Znak obce Frymburk

ARCHIV   2000    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2001    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ARCHIV   2002    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Měsíčník Obecního úřadu Frymburk


Ročník XIII Číslo 163 - Říjen 2000

Logo Frymburka
Pazderna, konopnická a přástky
Zprávy z radnice
Z jednání obecního zastupitelstva
To co bylo se nesmí vrátit, braňte tomu!
Nabídka zájmové činnosti pro děti ZŠ Frymburk ve školním roce 2000/2001

 
 Pazderna, konopnická a přástky Nahoru

Frymburský zpravodaj, kolovrat, logo  

     Len se sušil v peci nebo přímo v komíně, i přes přísné zákazy kdy hrozilo velké nebezpečí požáru. Ve Frymburku proto postavili u Vltavy „pazdernu“, aby v případě požáru neshořelo celé městečko. Všichni hospodáři, kteří chtěli v pazderně na podzim sušit svůj len, byli povinni společně opatřit a dovést dřevo. Při sušení a lámání lnu se vždy sešla většina frymburských žen a byla to vždy příležitost probrat „všechny drby“. Pokud byl muž, který šel v době práce kolem pazderny chycen ženami a svázán lnem, musel zaplatit výkupné „na pár sklenic piva či láhev kořalky“. Pokud nechtěl, aby ho ženy pomluvily, musel být štědrý. Hovorem a pitím bývaly ženy často rozparáděné, že byl chudák ten, kdo se jim dostal do rukou, zvláště čeledín, pasáček či podruh. Prý někdy ženy dokonce mužům stáhly kalhoty a vyhodily je vysoko na strom, kde visely, dokud si muž pro ně nevylezl. Nutno dodat, že v té době se pod kalhotami žádné spodní prádlo nenosilo. Za ženami se na pazdernu stahovali i chlapci z okolí a dochovaly se stížnosti dívek, že „při podzimním tření lnu přišly do jiného stavu“.

     Poslední den práce v pazderně končila slavností, které se říkalo „konopnická“. Byla to veselá zábava se zpěvem a tancem, kterou v hospodě pořádaly ženy a děvčata, která v pazderně pracovala. Zahájení bylo průvodem od pazderny přes frymburské náměstí k hospodě v horní části náměstí. Ženy byly až do půlnoci „pány“ muziky, samy si volily tanečníky a organizovaly celou zábavu. Teprve po půlnoci předaly právo zpět mužům. Snad pokaždé se konopnická protáhla až do rána, mnohdy „až do oběda“. V druhé polovině 18. století to byla ve Frymburku jediná oslava, kde na veřejnosti „měla navrch žena“.

     Nalámaný len se ještě doma tloukl dřevěnou paličkou, až bylo vlákno lesklé a poddajné. Potom se na „vochtích“ vyčesávaly zbytky pazdeří, nekvalitní koudele a další nečistoty. Po volchování se len uložil do truhly. V zimě, kdy skončilo mlácení obilí, připravily se ženy len a daly se do předení. Předení se učila již mladá děvčata ve Frymburku „místo školy“. nepředla však každá žena doma, ale společně, dům od domu po celou zimu. Ve vyhřátých světnicích se scházely a tak práce lépe ubývala. Jako svačina se podával chléb a často i sušené ovoce a sudové zelí „aby měly přadleny dostatek slin“.

     V hoštění se ženy navzájem střídaly, každý den se scházely u jiné. Předlo se prakticky každý den kromě svátků a dnů, kdy to pověra zakazovala. Ve Frymburku se „zásadně nepředlo“ od 23. prosince do 6. ledna. Přísný zákaz předení platil i na konec masopustu, kdy se musel kolovrat tak ukrýt, aby jej nikdo neviděl, jinak by prý bylo hodně hadů. Často sedaly se ženami při přástkách i muži a chasníci. Pokuřovali, hráli karty a vyprávěli. Přástky byly mimo páce žen především příležitostí ke společenské zábavě. Předení nebylo snadné, vyžadovalo cvik, trpělivost a zručnost. Podstatné zrychlení předení i zkvalitnění práce přinesl kolovrat, který nahradil vřetánko. Na kolovratu se předla nit oběma rukama. Ke kolovratu patřila přeslice. Byla to tyč na úzkém podstavci a na její vršek se upevňoval kužel a na něj len, z něhož se spřádala nit.

