius


Už se vám to jistě muselo stát... Něco jste udělali nebo řekli, a ono to mělo opačný účinek, než jste zamýšleli. Nevíte, jak z toho ven, jak to napravit. Omluvit se? Začít znovu? Požádat o pomoc? Někdy nemůžete udělat nic jiného než zůstat nezlomeni, přiznat chybu a jít dál svou cestou. Čas vše napraví.

"Neuspějí pouze ti, kteří se o nic nepokusí."
Ilka Chaseová


Mnoho lidí již psalo o neúspěchu - co to je a jak se s ním vyrovnat. Uvedeme tři definice, nad nimiž se můžete zamyslet.
Henry Fond: " Nezdar je příležitost začít znovu rozumněji."
Max Beerbohm: "Neuspět je zajímavější než uspět."
Robert Kennedy: "Jenom ten, kdo si troufá na velký nezdar, může dosáhnout velkého úspěchu."


Z knihy od P. Espelandové, R. Wallnerové - "Využít každý den"

-Marie Hrušková, st.

Okénko do minulosti

Naši kronikáři - pokračování

Po osvobození naší vlasti v květnu 1945 byla i naše kronika obci vrácena.

Dne 23. srpna 1946 byl zvolen kronikářem obce pan Antonín Terš, odborný učitel v Holubově, který však v důsledku svého služebního přemístění do Křemže, později pak do Zlaté Koruny, ničeho do kroniky nezapsal. Přesto však pan učitel Terš soukromě zpracoval, téměř autenticky, dobu a události v naší obci v květnu 1945 do samostatného souboru, který nazval "Revoluční deník". Tento soubor pak věnoval naší obci.

Těmito shora uvedenými okolnostmi vznikla ve vedení zdejší kroniky velká časová mezera plná různých velkých dějů.

Nejdůležitější události v naší obci v temné době Protektorátu popsal stručně v naší kronice pan Rudolf Polák, řídící učitel v.v., který v té době vedl na obecním úřadě agendu zásobování. Na doplnění uvádím, že byl vlastně tchánem shora jmenovaného učitele Antonína Terše.

Ve svém zápise popsal naší obec a události v ní v době Protektorátu, krásetínské události, zřízení německé školy v Holubově, drobné protiněmecké sabotáže. Z jeho výpisů namátkou vybírám:

Konfiskace 14 usedlostí

Dne 15. října 1942 zkonfiskovali Němci 14 rolnických usedlostí v Krásetíně a Holubově. Obsadili je Němci z Tyrol. Čeští majitelé byli nuceni se vystěhovat k příbuzným nebo do nájmu a hledati práci ke své obživě. Jako záminku uváděli Němci, že jsou to statky po popravených nebo těch, kteří mleli načerno v holubovském mlýně a byli při tom přistiženi.

Zřízení německé školy v Holubově

Hned na začátku okupace zřídili Němci německou školu v budově naší školy a řídící učitel německé školy v Křemži, renegát Hašek, postaral se o žactvo, kterého bylo velice málo, tím, že všichni občané čeští s německými jmény byli předvoláni před velkou komisi v Křemži a tam přes zoufalý odpor mnohým byla určena národnost německá a děti jejich musely navštěvovati německou školu. V takto postižených rodinách bylo mnoho nářku, ale ze strachu před neurvalými gestapáky, děti německou školu s odporem navštěvovaly a doma za pomoci rodičů a starších sourozenců učily se česky číst, psát a počítat.

Uprchlíci ze Zlína

Dne 10. dubna 1945 přijelo ze Zlína 168 německých uprchlíků, většinou žen zaměstnanců Baťových továren. Byli ubytováni ve škole, v hostinci U Churanů, U Nováků, U Basářů a U Kavěnů. Také v soukromých domech se usadili. Ve škole byla zřízena kuchyně, v níž vedoucím kuchařem byl Adolf Čadek z Holubova. Po květnové revoluci se mnozí rozprchli a poslední zbytky odjely 12. května 1945. Mnoho z nich bylo však zajištěno a vyslýcháno a hlavní vedoucí tábora uprchlíků Herman Plikert a jiní byli předáni úřadům v Českých Budějovicích.

- Ivan Svoboda, kronikář -

Výsledky činnosti Správy CHKO Blanský les za rok 2000

V tomto příspěvku uveřejňuje Správa CHKO Blanský les některé výsledky své činnosti za rok 2000.

Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les vydala celkem 961 odborných stanovisek a 19 rozhodnutí podle § 44 Zák.ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Největší počet stanovisek byl vydán k problematice zemědělství, bytové výstavbě a k inženýrským sítím.

Kromě výkonu státní správy se pracovníci CHKO zabývali i odbornou činností. K vyhlášení se připravují dvě nová maloplošná chráněná území - Přírodní památka Meandry Chvalšinského potoka a Přírodní památka Provázková louka. K oběma územím byl vypracován podrobný plán péče. Botanický a lesnický výzkum byl proveden v přírodních rezervacích Vysoká Běta, Jaronínská bučina a Malá skála. Monitoring - dlouhodobé sledování změn vegetace probíhá na trvalých plochách v NPR Vyšenské kopce a v PR Holubovské hadce. Odevzdán byl rukopis pro publikaci Chráněná území ČR - budějovický kraj, která by měla v letošním roce být vydána.

