ARCHIV 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - hlavička - 2002

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Leden 2002 - Číslo 1 - Ročník 8

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (1340 kB)Z jednání rady obce a zastupitelstva obce

Zpráva z jednání obecního zastupitelstva, které se konalo 18. 12. 2001 v Triobaru Holubov. Jednání byli přítomni všichni členové OZ a 34 občanů.
OZ projednalo a schválilo:

OZ bylo seznámeno s tím, že od 1. 1. 2002 vstoupí v platnost zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Touto problematikou se bude OZ zabývat na své pracovním jednání v lednu 2002. Tento zákon určuje podmínky v provozování vodovodů a kanalizací. Dále OZ potvrdilo již projednanou kalkulaci ceny vodného na r. 2002 pro Holubov a úpravu ceny za žetony (výše cen byla uveřejněna v minulém zpravodaji).

Jako jeden z hlavních bodů jednání patřilo zhodnocení činnosti obce za r. 2001, z kterého bych chtěl podat stručnou zprávu.

Toto byl stručný souhrn toho, co jsme zajištovali v loňském roce 2001. Práce a nápadů co zlepšit a udělat v obci je stále dost. Budeme se všichni společně snažit pokračovat v další práci pro zlepšení prostředí v naší obci.

- Jaroslav Franěk, starosta obce -

Vážení spoluobčané,

PF Holubov 2002, Terezina chata na Kleti je za námi zas další rok a vstupujeme do nového roku, roku 2002.

Jaký asi bude?

To nikdo z nás neví, ale myslím, že záleží na nás všech, jak se bude vyvíjet dál. Letošní rok bude rokem, ve kterém se uskuteční volby do Parlamentu ČR a do obecních zastupitelstev obcí. Všichni občané budou mít možnost rozhodovat o své budoucnosti. Čeká nás mnoho práce, aby se nám všem zde dobře žilo. Přál bych si, a vám bych chtěl co nejupřímněji popřát, abychom ten začínající nový rok a i budoucí roky prožívali hlavně ve zdraví, míru, klidu a pohodě. Všem přeji splnění i těch nejtajnějších přání, hodně vzájemné ohleduplnosti, tolerance a shovívavosti.
To Vám ze srdce přeje
Váš starosta Jaroslav Franěk


Ještě k Holubovskému zpravodaji.

Jak jsem vás již informoval v minulém čísle, bude zpravodaj vycházet samostatně. Po projednání s,~rmou Artypa spol. s r. o., která zpravodaj vytiskne sponzorsky, bude tento dodáván každé domácnosti v naší obci zdarma. Zatím se omlouváme za mírné zpoždění, příští číslo již vyjde dříve.
Poděkování patří všem, kteří přispěli do sbírky pod vánočním stromem v Holubově na návsi. Vybráno bylo 1600,- Kč, které budou zaslány do nadace Pomozte dětem.

-JF-

Zimní údržba obecních komunikací

Holubov 2002, zimní údržba komunikací
Letošní údržba komunikací není tak jednoduchá, jak jsme byli zvyklí v předchozích letech. Práce na údržbě je ztížena zejména tam, kde byly prováděny výkopové práce.

Závěje, které se tvořily na různých místech naší obce a které naše technika již nezvládla, musely být likvidovány za pomoci těžké techniky Zemědělského družstva Podkleťan a firmy pana L. Hrušky.

Holubov 2002, zimní údržba komunikací
Chtěl bych požádat všechny občany o trpělivost, obec má jen jednoho zaměstnance a jeden traktor a ten nemůže být všude. Přednostně musí být prohrnuto a posypáno na kopcích a pak teprve na rovinkách. Pokud zůstane někde cesta zafoukaná nebo neošetřená, je možno zavolat na obecní úřad a domluvit se.

Náklady, které obec na zimní údržbu vynakládá jsou skutečně veliké a je potřeba i z hlediska občanů, aby přizpůsobili svá vozidla do zimního prostředí.

Děkuji za pochopení, J.Franěk

Kongres "Tisíc měst pro Evropu"

Innsbruck 9.-10. 11.2001

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o několik dojmů z mé účasti na konferenci zástupců měst a obcí 28 států Evropy. Tato konference se konala v innsbrucké kongresové hale. Iniciátorem této konference byl starosta města Innsbruck Herwig van Staa, který je zároveň předsedou "Komory obcí a měst při EU".

