ARCHIV 1999  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Leden 1999 - Číslo 1 - Ročník 9


Vážení spoluobčané,

vstupujeme do nového roku 1999. Na začátku roku si všichni navzájem přejí hodně zdraví, štěstí, spokojenost a všechno dobré. Všichni jsou k sobě slušní a zdvořilí. Přál bych si, aby tomu tak bylo po celý rok, když nejsou vždy jen ty slavnostní chvíle.
Přeji vám všem jménem svým i jménem celého obecního zastupitelstva do nového roku 1999 hlavně pevné zdraví, štěstí, mnoho pracovních i osobních úspěchů, vzájemné úcty, porozumění, tolerance a splnění všech vašich přání.


Dovolte mi, abych poděkoval všem občanům, kteří přispěli při vánoční sbírce na pomoc obcím postižených záplavami pod vánočním stromem u betlémského světla v Holubově. Celkem bylo vybráno 1.780.- Kč, tyto peníze budou předány konkrétní obci v postižených oblastech. Název obce bude dodatečně sdělen ve Zpravodaji.
Srdečně děkuji za projevenou pomoc.

- Jaroslav Franěk, starosta -


Zpráva z veřejného jednání OZ

Veřejné jednání OZ se konalo 15.12.1998 v Triobaru Holubov za přítomnosti 8 členů OZ, jeden byl omluven a 19 občanů.

Na programu jednání byla:

1. Z informace starosty 2. Dalším bodem programu bylo schválení rozpočtových změn v rozpočtu obce na r. 1998. Tento nárůst vznikl hlavně v položkách na opravy komunikací, rozšíření a opravy stávajících kanalizací, na dokončení suterénu hasičské zbrojnice Holubov, vodovod Krasetín - zvýšení spotřeby elektrické energie a na generálních opravách veřejného osvětlení. Tyto změny byly předem projednány s členy OZ a schváleny.

3. Na tomto zasedání byl schválen návrh jmenování předsedů a členů komisí při OÚ.
komise finanční - předseda ing. M. Šmejkal, člen ing. V. Churan
komise kontrolní - předseda J. Burger, členové A. Bušta, M. Svobodová
komise stavební - předseda ing. P. Čížek, člen J. Vitek
komise přestupková - předseda JUDr. M. Fryš, členové L. Cudínová, F. Kroiher
požární preventista obce Vladimír Filistein

4. Dále byli jmenováni předsedové inventarizačních komisí
ústřední inventarizační komise Obce Holubov - Jaroslav Franěk
inventarizační komise obecního úřadu - ing. Miroslav Šmejkal
školní jídelna - Josef Burger
mateřská škola - Ludmila Cudlínová
základní škola - ing. Petr Čížek
SDH Holubov - J. Vitek
SDH Třísov - V. Filistein
SDH Krasetín - A. Bušta
Skaut Holubov - F. Kroiher
Lanová dráha Kleť - F. Kroiher

Inventury budou provedeny k 31 .12.1998 a protokoly předány na pracovním jednání OZ 6.1.1999 na OÚ.

5. V diskusi se hovořilo o problematice plánované výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace, o likvidaci veškerých odpadů a o problému třísovské prodejny.

Závěrem jednání byl schválen návrh na usnesení v plném znění, tak jak byl přednesen členy návrhové komise p. L. Cudlínovou a ing. M. Šmejkalem.

- Jaroslav Franěk, starosta -


Do nového roku

"Desatero pravidel, jak možno pŕíjemné žíti a dobré dny míti."
1.Co můžeš udělati dnes, toho neodkládej na zítřek!
2.Dělej, co sám můžeš udělati a neobtěžuj nikoho!
3.Neutrácej peněz, dokud jich nemáš!
4.Nekupuj nepotřebných věcí snad proto, že jsou laciné!
5.Pýcha stojí více než hlad, žízeň a zima.
6.Nelituj nikdy, že jsi jedl málo!
7.Není obtížné, co rádi děláme.
8.Často zla, které vůbec se nedostaví, působí starost a zármutek.
9.Pozoruj vše z dobré stránky!
10.Jsi-li zlostný, počítej do deseti, než promluvíš a jsi-li velice rozhněván, počítej do sta!
Čerpáno ze Zábavného kalendáře z roku 1910, pod titulem "Drobnosti pro zábavu a poučení".

