Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XV Číslo 180 - Březen 2002

Logo Frymburka
Koťata o červených vejcích ve Frymburku před sto lety
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Lékařská služba první pomoci
Mateřská škola
Jak dál s průmyslovou prodejnou
Nebuďme krátkozrací
Nové archeologické nálezy z Frymburka
Střelecký sportovní klub Frymburk
Maškarní karneval
Technický sedmiboj dvojic
 

 

 Koťata o červených vejcích ve Frymburku před sto lety Nahoru

Poslední neděle před Velikonocemi (letos již 24. března) se nazývala „květná“. O květní neděli se v kostele světily proutky jívy (kočiček) a také další ratolesti dubu, jasanu, střemchy a lísky. Prutům se říkalo koťata a byla svázána bičem. „Mnohdy dva chlapci mají takové kotě co nésti, jak jest dlouhé a těžké. A čím delší, tím větší sláva pro statek i pro toho, kdo je byl zhotovit. Přijdouce domů, obdrží ti, kteří kotě do kostela nesli, odměnu peněžitou od hospodáře a ukládají kotě posvěcené na sýpku nebo na mlat. Teprve na velký pátek před sluncem východu kotě rozebírají a dělají z prutů lískových křížky, jež potom o druhý svátek velikonoční zabodávají do pole osetého žitem ozimním, kdežto pruty střemchové zabodávají celé, jak jsou, do pole pšenicí osetého“. Větvičky jívy se doma zastrkávaly za svaté obrázky malované na skle. Po návratu z kostela každý spolykal tři květy kočiček, „aby v krku nebolelo a aby nedostal zimnici“. Jehnědy se dávaly na květnou neděli i k úlům, „aby nikdo včelám neublížil“. Květy jívy byly také házeny do studně, aby voda byla čistá a dobrá. Na květnou neděli sbírala děvčata sníh do lahve, nechala jej roztát. Vždy ráno potom z roztátého sněhu nakapala několik kapek do umyvadla do ostatní vody. Mytí takovou vodou prý činilo dívku krásnou.

Velikonoce bývaly nazývány „o červených vejcích“. „Není snad chaloupky, kde by o Boží hod velikonoční nebarvili vajec. Děti chodí od tety k tetě, aby jim dala červená vejce“. Každé hospodyni děti říkaly teta. Zvláštní je, že v 19. století ve Frymburku není vůbec zmínka o šlehání prutem a o pomlázce. Mimo červená vejce dávala svobodná děvčata svým mládencům „straky a rejsky“. Straky dělala děvčata takto: Do rozpuštěného horkého vosku namáčejí hlavičku hrubšího špendlíku a malují čárky, na špičkách syrových vajec se sbíhající. Potom dala vejce do studené vody a když vosk řádně ztuhnul, vařila straky v červené barvě. V horké vodě se vosk rozpustil a čárky namalované voskem zůstaly bílé. Vejce bylo tedy „strakaté“ a straka byla hotová. Výroba „rejsek“ byla složitější. Rýsování se dělo na obarvených vařených vejcích zvláštním nožíkem. „Okrasy jsou velmi rozmanité, buď podoby lidské nebo zvířecí a květiny. Někdy i celá psaní milostná bývají vyryta na dvojici rejskem.“

Na Boží hod ráno se v kostele světily mazance, víno, malovaná vajíčka a holoubátka. Posvěcená holoubátka snědl hospodář s hospodyní bez nože, jen maso obrali. V podvečer chlapci přicházeli potají ke svým milým pro „uzel“. Uzel byl dárek v šátku svázaný, který dávala děvčata na Boží hod svým milým. Bývaly v nich koblihy, červená vejce, straky a rejsky. Jednotlivá vejce dávalo děvče každému chlapci, který přišel, ale uzel dávala jen milému. Červená vejce chlapci pojídali, ale straky a rejsky „uchovávali jako památku drahou“. Později, ještě v noci, se chlapci sešli v hostinci a společně v noci koledovali od stavení ke stavení nejen červená vejce, ale i koblihy od vdaných žen. Vejce i koblihy ukládali společně do nůše, kterou nosil některý z mladších chasníků. „Když obešli celý Frymburk, vraceli se do hospody, kde pojídajíce vejce a koblihy, při hudbě a pivu se radovali až do rána“.

