Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIV Číslo 176 - Listopad 2001

Logo Frymburka
Rok 1848 a zrušení roboty
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
VT v ZŠ Frymburk
Co přinášejí nové zákony ve vodním hospodářství?
Ostatní
 

 

 Rok 1848 a zrušení roboty Nahoru

Když začaly 13. března 1848 navečer hořet na vídeňských předměstích továrny a petiční aktivita přerůstala v revoluci, byl obětován Metternich a konstituce dostala kouzelnou moc. Od 17. března 1848 byly zřizovány "národní gardy". Také ve Frymburku byla vytvořena národní garda, která měla 42 členů. Hejtmanem byl zvolen Matyáš Greipl a poručíky Karel Seichter a Antonín Sup. Úkolem frymburské národní gardy bylo "starat se o klid a pořádek". Největší akcí dle frymburského kronikáře bylo "když o pouti zpupný selský lid a proletariát pod kramářskými boudami navzdory zákazu začal kouřit, začal nadávat měšťanům a způsobil jiné skandály, byla to frymburská garda, která tu nastolila klid, povstalce zavřela a mladíkům pohrozila odvedením k vojsku".

V srpnu 1848 byla v Hořicích sloužena polní mše pro národní gardy z Chvalšin, Hořic a Frymburka, kde byla frymburská garda "pochválena za dobrou exicírku a vynikající hudbu". Pokud někdo neví co je to exicírka, tak to je slavnostní pochod. Dle kronikáře Frymburka měla místní národní garda letní uniformu: "Blůza byla pruhovaná křížovým vzorem rybí kosti, kalhoty byly z plachtoviny s rudými pampulemi, modrá čepice s červeno-bílými šňůrami a na růži byl český lev. Opásáni byli černým lesklým řemenem, který nesl tašku s municí a boční palnou zbraň. Farní pamětnice si v roce 1848 všímá zcela jiné události: "Dne 14. května 1848 byla zahájena stavba nové školy. Stavitelem byl Julius Woisetschläger z Vyššího Brodu. Stavba byla dokončena v srpnu 1848. Slavnostní otevření školy provedl 20. září 1848 českobudějovický biskup Ondřej Lindauer. Na rozdíl od celoevropského revolučního kvasu frymburští budovali novou školu".

Ke konečné úpravě poddanských poměrů došlo 7. září 1848 patentem císaře Ferdinanda, jímž se zrušilo poddanství a "ochrana vrchnostenská se všemi zákony na tyto poměry se vztahující. Venkovský lid si oddechl a stal se samostatným majitelem půdy, na níž hospodařil". O tomto patentu se dověděli ve Frymburku v říjnu 1848. "Robota se přestala vykonávat a po vymření pamětníků po ní zůstala památka pouze v podobě různých zápisů v archivech buquoyského panství". Konec roboty přinesl problém, jak nahradit ztracené robotní síly. Všechny práce, vykonávané dosud robotníky, byly ve Frymburku rozděleny do čtyř kategorií. Do prvé byly zařazeny práce o žních, senách a otavě, do druhé bylo zařazeno plavení dříví, do třetí odvoz sena ze seníků a do čtvrté vyvážení hnoje, čištění luk, ukládání ledu, přehazování obilí, stavba a opravy silnic. Řešení bylo v podstatě jediné. Dosavadní robotní síly se musely v plném rozsahu nahradit námeznou prací. Po zrušení roboty byl však ve Frymburku nadbytek pracovních sil a tak přechod od roboty k námezní práci proběhl plynule a bez závad.