V rámci praktické péče o krajinu bylo provedeno celkem 17 akcí, tj. kosení mokřadních a mezofilních luk, ošetření památných stromů, obnova remízků a polních cest, výsadba doprovodné zeleně podél komunikací, vyčištění tůněk a rybníčků pro obojživelníky a individuální a skupinové plocení jedle bělokoré.

Od března 2000 probíhala II. etapa "Revitalizace potoka Borová", která byla ukončena téhož roku v listopadu. Bylo vybudováno nové meandrující koryto přirozeného charakteru, včetně výsadby zeleně podél toku v délce 1945 m. Stavba zahrnovala i vybudování 3 malých tůněk, které vytváří příznivé podmínky pro vznik mokřadních ekosystémů.

V roce 2000 uspořádala Správa řadu přednášek a exkurzí pro veřejnost, pro studenty středních i základních škol a několik exkurzí pro zahraniční účastníky. Rovněž pracovníci Správy publikovali řadu odborných i populárních článků v místních a regionálních časopisech a na internetu.

V příštích číslech Křemežska Vás budeme postupně seznamovat se všemi maloplošnými zvláště chráněnými územími v CHKO Blanský les.

Pro obecný přehled uvádíme tuto tabulku:

Maloplošná zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území  Počet    Rozloha  
ha
 Rozloha ochranného pásma 
ha
Národní přírodní rezervace  168,020
Národní přírodní památky000
Přírodní památky9173,484,16
Přírodní rezervace513, 840
Památné stromy19--


RNDr. Alena Vydrová, SCHKO Blanský les, 2. 2. 2001, Vyšný

Slovo lékaře

Chřipka

A máme ji tu opět. O epidemiích chřipky v našich krajích, které také bývaly hrozbou pro Evropu, se dovídáme z různých letopisů a kronik již od 12. století . Nejhorší epidemii šířící se celým světem z Číny přes Ameriku do Evropy v letech 1918 a 1919 někteří z nás dosud pamatují. Do Evropy se dostala s americkými vojáky, kteří se vylodili ve Španělsku. Proto se jí také říkalo španělská chřipka. Proběhla ve dvou vlnách. Na přelomu roku znovu udeřila, na podzim roku 1919. Tato celosvětová epidemie si vyžádala dle odhadu 25-40 milionů životů, převážně mladých lidí, u nás zejména vojáků vracejících se z války a těhotných žen.

Chřipka se vyskytuje každoročně v menších epidemiích a v desetiletých až čtyřicetiletých cyklech jako nebezpečná celosvětová epidemie, kterou označujeme jako pandemie. Každoročně v průběhu chřipky stoupá u nás úmrtnost o tisíc obyvatel nad měsíční průměr. Sezónní výskyt je dán větším shromažďováním lidí v uzavřených prostorách, a tak v Čechách se s ní setkáváme v zimních měsících od prosince do dubna, v tropech v době dešťů a v Austrálii v létě, kdy je tam nejchladněji. Každý rok onemocní 10% obyvatelstva, což je celosvětově asi půl miliardy lidí. Místní výskyt v obci vrcholí asi po dobu 3 týdnů a v naší republice vrchol probíhá asi 6 týdnů.

Epidemie chřipky začíná nemocností dětských kolektivů, odkud se rychle šíří do rodin a mezi dospělé. Šíří se především kontaktem rukou znečištěných při smrkání, nosním sekretem plným virů. Určitou prevencí by tedy bylo umývání si rukou po každém použití kapesníku. Při trvalém odkapávání nosního sekretu je tato rada zcela iluzorní. Opakované, časté a pravidelné větrání místnosti jako prevence je až na druhém místě, ale zato snáze proveditelné.

Infekce probíhá rychle. Inkubace trvá od několika hodin do 3 dnů, ale často již hodiny před prvními většími příznaky vyměšujeme viry chřipky vodnatou rýmou, kašlem a kýcháním.

Co je to chřipka? Nepřesnost v označení trvá dlouho. Již v první půli minulého století o tom píše věhlasný profesor Pelnář slovy "chřipka, jejíž jméno bereme tak často nadarmo...", která svědčí o nepřesnosti nejen laické, ale i odborné. Ani dnes si s odlišením chřipky od dalších viróz mnoho starostí neděláme. Chřipka je způsobena virem influenzy a představuje se vysokou horečkou kolem 40 stupňů po dobu 2-5 dnů, suchým kašlem, těžkou schváceností, která nás upoutá na lůžko, a bolí krk a vůbec celý člověk, jak často říkáme. Stesky na rýmu se dostávají do popředí zejména u dětí, kde i průběh bývá bouřlivější včetně častějších komplikací. Virus chřipky poškozuje řasinkovou výstelku, která trvale vyklízí nečistoty a infekce z dolních dýchacích cest. Poškozením této výstelky může být usnadněn průnik druhotné bakteriální infekce. A to je nejčastější komplikací chřipky.