František Schusser

 Zprávy z radnice Nahoru

  Zprávy z radnice

Nová výstavba
Uskuteční se na pozemcích naproti škole v přírodě a dostává konkrétní podobu. Obecní zastupitelstvo na svém únorovém zasedání schválilo prodeje pozemků jednotlivým zájemcům, kteří projevili zájem si parcely odkoupit a stavět v této lokalitě. Z nabízených 33 stavebních parcel má již dvacet konkrétní zájemce. Jedná se o lidi jak místní, tak i s trvalým pobytem mimo Frymburk. Místní mají samozřejmě výhodnější cenu a tvoří většinu zájemců (zatím patnáct z uvedených dvaceti). Též pokládám za nutné zabránit případným spekulacím s pozemky a proto budou smlouvy ošetřeny tak, že ten, kdo nebude nakonec stavět, musí pozemek vrátit (zpět odprodat obci) za stejnou cenu jakou jej koupil. Zásadně odmítám diskusi na téma „nějací cizí lidé“ budou stavět domy ve Frymburku. Jen buďme rádi za každého, kdo chce ve Frymburku bydlet a postaví si zde dům.Tací lidé jsou přínosem – mají kde bydlet, dokáží se o sebe postarat, mají práci a jsou i potenciálním zdrojem financí pro ostatní v obci, kteří provozují služby. Dále pak je nutné mít na paměti, že na každého občana, který je zde trvale hlášen je též v rámci přerozdělování daní ze státního rozpočtu poukázána příslušná část daní do našeho obecního rozpočtu. Rád každému vysvětlím proč je jednoznačně přínosné umožnit příliv nových občanů do naší obce a neuzavírat se před takovouto aktivitou. Na budování samotných sítí tzv. základní technické vybavenosti máme již zajištěná potřebná stavební povolení a připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby. Stavba bude plně financována z výnosů za prodej parcel tak, jak to předpokládá schválený rozpočet.

Jak je to vlastně s provozem motorových lodí na Lipenském jezeře!?
Prvního ledna tohoto roku vstoupil v platnost Zákon o vodách č.254/2001 Sb. V den jeho účinnosti přestali platit veškeré vyhlášky a předpisy upravující provoz motorových lodí a plavidel na všech řekách a vodách v celé ČR včetně Lipenského jezera. V souladu s výše citovaným zákonem společně tři ministerstva - Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství - začali připravovat regulační vyhlášku o zákazu plavby plavidel se spalovacími motory a rozsahu užívání povrchových vod k plavbě. Tvorba této legislativní normy nepředpokládala nějakou výraznější účast či připomínkování ze strany obcí a samospráv. Přesto se nám podařilo ještě zachytit její definitivní schválení a pokusit se o vložení ustanovení, která by zmírnila dopad tohoto zákona a dala možnost místním samosprávám regulovat plavbu plavidel se spalovacími motory tak, aby byla únosná pro danou konkrétní oblast v našem případě pro Lipenské jezero. Dle víkendového jednání s panem ministrem životního prostředí i on se zásadně zasazoval o plnohodnotnou účast dotčených obcí na regulaci provozu plavidel se spalovacími motory na Lipenském jezeře. Údajně takovéto opatření ve vyhlášce bylo, ale dle slov ministra tuto vyhlášku legislativní rada vlády ČR opět vrátila Ministerstvu dopravy. To je stav k dnešnímu dni, nemám více informací, ale snad se podaří toto regulativní opatření prosadit. Často se v této věci na mě obrací pobouření občané s tím, jak je to vůbec možné. Je to hlavně proto, že nejsme účastníci vytváření legislativních norem, jež svým dopadem přesahují rámec našeho katastrálního území. Dále si je nutné uvědomit, že žijeme ve společnosti, jehož základním pravidlem je princip zastupitelské demokracie (poslanci, senátoři, zastupitelé krajští i obecní). Přesto odmítám osočování, kterého se nám nepřímo dostává prostřednictvím tisku v tom smyslu, že bychom si měli (občané lipenska) uvědomit, že nejsme vlastníky jezera. To jistě nejsme, ale žijeme zde a pečujeme o své prostředí tak, aby mohlo být kvalitně užíváno a jsme ochotni nést za jeho úroveň i potřebnou míru zodpovědnosti. Nedokážu dnes přesně určit či lépe řečeno stanovit dopad nového zákona včetně regulační vyhlášky na náš další život, ale věřím, že se musí najít potřebný kompromis a míra únosnosti tak, abychom maximálně vylepšili současný stav, a to jak po legislativní, tak a i lidské stránce. Závěrem pro ujasnění: nejsem zastáncem úplného zákazu, to znamená včetně stávající lodní dopravy a převozů (jak to předpokládá vyhláška s úplným zákazem provozu plavidel se spalovacími motory) a ani úplného neregulovatelného provozu plavby plavidel se spalovacími motory. Je třeba si uvědomit, že i současný stav, který nám vyhovoval a uměli jsme s ním žít, je regulován nebo přesněji byl regulován (do doby 31.12.2001) na základě mnoha výjimek a různých vyhlášek. Toto je třeba opět dostat do platného právního rámce tak, abychom uměli věci včetně zákazů a omezení pojmenovat a realizovat dle platných zákonů.