Holubov 2002, "Tisíc měst pro Evropu" Čestnými hosty a hlavními řečníky kongresu byli rakouský president Thomas Klestil, předseda Evropské komise Romano Prodi a presidentka Hnutí Fokolare Chiara Lubichová. Členy čestného výboru byli zástupci měst Evropy, za Českou republiku primátor hl. města Prahy Jan Kasl.

Atmosféra, která panovala na této konferenci, byla velice příjemná díky všem zúčastněným, ale především díky starostovi Innsbrucku, který svým přístupem a jednáním mezi nás všechny vnášel právě tu hlavní myšlenku, kterou je: Duch bratrství v politice, svoboda národů, rovnoprávnost mezi národy, vzájemná spolupráce a pochopení.

Z projevu starosty Innsbrucku cituji:
Innsbruck, město nacházející se na křižovatce mezi východem a západem, severem a jihem, již svým jménem "Most nad Innem" naznačuje své směřování k dialogu. Je městem, v němž jsou bez námahy budovány mosty od člověka k člověku a mezi různými kulturami. Jako evropské město je vhodným hostitelským místem konference evropských starostů, kteří hájí různé politické názory, avšak je jim společná vůle přispět k jednotě Evropy. Setkání pod názvem "Tsíc měst pro Evropu" se účastní nejenom starostové obcí náležejících k evropské unii, nýbrž i starostové z kandidátských států usilujících o vstup do EU v budoucnosti. Cílem této konference je především přispět k upevnění myšlenky o Evropě náležející svým občanům a uvést tuto myšlenku do života.

V závěru konference přijali všichni delegáti závěrečné komuniké nazvané

MANIFEST PRO EVROPU

My, starostové dvaceti osmi zemí Evropy, účastníci konference v Innsbrucku, ujištujeme o svém odhodlání být protagonisty při budování Evropy v nové fázi úvah o budoucnosti kontinentu, která se otevírá zasedáním rady Evropy v Laeken.

Holubov 2002, "Tisíc měst pro Evropu" Vědomi si toho, že Evropa trvale začlenila mezi své základní hodnoty svobodu a rovnost národů a států a že tyto hodnoty, které by měly být nadále prohlubovány ve své politické dimenzi, nedokáží samy o sobě zajistit naplnění evropského záměru. Jsme pevně přesvědčeni, že takový záměr se může naplno uskutečnit pouze tehdy, když bude bratrství přijato jako politická kategorie, jejímž prostřednictvím se bude rozvíjet budování Evropy.

Tento nový rozměr politické angažovanosti ve prospěch Evropy může být uskutečněn především na úrovni měst, kde obyvatelé prožívají vztahy blízkostí a vzájemnosti a jejich přístup k institucím je bezprostřední a trvalý.

Drama a problémy, kterými prochází náš kontinent, nejpronikavěji dopadají na každodenní život, život města a tam vyžadují první odpověď. Právě v rámci obce si mohou lidé začít uvědomovat svou politickou dimenzi a počínaje městy, pravými a skutečnými cvičišti demokracie, je možné čelit novým požadavkům příslušnosti, odpovědnosti a solidarity.

Obec - základní prvek členité struktury různých úrovní řízení, se tak stane příkladem pro Evropu více demokratickou a otevřenější pro spoluúčast. Proto, abychom společně rostli ve vědomí evropské příslušnosti, budeme my starostové usilovat o to, aby se naše práce zakládala na neustálém dialogu s občany, které zapojíme do projektů měst a obcí.

Kromě toho se domníváme, že naše úsilí by mělo směřovat ke všem zodpovědným za místní instituce, aby se vybudovala síť formálních a neformálních vztahů s cílem sdílet ideje, problémy, zkušenosti, projekty a zdroje.

Jsme přesvědčeni, že právě probíhající budování Evropy představuje ve svém nejvlastnějším politickém významu pokus o realizaci touhy po opravdové jednotě, která si váží odlišných identit. Tato dynamika je ve všech svých politických formách, počínaje komunální dimenzí, přes veškerou svou proměnlivost, vodítkem dějin Evropy.

Evropa sjednocená v bratrství nebude moci neposkytnout svou vlastní zkušenost a své vlastní zdroje ve prospěch požadavku spravedlnosti, spolupráce a míru, který vychází z nejchudších oblastí světa.

