Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIII Číslo 164 - Listopad 2000

Logo Frymburka
Prvé stopy osídlení
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
Yacht Club Kovářov v roce 2000
Fotbal - ženy
Zpráva tenisového oddílu
Pojednání o prezidentu T. G. Masarykovi
Třídit odpad je normální

 
 Prvé stopy osídlení Nahoru

     Doktor Slavomil Vencl z Archeologického ústavu v Praze prokázal, že vltavské údolí nad Frymburkem bylo osídleno již ve střední době kamenné, v mezolitu, tedy v sedmém a šestém tisíciletí před naším letopočtem. Profesor Vratislav Čapek charakterizuje toto období jako „závěrečnou fázi paleolitického přisvojovacího hospodářství, kdy člověk používal luk a šíp, objevuje oheň a vyrábí drobné nástroje, dokládající používání kombinovaných nástrojů“. Tábořiště lovců, rybářů a sběračů stará téměř devět tisíc let ukázala, že tito mezolitičtí lidé v blízkosti dnešního Frymburka užívali k lovu zvěře luky a šípy, oštěpy a vrhací hole a k rybolovu harpuny a kostěné udice.

     Menší skupiny lovců, rybářů a sběračů se pohybovaly v nevelkém prostoru mezi dnešním Frymburkem a Horní Planou, především na levém břehu Vltavy. Bioarcheolog Jaromír Beneš uvádí, že za mimořádný objev posledních deseti let lze označit identifikaci asi 15 lokalit na břehu dnešní lipenské přehrady. I když jejich horská poloha ve střední Evropě není nijak mimořádná, je jejich původně náhodné zjištění připomínkou, že jejich podrobná topografie nás teprve čeká. Tito první obyvatelé v okolí dnešního Frymburku si stavěli chýše a chatrče s ohništěm. Oheň býval otevřený a sloužil k vaření, vytápění i jako zdroj světla. Tito lidé žili jen z lovu, rybolovu a sběru a kočovný způsob života nesl s sebou rozdělení úkolů a prací i vzájemnou pomoc. Vyráběli nástroje, zbraně a oděvy společně a jen pro svou skupinu. Neexistovala u nich ještě směna výrobků ani zemědělství.

     Na otázku „Odkud přišli?“ dává částečnou odpověď S. Vencl ve svém článku Mezolitické osídlení na Šumavě, kde píše: „Vodopisně leží sledovaná oblast těsně při labsko-dunajském rozvodí. Například na jih od Frymburka, od Přední Výtoně, se prameny přítoků Horského potoka, ústícího do dunajského přítoku Mühlu, nacházejí 1,5 km od Vltavy, přičemž relativní převýšení nečinilo ani 80 metrů“. Pro evropské mezolitiky neznamenal tedy přechod rozvodí, které na jih od Přední Výtoně leží jen v nadmořské výšce 790 metrů, žádný problém. Lze soudit, že kontakt mezolitiků z horního Povltaví s Podunajím nečinil větší potíž. Dunaj teče ve vzdálenosti sotva třicet kilometrů od Vltavy, tedy ve vzdálenosti takřka jednodenního pochodu.

     Kolekce 2.620 kusů mezolitické štípané industrie z 15 nalezišť v okolí Frymburku představuje výsledek mnoha desítek hodin průzkumů a sběrů, které z největší části prováděl Z. Petr se svými přáteli v letech 1983 až 1985. Hustá síť krátkodobých až sezónních stanic vyjadřuje pohyblivost, intenzitu a trvání mezolitického osídlení. Bezprostředně přiléhající oblasti jsou Horní Rakousko a Bavorsko. Území celého Horního Rakouska je zatím nálezově sterilní, zatím co v Bavorsku se mezolitické lokality kumulují hlavně v okolí Dunaje. Geograficky zřejmě nejbližší mezolitické nálezy pocházejí ze severního okolí Pasova a zejména z hrany dunajského údolí jihovýchodně od Řezna. Dá se tedy předpokládat, že mezolitičtí obyvatelé přišli k dnešnímu Frymburku od Dunaje a to z území mezi Pasovem a Řeznem, což představuje vzdálenost jen 50 až 150 km. Zda přišli rozvodím u Přední Výtoně nelze vyloučit.