František Schusser

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Volné pobíhání psů
Vzhledem k množícím se stížnostem na volně pobíhající psy se obecní úřad rozhodl apelovat na jejich majitele. V naší obci platí Vyhláška o ochraně životního prostředí, čl. V. bod a) chov zvířectva musí být zabezpečen tak, aby zvířata volně nepobíhala po volných prostranstvích, bod e) je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata na dětská hřiště, pískoviště, cvičiště a koupaliště, dále pak na hřbitov a další místa opatřená upozorněním na zákaz vodění zvířat. Čl. VI. bod a) porušení této Vyhlášky bude posuzováno jako přestupek podle § 48 zákona č. 200/1990 o přestupcích pod pokutou 1000,- Kč, bod b) působnost této Vyhlášky se vztahuje na celé katastrální území Obce Frymburk, včetně přilehlých osad a rekreačních oblastí.

Žádáme Vás proto o dodržování této Vyhlášky. Stížnosti přicházejí od pracovníků pošty, rodičů napadených dětí, cyklistů, turistů apod. Nejvíce potulných psů se objevuje na Bažinách, na Rybízárně a v okolí náměstí. Dále jsme zaznamenali časté venčení psů přímo v parku na náměstí. Někteří majitelé se neobtěžují udělat ani pár kroků a psa venčí přímo před vchodem domu. Hlavně v panelových domech u ŠvP je tento způsob velmi oblíbený. Nájemníkům přitom vůbec nevadí, že si potom i jejich děti v těchto místech hrají. Obecní úřad bude přísně trestat všechny prokázané přestupky a vymáhat pokuty. Je třeba, aby všichni občané byli k těmto věcem všímaví a ve svých stížnostech konkrétní - oznámit písemně jméno majitele psa, dobu a místo přestupku.

Kauza Dolanský
Ústavní soud ČR odmítl ústavní stížnost podanou K.Dolanským, kterou podal poté, co Okresní soud v Českém Krumlově a po jeho odvolání i Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl jeho žalobu proti Obci Frymburk. Žalobou se Dolanský domáhal vyplacení částky 3 800 000,-Kč s 16 % úrokem po Obci Frymburk jako náhradu za znemožnění podnikání a nakládání s jeho údajným majetkem. Myslím si, že již není třeba dalších komentářů, a to z důvodů, že tato pro mě osobně i lidsky nechutná záležitost již dávno přesáhla únosnou mez. Spíš než hledání řešení se jedná o psychologickou válku doprovázenou urážkami, výhrůžkami a podlostmi z nejrůznějších stran, které v této kauze figurují. Přesto se v současné době obec stále snaží přimět K. Dolanského k splácení dluhu, který vůči naší obci má, a to i výzvou k vydání věcí, které tvořily předmět zástavy proti plnění jeho pohledávek ze strany Obce Frymburk. Zatím se nezdá, že bychom výrazně postoupili k nějakému přijatelnému řešení celé záležitosti. Celá věc je svým způsobem navíc komplikovaná vyšetřováním Policie ČR, zda nedošlo k porušení platných zákonů jak ze strany K. Dolanského, tak i ze strany současných i minulých představitelů obce. Osobně doufám, že rozhodnutím ústavního soudu byl ukončen více jak dvouletý soudní spor, který stál neskutečně mnoho času, peněz a i lidského úsilí. V této souvislosti veřejně děkuji advokátu JUDr V. Kracíkovi, který zastupoval naši obec v tomto nelehkém soudním sporu.

Chodník k zdravotnímu středisku
Možná někdo namítne, takový chodník - maličkost. S tím lze i souhlasit, ale je to jedna z tisíce takových maličkostí, které ve svém souhrnu tvoří obec. Z tohoto pohledu to má pak už jinou váhu. Nový chodník či chcete-li přístupovou komunikaci se podařilo zrealizovat v měsíci říjnu. Iniciativu i způsob předložil obecní úřad a finančně se z velké části podíleli a tím velice pomohli manželé Smítkovi a manželé Hendrychovi, za což jim náleží poděkování. Jak jsem uvedl na začátku, je to maličkost, ale je to součást toho co nás obklopuje a součást prostředí, které si pro svůj každodenní život vytváříme.