 František Schusser

 Zprávy z radnice Nahoru

Zprávy z radnice  

Zahájení školního roku
     V pondělí 4. září byl slavnostně zahájen nový školní rok 2000/2001. Bylo velmi příjemné se setkat se všemi žáky včetně jejich učitelů naší základní školy. Zvláště bych se chtěl pozastavit nad prvňáčkama, kterých se s veškerou slávou a za doprovodu rodičů a příbuzných sešlo se vším všudy 13. Přičemž jeden je umístěn v dětském domově. Věřím, že číslo 13 nebude pro nás nešťastným a že příští rok i v letech následujících bude počet žáků stoupat. Nízký počet žáků ve škole přímo ohrožuje samotnou existenci základní školy v naší obci. Naše škola, která má kapacitu cca 300 žáků již teď je využívána pouze ze dvou třetin. Bohužel náklady na provoz se nemění a i v tomto je třeba v brzké době přijmout základní opatření., např. Odstavení jednoho z pavilonů apod. Asi nikdo z frymburských občanů se nechce dožít toho, aby jejich dítě navštěvovalo jednotřídku. Co proto můžeme udělat? Jedna z možností je uposlechnout výzvy pana ředitele, kterou pronesl při zahájení mít prostě více dětí, další možnost je přísun nových obyvatel do naší obce. Též kvalitní práce pedagogů a akce školy (den otevřených dveří) v našem okolí je cestou jak získat nové žáky. Rozhodně není nutné podléhat depresi, či skepsi, mám za to, že je z velké části na nás všech zda a jaká bude ve Frymburku základní škola.

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
     Z kraje příštího roku proběhne na základě zákona 158/99 Sb. na celém území České republiky sčítání lidu, domů a bytů. K zajištění tohoto ne zrovna snadného úkolu žádám občany, kteří by měli zájem stát se sčítacími komisaři, aby se přihlásili na obecním úřadě u starosty. Za tuto činnost jim bude poskytnuta i finanční odměna.

Přidělování bytů v čp. 74
     OZ na svém zasedání rozhodlo o přidělení bytů jednotlivým žadatelům. Tento samotný akt přinesl trochu radosti jedněm a řadu zklamání pro druhé. Je to naprosto logické jelikož počet žadatelů vícenásobně převyšoval počet přidělovaných bytů. Je až neskutečné s jakým úsilím a s jak velkou finanční zátěží pro obec bylo těchto šest bytů získáno. K tomu samozřejmě je zarážející přístup některých neuspokojených žadatelů, kteří svými reakcemi jako např. výhružky sebevraždou, zblázněním se, neustálými otázkami typu proč to dostal ten, proč to dostali ano, když jsou takový a makový. Dále chci zveřejnit reakce typu jsem rozvedený kdo mi dá byt, mám dítě, co mám dělat, my nejsme ochotni bydlet s rodiči, tak nám dejte byt atd. atd. Tyto reakce a způsoby některých občanů z velké části znehodnotili úsilí vynaložené na získání těchto bytů. Mám pocit, že řada občanů nechápe, že problémy, které si v životě způsobili jsou z převážné části jejich pouze jejich vlastními problémy a nelze je přenášet na svoji obec, aby je řešila. Obec je tu od toho, aby vytvářela příjemné podmínky k životu všech jako celku, ale s řešením osobních problémů způsobených chybným životním rozhodnutím ( rozvod, početí potomka aj.) těžko může něco dělat. Znovu je třeba zdůraznit, že každý má svou osobní svobodu, ale také osobní zodpovědnost za sebe a za svoje činy. Obec není pouze instituce, která je tady pro jistý počet obyvatel bydlících v obecních bytech, i toto je třeba je mít na zřeteli. Tím chci říci, že péče o tuto skupinu občanů musí být rovnoměrná s péčí o ostatní občany bydlící v bytech různých společností, ale i v soukromých rodinných domech.

Společenská rubrika
     Svým způsobem se zármutkem oznamujeme všem občanům, že nadále již nebudeme automaticky zveřejňovat výročí či životní jubilea našich spoluobčanů. Nový zákon na ochranu osobních dat nám toto neumožňuje. Přesto budeme velice potěšeni a rádi tak učiníme pokud budeme požádáni, abychom někomu z našich spoluobčanů touto cestou poblahopřáli. Takže mějte na paměti, pokud někdo z vašich příbuzných či blízkých známých se bude dožívat nějakého životního jubilea stačí nám toto oznámit písemně a naše redakce se ráda k blahopřání připojí.

