ARCHIV 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Leden 2003 - Číslo 1 - Ročník 9

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (610 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Holubov 2003, odstrojování Vánočního stromu Zpráva z jednání zastupitelstva obce, které se konalo 9. 1. 2003 na OÚ v Holubově.

ZO projednalo a schválilo:

Ukončení činnosti knihovnice paní Renaty Petříkové, která se odstěhovala z naší obce. Na její místo byla přijata paní Marie Hrušková, která měla o tuto práci zájem již dříve. Knihovna je tedy od nového roku již v provozu, výpůjční doba se nemění.

Požádat Ministerstvo kultury o dotaci na pořízení internetu do naší knihovny. Dotace je požadována ve výši 80 %, zbytek by uhradila obec. Tento projekt by řešil kompletní napojení i veškeré vybavení potřebné k přístupu na internet pro všechny občany.

Dle předložené kalkulace cenu vody v Holubově pro rok 2003. Celkové náklady na přípravu 1 m3 vody zůstávají stejné jako v minulém roce tj. 21,13 Kč. Znamená to, že cena 1 m3 vody pro ostatní odběratele bude 21,13 Kč + 5 % DPH (stejně jako vloni) a pro domácnosti stanovilo zastupitelstvo obce cenu na 14,45 Kč + 5 % DPH. Tzn., že obec dotuje každý 1 m3 vody pro domácnosti v Holubově částkou 6,68 Kč + 5 % DPH. Předpokládaný odvod obci nebude žádný. V navýšeni ceny vody se promítá několik faktorů, mezi které patří navýšeni poplatku za surovou vodu, ale bohužel i snižování spotřeby vody. Stočné bude vypočítáváno podle nákladů za minulý rok a cena bude určena dodatečně.

Úpravu katastrální hranice mezi Třísovem a Plešovicemi. K této úpravě došlo chybným měřením při pozemkových úpravách na katastru Plešovic. Pozemkový úřad nyní uvedl vše do pořádku a požádal ZO o schválení této skutečnosti.

ZO bylo informováno o:

Postupu při zřizování právní subjektivity naší Základní školy v Holubově.

Průběhu prací na odstraňování škod po povodních v naší obci a zajišťování finančních prostředků na opravy pro letošní rok.

-J. Franěk, starosta-

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do nového roku 2003, dovolte mi, abych Vám všem při této příležitosti popřál hlavně pevné zdraví, štěstí, mír a klid.

Zároveň mi dovolte, abych poděkoval těm z Vás, kteří jste přispěli do sbírky na povodně, která byla uspořádána u vánočního stromu v Holubově. Vybráno bylo celkem 8814,30 Kč. Tyto prostředky použijeme na odstraňování škod po povodni v obci.

Váš starosta Jaroslav Franěk

Naše jména

Každý člověk, který se narodí u nás v naší krásné zemi, má své jméno. To se skládá z rodného jména (křestního) a z příjmení. Naši předkové se však dlouho nazývali pouze jediným jménem osobním.

Rodná jména - mají původ domácí (Václav, Ludmila), cizí, nejčastěji biblická, křestanská, často počeštěná (Jan, Jiří, Eliška) nebo jsou přeložená (Blažena z Beatrix, Vítězslav z Viktor).

Příjmení - vznikala a tvořila se za různých okolností. V obci či v kolektivu se lidé stejného rodného (osobního) jména museli nějak rozlišit. Začalo se tedy přidávat k tomuto jménu druhé slovo, které stálo "při jméně" a začalo je tak doplňovat = příjmení. Z rodného jména obměnou vznikala příjmení. Například Jan - Janoušek, Janák, Janota, Václav - Václavík, Váša, Vašata.

Jindy se jmenovci odlišovali označením otce (řidčeji matky, manželky): Jan Martinův, Vašek syn Jakuba. Od 12. století si začali šlechtici přidávat ke jménu "přídomek" podle sídel (Ondřej z Dubé), později se přidávaly i ostatní důležité osoby (Jan z Husince). Příjmení vznikla i ze jmen národních nebo kmenových (Čech, Polák, Moravec). Podle bydliště nebo místa původu (Pražák, Horák, Táborský). Některá původně označovala povolání (Bednář, Sládek, Kovář). Velkou skupinu tvoří jména z názvů zvířat a rostlin. Snad podoba? (Jelínek, Ryba, Volek, Liška, Vrba, Smrček, Hruška, Růžička, Bodlák). Mohla to být i tělesná či duševní vlastnost svého nositele (Skoupý, Pokorný, Kučera, Veselý) nebo i narážka na příhodu, která se stala některé osobě nebo jeho přezdívka (Vyskočil, Zavřel, Dohnal, Mrkal). Někdy takto vznikla i jména složená (Brzobohatý, Osolsobě, Skočdopole). Často se vyvinula i podle domovních znaků (mívaly je domy pro lepší rozlišení a orientaci). Některá příjmení jsou původu cizího (Mann, Neumann), mohou být upravena i do češtiny (Švarc, Fišer). Naše příjmení vznikla během několika století. Dědičnost příjmení byla uzákoněna až roku 1780.