 František Schusser

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Volby
     Dne 12. listopadu 2000 od 8.00 do 22.00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Budějovického kraje v budově Obecního úřadu Frymburk v prostorách obřadní místnosti. Dovoluji si připomenout a upozornit na několik důležitých informací týkajících se voleb.

     V souladu se zákonem byla ustavena okrsková volební komise, která má 6 členů + zapisovatele. Předsedou okrskové volební komise byl na jejím prvním zasedání losem zvolen pan Václav Liebl.

Restituce
     Možná si někteří z vás všimli, že tu a tam se v obci objevují geometrické značky. Jedná se z velké části o vytyčování pozemků, které Obec Frymburk jako povinná osoba ze zákona musí vydat zpět původním vlastníkům. Týká se to také některých zahrádek, garáží, části koupaliště apod. Obec Frymburk aktivně jedná s vlastníky o odkoupení restitučních pozemků zpět do vlastnictví obce. Tato jednání nejsou zrovna snadná a neprobíhají nějak zvlášť rychle. Přesto věřím, že jednání o pozemcích, na kterých se nalézají zahrádky a jiné pro obec důležité objekty budou vyřešena k oboustranné spokojenosti tak, aby zůstaly zachovány nájemní smlouvy.

Stav zaměstnanosti k 30.9.2000
     V naší obci k tomuto datu byla míra nezaměstnanosti 11,53%, což představuje cca 85 nezaměstnaných. Přes veškerou snahu obecního úřadu a i zahájení provozu – jak hotelu Vltava, tak Mariny Lipno, se nedaří tento stav snížit. Pro porovnání uvádím, že míra nezaměstnanosti našeho okresu je 8%.

Hasičská zbrojnice
     Na zářijovém zasedání OZ došlo k rozhodnutí vyhovět představitelům Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově o převod hasičské zbrojnice ve Frymburku na tento subjekt. Hlavním důvodem převodu je ta skutečnost, že pro udržení profesionálního pracoviště jsou nutné další investice do tohoto objektu. Jelikož HZS má možnost získat investiční prostředky z rozpočtu státu vyčleněné pro Hasičský záchranný sbor, ale pouze za podmínky, že objekt bude ve vlastnictví státu prostřednictvím HZS, je rozumné tento převod uskutečnit. Samotná smlouva samozřejmě obsahuje klauzuli, že v případě ukončení činnosti HZS ve Frymburku bude převedena hasičská zbrojnice zpět do vlastnictví obce bez ohledu na výši vložených prostředků. Smlouva též obsahuje ujednání o zachování prostor pro činnost našeho Sboru dobrovolných hasičů.

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo   22. zasedání OZ dne 11.10.2000
 • projednání nabídky firmy ASA Praha na komplexní hospodaření s odpady

 • schválení přidělení bytů:

čp. 3 1+1 manž. Šuhajovi (Robert) na dobu určitou 1 rok
čp. 3 1+0 pan Jindřich Bouchal ml.
čp. 86 1+0 paní Bohumila Nováková
čp. 76 1+1 paní Karolína Michálkaová
čp. 139 1+1 manž. Dolejšovi

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne od 17.00 hodin.

 Yacht Club Kovářov v roce 2000 Nahoru

     Výsledky činnosti YC Kovářov v roce 1999, uveřejněné ve Frymburském zpravodaji, a příznivé ohlasy na tuto informaci nás zavázaly k tomu, že i letošní rok bilancujeme veřejně, se všemi čtenáři zpravodaje.

