ARCHIV 2000  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Únor 2000 - Číslo 2 - Ročník 10

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (247 kB)

Zpráva z veřejného jednání obecního zastupitelstva

Pracovní jednání OZ se konalo 19. 1. 2000 na obecním úřadě v Holubově.
Hlavním bodem programu byla příprava a navržení prací, které bychom měli v letošním roce realizovat a počítat s nimi v rozpočtu. Několik informací o těchto návrzích:

Toto je stručně o větších akcích, které potřebujeme v r. 2000 zajistit mimo běžného chodu obce.
Obecní zastupitelstvo dále projednalo:

-Jaroslav Franěk, starosta-


Přírodní rezervace Kleť

Přírodní rezervace Kleť byla vyhlášena vyhláškou Ministerstva kultury č.j. 7485/56 dne 10. 5. 1956 a její výměra činí 65 ha. Jde o vrcholové partie lesního masívu Kletě na severozápadním úbočí hory, asi 3 km severovýchodně od obce Krásetín, které leží v katastrech Chlumu u Křemže a Křenova u Kájova. Hlavním motivem ochrany je smíšený podhorský les s převahou buku lesního, místy až pralesovitého charakteru.

Lesní porost na Kleti 2, autor: RNDr. Alena Vydrová, Radek JanákGeologický podklad masívu Kletě je tvořen granulitem. V okolí vrcholu jsou vyvinuty převážně světlé granulity (bělokámen) s velmi nízkým podílem biotitu. Roztroušeně jsou v granulitech obsaženy čočky pyroxenických granulitů až amfibolitů a čočky přeměněných hořečnatých ultrabazických magmatitů (hadce). Severozápadně od vrcholu se vyskytují mrazové sruby a skalní hradby, které vznikly především v době ledové. Ve stěně těchto skal jsou vyvinuty výrazné formy mikroreliéfu - voštinové dutiny. Ve střední části rezervace je vyvinuto suťové pole s balvany různých velikostí.

Terén rezervace je svažitý, s převládající severovýchodní expozicí. Nejnižší nadmořská výška v rezervaci je 910 m a nejvyšší je 1054 m. Do chráněného území nebyla začleněna vrcholová partie Kletě s rozhlednou, chatou a vysílačem.

V nejjižnější části rezervace pramenní Chlumský potok, který odvodňuje severní svahy Kletě.

Dominantní vegetací Kletě jsou kyselé bučiny s chudým bylinným patrem. Převažující dřevinou je buk lesní, v podrostu jsou druhy například metlička křivolaká, bika bělavá, borůvka černá, pstroček dvoulistý. Roztroušeně se v bučinách vyskytují kapradiny například kapraď samec, papratka samičí, bukovinec osladičový a bukovník kapraďovitý . Na živnějších a vlhčích stanovištích jsou vyvinuty květnaté bučiny, kde dominuje v bylinném patře kostřava lesní. Je to vysoká sivě nazelenalá trsnatá tráva. Ve stromovém patře květnatých bučin převládá buk a hojně je přimíšen javor klen. Na podmáčených místech se vyskytuje i jasan ztepilý a v bylinném patře se uplatňují některé prameništní druhy.

Lesní porost na Kleti 1, autor: RNDr. Alena Vydrová, Radek JanákV lesích rezervace převažuje svěží smrková bučina a kamenitá kyselá smrková bučina se šťavelem. Vrcholová část území patří k lesům ochranným, kam jsou zařazeny lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, prudké svahy a pod). Nejstarší porosty v rezervaci dosahují staří až 170 let. Cílem hospodaření v chráněném území je vytvoření takových lesních porostů, které budou schopny samovolné obnovy bez zásahu člověka. Porosty v Kleti jsou součástí genové základny pro dřeviny - smrk, buk a klen. Genové základny byly zřízeny k záchraně a reprodukci cenných lesních dřevin.

Přirozené listnaté porosty jsou ponechány bez zásahů. Pěstební opatření se soustředí na přeměnu smrkových porostů v jihozápadní části rezervace.

Na západní hraně rezervace a v severovýchodní části je turistická cesta. Rezervace je ohrožena vysokou návštěvností.

Další podrobnější informace o rezervaci a o masívu Kletě najdete v brožuře: Příroda a historie hory Kletě, kterou v roce 1999 vydala Správa CHKO Blanský les.

Autoři textu:
RNDr. Alena Vydrová, Ing. Jaromír Mertlík
Autoři fotografií:
RNDr. Alena Vydrova, Radek Janák
31.1. 2000, Vyšný


Střípky

Ani se nenadějeme a za chvíli bude konec století, které je většinou spojováno se slovy technika, technický pokrok.

Ten pochopitelně nepostupoval všude stejně rychle, zejména pak na vesnici. Našel jsem nedávno pár poznámek, které se dotýkají osady Třísov a věcí shora uvedených. Věcí, které jsou dnes úplně běžné a samozřejmé, mnohdy už i překonané. Tenkrát se, ale jinak žilo, tenkrát to bylo panečku něco.