- Mgr.Drahomíra Bodláková -

Volba prezidenta

Prezident Václav Havel končí své druhé funkční období a tudíž podle Ústavy nemůže dál být ve funkci. Musí se zvolit nový. A tak nás opět nejspíše čeká divadlo o neschopnosti politiků dohodnout se na kvalitním kandidátovi. Ne, že bychom jej neměli, ale zatím žádný konsensus, žádná dohoda. A tak jsem zvědav, zda nechutný politický handl našich stran v parlamentu bude nahrazen veřejným referendem a mediální duševní masáží obyvatelstva nejrůznějšími čestnějšími i bezcharakternějšími lobisty. Zvítězí zakladatel naší transformace nebo nositel hodně ušpiněných "čistých" rukou? Podaří se nám postavit do čela našeho státu čestného a spravedlivého člověka, který bude mít úctu ke svobodě, pravdě a právu, a odpor proti extremismu, diktatuře, perzekuci a protekcionalismu?

Přímá volba? Ještě 5. března 2002 se v Lidových novinách Václav Klaus vyjádřil: "Přímá volba prezidenta je zřejmý výraz nevíry v parlamentní systém. Je to pokus rozhodovat na náměstích, v garážích České televize, v mediích, ve skupinách intelektuálů či umělců." ODS je jednoznačně proti! Ale již na podzim 2002 přiznává Zahradil ve Šponě nadšení ODS pro přímou volbu a zdůvodňuje to tím, že návrh ODS je jednoznačně účelový: "Chceme, aby byl prezidentem Václav Klaus." Rychetský pak v Událostech kontroval, že to není tak jednoduché, že musí být změněna Ústava a že kvůli Václavu Klausovi nebude parlament rušit zákonné lhůty projednávání zákonů. Na to mu v Událostech odpověděl Beneš: "Pokud byste chtěli, tak změnu zákonů stihnete. Je-li vůle, je možnost všechny lhůty zkrátit." Pokud vím, nic se neděje. A vůbec, není to příliš troufalé měnit Ústavu kvůli jedné politické straně nebo kvůli jedné osobě? Jde již o druhý pokus!

Je jisté, že referendum o volbě prezidenta v nestabilizované demokracii je značně ošidná věc. Avšak alespoň ty nedůstojné politické kšefty kolem volby prezidenta by byly vyřazeny ze hry. A pokud bychom si zvolili nevhodného kandidáta bez charakteru a bez nadstranickosti, mohli bychom nadávat jen sobě a ne politikům. Jen aby ta přímá volba prezidenta byla též řádně včleněna do Ústavy a nestala se jen výjimečnou cestou z patové situace!

- MUDr. Bohumír Šimek -

Zamyšlení

Jak milovat své dítě - kázeň

Další způsob projevu lásky dítěti je kázeň. Kázeň je cvičení mysli a charakteru dítěte. Jak souvisí kázeň a trest? Kázeň je cvičením dítěte v cestě, po které by se mělo ubírat. Trest je pouze jednou částí tohoto cvičení a čím méně ho budeme používat, tím lépe.

A snad uznáte tento výrok: Čím lépe je dítě vychováváno, tím méně trestů potřebuje. Když se malé dítě vychovává především trestem, je snadnější ho kontrolovat. Dítě se pak projevuje spíše pasivně, trpí nedostatkem spontánnosti a sebedůvěry, úzkostlivou poddajností. Existuje jeden velmi závažný důvod, pro který je používání tělesného trestu jako základního výchovného prostředku nebezpečné. Tělesný trest totiž drasticky zmírňuje pocit viny, dítě ponižuje, odlidšťuje a pokořuje. Výsledkem je, že dítě si myslí, že bití je již samo o sobě dostatečným trestem. Jestliže se tělesný trest často opakuje a bývá hodně přísný, neprobudí se v dítěti náležitý pocit viny tak, aby se ozvalo, a tím i vyvíjelo jeho svědomí.

Milující kázeň

Špatné chování bychom neměli odpouštět, ale pokud s ním budeme zacházet nevhodně, to znamená příliš shovívavě, budeme mít s dítětem problémy. Vždy je třeba se přesvědčit, zda věnujeme péči nejen špatnému chování samotnému, ale také jeho příčině. Jestliže dítě pociťuje lítost nad svým nevhodným chováním, jeho svědomí funguje správně. Dítě se poučí ze své chyby a špatné chování se neopakuje. Potrestáme-li dítě za této situace, vyvoláme v jeho nitru pocit hněvu. Zkrátka, odpusťte dítěti vždycky, když upřímně lituje svého špatného chování.

Čerpáno z knihy "Potřebuji tvou lásku" od dr. R. Campbella.

- Marie Hrušková, st. -

Poznávejme plemena psů

Tuto novou rubriku nám nabídla paní Květa Pavčíková, takže všichni, kdo máte rádi pejsky nebo si chcete nějakého pejska pořídit, čtěte.