- Marie Hrušková -


Keltské oppidum Třísov

Jak je nám všem dobře známo, nachází se v naší osadě Třísov archeologická rezervace a kulturní památka "Keltské oppidum".

Po ukončení výzkumu v této oblasti se již nic nedělo a sama příroda postupně likvidovala zbytky této památky.

Slavnostní otevření první části naučné stezky Keltské oppidum - Třísov, leden 1999 V uplynulém čtyřletém období mého působení ve funkci starosty obce Holubov mě i mým kolegům v OZ vadilo, že taková významná kulturní památka v obci není lépe vyznačena a popsána. Nemůžeme ji tak lépe představit ani turistům z blízkého okolí, ani ze světa. A příroda i památky v našem krásném Podkletí jsou turisty tak vyhledávány. Bohužel nezbývalo finančních prostředků na realizaci.

Když mě v létě loňského roku navštívil pan Jan Michl z oddělení správy radnice Úřadu města České Budějovice s tím, že je pověřen primátorem města České Budějovice ing. Janem Benešem, projednat s obcí možnou spolupráci k provedení tohoto označení, tato nabídka mě příjemně překvapila.

Společně s panem Michlem jsme prošli celé oppidum a napadlo nás vybudovat v Třísově První archeologickou naučnou stezku s tím, že její trasa by vedla z Třísova na Dívčí Kámen a druhou stranou zpět do Třísova. Během příprav prací došlo k další dohodě o spolupráci i s pracovníky Správy CHKO Blanský les, kteří připravovali projekt historické a přírodovědné naučné stezky Holubov - Dívčí Kámen.

Pomoc při značení tras byla přislíbena Klubem českých turistů jižní Čechy České Budějovice. Aby postup prací probíhal plynule, bylo rozhodnuto, že první etapa (tj. 3 kusy tabulí - zastávek s popisem v keltském oppidu v Třísově, 1 ks na Dívčím Kameni a trasu označit šipkami) bude zajištěno ještě do konce roku 1998.

Úřad města České Budějovice financoval výrobu a osazení informačních tabulí, textové části zajistil pan Militký z Jihočeského muzea České Budějovice. Výrobu zajišťovala firma GAFA STUDIO p. T. Baran Český Krumlov. Obec Holubov zajistila vybudování betonových patek pro informační tabule, osazení trubek pro směrovky, prořezání tras prohlídky oppidemů a vyřezání zarostlé vstupní brány do oppida.

Na úterý 22. prosince bylo svoláno slavnostní otevření první části naučné archeologické stezky "Keltské oppidum Třísov". Přítomni byli zástupci města České Budějovice, Okresního úřadu Český Krumlov, Správy CHKO Blanský les, Klubu českých turistů jižní Čechy České Budějovice a obce Holubov.

Po prohlídce se všichni zúčastnění sešli v Triobaru Holubov, kde byla podepsána rámcová dohoda, která vyjadřuje vůli spolupracovat na jejím dokončení v celé trase do 31.12.1999. Bude se jednat o vyznačení trasy od Holubova přes Dívčí Kámen do Třísova, na které bude osazeno dalších 13 zastávek s popisem.

Tuto dohodu podepsali: primátor města České Budějovice doc.RNDr. Miroslav Tetter,CSc, vedoucí Správy CHKO Blanský les, RNDr. Jan Flašar, za omluveného přednostu Okresního úřadu v Českém Krumlově JUDr. Františka Mikeše, vedoucí referátu reg. rozvoje ing. Jaroslav Prokopius a starosta obce Holubov Jaroslav Franěk.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem k zdárnému průběhu této akce a věřím, že se nám ji podaří v letošním roce zdárně dokončit.

-Jaroslav Franěk, starosta-


Splněná přání

Je pondělí 28. prosince 1998, stojím ve vyzdobené třídě mateřské školy před vánočním stromkem, oči mi přebíhají od jedné nové hračky k druhé a pak k další a další.

Je tu neuvěřitelné ticho, to tolikrát vysněné ticho při neustálém brebendění dětí v běhu školního roku. A najednou mi to ticho nějak vadí. Tomuto prostředí prostě ticho nepatří. Je tu třeba života, radosti, křiku, pláče, smíchu, vzruchu, tak jako to bylo například při naší vánoční besídce 21. prosince odpoledne. Děti ukázaly svým nejbližším i hostům svůj nacvičený program, který byl proložen i jejich bezprostředními spontánními projevy. Ale to i k vystoupení dětí patří a u každého dospělého pozorovatele tyto roztomilé vsuvky vyvolaly úsměv ve tváři.