     Lipenská vodní nádrž nabízí nejlepší podmínky pro jachting v celé ČR, konkurovat může jen Novomlýnská nádrž na Jižní Moravě, kde však v důsledku sporů mezi různými zájmovými skupinami zůstává mezinárodní využití této překrásné nádrže stále jenom záměrem do budoucna.

     Na lipensku se podařilo, zásluhou mnoha nadšených a fundovaných odborníků, uvést ve skutečnost systém péče jak o ekologická kritéria, která jsou nastavena velmi vysoko a také odborně kontrolována, tak také o nabídku zázemí pro realizaci mnoha sportovních aktivit, rovněž ekologicky nezávadných sportů – cyklotrasy, turistika, houbaření, v neposlední míře pak jachting.

     YC Kovářov vytváří podmínky pro posledně jmenovaný sport, a to, vzhledem ke svým zkušenostem v této činnosti, hned na vysoké mezinárodní úrovni. Po několik let tak zde pořádal mezinárodní regaty ve třídě Star, mezinárodní mistrovství České republiky v olympijských třídách Tornado a Soling, mistrovství Evropy juniorů ve třídě pirát a pod.

     Těchto regat se zúčastňovali přední jachtaři, kupř. bratři Pavlišové ve třídě Tornado, ale i olympijští vítězové ze Sydney – Hagara a Steinacher z Rakouska. Match Racing mistrů na Kovářově vyhrála i naše nejúspěšnější olympionička, závodící ve třídě Evropa – Lenka Šmídová, která v Sydney skončila na historicky nejlepším sedmém místě, jakého kdy náš jachtař dosáhl.

     Činnost výchovná a trenérská byla v našem klubu také úspěšně rozvíjena. Na základě smlouvy s bavorským jachetním klubem SC BW 98 se konala letos v Kovářově regata pro několik lodních tříd, uspořádaná tímto klubem, ale i složení zkoušek z ovládání plachetnice, kde přísnými zkoušejícími byli tři zástupci zkušební komise z Norimberka.

     V uznání zásluh o rozvoj třídy Star, ale i mezinárodních kontaktů, v neposlední řadě také jako uznání dobrých organizátorských kvalit, pověřilo vedení 17. Districtu (čítá několik zemí – např. Slovinsko, Maďarsko, Rakousko, Rusko, Gruzii, Bavorsko a Českou republiku) YC Kovářov uspořádáním mistrovství 17. Districtu v olympijské třídě Star. Závodu se zúčastnilo 20 lodí, což je historické maximum, jaké kdy na Lipně v této třídě mohlo být vidět. Vítězem se stal Rakušan, olympionik Spitzauer. Při hodnocení regaty sekretářem 17. Districtu třídy, panem Weillerem z Německa bylo konstatováno, že kromě dobré organizace – např. nejrychlejší postavení závodní tratě s jakým se setkal – umožnily větrné podmínky na Lipně dosud nevídané – ve dvou dnech uskutečnit 7 rozjížděk, a tak výrazně posílit regulérnosti mistrovství. První česká loď, kormidlovaná Davidem Křížkem (ano, nemýlíte se, je to tentýž, který letos přeplavil Atlantik v lehkém nafukovacím katamaránu), skončila na pěkném desátém místě.

     Další zdařilou akcí v YC Kovářov bylo mezinárodní mistrovství České republiky v prestižních třídách Tornado a Soling. 12 Tornad a 10 Solingů představovalo opět nejvyšší počet těchto lodí, jaký kdy nejen Lipno, ale jakákoli česká vodní plocha hostila. Mistrovství se uskutečnilo v rámci regaty Le Cygne Sportiff a mělo jednoznačný příznivý ohlas i po společenské stránce.

     YC Kovářov letos čekají ještě dvě akce: školení Hladinové záchranné služby, která ve středisku na Kovářově nabídne zájemcům z celé republiky velmi dobré podmínky k vyškolení (kvalitní lektoři, moderní záchranné prostředky, náročná hladina lipenské přehrady) a dále umožní obnovit licenci záchranáře všem těm, kterým již prošla pětiletá lhůta platnosti jejich licencí, opět z celé ČR.