Tak například první kolo měl Matěj Vítů (u Troupů), první motocykl měl Matěj Bína. Což teprve auto - v roce 1932 pan Václav Štěpka, později pak kovář Urban. Docela živě si vzpomínám, co to bylo pro nás kluky za událost, když nás pan Štěpka svezl autem cestou kolem cihelny. Nebo potom pan dr. Mašek svým Steyrem nebo Tudorem z návsi ke kapličce. A to se prosím už psal rok 1950. V zimě byla cesta ze vsi na Horánek od nás dětí uklouzaná jako "mejdlo" (posypával se jen proužek cesty pro pěší u kraje popelem). Nikdo jiný tam autem nejezdil a oni dva průkopníci používali zásadně pořádné řetězy.

Zpříjemnit si chviličku volna poslechem gramofonu mohl málokdo. Ten první měli po první světové válce u Štěpků.

Fotografovat se lidé tehdy dávali jen při důležitých událostech svého života (svatba, různá jubilea) a to většinou u fotografa Seidla v Českém Krumlově. První fotoaparát si pořídil v Třísově pan Vojtěch Stropek, a to v roce 1929. Používal jej většinou jak se říkalo na momentky.

Ani krejčí a švadleny to neměli lehké, první pořádný šicí stroj se objevil v Třísově v roce 1933.

V roce 1926 uvedl do provozu svoji elektrárnu na Dívčím Kameni ing. Stibral. Brána novomanželů Šimkových tehdy byla ověnčena zářícími žárovkami, předvedena byla i ukázka řezání dřeva cirkulárkou. Obojí poprvé poháněla právě Stibralova elektrárna.

Hasiči zakoupili dvouhlavou motorovou stříkačku firmy Smékal - Slatiňany v roce 1937.

Koupelnu v pravém slova smyslu měli jako první Honetschlägerovi (Kavěnů) a to začátkem 40. let. V roce 1954 se v Třísově lidé poprvé dívali na televizi. Ten kdo ji vlastnil (a těch tehdy bylo opravdu jenom pár), měl doma biograf - pochopitelně k němu chodili příbuzní, sousedé, přátelé a známí.

Vysokoškolského vzdělání jako první z Třísova dosáhli v polovině padesátých let Jan Veis a Božena Svobodová.

Tak to by tak asi stačilo jako ukázka postupu vědy a techniky v Třísově.
Dál potom už to šlo snáze a rychleji až pro dnešní dny. Ale ruku na srdce, někdy dneska člověk neví, zda slouží technika jemu nebo on jí. Inu vývoj, kde se to zastaví?

-Ivan Svoboda-


Citáty, zamyšlení . . .

"Když se na někoho usměješ nebo ho pochválíš,
můžeš mu vrátit smysl života."

Carmelia Elliottová

Možná si vzpomenete na den, kdy jste zrovna neměli dobrou náladu. Najednou se na vás někdo jen tak usmál nebo řekl: "Dnes ti to ale sluší!", "To se ti povedlo!", "To je prima, že jsme spolu!"... Nebylo vám hned lépe?
Úsměv a vlídné slovo vás nestojí nic, ale pro druhého mohou mít ohromnou cenu. Mohou proměnit celý den.

"Ten, kdo nerozezná štěstí, když přijde,
si nesmí naříkat, když odejde."

Miguel de Cervantes

Štěstí nepřichází samo od sebe, ale souvisí s naším každodenním rozhodováním. Během jednoho dne se musíte rozhodnout mnohokrát. Pokud jste ochotni vychutnat si pochvalu bez zbytečného odporování, rozhodli jste se být šťastní. Jestliže podstupujete těžkou zkoušku, aniž byste si stěžovali, rozhodli jste se být spokojení. V každé nové situaci se musíte rozhodnout, zda budete vstřícní nebo odmítaví, pozitivně naladění nebo nespokojení...
Čemu dáte přednost?

-Marie Hrušková-


Slovo lékaře - TUBERKULÓZA

Původcem tuberkulózy je mykobakterium objevené roku 1882 Robertem Kochem. Zdrojem infekce je nemocný člověk, domácí zvíře nebo ptáci. Můžeme se nakazit i nepasterizovaným mlékem od nemocného skotu, ale nejčastější cestou přenosu je cesta vzduchem, tedy kapénkovou infekcí. Nejen pro šíření tuberkulózy je dobré vědět, že prostým mluvením je infekce rozptylována do vzdálenosti 30 cm, kašlem do 2 m a při kýchání do 3 - 6 m. Přenos je možný i zvířeným prachem obsahujícím Kochovy bacily.