Smůlou je, že právě v době předvánoční, kdy se usilovně nacvičuje program besídky, aby se děti pochlubily svým rodičům a blízkým, začnou stonat, a tak naučení jednotlivých rolí v pohádce nebo básničky, koledy je složitější.

Ale nakonec se besídky zúčastnily téměř všechny děti, které nasadily všechno své nadšení a přirozenost, aby se besídka líbila a hlavně, aby dostaly dárky od Ježíška.

Přání se splnila - rodičům snad, dětem určitě. Nové hračky byly prostě pro ně v tu chvíli to nejkrásnější, nejzajímavější. Těžko se s nimi po skončení besídky loučily. Zato následující den si hraní s novými hračkami od brzkého rána dostatečně užily.

Mám radost, že jsem dětem tyto pěkné hračky mohla nakoupit. Naše školka dostala finanční dárky od Artypy - sdružení podniků, Pokrývačství Bušta, Památek Fortel, OÚ Holubov, ZD Podkleťan, Triobar Holubov a abychom mohli obohatit vánoční stůl ve školce, si děti pochutnávaly na cukrovíčkách věnovaných Cukrářstvím od Struháčků a samozřejmě donesených i od svých maminek.

Všem sponzorům upřímně děkuji.
Všem rodičům dětí děkuji, že jejich děti vnášejí, vdechují do prostorů školky život, radost, smích, veselí i nekonečné brebendění.
Všem lidem přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů v roce 1999.

-Hana Bezděková, ředitelka MŠ Holubov-


Co jste hasiči, co jste dělali...

Blížící se konec roku bývá zpravidla příležitostí k bilancování. Tak to také bylo 12. prosince 1998 na výroční valné hromadě hasičů v Třísově. Zúčastnilo se jí 50 členů a řada hostů - Severin Krabatsch - místostarosta okresního sdružení, Jan Vitek - velitel okrsku Křemže, p. Hromádková - zástupce sponzora Boxit Kájov a Jaroslav Franěk - starosta naší obce.

Nejmladší hasiči pozdravili jednání kulturním vystoupením, které se moc líbilo.

Z hlavní zprávy starosty SDH Třísov Františka Veise vyjímám: členská základna má 87 členů (61 mužů, 26 žen) a kolektiv mladých hasičů. Nejstarší členkou je p. Anastázie Šimečková - 84 roků, která je ve sboru víc jak 60 let. Nejmladším členem je 18tiletý František Prajer ml. Průměrný věk naší členské základny je 44 roků.
Za rok 1998 bylo odpracováno zhruba 400 hodin na pomoc obci, údržbě výzbroje a výstroje, na vodních zdrojích apod. Nelze opomenout i naše dlouholeté dárce krve a kulturně společenskou činnost např. Posezení pod kaštany (15. ročník), posvícenská zábava, účast na 29 soutěžích apod.
V pozdravných projevech shora uvedených hostů byla oceněna zejména akceschopnost, účast na soutěžích, kulturně společenská činnost a zejména práce s mladou generací.
Starosta OÚ Holubov p. Jaroslav Franěk ocenil neformální spolupráci s obecním úřadem. Jemu pak přítomní blahopřáli ke znovuzvolení do funkce starosty obce.

Život a práce jdou dál a pro rok 1999 si třísovští hasiči stanovili následující úkoly:

Dá se říci, že se řada úkolů podařila, některé však zůstaly nesplněny - např. aplikační námětové cvičení na odlehlé samoty.
Na závěr si všichni vzájemně přáli zdraví a spokojenost do dalšího roku. No a při tom bilancování a děkování se také sluší, abychom touto cestou poděkovali bývalému starostovi obce Křemže ing. M. Podholovi za přízeň při pořádání našeho Posezení pod kaštany.
Novému starostovi obce Křemže ing. J. Troupovi (on je totiž rodákem z Třísova a od útlého mládí řádným členem našeho sboru) blahopřejeme ke zvolení do této zodpovědné funkce.

Co říci závěrem - poděkovat všem za spolupráci, pomoc a pochopení a hlavně popřát všem hodně zdraví.

