ARCHIV 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Holubovský zpravodaj - Křemežsko

Informační měsíčník Obecního úřadu v Holubově

Leden 2001 - Číslo 1 - Ročník 11

prohlížení tohoto čísla ve formátu pdf (740 kB)


Zpráva z jednání obecního zastupitelstva

Veřejné jednání OZ Obce Holubov se konalo 19.12. 2000 v Třísově, přítomno bylo 7 členů OZ a 22 občanů.

V úvodu jednání byla předložena zpráva starosty o činnosti OÚ a OZ, která obsahovala informace od minulého veřejného jednání. Tyto informace byly již zveřejněny v předchozích číslech našeho Zpravodaje.

OZ projednalo a schválilo

OZ uložilo: Starostovi - vypracovat žádosti o dotaci z programu obnovy venkova na r. 2001 a předložit v termínu na okresní úřad referát regionálního rozvoje.

V závěru jednání proběhla krátká diskuse, v níž někteří občané kritizovali špatné ukládání tříděných odpadů, zejména plastů, proto znovu připomínáme, že je nutné plastové lahve před uložením do kontejneru, sešlápnout a zavřít !!! Abychom nevyváželi vzduch, když už obec vynakládá nemalé finanční prostředky za vývoz.

- Jaroslav Franěk, starosta -

Holubov a okolí - pohled, koláž

Vážení spoluobčané,

skončil rok 2000 a vstoupili jsme do nového roku 2001, do nového tisíciletí.

S končícím rokem a příchodem roku nového si všichni přejí všechno nejlepší, zdraví, štěstí a spokojenost, jsou na sebe laskaví a příjemnější. Vzpomínají, co se událo v uplynulém roce pěkného i horšího, rekapitulují, co se podařilo či nepodařilo vykonat. Dovolte mi, abych i já v krátkosti zhodnotil minulý rok a nastínil, co nás čeká v roce novém. Společně s Jihočeskou energetikou Český Krumlov se nám podařilo dokončit kabelové rozvody, rozvody veřejného osvětlení a místního rozhlasu v horní části Holubova. Dokončit propojení veřejného osvětlení a místního rozhlasu od nádraží ČD, okolo Artypy směr Planinka a od školy do Krásetína. Částečně jsme zrekonstruovali veřejné osvětlení a místní rozhlas v Třísově nad vsí - směr Horánek. Upravili jsme tak dlouho plánované jímání třísovského vodovodu. Zajistili jsme opravy komunikací v Holubově pod televizními bytovkami, okolo rybníka od křižovatky od Macourků až na náves, v Třísově na Horánku, na Kopečku a v Krásetíně na Drahách. Byla kompletně opravena střecha, fasáda a vyměněna okna na obecním domě čp. 78. Z Programu obnovy venkova jsme získali dotaci na opravu poloviny oken v základní škole, kde v době letních prázdnin byla vyměněna okna v prvním patře. V loňském roce jsme také zaplatili Jednotě Kaplici částku za druhou polovinu prodejny potravin v Třísově. Byl zajištóván i běžný provoz základní školy, mateřské školky, provoz vodovodů Třísov a Krásetín. Snažili jsme se všestranně podpořit činnost hasičů, sportovců i skautů. Kleť - rozhledna v zimě

Jedním z dlouho plánovaných úkolů v naší obci je výstavba kanalizace a ČOV. V loňském roce se nám podařilo téměř nemožné, získat dotaci ze SFŽP ČR. V současné době je již podepsána smlouva se SFŽP na dotaci ve výši cca 20 milionů korun a obec zajišťuje úvěr na dofinancování cca 8 milionů korun. Od ledna 2001 budou zahájeny práce na výstavbě. Tato akce bude jednou z nejnáročnějších prací, které se v Holubově realizovaly, náročná jak v rozsahu, tak i ve vzájemném pochopení a dobré spolupráci s Vámi občany, během její výstavby.

Rádi bychom v letošním roce dokončili opravu oken v základní škole, samozřejmě zajistili běžný chod obce ke spokojenosti Vás všech, občanů Holubova, Třísova a Krásetína, tak jak to bude možné.

Budu rád, a věřím, že i všichni členové OZ přivítají Vaše náměty, nápady, Vaši zkušenost, Váš zájem o dění v obci. Doufám, že se nám společně podaří zlepšovat život v naší obci.