Odpady od nového roku nově?
Nelehký úkol mají v současné době naši zastupitelé. Budou muset rozhodnout, zda v souladu s novým zákonem o odpadech přijmou potřebnou vyhlášku a zavedou nový systém likvidace komunálního odpadu. V čem je tento systém nový? Hlavně v tom, že zásadně mění způsob financování likvidace komunálního odpadu tak, že se na něm podílí každý trvale bydlící občan naší obce včetně nemluvňat, důchodců, studentů a vlastníků rekreačních zařízení (chat) v našem katastrálním území. Je to právní norma, která nám poprvé umožňuje zpoplatnit též již zmíněné chataře a lépe umožní obci dotlačit podnikatele, aby si své odpady likvidovali v rámci své podnikatelské činnosti a ne na úkor občanů. Zhruba se pokusím ve zkratce přiblížit samotnou realizaci. Jednalo by se o to, že každý občan by zaplatil formou místního poplatku obecnímu úřadu stanovenou částku, která by byla rozdělena na dvě části - řekněme na zálohu a na doplatek. Výše tohoto poplatku je regulována zákonem a není důležité nyní o ní spekulovat. Řada z občanů bude naříkat proč to měnit, když je to takhle v pořádku a mají i pravdu. Likvidace komunálního odpadu ale nejsou jen popelnice, je to také separovaný odpad, dále vývoz odpadků z veřejných prostranství a v neposlední řadě likvidace divokých skládek. Za to všechno se musí platit. Naše obec vše platí ze svého rozpočtu. V některých obcích tyto náklady mají zaúčtované do ceny za jeden vývoz popelnice. Celkový trend je zavádění paušálního poplatku. Řada lidí si pak řekne: "Už nebudu separovat". To ale není správné, separovat bude stále nutné, protože nám to přinese ve svém konečném vyúčtování úsporu nákladů. Bude to znamenat i nižší druhou část poplatku tzv. doplatek. Nepředpokládám, že by v budoucnu obec nedotovala likvidaci komunálního odpadu, ale je jen otázkou v jaké výši. Též nepředpokládám, že by poplatek stanovený na občana měl být nějak vysoký, o tom povedeme v zastupitelstvu ještě mnohé diskuse. Samozřejmě visací zámky na popelnicových nádobách asi ztratí smysl. Též dojde u větších bytovek k umístění 1100 l kontejnerových nádob, které by měly nahradit stávající popelnice. Jak je patrno, změny to rozhodně budou a pokud bude převyšovat jejich kladný efekt, pak je třeba se pro ně rozhodnout. Jestliže zastupitelé nebudou spatřovat přínos, potom je třeba je zamítnout, ale o tom je to samotné rozhodování.

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo  

32. zasedání OZ dne 10.10.2001

  • Odsouhlasení rozpočtových změn č. 1 - 4/2001
  • Seznámení s několika variantami financování opravy střechy na čp. 36
  • Odsouhlasení výměny pozemků
  • Schválení přidělení bytů v čp. 86 p. Semschové a p. Temjakové
  • Odsouhlasení pronájmu pozemku

Oznámení
Internet pro veřejnost bude v Základní škole Frymburk v sobotu dne 24.11.2001 od 9.00 do 12.00 hodin.

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne 14.11.2001 od 17.00 hodin.


 VT v ZŠ Frymburk Nahoru

 