Jaroslav Franěk, starosta

Citáty a zamyšlení

"Je třeba se snažit, aby každý viděl a znal více, než viděl a znal jeho otec."
Anton P. Čechov


Kdosi jednou řekl: "Když jen tak klábosíš, dovíš se pouze to, co už znáš." Jestliže se chcete opravdu něčemu naučit, mějte uši otevřené a pusu zavřenou. Poslouchejte, co druzí říkají, vnímejte jejich myšlenky. Potom se ptejte. Mnozí lidé mají rádi společnost těch, kteří jsou zvídaví. Rádi vám na vaše otázky odpovědí.

Tři králové

Svátek Tří králů je leckde ještě spojen se zachováváním starých obyčejů, tato událost se zařazuje na závěr vánoční doby. Oni tři mudrci, pocházející pravděpodohuě z Babylónie, jsou prvními pohany přicházejícími ke Kristu. Jména Tří králů, Kašpar, Melichar a Baltazar, poprvé uvedl ve 12. století Petr Comestor, kancléř pařížské Sorbonny. Tato jména jsou známa ze zkratky C/K/ + M + B, psané spolu s letopočtem požehnanou křídou ua dveře. Písmena C, M, B bývají také vykládána z věty "Christus Mansionem Benedicat" - Kristus ať požehná příbytek. Letopočet označoval začátek nového roku - v době před zavedením juliánského kalendáře rok začínal právě 5. nebo 6. ledna. Tří králové přinesli Ježíškovi dary:
- zlato je symbolem královské důstojnosti nebo také nebeského světla, věčnosti a dokonalosti
- kadidlo představuje modlitby a oběti a zároveň je symbolem nesmrtelnosti
- myrha je znamením člověčenství, utrpení a smrti.

A na závěr ještě jeden citát, který by si měli vzít k srdci někteří z nás:

"Odpočinek je vlastní celé přírodě, jen člověk se mu musí učit."
p. Vojtěch Kodet


-Marie Hrušková, st.-

Ptáci (Aves)

Milí čtenáři, od tohoto prvního čísla našeho samostatného zpravodaje bude vycházet i malé počteníčko o našich milých, sympatických, okřídlených kamarádech o ptácích.

Ptáci musí upoutat snad každého. Vzbudí v nás sympatii a jistě i touhu po bližším poznání. Rádi je sledujeme jak se mihnou někde v křoví, v koruně stromu, na poli i louce,
Ptáci - popis, ilustrace
jak krouží vysoko ve vzduchu. Posloucháme jejich zpěv a radujeme se spolu s nimi ze života.

Ptáky řadíme mezi obratlovce. Liší se od sebe vzhledem a velikostí, ale mají řadu společných znaků. Jejich tělo je pokryté peřím, které je chrání proti chladu. Množství peří závisí na velikostí ptáků, na ročním období i místě, kde žijí. Jejich přední končetiny se během vývoje přeměnily v křídla, která jim umožňují létat. Existuje však také několik desítek nelétavých druhů. Jejich běháky a prsty kryjí malé šupinky a většina z nich má jen čtyři prsty. Čelisti se ptákům proměnily v zobák, jeho tvar se liší podle druhu potravy. Ptáci mají stálou vnitřní teplotu asi 41°C. Vyvinuli se z plazů a ještě dnes mají s nimi společné znaky. Tak např. snášejí vejce, ale na rozdíl od plazů se o ně starají a později pečují i o vylíhlá mláďata.

PEŘÍ

Ptáci - letky, ilustrace Peří se vytvořilo z plazích šupin. Má dvojí význam. Pomáhá udržovat tělo v teple a suchu a umožňuje létání. Je velmi lehké. Velcí ptáci mohou mít více než 25000 pírek, malí sotva 1000.

Peří je dvojího typu. Obrysové a prachové. Obrysové peří dodává ptačímu tělu charakteristický vřetenovitý tvar. Na křídlech vyrůstá v dlouhé letky, na ocase v rýdovací (ocasní) pera. Toto peří využívají hlavně k letu. Ale ptáci mají i peří, které k létání neslouží. Malá peříčka kryjí ostatní části těla a chrání ho před promočením a profouknutím. Spodní prachové peří je velmi jemné a má výborné izolační vlastnosti. Chrání je před chladem a udržuje teplotu ptačího těla. Tímto prachovým peřím jsou pokryta i po vylíhnutí některá mláďata. Peří odlišuje ptáky od ostatních létajících živočichů.