     Druhou akcí pak bude školení trenérů II. třídy, opět pro celou ČR. Je zřejmé, že i letošní snažení YC Kovářov bylo úspěšné. K výčtu sportovních akcí je třeba přidat i uvedení do provozu pensionu Star Class, který byl otevřen právě k mistrovství 17. Districtu v olympijské třídě Star, a jehož 20 lůžek umožnilo tento náročný závod vůbec zde uspořádat. Kalendář mezinárodních regat je totiž nesmírně obsazen a získat příhodný termín je velmi obtížné. A v sezónním termínu na Lipně není ani jedna postel volná. Myslíme si, že s pomocí jachetního sportu se nám podaří i rozšířit sezónu na jarní a podzimní měsíce – jachtaři potřebují pro svůj sport hlavně vítr – a pomůžeme tak regionu s obtížemi, které jej trápí, tj. s mimosezónní nezaměstnaností.

     Otevření pensionu Star Class bylo doprovázeno setkáním význačných osobností, podnikatelů a zástupců státních institucí, kteří tak měli možnost se přesvědčit o přínosnosti aktivit klubem pořádaných. Pro naši činnost nacházíme velkou podporu v mísních i okresních orgánech. Rovněž v kraji a celostátně jsou naše aktivity příznivě oceňovány. Pokud se setkáváme s nepochopením, je to jen v dílčích případech a majitelé těchto názorů nedisponují větším přehledem či odborností.

     Tedy závěrem: co dál? Stěží se podaří ještě zvýšit počet pořádaných regat. Vždyť olympijské třídy Tornado, Soling a Star mohou vybírat nejméně z 50 závodů na celém světě! Je velkým zadostiučiněním pro nás, když pohledem kupř. na mezinárodní celosvětový! jachtařský termínový list zjišťujeme, že tři regaty! jsou uvedeny v České republice a všechny jsou organizovány námi v Kovářově.

     Nepůjde jistě také o to zvyšovat startovné, protože jiné země stále ještě mohou nabídnout lepší podmínky, než kterými disponuje v současnosti naše země. Naše infrastruktura je prakticky nevytvořena, záměry na její vybudování se dosti často potýkají s neporozuměním. Myslím, že se musíme rozhodnout, jak se chovat v blízké budoucnosti. Míst, kam se mohou i méně movití zájemci uchýlit, je na celé zeměkouli velká řada, co víc, v našem nejbližším sousedství je jich stále více jak 20% nevyužilo. Musíme si uchovat nerušenou přírodu. Ne ovšem za cenu gheta, ve kterém budeme postupně všichni žehrat na nezájem okolí. Bude-li nám takový přístup vyhovovat, prosím, rozhodne-li o tomto trendu většina z nás. Vadí nám však, rozhoduje-li pár jedinců ve jménu nás všech nekoncepčně, neodborně či úzkoprse. Cestu k prosperitě v regionu vidím v podpoře turistického ruchu v celém spektru, aby i turista, houbař, cyklista či jachtař nalezl u nás dobré podmínky nejen pro svou odbornou činnost, ale také zázemí pro rodinný doprovod, pestrou nabídku s převisem možností jak ke společenské, tak také kulturní seberealizaci. V opačném případě budou muset zájemci o takovýto druh relaxace hledat svoji příležitost jinde. Těch příležitostí mimo náš region se již nyní nabízí hned celá řada.

Miloš Lázničk

 Fotbal - ženy Nahoru

Fotbal  
Vážení frymburští občané

     Dovolte, abychom my ženy, jenž jsme tělem i duší propadly fotbalu, tímto poděkovaly několika dobrým lidem, kteří nás finančně podpořili. Jsou to: Kosmetika ANNA – p. M. Šulcová, Penzion Markus – p. D. Krolová, lev salónů – p. Š. Juhaňák, manželé Štěpánovi, kteří své sponzorství pojali opravdu prestižně a přispívají pravidelně.