- Ivan Svoboda -


Slovo lékaře

Ještě k vysokému krevnímu tlaku

Myslím, že dnes již bychom těžko hledali někoho, kdo nic neví o problémech vysokého tlaku. Prakticky již všichni víme, že nejsme schopni poznat, zda máme svůj krevní tlak v normě nebo je vyšší, a že vysoký krevní tlak se často projeví až svými vážnými komplikacemi jako je srdeční infarkt, srdeční selhání, mozkové cévní příhoda, selhání ledvin atd.

Strategie léčby vysokého krevního tlaku se za posledních dvacet let zcela změnila. Vysoký krevní tlak postihuje asi každého pátého občana. Jen polovina hypertoniků věděla o tom, že má vysoký tlak, z této poloviny opět jen polovina se léčila a z léčených jen polovina se léčila správně.

Tyto údaje byly výzkumy potvrzovány celosvětově. Zdravotní výchovou mezi laiky i lékaři se poměry podstatně zlepšily ve prospěch větší povědomosti o vlastním krevním tlaku i ve prospěch správné léčby.

Změnil se i cíl léčby vysokého krevního tlaku. Již nestačí usilovat o normální krevní tlak.

Cílem léčby je dnes prodloužení života a předcházení komplikacím. Neustále se rozšiřují počty léků a sleduje se jejich vliv na cíl léčby. A tak o desítky procent ubylo srdečních infarktů a mozkových příhod u řádně léčených hypertoniků. Desítky léků, které máme dnes k dispozici, umožňují stovky různých kombinací. A tak léčba je dnes "šita na míru" každému pacientovi zcela individuálně.

Řádná léčba je však stále dražší a dražší. Absurditou je, že na takovou léčbu musí, více než pacient sám, doplácet i jeho lékař. Já připlácím na vaše léky přes deset tisíc korun za čtvrt roku. Proto musíme vybírat kombinace léků tak, abychom splnili cíl léčby a co nejméně na to připláceli.

Předpokladem řádné léčby jsou podrobné preventivní prohlídky, pravidelné kontroly krevního tlaku, laboratorních parametrů a ochotná spolupráce pacienta, která se týká nejen řádného užívání tablet, ale i dodržování určité životosprávy včetně nekouření. Někdo doporučuje celodenní monitorování krevního tlaku. Pro řádnou léčbu stačí znát hodnotu tlaku ráno před užíváním tablet, za 2-4 hodiny po užívání a hodnota tlaku večer před užíváním. Takové měření tlaku je vhodné zejména pro zhodnocení individuální farmakokinetiky u pacientů se složitější kombinací léků.

Mnozí pacienti si dnes kupují osobní tonometry, a tak mají možnost sledovat si krevní tlak po celý den. U některých léků je potřebné navíc měření vstoje. Vzhledem ke komplikovanosti léčby, vybrání nejlepších léků musíme nechat na našem lékaři.

Pokud nám však některé léky z nejrůznějších důvodů nevyhovují, musíme se umět domluvit. Může jít o nepříjemně pociťované vedlejší účinky nebo o náhodně vypěstovaný nevhodný podmíněný reflex, který nemá nic společného s lékem samotným.

Řádná léčba je nejen prevencí vážných komplikací a předčasné smrti, ale i jemnějších obtíží jako jsou ku příkladu únavový syndrom, jemné poškození funkce mozku, snížená vylučovací funkce ledvin a urychlené stárnutí.

Řádná léčba má pro náš život svůj význam, pokud nevěříme v převtělování. Ale i tak si to zvažme: Bohatých je a vždy bude méně než těch chudých!
PF 99


-MUDr. Bohumír Šimek-


Zdravé mlsání

Vánoce jsou za námi a myslím, že málokdo má po nich váhu úplně stejnou nebo nižší než před nimi. A tak po dnech hodování bychom si měli dát něco zdravého, abychom zbavili organismus nečistot a zároveň mu dodali nyní tak potřebné vitamíny. Zaměříme se na saláty a pomazánky ze syrové zeleniny a tmavé pečivo.

Dnes vám nabízím výbornou celerovou pomazánku - syrový celer nastrouháme najemno, pokapeme citronem, přidáme prolisovaný česnek, osolíme a přidáme trochu kysané smetany. Na talíři můžeme posypat jemně nakrájenou šunkou nebo pažitkou.