Jednotlivá pera se skládají z hlavní osy z dutého brku a ostnu, který je lemován praporkem.

Větvičky a paprsky praporku za pomoci malých háčků tvoří pevnou plochu. Pera mohou mít různou barvu. Vyměňují se každý rok v období pelichání, které přichází po období rozmnožování. Ptáci musí udržovat peří v dokonalém stavu. Musí mu věnovat stálou péči, neboC pokud jsou špinaví a rozcuchaní, mohou jen stěží létat a chránit se před chladem.

-Mgr. Drahomíra Bodláková-

Literatura:
Kapesní atlas ptáků,
RNDr. Miroslav Bouchner Ptáci,
Jill Bailey a David Burnie Encyklopedie Larousse pro mládež

Slovo lékaře

UMÍRÁNÍ

Není tomu tak dávno, co jsem prožil otřesný zážitek. Umíral mi mladý pacient nepřipravený na smrt. Spoléhal se na to, že příprava na smrt je věcí lékaře, který má pacienta ve své péči pro nevyléčitelnou nemoc spějící ke svému konci. Od tohoto zážitku se stupňuje moje přesvědčení, že příprava na smrt by měla být povinností praktického lékaře. Má to jen jeden háček. Ani lékaře, ani sestry nikdy nikdo k tomu nevedl. Byli jsme vzděláni jen v péči o nemocného nebo mrtvého člověka. Ale fáze umírání nám byla jako utajena. Snad proto, že klade pro každého člověka nepříjemné otázky. Před minulými Vánocemi jsem byl poprvé ve svém životě na odborném semináři o této problematice.

Příprava na smrt bývala věcí rodiny a kněze. To bývali ti skuteční převozníci z našeho života na věčnost. V tomto však dnešní rodina většinou nefunguje. A není to vždy otázka nedostatku lásky ke členu své rodiny, že většinou nejsme ochotni být se svým blízkým v jeho nejtěžší životní hodině, držet ho za ruku a rozmlouvat s ním, i kdyby to mělo být jednostranné. Bývalo zvykem, že se věřící sešli okolo umírajícího, mluvili s ním, a když už odcházel, alespoň se společně s ním modlili. A tak si člověk zachoval svou lidskou důstojnost do poslední chvíle svého života.

Umírání je součástí našeho života stejně jako porod. Umírání však bylo v naší společnosti tabuizováno. Nechceme o něm slyšet. Dokud jsme mladí, je pro nás něčím neskutečným. Někdy nám i rodiče zamezí přístup k nemocnému dědečkovi a na jeho pohřeb nás už vůbec nepustí. Nač rušit dětem iluzi nesmrtelnosti? Chováme se jakoby umírání nebylo. Zbytečně bychom si museli klást otázku, co je po smrti. Budu žít novým životem v Bohu, převtělím se nebo je smrt totální fiasko života? Je lépe na umírání nemyslet? Většinou se snažíme včas starého člověka odklidit do domova důchodců a umírajícího alespoň do nemocnice. Utěšujeme se, že oni mu tam lépe pomohou. Ale ani nemocnice není stavěna pro umírání. Personál na tuto situaci není školen. A rodina? Co si máme povídat s umírajícím? Někdy rodina vstoupí do pokoje nemocného: "Je v bezvědomí, nebudeme ho rušit", a s úlevou odejdou. Zkuste k němu přijít, pohlaďte ho po jeho zdravé ruce a budete překvapeni, jak vám vaši ruku tento pro rodinu mrtvý člověk vděčně stiskne. Většinou umíráme opuštěni. Někdy říkáme, zemřel jako pes. Ale i ten pes dnes často umírá důstojněji než člověk.