     Mnoho z Vás bylo svědky toho, jak jsme 23.9.2000 triumfálně zvítězily nad výběrem žen z Vyššího Brodu a to poměrem 3:0. Za Frymburk vstřelily gól: Simona „Pítrska“ Petričáková, Veronika „Výtoňska“ Mačková, Renata „Hagi“ Caková. Po tomto utkání se v tisku „Jihočeské listy“ objevila zpráva o tom, že TEAM vyšebrodských žen s námi sehrál vyrovnanou partii, spálily dvě gólové šance a dokonce prý dvakrát nastřelily tyč. Na to si však nikdo z nás nevzpomíná. Z toho vyplývá, že redaktor sportovních zpráv byl o průběhu utkání mylně informován. Zřejmě občanem trvale žijícím ve Vyšším Brodě. 14.10.2000 jsme sehrály ne příliš podařenou odvetu. Po nevyzrálém výkonu jsme domácím, po gólu Veroniky Výškové, podlehly 1:0.

     Těšíme se, že nás přijdete podpořit svou diváckou účastí na další připravovaná fotbalová klání.

S fotbalem na věčné časy a nikdy jinak.

 Zpráva tenisového oddílu Nahoru

 

     V měsíci září se nejprve dohrály zbývající dva zápasy okresního přeboru. Horní PlanáFrymburk 2:1, FrymburkLipno 3:0. Konečnou tabulku uvedeme v měsíci listopadu, protože v soutěži zbývá dohrát ještě ostatním mužstvům několik zápasů, a tak by byla tabulka neúplná.

     Dne 10.9.2000 proběhl historicky první tenisový turnaj žen – Frymburk Open při účasti šesti hráček. Zde uvádíme vítěze: 1. Šítová Růžena, 2. Řezáčová Jiřina, 3.Soustružníková Jaroslava. Za slunného počasí se sváděly urputné boje a místy se hrál opravdu hezký tenis plný pěkných výměn.

     Dne 23.9.2000 se konal ve Frymburku tradiční tenisový turnaj čtyřher. Tohoto sportovního klání se na závěr tenisové sezóny zúčastnilo rekordních 10 dvojic a snad poprvé v historii tohoto turnaje nám bylo dopřáno i krásné slunečné počasí. Hrálo se na šest her ve dvou skupinách po pěti dvojicích o výchozí postavení do bojů a o celkové umístění. O třetí místo se utkaly druhé dvojice ze základních skupin: Řezáč Tomáš + Boháč Miloš versus Žižka František + Novák Martin (9:8). Finálový zápas o celkového vítěze turnaje potom měl následující obsazení: Mertl Václav + Micák Josef versus Řezáč Oto + Řezáč Martin (9:5).

     Hlavním organizátorem a sponzorem turnaje byl Sportovní klub Tenis Frymburk a Občanské sdružení Lipno-Dunaj. Veliké poděkování patří 1. cestovní kanceláři Frymburk a Spar Boháč za dodání občerstvení a cen pro hráče.

     Na závěr si všichni účastníci společně zazpívali a zatancovali u výborného občerstvení a tento příjemný sportovní den tak krásně zakončili.