Lékařská služba první pomoci
Od 1.5.2002 bude u nás ve Frymburku. Ještě před měsícem jsem o této skutečnosti neměl ani ponětí, byť mi bylo známo, že vzhledem k naší poloze by to bylo možné a výhledově se s tím počítalo. Vyjednáváním mezi lékaři a OkÚ jako zřizovatelem Nemocnice Český Krumlov byla tato varianta zvolena na základě ekonomické optimalizace stávajícího stavu a to tak, že dojde k zrušení LSPP v Horní Plané i v Loučovicích. Po zvážení všech našich možností včetně finančních jsme se dohodli s nemocnicí na vybudování této služby v prostorách kulturního domu. Budou uvolněny šatny pro herce včetně sociálního zázemí a v bývalé zasedací místnosti vybudujeme dva nové prostory. Jeden bude jako zázemí pro zdravotní personál a druhý samotná ordinace. Stanovili jsme si šibeniční termín zahájit provoz 1.5.2002. Uděláme vše proto, abychom tomuto slibu – závazku dostáli. Práce jsou již plném běhu s tím, že naše termíny s dodavateli mají datum o měsíc kratší, tj.1.4.2002. Nechci a nebudu komentovat emoce, které zrušení LSPP v H. Plané a Loučovicích vyvolali u obyvatel a představitelů zmíněných obcí. Věřím, že tak jako občané z Frymburka po léta využívali této služby v uvedených místech, tak stejně spokojeně budou využívat občané z oblasti Vyššího Brodu a Horní Plané tuto službu u nás ve Frymburku.

Oto Řezáč - starosta


 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

  Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo

36. zasedání OZ dne 20.2.2002

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 13.3.2002 od 17.00 hodin.

Oznámení
Internet pro veřejnost bude v Základní škole Frymburk v sobotu dne 23.3.2002 od 9.00 do 12.00 hodin.


 Lékařská služba první pomoci Nahoru

Od 1.3.2002 je LSPP pouze v Loučovicích, ve všední dny od 16.00 do 24.00 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátek od 7.00 do 24.00 hodin. V ostatních hodinách volejte RZP na tel. čísle 155 a nebo jeďte do nemocnice v Českém Krumlově.


 Mateřská škola Nahoru

24.1.2002 byla na naší škole provedena depistáž logopedických vad, to je vyšetření dětí s vadou výslovnosti. Vyšetření provedla paní Mgr. Sofie Žáková, klinická logopedka. Logopedická péče bude prováděna na naší škole, kam bude p. Mgr. Žáková pravidelně dojíždět. Péče je bezplatná, hrazená zdravotní pojišťovnou.

Ředitelství mateřské školy oznamuje rodičům, že během měsíce března bude probíhat v budově MŠ zápis dětí, které budou navštěvovat mateřskou školu od září 2002.

Mateřská škola upozorňuje rodiče, že bude uzavřena o letních prázdninách od 29.7. - 23.8.2002, celkem 4 týdny.


 Jak dál s průmyslovou prodejnou Nahoru

Na žádost pana starosty, abych podal občanům vysvětlení jak dál s průmyslovou prodejnou, sděluji tyto skutečnosti. Jednota Kaplice zrušila průmyslové prodejny po celém okrese, protože jako velká prodejní organizace měla zpracovanou prognózu, že tyto prodejny budou časem všechny prodělečné.

Prostory po Jednotě si pronajala paní Dvořáčková, která musela po čase vyhlásit úpadek své firmy z důvodu nerentability prodejny. My jsme si pronajali, ve spolupráci s firmou Sonap, která si pronajala prodejnu, sklad průmyslové prodejny a tím jsme snížili náklady na polovinu. Tento sklad jsme upravili na prodejnu a po čase jsme investovali i do nového zařízení. Ze začátku, kdy nebyl ještě místní trh nasycen elektrospotřebiči dlouhodobého charakteru (lednice, sporáky, mrazáky, automatické pračky apod.) byla prodejna rentabilní. Zboží do prodejny dovážely velkoobchody. Bohužel rozvojem supermarketů (OBI, BAUMAX, ROLLER apod.) a zásilkových obchodů s průmyslovým zbožím, se zákazníci stále více soustřeďovali na nákup u těchto firem. Z těchto důvodů se všude snižovaly tržby a postupně krachovaly i některé velkoobchody, které zásobovaly malé prodejny.