Druhým převozníkem na této tajemné řece býval kněz. Umírajícího naposledy vyzpovídal, pokusil se urovnat jeho vztahy s pozůstalými ještě před smrtí, dal mu naposledy do úst Tělo Páně a umírajícímu předal naději, že Bůh jej již očekává s otevřenou náručí. Nedovolím si mluvit o kněžské dovednosti v poslední hodince, nemají to v dnešní společnosti lehké, když je často voláme již k mrtvému. Viditelně si oddechnou, když se dostanou do rodiny s živou vírou. I příprava na smrt potřebuje svůj čas. Kněz má však šanci prakticky jen u věřícího člověka. K nevěřícímu jej většinou nikdo nevolá. Co kdyby chudáka umírajícího ještě chtěl přemluvit na správnou víru! To by stejně tak akorát mohl přemluvit pana Kohna podle známé židovské anekdoty, aby záhy bylo opět o jednoho křestana méně. Ale ani v této choulostivé situaci se nemusíme kněze bát, protože každý kněz dobře ví, že víru nelze vnutit, vtlouci, že k víře nelze ukecat, že víra je dar, který člověk člověku dát nemůže.

S ohledem na to, že naše společnost je rozvrstvena do nekonečného množství náhledů na život a na to, co je po něm, a s ohledem na to, že v naší společnosti převažují lidé s křestanskou vírou, padá tento nelehký úkol převoznictví také na hlavu našeho praktického lékaře. Rodinu ani kněze nezastoupí. Přesto zde musí vstoupit do hry. Jde o to, zachovat člověku jeho lidskou důstojnost do posledního vydechnutí, dovést ho k pokornému přijetí osudu a usilovat o bezbolestný průběh posledního času nejen ve smyslu fyzickém, ale i duševním, duchovním a společenském. Nebude to jednoduché, ale musíme se to učit.

Úloha praktického lékaře začíná pravdivým sdělením závažné diagnozy a šetrnou přípravou na blížící se čas odchodu. Sdělení nesmí být předčasné, ale musí být tak včasné, aby pacient stihnul důstojně přijmout závěr svého života a aby si mohl zařídit všechno, co si zařídit potřebuje. O tom, co následuje, až někdy jindy.

-MUDr. Bohumír Šimek-

Přírodní rezervace Vysoká Běta

Přírodní rezervace Vysoká Běta leží v západní části Blanského lesa na katastrálním území Lipanovice. Hlavním motivem ochrany jsou společenstva květnatých bučin a suťových lesů s bohatou populací měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) v masivu Buglata - Vysoká Běta. Rezervace se nachází na ploše 23,93 ha, byla vyhlášena v roce 1989 a nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 664-792 m.

Přírodní rezervace  Vysoká Běta V geologickém podloží převládá granulit, místy se na lokalitě vyskytuje muskovit-biotitický granit až granodiorit s převahou světle oranžového draselného živce.

V rezervaci se vyskytují bučiny s kyčelnicí devítilistou a kostřavové bučiny. Zatímco bučiny s kyčelnicí devítilistou se ostrůvkovitě vyskytují na úživnějších úpatích svahů, kostřavová bučina, která v rezervaci převládá, je rozšířena především na kamenitějších svazích. Ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica), s vyšší pokryvností je přimíšen javor klen (Acer pseudoplatanus), utroušeny jsou i další dřeviny - javor mléč (Acer platanoides), jilm horský (Ulmus glabra), lípa srdčitá (Tilia cordata) a smrk ztepilý (Picea abies). Bylinné patro je bohaté a nalezneme v něm především bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis), kyčelnici devítilistou (Dentaria enneaphyllos), kostřavu lesní (Festuca altissima), svízel vonný (Galium odoratum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), pitulník horský (Galeobdolon montanum) a jiné.

Ochranářsky významné je společenstvo suťových lesů, které se vyskytuje na severních svazích pod vrcholem Vysoké Běty. Stromové patro tvoří javor klen (Acer pseudoplatanus), j. mléč (A. platanoides) a buk lesní (Fagus sylvatica), k nim přistupuje jilm horský (Ulmus glabra), lípa srdčitá (Tilia cordata) a jedle bělokorá (Abies alba). V keřovém patře jsou jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a bez červený (Sambucus racemosa), ojediněle i b. černý (S. nigra) a zimolez černý (Lonicera nigra). V bylinném patře dominuje měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), s vyšší pokryvností jsou zastoupeny dymnivka dutá (Corydalis cava), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum) aj.