VT v ZŠ Frymburk
Chtěl bych Vás stručně seznámit se stavem výpočetní techniky v naší ZŠ. Jak jistě všichni dobře víte, již dva roky se ve všech médiích objevují informace o tom, kolik miliard se mělo vynaložit v loňském roce a kolik miliard se vynaloží v letošním roce na rozvoj výpočetní techniky a na připojení k internetu na základních a středních školách. Bohužel ani loni, ani letos nedostala naše ZŠ ani korunu. Přesto však vybavení počítačové učebny je na velmi slušné úrovni. Je zde celkem 10 PC, které jsou propojeny do sítě a celá síť je připojena na internet. Naše děti se zde mohou učit opravdu takové programy, které se v dnešní době v naší společnosti používají. Dokonce i specialisté z počítačových firem, kteří občas učebnu udržují, se vyjádřili velmi pochvalně s tím, že takováto úroveň je na středních školách. To, že se nám to podařilo, je zásluhou obecního zastupitelstva v čele se starostou. Naše obec již druhý rok financuje celou výstavbu počítačové učebny tím, že v každém roce uvolní určitou finanční částku na další vylepšení. Navíc kompletně financuje i provoz internetu pro děti i učitele v rámci výuky. Znamená to tedy, že naše děti, které se v této učebně učí, nemusí přispívat na provoz na internetu ani symbolickou částkou (což je na některých školách naprosto běžné). Jedenkrát za měsíc je umožněno i ostatním občanům "zasurfovat" si na internetu a to za opravdu symbolický poplatek. Tímto článkem bych chtěl, kromě jiného, poděkovat celému obecnímu zastupitelstvu naší obce za tuto činnost, která opravdu plně podporuje a rozvíjí počítačovou gramotnost našich dětí.

V současné době díky finančnímu příspěvku sponzora je v jednání přeměna analogové linky pro internet na linku ISDN. Pokud vše dobře dopadne, bude to další krok, který umožní zkvalitnění a zrychlení přenosu informací z internetu. Za tento finanční příspěvek bych velmi rád poděkoval Ing. Janu Štěpánovi. Vím, že podobných žádostí o sponzorské dary dostávají místní podnikatelé mnoho (i já jsem jich v tomto směru několik oslovil) a proto si velmi vážím tohoto kroku a jediný způsob, jak mohu za toto poděkovat, je zveřejnění v našem zpravodaji.

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří pomáhají naší ZŠ v této v současné době velmi důležité a preferované oblasti v naší společnosti. Děkuji a doufám, že spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

M.F.


 Co přinášejí nové zákony ve vodním hospodářství? Nahoru

Zákon o vodovodech a kanalizacích a vodní zákon

V polovině letošního roku byly po několikáté přípravě a projednávání přijaty dva zákony, které mají klíčový význam pro oblast vodního hospodářství. Jedná se o zcela nový zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a nový vodní zákon č. 254/2001 Sb. Obě normy by se měly stát základem nové legislativy v oblasti životního prostředí, jejíž změny souvisejí zejména s připravovaným přistoupením České republiky k Evropské unii.

Přestože obě normy budou účinné již od ledna roku 2002, dosud nebyly schváleny jejich prováděcí předpisy. Jejich přesné dopady na každodenní život proto ještě nejsou zcela zřejmé, obecné trendy a tendence však lze vysledovat již nyní. Jde zejména o zpřísnění norem v celé oblasti životního prostředí. Z obecného pohledu jsou snahy státu o větší profesionalitu, rozsáhlejší a kvalitnější evidenci, větší provázanost jednotlivých složek a posílení dohledu nad širokým spektrem činností jistě v pořádku. Druhou stranou mince těchto opatření jsou vyšší provozní náklady, které se v budoucnu budou muset promítnout do cen vodného a stočného.

Většinu nových povinností, které oba zákony ukládají majitelům sítí a jejich provozovatelům již nyní 1.JVS a.s. zcela standardně plní. Příkladem mohou být smlouvy na dodávku vody se všemi odběrateli, majetková a technická evidence či uvážlivé plánování kroků do budoucna. Nicméně i tyto oblasti budou muset projít změnami, protože po schválení prováděcích předpisů k novým zákonům bude potřeba aplikovat nové metodické pokyny. O změnách budeme naše zákazníky vždy s předstihem informovat.

