Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIV Číslo 177 - Prosinec 2001

Logo Frymburka
Život na radnici v polovině 19. století
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Vážení spoluobčané
Technický sedmiboj
Ostatní
 

 

 Život na radnici v polovině 19. století Nahoru

Až do roku 1849 jmenovala rychtáře ve Frymburku vždy vrchnost, naposledy vrchnost buquoyská. Sedmnáctého března 1849 vyšel „Prozatimní obecní zákon“, který zřizoval místní, okresní a krajské obce a stal se základem územní samosprávy na více než sto let. Z téhož roku je v německé kronice Frymburku velmi zajímavý zápis: „Byly uvedeny v život císařské okresní rychty, neboli okresní hejtmanství na místo vrchnostenských úřadů. Také u nás byla komise a to 8. února, ale našla městys u lesa a podle jejich názoru by zde úředníci zdivočeli. Naproti tomu nalezla Vyšší Brod jako velice vhodný a tak se stalo, že Frymburk jako středisko zdejšího soudního okresu ve svém oprávněném očekávání byl zklamán. Byli jsme přičleněni nyní k soudnímu okresu Vyšší Brod a okresnímu hejtmanství Kaplice.“

Kdyby tehda v únoru 1849 nepršelo a úředníci nešli se podívat na podruhy, možná, že by se Frymburk stal sídlem soudního okresu a jeho další vývoj by se ubíral zcela jiným směrem. Takhle zůstal místem „kde by úředníci zdivočeli“. Podle nového zákona byl 4. září 1850 jmenován prvním starostou Frymburku Karel Seichter a na funkci starosty sice rezignoval, ale nakonec se nechal přemluvit „aby pokračoval do vyjití definitivního zákona o obcích“. Ten vyšel až 16. dubna 1864. Do té doby ve Frymburku spolu se starostou Karlem Seichterem často spolurozhodovala „hromada“ měsťanů. Scházela se v bytě starosty, obyčejně v neděli odpoledne. Starosta poslal během týdne před hromadou dřevěnou kulatou palici, kterou si postupně předávali jednotliví měsťané, až se nakonec zase vrátila ke starostovi.

„Palice“ byla velká asi jako hlava malého dítěte a měla krátkou násadu. „Chodí palice“, říkalo se a „byla tady palice“ oznamovali měšťané. Palice byla označením práva. Později palici nahradila „hůlka“, na kterou se přivazovala cedulka s námětem „o čem bude hromada“. Na hromadě se zejména jednalo o přijímání ponocného a pastýře, obecního kováře a zaopatření chudých a sirotků v obci. Veškeré hromady se konaly jen ústně, bez zapisování. Starosta zastupoval obec na úřadech, vybíral daně a odváděl je na berní úřad, rovnal „po domácku“ spory mezi sousedy. Spory byly zejména ohledně škod na pozemcích způsobených pasením dobytka. Starosta také vybíral poplatek za „přiženění“ do Frymburka. Platila se částka osm až deset zlatých, ale mnohdy to spravil jen sud piva pro všechny měšťany. Pokud se stalo a Frymburk dočasně neměl ponocného, tak starosta určoval, kdo z měsťanů bude v následujícím týdnu ponocným. Stejně tak starosta určoval, kdo bude týden živit v obecní pastoušce frymburské chudé.

František Schusser

 Zprávy z radnice Nahoru

  Zprávy z radnice

Naše vodovody v novém roce bez poruch
Mám za to, že si všichni dobře pamatujeme na potíže, které nás potkaly počátkem letošního roku, kdy se z 90% zhroutil systém zásobování pitnou vodou v naší obci. Jelikož to nikdo z nás nechce zažít znovu, byla přijata taková opatření, aby se tato situace již neopakovala. Proto dochází na dlouho avizovanou rekonstrukci vodovodního řadu. Samotné práce byly zahájeny již koncem měsíce listopadu. Tomu předcházela půlroční přípravná fáze (projekty, povolení, smlouvy, finance atd). Bude provedena celková výměna vodovodního řadu, který je v havarijním stavu v úseku od křižovatky u rod. domků Dorovín, Nekola, Mrázik, směrem ke koupališti. Poté celou ulicí vedoucí od základní školy kolem rodinných domků a lesáckých bytovek, až k rybářským okálům a přes dvůr domu služeb č.p.76 se propojí na náměstí. Dojde též k osazení nových přípojek na trase vodovodu. Celou akci bude provádět stavební firma Kašparů Koller a náklady budou činit cca 2 miliony Kč. Způsob financování byl předběžně projednán a bude postoupen zastupitelstvu obce na prosincovém jednání. Práce by měly být hotovy ještě do konce tohoto roku. Zpětné vyasfaltování povrchu bude provedeno hned jak to bude možné v prvních měsících příštího roku.