Retrívr Plemena psů - Retrívr

Módnost se neprojevuje jen v oblékání, účesech, autech aj., ale také ve vlastnictví psa. Již delší dobu se těší velké oblibě psi, kteří patří mezi lovecké psy a jako skupina se nazývají retrívři. Anglické slovo retriever znamená přinést.

K určité oblibě plemen psa napomáhá film, televize, kniha apod. V době, kdy vyšla Čapkova Dášenka, byl velmi oblíben foxterier. Po uvedení večerníčku Maxipes Fík se stal oblíbeným psem bobtail (staroanglický ovčák) a což teprve německý ovčák (Šaryk, Rex) a také dalmatin Pongo.

Vraťme se zpět k retrívrům. Většina loveckých psů ráda aportuje, ale nejsou schopni tak dlouho zůstat ve vodě za každého počasí. Angličané chtěli odchovat psa, který bude mít výbornou techniku plavání, vyloženou zálibu ve vodě a hustou srst s dobře izolující podsadou. Psi, kteří položili základ chovu anglických retrívrů, nepřišli přímo z poloostrova Labrador, odkud mají své jméno, ale z ostrova Nového Foundlandu. Společný původ všech labradorů sahá k novofundlandským psům a labradorským psům. Novofundlanský pes samozřejmě nevypadal tak, jak jej známe dnes, ale jeho vášeň pro vodu se přenesla do krve dnešních retrívrů. Labradoři, kteří se vyskytovali na Labradoru a Novém Foundlandu přišli pravděpodobně z Potrugalska. Původně ve své domovině byli tito psi používáni k aportování ryb, které uvízly v sítích, nebo sestřelených mořských ptáků. Jejich pracovitost byla obdivuhodná.

Plemena psů - Retrívr Nebylo těžké tyto jejich vlastnosti upevnit cíleným křížením. V roce 1759 přešel poloostrov Labrador do anglického vlastnictví a mezi jinými byli také tito psi dováženi a používáni pro plemenitbu. Ve své dnešní podobě jsou retrívři mladým plemenem. Jeho typ se změnil jen málo, mají jen kratší čenich a jsou poněkud těžší, nežli byli původní psi. Až do 1. světové války byli upřednostňováni černí psi. První žlutý labrador měl oba rodiče černé a jmenoval se Hyde Ben. Jedním ze psů, který definitivně prosadil žluté zbarvení, byl Knaith Banjo - šampión krásy i pracovních soutěží. Po roce 1925 obliba žlutého labradora předčila černého. Obě zbarvení zůstala tedy variantami jednoho a téhož plemene a mohou být mezi sebou křížena. Existuje ještě hnědé zbarvení, které je vzácné. Nejžádanější je tmavě játrová a čokoládová hněď.

Dalším retrívrem je zlatý retrívr, který má delší srst zlaté barvy. Následuje Flat coated retrívr, který je černý a má delší srst. Raritou je hnědý Flat coated retrívr. Pak je Chesapeake Bay retrívr, který je hnědé barvy a má nestejnou strukturu srsti. Na hlavě má tvrdou a pak je srst lehce zvlněná. Tento retrívr je dosti tvrdohlavý. Zvláštním typem retrívra je Curly coated retrívr (kudrnatý) má srst jako pudl, nestříhá se, je hodně temperamentní, také tvrdohlavý, značně samostatný a dospívá později. Posledním retrívrem je Nova Scotia Duck Tolling retrívr (přinašeč kachen z Nového Skotska), má hnědou delší srst.

Retrívři jsou velmi oblíbenými psy pro svoji nekonfliktní povahu, dobrou učenlivost, lásku k dětem. Mají vysokou inteligenci. Používají se s úspěchem jako vodící psi slepců, záchranáři, na hledání drog, jako lovecký pes, asistenční pes pro handicapované osoby a děti. Lze jej s úspěchem použít jako psa pro tzv. canisterapii. Nejvíce je však retrívr oblíben jako společenský pes. Mnoho majitelů těchto elegantních psů zapomíná, že je stále pracovním psem, a i když plní pouze úlohu společníka, je potřeba mu dopřát dostatek pohybu spojeného s vhodnou zábavou.

- Květa Pavčíková -

Slovo lékaře

Vysoký tlak starších lidí

Dávno již neplatí, že správná výška krevního tlaku odpovídá věku, že u člověka šedesát let starého má být vysoký 160, u člověka osmdesátiletého má být 180 atd. Dnes je statisticky ověřeno, že optimální výše krevního tlaku je do 120/80 bez ohledu na věk. Čím vyšší krevní tlak, tím větší riziko srdečního infarktu, mozkové příhody a dalších komplikací.