Za SK Tenis Frymburk
Tomáš Řezáč

 Pojednání o prezidentu T. G. Masarykovi Nahoru

     Osobnost Masarykova jako prezidenta je solidním symbolem, on nebyl jen emblémem na erbu, pouhá reprezentace. Zanechal po sobě obrovské dědictví mravní a kulturní, dokonce i u těch, kteří si toho nebyli vědomi a patřili k jeho nepřátelům. A přece to jejich nepřátelství bylo zjemnělejší o několik stupňů na vyšší úrovni, než bylo vlivu Masarykova. Lid říkal, že mu vládne osvoboditel a filozof. Nuže osvoboditelem svým dílem byl a to dílem podstatným, jeho velikost však byla jiného rodu než lid se domníval. Masaryk nebyl převratný filozof, byl důkladný, vzdělaný, ale sám nezaložil nic nového v tomto národě. Kromě toho byl znamenitý politik. Žádný papírový učenec znající život jen ze zažloutlých knih, byl vzdělanec a přitom muž, ba mistr praxe. Nebyl demagog a neslídil po oblibě, dovedl statečně říkat národu nepříjemné věci do očí. Jistě ho všichni nemilovali. Myslím však, že nebyli takoví, kteří si ho nevážili. Masarykovská republika nebyla zachvácená ani revolučními zmatky, ani ohrožena chaosem. Se všemi problémy, především sociálními udržela nepošramocenou demokracii. Tolik o Masarykovi.

     A nyní porovnejte samolibého Havla. To je veliký rozdíl. On se honí za lidumila a dává milost ožralům (viz Šimůnek, který byl ožralý a zabil autem tři lidi). Nebo matka, která zavraždila děcko a byla osvobozena atd. Havel se honí za metálama a chce znamenat něco a ukazovat se světu. Na pořádné a spořádané lidi nemyslí, ale sám na sebe ano!

     Toto pojednání napsal Josef Heřman a myslím, že každý s tímto souhlasí.


MATEŘSKÁ ŠKOLA
děkuje firmě JPS za zhotovení zahradních laviček, p. J. Boháčovi za dodání materiálu a p. F. Kupcovi z restaurace Bašta za finanční příspěvek.

KANCELÁŘ JVS
je od 1.10.2000 přemístěna na ČOV Frymburk, hodiny pro veřejnost každý pracovní den od 7.00 do 9.00 hodin, tel./ fax 735496.

AUTA ČERMÁK
Připravujeme pro Vás:

 • 18.11.2000 Vás zveme na zahájení prodeje a představení vozu Fabia Combi
 • od 1.11.2000 prodlouženou pracovní dobu pro prodej a servis Po – Pá do 18.00 hodin
 • 1. - 30.11.2000 akci „Seřídíme Vám světla zdarma“ s vydáním certifikátu o seřízení světlometů.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LIPNA-DUNAJ
Vás všechny srdečně zve na podzimní hudební zábavu. K tanci i poslechu Vám zahraje legendární pražská kapela ECHT! 18.11.2000 od 20.00 hodin v Hospůdce u přívozu!
Určitě přijďte!

RESTAURACE NA HŘIŠTI
pořádá v sobotu 18.11.2000 od 12.00 hodin vepřové hody.

HOTEL VLTAVA VE FRYMBURKU
si Vás u příležitosti zahájení zimní sezóny dovoluje pozvat na TANEČNÍ VEČER konaný 1.12.2000.

Program:
 • zahájení ve 20.00 hodin
 • k tanci i poslechu hraje skupina KORZO
 • tombola
 • překvapení hotelu Vltava

Využijte našich mimořádných slev pro tuto akci – 40% z jídelního a nápojového lístku! Vstupenky á 70,- Kč k prodeji v 1.CK Frymburk od 6.11.2000. Těšíme se na Vaši návštěvu!

P O V Á N K A
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě ve Frymburku zve všechny důchodce (ženy starší 57 let, muže starší 60 let) v pondělí 4.12.2000 od 14.00 hodin na vánoční besídku do hotelu Maxant.
Osobní pozvánky nebudou zasílány. Dopravu z Blatné, Milné a Náhlova lze v omezeném množství a po předešlé domluvě zajistit.
V letošním roce nebudou předávány dárkové koše, ale poukázky na odběr zboží dle výběru, v obchodě Spar manželů Boháčových. Poukázku nutno vybrat do 15.12.2000. V případě neúčasti na vánoční besídce si tuto poukázku vyzvedněte na OÚ.
Za SPOZ – Frnková

Cestovní kancelář při hotelu VLTAVA ve Frymburku Royal service pořádá v sobotu 16.12.2000

JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO PRAHY
spojený s prohlídkou Pražského hradu, Zlaté uličky, Starého města a Karlova mostu a možností předvánočních nákupů v obchodním centru Zličín (hypermarket Globus, Ikea apod.). Nástup možný v Horní Plané, Černé v Pošumaví, Frymburku, příp. v dalších místech dle dohody.