Nyní v podstatě neexistuje velkoobchod se širokým sortimentem, který by rozvážel i malé zásilky zboží. Zboží do prodejny je nutno dovážet na vlastní náklady a při přidání maloobchodního rabatu vychází ceny pochopitelně dražší než v supermarketech, které diktují dodací ceny a dodací podmínky výrobcům. Supermarkety navíc dělají různé akce, kdy část zboží prodávají za dodací ceny. Toto vše jsou věci, které malé prodejny dělat nemohou a výsledkem je stále klesající počet zákazníků a tržeb.

Ekonomicky pro nás už nebylo únosné dále (mimo sezónní měsíce) mít prodejnu otevřenou se stálým zaměstnancem. V měsíci únoru a březnu je prodejna otevřena každé pondělí odpoledne od 14.00 – 17.00 hod a každou sobotu od 8.00 – 12.00 hod. Duben a květen bude otevřeno jen v sobotu. Prodej zatím zajišťuje student na dohodu o provedení práce. Víme, že tato situace je pro zákazníky nepříjemná, ale my tuto prodejnu nemůžeme dotovat.

Pokud by kdokoli věděl, jak průmyslovou prodejnu využít, aby nebyla ztrátová a chtěl tam sám provozovat obchodní činnost, rád mu prodejnu přenechám i se zbožím do ekonomického pronájmu. Jinak plánujeme rozšíření prodejní doby od měsíce června a doplnění sortimentu o potřeby pro jachtaře a vodní sporty.

Jozef Boháč


 Nebuďme krátkozrací Nahoru

Přeplněné obchody, spousty lidí na ulicích, kavárničky a restaurace šumí, kafíčka voní, jiní snídají na vidličku a Frymburk se probouzí do krásného červencového rána. Poplatníci daní plní kasy obchodníků a ti opět kasu obce a státu. Takový je zkrácený obrázek červencového dopoledne ve Frymburku.

Chladný červen nedopustil, aby se zelený květ ve vodě Lipenského jezera rozrostl a zaplnil vodoteč vodní plochy. K poledni se začínají plnit zelené palouky koupaliště. Dopolední klid naruší krátké houknutí převozu nebo jedoucího parníku. Lesy dýchají a pouštějí neindifikovatelnou vůni na vody jezera. Vše je tiché, krásné a některé scenérie originální a k vidění pouze zde. Plachetnice stojí v zátokách a svými stožáry, které se mírně kolébají, zdraví kolemjdoucí. Bílé plachty tiše plynou po hladině. To vše najednou prořízne svištivý nepříjemný zvuk motorového člunu. Je sám a je to vetřelec, který do této scenérie nezapadá a nikdy zapadnout nemůže.

Tvoří se zde však skupina lidí, kteří lobují, aby na lipenské přehradě byly povoleny motorové čluny. Již stávající zákon je špatný. Když si kdejaký zbohatlík zakoupí motorový člun, získá licenci a bude kamuflovat lodní dopravu, pak už je jedno za jakých podmínek a za jakým účelem a kdy vyjede a koho veze. Na bráně své rezidence má číslo mobilu, které je (vždy) momentálně mimo dosah. Ne, aby vás jako občana, platícího daně v každém rohlíku, napadlo zeptat se, kolik činil odvod daní z jeho motorového člunu. Ve většině by to byla nula, ať je pro to důvod jakýkoliv. Proto je tento zákon špatný, Loučovice z Lipna pijí vodu, bude doba, kdy z něho budou pít i další města.

Jak by to asi vypadalo, kdyby lobisté uspěli a počaly zde jezdit motorové čluny, vodní skútry a při březích by postávaly různé hausboty? Vezmeme-li v úvahu, že tak již máme okolo Lipna asi 2000 chat, tak vám garantuji, že během několika let se z Lipna stane špinavá, vybydlená louže se spoustou kraválu. Zvěř se od vodoteče kvůli hluku stáhne do lesů a smradlavá louže osiří.