Dávno již je tomu, kdy jsme měli k léčbě vysokého krevního tlaku jen léky hrubě zasahující do našeho organismu s četnými nepříjemnými vedlejšími účinky. Pacientův krevní tlak kolísal od vysoké hypertenze k poklesům krevního tlaku vedoucím k závratím až mdlobám. Léčbou jsme se snažili snížit krevní tlak, ale rozvoji komplikací v podobě infarktů, mozkových příhod, těžkého poškození funkce mozku (hypertonické encefalopatie), selhání ledvin atd. jsme zabránit nedokázali. Obecně se soudí, že hypertonické poškození funkce mozku i u našeho prezidenta Dr. Eduarda Beneše sehrálo svou roli v krizových situacích našeho státu. Dnes máme takřka nekonečnou paletu léků, mezi kterými si můžeme vybírat, a stále se objevují nové. Odborné studie nesledují jen vztah léků k vysokému tlaku, ale i jejich vztah k život ohrožujícím komplikacím. A tak máme spočítáno, že řádně léčený vysoký krevní tlak vede k poklesu výskytu mozkových příhod o 40 %, výskytu srdečního infarktu o 20 %, k poklesu úmrtnosti na srdeční infarkt o 30 a selhání srdeční sníží o 40 %.

Při léčbě staršího člověka musíme být opatrnější ve výběru i dávkování léků tak, aby skladba léků odpovídala nejen větší vnímavosti staršího organismu, ale i souboru různých chorob konkrétního člověka. Léčba se stanovuje individuálně každému jednotlivému pacientovi přímo šitá na míru. Ne vždy se nám daří u staršího člověka dosáhnout optimálních hodnot krevního tlaku, ale vždy se o to musíme pokusit. Nelze nad starým člověkem mávnout rukou, že už se dožil požehnaného věku. Ani starý člověk nemusí zbytečně umírat na mozkovou příhodu, srdeční infarkt, selhání srdce či ledvin.

I staršího člověka vedeme k režimovým opatřením. Měl by se více pohybovat, omezit sůl, tuky a cukry ve stravě, jíst dostatek ovoce a zeleniny, snížit si váhu k normě, dostatečně pít tekutiny a alkohol užívat jen jako lék v malém množství. A samozřejmě nekouřit.

U staršího člověka tato režimová opatření většinou nestačí a tak mu musíme zvolit vhodnou medikaci, která přihlíží výšce stanoveného osobního rizika vzniku komplikací a souboru přítomných (ale i dle rodinné anamnézy očekávaných) chorob. Mezi léky na vysoký krevní tlak jsou i léky brzdící rozvoj cukrovky, přímo snižující riziko srdečního selhání nebo selhání ledvin. Některé kombinace léků jsou vhodnější pro snížení rizika poškození srdce, jiné pro snížení rizika mozkových příhod, jiné snižují riziko demencí až o 50 %. Bohužel ne všechny léky smíme psát, i když máme statisticky ověřené, že jsou pro člověka přínosné a snižují riziko komplikací i při normálním krevním tlaku a normálním cholesterolu. Pacient by si je musel hradit sám. Což pro většinu starších lidí není finančně únosné. Bohužel to není únosné ani pro zdravotní pojištovny.

Jako všechny léky, i léky na snížení krevního tlaku mohou vést při užívání k problémům, o kterých předepisující lékaři vědí. Některé léky mohou zvyšovat hladinu cholesterolu, jiné mohou vést k předčasnému porušení hospodaření s cukry. Některé mohou vzácně vyvolat dnavý záchvat a jiné (zejména ty starší léky) mohou vést k depresi. Závažnou komplikací u jedné skupiny by mohla být průdušková výdechová dušnost. Nepříjemnou komplikací může být asi též vzácně zhoršená mužská erektilní funkce. I o tom si musíme umět se svým praktickým lékařem popovídat a nechat si poradit. Ale také nesmíme svádět všechny své nedostatky hned na medikamenty, i když výmluva to může být přijatelná.

U starších lidí přichází jako problém též častá analgetická léčba. Některé protibolestové léky (antireumatika) snižují účinky léčby vysokého tlaku. Pokud si to neuvědomíme, máme tendenci mávnout rukou nad léčbou staršího člověka a prohlásit jeho vyšší krevní tlak jako neléčitelný. A přitom možná stačí jen málo. Omezit nebo změnit léčbu proti bolesti.

Závěrem již jen jedna zajímavost. Starší lidé si často stěžují na zapomnětlivost. Někdy to bereme jako by to patřilo ke stáří. Lidé se snaží užívat a lékaři se snaží předepisovat různé léky na povzbuzení činnosti mozku. Ty často nefungují. Mnohem účinněji je příznivě ovlivněna činnost mozku, pokud i u starého člověka můžeme srovnat krevní tlak. Pochopitelně. Vysoký krevní tlak stejně tak jako kolísající hladina cukru při cukrovce poškozují funkci mozku a celé nervové soustavy.