Závěrem mi dovolte, abych vyslovil své přání Vám všem, aby se ta novoroční přání a předsevzetí přenesla do celého nastávajícího roku, aby se nám všem zde dobře žilo, ve zdraví, klidu, míru a pohodě.

-Jaroslav Franěk, starosta-

Mikuláš v Holubově

Letos opět uspořádal Obecní úřad ve spolupráci s oddílem Skautů pro všechny děti z naší obce mikuláškou nadílku. Po příchodu Mikuláše, čerta a anděla do hasičské zbrojnice, předvedly děti ze základní školy i mateřské školky svá připravená vystoupení. Nakonec dostaly všechny děti od Mikuláše balíček.

Mikuláš v Holubově 2000/1 Mikuláš v Holubově 2000/2

Citáty, zamyšlení...

"Názory lidí jsou částí jejich štěstí ."
William Shakespeare


Jestlipak víte, že můžete sbírat a ukládat si dobré pocity? Doporučuje se následující jednoduchý způsob:

  1. Poznamenejte si pět věcí, které se dnes udály a z kterých máte dobrý pocit.
  2. Dělejte to denně - o víkendu, ve všední den, o prázdninách.
  3. Na své poznámky o štěstí si pořiďte zvláštní sešit.
  4. Kdykoli potřebujete povzbuzení, přečtěte si své záznamy o štěstí a znovu prožívejte svou radost.
"Jednou za čas se na sebe podívejte a uvědomte si, čeho si na sobě vážíte. Úcta k sobě je to nejdůležitější."
Staci Keanan


"Sebeúcta je důvěra v sebe a příznivé hodnocení svých možností a výkonů". Tak zní jednoduchá definice. Ovšem vytvořit definici je mnohem jednodušší, než posílit příliš slabou sebeúctu. Ale každý je toho schopen, tedy i vy. Zkuste něco nového. Jestliže uspějete, výborně! Neuspějete-li, dodávejte si odvahu a zkoušejte to dál.

- Marie Hrušková -

Duch zákona

V době, ve které "elita" národa se vysmívá pojmu duch zákona a ty, kteří o něm hovoří, posměšně a demagogicky nazývá duchaři či spiritisty, je dobré vysvětlit si tento pojem.

Duch zákona, nebo-li smysl zákona, je cíl, kterého má být zákonem dosaženo. Čím více mají zákonodárci tento smysl zákona při jeho tvorbě před sebou, tím dokonalejší zákony tvoří. Přesto sebelépe utvořený zákon často umožňuje několik protichůdných výkladů. Hledat tyto různé výklady a jejich využívání je náplní práce našich advokátů, kteří se snaží se svými klienty zákony co nejvíce obcházet. A stojí-li dva různé výklady zákona proti sobě, je nutné hledat smysl, nebo chcete-li ducha, zákona.

Nic nového pod sluncem! Již před dvěma tisíci lety Ježíš vyčítal farizeům, že nehledají ducha zákona, a vedl nás k tomu, že prosté naplnění litery zákona nestačí. Je to málo pro dobré fungování společnosti.

Můj otec byl právník. Často pomáhal lidem zcela bez nároku na odměnu. Čím větší porušení zákona, tím urputněji se do této nespravedlnosti zakousnul. A hledat smysl zákona bylo pro něho vždy samozřejmostí. Hledáním tohoto smyslu býval úspěšný. I v době totality.

Je pro mne zcela nepochopitelné, že členové jedné strany v zákonodárném sboru jsou schopni se pojmu duch zákona vysmívat. Jak potom mohou tvořit zákony?

Dokonce jsme svědky toho, že jsou utvořené zákony stavěny nad přirozené zákony vložené do každého z nás. Všichni víme, že nelze zabíjet druhého člověka, že nelze krást ... Proto nás tolik pobuřuje, když soud nedokáže odsoudit zloděje, vraha, tuneláře... Lidské soudy konané proti duchu zákona nebo proti přirozeným zákonům nemohou být soudy spravedlivými.