Svatební obřady
     Je pro nás pro všechny potěšující, že zájem o svatební obřad v naší obci dosáhl téměř 100% nárůstu oproti minulým letům. Krásné prostředí našeho náměstí a příjemná kulisa parku je určitě tím hlavním co svatebčany pro konání obřadu ve Frymburku rozhoduje. Je to dobrá vizitka pro nás pro všechny. Každý ze svatebčanů obdrží od obce Frymburk sklenice s vybroušeným věnováním a datem sňatku.

Prodej PB lahví
     Obecní úřad nabízí již po několikáte odprodej nadbytečného materiálu PB lahví za následující ceny: 2 kg á 50,- Kč/ks , 10 kg á 150,- Kč/ks. Zájemci nechť se přihlásí osobně nebo telefonicky i p. Hejlové na OÚ.

Oto Řezáč - starosta

 Z jednání obecního zastupitelstva Nahoru

Frymburský zpravodaj, zprávy z radnice, logo   21. zasedání OZ dne 6.9.2000
  • odsouhlasení převodu (prodeje) objektu hasičské zbrojnice včetně zastavěného pozemku HZS Č. Krumlov

  • schválení přidělení bytů:

čp. 77    2+1    manž. Schodlovi
čp. 86 1+0 paní Helena Cestrová
čp. 74 1+0 pan Tomáš Václavík
  2+1 manž. Štěrbovi
  2+1 pan Josef Micák
  1+0 pan Martin Novák
  1+1 pan Antonín Labaj
  1+1 slečna Iveta Kuchárová
čp. 3 1+0 manž. Kaliánkovi

Zasedání OZ se bude konat ve středu dne od 17.00 hodin.


Všem příznivcům Aqualung Clubu Frymburk

Frymburský zpravodaj, Aqualung Club Frymburk, logo Výcvik dětí v bazénu bude opět od 4.11.2000 každou sobotu od 8.30 do 10.30 hod. v bazénu v Českém Krumlově. Výcvik dětí je po zaplacení členského příspěvku 250,- Kč zdarma. Současně bude probíhat kurz P* a kurz P**. Zájemci o kurz se dozví podrobnosti u Miloše Boháče. Všechny zájemce z řad dětí zveme na předvýcvikové školení konané dne 22.10.2000 od 10.00 hod. v Internet cafe – Stará škola Frymburk. Přineste si sebou základní výstroj ABC – provedeme výměnnou burzu.

Miloš Boháč
vedoucí instruktor výcvik

 To co bylo se nesmí vrátit, braňte tomu! Nahoru

     Letinik říká: Von est magnus pumilio, licet in monte constiterit. (Vypůjčený úvod) Překlad zní: Trpaslík není velký, byť i stál nahoře. (Tolik průpovídka)

     A komunisté vraždami a krutostí si dali postavit horu, na níž stáli a barbarsky kralovali. Hora již byla zbořena jako berlínská zeď a oni jsou zase trpaslíci, kteří však chtěli bezohledně horu postavit a to prostředky, které vždy používali a které jsou jim běžné a kterých se nikdy nevzdali a nevzdají a kterých jak jen bude příležitost vždy s radostí použijí. A ty prostředky jsou pověstná zvěrstva podmíněná krutostí, krvelačností, zlobou, zákeřností, nelidskosti radosti z utrpení jiných, závisti a vražděním. Měli by si sypat popel viny na své sice prázdné, ale velmi zlé hlavy a prosit za odpuštění a děkovat za to, že jim zůstalo dovoleno účastnit se novodobého a nadějného dění naší, od nich tak zpustošené země. Je to smutná hra osudu, která způsobila, že ten superzrůdný systém způsobil naší drahou vlast k úpadku. A v době, kdy nynější ekonomický zázrak Německo leželo v sutinách, byla naše země v Evropě na prvním místě. Já jsem prodělal válku a věřil jsem, že všichni lidé budou přátelé a kamarádi a stal se opak, neb komunisté byli, jsou a budou barbaři. Při návštěvě věznice Bory jsem nezapomněl na heslo vyškrabané v cele smrti. A dokud slunce z nebe neservali, my na bojišti s prvním jarním valem, jak podupaná tráva znovu vstaneme.

     To je poněkud smutný a hořký úvod a nyní všichni nekomunisti k věci a vytyčenému úkolu. Já bych se rád zeptal, co na to pan státní zástupce v osobách Grygárek, Kredba, Konečná nebo zástupce komunistického právního řádu pan Křížecký nyní řekl a v případě řekli když ještě žijí?

     Toto sdělení nesplňuje žádné vědecké podklady, ale mnohým dnešní doby vyzní jako smutné povídání nebo zbytečné zpovídání na dávno, to se nikdy nesmí a nemůže opakovat.