- MUDr. Bohumír Šimek -

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Tentokrát nám nabídla svoji osvědčenou dobrotu paní učitelka mateřské školy paní Jana Jungbauerová

Kuřecí maso po orientálsku

Na 2 porce potřebujeme:
20 dkg kuřecího masa, 1 velké vejce, 4 dkg solamylu, sůl, olej, 10 dkg cibule, půlka sterilované kapie, 1 lžička sójové omáčky, česnek, 2 lžíce bílého vermutu, špetka cukru.
Maso nakrájené na tenké hranolky smícháme s vejcem, solamylem a solí - 20 minut odležet. Směs vložíme na pánev s hodně rozehřátým tukem, prudce za stálého míchání opečeme, scedíme a do tuku přidáme cibuli na kolečka a kapii, vše znovu osmahneme. Přidáme zpět maso, doplníme sójovou omáčkou, prolisovaným česnekem (2 stroužky), vermutem a špetkou cukru a ještě chvilku podusíme. Jako přílohu podáváme rýži nebo brambory.

Mně dovolte, abych vám nabídla recepty na dvě výborné pomazánky:

Česneková jemná

1 máslo Rama bonjour, 4 kostičky sýra Lipno nebo 2 Madetky, 4 stroužky česneku a mírně osolit a našlehat. Mazat na celozrnné pečivo.

Vajíčková s paprikou

4 vajíčka uvařená natvrdo a nastrouhaná, 2 papriky nejlépe 1 červenou a 1 zelenou - umlít na masovém strojku nebo nasekat v robotu a našlehat s rostlinným tukem a taveným sýrem, množství dle potřeby.

Za recepty děkuje a dobrou chuť přeje

-MS-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Co nás baví - Zprávy ze ško1y

Něco o TEREZE

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, je nezisková a nevýdělečná organizace. Jejím hlavním cílem je podporovat spolupráci a aktivní účast lidí při obnově a ochraně zdravého životního prostředí. Tereza chce rozvíjet ekologické myšlení dětí a dospělých tak, aby hlouběji chápali vztahy člověka jako jednotlivce občana i celé společnosti vůči planetě Zemi. Tereza pečuje o Zemi. Drží ji ve svém náručí, protože ji má ráda a také proto, že se o ni trochu bojí.

Tereza organizuje deset celostátních školních ekologických projektů, např. Kyselý déšť, Les ve škole - škola v lese.

ZŠ Holubov, projekt Kyselý déšť ZŠ Holubov, projekt Kyselý déšť

Modré z nebe - zajímá tě co dýcháš?

ZŠ Holubov, projekt Kyselý déšť Kyselý déšť

Naše oblast patří ve srovnání s jinými částmi ČR mezi území s relativně malým stupněm znečištění ovzduší. Příčinou je mimo nízké urbanizace území, vysoký podíl lesů a ostatních přírodních ploch s minimálním počtem významnějších zdrojů znečištění.

Připomeňme, že kyselost posuzujeme pomocí hodnoty nazývané pH. Hodnota tohoto tvz. vodíkového exponentu se pohybuje v rozmezí od pH O (nejkyselejší) do pH 14 (nejzásaditější). Neutrální roztoky (např. destilovaná voda) mají hodnotu pH 7. Hodnota pH čistého neznečištěného deště je 5,6 (lehce kyselé) a nikoliv 7 (neutrální). Tuto kyselost způsobuje přítomnost oxidu uhličitého v ovzduší. Další okyselení srážek (snižování pH) je způsobeno především oxidy síry a dusíku, které se uvolňují zejména při spalování fosilních paliv uhlí a ropy. Hlavním zdrojem kyselého znečištění jsou tepelné elektrárny a doprava. Významným zdrojem znečištění ovzduší je i průmysl a vytápění domácností uhlím. ZŠ Holubov, projekt Kyselý déšť

Měření v naší škole, které bylo součástí projektu, probíhalo od 22. 10. do 15. 11. 2002. S napětím jsme očekávali déšť. Největší množství srážek jsme zachytili od 30. 10. do 5. 11. 2002. Většina naměřených hodnot pH se pohybovala v rozmezí 4,5-5,5. Pouze jednou jsme naměřili pH 4. Domníváme se, že důvodem byla změna proudění vzduchu, nižší teplota a vytápění domácností.

Vše potřebné jsme již odeslali do Prahy. Netrpělivě očekáváme vyhodnocení výsledků všech měřících stanic v ČR. Měření probíhalo na zahradě u Základní školy v Holubově. Srážky a pH měřily děti ze školní družiny.

- J. Němečková, vychovatelka ŠD -

Okénko do minulosti

Naše škola 1893 - 2003 Základní škola v Holubově, kresba I v letošním roce bych rád pokračoval v cyklu výňatků ze školní kroniky o ředitelích naší školy.

Dne 1. 7. 1930 nastoupil místo definitivního řídícího učitele při zdejší škole p. Rudolf Polák ze Zlaté Koruny.