Cena: 350,- Kč, informace na tel.: +420 604 585 966, +420 380 735 604, e-mail: royal@hotel-vltava.com, přihlášky na adrese: Royal service, Ing. Nováková, Hotel Vltava, 382 79 Frymburk 45

RESTAURACE NA RYNKU
Vás srdečně zve na
VEPŘOVÉ HODY
konající se ve dnech 17.-18.11.2000
Dne 17.11.200 od 18.00 hod.k poslechu hraje
Gala - Špacír - schow
Rezervaci lze objednat na tel. 735539

 Třídit odpad je normální Nahoru

PAPÍR - modrý kontejner

SKLO - zelený kontejner

PLASTY - žlutý kontejner


Sběrový papír se používá na výrobu recyklovaného (šedého) papíru, ze kterého jsou sešity, knihy, krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír a mnoho dalších užitečných věcí.


Vytříděné sklo ze zelených kontejnerů bude ve sklárnách použito k výrobě nových skleněných předmětů.


Ze směsných plastů se připravuje granulát, který se používá při výrobě různého zahradnického náčiní, plotových tyčí, nádob na kompost, popelnic, lavoček, apod. Z některých druhů plastů se vyrábějí fólie.

Co patří do modrých kontejnerů?
 • noviny
 • časopisy
 • prospekty
 • katalogy
 • sešity
 • krabice (velké krabice rozdělte na větší části)
 • papírové obaly
 • kartony
 • papírové sáčky (neznečištěné)
 • popsané a pokreslené papíry

Co patří do zelených kontejnerů?
 • bílé a barevné láhve od nápojů (bez zbytků tekutin, plastových a kovových uzávěrů - papírové etikety nevadí)
 • bílé a barevné sklenice od jogurtů, instantní kávy, apod. (bez zbytků potravin a bez plastových akovových víček)
 • zavařovací sklenice
 • rozbité skleněné nádobí
 • střepy

Co patří do žlutých kontejnerů?
 • kelímky od jogurtů a jiných mléčných výrobků (bez hloníkového výčka, umyté)
 • kelímky na nápoje (např z různých automatů)
 • igelitové sáčky a tašky
 • PET láhve (bez našroubovaných uzávěrů)
 • plastové (fóliové) obaly různého zboží
 • polystyrén
 • rozbité várobky z plastů (kanystry, hračky, apod.)

Do modrých kontejnerů nepatří !!!
 • krabice od mléka, džusů a jiných nápojů (nejčastější chyba)
 • papíry lisované s hliníkovou, plastovou, textilní či jinou fólii
 • uhlový papír (kopírák)
 • fotografický papír
 • voskovaný papír
 • mastný a od potravin znečištěný papír
 • celofán

Do zelených kontejnerů nepatří !!!
 • zrcadla
 • olovnaté sklo
 • sklo s drátěným výpletem
 • automobilová skla
 • žárovky a zářivky
 • televizní obrazovky
 • plexisklo a různé průhledné plasty
 • porcelán
 • keramika

Do žlutých kontejnerů nepatří !!!
 • vícevrstvé obaly plast+papír, plast+kov (např. krabice na mléko a džusy)
 • výrobky z umělé hmoty se zalisovanými kovy
 • textilie z umělých vláken
 • dráty potažené plastem
 • bakelit
 • alobal
 • plastové nádoby znečištěné chemickými látkami (jedy, postřiky, ředidla, oleje, apod.)


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0