Konec idylky a ti, kteří si říkají „po nás potopa, my na to máme“, odtáhnou jinam dělat kravál a vytahovat se. A to, co se krátkodobě získalo finančně navíc, se rozplyne a z Frymburka a přilehlých obcí se opět stane chudá a ničím nezajímavá obec. Již dnes je v turistickém a oddechovém trendu vyhýbat se takovým plechovým cirkusům. Vždyť většina těchto lidí žije celý rok ve stresu, hluku, smradu a betonu a jsou ochotni za klid zaplatit a bude to čím dál patrnější.

V uších mi znějí důvody, které ve svém sobeckém zájmu skupina lidí uvádí. Bráníte turistickému ruchu, motory, které jsou používány jsou ekologické, jak co do paliva, tak do výfukových plynů, horší je již odůvodnit, že kvůli nim by se musela vymezit hustě plovoucími bójemi místa ke koupání. Tam smíš a tam ne, jinak ti rozjařený „rádobyrekreant“, posílený alkoholem, vodním skútrem nebo motorovým člunem skalpuje dítě, ženu nebo tebe. Přeplavání Lipna na vlastní nebezpečí. Rybáři, chytající z loděk, by si o úlovcích mohli nechat pouze zdát. O hlučnosti, tedy řevu túrovaných motorů a vlnobití, věčně bijících do břehů nemluvě. Milióny rozsekaného plůdku candáta i ostatních ryb, které si plují pro svá první sousta právě ke hladině, bičované lopatkami vodních skútrů a šroubů motorových člunů. Tak ať si raději tyto ekologické motory koupí složky, které nutně musí na Lipně na vodu, jako hasiči, policie apod. A ti ostatní? Když mají skútr a motorový člun, tak ať se jedou vytáhnout na moře nebo jezera, kde je to povolené.

Proto vás prosím, pokud bude probíhat podpisová akce za čistotu vody a nepoužívání benzinových motorů, podpořte ji, je to v zájmu nás všech. Každý motor, který bude řvát v lipenské kotlině nás bude stát úbytek turistů, na kterých jsou závislí svým příjmem všichni, co ubytovávají, což je jedno těm, kteří se tímto způsobem pobaví a odejdou na rozdíl od nás. My zde bydlíme.


 Nové archeologické nálezy z Frymburka Nahoru

Vznik a středověký vývoj našeho městečka je do značné míry neprobádaný, a mnoho nám o něm mohou napovědět náhodné archeologické nálezy ve výkopech a na březích přehrady (některé nálezy byly ve Frymburském zpravodaji publikovány již v r. 1988).

Sám se delší čas věnuji mapování zajímavých lokalit a podařilo se mi objevit již mnoho zajímavých artefaktů, svědků života ve Frymburku v ranném a vrcholném středověku. Nyní se mi daří odhalit zde také náznaky lidské aktivity v období pravěku.

Všechny významné nálezy jsou konzultovány s odborníky (především děkuji Mgr. O. Chvojkovi z Archeologického odd. JČM v Č. Budějovicích) a publikovány v odborných časopisech. Považuji za správné informovat o těch nejdůležitějších také na stránkách našeho zpravodaje:

1. Tuhová keramika - po celé délce břehu přehrady na záp. straně Frymburka lze nalézt četné zlomky keramiky, ve většině případů datované od 13. do 17.- 18. století. I když se jedná o předměty v druhotně vyplavené poloze, není jejich přesná lokalizace zásadní, protože v každém případě pocházejí ze zatopené části městečka. Je zde mnoho silnostěnných střepů z výrazně černé hlíny. Jedná se o pozůstatky velkých zásobnic z hlíny s téměř 100% obsahem tuhy, jejíž používání je charakteristické pro 13. st.

2. Dva fragmenty ker. plastik panenek ze 14. stol. - byly dosud nejzajímavějším středověkým nálezem. První z nich jsem nalezl již v 1. pol. 90. let. Jedná se o hlavičku z jemně plavené, velmi tvrdě vypálené bílé kaolinové hlíny. Kolem hlavy má velký dobový čepec (zvaný kruseler), který nám pomáhá datovat sošku do 2. pol. 14. stol. Panenka byla vytvořena pouze pro pohled zepředu, na zadní straně jsou jen náznaky otisků prstů po zamáčknutí do formy.

Druhý zlomek jsem nalezl na jaře 2001. Soška je vyrobena také z kvalitní, tvrdě vypálené hnědé hlíny a zachovala se od krku po poprsí. Na přední straně je patrná spodní část vlasů, paže, zřetelný výsřih a zužující se pas. Horní část zadní strany vyplňuje plastická rýhovaná páska - pokrývka hlavy, límec, nebo naznačený účes.