Lesní porosty jsou převážně listnaté, stáří 110-130 let. Dominantní zastoupení má buk (90%), ostatní dřeviny se uplatňují v menší míře. Na hřebenu Vysoké Běty se zmlazuje jilm horský, v ostatních částech rezervace jsou hojně semenáčky buku, javoru mléče a klenu. V důsledku napadení jilmů grafiózou velká část těchto starých stromů odumřela. V současnosti jsou porosty ponechány přirozenému vývoji.

Literatura:
Rivola M., 1973: Floristické materiály k území západní části Blanského lesa.
- Přírod. čas. jihoč. České Budějovice. 13:69:80.
RNDr. Alena Vydrová: SCHKO Blanský les
Foto: Přírodní rezervace Vysoká Běta - Radek Janák

M L S Á N Í

Holubovský zpravodaj - mlsání 2, ilustrace Tentokrát nám do prvního čísla našeho samostatného Holubovského zpravodaje nabídla své vyzkoušené dobroty paní Ludmila Cudlínová z Holubova

Jablkové rohlíčky

50 dkg hladké mouky, 1 Hera, 0,25 l šlehačky, špetka soli
Uděláme těsto, rozdělíme na 4 díly, z každého vyválíme kolečko, které rozdělíme na 8 dílků (trojúhelníků). Do širší části naplníme strouhaná jablka, osladíme a posypeme skořicí a stočíme rohlíčky. Upečeme a ještě teplé obalíme v cukru.

Řezy "Ženský vrtoch"

30 dkg hladké mouky, 10 dkg cukru, 20 dkg Hery, 1 žloutek, 1 lžička prášku do pečiva
Ořechová hmota: 4 žloutky, 28 dkg cukru, 20 dkg mletých ořechů, 5 bílků sníh

Změklý tuk rozšleháme s cukrem a žloutkem do pěny. Přidáme mouku s práškem do pečiva a uděláme těsto. Rozprostřeme na vymazaný a moukou posypaný plech. Pomažeme marmeládou. Žloutky smícháme s cukrem, přidáme ořechy a sníh z 5 bílků. Navršíme na marmeládu a zvolna upečeme.

Vepřové rolky na šlehačce

Vepřové plátky z kýty nebo krkovičky, sůl, pepř, šunka nebo šunkový salám krájený, plátky uzeného sýra, strouhanka, vejce, olej, máslo, smetana na šlehání
Plátky masa rozklepeme na slabo, osolíme a opepříme. Na každý plátek položíme šunku (salám), plátek uzeného sýra, zavineme, spíchneme špejlí, obalíme ve strouhance, rozšlehaných vejcích a opět ve strouhance.
Rolky zprudka opečeme po všech stranách na oleji. Potom je těsně vedle sebe urovnáme do pekáče s rozpuštěným máslem, zalijeme šlehačkou a pečeme asi 45 minut za občasného podlévání výpekem. Podáváme s bramborovou kaší nebo opečenými brambory.

Já bych se ráda přidala s receptem, který sice patřil spíše do vánočního čísla, ale nic nám nebrání, abychom si vánoční punč uvařili i po Vánocích. Myslím, že v letošní zimě přijde jistě vhod.

Vánoční punč

0,5 l červeného vína, koření jako do svařáku, 0,5 l pomerančového džusu, 2 lžíce medu, 2 lžíce rumu (více nevadí), štáva z jednoho pomeranče nebo citronu.
Dáme svařit víno s kořením, přilijeme džus a necháme již jen prohřát, pak přidáme med, rum a ovocnou šťávu, horký punč nalijeme do skleniček a horký podáváme.

Za recepty děkuje a dobrou chuť přeje

- MS -

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NARODILI SE NOVÍ OBČÁNCI

K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Klub Holoubek

Holubov - klub Holoubek, logo S koncem starého roku a začátkem roku nového se snad každý ohlíží zpět a zamýšlí se nad uplynulým rokem. Také my bychom Vám chtěli přiblížit, čím žil v loňském roce klub Holoubek. V říjnu 2001 uběhl rok od naší první schůzky, takže jsme toho společně zažili již mnoho. Kromě pravidelných úterních setkání v "hasičárně" jsme uspořádali ještě některé jiné společné akce.

Navštívili jsme společně plovárnu v Českém Krumlově, velký úspěch měl výlet do ZOO v Hluboké nad Vltavou. Naše velké poděkování patří ředitelce MŠ p. Bezděkové, která nás pozvala do mateřské školy na tři divadelní představení.
Holubov 2002, Klub Holoubek
Dětem se pohádky "O zvířatech a lidech", "O pejskovi a kočičce" i "O Palečkovi" moc líbily a na další představení, které nás čeká v březnu, se už všichni moc těšíme.