Další nemalou investicí na vodovodním řadu, která proběhne ještě ke konci roku je celková výměna a přemístění všech uzávěrů z komunikace od hlavní křižovatky až k převozu. Touto investicí jsme splnili připravenost na odfrézování a nové položení kvalitního povrchu na komunikaci.Asi se řada z Vás usměje, když denně slyší o tom, jak nejsou peníze na komunikace a zrovna my bychom měli nějaké získat. Jde o to, že peníze jsou vždy, ale dosáhnou na ně jen ti, kteří jsou připraveni a to naše obec bude.

Odpady opravdu nově
Obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 14.11.2001 odsouhlasilo příslušné vyhlášky pro celkovou změnu systému v nakládání a likvidaci komunálního odpadu v naší obci. Stanovilo jednorázový poplatek ve výši 250,-Kč na osobu (poplatníka) a rok. Tato částka je definitivní bez ohledu na to, jak celé hospodaření (účet) dopadne a kolik prostředků bude případně obec muset ještě vynaložit ze svého rozpočtu. Pro připomenutí uvádím, že zákon umožňoval celkový poplatek ve výši 500,-Kč a naše zastupitelstvo na základě předložených čísel a faktů zvolilo částku poloviční. Od prvního ledna roku 2002 bude mít každý občan bez rozdílu věku, který je trvale přihlášen v naší obci povinnost tento jednorázový poplatek zaplatit. K jeho uhrazení bude vyzván na základě platebního dokladu naším obecním úřadem v prvních měsících roku 2002. Zaplacení poplatku se vztahuje též na vlastníky rekreačních chat, kterých máme cca 930, a to byl jeden z klíčových důvodů, proč nový systém zavádět. Finanční zapojení chatařů do celkového systému považuji za korektní a jistě i přínosné. Do systému se budou moci na základě smlouvy s obcí zapojit i občané provozující ubytování v soukromí a drobní podnikatelé. Ostatní podnikatelé budou povinni dokladovat, jakým způsobem likvidují odpadky. Předpokládám, že téměř všichni mají uzavřenou smlouvu s firmou zajištující jejich likvidaci.

Na druhé straně každý občan (poplatník) má právo na odvoz a likvidaci komunálního odpadu a to jedenkrát týdně. Komunální odpad bude ukládat do své popelnicové nádoby. Dvakrát za rok proběhne též mobilní sběr nebezpečných odpadů (lednice, mrazáky, televize, baterie apod.) Každý občan bude mít možnost zdarma se tohoto odpadu zbavit.

Samotné vyhlášky přijaté v této souvislosti jsou k dispozici na OÚ u referentky M.Hejlové. Cílem celé změny je zlepšení systému nakládání s odpady a hlavně čistější a kvalitnější životní prostředí – víme přeci všichni o čem je řeč, stačí se podívat do blízkých lesů, stok u komunikací, na břehy jezera, ale také na to, co jsou někteří z nás schopni spálit v kamnech a kotlích atd. Přestože každoročně obecní úřad, rybáři a i děti z naší základní školy provádí sběr těchto odpadků, není stav dobrý a vypovídá o tom, jací jsme. Mám dost informací o lidech, kteří pod rouškou tmy ukládají odpad do veřejných odpadkových košů. Tento nešvar a dosti nedůstojné konání jednotlivců by mělo být minulostí. Závěrem chci požádat všechny své spoluobčany, aby nadále věnovali pozornost separování odpadů a jejich ukládání do nádob, kterých po obci, na základě požadavku zastupitelů, ještě v příštím roce přibude.

Z důvodu rychlejšího svozu odpadu budou postupně vyměněny stávající popelnicové nádoby u obecních domů za kontejnery na 1 100 litrů. Je možné, že k takovémuto kroku se připojí i ostatní pronajímatelé bytů. Prosíme proto občany, aby od ledna upustili od zamykání popelnic.

Pozor na běžecké stopy
Koncem uplynulého měsíce se podařilo poprvé rolbou upravit běžecké stopy pro zájemce o tento druh rekreačního vyžití mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou. Nejedná se o levnou záležitost a proto mě mrzí, když se přes tyto stopy procházejí lidé bez lyží a tím běžecké trasy poškozují. Žádám tedy ty, kteří si rádi vyjdou na procházku, aby chodili mimo tyto stopy. Jedná se nejenom o úsek hned za kaplí na Martě směrem na Alpskou vyhlídku a dále na Lipno nad Vltavou.

Vánoční stromky
Stejně jako v loňském roce jsme se dohodli s lesním revírníkem F.Alešem, že zajistíme prodej vánočních stromků pod hlavičkou obce.