Tyto ker. sošky mají řadu analogií v Čechách i na Moravě, všechny pocházejí z pol. 14. - 15.století. Kromě druhého zlomku a jedné panenky z Č. Budějovic však nebyl v celé naší republice nalezen další exemplář s modelovanou zadní plochou.

Tyto výrobky prvotřídní kvality vyráběli patrně skuteční mistři - sochaři nebo řezbáři. Plastiky jsou většinou interpretovány jako dětské hračky - panenky, připouští se ale také další možnosti - domácí náboženské předměty, modely pro zlatníky či sochaře a lze uvažovat i o součásti stolních her, podobných šachu.

Jelikož po celý středověk plnilo městečko roli hospodářského centra oblasti a významného bodu na dálkové obchodní cestě do Rakous, jeví se přítomnost prvotřídního keramického zboží té doby, jakým byla drobná plastika, potvrzením významu Frymburka a jeho měšťanů v dobách vrcholného středověku.

V příštím čísle: Nálezy z období pravěku.

Jan Račák ml.


 Střelecký sportovní klub Frymburk Nahoru

oznamuje držitelům zbrojních průkazů všech skupin, kromě skupiny C (lovecké zbraně), že si mohou na střelnici Náhlov vyzkoušet nebo zatrénovat střelbu ze své zbraně na terč. Tlumiče hluku je nutné mít s sebou vlastní. Poplatek za použití střelnice je 70,- Kč na osobu. Využití střelnice je možné kdykoli po domluvě na těchto tel. č. 0606/580216 p. Behenský, +420 606 816 841 p. Hadač, +420 605 835 470 p. Rychlý, +420 776 751 490 p. Lučan.

Zájemci o získání zbrojního průkazu si mohou vyzvednout přihlášky u p. Rychlého nebo po tel. domluvě na tel. +420 380 735 365, +420 605 535 470 + veškeré dotazy ohledně zkoušek a přihlášek. Vyplněné přihlášky odevzdat do konce května 2002. Prosím k přihláškám uvést tel. číslo přihlašujícího z důvodu oznámení přesného data konání (červen 2002). Poplatek za školení + zkoušky + střelba na střelnici činí 1 000,- Kč.

Za SSK Frymburk
Ladislav Rychlý


 Maškarní karneval Nahoru

který se konal 16.2.2002 v tělocvičně ZŠ, byl ve znamení barev všech krásných masek a ukázkou neobyčejné tvořivosti maminek a babiček. Snad proto ani nebylo možné vyhodnotit nejlepší masku, ale odměněni byli všichni, kteří se maškarního reje zúčastnili.

Šašek a oba moderátoři se snažili, aby čas zábavy utíkal ještě rychleji a nikdo se nenudil.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomohli svou pomocí nebo darem přispěli ke spokojenosti malých tanečníků. Žákům 8. třídy ZŠ patří poděkování za připravené práce i pomoc při úklidu. Sponzorům děkujeme za finanční příspěvky i věcné dary – Pension Blatná, Jarka Řezáčová, SPAR Boháč, ČSŽ Frymburk, Ivan Rillich, Keramika u kostela Petra Brůžková.

Máme celý rok na vymýšlení nových krásných masek. Krásný zbytek šumavské zimy přeje

OS Lipno - Dunaj


 Technický sedmiboj dvojic Nahoru

V únoru proběhla v tělocvičně základní školy semifinálová utkání Technického sedmiboje dvojic o putovní pohár starosty obce. Ze čtyř skupin postoupily čtyři dvojice. První semifinálovou skupinu vyhráli pan Salzer a pan Matuš ml., ve druhé semifinálové skupině zvítězili pan Tomka a pan Mertl, ve třetí semifinálové skupině pan Malina a pan Bula a ve čtvrté semifinálové skupině to byli pánové Řezáč M. a Kubovský. Tyto čtyři dvojice postupují do finále.

Utkání finálové skupiny se uskuteční dne 9.3.2002 v tělocvičně ZŠ. Předpokládaný začátek je v 8.30 hodin. Po ukončení všech soutěží předá starosta obce vítězné dvojici putovní pohár. Pro první tři dvojice jsou připraveny pěkné ceny.

Občerstvení na utkání finálové skupiny je zajištěno a všichni sportovní příznivci a diváci jsou srdečně zváni.

M. Flígr

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0