Před velikonočními svátky a vánočními svátky jsme připravili pro větší děti výtvarný kroužek, kde si děti s chutí vyrobily velikonoční a vánoční dekorace. Na obou kroužcích tvořilo vždy víc než dvacet malých výtvarníků, a protože odcházeli spokojeni, chceme v této akci pokračovat i v letošním roce. Za přípravu výtvarných kroužků patří dík Heleně Čížkové, Lauře Haugové, Haně Ondrákové, Ivaně Křivánkové, Janě Kodatové a Janě Bartošové. V listopadu 2001 se maminky dojíždějící na Holoubek ze Křemže rozhodly osamostatnit a založily křemežský klub Křemílek. Některé mamky z Holubova se svými ratolestmi už Křemílek navštívily na první či vánoční schůzce a nadále plánujeme některé společné akce. Tim, že k nám už nedojíždí mamky s dětmi ze Křemže, se mírně snížil počet dětí. To se odrazilo na klidnější atmosféře. Holoubek proto začaly více navštěvovat nové maminky s nejmenšími dětmi. Na každé naší schůzce se sejde v průměru patnáct maminek a jejich dětí. Děti se na Holoubek moc těší a stále raději a ochotněji se zapojují do cvičení, zpívání, malují, modelují a dovádí s kamarády.

Holubov 2002, Klub Holoubek
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat panu starostovi Fraňkovi, obecnímu zastupitelstvu a Sboru dobrovolných hasičů Holubov za to, že můžeme stále zdarma využívat společenskou místnost v hasičské zbrojnici. Poděkovat chceme také p. Pelechovi, který děti překvapil mikulášskými balíčky a p. Ondrákovi, který vylepšil zábradlí na schodišti v hasičárně, čímž se zvýšila bezpečnost našich dětí.

I nadále platí naše prosba o hračky (kočárky, auta, stavebnice), s nimiž si Vaše velké děti již nehrají. Pokud některé hračky již nepotřebujete a rozhodnete se je dětem do Holoubku věnovat (hračky si samozřejmě vypereme, umyjeme, příp. provedeme drobné opravy sami), kontaktujte prosím, Helenu Čížkovou - tel. +420 380 741 853 nebo Hanu Ondrákovou - tel. +420 380 741 805.

Děkujeme.

Závěrem bychom chtěli pozvat ty maminky s malými dětmi z Holubova a okolí, které sí k nám zatím cestu nenašly.
Přijďte, scházíme se každé úterý od 9.00 hod v hasičárně.


-H.O.-

Výzva k voličům

Do nového roku přeji všem nejen zdraví, lásku a Boží požehnání, ale v tomto roce též hojně moudrostí všem občanům při volbě poslanců v letošních volbách, aby naše země nezabředla do morálního marastu a neskončila v totalitě jedné či dvou stran.

Prosím vás všechny, pomozte mi je najít!

MUDr. Bohumír Šimek, Křemže

Z naší slovesné tvořivosti

V minulém čísle jsme otiskli básničku paní učitelky a dětí z mateřské školy a ta patrně inspirovala pana Jana Struháčka z Holubova, který nás požádal o otištění své básnické prvotiny. A že mu to opravdu jde, posuďte sami.

   MÉ PŘÁNÍ !
   Ach já stromek, stromek vánoční,
   lidé si šeptají, jak prý jsem legrační.
   V ostatních vesnicích stromky jen září
   a já tu stojím se smutnou tváří.
   Ke mně si chodíte pro světlo betlémské
   a já mám trápení veskrze pozemské.
   Světélka svítí mi jen na jednu stranu,
   mít je tak všude, ach po tom prahnu.
   A kdyby do příště něco se změnilo,
   právě jsem vylíčil, co by mi svědčilo.
   Tak příští Vánoce přijďte se podívat,
   pak doufám budem si veseleji povídat.
   Váš vánoční strom Holubov - náves


Po této kritice (i když si myslíme, že jsou daleko důležitější věci na řešení) se naše redakční rada rozhodla vyslechnout si názor onoho stromku sama a nám sdělil úplně něco jiného:

   Pěkně si rostu, zatím jen tak stojím,
   jak za rok na Vánoce, jak asi obstojím,
   nebudu tlustý, křivý či smutný snad,
   nebudu mít na sobě chudičký šat?
   Bude se můj oděv všem lidem líbit,
   jak asi světélka budou mi svítit?
   Tak i já mám skromné přání,
   jež vám ted sdělím bez váhání.
   Nechci jen poslouchat o sobě písničku,
   co hledá na mně kdejakou chybičku.
   Odežeňte ode mne všechny rebely i rebelky,
   raději na mě pověste holubovské kremrolky.
   Chci přinést radost, pokoj a pěkné chvíle,
   Především všem lidem dobré vůle.

   -MS-

Své nám k tomu sdělil i pan starosta:
Myslím, že tato "báseň" něco kritizuje a mrzí mě, že pan Struháček, s kterým jsme společně na Štědrý den u onoho vánočního stromku stáli a přáli jsme si pěkné Vánoce, nedovede otevřeně tuto kritiku říci. Ono je lepší kritizovat, než něco udělat.
Ostatním na vysvětlenou - strom na návsi za ty roky, co slouží jako vánoční strom, podstatně vyrostl, jen ty žárovky zůstaly původní. Před Vánoci jsem uvažoval, zda připravit strom menší na jiném místě nebo přikoupit další sadu žárovek. Bohužel ke konci roku bylo tolik důležitějších úkolů, že na to nezbyl čas, tak jsme strom ozdobili alespoň těmi žárovkami, které jsme měli k dispozici.

Jaroslav Franěk, starosta

INFORMACE

Nově v Holubově

Od ledna 2002 bude pro občany obce Holubov a její příslušnou spádovou oblast poskytována nová zdravotnická služba logopedie. Klinická logopedka Mgr. Žofie Žáková bude ordinovat každý čtvrtek od 14.00-16.00 v prostorách poradny MUDr. Hašové v objektu MŠ.

Jedná se o zkušenou logopedku s šestnáctiletou praxí v oboru klinické logopedie i speciální pedagogiky. V logopedické ambulanci nabízí následující služby: diagnostika a reedukace všech poruch sdělovacího procesu, tzn. vyšetření, konzultace a terapie všech poruch výslovnosti a řeči dětí i dospělých, např. opožděný vývoj řeči, expresivní dysfázie, dyslalie (patlavost), koktavost, breptavost, afázie (poruchy řeči po cévních mozkových příhodách, úrazech hlavy ap.), rozštěpy patra, huhňavost, dysartrie (vady řeči např. u dětí s dětskou mozkovou obrnou). Dále nabízí speciálně pedagogickou diagnostiku, poradenství a terapii pro děti s nejrůznějšími dysfunkcemi - dyslexie, dyskalkulie, dyspraxie, ap. a také dětem s kombinovanými vadami.

Péče je po doporučení lékařem bezplatná. Za úhradu se provádí pouze vyšetření pro potřebu přijímacího řízení na VŠ. Případné dotazy mohou být zodpovězeny na rodičovské schůzce na ZŠ v Holubově, která bude 16. 1. 2002 v 16.30 nebo telefonicky na čísle +420 606 362 135, ve večerních hodinách pak na čísle +420 380 714 569. V případě zvýšeného zájmu o logopedickou péči bude ordinační doba Mgr. Žofie Žákové rozšířena.


Hodně štástných dní v roce 2002 naplněných pevným zdravím, pohodou, spokojeností a úspěchy přeje všem kolektiv MŠ Holubov.
Poděkování za finanční příspěvek a dárky k Vánocům pro děti naší mateřské školy patří Artypě spol. s r.o., Stavitelství Křivánek, Pokrývačství Bušta, ZD Podkletan, Triobaru Holubov, Cukrářství u Struháčků, Pekárně Srnín a OÚ Holubov.


Další informace :
Chráněná krajinná oblast Blanský les
Holubov - průvodce obcí a okolím
Mikroregion Podkletí - Obrazový průvodce 3


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Holubovský zpravodaj
Vydává Obecní úřad v Holubově
Zodpovědná redaktorka: Marie Svobodová
Tisk: ARTYPA Holubov, spol. s r.o.
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 26. ledna 2002 : TOPlist 0