Prodej bude probíhat ve dnech 15.12. – 21.12. 2001 v prostorách dvoru služeb (dříve KZSP) přičemž 15. a 16.12. od 10.00 do 12.00 hod. a ve dnech 17. až 21.12. vždy odpoledne od 16.00 do 18.00 hod. Prodej budou zajišťovat zaměstnanci obecního úřadu a ceny budou velmi příznivé. Není tedy nutné podnikat strastiplnou výpravu do lesa pro vánoční stromek, která je stejně bez příslušného povolení vlastníka a přítomnosti lesníka trestná.

Sáčky na úklid psích exkrementů
Protože obecní úřad bude požadovat a kontrolovat přísné dodržování čistoty v obci, nabízíme všem „pejskařům“ zdarma speciální papírové sáčky určené pro psí exkrementy. Všichni kdo mají zájem na dodržování čistoty v obci mají tímto možnost k ní přispět. Snažme se všichni abychom se hlavně v parku a na náměstí mohli procházet bez neustálé kontroly kam šlapeme. Sáčky je možné si vyzvednout u p. Hejlové.

Přání k Vánocům a novému roku
Nastal měsíc prosinec a to je vždy čas vánoc a pohody. Měsíc, kdy se v souvislosti s koncem roku každý z nás alespoň na chvíli zastaví, zamyslí, zavzpomíná, co že mu ten rok přinesl, popřípadě v tom horším i vzal.Často dochází i k posuzování svých skutků a přijímání různých předsevzetí do roku nového. Každý si přeje, aby nový rok byl pokud možno dobrý a ještě lepší než ten, který právě uplynul. Já osobně Vám všem svým spoluobčanům přeji jen to dobré a krásné. Příjemné prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví a úspěchů v novém roce.

Zároveň Vás srdečně všechny zvu na naše náměstí, abychom společně přivítali, jak je již nepsanou tradicí, nový rok. K radosti a dobré pohodě jsme zajistili ohňostroj a mám za to, že trocha dobré hudby z veřejného rozhlasu určitě nikoho nepohorší.Takže nezapomeňte 31.12.2001 v 24.00 hod na náměstí.

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

  Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo

33. zasedání OZ dne 14.11.2001

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 12.12.2001 od 17.00 hodin.

Oznámení
Internet pro veřejnost bude v Základní škole Frymburk v sobotu dne 15.12.2001 od 9.00 do 12.00 hodin.


 Vážení spoluobčané Nahoru

Sbor dobrovolných hasičů ve Frymburku přeje všem příjemné prožití svátků vánočních a v nadcházejícím novém roce 2002 hodně osobních, rodinných i pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví.

I v letošním roce dovezeme do naší obce a osad Blatná a Milná BETLÉMSKÉ SVĚTLO MÍRU. Tentokráte nám jej přivezou kolegové z Rakouska do kostela ve Zlaté Koruně. Občané Blatné, kteří budete mít zájem si oheň převzít a odnést domů, máte možnost přijít dne 23. prosince v 18.45 hodin před pohostinství „U Račáků“. Občané Frymburka si budou moci oheň převzít v uvedený den od 19.00 hodin v parku na náměstí u kašny. Občané z Milné si oheň mohou převzít od 19.30 hodin u kapličky v Milné.

Pokud někdo uvedené termíny nestihne, má možnost ještě po celý druhý den 24.12. si oheň převzít v požární zbrojnici u stálé služby.

Lieb Václav – starosta sboru


 Technický sedmiboj Nahoru

Vážení sportovní přátelé! Blíží se nový rok a s ním i další, již pátý ročník „Technického sedmiboje dvojic o putovní pohár starosty obce“. Přicházím s informacemi o konání pátého ročníku této soutěže již nyní, v prosinci letošního roku. Zámysl je, aby se jednotlivá kola soutěže a i potom finálové kolo, konala již v měsících únoru a březnu, kdy mají relativně volnější kalendář i místní fotbalisté. Hlavním cílem této soutěže je však umožnění účasti širokým vrstvám všech zájemcům z naší obce, jakož i příjemné vyplnění dlouhé zimní sportovní přestávky. Pro zopakování pár údajů o podmínkách účasti v této akci.