Nové pravomoci obcí při investiční výstavbě
K odstranění dnešních nekonečných a prakticky neřešitelných sporů mezi zájmy obcí a jejich občanů a ostatní subjekty byla do zákona o vodovodech a kanalizacích včleněna pasáž, ve které se hovoří o veřejném zájmu při zřizování a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Měla by to být pomocná ruka obcím například při nesouhlasu majitele s vedením obecního vodovodu či kanalizace přes jeho pozemek. O aplikovatelnosti této pasáže v praxi se přesvědčíme až v budoucnu. Doufáme však, že i v této záležitosti bude vítězit oboustranně přijatelné řešení a zdravý rozum.

Jednoznačným rozšířením pravomocí obcí je možnost nařídit v přenesené působnosti vlastníkům pozemků nebo staveb připojit se na kanalizaci, pokud je to technicky možné. Nemělo by se tak již nadále stávat, že obec postaví novou kanalizaci, ale její potenciální uživatelé se odmítnou na ni napojit, aby se vyhnuli placení stočného a dále znečišťují své okolí vznikajícími splašky. Zákon zároveň již dále neumožňuje vypouštět odpadní vody do kanalizace, která je zakončena funkční čistírnou odpadních vod, přes septiky a žumpy.

Obec bude mít podle nového zákona, v souladu s praxí v řadě jiných státech, právo vybírat za připojení na obecní vodovod nebo kanalizaci poplatek. Ten by měl svou výší odpovídat maximálně zhodnocení stavebního pozemku možností připojit se na sítě ve srovnání s pozemkem nezasíťovaným.

Dvousložková cena vody
Dlouho očekávanou změnou, kterou přináší nový zákon o vodovodech a kanalizacích, je právo obce zavést dvousložkovou formu placení vodného a stočného. Vodovody a kanalizace jsou jediným síťařským odvětvím, kde tento způsob placení za službu nebyl dosud zaveden. Je to zcela paradoxní, protože právě ve vodním hospodářství je zřejmě největší podíl stálých neboli fixních nákladů, které nejsou závislé na odebraném množství vody (opravy a údržba sítě, investiční náklady, zajištění nepřetržité dodávky, údržba vodoměrů apod.). A právě ty by měly být zpoplatněny paušální sazbou, ke které by se platila nižší sazba za odebranou vodu. Zákon stanovuje jasná pravidla pro výpočet paušální sazby, přičemž ta by mohla pokrýt podle odhadů v příštích letech mezi 10 až 20 procenty všech nákladů. Nezaplatí se tak prozatím zdaleka všechny fixní náklady, které se pohybují podle lokality většinou mezi 60 až 80 procenty všech nákladů.

Dvousložkový způsob placení za dodávky vody a odvádění odpadních vod je v každém případě spravedlivější, než dosud zavedené placení pouze za odebrané množství. Celkově vybraný objem prostředků zůstane stejný, jen se o jeho zaplacení podělí jinak spotřebitelé. Stálí odběratelé s průměrnou spotřebou by na novém způsobu neměli určitě prodělat. Ušetřit by měli spotřebitelé s nadprůměrným odběrem, hlouběji sáhnout do kapsy budou zřejmě naopak muset ti, kteří vodovod či kanalizaci používají jen nárazově nebo velmi málo.

Pro chataře a chalupáře, kterých se toto opatření dotkne zřejmě ve větší míře, připravil nový zákon o vodovodech a kanalizacích ještě jednu změnu oproti současnosti. Budou muset začít platit za odvážení srážkových vod ze své nemovitosti do veřejné kanalizace. Od placení stočného za srážkové vody jsou podle nového zákona osvobozeni jen vlastníci nemovitostí určených k trvalému bydlení.

Vývoj cen vodného a stočného v dalších letech
V novém vodním zákoně je zcela nově zaveden poplatek za odběr podzemní vody a nově je zároveň koncipován poplatek za vypuštění odpadních vod do toků, který budou platit všichni jejich producenti, bez ohledu na kvalitu čištění. Přes různé způsoby zdůvodňování zavedení těchto plateb jde zřejmě zejména o snahu státu získat další prostředky na dotace pro investice do vodního hospodářství v dalších letech. Dopad na ceny bude bohužel nepříznivý zejména v lokalitách, které jsou zcela nebo ve velké míře zásobovány z podzemních zdrojů. Celkem se předpokládá navýšení o více než 3 koruny na kubík vody, ale každá lokalita je z tohoto pohledu odlišná.