Josef Heřman

OZNÁMENÍ
Obecní úřad Frymburk a Základní škola Frymburk oznamují občanlm, že Internet pro veřejnost bude v měsíci říjnu přístupný dne 21.10.2000 od 9.00 do 12.00 hodin za symbolický poplatek 10,-Kč na učebně ZŠ Frymburk

PODĚKOVÁNÍ
Dětský domov a Zvláštní škola Horní Planá děkuje Občanskému sdružení Lipna-Dunaj za darované vstupenky na divadelní představení Josefa Dvořáka "Čochtan vypravuje", kterého se zůčastnilo 20 dětí. Poděkování patří především sl. Petře Brůžkové, která již nejméně 2 roky myslí na naše děti a věnuje dětem dárky ke Dni dětí.

Irena Bumbová - zástupkyně ředitele

BURZU
zaměřenou na podzim a zimu pořádá ČSŽ ve Frymburku ve dnech :

17.10.2000 (úterý)
  16.00-19.00 hod - VÝKUP
18.10.2000 (středa)
  15.00-17.00 hod - PRODEJ
  17.00-18.00 hod - VÝDEJ NEPRODANÉHO ZBOŽÍ

Na burzu můžete přinést vše co máte doma navíc a někomu to udělá radost. Mohou to být knihy, hračky, kazety, zimní ošacení, ale hlavně vše pro zimní sporty.
Za ČSŽ Marie Boháčová

 Nabídka zájmové činnosti pro děti ZŠ Frymburk ve školním roce 2000/2001 Nahoru

 
Název zájmového útvaru Zájmová
oblast
Počet členů Vedoucí
zájmového
útvaru
Roční poplatek Zájmový útvar provozuje Doba konání
1. Dyslektický kroužek Spec.ped. 6 BA   Út 7.15-7.40
 13.00-14.00
Čt 7.15-7.40
2. Gymnastika dívek TV 40 FR,BA,CH 50,- ASPV Út 15.00-17.00
3. Přírodovědný
a vlastivědný kroužek
Př,Vl 15 KL   Út 13.30-15.00 
n. dle dohody
4. Logopedie Spec.ped. 4 CH   Po-Pá 7.40-7.55
5. Taneční kroužek TV,EV 16 CH   Čt 15.00-16.00
6. Kroužek vaření
a studené kuchyně
RV 8 CH na
potraviny
St odpoledne
dle dohody
7. Dramaticko-výtvarný
kroužek
DV,VV 15 VR   Pá odpoledne
dle dohody
8. Dislektický kroužek Spec.Ped. 8 VR   St odpoledne
dle dohody
9. Florbal TV 20 ŠE zatím
neurčen
So 19.30-21.00
10. Florbal - přípravka TV 16 ŠA 50,- Čt 13.30-14.30
11. Dívčí klub RV,PV 11 HA 100,- St 15.15-17.00
12. Výtvarný kroužek VV 15 KU   Po 14.00-15.30
2.stup. dle dohody
13. Doučování Čj. 8.tř. Čj 10 KR   Út 7.00-7.40
14. Příprava ma příjmací
zkoušky z Čj. 9.tř.
Čj 17 FM   Út 7.00-7.45
15. Příprava ma příjmací
zkoušky z M 9.tř.
M 17 ST   St 7.00-7.45


Internet pro veřejnost je v provozu v učebně fyziky jednou měsíčně v sobotu dopoledne za přítomnosti p. Ing. Miroslava Flígra, u něhož lze získat podtobnější informace

VYSVĚTLIVKY :

ASPV - Asociace sportu pro všechny
FR - p. Frantálová
BA - p. Baldová
CH - p. Chmelařová
ŠE - p. Ševčík
ŠA - p. Ševčíková
KR - p. Krejzová
ST - p. Stejskal
FM - p. Flígrová
HA - p. Hartmanová
KL - sl. Klašková
VR - sl. Vrážková
KU - sl. Kuchárová

Jiří Mezera, ředitel školy


 

F Y M B U R S K Ý   Z P R A V O D A J
Vydává Obecní úřad ve Frymburku
E-mail: ou.frymburk@lipensko.cz
Řídí redakční rada: O. Řezáč, M. Badáňová
Zodpovědný redaktor: M.Hejlová, tel.: +420 380 735 240
Internetová verze: Ing. Tomáš Kučera
Tisk: Obecní úřad Frymburk
Počet výtisků 520

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. srpna 2000 : TOPlist 0