Soutěž proběhne v sedmi technických disciplínách:
1) Střelba pokutových kopů
2) Líný tenis – čtyřhra
3) Volejbal
4) Košíková – střelba trestných hodů
5) Nohejbal
6) Floorbal – trestná střílení
7) Stolní tenis – čtyřhra

Minimální věková hranice pro účast v soutěži je 18 let, maximální není omezená. Soutěže se může zúčastnit libovolná (tzn. i smíšená) dvojice z Frymburku. Je povolen jeden náhradník (náhradnice), ale pouze pro případ onemocnění nebo úrazu apod. Po zahájení soutěže není již možné střídat. Přihlášky je možné zaslat písemně nebo se přihlásit telefonicky na adresu Miroslav Flígr, Frymburk 139, TF 735145. V přihlášce uveďte složení dvojice (jméno, příjmení, věk), event. náhradníka (náhradnici). Na základě podané přihlášky obdrží každá dvojice písemné propozice soutěže. Přihlášky zašlete do 15.1.2002. Podle počtu přihlášených dvojic bude stanoven termín konání v měsících únor až březen příštího roku. V případě většího počtu zájemců proběhnou soutěže ve skupinách a vítězové se potom utkají ve finálové skupině.

V této soutěži nerozhoduje pouze věk a fyzická kondice, ale především technická dovednost a cit pro hru a míč.

SPORTU ZDAR!!! M.F.

 Ostatní Nahoru

Občanské průkazy, kterým končí platnost k 31. prosinci 2001
Ministerstvo vnitra upozorňuje občany, kteří jsou držiteli občanského průkazu typu knížka a nemají v něm vyznačeno státní občanství České republiky, že dnem 31. prosince 2001 končí jejich platnost. Vzhledem k tomu, že doba vydání nového občanského průkazu může činit až 30 dnů, je třeba požádat o jeho vydání co nejdříve. Další informace lze získat na OÚ Frymburk na tel. č. +420 380 735 114 u p. Frnkové.

P o d ě k o v á n í
Dne 26.11.2001 jsme se vydali poprvé do opravdického divadla v Českém Krumlově.
Shlédli jsme představení brněnského divadla Radost „O Růžence“. Představení i samotné divadlo se nám moc líbilo. Někteří z nás v něm byli opravdu poprvé. V pohádce nebyli jen herci, ale i překrásně vyřezávané loutky a kulisy. Slyšeli jsem i spoustu písniček.
Mockrát děkujeme panu Jozefu Boháčovi, který nám zdarma zapůjčil karavan a pan Štefan Malák nás do Č. Krumlova dovezl. Děkujeme i všem našim rodičům.

žáci 2. třídy ZŠ se svou učitelkou Ivetou Kuchárovou

Drakiáda
Okolo svatého Martina bývá sněhová peřina. Naštěstí v neděli 11.11.2001 sníh nebyl, a tak jsme mohli uspořádat Drakiádu. Na fotbalovém hřišti se sešlo 40 soutěžících dětí s draky, které za hlasitého povzbuzování rodiči, sourozenci i dalšími příbuznými soutěžily ve dvou disciplínách“ komu drak vzlétne nejvýše a komu vydrží nejdéle ve vzduchu. Nechyběly ani akrobatické kousky. Dvěma drakům se zamotaly ocasy a jeden se dokonce usadil na větvi. Pomohla pila a šikovné ruce. A protože už byla velká zima, zahřívali jsme se v občerstvovacím stánku a u ohýnku. Pečené brambory byly výborné a atmosféra jako za starých časů na vsi. Děkujeme za hojnou účast a za propůjčení fotbalového hřiště.

Šachový turnaj
Po celou sobotu 17.11.2001 v hospůdce Na hřišti probíhal šachový turnaj. V této sportovní disciplíně se utkalo 8 hráčů. Po velmi vyrovnaném finálovém zápase zvítězil Tomáš Řezáč nad Danielem Kápičkou. Gratulujeme.

Pozvánka na koncert kapely ECHT!
Vánoce jsou za dveřmi, většina z nás se těší na setkání s příbuznými z daleka i blízka a na mnoho dobrot. Jak ale setřást plná bříška a trochu si od toho hodování odpočinout? Nejlépe tancem! Přijďte si zatančit 26.12.2001 do Hospůdky u převozu, kde se bude konat od 20.00 hodin koncert všem dobře známé kapely ECHT! Spojený s křtem nového CD a knihy. Jste srdečně zváni.
Za občanské sdružení Lipno-Dunaj Iveta Kuchárová a Martin Nekola

 

P O Z V Á N K A
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě ve Frymburku zve všechny důchodce (ženy starší 57 let, muže starší 60 let) v pondělí 10.12.2001 od 14.00 hodin na vánoční besídku do hotelu Maxant.

Osobní pozvánky již nebudou zasílány. Dopravu z Blatné, Milné a Náhlova lze v omezeném množství a po předešlé domluvě zajistit.

I v letošním roce budou předávány poukázky na odběr zboží dle výběru v obchodě Spar manželů Boháčových. Poukázku nutno vybrat do 15.12.2001. V případě neúčasti n vánoční besídce si tuto poukázku vyzvedněte na OÚ.

Za SPOZ – Frnková

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0