Vliv nové legislativy se projeví i v dalších oblastech souvisejících s vodním hospodářstvím. Nové normy podstatně omezily a zpřísnily možnosti nakládání s odpady, kde mohou výrazně podražit zejména platby za likvidaci čistírenských kalů. V delším časovém horizontu budou mít jistě vliv i nové požadavky na kvalitu pitné i odpadní vody.

Slovo závěrem
Nová pravidla, přísnější předpisy, lepší kontrola. To vše jsou nástroje, kterými se stát snaží ochránit konečné spotřebitele před případnou neprofesionalitou a zvůlí. V souvislosti s nedávnými "americkými událostmi" nás čeká v této oblasti ještě zřejmě další přitvrzení podmínek. Cena, kterou budeme muset v budoucnu zaplatit, je daní za ochranu a bezpečnost nás všech. Daní obdobnou jsou náklady spojené s ochranou našeho životního prostředí, jehož trvalé zlepšování je podmínkou našeho vstupu do Evropské unie.

Rádi bychom všechny zákazníky 1.JVS a.s. ubezpečili, že budeme i nadále podnikat veškeré potřebné kroky, k jejich spokojenosti s naší službou a zároveň hledat všechny cesty, jak minimalizovat finanční dopad přijatých a budoucích opatření na ceny vodného a stočného.

Ing. Martin Kalač
asistent generálního ředitele 1.JVS a.s.

 Ostatní Nahoru

O m l u v a
Omlouvám se všem zúčastněným ženám, které byly v úterý v restauraci Markus na tzv. přednášce o onkologii. To co tam předvedla firma ART MORAVIA byl doslova podraz nejen na mne, ale i na Vás. Kontaktovala mne paní ze zmíněné firmy, která mi slíbila odbornou doktorku z Moravy ze speciální kliniky. Jak jste samy slyšely, mluvilo se o nemoci jen pár minut. Jinak jsme musely vyslechnout více než hodinovou přednášku o něčem, o co jsme neměly zájem. Ještě jednou se moc omluvám a z dalších přednášek jsem dočista vyléčená.
M. Boháčová

P o d ě k o v á n í
Svaz žen by chtěl touto cestou poděkovat našemu starostovi, že nám umožnil pořádat jarní a podzimní burzu na obecním úřadě v obřadní místnosti. Víme, že je to krásná místnost, určená k jiným účelům, a že s tím je spojena řada problémů. Proto si toho velmi vážíme. Do budoucna se budeme snažit hledat jiné prostory.
Za ČSŽ M. Boháčová

Studená kuchyně
ČSŽ ve Frymburku Vás zve v úterý 20.11.2001 do Internetové kavárny v 18.00 hodin na "Studenou kuchyni" s Mirkou Marvanovou. Ukázky vánočního prostírání a obložených chlebíčků dle Vašeho přání atd.
M. Boháčová

 

P O Z V Á N K A
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě ve Frymburku zve všechny důchodce (ženy starší 57 let, muže starší 60 let) v pondělí 10.12.2001 od 14.00 hodin na vánoční besídku do hotelu Maxant.

Osobní pozvánky již nebudou zasílány. Dopravu z Blatné, Milné a Náhlova lze v omezeném množství a po předešlé domluvě zajistit.

I v letošním roce budou předávány poukázky na odběr zboží dle výběru v obchodě Spar manželů Boháčových. Poukázku nutno vybrat do 15.12.2001. V případě neúčasti n vánoční besídce si tuto poukázku vyzvedněte na OÚ.

Za SPOZ - Frnková

 


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0