Dalším typem na zdravou a jednoduchou večeři je čočkový salát - naklíčenou čočku smícháme s pokrájeným kysaným zelím, rajčaty a zalijeme zálivkou - olej, ocet, sůl, tymián a posypeme petrželkou.

Jelikož Vánocemi utrpěla i naše kapsa nabízím ještě jednu pochoutku ze šumavských hvozdů, která je navíc jestě levná. Jmenuje se báč nebo taky bác: Do mísy dáme asi 0,5 kg hladké mouky, najemno nastrouhame 3 vařené brambory, 2 dkg droždí, 1 vejce, sůl, majoránku a třený česnek. Přibližně půl litrem vlažného mléka zadělame těsto, trochu hustší než na lívance. Těsto nalijeme do vymaštěného pekáčku a necháme v teple vykynout. Báč je nejlepší, když těsto nalijeme do pekáčku se zbytky tuku po vepřové pečeni (ale není to zase tak zdravé).
Vykynuté těsto pozvolna pečeme až se na povrchu utvoří krásná hnědá kůrka. Rozkrájíme na kostky a podáváme se salátem teplý nebo studený.


Dobrou chuť přeje
-Marie Svobodová-


Ochrana přírody v České republice a Chráněná krajinná oblast Blanský les

V České republice je poměrně rozsáhlá síť velkoplošných chráněných území. Jsou to národní parky a chráněné krajinné oblasti.

Kaplička v Třísově - Madona, detail Národní parky (NP) jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. V České republice jsou 3 národní parky: Krkonoše, Šumava a Podyjí. K vyhlášení se připravuje NP Českosaské Švýcarsko.

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Chráněných krajinných oblastí bylo až doposud vyhlášeno celkem 24: Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, Český kras, Český ráj, České středohoří, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivokládsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy a Železné hory.

Kromě kategorie velkoplošných chráněných území existují ještě 4 kategorie maloplošných chráněných území. Mezi ně patří: národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP).

Národní přírodní rezervace je menší území mimořádných přírodních hodnot, jejichž ekosystémy jsou jedinečné v národním až mezinárodním měřítku. Národní přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický, geomerfologický nebo naleziště nerostů či výskyt vzácných nebo ohrožených druhů s národním či mezinárodním významem. Přírodní rezervace je menší území s vysokými přírodními hodnotami a s typickými ekosystémy v daném regionu. Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem.

Velkoplošná chráněná území v České republice

Ve světové síti chráněných území existuje ještě kategorie biosférické rezervace. Tato kategorie byla vyhlášena Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) jako součást mezinárodního světového systému v rámci programu MAB (Man and Biosfhere - Člověk a biosféra). Biosférické rezervace představují reprezentativní nebo unikátní ekosystémy. Postupně byly z České republiky do této kategorie zařazeny: Třeboňsko, Křivoklátsko, Pálava, Šumava, Krkonoše a Bílé Karpaty.
Struktura sítě chráněných území je dána přírodní a krajinnou pestrostí naší republiky. Většina oblastí je v českém masívu, v horských a podhorských polohách se silikátovým podkladem, k nimž patří i Blanský les.