Evropa stojí na křesťanských principech, af si to přiznáme nebo ne. Proto začneme u Ježíše Krista. Co považuje za největší přikázání, ze největší zákon? Miluj svého Boha z celého srdce ... a druhého člověka jako sebe samého. První část této věty může být pro leckoho těžko srozumitelná, ale druhou část může pochopit každý. Druhému člověku nedělej to, co nechceš, aby ti druhý dělal. Nebo v pozitivní formě: Dělej druhému to, co chceš, aby druhý člověk dělal tobě! Měj úctu a porozumění pro druhého! Je to základní zákon lásky. Kdyby jej každý naplňoval, nemusely by být další zákony.

Člověk však tento základní zákon nebral nikdy zcela vážně. A tak musel vzniknout Chamurapiho zákoník a Mojžíš musel svému lidu přinést s hory desatero. A tyto zákony se od té doby stále rozšiřovaly, rozmnožovaly a dále omezovaly člověka. Dosud se stále rozšiřují a stále pevněji vymezují naši svobodu.

Poslední dobou jsou zákony chrleny v takovém tempu, že je obtížné se v nich zorientovat. Zvláště když zákony vzájemně stojí spolu v rozporu a usnadňují tak protikladné výklady. Proto k dobrým soudům potřebujeme mít cit pro přirozený zákon a cit pro smysl zákona.

Zákon lidský staví nad zákon přirozený a ducha zákona odmítá jen ten, kdo si libuje v obcházení zákona. Pak vrah nemusí být vrahem, zloděj nemusí být zlodějem a tunelář je zcela nevinný a naopak nevinný člověk se může stát vrahem, zlodějem, tunelářem...

Vše začalo odmítnutím základního zákona lásky a končí legislativní džunglí. Pokud si chceme zachovat dobrou orientaci, nepohrdejme ani duchem zákona ani přirozeným citem pro zákon. Ten si kultivujme! Co chceš, aby druhý dělal tobě, dělej ty jemu!

-Dr. Šimek-

Nový úsvit ?

Od nepaměti byl člověk ve své historii veden rozličnými kněžími úctě k Bohu v nejrůznějších podobách, úctě k druhému člověku a úctě k veškerému stvoření, úctě k nejrůznějším zvířatům, rostlinám, ale i neživé přírodě.

Od nepaměti člověk zápasí s obrazem Boha předávaným kněžími a jeho vzdor stupňující se až k nevěře vede k poctivému hledání Boha. I atheista má své důležité místo v tomto hledání. Tato dialogická cesta hledání má svou bytostnou nutnost pro přežití člověka.

Od nepaměti však člověk i zápasí se samotným Bohem a snaží se postavit na Jeho místo. Chce být tím nejmocnějším, nejslavnějším, nejsilnějším, nejbohatším, nejchytřejším, nejšťastnějším... Chce ovládat druhé lidi, chce ovládat přírodu ... Písmo o tom mluví na mnoha místech.

Vánoční poselství mluví o sestoupení Boha mezi lidi v podobě Ježíše Krista narozeného obyčejným lidem v prosté jeskyni za městem, protože jeho rodina nebyla přijata ostatními lidmi pod jejich střechu, když chtěli v Betlémě splnit povinnost registrace občanů. Žil mezi nejchudšími a obětoval se pro všechny. Nerozumíme tomu. Nepřišel vládnout, ale sloužit. Učil nás úctě k Bohu, k člověku i k přírodě. Přinesl naději na spásu v nových vztazích. Dosud ji nedokážeme ocenit, natož pochopit.

Ale člověk odmítá sloužit. Člověk chce ovládat druhého člověka, přírodu i přírodní zákony. Proto zavrhnul Boha,aby mu nepřekážel. Již není nikdo mocnější nad člověkem. Cesta k ovládnutí je otevřena. Člověk ztratil úctu v nejširší podobě, postavil se nad základní vztahy a začal vyvražďovat jiného člověka, jiného etnika, jiného myšlení ... Člověk začal bezostyšně drancovat přírodu. Příroda mu musí sloužit, druzí lidé mu musí sloužit... Bůh mu v tom nebrání...

Zápas člověka s Bohem se změnil v zápas člověka s přírodou. Milující Bůh v mocenském zápase nemá místo. Příroda ani nemiluje, ani nenávidí. A člověk je součástí přírody. Bylo by s podivem, kdyby si příroda nedokázala poradit se svým největším škůdcem. Kdo nejedná v souladu s ní, nemá šanci na přežití.