Řídící učitel Rudolf Polák se narodil 5. 8. 1885 ve Strakonicích, kdež navštěvoval obecnou a měšťanskou školu v letech 1891 -1899. Odtud přešel na reálku do Českých Budějovic a tam maturoval v červnu r. 1904. Rok na to po soukromé přípravě složil doplňovací maturitu na učitelském ústavě v Příbrami. Ještě před složením zkoušky učitelské dospělosti ustanoven byl pomocným učitelem od 26. 4. 1905 ve Zlaté Koruně a tam působil nepřetržitě 25 let a 2 měsíce až do jmenování řídícím učitelem na škole v Holubově.

Zde malá poznámka:
Ministerstvo školství a národní osvěty vydalo dne 19. 5. 1930 výnos, kterým doporučuje zříditi při každé národní i střední škole rodičovské sdružení, spolek rodičů a přátel školy, aby pomáhalo učitelstvu při výchově dětí. Na škole v Holubově došlo k ustavení rodičovského sdružení dne 22. 2. 1931. Vynesením okresního školního výboru v Českých Budějovicích z 26. 6. 1940 bylo nařízeno toto: Školní kroniky do r. 1939 včetně buďtéž zabaleny, zapečetěny a uloženy jako knihy závadné. Toto nařízení budiž provedeno neprodleně do 1. 7. 1940. Také se tak stalo a po celou dobu 5 let školní kronika nebyla otevřena, byla však pečlivě opatrována a pro všechny případy ponechal řídící učitel Josef Císař (řediteloval na naší škole v době válečné), toto vzácné dílo uschováno ve svém vlastním bytě, kde doufal, že nacističtí pedagogové slíditi nebudou.

Samozřejmě i za působení řídícího učitele Rudolfa Poláka prošla naší školou řada učitelů:
Štabrňák, Tišlerová, Pouvlíček, Svačinová, Šuralová, Štěpánková, Krčmářová, Buchtelová, Ochozka, Charyparová, Bícová, Vránová, Šimečková, Salák, Bezchlebová, Vodičková, Moc.

Pan Rudolf Polák v době války a i po osvobození působil jako výpomocný úředník při obecním úřadu, později pak při MNV. Až do své smrti působil na veřejnosti jako typický venkovský kantor, který měl vřelý vztah k lidem.

- Ivan Svoboda, kronikář -

Šance ODS

Myslím, že nejsem sám, kdo vnímá to, že Václav Klaus a jeho zbožňovatelé nejdou tou nejlepší cestou. Vše začalo odmítnutím zprůhlednění hospodaření ODS v roce 1997 a pokračovalo pokusem o odstranění Václava Klause z postu předsedy ODS. To se nepodařilo a Václav Klaus tak zahořknut vůči nově vzniklé Unii svobody i lidovcům, že ODS vůči nim ztratila koaliční potenciál. Tak byla dána přednost možnosti spolupráce se sociálními demokraty formou opoziční smlouvy. Tato stabilizace společenského prostředí se stala spíše zahnívajícími stojatými vodami, vedla k zneprůhlednění politických postupů a k zametání neřestí pod koberec. Sem patří i příprava vraždy nepohodlné novinářky. Podivné snahy o ovládnutí České televize byly nakonec připsány na vrub Čtyřkoalice. Mocenské ovládnutí politiky přes změnu Ústavy se nakonec díky úmrtí poslance Bendy a změnou poměru sil v senátu zvolením senátora Fischera nepovedlo. ODS se však nadále sunula do izolace.

Zdvihnutím nacionální karty před volbami a vyvoláváním strachu před českými Němci vyhnanými ze Sudet se ODS zařadila po bok naší komunistické strany, které mimochodem právě tímto přístupem ve své volební kampani dopomohla k jejímu výraznému volebnímu úspěchu. Nevýrazný vztah ODS k Evropské unii a nevhodná volební kampaň postavená na osobě Václava Klause byly další příčiny volebního neúspěchu. A tak se po volbách ODS přiřadila ke komunistům do opozice.

Přímé odmítání Evropské unie některými členy ODS, tak jak to veřejně přednesl poslanec Tlustý v televizi, je prostě v souladu s komunistickým cítěním. To ani komunisté tak veřejně neříkají. A cožpak to voličům ODS nevadí, jak poslanec Říman ve Šponě v České televizi váhá, zda je lépe do Evropské unie vstoupit nebo nevstoupit? Tito politici ODS nejsou v souladu se svými voliči! Jejich voliči většinou nepochybují o nutnosti vstupu do Evropské unie. Aspoň, že profesor Václav Klaus v Sedmičce sdělil, že vstup do EU v této fázi už nemá alternativu.

Zvolení Mirka Topolánka je svědectvím, že většina členů ODS chce vykročit novým směrem, že většina členů nehledí bolestínsky zpět k roku 1997, ale naopak, že se obrací do budoucnosti. Zvolení Mirka Topolánka do čela ODS je velikou šancí pro nás pro všechny. Zejména pak jeho avizované úsilí o obnovu koaličního potenciálu s pravicovými stranami. Předseda ODS Mirek Topolánek je naší nadějí na zprůhlednění stranické politiky, nadějí, že ODS nebude mocensky usilovat o převálcování ostatních demokratických stran, nadějí, že se oslabí vliv politiků ODS neproduktivně nám vyhrožujících Evropskou unií a českými Němci vyhnanými ze Sudet, nadějí, že politici ODS zkulturní své chování a omezí podpásovky nepravdivých slov vůči ostatním politikům, nadějí, že budeme ochotně přijímat spravedlivé a účinné zákony, že vrah bude opět vrahem a zloděj zlodějem... Snad nejsem příliš veliký snílek.