Chráněná krajinná oblast Blanský les se rozkládá na ploše 212 km2 a zaujímá pohorský masív Blanského lesa s nejvyšším vrcholem horou Kletí (1084 m n.m.). Ze severu, západu i jihu je lemována věncem hor s vrcholy Kluk (741 m n.m.) , Skalka (688 m n.m.), Vysoká Běta (804 m n.m.), Buglata (832 m n.m) Bulový (953 m n.m.), Albertov (932 m n.m.) a Borovské vrchy (814 m n.m.). V centrální části oblasti se rozprostírá Křemžská kotlina s nejvýznamnějším tokem - Křemžským potokem. Hraničním tokem na východě je řeka Vltava, která odvodňuje téměř celé území Blanského lesa. Jižní hranici tvoří Chvalšinský potok a Polečnice.
V geologickém podloží převládá granulit. Na jihu oblasti v okolí Českého Krumlova jsou zastoupeny krystalické vápence, amfibolity, erlany a pyroxenické ruly. Na pestrou skupinu krumlovskou je vázáno i ložisko grafitu, který se těží hlubinně přímo v Českém Krumlově. V Křemežské kotlině se vyskytují hadce (serpentinity).
Národní přírodní památka Vyšenské kopce Geologické podloží spolu s klimatem a jinými faktory výrazně podmiňuje specifičnost i pestrost květeny a vegetace této oblasti. Původní vegetační kryt tvořily květnaté bučiny s dominantním bukem lesním, méně byly zastoupeny acidofilní bučiny. Jen v nižších polohách se vyskytovaly acidofilní doubravy, na vápencích pak teplomilné doubravy.
Přestože dnešní krajina činností člověka doznala významných změn, jsou v území zachovány relativně přirozené biotopy s pestrou druhovou skladbou. Více než polovinu území pokrývají lesy, z nichž nejvýznamnější jsou smíšené podhorské lesy s převahou buku. Nejzachovalejší lesní společenstva jsou vyvinuta v masívu Vysoké Běty a Buglaty, kde jsou zastoupeny květnaté bučiny s bohatým bylinným podrostem. Významné jsou i suťové lesy vyskytující se v kaňonu Vltavy, na Ptačí stěně a na Vysoké Bětě.
Pozoruhodný je rozsáhlý výskyt měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva). Enklávu teplomilných a vápnomilných druhů lze nalézt u Českého Krumlova v NPR Vyšenské kopce. K nejvýznamnějším lze přičítat teplomilná travinobylinná společenstva s řadou vzácných druhů rostlin. Z typických vápnomilných rostlin jmenujme chráněný hořec křížatý (Gentiana cruciata) a okrotici červenou (Cephalanthera rubra), řazenou mezi silně ohrožené druhy. Pozoruhodná je i vegetace na hadcích, v kaňonu Vltavy a vegetace mokřadů i luk.

Nejcennější části pŕírody jsou zahrnuty do 14 maloplošných chráněných území: NPR Vyšenské kopce, PR Bořinka, PR Dívčí Kámen, PR Dobročkovské hadce, PR Holubovské hadce, PR Jaronínská bučina, PR Kleť, PR Malá skála, PR, Ptačí stěna, PR Vysoká Běta, PP Horní luka, PP Kalamandra, PP Na Stráži a PP Šimečkova stráň.
Kromě přírodních krás je v Blanském lese i mnoho historických památek. K významným patří cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně, založený v roce 1263 českým králem Přemyslem Otakarem II. a zřícenina hradu Dívčí Kámen, založeného Rožmberky roku 1349. K dalším historickým pozoruhodnostem patří Červený Dvůr u Chvalšin, původní schwarzenberský letohrádek s anglickým parkem, gotický kostel svaté Maří Magdaleny ve Chvalšinách postavený v letech 1487-1507, keltské oppidum v Třísově, klášter a hrad Kuglweit a typická jihočeská vesnička v Holašovicích s četnými stavbami ve stylu selského baroka, dnes již zapsaná mezi památky UNESCO.
Blanský les je se svou krásnou přírodou a historickými památkami vyhledávaným rekreačním zázemím pro oblast Českobudějovicka i Českokrumlovska.
Zachování přírodních krás patří mezi prvořadé úkoly Správy CHKO Blanský les.

Autor textu i fotografií:
RNDr. Alena Vydrová


Silvetr na Kleti

Silvestr na Kleti 1998 Poslední den roku 1998 jsme se po roce opět sešli na nejvyšší hoře Blanského lesa - Kleti. Za krásného jasného počasí jsme si zazpívali několik koled a zúčastnili jsme se bohoslužby slova, kterou sloužil náš pan profesor Bohuslav Richter. I když bohoslužba nebyla sloužena přímo u svatovojtěšského ka, kdo na Kleť došel, byl připraven malý dárek v podobě mandarinek.

Myslím si, že lidé, kteří se na Kleť vydali, nelitovali. Bylo to velmi pěkně prožité silvestrovské odpoledne a doufám, že si i v roce 1999 uděláte čas a opět se všichni sejdeme na Kleti.

-Jana Fraňková, studentka Biskupského gymnázia-


Společenská kronika

BLAHOPŘEJEME

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI


Další informace :
Průvodce naučnou stezkou Třísov - Dívčí Kámen - Holubov
Hrad Dívčí Kámen
Chráněná krajinná oblast Blanský les


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 20. dubna 2000 : TOPlist 0