Písmo na mnoha místech mluví o pýše člověka. Co je to pýcha? Člověk se staví nad své přirozené vztahy, nad zákony přírody, nad druhého člověka, nad Boží zákony. Pro svou pýchu již na prvních stránkách Bible v příběhu o prvních lidech symbolicky člověk ztratil Boží ráj. A pro svou pýchu může ztratit všechno. I svoji existenci.

Na prahu nového tisíciletí si mnohý z nás klade otázku, zda se člověk dožije konce tohoto tisíciletí. Vyhynuly již mnohé živočišné druhy. Proč by nemohl vyhynout i člověk? Vědci z různých oborů nám předkládají různé apokalyptické vize o konci světa. Mne osobně děsí, že popis konce světa zapsaný již před dvěma tisíci lety se velmi podobá naší představě možných důsledků nukleární války.

Evangelista svatý Jan označuje Boha pojmem láska. Člověk mající úctu k milujícímu Bohu důvěřuje, že Bůh pomůže hledajícímu člověku, aby zvítězil životodárný princip úcty, lásky a služby nad zhoubným principem pyšné moci a ovládání. Zkusme s nimi v této důvěře vstoupit do nového tisíciletí!

-MUDr. Bohumír Šimek-

Mlsání

Do letošního prvního čísla Holubovského zpravodaje nám nabídla své oblíbené a vyzkoušené recepty paní Marie Síkorová z Třísova

Roláda z bílků

6 bílků, 25 dkg cukru, 8 dkg lískových oříšků, 10 dkg polohrubé mouky náplň: 10 dkg šlehačky, 1 lžička mleté kávy a 1 lžička cukru
Z bílků ušleháme tuhý sníh, přidáme mleté oříšky s moukou. Vše rozetřeme na papír na plechu a upečeme. Po upečení papír navlhčíme a stáhneme. Šlehačku vyšleháme, přidáme cukr a kávu, namažeme roládu a svineme.

Levný závin
400 g hladké mouky ,70 g práškového cukru, 1 vejce, 50 g tuku, 1 prášek do pečiva ,1/8 l mléka, bílek na potření
Vše smícháme a dáme pod nahřátý kastrol , asi 3x kastrol nahřát. Potom se vyválí placky a postup je jako obvykle u závinu - jablka, skořice, cukr, ořechy, rozinky.

Máčené bifteky
500 g masa (vepřové kýty, hovězí nebo kuřecí) naklepeme a 24 hodin i déle máčíme v omáčce, kterou vytvoříme z těchto surovin:
2 celá vejce, 2 lžíce solamylu, 2 lžíce hořčice, 1 lžička soli, 1 lžička pepře, 1 lžíce worchestrové omáčky.

Naložené maso smažíme v oleji a podáváme s hranolky nebo brambory a zeleninou.

Děkuji paní Síkorové a těším se, že se ozvou další čtenářky a čtenáři, aby nám poskytli některé ze svých receptů.

Já si dovoluji nabídnou Vám osvědčený "životabudič " proti únavě a pro dobrou náladu.

2 nahrubo nastrouhaná jablíčka, 2 najemno nastrouhané mrkve, 2 lžíce kukuřičných lupínků, 2 lžíce ovesných vloček, rozinky a oříšky a na zálivku - zakysaná smetana nebo jogurt, lžíce medu a trochu šťávy z citronu nebo pomeranče.

Dobrou chuť Vám všem přeje

- MS -

Společenská kronika

BLAHOPŘEJEME

NAVŽDY JSME SE ROZLOUČILI

Okénko do minulosti

Naši kronikáři
pokračování z minulého čísla

Dalším, v pořadí druhým kronikářem Obce Holubov byl pan František Fišer z Holubova. V úvodu své práce zapsal sobě do kroniky:
"Plenárním zasedáním obecního zastupitelstva v roce 1933 byl jsem zvolen já František Fišer Holubov čp. 79 druhým kronikářem. Vedení této kroniky Obce holubovské převzal jsem s ochotou a vzhledem k tomu, že jsem absolvoval pouze 3 obecné školy budu se snažit, pokud tomu moje vědomosti postačí, abych jí opět k největší spokojenosti občanstva dále vedl..