Mirek Topolánek je pro nás nadějí, že ODS skončí se svým populismem, se svým nacionálním šovinismem, s autoritářskou neschopností sebereflexe a hledáním nepřítele, že bude opět stranou doopravdy pravicovou, která vykročí směrem k Evropské unii a k obnově našeho státu. Dá to ale hodně práce oslabit vliv těch členů, kteří mají své myšlení hluboce zakotveno v minulosti. Musíme věřit, že se to podaří. Snad i bez většího rozštěpení strany. Náš stát by to moc potřeboval.

- MUDr. Bohumír Šimek -

Zima

Každý z nás vnímá zimu jinak a po svém. Mám na mysli tu pravou se sněhem a ledem. My velcí ji přijímáme jako nutné zlo (co to dá někdy starostí a práce), viďte? Jinak ji pochopitelně přijímají děti, které ji využívají ke svým radovánkám, na které pak později rády vzpomínají nebo se jim některé disciplíny stanou koníčkem i v dospělosti.

Stejně tomu tak bývalo za nás, když jsme byli dětmi. A to opravdu bývaly nějaké zimy. Sníh napadl většinou kolem Martina a to průměrně 20-30 cm a mrazy byly kolem -15 °C. To bývala cesta do školy do Holubova, vzpomínáte? A tání začalo většinou až kolem Matěje - opravdu.

Ale vraťme se k těm radovánkám. Jako základ a začáteční disciplína bylo sáňkování. V každé chalupě byly jedny až dvoje sáně, které se většinou dědily z generace na generaci. Velice známým výrobcem kvalitních saní byl mistr kolařský pan Jan Tancer z Krásetína. Používal pro výrobu kvalitní jasanové dřevo, a proto ještě dneska se v některých rodinách jeho výrobky používají (sáně, lyže, trakaře, vozíky apod.) a nebo je spatříte jako dekorativní prvky u nějaké chalupy, kde hrdě odolávají zubu času a rozmarům přírody a jsou připomínkou jeho dovednosti.

Tak sáně už bychom měli, teď ještě nějaký kopec. U nás v Třísově a v celém Podkletí není o kopce nouze. Vezmeme si kulicha a šálu, rukavice palčáky a jdeme jezdit, jak jsme říkávali. Abych i po tolika létech řekl pravdu, my jsme se s tím tak zas moc nepárali. Za sáňkařskou dráhu, která se postupně přeměnila v závodní, jsme si prostě a jednoduše každoročně vybrali cestu, která vedla ze vsi až k lesu, a měla výborné spádové podmínky. Za dva dny byla v celé šířce a délce jako zrcadlo. Pro klid v sousedství byla při kraji úzká pěšinka posypaná popelem pro cestu k vlaku nebo do krámu za nákupem.

Po celé délce cesty byly asi 4 příčné rýgoly, které na jaře a v létě odváděly deštovou vodu do stoky. Právě tyto překážky nám výborně sloužily jako odrazový skokanský můstek a běžná délka skoku se sáněmi byla až 4 m (to opravdu věřte, to není žádná sáňkařská latina). Jezdila se buď krátká trasa, a to od Štěpků do vsi a nebo dlouhá až od "horních Tvarohů" do vsi. Uznáte sami, že nějakou rychlost ty sáně vyvinou na této délce dráhy.

Tolerance a pochopení u dospělých pro naše alotria byly veliké, vždyť v každé chalupě byly nějaké děti, které se na nich podílely. Často jsme si na sáně přiložili ještě brusle, abychom si na rybníce ve vsi zabruslili nebo zahráli hokej s dětmi ze vsi - jako bychom toho sami neměli dost. Často nás to tak bavilo - většinou v sobotu, že jsme úplně ztratili pojem o čase a soudnost vůbec, že jsme šli domů až za svitu první žárovky veřejného osvětlení nebo dokonce, když měsíc ozářil naši dráhu a naše unavené postavičky. Když už se šlo domů, povídalo se, co se komu podařilo za kousek a jak to zítra zase rozjedeme. Šlapalo se nám dobře, protože doma nás čekalo teplo v kamnech a hrníček šípkového čaje.

Jestli chcete, příště už to spustíme na lyžích.

- Ivan Svoboda -

Nedat se utancovat, ...

Nedat se utancovat, neputovat ke kořenům, nepřekročit hranice, nesnít!