Kapénky či prachové částice musí být menší než 5 mikronů, aby se dostaly až do plicních sklípků, kde teprve mají šanci se pomnožit a vyvolat infekci. Zachytnou-li se na řasinkovém bronchiálním epithelu jsou s hlenem vyloučeny do hltanu a dostanou se do žaludku, jehož kyselé prostředí nepřežijí.

Pokud se však pomnoží v plicních sklípcích, vytváří se primární komplex, což jsou změny v plicní tkáni a příslušné lymfatické uzlině. V této fázi se většina infektů zhojí a jen asi každý desátý pokračuje jako rozvíjející se plicní onemocnění s možností šířit se přímo do okolí a cestou krevní nebo cestou lymfatickou pak do celého těla, do ledvin, do kostí, na mozkové obaly i v podobě drobného rozsevu do plic.

Náš osud záleží na houževnatosti mykobaktéria a na našem celkovém zdravotním stavu. Onemocnění se snáze šíří u osob starších, zanedbaných, bezdomovců, alkoholiků, při infekci AIDS, ale i při cukrovce, při onemocnění žaludku a léčbě některými léky.

Záludností tuberkulózy je, že často probíhá celkem skrytě. Ani pacient, ani jeho okolí nemusí dlouho onemocnění zpozorovat. Navíc se tělo brání hustými výpotky, které nakonec překážejí přístupu protilátek i antibiotik. Mykobakteria pak často v různých opouzdřeních přežívají léta, než infekce propukne v plné šíři. Léčba je pro pacienta náročná nejen svou izolací, ale především dlouhodobostí, která je vždy rizikem přesného užívání. Proto tak snadno vzniká odolnost mykobakterií na další a další antibiotika.

I když byl její výskyt u nás soustavnou depistážní, léčebnou i dispenzární péčí značně potlačen, každý lékař na ni musí myslet. Dnes se již ustoupilo od masivního prozařování obyvatelstva roentgenovým zářením, které přineslo komplikace zase v jiných oborech. Dnes provádíme rtg plic jen cíleně při týdny neustupující řádně léčené bacilární plicní infekci. V sociálním propadu určité skupiny lidí u nás je sice hrozba snazšího šíření tuberkulózy. Nárůst tohoto onemocnění však není tak veliký, aby se ho musela běžná populace obávat.Tuto obavu přenechme lékařům, kteří na rozdíl od svých pacientů na toto záludné onemocnění nesmí nikdy zapomenout.

-MUDr. Bohumír Šimek-


Mlsání

Pro únorové číslo zpravodaje nám své oblíbené recepty nabídla paní Jana Zemanová z Holubova

Lívance z rýže

30 dkg vařené rýže, 15 dkg hladké mouky, 5 dkg sojové hladké mouky, rozinky, 3 lžíce medu, 1 vejce, ředit bílým jogurtem, usmažené lívanečky zdobíme našlehaným tvarohem a sypeme strouhanými vlašáky.

Jablkové řezy

50 - 60 dkg strouhaných jablek, 50 dkg celozrnné mouky, 2 celá vejce, 20 dkg přírodního cukru, 1 dl oleje, 2 dl mléka, 3 kávové lžičky sody, 4 lžíce rozinek, 3 lžíce sekaných oříšků nebo slunečnicových semen. Vše smícháme a dáme péci na vymaštěný a moukou vysypaný plech se zvýšeným okrajem. Pečeme asi 1/2 hodiny. Studené krájíme na řezy. Pro slavnostnější příležitosti zdobit, čokoládou nebo šlehačkou či šlehaným tvarohem. Z poloviční dávky se dá upéct i bábovka (tu pečeme déle).

Pizza

Dávka na 2 kusy do koláčové formy
30 dkg hladké mouky, 1 vajíčko, sůl, trochu mléka, půl kostičky droždí, 4 lžíce oleje.
Zaděláme těsto a necháme vykynout. Těsto rozdělíme na 2 díly a vložíme do vymaštěných forem. Na povrchu nejdříve pomažeme kečupem, do kterého jsme zamíchali rozstrouhaný česnek a potom klademe zeleninu - rajčata, syrovou cibuli, nastrouhanou cuketu, papriky. Zeleninu posolíme, posypeme mletým divokým kořením, okraje pizzy potřeme olejem a dáme péci, nejdříve na 160 a potom na 190 stupňů, aby se zelenina propekla. Upečené pizzy opět potřeme trochu dokola olejem.

-MS-


Společenská kronika

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI


Informace

Pozvánka

MO KDU - ČSL Křemže zve děti na tradiční dětský karneval
který se koná v sobotu 19. února 2000 od 14.00 hodin v sále v Krásetíně.

Soutěže o ceny.
Vstup - děti 5 Kč a dospělí 10 Kč - všechny vstupenky vyhrávají.

 


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Kleť


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov.

 

Křemežsko
Vydává
Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor:
Zdeněk Hořejší
Internetová verze:
Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 28. února 2000 :
TOPlist 0