Jsem válečný invalida, syn Jana Fišera - domkáře z Krásetína, narozen 27.11.1893, povoláním zedník. Od roku 1920 zaměstnán jako kancelářský oficiant u dělostřeleckého pluku č. 105 ve Čtyrech Dvorech u Českých Budějovic".

Pan Fišer vedl poctivě kroniku ještě v roce 1939. Bohužel i tato kronika pak musela být odevzdána německým úřadům a teprve po r. 1945 byla opět obci vrácena.Ze zápisů p. Fišera uvádím následující údaje pro zajímavost.
Sčítání lidu r. 1930
Přítomného obyvatelstva v roce 1930 celkem 1.138.

Vymetací řád - stanovení
"Podle vymetacího řádu ze dne 25. 2. 1936 č. 237, platného od 1.3.1936 stanoveny obecním starostou Heidlerem následující měsíce k vymetání komínů v obci:
Cilyndrické komíny: leden, březen, květen, červenec, září a listopad
Prolézací komíny: březen, květen, srpen a listopad.
Vzhledem k místním poměrům a stávajícím ustanovením zákona - vymetací lhůty stanovené starostou obce postačují a vyhovují opatřením bezpečnostním a místní požární policii a proto odvolání mistra kominického Zajíčka v Křemži nebylo vyhověno, po přezkoušení zákona z 25.5.1876 č. 45"


Dávka z karet - prodloužení
Dávky z karet, kuželek a domina prodlouženy obcí a schváleny zemským úřadem na dalších 6 let a to do 31. 12. 1942. Z jednoho účastníka hry se vybírá 50 haléřů za každých započatých 6 hodin."(pokračování příště).
-Ivan Svoboda, kronikář-

Informace

Víte že ....

V roce 2000 se v naší obci:

Počet obyvatel k 31.12. 2000 - 938, z toho 157 dětí
trvale žijících občanů je Psů máme k dnešnímu dni evidováno 171
Za vývoz separovaného odpadu zaplatila obec v roce 2000 částku 21.584,- Kč


S b í r k a

Obecní úřad Holubov děkuje všem, kteří přispěli do sbírky u vánočního stromu, na holubovské návsi dne 24. 12. 2000, bylo vybráno 1252,80 Kč.

Peníze budou zaslány na konto "Pomozte dětem".
Pomozte dětem - logo


Poděkování
Již několik let se žáci naší školy těší u vánočního stromečku různými dárky. Některé smlsnou hned, z jiných se radují po celý školní rok. Využívají je při tělesné a výtvarné výchově i při různých hrách a soutěžích.
Pravidelně na nás myslí paní Struháčková a manželé Hájkovi.
Děkují žáci s kolektivem pracovníků ZŠ Holubov.

Stalo se již dobrou tradicí naší MŠ Holubov každoročně uspořádat pro děti, jejich rodiče a příbuzné vánoční besídku. Vyvrcholením celé besídky jsou dárečky pod stromečkem i balíčky pro každé dítě.
Jsem velice ráda, že mohu touto cestou poděkovat sponzorům - panu M. Křivánkovi - stavitelství, Artypě Holubov, ZD Podkleťan, Pokrývačství Bušta, Pekárně Srnín, Cukrářství u Struháčků, kteří finančně i jinak přispěli na nákup hraček pod stromeček, na příjemnou atmosféru při vánočním hodování dětí.
Je mám přesvědčením a ráda tak činím, popřát do roku 2001 všem dobrým lidem, kteří vychovávali, vychovávají své děti nebo pomáhají při výchově dětí, vnuků, nebo se jakkoli podílejí na výchově dětí, pevné zdraví, spokojenost, vyrovnanost, štěstí, lásku a samozřejmě radost ze svých dětí.
-Hana Bezděková, ředitelka MŠ-


 

INFORMACE, KTERÉ OBEC HOLUBOV ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím
můžete nalézt na Veřejné desce obce Holubov

 

Křemežsko
Vydává Obecní úřad Křemže, náklad 500 výtisků.
330200291
Zodpovědný redaktor: Zdeněk Hořejší
Internetová verze: Mgr. Jan Kříž - JaKrSOFT,
Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 21. ledna 2000 : TOPlist 0