... Provádíme inventarizační výzkum v Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Na horním toku potoka tekoucího ke Chvalšinám leží mokřady pospojovaných ručejů. Potok zde vystupuje ze sevřené nivy, opouští stupeň granulitových sutí a vytváří údolní terásky, složené z hnědých písčitých jemnozemí podobných prachovicím, které se usazovaly koncem poslední ledové doby. Louky údolní nivy se uzavírají podřadným smrkovým lesem. Za ním leží přelévající se peřeje čistě zvonícího toku. Radujme se ze skromných a přitom nádherných, fialově kvetoucích dřípatek. U potoka ostrými stonky vyráží vzácná kýchavice bílá. Veratrum album. Zelená panna. Vypadá vznešeně a vzbuzuje úctu. Člověk z ní cítí posvátnost, jakoby kýchavice nebyla na světě sama. Má někoho, kdo ví o každém lístku. Je za ní nějaká moc, vědoucí a milá, jež se může změnit v nemilou. Zelená panna je náladová, ale Medová baba s ní umí hovořit a vtisknout ji svou vůli. Zelená panna ji plní, ale potká-li něco jí bližšího, zapomene. Její zodpovědnost nesahá ke člověku, je jí to jedno. Zelená panna má v sobě cosi z dávné milé. Odtancovala s kouskem duše. Tahle botanika je vrůstání: paže se mění ve větve, nohy lnou ke kamenům. Kýchavice bílá nesahá k člověku, to člověk sestupuje. Nedat se utancovat, neputovat ke kořenům, nepřekročit hranice, nesnít!. Zelená mlha padá. Člověk se vrací a zadrhává se v řeči, když se od něj čeká slovo. Tohle není bezpečná a dobrá cesta. Raději začít žitem, to je ochočené a přitom si pamatuje...

Toto je krátký úryvek o Blanském lese z knihy Václava Cílka - Krajiny vnitřní a vnější. Knížka vyšla v roce 2002, má 231 stran a vydalo ji nakladatelství Dokořán (vvvvw.dokoran.cz).

Krajina je jedním z klíčových pojmů také v ochraně přírody a bylo jí věnováno několik významných seminářů, např. Tvář naší země, mnoho se také o krajině napsalo, zejména v časopise Ochrana přírody. Václav Cílek popisuje krajinu, její proměny v posledních letech a zabývá se také ochranou krajiny. Druhá část knížky je tak trochu poeticky laděná a zabývá se duší vnitřní krajiny. V závěru publikace autor putuje po různých posvátných místech. Na konci knihy je uveden seznam pramenů, ze kterých autor čerpal, nebo které je možné využít při studiu krajiny. Knížka je psaná velmi hezky a je určena nejen odborníkům a zájemcům o krajinu, ale i široké veřejnosti, jež se chce podívat na studium krajiny trochu jinak.

- RNDr. Alena Vydrová -

INFORMACE

Počet obyvatel k 31. 12. 2002 - 955
Z toho: Holubov: dospělí - 519, děti - 93
Krásetín: dospělí - 104, děti - 23
Třísov: dospělí - 171, děti - 45
Celkem: dospělí - 794, děti - 161

Počet uzavřených sňatků: 5
Počet narozených dětí: 14 - 10 chlapců + 4 děvčata
Počet zemřelých občanů: 7
Počet přihlášených občanů: 30
Počet odhlášených občanů: 28


Hodně štástných dní v roce 2003 naplněných pevným zdravím, pohodou, štěstím, spokojeností a úspěchy
přeje všem kolektiv MŠ Holubov
Poděkování za finanční příspěvek a cukrovinky k Vánocům pro děti naší MŠ patří:
Závodu Artypa Holubov, Pokrývačství Bušta, ZD Křemže, Cukrářství u Struháčků

Ještě si k přání k novému roku dovoluji připojit přísloví
Člověk někdy zbohatne víc tím, čeho se zřekne, než tím, co by mohl mít.
Přítel tvé duše dá za tebe duši, přítel tvého bohatství ti nedá ani jehně.
Kdo má dobrého přítele, nepotřebuje zrcadlo.
Nejsi-li spokojen, řekni to příteli, jsi-li spokojen, řekni to jiným.
Nejčastější příčinou bolení hlavy je srdce.


Pozvání do naší knihovny
Lednem 2003 se opět otevřely dveře čtenářům obecní knihovny v Holubově. Přijďte a budete překvapeni, jaké nové knihy na Vás čekají.
Pro docela malé, větší i dospělé čtenáře se zde najde vhodná četba. Knihovna je otevřena každý pátek od 15.00 do 18.00 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší nová knihovnice Marie Hrušková.


Místní organizace KDU-ČSL zve srdečně všechny děti na již tradiční dětský karneval, který se koná dne 15. února 2002 od 14.00 hodin v sále v Krásetíně.
Diskotéka, soutěže i tombola jsou zajištěny.


Sbor dobrovolných hasičů Krásetín
zve srdečně občany na
TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL
který se koná v dne 15. února 2003 od 19.00 hodin v sále v Krásetíně.
Bohatá tombola. K tanci a poslechu hraje Budějická pětka.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex s.r.o.© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 31. ledna 2003 : TOPlist 0