Léčba samotné chřipky spočívá v izolaci pacienta na lůžku, v dostatečném příjmu tekutin v podobě teplého čaje s citronem, udržováním tělesné teploty pod 39 stupňů pomocí Paralenu, Aspirínu a dalších preparátů a užíváním léků zvyšujícím vylučování řídkého hlenu z dýchacích cest. Zde reflektoricky pomáhá i pití hodně teplého čaje a nemusí to být ani čaj průduškový. Při nechutenství se alespoň nutíme do dostatečně osolených, nejlépe zeleninových polévek, abychom doplnili minerální látky, které kromě vody také ztrácíme pocením. Antibiotika nám na chřipku nepomohou.

Jako prevenci převážně marně doporučujeme otužování se ve všech možných podobách, časté pravidelné větrání místností a zvýšenou hygienu v době epidemie. Pro rizikové pacienty a pro všechny, kteří se chtějí těžkému průběhu chřipky vyhnout, doporučujeme včasné každoroční očkování proti chřipce. U rizikových pacientů tím můžeme předejít i úmrtí.

Očkování je účinné na dosud známé typy. Avšak v jihovýchodní Asii jsou příhodné podmínky pro změnu kabátu virů chřipky napadajících člověka. Dohází k tomu jednou za 10 - 40 let a způsobí to těžkou celosvětovou pandemii se závažnými důsledky včetně vysoké úmrtnosti. Při takovémto převlečení kabátu u chřipkového viru může i očkování selhat.

Dnes již máme k dispozici léky přímo působící na virus chřipky typu A a B. U nás je dostupný lék RELENZA firmy GIaxoWellcome. Jde o prášek, který se používá vdechováním pomocí diskhaleru. Účinek nastupuje během 10 vteřin. Ochromuje invazivitu viru a tím brání jeho množení a šíření. RELENZA rychle zmírňuje příznaky chřipky, zkracuje dobu jejich trvání a lze očekávat i snížení úmrtnosti na chřipku. Při infekci jej aplikujeme po dobu 5 dní 2x denně 2 dávky. Lze jej užívat i preventivně inhalací 2 dávek jednou denně. Preventivní užívání alespoň po dobu 4 týdnů je vhodné i při pozdní aplikaci očkování. Lék je účinný i při neúčinnosti očkování pro virové "převléknutí kabátu".

Použitelnost je jen pro dospělé a děti nad 12 let. Těhotným a kojícím ženám ho zatím nelze doporučit, protože dosud nemáme potřebné informace. Podle výzkumů na zvířatech se lék dostává do plodu a dosud se neprojevil tvorbou zrůd. Dostává se i do mléka bez poškození kojených zvířat. Přesto riziko pro plod člověka pro kojené dítě doposud nelze bezpečně vyloučit. Jedinou bolestí je cena léku. RELENZA stojí 718,-Kč. Zdravotní pojištóvny hradí 650,- Kč jen lidem, u kterých bylo očkování kontraindikováno. Navíc lék na účet zdravotní pojištóvny nemůže předepsat praktický lékař. Věřím však, že bude dost lidí, kteří si jej rádi za plnou cenu koupí. Doporučuji předem konzultovat svého praktického lékaře, aby užívání bylo co nejúčinnější.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Mlsání

Do únorového čísla našeho Zpravodaje nabídla vyzkoušený recept na výborný slaný koláč paní Zdeňka Koubová z Krásetína

Francouzský slaný koláč

1 listové těsto, 1 cibuli, 40 dkg šunkového salámu, 1 krabička trojúhelníčků Primátor, šlehačku, 2 celá vejce, sůl a kari koření.
Na oleji zpěníme cibulku, přidáme najemno nakrájený salám, krátce orestujeme a necháme zchladnout. Na plech dáme rozválené listové těsto tak, aby vytvoňlo okraje, na těsto poklademe salám s cibulkou, osolíme a okořeníme a posypeme nahrubo postrouhaným sýrem. Nakonec zalijeme šlehačkou, ve které jsme rozšlehali 2 vajíčka a dáme zapéct

Mě dovolte, abych i já přispěla jednou dobrůtkou

5 vajec, 5 lžic horké vody, 200 g cukru, 160 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva
ušleháme 5 žloutků, s vodou a cukrem, přidáme mouku, prášek do pečiva a sníh z 5 bílků, rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme asi 20 minut. Krém : svaříme 500 ml mléka, 3 lžíce maizeny a 5 žloutků , vychladíme a ušleháme s 1 máslem a 150 g moučkového cukru a citronovou štávou. Ušlehaný krém natřeme na vychladlý korpus. Nakonec ušleháme ve vodní lázni 5 bílků s 150 g cukru a tento vařený sníh namažeme na krém a posypeme strouhanou čokoládou. Je to sice pracné, ale moc dobré.

- M S -

Společenská kronika

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

BLAHOPŘEJEME


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 17. února 2000 : TOPlist 0